Tài liệu Bài thuyết trình dự thi báo cáo viên giỏi cục xăng dầu đề tài đối ngoại quân sự

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1450 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Bài thuyết trình dự thi báo cáo viên giỏi cục xăng dầu đề tài đối ngoại quân sự
«ng t¸c ®èi ngo¹i quèc phßng trong t×nh h×nh míi (Nh÷ng vÊn ®Ò thêi sù næi bËt trong níc) §¹i t¸ NguyÔn V¨n Mõng Nh chóng ta ®· biÕt lÇn ®Çu tiªn §¹i häi XI ®· ®Ò cËp trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c ®èi ngo¹i Quèc phßng, ®ã lµ: "TiÕp tôc më réng quan hÖ hîp t¸c Quèc tÕ trong lÜnh vùc Quèc phßng - an ninh". §iÒu ®ã thÓ hiÖn: §¶ng ®¸nh gi¸ cao tÇm quan träng cña ®èi ngo¹i Quèc phßng; ®ång thêi, ®Æt ra nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ cho c«ng t¸c b¸o ®èi ngo¹i Quèc phßng gian (Dù thi c¸o viªn giái Côc thêi X¨ng dÇutíi. n¨m 2011) Qu¸n triÖt vµ n¾m v÷ng quan ®iÓm cña §¶ng vÒ ®èi ngo¹i quèc phßng lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, nh»m gióp cho mäi c¸n bé, ®¶ng viªn n¾m v÷ng quan ®iÓm, chñ tr¬ng cña §¶ng, Nhµ níc ta vÒ ®èi ngo¹i quèc phßng trong t×nh h×nh míi. Qua ®ã x¸c ®Þnh vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong qu¸n triÖt, 1. PhÇn më ®Çu: §Æt vÊn ®Ò, kh¸i qu¸t néi dung, chñ ®Ò tuyªn truyÒn tuyªn truyÒn vµ triÓn khai thùc hiÖn, gãp phÇn cïng toµn qu©n thùc hiÖn tèt c«ng 2. C«ng t¸c ®èi ngo¹i quèc phßng trong thêi gian tíi t¸c trong truyÒn, Qu©n ®éi. 3.®èi Kªtngo¹i luËn: Quíc Rót raphßng vÊn ®Òcña sau§¶ng khi tuyªn ®Þnh híng cho ®èi tîng ®îc Bíc vµo tiÕt môc nµy t«i xin tr×nh bµy víi c¸c ®ång chÝ vÒ C«ng t¸c ®èi tuyªn truyÒn. ngo¹i phßng trong h×nh Gåmquèc c¸n bé, ®¶ng viªnt×nh trong ®¬nmíi. vÞ Néi dung tr×nh bµy cña t«i xoay quanh 03 vÊn ®Ò: Thø nhÊt: Quan ®iÓm cña §¶ng, Nhµ níc ta vÒ ®èi ngo¹i quèc phßng; Thø hai: C«ng t¸c ®èi ngo¹i QP trong thêi gian tíi; Thø ba: Tr¸ch nhiÖm cña Qu©n ®éi. KÝnh tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ Hä®Õn vµ tªn: lÞchquèc phßng trong t×nh h×nh míi. Tríc khi ®Ò cËp c«ngNguyÔn t¸c ®èi B¸ ngo¹i CÊp bËc: ThiÕu t¸ VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©yChøc lµ (§èi quèc phßng, vô:ngo¹i Chñ nhiÖm chÝnh chøc trÞ n¨ng vµ môc ®Ých cña ®èi §¬n vÞ: Ban chÝnh trÞ Trung ®oµn 664 ngo¹i QP lµ g×?) - §èi ngo¹i QP lµ g×: §èi ngo¹i QP lµ mét bé phËn cña nÒn QP toµn d©n, n»m trong tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, ngo¹i giao, QP, v¨n ho¸, khoa häc ... cña §¶ng, Nhµ níc, Qu©n ®éi vµ nh©n d©n ®Ó t¹o nªn søc m¹nh toµn diÖn, c©n ®èi, ®ång bé nh»m gi÷ v÷ng hoµ b×nh, æn ®Þnh ®Êt níc, ng¨n chÆn c¸c ho¹t ®éng ph¸ ho¹i, g©y chiÕn, ®Èy lïi nguy c¬ chiÕn tranh cña kÎ thï, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi phôc vô c«ng cuéc phßng thñ ®Êt níc, s½n sµng ®¸nh th¾ng chiÕn tranh x©m lîc díi mäi quy m« vµ h×nh thøc. - Chøc n¨ng ®èi ngo¹i quèc phßng: Lµ thiÕt lËp vµ ph¸t triÓn quan hÖ quèc phßng víi tÊt c¶ c¸c níc trªn c¬ së b×nh ®¼ng, t«n träng lÉn nhau nh»m gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc, x©y ®ùng lùc lîng vò trang, cñng cè quèc phßng, an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc, gãp phÇn gi÷ v÷ng hßa b×nh vµ an ninh ë khu vùc vµ trªn thÕ giíi. - Môc ®Ých cña ®èi ngo¹i QP Nh»m t¨ng cêng søc m¹nh QP cña ®Êt níc vÒ tiÒm lùc vµ thÕ trËn, ®Ó gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù chñ cña ®Êt níc, b¶o vÖ m«i trêng hßa b×nh vµ ph¸t triÓn ®Êt níc, ®©y võa lµ môc tiªu lµ môc ®Ých c¬ b¶n cña c«ng t¸c ®èi ngo¹i QP. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn quan ®iÓm cña §¶ng, Nhµ níc ta vÒ ®èi ngo¹i QP nh thÕ nµo? T«i xin tr×nh bµy vÊn ®Ò thø nhÊt. C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH (Bæ sung, ph¸t triÓn n¨m 2011) ®Ò cËp, lµ "Chñ ®éng vµ tÝch cùc héi nhËp Quèc tÕ". Theo ®ã, héi nhËp Quèc tÕn trªn lÜnh vùc Quèc phßng cÇn ®îc tiÕn hµnh "... Trªn c¬ së gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù chñ, ph¸t huy tèi ®a néi lùc, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc; chñ ®éng ng¨n ngõa vµ gi¶m thiÓu t¸c ®éng tiªu cùc cña qu¸ tr×nh héi nhËp Quèc tÕ". Qu¸ tr×nh më réng hîp t¸c Quèc tÕ trªn lÜnh vùc Quèc phßng, c«ng t¸c ®èi ngo¹i Quèc phßng cÇn gi÷ v÷ng nguyªn t¾c b¶o ®¶m ®éc lËp, tù chñ vÒ Quèc phßng - an ninh cho ®Êt níc. §©y lµ nguyªn t¾c bÊt di, bÊt dÞch, cÇn qu¸n triÖt trong mäi kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p cña c«ng t¸c ®èi ngo¹i Quèc phßng. MÆt kh¸c, chóng ta cÇn nhËn thøc ®óng vÒ mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù chñ vµ t¨ng cêng h¬p t¸c Quèc tÕ trªn lÜnh vùc Quèc phßng. Héi nhËp Quèc tÕ trªn lÜnh vùc Quèc phßng nh»m t¨ng cêng søc m¹nh Quèc phßng cña ®Êt níc c¶ vÒ tiÒm lùc vµ thÕ trËn, ®Ó gi· v÷ng ®éc lËp, tù chñ cña ®Êt níc, b¶o vÖ m«i trêng hßa b×nh vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. Ngîc l¹i, gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù chñ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¬ b¶n ®Ó t¨ng cêng hîp t¸c Quèc tÕ vÒ Quèc phßng. Kh«ng cã ®éc lËp, tù chñ th× kh«ng thÓ hîp t¸c Quèc tÕ thµnh c«ng. §Ó héi nhËp Quèc phßng cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn ®a d¹ng hãa, ®a ph¬ng hãa c¸c mèi quan hÖ, ®Ó chóng ta kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo bÊt cø mèi quan hÖ nµo. MÆt kh¸c, chóng ta cÇn tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong