Tài liệu Xk mặt hàng nông sản sang tt khu vực châu á thái bình dương của cty kd xnk việt – lào

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta x©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng trong n−íc, hoµ nhËp thÞ tr−êng thÕ giíi ®Ó khai th¸c nguån lùc thÞ tr−êng toµn diÖn c¶ trong vµ ngoµi n−íc. §Æc biÖt n−íc ta hiÖn lµ mét n−íc trong vïng cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, 80% d©n sè lµm n«ng nghiÖp nªn c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp kh¸ dåi dµo. NÕu c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu n−íc ta thùc hiÖn tèt viÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm n«ng nghiÖp ra thÞ tr−êng thÕ giíi sÏ gãp phÇn n©ng cao thu nhËp vµ ®êi sèng cho c¸c vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm vµ lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸n c©n thanh to¸n cña nÒn kinh tÕ t¹o c¬ héi cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr−ëng toµn diÖn. Qua thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ViÖt - Lµo, em thÊy næi lªn mét sè vÊn ®Ò cÇn ®−îc nghiªn cøu ®Ó ®−îc hoµn thiÖn. Do vËy em xin ®−îc lùa chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p Marketing hoµn thiÖn xuÊt khÈu n«ng s¶n sang thÞ tr−êng khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D−¬ng cña C«ng ty kinh doanh XuÊt nhËp khÈu ViÖt - Lµo” nh»m môc ®Ých: - HÖ thèng ho¸ lÝ luËn kinh doanh xuÊt khÈu c¬ b¶n ®Ó t¹o lËp lÝ luËn cho nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p kinh doanh xuÊt khÈu. - TËp vËn dông lÝ luËn kinh doanh xuÊt khÈu vµo xem xÐt ®¸nh gi¸ ph©n tÝch qu¸ tr×nh kinh doanh xuÊt khÈu t¹i c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu. - TËp duyÖt ph−¬ng ph¸p lµm viÖc cña c¸c cö nh©n qu¶n trÞ kinh doanh sau t«t nghiÖp ra tr−êng lµ dïng lÝ thuyÕt ®S häc ®Ó hoµn thiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp kinh doanh n−íc ta. §Ó thùc hiÖn ®−îc c¸c môc tiªu trªn em sö dông ph−¬ng ph¸p t− duy kinh tÕ thÞ tr−êng, ph−¬ng ph¸p l«gÝc lÞch sö trong nghiªn cøu kinh tÕ tøc lµ ®Æt vÊn ®Ò nghiªn cøu trong mèi quan hÖ phô thuéc nhiÒu yÕu tè kh¸c cña nÒn kinh tÕ ®Ó xem xÐt ph©n tÝch ®Ò xuÊt, kh«ng duy ý chÝ, kh«ng ®Æt vÊn ®Ò nghiªn cøu ë d¹ng biÖt lËp víi mèi tr−êng kinh doanh. Ngoµi hai ph−¬ng ph¸p chÝnh trªn, d−íi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña TS. TrÇn Thanh Toµn, em cßn ¸p dông ph−¬ng ph¸p quan s¸t, quan tr¾c, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh thèng kª, ph−¬ng ph¸p pháng vÊn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi. Do h¹n chÕ vÒ quy m« luËn v¨n, h¹n chÕ thêi gian vµ n¨ng lùc nghiªn cøu ®Ò tµi luËn v¨n cña em chØ nghiªn cøu ba nhãm hµng chñ cña c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ViÖt - Lµo sang thÞ tr−êng khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng lµ chÝnh. §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc Bµi viÕt bao gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I. C¬ së khoa häc vÒ Marketing kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu. Ch−¬ng II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña C«ng ty kinh doanh XuÊt nhËp khÈu ViÖt - Lµo. Ch−¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kinh doanh xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song do n¨ng lùc cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh ®−îc nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong Ban lSnh ®¹o C«ng ty vµ c¸c thÇy c« gi¸o h−íng dÉn gióp ®ì em ®Ó hoµn thµnh thËt tèt luËn v¨n nµy. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n. Ch−¬ng I : C¬ së khoa häc vÒ Marketing kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu I. Tæng quan vÒ Marketing kinh doanh xuÊt khÈu 1. Vai trß chøc n¨ng cña Marketing trong kinh doanh xuÊt khÈu Theo viÖn nghiªn cøu Marketing Anh quèc, Marketing lµ “chøc n¨ng qu¶n lý cña c«ng ty, lµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh kÓ tõ khi ph¸t hiÖn ra nhu cÇu thÞ tr−êng vÒ mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo ®ã cho tíi khi cã ®−îc c¸c gi¶i ph¸p tho¶ mSn tèi ®a nhu cÇu thÞ tr−êng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã ®ång thêi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho c«ng ty”. Tõ ®óng nghÜa trªn ta hiÓu tiÕn ®éng cña Marketing ®−îc biÓu hiÖn qua m« h×nh sau: Nhu cÇu (ThÞ tr−êng) Chän thÞ tr−êng ®Ých vµ môc tiªu Ên ®Þnh s¶n phÈm Theo dâi khuyÕch tr−¬ng b¸n hµng Xóc tiÕn th−¬ng m¹i QuyÕt ®Þnh s¶n phÈm hçn hîp §Þnh søc b¸n H×nh 1: Qu¸ tr×nh tiÕn ®éng Marketing §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi §Þnh gi¸ b¸n §Þnh kªnh ph©n phèi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc Tõ tiÕn ®éng trªn cho ta thÊy râ kh¼ng ®Þnh cña Philip Kotler lµ thùc chÊt cña qu¶n trÞ Marketing xuÊt khÈu lµ qu¸ tr×nh qu¶n trÞ cÇu thÞ tr−êng xuÊt khÈu, c¸c nhµ kinh doanh xuÊt khÈu n¾m v÷ng ®−îc nhu cÇu thÞ tr−êng nhµ s¶n xuÊt cã c¬ së ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh Marketing chuÈn mùc trong t¹o dùng s¶n phÈm cña m×nh phï hîp víi thÞ tr−êng c¸c n−íc nhËp khÈu. Së dÜ lµm ®−îc viÖc trªn lµ nhê vµo vai trß cña Marketing trong kinh doanh nãi chung vµ xuÊt kh©ñ nãi riªng. Vai trß Marketing thÓ hiÖn ë chç Marketing lµ trung gian liªn kÕt phèi hîp c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña c«ng ty kinh doanh víi nhu cÇu thÞ tr−êng (Phô lôc H2 - Vai trß Marketing trong kinh doanh xuÊt khÈu) Vai trß cña Marketing thÓ hiÖn ë chç Marketing lµ trung gian liªn kÕt phèi hîp c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña c«ng ty kinh doanh víi nhu cÇu cña thÞ tr−êng. Tõ vai trß trªn cho thÊy muèn n©ng cao ®−îc kinh doanh xu¸t khÈu c¸c gi¶i ph¸p Marketing ph¶i kh«ng ngõng ®−îc hoµn thiÖn. Së dÜ Marketing cã vai trß rÊt quan träng trong kinh doanh xuÊt khÈu lµ v× nã thóc ®Èy c¸c nhãm chøc n¨ng trong kinh doanh ph¸t huy hÕt nç lùc.BiÓu h×nh giíi thiÖu c¸c chøc n¨ng cña Marketing th−¬ng m¹i quèc tÕ ®−îc tr×nh bµy ë phÇn phô lôc H3. 