Tài liệu Quản trị chiến lược - bài giảng

  • Số trang: 212 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 186 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - BÀI GIẢNG
TẬP ĐOÀN BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GS.TS Bùi Xuân Phong Khoa Quản trị kinh doanh 1 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƢỢC Theo cách tiếp cận truyền thống Chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc xây dựng thông qua quá trình thiết lập các mục tiêu chƣơng trình hành động tối ƣu và phân bổ nguồn lực tƣơng ứng để thực hiện một cách có hiệu quả nhất các mục tiêu đó Theo cách tiếp cận mới Chiến lƣợc đƣợc cân nhắc kỹ Chiến lựợc dự định Chiến lƣợc thực hiện Chiến lƣợc mới nổi Chiến lƣợc không đƣợc thực hiện Chiến lƣợc là một kế hoạch toàn diện chỉ ra những cách thức mà DN có thể đạt đƣợc nhiệm vụ và mục tiêu của nó, đáp ứng tƣơng thích với những thay đổi của tình thế cũng nhƣ xảy ra các sự kiện bất thƣờng. Chiến lƣợc nhằm tối đa hóa lợi thế cạnh tranh và tối thiếu hoá những bất lợi cho DN BẢN CHẤT CỦA CHIẾN LƢỢC KINH DOANH Là bản phác thảo hình ảnh tƣơng lai của doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động Chiến lƣợc đƣợc dùng với ý nghĩa phổ biến nhất • Xác định các mục tiêu dài hạn cơ bản của các doanh nghiệp • Đƣa ra các chƣơng trình hành động tổng quát • Lựa chọn phƣơng án hành động triển khai phân bố nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó. 2. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC Quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra, điều chỉnh chiến lƣợc kinh doanh diễn ra lặp đi lặp lại theo hoặc không theo chu kỳ thời gian nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn tận dụng đƣợc mọi cơ hội, thời cơ cũng nhƣ hạn chế hoặc xoá bỏ đƣợc các đe doạ, cạm bẫy trên con đƣờng thực hiện các mục tiêu của mình 3. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC  Quản trị chiến lƣợc giúp các doanh nghiệp định hƣớng rõ tầm nhìn chiến lƣợc, sứ mạng (nhiệm vụ) và mục tiêu của mình.  Quản trị chiến lƣợc giúp doanh nghiệp luôn có các chiến lƣợc tốt, thích nghi với môi trƣờng.  Quản trị chiến lƣợc giúp doanh nghiệp đạt đƣợc hiệu quả cao hơn so với không quản trị. 4. YÊU CẦU CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC • Phải đạt đƣợc mục đích tăng thế lực của các doanh nghiệp và giành lợi thế cạnh tranh • Phải đảm bảo sự an toàn kinh doanh cho các doanh nghiệp • Phải xác định phạm vi kinh doanh, mục tiêu và những điều kiện cơ bản để thực hiện mục tiêu • Phải dự đoán đƣợc môi trƣờng kinh doanh trong tƣơng lại • Phải có chiến lƣợc kinh doanh dự phòng • Phải kết hợp độ chín muồi với thời cơ 5. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC TỔNG QUÁT Phân tích và dự báo môi trƣờng bên ngoài Nghiên cứu triểt lý kinh doanh, sứ mạng mục tiêu của doanh nghiệp Xét lại mục tiêu Quyết định chiến lƣợc Phân tích và dự báo môi trƣờng kinh doanh bên trong Hình thành chiến lƣợc Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch ngắn hạn hơn Phân phối nguồn lực Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh Xây dựng chính sách Thực hiện chiến lƣợc Đánh giá và điều chỉnh chiến lƣợc 6. YÊU CẦU KHI HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC Phải đạt mục đích làm tăng thế lực của doanh nghiệp Phải đảm bảo sự an toàn trong kinh doanh Phải xác định rõ phạm vi kinh doanh, mục tiêu và điều kiện cơ bản để thực hiện mục tiêu Dự đoán chính xác môi trƣờng kinh doanh Có chiến lƣợc dự phòng Kết hợp giữa độ chín muồi với thời cơ Phân tích và dự báo môi trƣờng bên ngoài Nghiên cứu triểt lý kinh doanh, sứ mạng mục tiêu của doanh nghiệp Xét lại mục tiêu Quyết định chiến lƣợc Phân tích và dự báo môi trƣờng kinh doanh bên trong QUY TRÌNH 8 BƢỚC Phân tích và dự báo môi trƣờng bên ngoài Chƣơng trình hoá phƣơng án chiến lƣợc Tổng hợp kết quả phân tích và dự báo Quyết định chiến lƣợc Phân tích và dự báo môi trƣờng bên trong Hình thành phƣơng án chiến lƣợc Tổng hợp kết quả phân tích và dự báo Nghiên cứu quan điểm,mong muốn của lãnh đạo CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1. KHÁI NIỆM MÔI TRƢỜNG KINH DOANH • Môi trƣờng kinh doanh đƣợc hiểu là tổng thể các yếu tố, các nhân tố bên ngoài và bên trong vận động tƣơng tác lẫn nhau, tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp • Các nhân tố cấu thành môi trƣờng kinh doanh luôn luôn tác động theo các chiều hƣớng khác nhau, với các mức độ khác nhau đến hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp • Các nhân tố tác động tích cực ảnh hƣởng tốt đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những nhân tố này có thể là các nhân tố bên ngoài tạo ra các cơ hội, thời cơ kinh doanh hoặc là các nhân tố bên trong, các điểm mạnh của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh. • Còn các nhân tố tác động tiêu cực, ảnh hƣởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những nhân tố này có thể là các nhân tố bên ngoài tạo ra các thách thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc là các nhân tố bên trong phản ánh điểm yếu của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG KINH DOANH Phân tích và dự báo môi trƣờng kinh doanh là quá trình sử dụng các phƣơng pháp thích hợp nhằm xác định các cơ hội, đe doạ của môi trƣờng kinh doanh bên ngoài cũng nhƣ các điểm mạnh, yếu của bản thân doanh nghiệp trong thời kỳ chiến lƣợc Điểm mạnh Điểm yếu Mục tiêu Cơ hội Nguy cơ MỤC TIÊU NỘI DUNG PHÂN TÍCH Nhận diện cơ hội, nguy cơ có thể xảy ra với doanh nghiệp Môi trƣờng vĩ mô Môi trƣờng ngành
- Xem thêm -