hîp t¸c Quèc phßng, tr¸nh t duy phiÕn diÖn, cùc ®oan, duy ý chÝ ®Ó thóc ®Èy c¸c quan hÖ Quèc phßng ph¸t triÓn c¶ vÒ bÒ réng vµ chiÒu s©u. HiÖn nay, ViÖt Nam ®· quan hÖ kinh tÕ, th¬ng m¹i vµ ®Çu t h¬n 160 níc vµ 70 vïng l·nh thæ vµ ®· quan hÖ QP chÝnh thøc víi 65 níc trong ®è cã tÊt c¶ c¸c níc cêng quèc trªn thÕ giíi; ®· ®Æt tïy viªn QP t¹i 31 níc vµ cã 42 níc ®Æt tïy viªn QP t¹i ViÖt Nam. Chóng ta ®· tiÕn hµnh ®èi tho¹i QP thêng xuyªn ë nhiÒu cÊp ®éc víi c¸c quèc gia trong ®ã cã c¬ chÕ ®èi tho¹i QP cÊp Thø trëng QP hµng n¨m ®· ®îc thiÕt lËp víi Trung Quèc, Nga, Hßa Kú, NhËt B¶n, Ên ®é, ... Cïng víi viÖc trao ®æi c¸c ®oµn qu©n sù cÊp cao, giao lu sÜ quan trÎ, hîp t¸c gi÷a c¸c nhµ trêng, c¸c viÖn nghiªn cøu cña Bé Quèc phßng ViÖt Nam víi c¸c níc ®îc coi träng. §Õn nay chóng ta ®· ®ãn gÇn 50 ®oµn tµu, gÇn 100 lît tµu, trªn 20 ngh×n lît sÜ quan vµ thñy thñ H¶i qu©n c¸c níc tíi th¨m c¸c c¶ng ViÖt Nam. Tõ n¨m 2008 ®Õn nay ta ®· cö c¸c ®oµn tµu H¶i qu©n ®i th¨m h÷u nghÞ Th¸i Lan, Trung Quèc, Campuchia, Singgapo... Nh vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh quan hÖ hîp t¸c gi÷a níc ta víi c¸c níc ngµy cµng ph¸t triÓn theo chiÒu s©u. Tõ quan hÖ QP nh÷ng n¨m qua ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo thµnh tùu ®æi míi ®Êt níc, x©y dùng nÒn QP toµn d©n, x©y dùng Q§ND, ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc trong ®iÒu kiÖn míi. MÆt kh¸c c¸c níc hiÓu h¬n vÒ chÝnh s¸ch QP, v¨n hãa vµ con ngêi ViÖt Nam. Chóng ta còng cÇn nhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ môc tiªu cña héi nhËp quèc tÕ trªn lÜnh vùc QP cña níc ta. Héi nhËp Quèc tÕ kh«ng ph¶i lµ híng ngo¹i mµ lµ nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. V× vËy, ®èi ngo¹i QP ph¶i gãp phÇn thùc hiÖn tèt môc tiªu, nhiÖm vô quèc phßng - an ninh lµ "...b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ, gi÷ v÷ng chñ quyÒn biÓn ®¶o, biªn giíi, vïng trêi; b¶o vÖ §¶ng, Nhµ níc, nh©n d©n vµ chÕ ®é XHCN; gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, trËt tù, an toµn x· héi; chñ ®éng ng¨n chÆn, lµm thÊt b¹i mäi ©m mu, ho¹t ®éng chèng ph¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch vµ s½n sµng øng phã víi c¸c mèi ®e däa an ninh phi truyÒn thèng mang tÝnh toµn cÇu, kh«ng ®Ó bÞ ®éng, bÊt ngê trong mäi t×nh huèng". Môc tiªu nµy chÝnh lµ lîi Ých quèc gia, d©n téc vµ ph¶i ®îc xem lµ thíc ®o hiÖu qu¶ cña mäi ho¹t ®éng ®èi ngo¹i QP. Lîi Ých quèc gia, d©n téc lµ sù g¾n kÕt gi÷a ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· h«Þ. B¶o ®¶m lîi Ých quèc gia kh«ng cã nghÜa lµ chóng ta kh«ng quan t©m ®Õn lîi Ých cña khu vùc, cña céng ®ång quèc tÕ, v× suy cho cïng, trong lîi Ých cña khu vùc, quèc tÕ còng cã lîi Ých cña ViÖt Nam. H¬n thÕ n÷a, lîi Ých quèc gia kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ lîi Ých vËt chÊt. B»ng lêi nãi vµ viÖc lµm, ®èi ngo¹i QP cÇn thÓ hiÖn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi khu vùc vµ céng ®ång quèc tÕ; truyÒn thèng thñy trung víi bÌ b¹n, ®ång chÝ cña §¶ng vµ d©n téc ta; qua ®ã, ph¶i n©ng cao vÞ thÕ vµ uy tÝn cña ®Êt níc, con ngêi ViÖt Nam ë khu vùc vµ trªn trêng quèc tÕ. §ã lµ bµi häc ®èi ngo¹i thµnh c«ng, còng lµ tµi s¶n qóy gi¸ cña ®Êt níc trong thêi kú héi nhËp quèc tÕ. V× vËy, tuy tinh to¸n lîi Ých cña quèc gia cÇn kh¸ch quan, toµn diÖn, chèng khuynh híng chØ dùa trªn yÕu tè chÝnh trÞ, t tëng tinh thÇn hoÆc nÆng vÒ kinh tÕ; ®ång thêi, ph¶i dùa trªn lîi Ých toµn côc, tr¸nh c¸ch nh×n phiÕn diÖn, côc bé. §Ó b¶o vÖ lîi Ých quèc gia, c«ng t¸c ®èi ngo¹i QP cÇn vËn dông mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn gi÷a hîp t¸c vµ ®Êu tranh trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ. Tríc hÕt chóng ta cÇn n¾m v÷ng vµ vËn dông nhuÇn nhuyÔn quan ®iÓm cña §¶ng vÒ ®èi tîng, ®èi t¸c ®îc nªu trong nghÞ quyÕt Trung ¬ng VIII, (khãa IX) vÒ chiÕn lîc b¶o vÖ tæ quèc trong t×nh h×nh míi: "Nh÷ng ai chñ tr¬ng t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn, thiÕt lËp vµ më réng quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c b×nh ®¼ng, cïng cã lîi víi ViÖt Nam ®Òu lµ ®èi t¸c cña chóng ta. BÊt kÓ thÕ lùc nµo cã ©m mu vµ hµnh ®éng chèng ph¸ môc tiªu cña níc ta trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ®Òu lµ ®èi tîng ®Êu tranh". Tõ nguyªn t¾c nªu trªn, viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng, ®èi t¸c ®Ó hîp t¸c vµ ®Êu tranh trong c«ng t¸c ®èi ngo¹i QP ph¶i lÊy lîi Ých quèc gia, d©n téc lµm tiªu chÝ c¬ b¶n. Nguyªn t¾c nµy còng cho thÊy quan niÖm ®èi tîng, ®èi t¸c kh«ng ph¶i lµ bÊt biÕn. Th«ng qua hîp t¸c vµ ®Êu tranh chóng ta cã thÓ chuyÓn hãa ®èi tîng thµnh ®èi t¸c. Ngîc l¹i trong quan hÖ víi ®èi t¸c, kh«ng chØ cã hîp t¸c mµ cßn cÇn ph¶i cã ®Êu tranh. §Êu tranh ®Ó gi÷ v÷ng sù b×nh ®¼ng t«n träng lÉn nhau cïng cã lîi trong hîp t¸c. §Êu tranh ®Ó gi¶i quyÕt bÊt ®éng, t¨ng cêng sù tin cËy vµ hiÓu biÕt lÉn nhau, nh»m lµm cho hîp t¸c ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n. II. C«ng t¸c ®èi ngo¹i quèc phßng trong thêi gian tíi Nh ®· ®îc nªu trªn, lÇn ®Çu tiªn ®¹i héi XI ®· ®Ò cËp trùc tiÕp nh÷ng c«ng t¸c ®èi ngo¹i QP; ®ã lµ: ”TiÕp tôc më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc quèc phßng, an ninh". §iÒu ®ã thÓ hiÖn: §¶ng ®¸nh gi¸ cao tÇm quan träng cña ®èi ngo¹i QP; ®ång thêi, ®Æt ra nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ cho c«ng t¸c ®èi ngo¹i QP thêi gian tíi. §Ó hoµn thµnh träng tr¸ch ®îc giao, c«ng t¸c ®èi ngo¹i QP trong thêi gian tíi cÇn qu¸n triÖt t duy cña §¶ng vÒ héi nhËp quèc tÕ, c«ng t¸c ®èi ngo¹i QP trong thêi gian tíi cÇn tËp trung thùc hiÖn tèt 5 nhiÖm vô sau ®©y: Mét lµ, hîp t¸c QP trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ®îc tiÕn hµnh ®ång bé víi héi nhËp quèc tÕ trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c ®Ó t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt trong chiÕn lîc chung cña quèc gia, gi÷ v÷ng mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. §èi ngo¹i QP kh«ng chØ nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng QP cña ®Êt níc mµ cßn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù nghiÖp CNH, H§H, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. Tõ ®ã ta cã thÓ nãi hîp t¸c QP lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu vµ cÇn ®îc ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh mét trong nh÷ng kh©u träng yÕu ®¸p øng c¸c nhu cÇu héi nhËp quèc tÕ cña ®Êt níc. Trªn tinh thÇn "ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô träng t©m" cña ®Êt níc trong suèt thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH, c«ng t¸c ®èi ngo¹i QP ph¶i ®Êu tranh gi÷ v÷ng m«i trêng hßa b×nh, æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt níc. MÆt kh¸c, qu¸ tr×nh më réng héi nhËp quèc tÕ còng t¹o ra nh÷ng nhu cÇu hîp t¸c quèc phßng- an ninh ngµy cµng ®a d¹ng, víi møc ®é ngµy cµng s©u. §©y lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt trong héi nhËp quèc tÕ. Do vËy, c«ng t¸c ®èi ngo¹i QP, cÇn n¾m v÷ng c¸c nhu cÇu ®ã ®Ó chñ ®éng ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy hîp t¸c QP c¶ song ph¬ng vµ ®a ph¬ng phôc vô sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt níc. Thêi gian tíi, chóng ta cÇn lµm s©u s¾c thªm c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c QP trong c¸c vÊn ®Ò an ninh phi truyÒn thèng nh: Chèng khñng bè, téi ph¹m xuyªn quèc gia, cøu hé, cøu n¹n, phßng chèng vµ gi¶m nhÑ thiªn tai, dÞch bÖnh, ..., nh»m ®¸p øng ngµy cµng tèt hîp c¸c nhu cÇu cÊp thiÕt trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ cña ®Êt níc. C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ c«ng nghiÖp QP cña qu©n ®éi ph¶i tÝch cùc n¾m b¾t c¸c c¬ héi khi ta tham gia vµo c¸c c¬ cÊu kinh tÕ ®a ph¬ng nh: Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ gií (WTO), tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng (APEC), ®èi t¸c xuyªn Th¸i B×nh D¬ng (TTP), hîp t¸c kinh tÕ trong khu«n khæ Asean ... còng nh c¸c c¬ chÕ hîp t¸c kinh tÕ song ph¬ng ®Ó trùc tiÕp tham gia qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt níc. Ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ theo chiÒu s©u còng lµ mét néi dung quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c §NQP. C¸c mèi QHQP song ph¬ng víi c¸c níc l¸ng giÒng, c¸c níc Asean vµ c¸c ®èi t¸c lín cÇn ph¶i ®îc u tiªn vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn ngµy cµng s©u s¾c. QHQP gi÷a ViÖt Nam víi Lµo vµ Campuchia ®îc dùa trªn c¬ së h÷u nghÞ truyÒn thèng, t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn cña nhau, thùc hiÖn hîp t¸c ®i vµo chiÒu s©u, ®¸p øng nhu cÇu b¶o vÖ an ninh cña mçi níc. QHQP gi÷a ViÖt Nam víi c¸c thµnh viªn kh¸c cña Asean cÇn chó träng ph¸t triÓn hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh x©y dùng céng ®ång chÝnh trÞ - an ninh Asean. Quan hÖ hîp t¸c QP ViÖt Nam- Trung Quèc n»m trong mèi quan hÖ ViÖt - Trung tiÕp tôc thùc hiÖn tèt ph¬ng ch©m "hîp t¸c, ®èi t¸c chiÕn lîc, toµn diÖn"; tinh thÇn 16 ch÷: "l¸ng giÒng th©n thiÖn, hîp t¸c toµn diÖn, æn ®Þnh l©u dµi, híng tíi t¬ng lai", vµ 4 tèt: "l¸ng giÒng tèt, b¹n bÌ tèt, ®ång chÝ tèt, ®èi t¸c tèt". Chóng ta cÇn chó ý thÝch ®¸ng ®Ó më réng hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c lín nh: Nga, Ên §é, Mü, ... ®¸p øng c¸c nhu cÇu QP cña ®Êt níc. CÇn kÕt hîp chÆt chÏ gi÷ hîp t¸c song ph¬ng vµ hîp t¸c ®a ph¬ng trong mét chiÕn lîc, kÕ ho¹ch thèng nhÊt, nh»m ph¸t huy c¸c u ®iÓm cña c¸c lo¹i h×nh hîp t¸c, t¹o ra c¸c c¬ chÕ hîp t¸c thÝch hîp ®Ó n©ng cao thÕ vµ lùc cña §NQP ViÖt Nam nãi riªng, thÕ vµ lùc cña nÒn QP toµn d©n nãi chung. Hai lµ, tham gia b¶o vÖ chñ quyÒn, quyÒn chñ quyÒn vµ lîi Ých quèc gia, b¶o vÖ m«i trêng hßa b×nh vµ æn ®Þnh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §NQP ph¶i trë thµnh mét trong nh÷ng lùc lîng nßng cèt cïng toµn d©n thùc hiÖn th¾ng lîi chiÕn lîc b¶o vÖ tæ quèc. Trong ®iÒu kiÖn ®Êt níc héi nhËp ngµy cµng s©u vµo thÕ giíi vµ khu vùc, c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi quèc phßng - an ninh cña níc ta ngµy cµng liªn kÕt chÆt chÏ víi c¸c vÊn ®Ò an ninh cña c¸c níc l¸ng giÒng, cña khu vùc vµ quèc tÕ. N¾m v÷ng hai mÆt hîp t¸c vµ ®Êu tranh trong quan hÖ quèc tÕ, §NQP ph¶i thùc hiÖn ®Êu tranh ®èi víi c¸c hµnh ®éng x©m ph¹m chñ quyÒn, ®ång thêi, thùc hiÖn hîp t¸c ®Ó b¶o vÖ c¸c lîi Ých quèc gia. Chóng ta ®Êu tranh kh«ng khoan nhîng trong nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c nhng mÒm dÎo, linh ho¹t trong c¸c vÊn ®Ò cô thÓ ®Ó cã thÓ hîp t¸c gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång. MÆt kh¸c, cÇn th«ng qua hîp t¸c ®Ó t¸c ®éng, ®Êu tranh nh»m h¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng x©m ph¹m chñ quyÒn cña tæ quèc. Ba