2. Lîi Ých cña kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n n−íc ta thêi kú CNH - H§H Kinh doanh xuÊt khÈu lµ kinh doanh bao gåm c¸c ho¹t ®éng ®Ó ®−a s¶n phÈm cña n−íc së t¹i ra thÞ tr−êng n−íc ngoµi. Nh− vËy qua hµnh vi xuÊt khÈu hµng ho¸ ®−îc ®−a tõ thÞ tr−êng n−íc nµy sang thÞ tr−êng n−íc kh¸clµ d¹ng truyÒn thèng vµ ®¬n gi¶n nhÊt cña kinh doanh quèc tÕ. Kh¸c víi kinh doanh xuÊt khÈu kinh doanh néi ®Þa lµ mét ho¹t ®éng tiÕp thÞ nh»m vµo mét thÞ tr−êng ®¬n nhÊt – thÞ tr−êng néi ®Þa trong ®ã c«ng ty trùc diÖn víi mét hÖ kh¸ch hµng ®¬n nhÊt, hÖ ®¬n nhÊt vÒ kinh tÕ, víi ®èi thñ c¹nh tranh ho¹t ®éng ë thÞ tr−êng néi ®Þa. Kinh doanh quèc tÕ lµ kinh doanh cña c«ng ty quèc tÕ mµ ë ®ã hä tiÕp cËn víi nhiÒu thÞ tr−êng h¶i ngo¹i, mçi thÞ tr−êng h¶i ngo¹i c«ng ty l¹i cã mét chiÕn l−îc kinh doanh riªng. Kinh doanh toµn cÇu lµ h×nh thøc cao cña kinh doanh quèc tÕ ë ®ã c«ng ty tiÕp cËn víi nhiÒu thÞ tr−êng h¶i ngo¹i theo mét chiÕn l−îc kinh doanh thèng nhÊt. Bëi vËy kinh doanh xuÊt khÈu lµ b−íc ph¸t triÓn ®Çu tiªn khi c«ng ty tham gia vµo thÞ tr−êng quèc tÕ, ®©y lµ mét nç lùc rÊt lín cña c«ng ty kinh doanh néi ®Þa khi quyÕt ®Þnh thùc hiÖn kinh doanh xuÊt khÈu. §Ó thùc hiÖn ®−îc kinh doanh xuÊt khÈu, c«ng ty cÇn ph¶i chän ®−îc thÞ tr−êng hay quèc gia thÝch hîp, x¸c ®Þnh nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng ®−îc ®ßi hái cña thÞ tr−êng, ph¶i x¸c lËp ®−îc kªnh ph©n phèi, mét møc gi¸ vµ chÝnh s¸ch xóc tiÕn th−êng m¹i ®−îc thÞ tr−êng §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc xuÊt khÈu chÊp nhËn ®ång thêi C«ng ty cÇn lµm tèt c¸c thñ tôc vµ kÜ thuËt cã liªn quan ®Ó ®−a hµng ho¸ ®Õn ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr−êng xuÊt khÈu. N−íc ta lµ n−íc n«ng nghiÖp 80% d©n sè lµm n«ng nghiÖp, cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa lµ ®iÒu kiÖn tèt cho c©y n«ng nghiÖp vµ s¶n phÈm vïng nhiÖt ®íi ph¸t triÓn. S¶n phÈm n«ng nghiÖp n−íc ta xuÊt khÈu ra c¸c n−íc kh¸c ë Ch©u ¸ hoÆc thÕ giíi sÏ ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých: Thø nhÊt: VÒ lÝ luËn, chóng ta thô h−ëng ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ trong lîi thÕ so s¸nh tuyÖt ®èi vµ t−¬ng ®èi häc thuyÕt vÒ sù c©n ®èi gi÷a c¸c yÕu tè trong kinh doanh quèc tÕ. Thø hai: Thùc hiÖn ®−îc viÖc gøan ho¹t ®éng kinh tÕ n−íc ta víi kinh tÕ thÕ giíi v× h¹ot ®éng ngo¹i th−¬ng lµ b−íc ®Çu tiªn ®Ó tiÕp thu ®Çu t− n−íc ngoµi, thùc hiÖn chñ tr−¬ng khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ n−íc ta. Thø ba: T¹o tiÒn ®Ò t¨ng thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho n«ng d©n th«ng qua b¸n s¶n phÈm n«ng nghiÖp cho n«ng d©n. Thø t−: Qua xuÊt khÈu n«ng s¶n ®Ó thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt, chÕ biÕn b¶o qu¶n n«ng phÈm sau thu ho¹ch, n©ng cao søc c¹nh tranh s¶n phÈm n«ng nghiÖp trªn thÕ giíi, thóc ®Èy cuéc c¸ch m¹ng ®æi míi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i lo¹i bá c¸c s¶n phÈm kÐm hiÖu qu¶ chÊt l−îng, thùc hiÖn tèt yªu cÇu CNH - H§H ®Êt n−íc. Thø n¨m: VÒ mÆt th−¬ng m¹i sÏ ph¸t triÓn c«ng nghÖ kinh doanh, c«ng nghÖ Marketing thÞ tr−êng cña c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu, n¾m b¾t vµ lµm quen c¸c th«ng lÖ quèc tÕ ®i ®Õn thùc hiÖn tèt quan hÖ th−¬ng m¹i quèc tÕ chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn khi n−íc ta chÝnh thøc gia nhËp WTO. II. Néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng Marketing trong kinh doanh xuÊt khÈu Nh− ®S tr×nh bµy ë phÇn trªn, mét c«ng ty tham gia vµo kinh doanh xuÊt khÈu ph¶i thùc hiÖn rÊt nhiÒu c«ng viÖc võa míi mÏ vµ còng kh«ng kÐm phÇn khã kh¨n. Sau ®©y ®Ò cËp mét sè ho¹t ®éng c¬ b¶n. 1. Lùa chän thÞ tr−êng hay quèc gia xuÊt khÈu §©y lµ kh©u ho¹t ®éng Marketing ®Çu tiªn cña kinh doanh xuÊt khÈu. §Ó lùa chän ®−îc quèc gia xuÊt khÈu cÇn nghiªn cøu thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin ë c¸c n−íc Ch©u ¸ nh−: quy m« thÞ tr−êng vÒ s¶n phÈm nhËp khÈu, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thÞ tr−êng, c¸c ®Æc tÝnh nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mua vµ sö dông s¶n phÈm, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn, kh¶ n¨ng sö dông s¶n phÈm thay thÕ, thu §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi, c¸c yÕu tè m«i tr−êng vÜ m«... trªn c¬ së th«ng tin trªn c¸c nhµ qu¶n trÞ Marketing tiÕn hµnh ph©n tÝch so s¸nh vµ c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm kh¶ n¨ng cung øng ®Ó chän mét hoÆc nhiÒu thÞ tr−êng gÇn gòi víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm hiÖn cã vµ c¸c ®iÒu kiÖn còng nh− chøc n¨ng cña c«ng ty ®Ó ®¸p øng. Chóng t«i ph¶n ¸nh m« h×nh lùa chän thÞ tr−êng h¶i ngo¹i ë phÇn phô lôc H4. Khi lùa chän thÞ tr−êng môc tiªu b−íc ®Çu tiªn ph©n tÝch m«I tr−êng vÜ m« ®Ó ph¸t hiÖn c¬ héi c¨n b¶n vµ c¸c rñi ro, b−íc thø hai lµ x¸c ®Þnh dung l−îng thÞ tr−êng tiÒm n¨ng, b−íc thø ba lµ lùa chän tËp trung vµo sù c¹nh tranh vµ chi phÝ, cuèi cïng lµ xÕp h¹ng thø tù cho lùa chän, tiªu chuÈn ®Ó lùa chän thÞ tr−êng nhËp khÈ lµ dung l−îng vµ sù t¨ng tr−ëng cña thÞ tr−êng. 2. X¸c lËp nh÷ng c¶i tiÕn cÇn thiÕt vÒ s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña thÞ tr−êng xuÊt khÈu Trªn c¬ së ®S nghiªn cøu c¸c nhu cÇu tËp tÝnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ m«I tr−êng vÜ m« ®S nghiªn cøu ®−îc ë thÞ tr−êng nhËp khÈu cÇn tiÕn hµnh nh÷ng c¶i tiÕn cÇn thiÕt vÒ s¶n phÈm hiÖn cã cña c«ng ty. Néi dung xem xÐt c¸c th«ng sè t¹o c«ng n¨ng cña s¶n phÈm nh−: kÝch th−íc, mµu s¾c. mïi vÞ dÆc tÝnh næi tréi cña s¶n phÈm, thµnh phÇn ho¸ häc cña s¶n phÈm bao gåm c¶ hµm l−îng chÊt vi l−îng, chÊt ®éc h¹i vµ vi sinh vËt, xem xÐt bao gãi kÝ mS hiÖu, nhSn hiÖu th−¬ng m¹i, tiªu chuÈn vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm , c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm trªn cÇn chuÈn bÞ chuÈn x¸c võa ®Ó qu¶ng b¸ võa ®Ó so s¸nh víi ®ßi hái cña thÞ tr−êng vµ xem xÐt s¶n phÈm c¹nh tranh trong chiÕn l−îc s¶n phÈm quèc tÕ vµ toµn cÇu ë phô lôc H5. 