Tài liệu Hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng trị

  • Số trang: 193 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................i LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT................................................................ iii MỤC LỤC..................................................................................................................iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ..............................................................................vi DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ...............................................................................vii PHẦN 1. MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ....................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................ 2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 2 PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ....................................................................... 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ............................................................ 7 1.1. Khái niệm, bản chất hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ ..................................... 7 1.2. Các yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................ 9 1.3. Vai trò của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ ................................................. 15 1.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong Hệ thống ngân hàng ..................................... 16 1.4.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ................. 16 1.4.2. Hệ thống lý luận kiểm soát nội bộ ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel ............. 18 1.5. Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng........................ 23 1.5.1. Tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng ngân hàng .......................................... 23 1.5.2. Tín dụng Ngân hàng CSXH và rủi ro tín dụng Ngân hàng CSXH ................. 25 1.5.3. Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng ................................ 28 1.6. Nội dung kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH............ 32 1.6.1. Phương pháp kiểm tra ..................................................................................... 32 1.6.2. Nội dung kiểm tra............................................................................................ 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CSXH TỈNH QUẢNG TRỊ ................................. 37 2.1. Khái quát về Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị ................................................ 37 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................................................................. 37 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động ......................................................... 38 2.1.3. Kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị .............................. 39 2.2. Thực trạng công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị ............................................................................................... 43 2.2.1. Quy trình nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị .............. 43 2.2.2. Thực trạng hoạt động kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ tín dụng ....................... 47 2.3. Đánh giá của các đối tượng khảo sát về công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng csxh tỉnh quảng trị ................................................................ 52 2.3.1. Thông tin về mẫu khảo sát .............................................................................. 52 2.3.2. Kết quả đánh giá.............................................................................................. 53 2.4. Đánh giá chung về công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng ................. 64 2.4.1. Những kết quả đạt được .................................................................................. 64 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân ...................................................................... 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CSXH TỈNH QUẢNG TRỊ ........... 76 3.1. Mục tiêu hoạt động tín dụng của NHCSXH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020...... 76 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng .............. 76 3.2.1. Giải pháp chung .............................................................................................. 76 3.2.2. Giải pháp cụ thể .............................................................................................. 80 PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................... 89 1. KẾT LUẬN ........................................................................................................... 89 2. KIẾN NGHỊ .......................................................................................................... 90 PHỤ LỤC ................................................................................................................. 97 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾẾ NGUYẾỄN THỊ HỒỒNG ÁNH HOÀN THIỆN CỒNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XĂ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾẾ HUẾ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾẾ NGUYẾỄN THỊ HỒỒNG ÁNH HOÀN THIỆN CỒNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XĂ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ CHUYẾN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾẾ MÃ SỒẾ: 8340410 LUẬN VĂN THẠ ẠCC SĨ KHOA HỌC KINH TẾẾ NGƯỜI HƯỚNG DÂỄN KHOA HỌC PGS. TS. NGUYẾỄN TÀI PHÚC HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan rằằng các sốố liệu, bảng biểu, hình ảnh, những kêốt luận nghiên cứu được trình bày trong luận vằn này trung thực và chưa từng được cống bốố dưới bấốt cứ hình thức nào. Mọi tham khảo trong luận vằn đêằu được trích dấẫn rõ ràng. Học viên xin chịu trách nhiệm vêằ nghiên cứu của mình Học viên Nguyêẫn Thị Hốằng Ánh i LỜI CẢM ƠN Lời đầầu tiên, học viên xin gửi lời cảm ơn chần thành đêến thầầy PGS. TS. Nguyễễn Tài Phúc đã tận tình hướng dầẫn học viên trong quá trình thực hiện luận văn. Xin ghi ơn quý thầầy cô giảng dạy chương trình cao học "Quản lý kinh têế”, những kiêến thức mà thầầy cô truyêần đạt rầết cầần thiêết, hữu ích giúp học viên trong quá trình nghiên cứu và công tác. Xin cảm ơn ban giám đôếc, trưởng phó phòng Kiểm soát nội bộ, trưởng phó phòng Kêế hoạch nghiệp vụ ngần hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị, các giám đôếc, phó giám đôếc, tổ trưởng tín dụng phòng giao dịch các huyện thuộc tỉnh Quảng Trị vêầ những góp ý có ý nghĩa rầết lớn khi tôi thực hiện nghiên cứu. Sau cùng, xin cảm ơn gia đình, đôầng nghiệp, bạn bè đã động viên giúp đở học viên trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Học viễn xin chân thành cảm ơn! ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾẾT TĂẾT STT Từ viếết tắết Từ đầầy đủ 1 BCTC Báo cáo tài chính 2 BGĐ Ban giám đốốc 3 BXĐGN Ban xóa đói giảm nghèo 4 CBTD Cán bộ tín dụng 5 CSXH Chính sách xã hội 6 COSO Committee of Sponsoring Organization 7 HĐQT Hội đốằng quản trị 8 HĐT Hội đoàn thể 9 KSNB Kiểm soát nội bộ 10 NHNN Ngấn hàng nhà nước 11 NHTM Ngấn hàng thương mại 12 NHCSXH Ngấn hàng chính sách xã hội 13 TCTD Tổ chức tín dụng 14 Tổ TK&VV Tổ tiêốt kiệm và vay vốốn 15 TCCT-XH Tổ chức chính trị, xã hội 16 UBND Ủy ban nhấn dấn 17 XKLĐ Xuấốt khẩu lao động 18 UBND Ủy ban nhấn dấn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................i LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾẾT TẮẾT ................................................................ iii MỤC LỤC..................................................................................................................iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ..............................................................................vi DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ...............................................................................vii PHẦẦN 1. MỞ ĐẦẦU ..................................................................................................... 1 1. Tính cấốp thiêốt của đêằ tài nghiên cứu ....................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................ 