Tài liệu Kiem diem cuoi nam 2017

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 315 |
  • Lượt tải: 0
lethanhdat1005969

Tham gia: 09/01/2018

Mô tả:

chính trị
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ TRINH CHI BỘ CƠ QUAN * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Trinh, ngày 23 tháng 11 năm 2017 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng đảng viên Tôi tên là: Lê Thành Đạt Chức vụ hiện nay: Phó ban Ban Tổ chức Đảng ủy Là đảng viên thuộc chi bộ: Cơ quan, Đảng bộ xã Mỹ Trinh I. Ưu điểm: 1. Về tư tưởng chính trị: - Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. - Luôn chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. - Tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh, Điều lệ, các quy định, nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Thường xuyên cố gắn học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. 2. Về phẩm chất đạo đức lối sống: - Thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống trong sáng, giản dị, thực hiện nghiêm túc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xem lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. - Tích cực thực hiện thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiên quyết phòng chống các hũ tục lạc hậu và tệ nạn mê tín dị đoan. Tích cực tham gia học tập và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. - Luôn luôn giữ mối quan hệ gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương. - Giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. 3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: - Luôn có tinh thần trách nhiệm trong công tác, thường xuyên học hỏi, tham khảo các văn bản hướng dẫn của cấp trên để cố gắn hoàn thành công việc được giao. Với công việc là cán bộ Văn phòng Đảng uỷ - cấp uỷ chi bộ, thường xuyên ghi biên bản các cuộc họp của Đảng uỷ, tôi luôn luôn bảo vệ những thông tin bí mật, không để lộ thông tin của tổ chức Đảng. Thực hiện chế độ tham mưu báo cáo kịp thời, đúng thực tế và thời gian quy định. - Thường xuyên giữ vững mối quan hệ với chi uỷ, đảng uỷ và thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân. 4. Về ý thức tổ chức kỷ luật: - Luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện và chấp hành theo nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong sinh hoạt cấp uỷ và sinh hoạt chi bộ cơ quan. - Tích cực cố gắn tham gia các đợt sinh hoạt Đảng bộ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng viên nơi cư trú và đóng đảng phí đầy đủ đúng theo quy định. - Bản thân chấp hành theo nội quy, quy chế làm việc của chi bộ và quy chế hoạt động của cơ quan. 5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những vấn đề mới phát sinh (nếu có) II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân - Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình chưa cao. - Trình độ chuyên môn còn hạn chế, tham gia giải quyết công việc thường xuyên đôi lúc còn lúng túng, hiệu quả công việc đem lại chưa cao. - Trong năm 2017, bản thân bận nhiều việc nhà nên việc thực hiện nội quy của chi bộ và cơ quan đôi lúc chưa đảm bảo. III. Phương hướng và biện pháp khắc phục - Tiếp tục học tập và rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống, giữ vững tư cách của người cán bộ, đảng viên. - Không ngừng học tập để nâng cao trình độ và năng lực công tác để hoàn thành tốt hơn nữa công việc được giao IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người tự kiểm điểm Lê Thành Đạt KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN 1 – Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………... 2 - Chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………………………….. ( đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) 3 – Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:…………………………………… ……………….., ngày…..tháng……năm 2017 T/M ĐẢNG ỦY (Ký và ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -