Tài liệu Slide bài giảng môn quản trị học - chương 2- lý thuyết quản trịi

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3520 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG 2- LÝ THUYẾT QUẢN TRỊi
CHƯƠNG 2 CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ Lý thuyết quản trị Cổ điển Khoa học Hành chính Hành vi Định lượng Quản trị chất lượng Môi trường tổ chức QT tình huống ngẫu nhiên © 2011 by Faculty of Business Administration Frederick Taylor 4 nguyên lý quản trị • Nghiên cứu cách thức thực hiện công việc • Thử nghiệm bằng nhiều pp khác nhau • Chuyển đổi pp thành các nguyên tắc • Huấn luyện cho tất cả nhân viên • Tuyển chọn nhân viên có kỹ năng phù hợp • Trả thù lao tương xứng Lý thuyết quản trị khoa học Henry L. Gantt Gantt chart 2. Lý thuyết quản trị hành chính Max Weber (Đức) • 5 đặc điểm hệ thống quan liêu bàn giấy Henry Fayol (Pháp) • 14 nguyên tắc quản trị © 2011 by Faculty of Business Administration 5 nguyên tắc QT của Max Weber 1.Thẩm quyền trách nhiệm hợp pháp hóa 2.Chức vụ theo hệ thống chỉ huy 3.Nhân sự thăng cấp theo khả năng qua thi cử 4.Các hành vi hành chính, qđ = văn bản 5.Tuân thủ điều lệ, thủ tục. Luật lệ áp dụng công bằng và thống nhất cho mọi người 14 nguyên tắc của Henry Fayol 1. Phân công lao động 2. Quyền hành và trách nhiệm 3. Kỷ luật 4. Thống nhất chỉ huy 5. Hệ thống quyền hành 6. Lợi ích chung 7. Trả thù lao thỏa đáng 8. Tập trung hóa khi ra qđ 9. Thông tin thông suốt 10. Sinh hoạt theo trật tự 11. Công bằng 12. Duy trì ổn định công việc 13. Chủ động trong công việc 14. Tinh thần tập thể 3- Lý thuyết hành vi Lý thuyết tâm lý xã hội Các nhu cầu tâm lý xã hội của con người Năng suất lao động Hiệu quả của quản trị © 2011 by Faculty of Business Administration Lý thuyết tâm lý xã hội Elton Mayo -Nghiên cứu ở nhà máy điện Hawthorne -Thay đổi điều kiện làm việc (cường độ ánh sáng) -Quan sát sự thay đổi của năng suất lao động -Chỉ ra mối quan hệ giữa năng suất và tâm lý của người công nhân © 2011 by Faculty of Business Administration Abraham Maslow Được thể hiện Được tôn trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu vật chất Douglas Mc Gregor Thuyết X Con người thụ động Chuyên quyền Thuyết Y Con người chủ động Mềm dẻo Lý thuyết Z (William Ouchi) Ra đời năm 1978 © 2011 by Faculty of Business Administration 4- Lý thuyết định lượng về quản trị Lý thuyết hệ thống Mô hình toán học Máy tính Thống kê Trường phái quản trị Nhật Bản Sàng lọc Sắp xếp Duy trì 5S Tiêu chuẩn hóa Vệ sinh © 2011 by Faculty of Business Administration 5- Lý thuyết Quản trị môi trường tổ chức © 2011 by Faculty of Business Administration © 2011 by Faculty of Business Administration
- Xem thêm -