lµ, c«ng t¸c §NQP ph¶i gãp phÇn quan träng trong ®Êu tranh chèng "diÔn biÕn hßa b×nh", b¹o lo¹n lËt ®æ, b¶o vÖ §¶ng, chÕ ®é XHCN vµ æn ®Þnh chÝnh trÞ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc. MÆt kh¸c, §NQP ph¶i ®Êu tranh cã hiÖu qu¶ ®èi víi ©m mu nh»m "phi chÝnh trÞ hãa" qu©n ®éi, t¸ch qu©n ®éi ra khái sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Bèn lµ, §NQP ph¶i tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng qu©n ®éi c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng bíc hiÖn ®¹i, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c, ®èi ngo¹i QP ph¶i gãp phÇn x©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu©n ®éi cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, tuyÖt ®èi trung thµnh víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng, cña tæ quèc, tiÕp thu c¸c kiÕn thøc qu©n ®éi hiÖn ®¹i cña thÕ giíi, tranh thñ c¸c nguån lùc vÒ vèn, khoa häc - c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý tiªn tiÕn ..., ®Ó trang bÞ cho qu©n ®éi c¸c lo¹i vò khÝ, khÝ tµi ngµy cµng hiÖn ®¹i, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ nghÖ thuËt qu©n sù ViÖt Nam, lµm cho ®Êt níc ngµy cµng tù chñ vÒ khoa häc, kü thuËt qu©n sù, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng nÒn QP toµn d©n v÷ng m¹nh toµn diÖn. N¨m lµ, trong quan hÖ §NQP ph¶i qu¸n triÖt ph¬ng tr©m "bèn tr¸nh" vµ "ba kh«ng". "bèn tr¸nh" ®ã lµ: tr¸nh xung ®ét vÒ qu©n sù; tr¸nh ®èi ®Çu; tr¸nh bÞ c« lËp vÒ chÝnh trÞ; tr¸nh bÞ lÖ thuéc chÝnh trÞ víi níc ngoµi. "Ba kh«ng": Kh«ng liªn minh qu©n sù víi níc ngoµi; kh«ng cho níc ngoµi ®Æt c¨n cø qu©n sù ë ViÖt Nam; vµ kh«ng cho bÊt kú mét tæ chøc chÝnh trÞ, qu©n sù nµo lîi dông ®Þa bµn l·nh thæ ViÖt Nam ®Ó chèng l¹i níc kh¸c. III. Tr¸ch nhiÖm cña qu©n ®éi 1. §Ó gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô c«ng t¸c ®èi ngo¹i QP trong thêi gian tíi tríc hÕt l·nh ®¹o, chØ huy c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trong qu©n ®éi cÇn nhËn thøc ®óng vÒ vai trß cña c«ng t¸c §NQP trong thêi kú ®Èy m¹nh héi nhËp quèc tÕ vµ sù kÕt hîp gi÷a c«ng t¸c ®èi ngo¹i víi c«ng t¸c QP, qu©n sù lµ thµnh tè kh«ng thÓ thiÕu trong søc m¹nh QP cña ®Êt níc. 2. Thêng xuyªn qu¸n triÖt, gi¸o dôc cho mäi c¸n bé, ®¶ng viªn, chiÕn sÜ QNCN, CNVQP n¾m ch¾c chñ tr¬ng ®êng lèi ®èi ngo¹i cña §¶ng, Nhµ níc ta nãi chung lµ ®êng lèi §NQP nãi riªng mµ cô thÓ: (ph¶i n¾m ®îc nhiÖm vô ®èi ngo¹i, t tëng chØ ®¹o chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ quan ®iÓm chØ ®¹o ®èi ngo¹i; ph¬ng ch©m xö lý c¸c vÊn ®Ò quan hÖ quèc tÕ; nguyªn t¾c më réng quan hÖ ®èi ngo¹i cña §¶ng, cña qu©n ñy Trung ¬ng vÒ §NQP). 