3. Nghiªn cøu hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n thùc phÈm Ph©n phèi lµ c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hoµ, c©n ®èi, phèi hîp ®Ó thùc hiÖn hµng ho¸ ®−a hµng ho¸ tõ sau khi s¶n xuÊt tíi n¬i tiªu thô hoÆc ng−êi tiªu dïng cuèi cïng, muèn thùc hiÖn ph©n phèi ®óng môc ®Ých cña nhµ ph©n phèi ph¶i sö lý tèt vÊn ®Ò chän nguån hµng mua vµ kÝ hîp ®ång mua s¶n phÈm, chän ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ hîp ®ång vËn chuyÓn, bè trÝ hÖ thèng kho bSi phôc vô dù tr÷ b¶o qu¶n hµng ho¸ vµ chuyÓn t¶i trong vËn chuyÓn, ®Æc biÖt ph¶i sö lÝ hÖ thèng th«ng tin hËu cÇn quèc tÕ (Logistics Information System) – US Kªnh ph©n phèi lµ sù kÕt hîp hîp lÝ gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt víi c¸c trung gian ®Ó ®−a hµng ho¸ ®Õn khu vùc tiªu dïng mét c¸ch nhanh chãng, ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña thÞ tr−êng vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt (M« h×nh kªnh ph©n phèi ®−îc m« t¶ ë phô lôc H6). Ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi xuÊt khÈu gåm c¸c néi dung sau: §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc 3.1. Lùa chän c¸c thµnh viªn cña kªnh ph©n phèi - C¸c thµnh viªn cña kªnh ph©n phèi trong n−íc cã thÓ lùa chän bao gåm: c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu, c¸c ®¹i lÝ xuÊt khÈu, nhµ s¶n xuÊt trùc tiÕp tham gia xuÊt khÈu trë thµnh nhµ xuÊt khÈu. - C¸c thµnh viªn kªnh ph©n phèi ngoµi n−íc: c¸c nhµ trung gian ngoµi n−íc bao gåm c¸c trung gian xuÊt khÈu, nhµ b¸n bu«n hay ®¹i lÝ ®Þa ph−¬ng, nhµ b¸n lÎ. Mçi thµnh viªn trong kªnh ph©n phèi xuÊt khÈu cã chøc n¨ng kh¸c nhau tuú theo mçi n−íc vµ cung cã c¸c −u vµ nh−îc ®iÓm kh¸c nhau. Tuú theo mÆt hµng mµ chän c¸c thµnh viªn ®¶m b¶o yªu cÇu cña kªnh ph©n phèi.. 3.2. Lùa chän chiÕn l−îc th©m nhËp thÞ tr−êng xuÊt khÈu XuÊt khÈu vµo mét thÞ tr−êng lµ mét chiÕn l−îc mµ c¸c c«ng ty ¸p dông vµo thÞ tr−êng cña hä. Cã hai chiÕn l−îc c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh xuÊt khÈu: - XuÊt khÈu gi¸n tiÕp: nhµ xuÊt khÈu thùc hiÖn xuÊt khÈu th«ng qua sö dông mét trong c¸c trung gian trong n−íc thùc hiÖn xuÊt khÈu, c¸c trung gian nµy am hiÓu thÞ tr−êng n−íc ngoµi; hä lµ nhµ m«i giíi, c¸c chuyªn viªn xuÊt khÈu, c¸c ®¹i lÝ... - XuÊt khÈu trùc tiÕp: mét c«ng ty xuÊt khÈu trùc tiÕp khi nã xuÊt khÈu sang nh÷ng ng−êi trung gian ®Æt ë thÞ tr−êng n−ãc ngoµi. Khi xuÊt khÈu trùc tiÕp c«ng ty ph¶i cã nhiÒu quan hÖ víi n−íc ngoµi vµ ®ßi hái møc ®ä chuyªn m«n cao h¬n vµ kiÓm so¸t ®−îc kªnh ph©n phèi lín h¬n kªnh gi¸n tiÕp. C«ng ty cã thÓ chän c¸c nhµ ®¹i lÝ hay b¸n buèn ngoµi ra c«ng ty còng cã thÓ thiÕt lËp chi nh¸nh b¸n hµng nh− mét trung gian ®éc lËp. §a sè c¸c c«ng ty ®Òu sö dông c¸c nhµ ph©n phèi h¶i ngo¹i. - C«ng ty xuÊt khÈu trùc tiÕp ®Õn c¸c chi nh¸nh b¸n hµng cña hä ë n−íc ngoµi nh− mét nhµ trung gian ®éc lËp, nhËn hµng cña nhµ s¶n xuÊt, b¸n hµng ®Õn ng−êi muavµ tù chÞu rñi ro, chi nh¸nh nµy gióp cho nhµ s¶n xuÊt kiÓm so¸t ®−îc thÞ tr−êng h¶i ngo¹i nh−ng ph¶i tèn vÒ vèn cho kinh doanh tµi chÝnh cho tµi kho¶n thÕ chÊp vµ tån kho, tù thùc hiÖn c¸c kÜ n¨ng tiÕp thÞ. - Nhµ ph©n phèi ®éc lËp so víi chi nh¸nh b¸n hµng. Nhµ s¶n xuÊt cã thÓ thiÕt lËp mét chi nh¸nh b¸n hµng lo toµn bé viÖc dù tr÷, cung øng vµ b¸n hµng ë thÞ tr−êng n−íc ngoµi. Gièng nh− vËy v¨n phßng b¸n lÎ tr−êng hîp nµy nhµ s¶n xuÊt kiÓm so¸t ®−îc thÞ tr−êng n−íc ngoµi song ph¶i chÞu chi phÝ cao cho viÖc ®µo t¹o vµ tiªu thô. 4. §Þnh gi¸ cho thÞ tr−êng xuÊt khÈu Gi¸ trong kinh doanh xuÊt khÈu th−êng cao h¬n nhiÒu so víi thÞ tr−êng néi ®Þa v× c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu ph¶i bá ra nhiÒu chi phÝ h¬n so víi thÞ tr−êng néi ®Þa nh− chi phÝ th«ng tin, chi phÝ ®i l¹i, chi phÝ ®ãng gãi, nhSn hiÖu, chi phÝ §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc kiÓm tra tµi chÝnh... TÊt c¶ ®Òu lµm t¨ng gi¸ hµng ho¸ vµ dÞch vô xuÊt khÈu. M« h×nh sau ®©y ph¶n ¸nh ®iÒu nªu trªn. (Phô lôc H6: ¶nh h−ëng cña ®é dµi kªnh ph©n phèi ®Õn gi¸ trong xuÊt khÈu) Gi¸ thÞ tr−êng trong n−íc - Gi¸ xuÊt x−ëng: 5.00$ - Gi¸ b¸n bu«n: 7.50$ - Gi¸ b¸n lÎ: 11.25$ Kh¸ch hµng cuèi cïng Gi¸ thÞ tr−êng xuÊt khÈu - Gi¸ xuÊt x−ëng: 5.00$ - Gi¸ xuÊt khÈu: 7.50$ - Gi¸ b¸n bu«n: 11.25$ - Gi¸ nhËp khÈu: 14.06$ - Gi¸ b¸n lÎ: 21.37$ Kh¸ch hµng cuèi cïng §Ó cã gi¶i ph¸p tèt vÒ gi¸ ph¶i cã hiÓu biÕt râ rµng vÒ ¶nh h−ëng cña c¸c biÕn sè tíi gi¸ ®Æc biÖt lµ biÕn sè chi phÝ, ®Æc biÖt lµ chi phÝ vÇn t¶i, chi phÝ thuÕ quan, thuÕ, chi phÝ s¶n xuÊt t¹i ®Þa ph−¬ng, chi phÝ kªnh ph©n phèi. Dùa theo c¬ së trªn chän ®−îc ph−¬ng thøc xuÊt khÈu tèi −u võa t¨ng khèi l−îng b¸n vµ gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸. §Ó chi tiÕt ho¸ néi dung nµy chóng t«i giíi thiÖu m« h×nh c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi gi¸ trong th−¬ng m¹i quèc tÕ ë phô lôc H7. 