Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
350
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
331
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
681
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
444
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
447
0
0
trang