Tài liệu Slide kế toán hành chính sự nghiệp

 • Số trang: 194 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 4146 |
 • Lượt tải: 7
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP GV: Th.s Đậu Thị Kim Thoa Email: kimthoa@ueh.edu.vn PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC Phương pháp dạy: • Dạy những kiến thức căn bản một cách có hệ thống về kế toán HCSN • Giải đáp thắc mắc • Hướng dẫn giải bài tập Yêu cầu đối với sinh viên: Trước khi lên lớp: • Đọc trước tài liệu • Làm bài tập sau mỗi buổi học Khi lên lớp: • Tập trung nghe giảng • Nêu thắc mắc • Tham gia thảo luận và sửa bài tập GV. Đậu Thị Kim Thoa 2 kế toán Hành chính sự nghiệp ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC Thang điểm 10 Điểm quá trình: 3 Điểm kết thúc học phần: 7 Số lần tham gia thảo luận trên lớp, sửa bài tập được ghi nhận cộng vào điểm quá trình. GV. Đậu Thị Kim Thoa 3 kế toán Hành chính sự nghiệp TÀI LIỆU HỌC TẬP Tài liệu bắt buộc Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán HCSN Slide bài giảng của Giảng viên Tài liệu tham khảo Hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Chế độ kế toán HCSN ban hành theo QĐ19/2006/QĐ-BTC Các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính của đơn vị HCSN GV. Đậu Thị Kim Thoa 4 kế toán Hành chính sự nghiệp MỤC TIÊU MÔN HỌC Nhận biết được các đơn vị HCSN, đặc điểm tài chính và cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN Nắm được các nội dung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị HCSN. Xử lý được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại các đơn vị HCSN. GV. Đậu Thị Kim Thoa 5 kế toán Hành chính sự nghiệp NỘI DUNG Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN Chương 2: Kế toán tiền và vật tư Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán Chương 6: Kế toán các hoạt động Chương 7: Kế toán các nguồn kinh phí và chi hoạt động khác GV. Đậu Thị Kim Thoa 6 kế toán Hành chính sự nghiệp CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HCSN Nội dung • Khái quát về đơn vị HCSN • Đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN • Cơ chế quản lý tài chính • Tổ chức công tác kế toán GV. Đậu Thị Kim Thoa 8 kế toán Hành chính sự nghiệp 1.1 Khái quát về đơn vị HCSN Đơn vị HCSN • Hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận • Sử dụng NSNN để hoạt động (quản lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho XH) Đơn vị hành chính GV. Đậu Thị Kim Thoa Đơn vị Sự nghiệp đơn vị HCSN được gọi là đơn vị dự toán hay đơn vị thụ hưởng NS 9 kế toán Hành chính sự nghiệp Đơn vị hành chính (cơ quan Nhà nước) • Là cơ quan công quyền, là một bộ phận của bộ máy Nhà nước • Chức năng quản lý Nhà nước • Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu do NS cấp • Cơ cấu tổ chức: - Tổ chức theo chiều dọc từ Trung ương đến địa phương - Tổ chức theo chiều ngang theo ngành, lĩnh vực GV. Đậu Thị Kim Thoa 10 kế toán Hành chính sự nghiệp Bộ máy tổ chức của Nhà nước QUỐC HỘI Tư pháp Lập pháp Tòa án ND tối cao Viện kiểm sát ND tối cao Tòa án ND Cấp tỉnh Viện kiểm sát ND cấp tỉnh Chủ tịch nước Hành pháp Chính phủ HĐND cấp tỉnh Bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc CP UBND cấp tỉnh Sở, ban, ngành Tòa án ND Cấp huyện Viện kiểm sát ND cấp huyện HĐND cấp huyện UBND cấp huyện UBND cấp xã GV. Đậu Thị Kim Thoa 11 Phòng, ban, ngành kế toán Hành chính sự nghiệp Đơn vị sự nghiệp • Do CQNN có thẩm quyền thành lập, là đơn vị trực thuộc CQNN • Chức năng cung cấp dịch vụ công cho XH • Nguồn kinh phí hoạt động: kinh phí NS cấp + thu sự nghiệp • Có thể thực hiện một số hoạt động SXKD nhằm mục tiêu lợi nhuận. GV. Đậu Thị Kim Thoa 12 kế toán Hành chính sự nghiệp Đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN • Hoạt động theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao và được NSNN cấp toàn bộ hoặc một phần dự toán được duyệt. • Đơn vị phải lập dự toán thu chi theo quy trình NS theo đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức do Nhà nước quy định. • Đơn vị HCSN trong cùng một ngành theo 1 hệ thống chiều dọc được chia thành 3 cấp: - Đơn vị dự toán cấp 1 - Đơn vị dự toán cấp 2 - Đơn vị dự toán cấp 3 GV. Đậu Thị Kim Thoa 13 kế toán Hành chính sự nghiệp Các cấp dự toán trong quản lý- sử dụng NSNN Thủ tướng hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Phân bổ dự toán cho cấp 2 hoặc cấp 3 - Điều hành, kiểm tra kế toán và quyết toán hình hình sử dụng kinh phí các đơn vị dự toán trực thuộc - Phân bổ dự toán cho cấp 3 - Điều hành, kiểm tra kế toán và quyết toán hình hình sử dụng kinh phí các đơn vị dự toán trực thuộc Quyết toán hình hình sử dụng kinh phí với cấp có thẩm quyền GV. Đậu Thị Kim Thoa Đơn vị dự toán cấp 1 Đơn vị dự toán cấp 2 Đơn vị dự toán cấp 3 14 kế toán Hành chính sự nghiệp Quy trình ngân sách Lập dự toán 31/12/N 01/01/N Duyệt dự toán Thu chi theo dự toán được giao Bắt đầu lập dự toán GV. Đậu Thị Kim Thoa Quyết toán Chấp hành dự toán Chỉnh lý và Lập BC quyết toán 15 kế toán Hành chính sự nghiệp Cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN • Phương pháp thu đủ, chi đủ: các khoản thu • • • • Nguồn kinh phí NSNN cấp Các loại phí, lệ phí thu được Viện trợ, tài trợ …. nộp hết vào NS, Nhà nước sẽ cấp lại để sử dụng. • Phương pháp thu, chi chênh lệch: các khoản thu được để lại sử dụng, nếu thiếu Nhà nước sẽ cấp thêm • Phương pháp quản lý theo định mức: đơn vị phải lập dự toán chi và chi theo đúng dự toán • Phương pháp khoán trọn gói: Nhà nước Quản lý tài chính GV. Đậu Thị Kim Thoa thực hiện cơ chế khoán biên chế (đơn vị HC), thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 16 (đơn vị SN) kế toán Hành chính sự nghiệp Cơ chế khoán biên chế (khoán chi hành chính) • NĐ 130/2005/NĐ-CP ban hành ngày 17/10/2005: quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các CQNN o Thực hiện cải cách thủ tục hành chính-> nâng cao chất lượng phục vụ hành chính Mục đích • TT liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 17/01/2006 GV. Đậu Thị Kim Thoa o Tinh giản bộ máy biên chế cồng kềnh, trùng lắp về quyền hạn và trách nhiệm-> Tiết kiệm chi hành chính o Đẩy mạnh ứng dụng tin học trong dịch vụ hành chính o Nâng cao trình độ chuyên môn của CBCC 17 kế toán Hành chính sự nghiệp Đối tượng áp dụng Các CQNN có tài khoản và con dấu riêng: Văn phòng Quốc hội, văn phòng Chủ tịch nước Tòa án ND các cấp, viện KSNN các cấp Văn phòng HĐNN, văn phòng UBNN Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cơ quan chuyên môn thuộc UBNN cấp tỉnh, huyện GV. Đậu Thị Kim Thoa 18 kế toán Hành chính sự nghiệp Nội dung cơ chế khoán chi hành chính Nguồn kinh phí hoạt động Nguồn kinh phí tự chủ GV. Đậu Thị Kim Thoa Nguồn kinh phí không tự chủ 19 kế toán Hành chính sự nghiệp Nguồn kinh phí tự chủ tài chính NKP tự chủ = KP NS cấp+ phí, lệ phí được để lại+ Các khoản thu hợp pháp khác Sử dụng kinh phí tự chủ: Các CQNN được chủ động: o Bố trí kinh phí theo nội dung, yêu cầu công việc o QĐ mức chi thông qua việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhưng không vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do NN quy định o Quyết định sử dụng đối với toàn bộ đơn vị GV. Đậu Thị Kim Thoa Nội dung chi của kinh phí giao Các khoản chi thanh toán cho cá nhân Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn Các khoản chi có tính chất thường xuyên 20 kế toán Hành chính sự nghiệp
- Xem thêm -