Tài liệu Tiểu luận ứng dụng gis và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường.

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3218 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LỚP CAO HỌC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TIỂU LUẬN MÔN HỌC ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GVHD: PGS.TS. Lê Văn Trung HVTH: Lê Vũ Yến Thanh MSHV: 11260572 TP.HCM, THÁNG 12/2012 Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 1 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường MỤC LỤC I.Giới thiệu ..................................................................................................................... 3 II.Các dữ liệu được sử dụng .......................................................................................... 4 2.1. Các nghiên cứu hiện hành về môi trường nước trên lưu vực sông dựa trên GIS trên thế giới và Trung Quốc ................................................................................................. 4 2.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài ................................................................. 4 2.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Trung Quốc ................................................................ 5 2.2.Các nghiên cứu ứng dụng của công tác phòng chống và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực sông dựa trên GIS .......................................................................... 6 III. Phương pháp thực hiện ........................................................................................... 8 3.1. Thiết kế hệ thống tổng thể ..................................................................................... 8 3.2. Xác định đơn vị kiểm soát ô nhiễm nước .............................................................. 9 3.3 Việc thành lập cơ sở dữ liệu cơ bản ...................................................................... 10 IV. Kết quả và dự báo ................................................................................................. 11 4.1. Kết quả thu được ................................................................................................. 11 4.2. Khả năng tính toán và mô phỏng chất lượng nước ............................................... 12 4.3 .Việc thành lập chương trình kiểm soát ô nhiễm nước .......................................... 12 V.Kết luận .................................................................................................................... 13 Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 2 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường NGHIÊN CỨU VỀ PHÒNG CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG DỰA TRÊN GIS Bài viết này giới thiệu các nghiên cứu về phòng, chống và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực sông dựa trên GIS trong và ngoài nước. GIS, như là một nền tảng dữ liệu cơ bản, có thể được sử dụng để quản lý dữ liệu không gian, chẳng hạn như bản đồ kỹ thuật số và dữ liệu thuộc tính, thông tin thủy văn. Sau đó, bài viết sẽ giới thiệu các nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS về phòng, chống và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực sông. I.Giới thiệu Hệ thống thông tin địa lý (GIS), là một nhánh nghiên cứu mới của khoa học, một bộ sưu tập kỷ luật bao gồm cả khoa học máy tính, tin học, địa lý…. Công nghệ GIS quản lý và phân tích toàn diện dữ liệu địa lý của ý nghĩa không gian, bằng cách sử dụng hệ thống kỹ thuật và lý thuyết khoa học thông tin, được hỗ trợ bởi phần mềm và phần cứng trên máy tính. Đó là một không gian nghiên cứu hệ thống thông tin, cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, quản lý và ra quyết định. Hệ thống thông tin địa lý CGIs đầu tiên trên toàn thế giới được sản xuất vào những năm 1960 ở Canada, và sau đó Đại học Harvard phát triển hệ thống SY-MAP, GRID….Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và các quốc gia phát triển khác chuyển lĩnh vực nghiên cứu của họ sang tất cả các khía cạnh của kinh tế xã hội. Hiện tại, công nghệ GIS đã trở thành phương tiện và kỹ thuật hỗ trợ quan trọng trong hợp tác quốc tế giữa các học giả, doanh nghiệp và các quận, huyện.Sự phát triển và ứng dụng của GIS tại Trung Quốc bắt đầu vào năm 1980 và phát triển nhanh bắt đầu từ các sản phẩm GIS chuyên nghiệp cho đến các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, kinh tế, chính trị, quản lý và các lĩnh vực khác. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong lưu vực sông bắt đầu trong những năm 1990. Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 3 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường II.Các dữ liệu được sử dụng 2.1. Các nghiên cứu hiện hành về môi trường nước trên lưu vực sông dựa trên GIS trên thế giới và Trung Quốc 2.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài Từ những năm 1970, các thung lũng Tennessee sử dụng kỹ thuật GIS để xử lý và phân tích dữ liệu trên các lưu vực sông khác nhau, để cung cấp dịch vụ quyết định cho việc quản lý và lập kế hoạch. Từ đó về sau GIS bắt đầu được sử dụng trong quản lý thủy văn và tài nguyên nước. Sau những năm 1980 với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính, GIS, thủy văn và khoa học tài nguyên nước được kết hợp một cách rộng rãi. Ở Colorado, một số tổ chức hợp tác phát triển hệ thống hỗ trợ quyết định sông Colorado và GIS đã được sử dụng để lưu trữ, truy xuất, phân tích và hiển thị dữ liệu không gian thung lũng. Hoa Kỳ đã phát triển chương trình quản lý lưu vực sông cho quốc gia, cơ quan bảo vệ môi trường và các phòng ban kiểm soát ô nhiễm. Chương trình lưu vực đã sử dụng đầy đủ sự phát triển của các phần mềm, công nghệ cơ sở dữ liệu, chức năng máy tính. Trong những năm gần đây, bằng cách sử dụng Arc-View như là một phần mềm GIS tích hợp. Nó tích hợp toàn bộ dữ liệu các lưu vực sông ở Mỹ, phân tích phần mềm và phân tích chất lượng nước lưu vực sông, cung cấp cho khách hàng hiểu một cách dễ dàng công cụ quản lý lưu vực sông, trong đó tập trung vào nguồn điểm và nguồn không điểm. Năm 1977, Gupta et al. đã thành công trong việc thực hiện lưới các công cụ GIS quản lý dữ liệu, quy hoạch lưu vực sông. Sau đó, một số nước phát triển ở châu Âu hợp tác phát triển tổ chức hệ thống lập kế hoạch hỗ trợ quyết định "WATERWARE", trong đó có các chức năng mô phỏng các quá trình thủy văn, kiểm soát ô nhiễm nước, quy hoạch tài nguyên nước . Kỹ thuật này hoàn toàn sử dụng GIS, cơ sở dữ liệu, công nghệ mô phỏng,tối ưu hóa chương trình và đội ngũ chuyên gia…GIS chủ yếu được sử dụng để lưu trữ các thông tin không gian lưu vực, cung cấp dữ liệu cho các hệ thống mô phỏng, hiển thị các kết quả của phân tích và mô phỏng. Trên cơ sở này, Bhuyan et al. hoàn toàn sử dụng GIS và các mô hình ô nhiễm môi trường không điểm AGNPS trong nông nghiệp Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 4 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường được phát triển bởi Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và có thể được sử dụng trong quy mô nhỏ vào nguồn nước và đánh giá môi trường nước. 2.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Trung Quốc Ở Trung Quốc, nghiên cứu và ứng dụng trên GIS bắt đầu vào những năm 1980 và sau đó công nghệ GIS có được sự phát triển nhanh chóng. Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của công nghệ GIS đã được chấp nhận rộng rãi bởi các chính phủ ở tất cả các cấp và tất cả các khu vực của các chuyên gia và các học giả, và nền tảng hoạt động của GIS được phổ biến một cách nhanh chóng, chẳng hạn như GEOSTAR,MAPGIS. Một số lượng lớn của các hệ thống ứng dụng thông tin địa lý cũng nhanh chóng phát triển. Về việc phát triển và sử dụng tài nguyên nước, GIS có thể được sử dụng để xác định ảnh hưởng của các yếu tố phát triển tài nguyên tiềm năng, đánh giá sử dụng tài nguyên nước bền vững nguồn tài nguyên nước đã được xây dựng, và cấu trúc hệ thống thông tin chu