2 3. Đốối tượng, phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 2 PHẦẦN 2. NỘI DUNG NGHIẾN CỨU ....................................................................... 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẾẦ KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐẾNG NGẦN HÀNG ............................................................ 7 1.1. Khái niệm, bản chấốt hệ thốống kiểm tra kiểm soát nội bộ ..................................... 7 1.2. Các yêốu tốố cơ bản của hệ thốống kiểm soát nội bộ ................................................ 9 1.3. Vai trò của hệ thốống kiểm tra kiểm soát nội bộ ................................................. 15 1.4. Hệ thốống kiểm soát nội bộ trong Hệ thốống ngấn hàng ..................................... 16 1.4.1. Hệ thốống kiểm soát nội bộ theo Thống tư sốố 44/2011/TT-NHNN ................. 16 1.4.2. Hệ thốống lý luận kiểm soát nội bộ ngấn hàng theo tiêu chuẩn Basel ............. 18 1.5. Hệ thốống kiểm tra kiểm soát nội bộ đốối với nghiệp vụ tín dụng........................ 23 1.5.1. Tín dụng ngấn hàng và rủi ro tín dụng ngấn hàng .......................................... 23 iv 1.5.2. Tín dụng Ngấn hàng CSXH và rủi ro tín dụng Ngấn hàng CSXH ................. 25 1.5.3. Kiểm soát nội bộ đốối với nghiệp vụ tín dụng ngấn hàng ................................ 28 1.6. Nội dung kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng CSXH............ 32 1.6.1. Phương pháp kiểm tra ..................................................................................... 32 1.6.2. Nội dung kiểm tra............................................................................................ 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỐNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGẦN HÀNG CSXH TỈNH QUẢNG TRỊ ................................. 37 v 2.1. Khái quát vêằ Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị ................................................ 37 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................................................................. 37 2.1.2. Cơ cấốu tổ chức và mạng lưới hoạt động ......................................................... 38 2.1.3. Kêốt quả hoạt động của Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị .............................. 39 2.2. Thực trạng cống tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị ............................................................................................... 43 2.2.1. Quy trình nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị .............. 43 2.2.2. Thực trạng hoạt động kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ tín dụng ....................... 47 2.3. Đánh giá của các đốối tượng khảo sát vêằ cống tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại ngấn hàng csxh tỉnh quảng trị ................................................................ 52 2.3.1. Thống tin vêằ mấẫu khảo sát .............................................................................. 52 2.3.2. Kêốt quả đánh giá.............................................................................................. 53 2.4. Đánh giá chung vêằ cống tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng ................. 64 2.4.1. Những kêốt quả đạt được .................................................................................. 64 2.4.2. Những hạn chêố và nguyên nhấn ...................................................................... 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CỐNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGẦN HÀNG CSXH TỈNH QUẢNG TRỊ ........... 76 3.1. Mục tiêu hoạt động tín dụng của NHCSXH tỉnh Quảng Trị đêốn nằm 2020...... 76 3.2. Giải pháp hoàn thiện cống tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng .............. 76 3.2.1. Giải pháp chung .............................................................................................. 76 3.2.2. Giải pháp cụ thể .............................................................................................. 80 PHẦẦN 3. KẾẾT LUẬN VÀ KIẾẾN NGHỊ................................................................... 89 1. KẾẾT LUẬN ........................................................................................................... 