Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
319
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
290
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
549
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
401
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
403
0
0
Qtcl
1 trang
329
0
0
trang