trình nước, hệ thống cảnh báo an ninh, mô phỏng phân phối, mô hình xây dựng tài nguyên nước, mô hình cân bằng nước, mô hình phân bố không gian, mô hình chất lượng nước lưu vực sông. Đồng thời, trên sông, hệ thống nước và thủy văn, GIS có thể được sử dụng để trích xuất thông tin, quan trắc nước và phân tích tính năng và thay đổi thủy văn, thủy văn cảnh quan sinh thái và mô hình thủy văn phân phối, xây dựng các mô hình cân bằng nước (bao gồm cả mô hình phi tuyến thủy văn, mô phỏng quá trình thủy văn,…), xây dựng hệ thống thông tin thủy văn (chẳng hạn như hệ thống nước thông tin thủy văn, môi trường, hệ thống nước và tham vấn với các hệ thống thông tin dự báo thủy văn), và cũng có thể trích xuất các thông tin của những thay đổi của nghiên cứu, hồ trên không gian và thời gian biến đổi các yếu tố khí tượng thủy văn, vẽ lượng mưa tự động.Ngoài ra, GIS còn có thể thực hiện phân tích môi trường các lưu vực sông và thông tin của hệ thống nước ngầm. Vào cuối những năm 1980, bộ phận quản lý môi trường Thượng Hải đã bắt đầu ứng dụng GIS, và sử dụng GIS cho môi trường nước lưu vực sông Hoàng Phố. Hệ thống này có giám sát hiển thị tự động, có chức năng mô phỏng quá trình nước bị ô nhiễm và nước đầu Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 5 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường vào và quản lý môi trường nước,nó có thể được sử dụng để phân tích chất lượng nước và dự báo nhanh chóng. Một số cơ quan nghiên cứu khoa học và các cơ quan quản lý lưu vực sông cũng sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ GIS trong sự phát triển của hệ thống hỗ trợ ra quyết định kiểm soát lũ lụt và thiên tai lũ lụt. Liu et al.thảo luận về các cấu trúc lưu trữ các thông tin không gian lưu vực sông, được phân phối, và có nhiều lớp, và thiết lập hệ thống thông tin kỹ thuật số đầu nguồn không gian như ArcSDE / ArcInfo cho GIS, áp dụng nó ở lưu v75c sông Qingjiang trong quản lý tài nguyên nước. Guo et al.sử dụng GIS để thiết lập mô hình tính toán, đánh giá tài nguyên nước, theo sự hình thành của khối lượng nước, và phân phối bởi thảm thực vật, địa hình, địa mạo và các yếu tố bề mặt cơ bản và ảnh hưởng của các đặc điểm lượng mưa ở lưu vực sông. 2.2.Các nghiên cứu ứng dụng của công tác phòng chống và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực sông dựa trên GIS Mục đích của chương trình kiểm soát ô nhiễm nước sông là để có hiệu quả trong việc bảo vệ và cải thiện chất lượng nước, tìm kiếm kế hoạch xử lý nước thải. Các bước chung bao gồm (Hình 1): Cuộc điều tra và thu thập các tài liệu cơ bản, đánh giá chất lượng môi trường nước; điều tra ô nhiễm nguồn, đánh giá và dự báo môi trường nước, các dự báo xu hướng thay đổi của môi trường nước. Việc phân chia chức năng, lập kế hoạch và quản lý môi trường nước nhằm mục tiêu thiết lập các khu chức năng, tính toán công suất môi trường nước, kiểm soát ô nhiễm nước, lập kế hoạch xây dựng và lựa chọn. Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 6 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường Nghiên cứu và đánh giá nguồn công nghiệp Tiêu chuẩn đánh giá chức năng Kiểm tra kiểm sóat từng phần Phân chia chức năng mội trường nước Đánh giá chất lượng nước Nghiên cứu và đánh giá nguồn sinh hoạt Nghiên cứu và đánh giá nguồn hàng không Phân chia khu vực tiêu chuẩn/không tiêu chuẩn Nghiên cứu đầu vào và đầu ra của hệ thống thoát nước Chia đơn vị kiểm soát Các mô hình kỹ thuật số độ cao Thiết kế thủy văn Vẽ diện tích khu vực Hệ thống thoát nước tổng quát Mô hình chất lượng nước Xác định các thông số chất lượng nước Tính toán công suất môi trường nước Đầu ra hệ thống thoát nước tổng quát Tính toán lượng cho phép thải ra Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm nước Khu vực tiêu chuẩn: tổng giá trị phân bổ Khu vực không tiêu chuẩn: tổng giá trị phân b63 và cắt Phân tích tính khả thi Hình 1 Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 7 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là hệ thống