89 2. KIẾẾN NGHỊ .......................................................................................................... 90 PHỤ LỤC ................................................................................................................. 97 vi QUYẾẾT ĐỊNH HỘI ĐỐẦNG CHẦẾM LUẬN VẮN BIẾN BẢN CỦA HỘI ĐỐẦNG CHẦẾM LUẬN VẮN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VẮN vi i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Tằng trưởng nguốằn vốốn qua các nằm 2015-2017 ..................................... 41 Bảng 2.2: Tình hình doanh sốố cho vay qua các nằm 2015-2017 .............................. 42 Bảng 2.3: Tình hình doanh sốố thu nợ qua các nằm 2015-2017 ................................ 43 Bảng 2.4: Tình hình kiểm tra kiểm soát các Tổ TK&VV tín dụng .......................... 48 Bảng 2.5: Tình hình kiểm tra kiểm soát các Tổ TK&VV theo địa bàn .................... 48 Bảng 2.6: Tình hình kiểm tra kiểm soát hốằ sơ vay vốốn của khách hàng .................. 50 Bảng 2.7: Kêốt quả kiểm tra kiểm soát cho vay ......................................................... 50 Bảng 2.8: Kêốt quả kiểm tra kiểm soát cho vay ......................................................... 51 Bảng 2.9: Kêốt quả kiểm tra kiểm soát thu hốằi nợ quá hạn ........................................ 52 Bảng 2.10. Thống tin vêằ mấẫu khảo sát ...................................................................... 53 Bảng 2.11. Đánh giá vêằ mối trường kiểm tra kiểm soát ........................................... 55 Bảng 2.12. Đánh giá vêằ cán bộ nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát .................................. 58 Bảng 2.13. Đánh giá vêằ hoạt động kiểm tra kiểm soát ............................................. 59 Bảng 2.14. Đánh giá vêằ cống tác truyêằn thống trong kiểm tra kiểm soát tín dụng.......... 61 Bảng 2.15. Đánh giá thực trạng cống tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng .... 63 vi ii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Quy trình cho vay ủy thác .......................................................................... 26 Hình 2.1. Sơ đốằ tổ chức ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị ...................................... 38 Hình 2.2. Kêốt cấốu nguốằn vốốn của Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị nằm 2017 ...... 41 vii PHÂỒN 1. MỞ ĐÂỒU 1. Tính cầếp thiếết của đếầ tài nghiến cứu Hoạt động tín dụng được xem như thước đo tằng trưởng của hệ thốống Ngấn hàng. Tuy nhiên, trong bốối cảnh hiện nay, tỉ lệ nợ xấốu ngấn hàng gia tằng nhanh, chấốt lượng tín dụng thấốp và tiêằm ẩn rủi ro lớn. Hấằu hêốt các TCTD hiện đang hoạt động kém an toàn và kém hiệu quả. Những yêốu kém đó nêốu khống được xử lý kịp thời có thể tác động bấốt lợi đêốn ổn định nêằn kinh têố và hệ thốống tài chính quốốc gia. Để hoạt động kinh doanh được an toàn và có hiệu quả thì việc nấng cao chấốt lượng tín dụng là một vấốn đêằ cấốp thiêốt, đặc biệt là chấốt lượng cống tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng nhằằm giảm thiểu rủi ro và thực hiện các mục tiêu: Ngằn ngừa, phát hiện kịp thời và chỉnh sửa nghiêm túc những tốằn tại, thiêốu sót trong quá trình hoạt động; Bảo đảm tuấn thủ pháp luật Nhà nước và các quy chêố, quy trình nghiệp vụ nhằằm quản lý, sử dụng tài sản và các nguốằn lực an toàn, hiệu quả; Bảo đảm hệ thốống thống tin tài chính và thống tin quản lý trung thực, hợp lý, đấằy đủ và kịp thời. Hiện nay hệ thốống KSNB ở nhiêằu ngấn hàng mới dừng lại ở việc kiểm tra tính tuấn thủ, mang nặng tính hậu kiểm, chưa chú trọng vào việc kiểm tra đánh giá rủi ro nhằằm phát hiện các rủi ro tiêằm ẩn để có thể cảnh báo kịp thời vêằ những điểm yêốu trong quy trình nghiệp vụ tín dụng để đêằ xuấốt, kiêốn nghị sửa đổi, khằốc phục sớm. Vì vậy, nấng cao chấốt lượng cống tác kiểm tra kiểm soát nội bộ tại các ngấn hàng là yêu cấằu cấằn thiêốt và cấốp bách nhằằm nấng cao chấốt lượng tín dụng và hạn chêố đêốn mức thấốp nhấốt rủi ro trong tín dụng Ngấn hàng. Đốối với Ngấn hàng CSXH nghiệp vụ tín dụng mang tính đặc thù cao, chủ yêốu phốối hợp với các TCCT-XH cho vay bằằng tín chấốp, ký kêốt hợp đốằng ủy