Tài liệu Điều tra tình hình bệnh vàng lá thối rễ và kiểm chứng tác nhân gây bệnh vàng lá thối rễ chanh volka (citrus volkarmeriana)

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1054 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ VÀ KIỂM CHỨNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CHANH VOLKA (Citrus volkarmeriana) GVHD: TS. Từ Thị Mỹ Thuận ThS. Đặng Thùy Linh SVTH: Đỗ Thị Nhạn Lớp: DH07BVB * 1. Giới thiệu 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 3. Kết quả nghiên cứu 4. Kết luận và đề nghị * * ➢ Hiện nay, bệnh VLTR là một bệnh phổ biến trên các vườn cây có múi ở các tỉnh ĐBSCL ➢ Tác nhân gây VLTR: ✓ Fusarium solani gây VLTR trên cam mật và quýt tiều (Phạm Văn Kim, 1997). ✓ Fusarium, Phytophthora và Pythium cùng sự hiện diện của các loại tuyến trùng Pratylenchus cofeae, Tylenchulus semipenetrans, Meloidogyne sp…. gây VLTR quýt tiều ở Lai Vung (Lê Thị Thu Hồng và Lâm Thị Mỹ Nương , 2002). * Vì vậy, đề tài “Điều tra tình hình bệnh vàng lá thối rễ và kiểm chứng tác nhân gây bệnh vàng lá thối rễ chanh Volka (Citrus volkarmeriana)” được thực hiện. * ➢ Đề tài được tiến hành nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo về biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi. * ➢Điều tra tình hình bệnh VLTR trên các vườn cam sành sử dụng gốc ghép chanh Volka. ➢Xác định mật số Pratylenchus spp. ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của chanh Volka. ➢Đánh giá ảnh hưởng của 2 dòng nấm Fusarium sp. và Phytophthora sp. đến sự biểu hiện triệu chứng VLTR chanh Volka. ➢Đánh giá ảnh hưởng tương tác giữa Pratylenchus spp., Fusarium sp. và Phytophthora sp. đến sự biểu hiện triệu chứng VLTR chanh Volka. * * 02/2011 - 06/2011 tại Bộ Môn BVTV – VCAQMN ✓ Chanh Volka: giống sạch bệnh được mua ở trại giống Hòa Hưng (trực thuộc trung tâm giống Nông Nghiệp Tiền Giang – xã Hòa Hưng – Cái Bè – Tiền Giang). ✓ Tuyến trùng Pratylenchus spp., nấm Fusarium sp., Phytophthora sp. ✓ Các vật dụng khác cần thiết cho thí nghiệm: rây lọc & đĩa đếm tuyến trùng, môi trường WA, PDA, V8, túi nylon, dao, kéo… * Hình 2.1: Tuyến trùng Pratylenchus spp. Hình 2.2: Nấm Fusarium sp. A: Đĩa nguồn Fusarium sp. B: Bào tử Fusarium sp. Hình 2.3: Phytophthora sp. A: Đĩa nguồn Phytophthora sp. B: Bào tử Phytophthora sp. * • Phương pháp điều tra bệnh VLTR, thu mẫu và trích lọc tuyến trùng Pratylenchus spp. • Phương pháp điều tra • Điều tra theo phiếu soạn sẵn: 20 vườn (6 vườn ở xã Mỹ Lương, 14 vườn ở Mỹ Lợi A, Cái Bè – Tiền Giang), các vườn có diện tích >= 2000 m2 & >= 3 năm tuổi. * ❖ Phương pháp thu mẫu đất và rễ ➢ Mỗi vườn thu số mẫu tùy theo diện tích: 40 – 50 mẫu/ha. ➢ Chọn cây theo đường zig – zag. ➢ Mỗi cây thu đất & rễ ở vùng rễ tơ sâu cách mặt đất 12 15 cm, ở 4 hướng của cây trộn đều thành 1 mẫu. ➢ Phương pháp trích lọc tuyến trùng từ rễ và đất Kỹ thuật rây lọc tuyến trùng của Cobb và phễu lọc Baermann hiệu chỉnh (Hooper, 1986). * Thí nghiệm 1: Xác định mật số của tuyến trùng Pratylenchus spp. ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của chanh Volka ➢Bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố ➢Với 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lập lại 10 lần. ➢ Mỗi lần lập lại là một chậu trồng một cây chanh Volka. * Bảng 2.1: Các nghiệm thức trong thí nghiệm xác định mật số của tuyến trùng Pratylenchus spp. ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của chanh Volka Nghiệm thức Mật số Pratylenchus spp. Đơn vị tính NT1 10 con/chậu NT2 100 con/chậu NT3 1.000 con/chậu NT4 5.000 con/chậu Đối chứng 0 con/chậu * ➢Hỗn hợp đất trồng gồm đất:cát (5:1), khử trùng bằng hơi nước nóng. ➢Cây chanh Volka sau giâm cành 3 tuần được trồng vào chậu đã chuẩn bị Hình 2.4: Chanh Volka con sau giâm cành 3 tuần Hình 2.5: Chanh Volka con đã được trồng vào chậu ➢Dịch huyền phù tuyến trùng Pratylenchus spp. được chủng vào đất ở 3 vị trí chung quanh gốc chanh Volka. * ❖ Chỉ tiêu theo dõi Công thức tính theo Viện Bảo Vệ Thực Vật (1999): ❖ Tỷ lệ bệnh (%) = (Tổng số cây bị bệnh/Tổng số cây quan sát) x 100 ❖ Chỉ số rễ thối (%) = {[ (n1 x 1) + (n2 x 2) + (n3 x 3) + (n4 x 4)]/(N x 4)}x100 • n1, n2, n3, n4: lần lượt là số cây có rễ thối cấp 1, 2, 3,4 • N: tổng số cây quan sát • Phân loại cấp bệnh gồm 5 cấp theo Alston và ctv (2003) * ❖ Chỉ tiêu theo dõi (tt) ❖ Chỉ tiêu sinh trưởng: chiều dài thân, chiều dài rễ, trọng lượng tươi của thân và rễ. ❖ Chỉ tiêu tuyến trùng: mật số Pratylenchus spp. trong đất, rễ & hệ số sinh sản (= Pf/Pi) Pf: Mật số Pratylenchus spp. có trong hệ thống rễ và đất trong chậu tại thời điểm 13 tuần sau chủng. Pi:Mật số Pratylenchus spp. ban đầu được chủng vào cho mỗi chậu. * Thí nghiệm 2: Đánh giá ảnh hưởng của nấm Fusarium sp. đến sự biểu hiện triệu chứng vàng lá thối rễ chanh Volka ➢Bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố ➢Với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lập lại 10 lần. ➢ Mỗi lần lập lại là một chậu trồng một cây chanh Volka. * Bảng 2.2 Các nghiệm thức trong thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của nấm Fusarium sp. đến sự biểu hiện triệu chứng vàng lá thối rễ chanh Volka Nghiệm thức Mật số nấm Fusarium sp. Đơn vị tính NT1 NT2 2,8 x 107 9 x 107 bào tử/chậu bào tử/chậu NT3 23 x 107 bào tử/chậu Đối chứng 0 bào tử/chậu * ➢ Dịch bào tử nấm Fusarium sp. được chủng vào đất ở 3 vị trí chung quanh gốc chanh Volka. ➢ Chỉ tiêu theo dõi ➢ Tỷ lệ bệnh (%) biểu hiện trên lá hoặc rễ; chỉ số rễ thối (%); chiều dài thân, rễ, trọng lượng tươi của thân & rễ. *
- Xem thêm -