công nghệ máy tính được sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý và hiển thị các dữ liệu địa lý. Nước lưu vực được lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm liên quan đến quy mô lớn của không gian và thời gian và liên quan đến rất nhiều thông tin, chẳng hạn như điều kiện thủy văn các thông số, các thông số chất lượng nước, các thông số nguồn ô nhiễm, tải lượng ô nhiễm, năng lực môi trường, và như vậy, và hầu hết đólà những thông tin cụ thể, chẳng hạn như vị trí sông, vị trí đoạn sông, chiều cao nước, phía dưới dốc, điều kiện hỗn hợp thủy lực, nồng độ các chất ô nhiễm phân phối. Như vậy, cơ sở dữ liệu truyền thống là thiếu khả năng định nghĩa thực thể không gian và khả năng tìm kiếm mối quan hệ không gian. Chức năng quản lý dữ liệu không gian của GIS và chức năng hiển thị 3D sẽ làm cho quy hoạch kiểm soát ô nhiễm nước trở nên thuận tiện hơn, trực tiếp và rõ ràng. GIS được đưa vào khu vực lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm nước, sẽ làm cho mức độ lập kế hoạch ở mức cao mới. GIS có thể được tích hợp với quy hoạch kiểm soát ô nhiễm nước vì khái niệm không gian chung. GIS cung cấp nền tảng làm việc hiệu quả và hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy cho việc hoạch định kiểm soát ô nhiễm nước ở lưu vực sông thông qua việc mua lại thông tin thời gian thực, không gian thể hiện đồ họa và phân tích quyết định không gian. III. Phương pháp thực hiện 3.1. Thiết kế hệ thống tổng thể Theo một số thống kê dữ liệu, dữ liệu theo dõi và bảng xếp hạng cho việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm nước là đơn giản. Làm thế nào để xử lý và quản lý các dữ liệu thô và dữ liệu được tạo mới trong máy tính được chặt chẽ, để làm cho thông tin dữ liệu được chia sẻ toàn bộ giữa các bước lập kế hoạch, hướng nghiên cứu quan trọng về quy hoạch kiểm soát ô nhiễm nước. Nói chung, kế hoạch kiểm soát ô nhiễm nước dựa trên trên GIS như thể hiện trong hình. 2. Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 8 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường Đối tượng Các gói dữ liệu Cơ sở dữ liệu và hệ thống điều hành quản lý Mô hình ngân hàng Người sử dụng hệ thống thông tin đã được định hướng Thông tin như là dữ liệu, các cuộc trò chuyện... Hình 2 3.2. Xác định đơn vị kiểm soát ô nhiễm nước Nói chung mục tiêu của lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông là phân vùng vùng chức năng môi trường nước và bảo vệ chất lượng nước, với điều kiện của việc xác định công suất môi trường nước và mục tiêu chất lượng nước, cuối cùng để thực hiện các chương trình kiểm soát tổng số lượng nước phân bổ. Việc kiểm soát các đơn vị, bao gồm chức năng khu vực môi trường nước và diện tích đất của mình, là những đơn vị cơ bản mà có thể đạt được việc thực hiện các đầu vào của đất và nước, tiến hành mô phỏng chất lượng và phê duyệt chất lượng môi trường nước. Sông thoát nước lưu vực sông là lưu vực sông bao quanh bởi rừng đầu nguồn.Các tính năng chính bao gồm khu vực lưu vực sông, mật độ sông, hình dạng lưu vực, chiều cao thung lũng, hướng lưu vực hoặc hướng chủ đạo.Vì vậy, để đơn vị kiểm soát xác định, trước hết chúng ta nên khái quát hệ thống nước, có thể sử dụng phần mềm GIS tương ứng để hoàn thành. Để trích xuất các đặc tính lưu vực dựa trên DEM (Digital Elevation Model), chúng ta có thể sử dụng bộ công cụ để nghiên cứu bề mặt các nguồn tài nguyên Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 9 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường nước trên các phần mềm GIS. Phạm vi tổng quát của hệ thống nước bao gồm dòng chính, lớp học và các nhánh đầu tiên chi nhánh thứ cấp, và những nhánh sông nằm các nguồn ô nhiễm chính, thị trấn. Sau đó, trên cơ sở tổng quát của hệ thống nước, theo điều tra thực địa, xem xét các khu vực chức năng môi trường nước và tham khảo ý kiến các chuyên gia thủy văn địa phương, cuối cùng chúng ta có thể xác nhận được các đơn vị lưu vực. Sau đó, trên cơ sở của các bộ phận chức