5. Gi¶i ph¸p giao tiÕp xóc tiÕn b¸n hµng trong kinh doanh xuÊt khÈu Kinh doanh quèc tÕ còng nh− kinh doanh néi ®Þa lµ tån t¹i quy luËt c¹nh tranh do vËy ph¶i cã gi¶i ph¸p giao tiÕp xóc tiÕn b¸n chñ yÕu lµ qu¶ng b¸, lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt. V× vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh ph¶i n¾m v÷ng c¸c ®Æc tr−ng cña c¸c c«ng cô qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n, quan hÖ c«ng chóng, chµo b¸n hµng c¸ nh©n, Marketing trùc tiÕp ®Ó dïng cho tõng thÞ tr−êng cã hiÖu qu¶. C¸c nhµ qu¶n trÞ cßn ph¶i biÕt chän tõ ng÷ vµ mµu s¾c thÝch hîp trong so¹n th¶o c¸c th«ng ®iÖp ®Õn c¸c thÞ tr−êng xuÊt khÈu nh−: - Chän ph−¬ng tiÖn qu¶ng c¸o: trong qu¸ khø hµng lo¹t c¸c chÝnh phñ ®S cÊm ®o¸n thêi l−îng qu¶ng c¸o trªn v« tuyÕn ®Æc biÖt nh÷ng kªnh nhµ n−íc. Nauy, Thôy §iÓn cã lÖnh cÊm hoµn toµn qu¶ng c¸o trªn v« tuyÕn. - Néi dung qu¶ng c¸o: cã nhiÒu h¹n chÕ ®¸ng kÓ vÒ néi dung qu¶ng c¸o ë hµng lo¹t c¸c quèc gia, c¸c n−íc ®−a ra cÊm ®o¸n nµy do ®éng lùc thóc ®Èy lµ mèi quan t©m muèn duy tr× c¸c chuÈn mùc vµ khu«n phÐp. C¸c quèc gia ®¹o Håi nh− Malayxia cÊm nh÷ng qu¶ng c¸o cã phô n÷, Cana®a quy ®Þnh nh÷ng qu¶ng c¸o hµng dïng cho trÎ em ph¶i ®−îc héi ®ång luËt ph¸p duyÖt... - Xóc tiÕn b¸n (khuyÕn mSi): phÇn th−ëng vµ quµ tÆng còng bÞ h¹n chÕ kh«ng c¸o h¬n 5% gi¸ trÞ s¶n phÈm. Cu-pong (coupon) lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµng ®−îc dïng phæ biÕn ë Hoa kú nh−ng bÞ cÊm ë ¸o. §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc Cßn rÊt nhiÒu lÜnh vùc t©m lÝ tiªu dïng ë c¸c n−íc Ch©u ¸ ph¶i ®−îc nghiªn cøu cô thÓ tõ ®ã mí sö dông c¸c c«ng cô xóc tiÕn th−¬ng m¹i thÝch hîp ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. 6. Gi¶i ph¸p vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin thÞ tr−êng vµ tæ chøc ho¹t ®éng th«ng tin quèc tÕ Ngµy nay cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ th«ng tin ®S ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao vµ réng kh¾p toµn cÇu, nã t¹o ra kh¶ n¨ng thu thËp nhanh chãng c¸c th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ th−¬ng m¹i. Ngoµi viÖc l−u tr÷ c¸c th«ng tin thay c¸c giÊy tê nã cßn chñ yÕu sö dông c¸c c«ng cô ®iÖn tö thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn kinh doanh gi÷a hai hay nhiÒu c«ng ty, c¶i tiÕn qu¸ tr×nh kinh doanh vµ gi¶m thêi gian quay vßng c¸c c«ng cô bao gåm EDI ( Electronic Data Interchange), mS v¹ch, th− ®iÖn tö... C«ng nghÖ th«ng tin t¹o ra m¹ng internet vµ t¹o ra rÊt nhiÒu ®Æc tÝnh −u viÖt rÊt thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr−êng quèc tÕ. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng mäi n¬i trªn thÕ giíi cã c¬ héi xem xÐt mua b¸n thuËn lîi ë bÊt k× n¬i nµo mµ hä muèn. Ngoµi ra c«ng nghÖ th«ng tin cßn ®−îc øng dông vµo c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n vµ cuèi cïng lµ chi phÝ Ýt tèn kÐm nhÊt. §Ó cho c«ng ty thùc hiÖn tèt gi¶i ph¸p c«ng nghÖ th«ng tin c«ng ty cÇn chuÈn bÞ c¸c bé phËn thu thËp sö lÝ ph©n tÝch th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c phï hîp víi môc ®Ých sö dông ph¶i ®¶m b¶o khi sö dông m¹ng th× ho¹t ®éng liªn l¹c cña nh÷ng ng−êi sö dông vµ sè liÖu cña hä lµ an toµn hîp ph¸p. Ph¶i cã mét khung thiÕt kÕ cña thÞ tr−êng ®iÖn tö cã ba líp liªn quan mËt thiÕt: c¬ chÕ truy cËp, c¸c nguån vµ bé phËn trung gian. III. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n thùc phÈm Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu n«ng s¶n c«ng ty cÇn quan t©m tíi c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng c¬ b¶n sau: 1. ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè m«i tr−êng vÜ m« cña n−íc ta vµ n−íc nhËp khÈu Chóng ta biÕt r»ng c¸c yÕu tè m«i tr−êng chÝnh trÞ ph¸p luËt, v¨n hãa xS héi, kinh tÕ d©n c−, khoa häc c«ng nghÖ sÏ t¹o ra c¬ héi hoÆc c¶n trë cho kinh doanh xuÊt khÈu. §èi víi n−íc ta, Nhµ n−íc t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp hoµ nhËp tham gia vµo thÞ tr−êng quèc tÕ nªn ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc ®Òu nhÊt qu¸n víi quan ®iÓm t¹o ®iªï kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn ë thÞ tr−êng thÕ giíi ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu ®−îc nhiÒu hµng n«ng s¶n thùc phÈm. Doanh nghiÖp chØ cÇn quan t©m toÝ chän n−íc nµo sao cho v¨n ho¸ vµ luËt §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc ph¸p mang tÝnh t−¬ng ®ång lín víi n−íc ta, sù t−¬ng ®ång cµng lín thÞ sù ph¸t triÓn xuÊt khÈu cµng m¹nh. §Æc biÖt quan t©m tíi tËp tÝnh vµ nhu cÇu tiªu dïng vµ sö dông s¶n phÈm n«ng s¶n ta xuÊt khÈu. C«ng ty cÇn cã sù nghiªn cøu n¾m v÷ng ®Æc ®iÓm nhu cÇu thÞ tr−êng vµ chÝnh s¸ch cña n−íc mµ ta dù ®Þnh chän lµm thÞ tr−êng xuÊt khÈu. 2. ¶nh h−ëng c¸c yÕu tè m«i tr−êng ngµnh mµ c«ng ty kinh doanh C¸c yÕu tè m«i tr−êng ngµnh hµng bao gåm tr−íc tiªn lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ë n−íc nhËp khÈu. C«ng ty cÇn ngiªn cøu n¾m ®−îc c¸c c«ng ty cïng cã mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm nhËp vµo thÞ tr−êng mµ c«ng ty ®S chän kÓ c¶ c¸c ®èi thñ ë cïng n−íc hay ë n−íc kh¸c, ph¶i n¾m v÷ng vÒ chÊt l−îng mÆt hµng, møc gi¸, ph−¬ng thøc nhËp khÈu vµ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn mSi ®Ó c«ng ty cã gi¶i ph¸p øng sö thÝch hîp duy tr× ®−îc quan hÖ mua b¸n l©u dµi vµ ph¸t triÓn ®−îc dung l−îng thÞ tr−êng nhËp khÈu. NÕu kh«ng cã ®−îc c¸c th«ng tin ®èi thñ c¹nh tranh sÏ cã nhiÒu khã kh¨n g©y ¶nh h−ëng ®Õn chiÕn l−îc ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty t¹i thÞ tr−êng môc tiªu. 3. ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ph−¬ng tiÖn kinh doanh cña c«ng ty §Ó kinh doanh xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n thùc phÈm c«ng ty cÇn ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé cã ®ñ tr×nh ®é ph©n tÝch n¾m v÷ng thÞ tr−êng nguån hµng trong vµ ngoµi n−íc, cã kh¶ n¨ng lùa chän kªnh ph©n phèi tèi −u ®−a hang ®Õn thÞ tr−êng môc tiªu, kh«ng ngõng ph¸t triÓn thÞ tr−êng xuÊt khÈu. §Æc biÖt lµ ph¶i cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®Ó sö dông ph©n tÝch th«ng tin, ®¸nh gi¸ thÞ tr−êng nhËp khÈu. Ngoµi yÕu tè con ng−êi c«ng ty cÇn ph¶i cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ khoa häc c«ng nghÖ kinh doanh ®¸p øng ®−îc cho thÞ tr−êng xuÊt khÈu. 4. C¬ cÊu vµ chÊt l−îng hµng n«ng s¶n thùc phÈm n−íc ta Khi nãi vÒ thÞ tr−êng Ch©u ¸ cã nghÜa lµ gi÷a n−íc ta víi c¸c n−íc nhËp khÈu cïng ë trong mét ch©u lôc ®©y lµ mét thuËn lîi vÒ mÆt ®Þa lý, khÝ hËu, v¨n ho¸… cã kh¶ n¨ng t−¬ng ®ång cao song còng cã nhiÒu mÆt kh¸c biÖt trong tËp qu¸n tiªu dïng, chÝnh s¸ch kinh doanh mµ c«ng ty ph¶i n¾m b¾t ®−îc ®Ó tæ chøc mÆt hµng kinh doanh vµ chµo hµng cho c¸c thÞ tr−êng nhËp khÈu. 5. Mét sè ®Æc tr−ng vÒ thÞ tr−êng khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng Nh− ®S biÕt 6/1996 ViÖt Nam chÝnh thøc nép ®¬n xin nhËp APEC vµ 11/1997 héi nghÞ th−îng ®Ønh th−êng niªn APEC häp t¹i Vancan¬ - Canada ®S kÕt n¹p ViÖt Nam lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña APEC vµo th¸ng 11/1998 n©ng tæng sè thµnh viªn lªn 21 n−íc vµ vïng lSnh thæ. T¹i héi nghÞ bé tr−ëng APEC lÇn thø 10 tæ chøc t¹i Kuala lamper - Malayxia ngµy 14/11/1999 ViÖt Nam chÝnh thøc trë §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc thµnh thµnh viªn APEC víi tæng sè 21 thµnh viªn, APEC hiÖn ®S cã tæng d©n sè h¬n 2,5 tØ ng−êi (42 % tæng d©n sè thÕ giíi) vµ tæng GDP lµ 17 ngµn tû USD (56% tæng GDP toµn cÇu), tæng gi¸ trÞ giao dÞch th−¬ng m¹i cña APEC lµ 5,5 ngµn tû USD ( chiÕm 55% tæng giao dÞch th−¬ng m¹i toµn cÇu - sè liÖu n¨m 1999), nh− vËy thùc chÊt tham gia xuÊt khÈu hµng sang c¸c n−íc ë thÞ tr−êng Ch©u ¸ cña c«ng ty lµ thùc hiÖn theo khu«n khæ ®S ®−îc thèng nhÊt cña APEC vµ WTO chø kh«ng ph¶i lµ thÞ tr−êng tù do theo tÝnh tù ph¸t n÷a. §Æc ®iÓm nµy cã thÓ coi lµ mét c¬ héi tèt nÕu biÕt tËn dông khai th¸c c¸c thuËn lîi ®S ®−îc quy ®Þnh cña APEC vµ WTO. C¸c n−íc thµnh viªn cña APEC lµ: Australia, Mü, Canada, NhËt, Hµn quèc, Bruney, In®«nªxia, Singapore, Malayxia, Philippine, Thailand, New Zealand, Trung quèc, Hongkong, §µi loan, Chi lª, Mªxic«, Papraniu, Ghinª, ViÖt nam, Nga, Peru ( 21 n−íc vµ khu vùc). §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ViÖt - Lµo I. Kh¸I qu¸t vÒ C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu viÖt - lµo 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh TiÒn th©n cña C«ng ty lµ Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu biªn giíi (FRONTARIMEX), ®−îc thµnh lËp ngµy 16/9/1967. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty trong thêi gian nµy lµ tiÕp nhËn hµng viÖn trî cña c¸c n−íc XHCN, sau ®ã vËn chuyÓn cho n−íc b¹n Lµo tõ n¨m 1976 ®Õn n¨m 1987, giai ®o¹n nµy nhiÖm vô chÝnh lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi Lµo nªn C«ng ty ®S ®æi tªn thµnh C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ViÖt - Lµo, ®Õn nay C«ng ty cßn thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp víi c¸c thÞ tr−êng kh¸c trªn thÕ giíi . C«ng ty Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi Lµo ( VILEXIM ) thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 82 / N gt - TCCB nµy 24 / 02 / 1987 cña Bé Ngo¹i th−¬ng (nay lµ Bé Th−¬ng m¹i). VILEXIM lµ doanh nghiÖp Nhµ n−íc, lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t− c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng, tù chñ vÒ tµi chÝnh vµ cã con dÊu riªng. Tªn giao dÞch quèc tÕ : Viet Nam Nation Import - Export corporation with Laos, viÕt t¾t : VILEXIM . Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i : P4A ®−êng Gi¶i Phãng - Hµ Néi, ngoµi ra C«ng ty cã c¸c chi nh¸nh vµ kho bSi t¹i : - Chi nh¸nh t¹i 6 / 95 Cao Th¾ng - Q3 -TPHCM - Kho vµ cöa hµng t¹i 139 phè Lß §óc - Hµ Néi - Kho chøa hµng t¹i Cæ Loa - §«ng Anh , kho Tø Kú - Ph¸p V©n Hµ Néi - V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Viªn Ch¨n - Céng hoµ DCND Lµo C«ng ty cã tæng sè CBCNV lµ 108 ng−êi hÇu hÕt tËp trung t¹i c¸c phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Sè c¸n bé ®¹t tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm 90% cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng dµy d¹n kinh nghiÖm. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ®ang tiÕn hµnh trÎ ho¸ ®éi ngò CBCNV t¹o nªn sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ®Çy nhiÖt huyÕt trong kinh doanh. §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc 1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty 1.2.1. Chøc n¨ng C«ng ty trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña Bé Th−¬ng m¹i víi céng hoµ DCND Lµo, c¸c n−íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn hîp t¸c quan hÖ víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ång thêi ®¸p øng nhu cÇu héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc vµo thÞ tr−êng thÕ giíi. C«ng ty cßn cã mét sè chøc n¨ng kh¸c nh− sau: - NhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô thuéc ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n−íc. - S¶n xuÊt gia c«ng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu. - Liªn doanh liªn kÕt hîp t¸c s¶n xuÊt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n−íc. - XuÊt khÈu lao ®éng nh»m t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng ®ång thêi lµm t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ ®èi víi Nhµ n−íc. 1.2.2. NhiÖm vô C¸c nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty VILEXIM lµ : - §Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn quan hÖ Th−¬ng m¹i, hîp t¸c ®Çu t− th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn kinh tÕ ®èi ngo¹i víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam vµ n−íc ngoµi. - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng cña C«ng ty. Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc nh»m thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty. - Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ trong giao dÞch ®èi ngo¹i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c cam kÕt hîp ®ång kinh tÕ mµ C«ng ty ®S ký. - Trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ gi÷a n−íc ta víi Lµo vµ mét sè n−íc kh¸c, xuÊt khÈu trùc tiÕp nh÷ng s¶n phÈm do C«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt; nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho liªn doanh s¶n xuÊt cña C«ng ty. - NhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu vµ nhËn lµm c¸c dÞch vô thuéc ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n−íc. - Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ n©ng cao chÊt l−îng cña hµng ho¸, n©ng cao søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thô, gãp phÇn t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n−íc. §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc 2. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 2.1. S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty B¶ng 1: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu viÖt - lµo Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Phã gi¸m ®èc Phßng KÕ to¸n tµi vô Phßng KÕ ho¹ch tæng hîp C¸c chi nh¸nh §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi Phßng XNK 1,2,3 4,5,6 Phßng DÞch vô vµ §Çu t− V¨n phßng ®¹i diÖn LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc B¶ng 2: C¬ cÊu vµ chÊt l−îng lao ®éng cña C«ng ty C¸c bé phËn Sè lao ®éng Tr×nh ®é CBCNV §¹i häc SL % §é tuæi Trung häc TiÓu häc SL SL % % < 30 SL % 31 – 44 SL % Ban gi¸m ®èc 3 3 100 KÕ to¸n tµi vô 10 8 80 2 20 Phßng xuÊt nhËp 65 60 92 5 8 Tæ chøc hµnh chÝnh 5 2 KÕ ho¹ch tæng hîp 5 5 100 5 100 DÞch vô vµ ®Çu t− 5 5 100 4 80 C¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn 15 15 100 15 100 Toµn C«ng ty 108 98 91 81 75 12 18,5 9 12 11,1 SL % 3 100 8 80 2 20 49 75,4 4 6,1 5 100 1 20 15 13,9 3 10 > 45 * NhËn xÐt: Tõ b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy tr×nh ®é CBCNV trong C«ng ty kh¸ cao víi tû lÖ 91% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 9% tr×nh ®é bËc trung häc. Ban lSnh ®¹o C«ng ty ®ang tiÕn tíi dÇn viÖc n©ng cao tr×nh ®é ®¹i häc cña CBCNV lªn 100%, trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé nh»m x©y dùng mét C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé trÝ thøc n¨ng ®éng vµ m¹nh mÏ trong c«ng viÖc. 2.2. Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban Gi¸m ®èc : Do Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i trùc tiÕp bæ nhiÖm, Gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒuhµnh C«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr−ëng vµ cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty Hai Phã gi¸m ®èc : gióp viÖc cho gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o trùc tiÕp lªn gi¸m ®èc, mét phô tr¸ch chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®¹i diÖn t¹i Viªn Ch¨n - Lµo, lSnh ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ xuÊt nhËp khÈu, hµnh chÝnh qu¶n trÞ phô tr¸ch cña C«ng ty, c¸c kho Ph¸p V©n, Cæ Loa, liªn doanh ®Çu t−. D−íi Gi¸m ®èc vµ Phã gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban, v¨n phßng ®¹i diÖn chi nh¸nh trùc thuéc cô thÓ : Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh : thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi nh©n viªn tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o thi ®ua, thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n th− l−u §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc tr÷, c«ng t¸c qu¶n trÞ C«ng ty ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó Gi¸m ®èc vµ bé m¸y ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Phßng KÕ to¸n - Tµi vô : phô tr¸ch ho¹t ®éng tµi chÝnh, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, dµi h¹n vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hoµ vèn, trÝch lËp c¸c quü, h−íng dÉn vµ kiÓm tra chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª. Phßng KÕ ho¹ch tæng hîp : phßng gi÷ vai trß tæng hîp, b¸o c¸o lªn ban lSnh ®¹o t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty tõng th¸ng, tõng quý vµ ®−a ra c¸c biÖn ph¸p th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cho C«ng ty, ®Ò xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶. Phßng DÞch vô §Çu t− : ®¶m tr¸ch nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn b¸n bu«n, b¸n lÎ víi nh÷ng kh¸ch hµng, nh÷ng l« hµng nhËp khÈu cña C«ng ty, cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr−êng, gi¸ c¶ nguån hµng trong n−íc cho cho c¸c phßng ban trong C«ng ty cô thÓ lµ c¸c phßng xuÊt nhËp khÈu. Phßng XuÊt nhËp khÈu (I, II, III, IV,V, VI ) : HiÖn nay, t¹i C«ng ty VILEXIM cã tÊt c¶ 6 phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 65 ng−êi trong ®ã cã 60 ng−êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, 5 ng−êi cã tr×nh ®é trung häc. Víi c¬ chÕ lµm viÖc mét tr−ëng phßng vµ hai phã phßng, c¸c phßng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty thËt sù ®S ®em l¹i hiÖu qu¶ sau gÇn 15 n¨m thµnh lËp. C¸c phßng nµy ®−îc coi lµ trô cét cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c kh©u trong kinh doanh ®èi ngo¹i nh− kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, uû th¸c tæ chøc thùc hiÖn qu¸ tr×nh kinh doanh, v¹ch ra nh÷ng kÕ ho¹ch nhËp xuÊt hµng ho¸ tèi −u nhÊt, t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ më réng thÞ tr−êng kh¸ch hµng, nguån hµng. Chi nh¸nh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn : Tr−ëng chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn thñ ®« Viªn Ch¨n (Lµo) cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn c¬ quan cã quan hÖ víi c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn, víi c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, trong vµ ngoµi n−íc. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc gi¸m ®èc, tr−íc ph¸p luËt vµ tËp thÓ CBCNV cña chi nh¸nh vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 3.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu tõ n¨m 2000 - 2001 Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty cã quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ víi trªn 40 n−íc trªn thÕ giíi, trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c n−íc Ch©u ¸ nh−: NhËt B¶n, Trung Quèc, Lµo, Singapore, §µi Loan... Trong nh÷ng n¨m qua kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty t−¬ng ®èi æn ®Þnh ®−îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sau: §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc B¶ng 3: Kim ng¹ch XNK hµng ho¸ tõ n¨m 2000 - 2001 §¬n vÞ: TriÖu USD ChØ tiªu Tæng kim ng¹ch XNK XuÊt khÈu NhËp khÈu 2000 N¨m 2001 2002 19,298 25,394 25,140 10,546 11,888 11,781 8,752 13,406 13,359 B¶ng thèng kª kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng n¨m kh¸ æn ®Þnh mÆc dï nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã nh÷ng biÕn ®éng m¹nh theo chiÒu h−íng kh«ng tèt cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vÝ dô nh− ¶nh h−ëng cña vô khñng bè 11/9/2001 ®S g©y ra nh÷ng hËu qu¶ xÊu cho thÞ tr−êng tiªu dïng thÕ giíi. ¶nh h−ëng nµy kÐo dµi sang ®Çu n¨m 2002 vµ chÝnh lµ nguyªn nh©n ®Én ®Õn viÖc kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty gi¶m nhÑ so víi n¨m 2001. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng cã cè g¾ng trong viÖc thu hÑp c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu. Nh− ®S biÕt trong 10 n¨m ®æi míi, n−íc ta ®S nhËp siªu kho¶ng 16,1 tû ®«la. Nguyªn nh©n quan träng mang l¹i kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®ã lµ c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr−êng ®S thùc sù ®−îc ban lSnh ®¹o cña C«ng ty. Tõ b¶ng 4 vµ 5 d−íi ®©y cho ta thÊy, thÞ tr−êng chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c n−íc Ch©u ¸, ®øng ®Çu lµ NhËt B¶n vµ Singapore chiÕm 66% tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m dµi tr−íc ®©y thÞ tr−êng chñ yÕu cña C«ng ty lµ thÞ tr−êng Lµo nh−ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, theo ®µ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, thÞ tr−êng Lµo truyÒn thèng cña C«ng ty gÇn nh− bÞ ph¸ vì. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay víi thÞ tr−êng nµy lµ rÊt nhá do nÒn kinh tÕ Lµo nghÌo thu nhËp GDP thÊp nªn Lµo kh«ng cßn lµ mét thÞ tr−êng ®Æc biÖt theo ®óng nghÜa cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Sù ®iÒu chØnh nµy hoµn toµn phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, cña ViÖt Nam còng nh− cña chÝnh C«ng ty. §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc B¶ng 4: ThÞ tr−êng xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu cña C«ng ty trong ba n¨m 2000 - 2002 §¬n vÞ tÝnh: % tæng kim ng¹ch XNK ThÞ tr−êng N¨m 2000 2001 2002 NhËt B¶n 40 42 43 Singapore 27 26 23 Lµo 6 4 3 Hång K«ng 4 3 4 In®«nªxia 5 6 6 §µi Loan 6 7 8 ... ... ... ... B¶ng 5: Gi¸ trÞ xuÊt khÈu qua mét sè n−íc cña C«ng ty trong n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh: USD MÆt hµng L¹c nh©n ChÌ Cµ phª Cao su G¹o ... NhËt B¶n 283.800 53.750 240.800 347.010 ... Gi¸ trÞ xuÊt khÈu Singapore 151.800 28.750 128.800 185.610 133.400 ... Lµo 19.800 3.750 16.800 24.210 17.400 ... Cã thÓ nãi mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty kh¸ phong phó nh−: G¹o, chÌ, cµphª, cao su, l¹c nh©n, håi, quÕ... Tuy nhiªn C«ng ty bá sãt kh¸ nhiÒu thÞ tr−êng tiÒm n¨ng ch¼ng h¹n nh− In®«nªxia lµ mét quèc gia víi sè d©n lªn tíi 300 triÖu ng−êi, víi GDP kho¶ng100 tû USD nhËp khÈu hµng n¨m lµ 16,5 tû USD ®©y thùc sù lµ mét thÞ tr−êng hÊp dÉn ®èi víi C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, ®©y còng lµ mét trong nh÷ng thÞ tr−êng cung cÊp cho C«ng ty nh÷ng s¶n phÈm nhËp khÈu nh− vßng bi, m¸y b¬m n−íc, b×nh läc n−íc, phô tïng «t«, m¸y xóc ñi, d©y ®iÖn tõ, sîi... ®ßi hái C«ng ty ph¶i nghiªn cøu thÞ tr−êng nµy mét c¸ch thËt kü l−ìng ®Ó cã thÓ ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho C«ng ty. §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc B¶ng 6: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty tõ n¨m 2000 - 2002 §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu Doanh s« Nép Ng©n s¸ch NN 2000 Tû lÖ Thùc so víi hiÖn KH % 2001 Tû lÖ Thùc so víi hiÖn KH % 2002 Tû lÖ Thùc so víi hiÖn KH % 2002/2000 Chªnh lÖch Tû lÖ % 188,57 100 255 139,7 270 110 81,43 143,2 30 136,9 30 120 29,5 100,2 - 0,5 98,3 3.2. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y B¶ng 7: Kim ng¹ch xuÊt khÈu n«ng s¶n sang thÞ tr−êng Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng tõ n¨m 2000 - 2002 N¨m 2000 2001 Gi¸ trÞ XK 4.387.264,4 5.695.007 §¬n vÞ: USD 2002 8.740.900 Tèc ®é t¨ng 29,8 % 53,48 % tr−ëng Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sù c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng khèc liÖt c¶ trong vµ ngoµi n−íc, ngoµi viÖc ph¶i gi÷ v÷ng thÞ tr−êng truyÒn thèng C«ng ty cßn m¹nh d¹n t×m kiÕm thªm thÞ tr−êng nhËp khÈu n«ng s¶n míi trªn thÕ giíi. ChÝnh v× vËy, mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nh−ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t×nh h×nh kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n sang thÞ tr−êng Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng cña C«ng ty vÉn cã nh÷ng b−íc tiÕn kh¶ quan. Thùc tÕ tõ b¶ng 6 cho ta thÊy tèc ®é t¨ng tr−ëng n¨m 2001 vµ n¨m 2002 so víi n¨m 2000 lÇn l−ît lµ 29,8% vµ 53,48%. Ngoµi nguyªn nh©n C«ng ty m¹nh d¹n ph¸t triÓn thªm mét sè thÞ tr−êng míi t¹i Ch©u ¸ cßn cã mét sè nguyªn nh©n khiÕn kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng ®¸ng kÓ t¹i