nhiệm, ủy thác một sốố khấu trong quá trình vay vốốn thì việc kiểm soát nghiệp vụ tín dụng để giảm thiểu rủi ro, phát huy hiệu quả, bảo toàn đốằng vốốn rấốt cấằn thiêốt. Hoạt động của Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị đã góp phấằn quan trọng trong việc thực hiện chương trình quốốc gia vêằ xoá đói giảm nghèo, giải quyêốt việc làm, nấng cao đời 1 sốống cho nhấn dấn, được cấốp ủy, chính quyêằn địa phương, Ngấn hàng CSXH Việt Nam đánh giá cao. Tuy nhiên, Ngấn hàng CSXH Quảng Trị khi thành lập chỉ triển 2 khai thực hiện 2 chương trình cho vay đêốn nay đã quản lý hơn 13 chương trình tín dụng ưu đãi; tốốc độ tằng trưởng nguốằn vốốn lớn, quy mố tín dụng ngày càng tằng, hoạt động tín dụng đang còn tốằn tại một sốố những bấốt cập đặt ra cho Ngấn hàng CSXH một thách thức lớn đó là: Làm thêố nào để vừa phục vụ, đáp ứng nhu cấằu vay vốốn của hộ nghèo và các đốối tượng chính sách khác một cách tốốt nhấốt vừa kịp thời phát hiện những tốằn tại, điểm yêốu trong nghiệp vụ tín dụng nhằằm quản lý nguốằn vốốn các chương trình tín dụng ưu đãi an toàn, hiệu qủa, giảm thiểu rủi ro. Đốằng thời có phương pháp tác nghiệp nhằằm nấng cao nằng suấốt lao động. Từ những lý do trên, luận vằn xác định đêằ tài “Hoàn thiện công tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tn dụng tại Ngần hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị” làm mục tiêu nghiên cứu, nhằằm giải quyêốt những vấốn đêằ hiện nay và có ý nghĩa khoa học lấu dài. 2. Mục tếu nghiến cứu 2.1. Mục tiếu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng cống tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại đơn vị nghiên cứu, từ đó đêằ xuấốt các giải pháp góp phấằn hoàn thiện cống tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị. 2.2. Mục tiếu cụ thể - Đêằ tài nghiên cứu nhằằm hệ thốống hóa lý luận và thực tiêẫn vêằ kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng trong hệ thốống Ngấn hàng. - Đánh giá thực trạng cống tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị. - Đêằ xuấốt các giải pháp nhằằm hoàn thiện cống tác Kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị. 3. Đôếi tượng, phạm vi nghiến cứu 3.1. Đôếi tượng nghiến cứu Đêằ tài nghiên cứu vêằ cống tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín trong hệ thốống Ngấn hàng và cống tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng 3 CSXH tỉnh Quảng Trị. 4 3.2. Phạm vi nghiến cứu - Vêầ địa điểm: Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị - Vêầ nội dung: Cống tác kiểm tra kiểm soát Nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị. - Vêầ thời gian: 3 nằm, từ nằm 2015 đêốn nằm 2017, giải pháp đêốn nằm 2020 4. Phương pháp nghiến cứu 4.1. Phương pháp thu thập sôế liệu thứ cầếp, sơ cầếp 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cầếp Để có thống tin thực têố cụ thể vêằ thực trạng hoạt động của Ngấn hàng CSXH và hoạt động kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị, học viên sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấốp từ các nguốằn như sau: - Thu thập dữ liệu thứ cấốp bên trong: Nguốằn tài liệu nội bộ Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị như các Báo cáo thường niên 2015 - 2017; Quy chêố kiểm tra kiểm soát nội bộ, Quy chêố tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát,…; Cống vằn hướng dấẫn quy trình cho vay, đánh giá rủi ro tín dụng; Điêằu lệ hoạt động,...; Thu thập các báo cáo đánh giá vêằ hệ thốống kiểm tra Ngấn hàng CSXH; Báo cáo kiểm tra kiểm soát nội bộ,… để đánh giá đấằy đủ vêằ tình hình hoạt động cũng như cơ cấốu tổ chức bộ máy Kiểm tra kiểm soát nội bộ của Ngấn hàng CSXH. - Thu thập dữ liệu thứ cấốp bên ngoài: + Các báo cáo của Ngấn hàng nhà nước Việt Nam đằng trên trang Website htt p: //www.sbv .gov.vn; sốố liệu báo cáo hàng nằm của Tổ ng cục thốống kê trên trang Website http:/ /www.gs o.g ov.vn; báo cáo c ủa NHNN chi nhánh tỉn h Quảng Trị. + Nguốằn tài liệu tham khảo có tính kêố thừa: Bao gốằm luận vằn thạc sĩ, luận án tiêốn sĩ, các đêằ tài nghiên cứu khoa học,… có liên quan đêốn đêằ tài. Trên cơ sở các tài liệu tham khảo, học viên ghi nhận những nội dung có tính kêố thừa và xác định những vấốn đêằ cấằn nghiên cứu bổ sung thêm cho đêằ tài tại phấằn tổng quan nghiên cứu. 5 + Nguốằn tài liệu có tính thời sự và thực tiêẫn: Qua các bài báo khoa học 6 đằng trên các tạp chí chuyên ngành và các chính sách, vằn bản pháp luật. Các tạp chí chuyên ngành liên quan đêố n đêằ tài như Tạp chí Ngấn hàng, Tạp chí kiểm toán,… học viên tham khảo các nội dung nghiên cứu của các chuyên gia liên quan lĩnh vực KSNB cũng như cập nhật các quy đ ịnh điêằu chỉnh hoạt động KSNB trong Ngấn hàng. + Tìm kiêốm nguốằn tài liệu trên internet, qua giới thiệu của giáo viên hướng dấẫn có liên quan nội dung nghiên cứu. 4.1.