Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
126
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
118
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
139
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
211
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
191
0
0
Qtcl
1 trang
160
0
0
Quản trị dự án
207 trang
165
0
0
trang