năng môi trường nước và các đơn vị lưu vực, chúng ta có thể đánh giá chất lượng nước đầu nguồn, và sau đó đánh giá tiêu chuẩn chất lượng nước ở cấp lưu vực nước và các đơn vị lưu vực nước bằng cách sử dụng khả năng thị giác không gian của GIS. 3.3 Việc thành lập cơ sở dữ liệu cơ bản Lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm nước liên quan đến nhiều trong dữ liệu cơ bản (Bảng 1).Chúng ta có thể sử dụng ARCGIS 8,1 để xây dựng cơ sở dữ liệu không gian, truy cập cơ sở dữ liệu để thiết lập cơ sở dữ liệu thuộc tính và tham gia với mã số riêng. Trên cơ sở của các bản đồ cơ bản, chúng ta có thể hình thành các bản đồ cơ sở thông qua việc chuyển đổi chiếu và lớp ghép với nhau. Và sau đó chúng ta có thể trích xuất các hệ thống nước, cơ thể nước phân khúc, phân ranh giới các khu chức năng. Bước tiếp theo là hình thành các vùng chức năng môi trường nước và điểm kiểm soát chất lượng nước không gian lớp. Các lớp không gian chính bao gồm phần theo dõi, nguồn gây ô nhiễm và đầu ra hệ thống thoát nước,…Các tọa độ kinh độ và vĩ độ của các phần thủy văn được cung cấp bởi phòng thuỷ lợi, các địa điểm mặt cắt của hầu hết chất lượng nước (bao gồm cả điểm kiểm soát quốc gia, điểm kiểm soát tỉnh, điểm kiểm soát thành phố) được định vị với GPS, và các địa điểm của các mặt cắt khác được định vị theo các dữ liệu có liên quan trên các bản đồ, doanh nghiệp, công nghiệp, chủ yếu các nguồn ô nhiễm môi trường từ dữ liệu thống kê, và vị trí không gian là nằm trong bản đồ điện tử. Hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp ở cấp thị trấn, và một vài trong số đó là ở cấp quận, các vị trí ô nhiễm nguồn được đặt với GPS ngay tại chỗ. Chiều dài của sông được đo trực tiếp trên bản đồ với ARCGIS. Ngoài ra, mô phỏng chất lượng nước của các đồ án quy hoạch sẽ được thực Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 10 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường hiện bằng cách sử dụng VB chương trình cơ sở dữ liệu thuộc tính, và sau đó hình ảnh biểu hiện trong 8,1 ARCGIS ra quyết định hỗ trợ cho việc lập kế hoạch. STT Các lớp không gian 1 Nguồn ô nhiễm công nghiệp 2 Trạm quan trắc chất lương nước 3 Chức năng phân chia hệ thống nước 4 5 6 Đầu ra hệ thống thoát nước Nước tiêu thụ Qui mô của các lĩnh vực chăn nuôi và gia cầm Điểm đơn vị hành chính quốc gia Điểm đơn vị hành chính tỉnh Đường xương sống Hệ thống nước Vùng có nước mưa Công trình xử lý nước thải 7 8 9 10 11 12 Kiểu Điểm Chú thích Số liệu điều tra,nguồn điểm công nghiệp, báo cáo dữ liệu nước thải. Điểm Giám sát chất lượng nước với các yếu tố tháng khác nhau, năm khác nhau, lĩnh vực khác nhau. Đường, bề mặt Nước ở các khu vực chức năng, khu vực mục tiêu, các dữ liệu thuộc tính khác Điểm Điểm Điểm Dân số, GDP, khu vực… Bề mặt Bề mặt Đường Đường, bề mặt Bề mặt Điểm Bảng 1 IV. Kết quả và dự báo 4.1. Kết quả thu được Kết quả của cuộc điều tra xả thải ô nhiễm là yếu tố đầu vào để tính toán khả năng ô nhiễm môi trường nước của các đơn vị kiểm soát ô nhiễm, bao gồm hai phần, trong đó có nước và quan hệ đất đai tương ứng và số liệu điều tra cơ bản. Việc xác định các mối quan hệ tương ứng giữa đất và nước là nền tảng của việc thu thập, đánh giá và phân tích các dữ liệu ô nhiễm. Điều quan trọng là để xác định khu vực hợp lưu hành chính tương ứng với đơn vị kiểm soát. Vì vậy, chúng ta có thể xác định các khu vực hợp lưu hành chính tương ứng với các đơn vị lưu vực bằng cách sử dụng phân tích xếp chồng (Overlay) của chức năng phân tích không gian GIS. Với độ phân tích chính xác cao đến từng thị trấn, khu đô Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 11 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường thị như phạm vi nghiên cứu cơ bản, chúng ta có thể thực hiện một cuộc khảo sát toàn diện về các nguồn ô nhiễm trong từng khu chức năng trong khu vực pháp lý. Sau đó, các nguồn ô nhiễm được thu thập, đánh giá và phân tích ở hai cấp độ của các lớp, ở các huyện hành chính và trong lưu vực sông (tức là lưu vực đơn