Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
305
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
271
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
442
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
376
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
379
0
0
Qtcl
1 trang
315
0
0
trang