Tài liệu Lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 8 ngân sách nhà nước

 • Số trang: 25 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 2108 |
 • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

Chương 8 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Giới thiệu chương Kết cấu chương Tổng quan về ngân sách Nhà nước Thu ngân sách Nhà nước Chi ngân sách Nhà nước Cân bằng ngân sách Nhà nước 5.1. Tổng quan - Quan ñiểm về ngân sách Nhà nước Các nhà kinh tế học cổ ñiển: NSNN là một văn kiện tài chính, mô tả các khoản thu và chi của Chính phủ, ñược thiết lập hàng năm Các nhà kinh tế học hiện ñại: NSNN là bảng cân ñối, trong ñó, liệt kê các khoản thu, chi bằng tiền trong một giai ñoạn nhất ñịnh của Nhà nước Luật Ngân sách Nhà nước, 1996 của nước CHXHCN Việt Nam: NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước trong dự toán ñã ñược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh và ñược thực hiện trong một năm ñể ñảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước 5.1. Tổng quan - Quan ñiểm về ngân sách Nhà nước (tiếp) Phương diện pháp lý, NSNN ñược phổ biến thành luật với các khoản thu, chi bằng tiền của Nhà nước Bản chất kinh tế, NSNN là quan hệ kinh tế trong quá trình phân phối gắn liền trong việc xây dựng quỹ tiền tệ tập trung  giữa Nhà nước và dân cư giữa Nhà nước với doanh nghiệp giữa Nhà nước của Chính phủ nước này với Chính phủ nước khác Tính chất xã hội, NSNN là công cụ kinh tế vĩ mô của Nhà nước 5.1. Tổng quan – Vai trò ngân sách Nhà nước Cơ sở tồn tại Nhà nước ðiều kiện ñể Nhà nước thực hiện chức năng và nhiệm vụ  Công cụ ñiều tiết kinh tế vĩ mô Công bằng trong kinh tế vùng, ngành Tạo ra sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế xã hội Tăng trưởng trên cơ sở bền vững Thực hiện chính sách xã hội 5.1. Tổng quan – Hoạt ñộng của ngân sách Nhà nước Bước 1: Lập dự toán Căn cứ nhu cầu cấp cơ sở Căn cứ các chỉ tiêu cân ñối Nhà nước ñề ra Dự toán thu chi NSNN Dự toán thu chi NSNN So sánh Chênh lệch Các biện pháp xử lý 5.1. Tổng quan – Hoạt ñộng của ngân sách Nhà nước Bước 2: Phê duyệt Quốc hội Nguyên thủ Quốc gia Chính phủ Quá trình Bộ tài chính Chính phủ Quá Quá Bộ tài chính trình lập thông phê Các bộ, cơ quan Nhà nước chuẩn trình báo Các bộ, cơ quan Nhà nước 5.1. Tổng quan – Hoạt ñộng của ngân sách Nhà nước  Bước 3: Triển khai thực hiện Từ cấp Trung ương, ñịa phương, cơ sở Kiểm tra, giám sát, ñiều chỉnh Bước 4: Quyết toán Từ cấp cơ sở, ñịa phương, Trung ương 5.1. Tổng quan – Tổ chức bộ máy ngân sách Nhà nước Trung ương Tỉnh, Thành phố Bộ tài chính Sở tài chính Kho bạc Nhà nước Chi cục Kho bạc Nhà nước Quận, Huyện Phòng tài chính Chi cục Kho bạc Nhà nước Xã Ban tài chính Gắn liền với bộ máy chính quyền Nhà nước 5.1. Tổng quan – Nguyên tắc trong hoạt ñộng tài chính của ngân sách Nhà nước Thống nhất Công bằng Công khai Hiệu quả Cân ñối 5.2. Thu ngân sách Nhà nước 1. Các nguồn thu của ngân sách Nhà nước Thuế Phí và Lệ phí Sở hữu tài sản của Nhà