vị lưu vực). Theo tính chất nước thải công nghiệp và đặc thù của các vị trí doanh nghiệp, tất cả các doanh nghiệp, xả nước thải độc hại và không độc hại, và có xử lý nước thải độc hại cho xử lý nước thải đô thị, trong đó lượng khí thải ô nhiễm lớn và được đặt ở xa, tất cả các nhu cầu thiết lập cơ sở xử lý nước thải độc lập.Vì vậy, dự báo ô nhiễm xả thải bao gồm cá nhân dự đoán với nước thải công nghiệp và dự đoán nước thải đô thị. 4.2. Khả năng tính toán và mô phỏng chất lượng nước Công suất môi trường nước đề cập đến số lượng cho phép của các chất ô nhiễm tại các đơn vị thời gian, phạm vi điều kiện thủy văn, quy định khí thải quy định và mục tiêu chất lượng. Theo định nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng đến dung lượng môi trường nước bao gồm các đặc tính của nước, mục tiêu chất lượng nước và cách phát thải, có liên quan chặt chẽ với không gian vị trí địa lý, hình dạng không gian. Do đó, chúng ta có thể xác định khả năng môi trường nước của mỗi đơn vị điều khiển, bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu GIS, kết hợp với một mô hình nước chiều và mô hình nước thuỷ triều, làm cơ sở kiểm soát nồng độ tổng số chất gây ô nhiễm. Theo kết quả tính toán mô hình chất lượng nước, chúng ta có thể có được công suất môi trường nước và giá trị cho phép của các chất gây ô nhiễm của các đơn vị lưu vực khác nhau. 4.3 .Việc thành lập chương trình kiểm soát ô nhiễm nước Chúng ta có thể làm cho các phương án khả thi về mặt kỹ thuật, và phân tích các chi phí liên quan đến kế hoạch và phải chịu tác động chất lượng nước cho mỗi kế hoạch. Theo chất lượng môi trường nước và tình hình hiện tại của việc xả các chất ô nhiễm, dựa trên những thay đổi của xã hội và phát triển kinh tế hiện nay, xử lý ô nhiễm, điều kiện môi trường sinh thái. Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 12 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường V.Kết luận  Ưu điểm: Cùng với sự phát triển của công nghệ máy tính và khoa học kỹ thuật, GIS như là một công nghệ lập kế hoạch mới, được áp dụng cho các lĩnh vực quy hoạch. Nó sẽ làm cho việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm nước đạt kết quả cao. Sự kết nối chặt chẽ của GIS và công nghệ lập kế hoạch sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát triển và sử dụng hợp lý tài nguyên nước trong quá trình này. GIS được sử dụng để mô hình hoá sự cân bằng nước, quá trình xói mòn, và kiểm soát lũ cho khu vực. Mô hình không gian ba chiều được xây dựng nhờ công nghệ GIS, đã giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận chính xác về địa hình và thổ nhưỡng của khu vực, từ đó xây dựng những quy luật diễn biến quan trọng cho toàn bộ vùng lưu vực sông. Công nghệ GIS có thể xây dựng mô phỏng mạng lưới sông ngòi của khu vực cùng các thông số đặc trưng cho mỗi dòng chảy và phân tích những ảnh hưởng mà chúng có thể chịu tác động.  Hạn chế: Lưu vực sông là một hệ thống nhạy cảm và phức tạp. Quản lý lưu vực sông đòi hỏi lưu lượng nước đầy đủ, duy trì sự ổn định của các hệ sinh thái, kiểm soát lũ.  Định hướng phát triển giải pháp: Lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm nước dựa trên GIS là một lĩnh vực nghiên cứu mới, các học giả trong lĩnh vực này đã có một thăm dò có lợi. Trong tương lai, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và nghiên cứu trên một vài khía cạnh để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và nâng cao kế hoạch kiểm soát mức ô nhiễm nước. Các kết hợp các dữ liệu công nghệ: GIS, RS, GPS nhằm để cải thiện tính chính xác của lập kế hoạch dữ liệu, hệ thống Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 13 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường cấu trúc dữ liệu được tối ưu hóa, phát triển và xây dựng các mô hình thư viện, và chức năng mô phỏng chất lượng trong không gian được rõ ràng (chẳng hạn như 3d, 4d). Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 14 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Liu N, Liu RY, The geographic information system, Beijing, The higher education press, pp. 6-34, 2002. [2] Wang ZB, The prospects and the application progress of the Chinese basin research based on GIS, Geography and geographic information science, vol. 25, pp. 28-32, 2009. [3] Peng SY, Zhao JL, The applications on GIS technology in the field of the water resources and water environment, Science and water progress, vol. 2, pp. 264-268, 2001. [4] The Colorado department of natural resources (The United States), Overview of The Colorado River decision support system, People's Yangtze River, vol. 2, pp. 43-46, 1996. [5] Shu Y, Wang HQ, The application analysis on Geographic information system in the environmental protection field, Environmental protection, vol. 2, pp. 30-32, 2002. [6] Gupta, S. K. and Solomon, S. I., Distributed Numerical Model for Estimating Runoff and Sediment Discharge of Ungaged Rivers -1. the information system, Water Resources Research, vol. 13, pp. 613- 618, 1977. [7] CINDERBU, Steve GIS for participation: The future of environmental GIS, International Journal of Environment and Pollution, vol. 21, pp. 304-315, 1993. [8] Bhuyan S J, Marzen L J, Assessment of Runoff and Sediment Yield Using Remote Sensing, GIS, and AGNPS, Soil and Water Conservation, vol. 57, pp. 351-364, 2002. [9] Liu Y, Jin WY, The Geographic Information System technology and its application in environmental science, Environmental science, vol. 2, pp. 62-65, 1997. [10] Geng AC, The development and application of the Geographic information system technology in environmental sciences, Journal of Suzhou city building environmental protection, vol. 19, pp. 17-21, 2000. [11] Yin KH, Weng LD, The application of the Geographic information system technology in the field of the development and utilization protection of water resources, Water protection, vol. 1, pp. 10-13, 1999. [12] Chen H, Guo SL, Xiong LH, etc. The hydrology and water resources data model design and implementation based on object-oriented GIS, Water progress Science, vol. 4, pp. 556-563, 2005. Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 15 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường [13] Sun PS, Liu SR, The construction of Large-scale ecological hydrological model and its integration with GIS, Journal of ecological, vol. 10, pp. 2115-2123, 2003. [14] Deng ZM, Wang J, The application research of the regional groundwater resources information system based on GIS, Hydrological geology and Engineering geology, vol. 5, pp. 106-108, 2004. [15] Chen G, Chen ZH, Water resources management information system based on GIS, Hydrological geology and Engineering geology, vol. 6, pp. 4-6, 1998. [16] Zhang YS, Chen PS, The geographic information system of the water resources based on remote sensing survey, Remote sensing technology and applications, vol. 3, pp. 172-175, 2002. [17] Liu JP, Wang S, etc. The spatial information of the digital watershed of and its research of the application framework structure, Hydropower Science, vol. 19, pp. 18-22, 2001. [18] Guo JB, Zhu L, The present situation and the countermeasures of Dawen River basin, Science and technology bulletin, vol. 16, pp. 367-370, 2000. [19] Fu GW, Cheng ST, the water pollution control system planning, Beijing Tsinghua university press, 1985. [20] Zhou NS, Li YD, River environmental basin management planning method and practice, Beijing China water conservancy and hydropower press, 2000. [21] Jin JH, etc. The research and analysis of the water pollution control based on GIS, Xinjiang environmental protection, vol. 26, pp. 1-4, 2004. [22] Wang SP, Cheng ST, etc. The river basin water pollution control planning based on GIS and the auxiliary scene analysis, Environmental science, vol. 25, pp. 32-37. Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 16 Tiểu luận Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường Họ và Tên: Lê Vũ Yến Thanh 17
- Xem thêm -