Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
293
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
265
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
411
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
362
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
370
0
0
Qtcl
1 trang
300
0
0
trang