Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
273
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
246
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
329
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
333
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
333
0
0
Qtcl
1 trang
276
0
0
Quản trị dự án
207 trang
264
0
0
trang