Tài liệu Chương 7 bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 373 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

Chöông 7 BOÄ CHÖNG CHÖÙNG TÖØ TÖ TRONG QUOÁC TEÁ THANH TOAÙN Q 1 1. Hoùa ñôn thöông maïi (C (Commercial i l IInvoice) i ) ƒ ƒ ƒ Laø chöùng töø cô baûn Do ngöôøi baùn laäp sau khi göûi haøng Yeâu cau Yeu caàu ngöôi ngöôøi mua tra traû tien tieàn theo tong toång so soá haøng ghi treân hoùa ñôn. 2 1. (tt) ( ) ƒ Taùc duïng: g ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Söû duïng thay theá cho hoái phieáu q Khai haûi quan Theá chaáp vay ngaân haøng Keâ khai chi tiet Ke tieát ve veà hang haøng hoa hoùa Thoâng baùo keát quaû giao haøng (baûn sao) 3 1. (tt) ( ) ƒ Noäi dung: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ngayy laäp Ngaø Teân vaø ñòa chæ ngöôøi baùn, ngöôøi mua Teân hang Ten haøng hoaëc ten teân dòch vuï vu ñöôï ñöôcc mua ban baùn Soá löôïng haøng hoùa Giaù ñôn vò Gia Toång giaù trò Vaø: so Va: soá löôï löông ng kieän, loaï loaii bao bì, ky kyù ma maõ hieäu, trong löôïng caû bì, troïng löôïng tònh, soá vaø ngaøy kyù hôïp ñoàng, ngaøy göûi haøng, ñieàu kieän giao h øng vaøø thanh haø th h toaù t ùn . 4 2. Phieáu ñoùng goùi haøng hoùa (Packing List) ƒ ƒ ƒ ƒ Lieät keâ haøng hoùa ñoùng goùi trong 1 kieän haøng. Do ngöôøi sx, xk laäp khi ñoùng goùi haøng hoùa Taùc duïng: taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc kieåm ñeám haøng hoùa. Laäp thaønh 3 baûn: ƒ ƒ ƒ 1 baûn göûi theo kieän haøng 1 baûn göûi trong loâ haøng 1 baûn keøm trong boä chöùng töø haøng hoùa 5 2. (tt) ƒ Noäi dung: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Teân ngöôøi baùn Teân haøng Teân ngöôøi mua Soá hieäu hoùa ñôn Soá thöù töï kieän haøng Caùch ñoùng goùi (thuøng, bao, hoøm,…) Soáá löôïng haøøng trong kieän Troïng löôïng haøng hoùa Th å tích Theå tí h kieä ki än haø h øn g … 6 3. Baûng keâ chi tieát (Specification) ƒ ƒ Thoáng keâ cuï theå taát caû caùc loaïi haøng vaø caùc maët haøng cuûa loâ haøng. Coù 2 loaïïi: ƒ ƒ ƒ Baûng keâ ñöôïc laäp khi kyù keát hôïp ñoàngÆphuï luïc hôïp ñoàng Baûng keâ ñöôïc laäp khi göûi haøng cho ngöôøi muaÆbaûng toång hôïp caùc phieáu ñoùng goùi Noäi dung vaø hình thöùc tuøy thuoäc yeâu caàu quan nöôùc ngöôø g i mua haûi q 7 3. (tt) ƒ Noäi dung: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ten Teâ n ngöôi ngöôøi ban baùn vaø va ngöôi ngöôøi mua Teân haøng Soá hôï So hôp p ñong ñoàng Soá hoùa ñôn y maõ hieääu Kyù Soá hieäu caùc kieän haøng Soá löôïïng kieään Soá löôïng haøng/kieän Troïng löôïng kieän haøng (caû bì, tònh) Troïng löôïng toång coäng 8 3. (tt) Ngoaøi ra, coù theå gaëp: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Hoùa ñôn chieáu leä (Proforma Invoice): duøng ñeå khai haûûi quan, xin giaááy pheùùp nk, khi trò giaùù hh, göûi baùn hoaëc chaøo haøng. Hoùa ñôn taï Hoa tam m thôi thôøi (Provisional Invoice): dung duøng ñe ñeå thanh toaùn sô boä tieàn haøng. Hoùa ñôn chính thöc Hoa thöùc (Final Invoice): xaù xacc ñònh toång trò giaù cuoái cuøng vaø thanh toaùn döùt ñieåm. Hoùa ñôn chi tieát (Detailed Invoice): giaù caû ñöôïc chi tieát hoùa. Hoùa ñôn trung laäp: duøng khi baùn laïi haøng cho b ân thöù ba. beâ b 9 4. Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù (Certificate of Origin – C/O) ƒ ƒ ƒ Do Phoøng Thöông maïi cuûa nöôùc xuaát khaåu caáp hoaëc ngöôøi xuaát khaåu töï caáp Xaùc nhaään nôi saûn xuaát hoaëëc nguoà g ng goác cuûa haøng hoùa Taùc dung: Tac duïng: caê can n cöù cö tính thue, thueá, chính saù sach ch khu vöïc, chính saùch phaân bieät ñoái xöû, xaùc ñònh chat xac chaát löông löôïng haø hang ng hoa. hoùa. 10 4. (tt) ƒ Caùc loaïi: ƒ Form P: xac xaùc nhaän nôi xuat xuaát xö xöù cua cuûa hang haøng hoa hoùa ƒ Form A: ñoái vôùi caùc quoác gia thuoäc heä thoáng öu ñaõi pho ñai phoå caäp GSP ƒ Form O: maët haøng caø pheâ vaø ñöôïc NK vaøo nhöõng nöôc nhöng nöôùc thuoäc hieäp hoäi ca caø phe pheâ the theá giôi giôùi ƒ Form X: maët haøng caø pheâ ñi caùc nöôùc ngoaøi hieäp hoäi ƒ Form T: haøng deät may vaøo thò tröôøng EU ƒ Form B: khong khoâng thuoäc yeu yeâu cau caàu cac caùc form khac. khaùc 11 5. Hoùa ñôn laõnh söï (Consular invoice) ƒ Hoùa ñôn coù söïï chöùng nhaään cuûa laõnh söï nöôùc nhaäp khaåu ƒ Cach Caùch chöng chöùng nhaän: ƒ Chöùng nhaän vaø kyù teân tröïc tieáp treân hoùa ñôn thöông mai hoa maïi ƒ Chöùng nhaän treân hoùa ñôn vaø treân vaään taûi ñôn hoaëëc boää chöùng töø ƒ Maãu rieâng laäp saün 12 6. Hoùa ñôn haûi quan (Custom Invoice) ƒ Thuaän tieän cho haûi quan nöôùc nhaäp kh åu: th khaå thoááng k keââ, xac ù ñònh ñò h nguoààn goáác, xaùc ñònh giaù caû ƒ Noäi dung: ƒ Chi tieát veà ngöôøi baùn, ngöôøi mua, ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp hoùa ñôn, nôi göûûi vaø nhaän, teân haøng, kyù maõ hieäu, nöôùc xk. ƒ Soá S á llöôïng, troïng llöôïng, giaù i ù ôûû nöôùùc xk k ƒ Chöùng nhaän hoùa ñôn ñuùng vaø chính xaùc 13 7. Baûo hieåm ñôn (Insurance Policy) ƒ Chöùng töø do coâng ty baûo hieåm caáp, chaáp nhaän baû bao o hieå hiem m cho 1 lo loâ hang haøng ƒ Taùc duïng: ƒ Ñaõ kyù keáát hôïp ñoààng baûûo hieååm ƒ Ñaõ traû phí baûo hieåm ƒ Khieáu naïi vaø nhaän tieààn boàài thöôøng 14 7. (tt) ƒ Noäi dung ƒ Ñieàu khoaûn chung ƒ ƒ ƒ Ñöôïc in saün Traùch nhieäm cuûûa ngöôøi baûûo hieååm vaø ngöôøi ñöôïc baûo hieåm Ñieàu khoaû Ñieu khoan n rieâ rieng ng ƒ ƒ ƒ ƒ Ñoái töôïng ñöôïc baûo hieåm Giaù trò bao Gia baûo hiem hieåm Ñieàu kieän baûo hieåm ñaõ thoûa thuaän Toång soá phí baûo hieåm 15 8. Giaáychöùng nhaän baûo hieåm (Insurance Certificate) ƒ Do coâng ty baûo hieåm caáp, chaáp nhaän baûo hieå i åm cho moät loâ haøøng ƒ Taùc duïng: ƒ Thay theá baûo hieåm ñôn ƒ Caên cöù ñeå khieáu naïïi ñoøi boài thöôøng ƒ Noäi dung: gioáng baûo hieåm ñôn, khoâng coù caùc ñieà cac ñieu u khoaû khoan n chung va vaø thöông thöôøng xuyen. xuyeân. 16 9. Giaáy chöùng nhaän soá löôïng (Certificate of Quantity) ƒ Xaùc ñònh soá löôïng haøng hoùa ñaõ giao ƒ Do ngöôøi xk hoaëc cô quan ñoäc laäp caááp ƒ Noäi dung: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Teân ngöôøi göûi, ngöôøi nhaän haøng Teân haøng Caûng ñi, caûng ñeán Kyù ma Ky maõ hieäu Soá löôïng haøng töøng loaïi vaø toång coäng … 17 9. (tt) ƒ Keá Kett luaän ve veà hang haøng (quan trong troïng nhaá nhat), t) 2 caùch: ƒX Xaùùc nhaä h än phuø h ø hô hôïp ƒ Neâu toång soá haøng hoùa 18 10. Giaáy chöùng nhaän troïng löôïng (Certificate of Weight) ƒ Xaùc nhaän khoái löôïng haøng hoùa thöïc giao ƒ Do cô quan ñoäc laäp caááp ƒ Taùc duïng: cô sôû ñoái chieáu haøng thöïc giao vaø haøng thöïc nhaän 19 10. (tt) ƒ Noäi dung: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Ten Teâ n ngöôi ngöôøi gôi gôûi Teân ngöôøi nhaän Teân phöông tieän vaän taû Ten taii Ngaøy boác haøng Teân hang Ten haøng Quy caùch Trong Troï ng löông löôïng tònh/ca tònh/caû bì Teân cô quan xaùc nhaän 20
- Xem thêm -