3. N©ng cao kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i QP cña lùc lîng chuyªn tr¸ch còng nh cña c¸c nh©n, ®¬n vÞ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña qu©n ®éi lµ vÊn ®ª then chèt trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®èi ngo¹i thêi gian tíi. 4. Kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin, nhÊt lµ th«ng tin dù b¸o chiÕn lîc vÒ t×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc cã liªn quan ®Õn QP ViÖt Nam. §Ó n¾m ch¾c t×nh h×nh, ®èi ngo¹i QP ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c phèi hîp gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp; gi÷a n¾m vµ n©ng cao kh¶ n¨ng ph©n tÝch, xö lý th«ng tin. 5. §NQP ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a phßng vµ chèng. Th«ng qua më réng quy m« vµ n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c, §NQP t¨ng cêng sù hiÓu biÕt vµ tin cËy lÉn nhau gi÷a qu©n ®éi vµ nh©n d©n ta víi qu©n ®éi nh©n d©n c¸c níc hiÓu râ h¬n ®êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc, b¶n chÊt tèt ®Ñp cña chÕ ®é XHCN lµm thÊt b¹i ngay tõ bªn ngoµi c¸c luËn ®iÖu tuyªn truyÒn chèng chÕ ®é XHCN cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. 6. Kiªn quyÕt ®Êu tranh víi nhËn thøc cho r»ng, c«ng t¸c ®èi ngo¹i chØ mang tÝnh chÊt lÔ t©n nªn khi tiÕn hµnh chØ chó träng h×nh thøc, kh«ng chó träng hiÖu qu¶ ®èi víi quèc phßng - an ninh cña ®Êt níc còng nh viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh. KÕt luËn §NQP lµ mét bé phËn cña nÒn QP toµn d©n, n»m trong tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, ngo¹i giao, quèc phßng, v¨n hãa, khoa häc... cña §¶ng, Nhµ níc, qu©n ®éi vµ nh©n d©n ®Ó t¹o nªn søc m¹nh toµn diÖn, c©n ®èi, ®ång bé nh»m gi÷ v÷ng hßa b×nh, æn ®Þnh ®Êt níc, ng¨n chÆn c¸c ho¹t ®éng ph¸ ho¹i, g©y chiÕn, ®Èy lïi nguy c¬ chiÕn tranh cña kÎ thï, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi phôc vô c«ng cuéc phßng thñ ®Êt níc, s½n sµng ®¸nh th¾ng chiÕn tranh x©m lîc víi mäi quy m« vµ h×nh thøc. Quan triÖt vµ n¾m v÷ng quan ®iÓm cña §¶ng vÒ §NQP lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, nh»m gióp cho mäi c¸n bé, ®¶ng viªn, chiÕn sÜ, QNCN, CNVQP n¾m v÷ng quan ®iÓm, t tëng chØ ®¹o, nguyªn t¾c vµ nhiÖm vô, ph¬ng ch©m cña më réng ®èi ngo¹i nãi chung vµ ®èi ngo¹i QP nãi riªng. Nh»m t¨ng cêng søc m¹nh QP cña ®Êt níc c¶ vÒ tiÒm lùc vµ thÕ trËn, ®Ó gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù chñ cña ®Êt níc, b¶o vÖ m«i trêng hßa b×nh vµ ph¸t triÓn ®Êt níc, ®©y lµ môc tiªu c¬ b¶n cña c«ng t¸c §NQP./. Néi dung tr×nh bÇy cña t«i ®Õn ®©y lµ hÕt. (Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!) Ngêi so¹n ThiÕu t¸ NguyÔn B¸ LÞch
- Xem thêm -