nước Các nguồn thu khác 2. Phân loại thu ngân sách Nhà nước Theo nguồn hình thành các khoản thu Theo tính chất thường xuyên của khoản thu Theo tính chất và hình thức ñộng viên Thu từ thuế “Thuế là nguồn thu của ngân sách Nhà nước dựa trên cơ sở ñộng viên bắt buộc một phần thu nhập của các cá nhân và tổ chức xã hội” Nội dung cơ bản của luật thuế Mục ñích của luật thuế ðối tượng chịu thuế và ñối tượng không thuộc diện chịu thuế Người nộp thuế và người chịu thuế Người nộp thuế là người có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cho cơ quan thuế Người chịu thuế là người bị giảm thu nhập thực tế trước tác ñộng của thuế Căn cứ tính thuế: Số thuế phải nộp = Số lượng ñối tượng tính thuế x thuế suất Các ưu ñãi về thuế Không thuộc diện chịu thuế Thuế suất 0 Thuế suất thấp Miễn, giảm thuế Thu từ thuế (tiếp)  Tác dụng của thuế Nguồn thu chủ yếu của NSNN Công cụ ñiều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước Hướng dẫn cho sản xuất và tiêu dùng Kiểm tra, kiểm soát các hoạt ñộng kinh tế quốc dân Giảm bớt khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư Tác hại của thuế Sự lãng phí các nguồn lực Gánh nặng thuế Tình hình thu thuế ở Việt Nam Thực trạng Năng lực thuế thấp Thất thu lớn Còn nhiều bất cập và tiêu cực Nguyên nhân  Ngành thuế - cơ quan quản lý thuế Chính sách thuế chưa hợp lý: quá phức tạp, chưa dễ hiểu và dễ áp dụng Trình ñộ chuyên môn của cán bộ thuế thấp Hiện tượng “bảo kê” cho tư thương. Dân chúng - người nộp thuế  Nhận thức của công chúng còn hạn chế. Nhà nước Chi tiêu của Ngân sách Nhà nước chưa cho thấy “thuế là quyền lợi” Sự phát triển của nền kinh tế ở mức thấp Pháp luật không nghiêm chặt. Tình hình thu thuế ở Việt Nam (tiếp) Giải pháp khắc phục Cải tiến và hoàn thiện chính sách thuế, hệ thống luật pháp nói chung và Luật thuế nói riêng Kiên quyết chống thất thu Nâng cao trình ñộ nghiệp vụ và nhận thức của mỗi cán bộ thu thuế Hệ thống hoá sổ sách chứng từ, hoạt ñộng kế toán và kiểm toán Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của ñối tượng chịu thuế kết hợp với thực hiện quyền lợi của việc ñóng thuế Thu từ phí và lệ phí Lệ phí: Là khoản thu của NSNN nhằm bù ñắp chi phí mà các cơ quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước ñã bỏ ra. Phí: Là khoản thu của NSNN nhằm bù ñắp một phần chi phí của các cơ quan sự nghiệp công cộng. Thu từ sở hữu tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Rừng, mỏ Vùng trời, vùng biển v.v… Nguồn thu phụ thuộc: Khả năng khai thác Tính kinh tế Các nguồn thu khác Thu từ viện trợ Thu từ ñóng góp của các tổ chức và cá nhân Thu từ hoạt ñộng sự nghiệp v.v… Tổng kết thu của NSNN Việt Nam Nhân tố ảnh hưởng ñến thu của ngân sách Nhà nước Hiệu quả của các hoạt ñộng ñầu tư trong nền kinh tế Quan hệ ñối ngoại của Nhà nước Mức ñộ các khoản chi tiêu của Nhà nước Hiệu lực và hiệu quả hoạt ñộng của bộ máy Nhà nước, ñặc biệt là bộ máy quản lý tài chính Nhà nước Các sự kiện bất thường về thiên tai, chiến tranh, v.v...
- Xem thêm -