Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
222
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
199
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
215
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
294
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
283
0
0
Qtcl
1 trang
230
0
0
Quản trị dự án
207 trang
224
0
0
trang