Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
283
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
252
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
375
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
340
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
354
0
0
Qtcl
1 trang
285
0
0
trang