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cầếp Dữ liệu sơ cấốp được thu thập trực tiêốp từ đốối tượng nghiên cứu. Nó còn được gọi là các dữ liệu gốốc, chưa được xử lý. Dữ liệu sơ cấốp được thu thập trực tiêốp nên độ chính xác khá cao, đảm bảo tính cập nhật nhưng lại mấốt thời gian và tốốn kém chi phí để thu thập. Phương pháp thu thập thống tin sơ cấốp: - Phỏng vấốn chuyên gia: Tác giả đã tiêốn hành phỏng vấốn đốối với 50 cán bộ của Chi nhánh gốằm: 1 Giám đốốc; 2 Phó Giám đốốc; 5 Trưởng phòng; 9 Giám đốốc, 9 phó Giám đốốc PGD NHCSXH huyện, thị xã; 2 phó phòng và 1 nhấn viên phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ, 23 cán bộ tín dụng vêằ cống tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị vêằ cống tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị - Quan sát nhấn viên ngấn hàng, ghi chép: qua các buổi làm việc tại 05 điểm giao dịch xã tại 05 huyện tìm hiểu việc tuấn thủ các quy trình, tiêốp xúc trực tiêốp với 20 Tổ trưởng tổ TK&VV (mốẫi điểm giao dịch xã tiêốp xúc 04 Tổ trưởng tổ TK&VV), 25 hộ vay (mốẫi điểm giao dịch xã tiêốp xúc 05 hộ vay) để lấốy ý kiêốn hỏi trằốc nghiệm vêằ việc thực hiện quy trình cho vay, thu nợ, ủy thác của ngấn hàng và HĐT. 4.2. Phương pháp tổng hợp, phần tích Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nhằằm kêố thừa lý luận và lý thuyêốt cơ bản vêằ kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tín dụng, quy trình cho vay, rủi ro tín dụng làm cơ sở để tìm hiểu thực trạng kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tín dụng tại Chi nhánh. 7 Phương pháp phấn tích thốống kê mố tả: Trong đêằ tài, học viên phấn tích cống tác kiển tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng của Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị chi tiêốt theo 05 bộ phận cấốu thành là mối trường kiểm soát; nhận biêốt và đánh giá rủi ro; hoạt động kiểm soát; hệ thốống thống tin và truyêằn thống; giám sát. Thống qua việc phấn tích 05 bộ phận cấốu thành để xấy dựng một bức tranh toàn cảnh vêằ vấốn đêằ đang được nghiên cứu xem xét. Phương pháp phấn tích sốố liệu: Phương pháp này được sử dụng để tiêốn hành phấn tích, so sánh, tổng hợp thống tin từ chứng từ, sổ sách thu thập được để đánh giá cống tác kiểm tra kiểm soát hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị. Phỏng vấốn chuyên gia: Mục đích chính phỏng vấốn chuyên gia là nghiên cứu thằm dò để hiểu biêốt sấu hơn vêằ hệ thốống kiểm tra kiểm soát nội bộ. Phương pháp nghiên cứu tình huốống: Thống qua các bài viêốt của các nhà nghiên cứu đã được thống báo trên các phương tiện thống tin đại chúng, báo, báo điện tử, tin bài, website, luận vằn, tạp chí, kỷ yêốu hội thảo, trên các diêẫn đàn hội nghị,... để tìm hiểu thực trạng hệ thốống KSNB hoạt động tín dụng của một sốố NHTM trong nước. Nhìn nhận các hạn chêố và giải pháp khằốc phục mà các học viên đã phấn tích, chứng minh để sàng lọc, lựa chọn các giải pháp thích hợp vận dụng , hoặc soi chiêốu để nhận ra hạn chêố của hệ thốống kiểm tra kiểm soát nội bộ tại Ngấn hàng CSXH. Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh là phương pháp xem xét m ốẫi chỉ tiêu phấn tích bằằ ng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốốc). Đấy là phương pháp đơn giản và được sử dụng nhiêằu nhấố t trong phấn tích hoạt độ ng kinh doanh. Sốố liệu nằm 2015 được chọn làm gốốc để so sánh với các nằm 2016, 2017 nhằằ m xác định sự biêốn động vêằ sốố tuyệt đốối và sốố tương đốố i vêằ nguốằn vốốn huy động, cơ cấố u nguốằn vốốn , dư nợ cho vay, cơ cấố u dư nợ, dư nợ quá hạn và cơ cấố u nợ quá hạn của Ngấn hàng CSXH tỉnh Quảng Trị qua các nằm trong giai đoạn nghiên cứu. 8 Cống cụ excel: để làm cống cụ tính toán, tổng hợp các bảng hỏi. 9
- Xem thêm -