thÞ tr−êng khu vùc nµy lµ: - MÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty trong thêi gian qua ®−îc më réng. - Sè l−îng hµng xuÊt khÈu n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc. - NghiÖp vô thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu cña CBCNV trong C«ng ty ®S hoµn thiÖn h¬n nªn chÊt l−îng hµng cao h¬n, tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ h¬n do ®ã §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc lîi nhuËn thu ®−îc tõ mçi th−¬ng vô xuÊt khÈu còng cao h¬n. Trong n¨m 2002 C«ng ty ®S gÆp nhiÒu thuËn lîi h¬n so víi nh÷ng n¨m tr−íc ®ã nh−ng vÉn cã kh«ng Ýt khã kh¨n mµ C«ng ty gÆp ph¶i ®ã lµ sè l−îng c¸c C«ng ty trong n−íc tham gia xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n ngµy cµng nhiÒu khiÕn cho t×nh tr¹ng tranh mua tranh b¸n ngµy cµng t¨ng. Gi¸ hµng n«ng s¶n thu mua trong n−íc bÞ ®Èy lªn cao, khi xuÊt khÈu ra thÞ tr−êng n−íc ngoµi l¹i bÞ Ðp gi¸ do khèi l−îng hµng n«ng s¶n ®−îc xuÊt khÈu lín vµ c¸c doanh nghiÖp muèn b¸n ®−îc hµng nªn ch¸p nhËn b¸n víi gi¸ thÊp h¬n t−¬ng ®èi so víi ®èi thñ c¹nh tranh. NhËn ®Þnh râ tÝnh chÊt quan träng cña thÞ tr−êng khu vùc Ch©u ¸, C«ng ty ®S dµnh cho thÞ tr−êng nµy hÇu hÕt nh÷ng nç lùc cña m×nh v× vËy tuy cã nh÷ng khã kh¨n nh−ng ®éi ngò CBCNV vÉn cè g¾ng ®Ó n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n sang thÞ tr−êng Ch©u ¸ kh«ng nh÷ng vËy hµng n«ng s¶n trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña C«ng ty. II. §¸nh gi¸ c¸c Gi¶i ph¸p Marketing xuÊt khÈu n«ng s¶n cña C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ViÖt - lµo 1. Gi¶i ph¸p lùa chän vµ nghiªn cøu thÞ tr−êng ChÝnh thøc ®−îc thµnh lËp vµo ngµy 24/2/1987 theo quyÕt ®Þnh cña Bé Ngo¹i th−¬ng (Bé Th−¬ng m¹i), C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ViÖt - Lµo tõ n¨m 1987 ®Õn n¨m 1993 ®−îc Bé Th−¬ng m¹i giao nhiÖm vô trùc tiÕp tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi CHDCND Lµo. Tõ n¨m 1993 ®Õn nay do nh÷ng ®ßi hái cña viÖc ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, C«ng ty buéc ph¶i cã nh÷ng thay ®æi trong chiÕn l−îc kinh doanh, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò thÞ tr−êng. Lµo tuy lµ thÞ tr−êng truyÒn thèng cña C«ng ty nh−ng kh«ng ph¶i lµ mét thÞ tr−êng lín, søc mua h¹n chÕ. Trong khi ®ã hµng ho¸ cña c¸c n−íc kh¸c trµn vµo khiÕn sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ngµy cµng trë nªn gay g¾t h¬n. Tr−íc t×nh h×nh ®ã Bé th−¬ng m¹i cho phÐp C«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ víi tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi. §©y thËt sù lµ mét thö th¸ch míi vµ v« cïng khã kh¨n ®èi víi C«ng ty, hÇu hÕt CBCNV cña C«ng ty kh«ng ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ vÒ kiÕn thøc nghiªn cøu thÞ tr−êng, Ban lSnh ®¹o C«ng ty ®S ph¶i ®èc thóc c¸c c¸n bé cña C«ng ty t×m hiÓu thªm vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thÞ tr−êng n−íc ngoµi vµ nhanh chãng t×m kiÕm thÞ tr−êng míi. B»ng c¸c kinh nghiÖm cña b¶n th©n, hiÖn nay C«ng ty ®S cã nh÷ng CBCNV cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy tuy r»ng cßn h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc nh−ng cã thÓ thÊy trong 3 n¨m gÇn ®©y doanh thu trung b×nh vµo kho¶ng 22 triÖu USD vµ c¸c thÞ tr−êng míi kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®ång thêi c¬ cÊu mÆt hµng còng ngµy cµng ®−îc më réng nh»m ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu cña thÞ tr−êng thÕ giíi. §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Minh §øc 2. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm HiÖn nay, C«ng ty ®ang cè g¾ng më réng h¬n n÷a c¬ cÊu mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu ®ång thêi bªn c¹nh ®ã chÊt l−îng s¶n phÈm còng ph¶i ®¹t tiªu chuÈn chÊt l−îng thÕ giíi ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cho ng−êi tiªu dïng thÕ giíi. Khi th©m nhËp vµo thÞ tr−êng n−íc ngoµi C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ s¶n phÈm xuÊt khÈu lµ bÊt cø thø g× cã thÓ tho¶ mSn mong muèn vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng n−íc ngoµi. Néi dung c¬ b¶n trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm cña C«ng ty ®−a ra lµ xoay quanh viÖc duy tr×, c¶i tiÕn hoÆc lo¹i bá chñng lo¹i s¶n phÈm hiÖn thêi vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. Tuy ®S cè g¾ng n©ng cao chÊt l−îng hµng xuÊt kh¼u nh−ng tån t¹i lín nhÊt cña C«ng ty lµ vÊn ®Ò bao gãi vµ nhSn hiÖu. VÒ bao gãi, C«ng ty hiÖn nay chØ chó träng ®Õn bao gãi ®Ó b¶o qu¶n tèt s¶n phÈm nh−ng thiÕu nh÷ng chØ dÉn cÇn thiÕt trªn tõng bao s¶n phÈm xuÊt khÈu cña C«ng ty bªn c¹nh ®ã viÖc kh«ng cã nhSn hiÖu cña s¶n phÈm xuÊt khÈu ®S khiÕn viÖc tiªu thô s¶n phÈm ë n−íc ngoµi kh«ng ®−îc tèt. §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh khiÕn cho t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng ®¹t ®−îc nh− kÕ ho¹ch ®Ò ra. 3. ChÝnh s¸ch gi¸ X©y dùng chiÕn l−îc gi¸ quèc tÕ lµ mét trong nh÷ng viÖc quan träng nhÊt khi C«ng ty muèn th©m nhËp vµo thÞ tr−êng n−íc ngoµi. ChÝnh s¸ch gi¸ ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc gia t¨ng sè l−îng hµng xuÊt khÈu vµ doanh thu mµ C«ng ty cã thÓ thu ®−îc. Mét sè chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ chñ yÕu mµ C«ng ty th−êng ¸p dông: ChiÕt khÊu gi¸ th−¬ng m¹i (chøc n¨ng): lo¹i chiÕt gi¸ nµy ®−îc sö dông ®ãi víi c¸c trung gian th−¬ng m¹i v× c¸c chøc n¨ng mµ hä thùc hiÖn nh− bao gãi, b¶o qu¶n, giao hµng... C¸c chiÕt gi¸ nµy ®−îc C«ng ty biÓu hiÖn b»ng c¸c dSy sè 35, 10, 10, 2/10 net 30. Con sè ®Çu tiªn lµ tû lÖ % chiÕt gi¸ ng−êi trung gian ®−îc h−ëng vµ vÞ trÝ cña hä trong kªnh ph©n phèi, sè thø hai vµ thø ba lµ tû lÖ % chiÕt gi¸ do thùc hiªn c¸c ho¹t ®éng khuÕch tr−¬ng hoÆc mét sè dÞch vô kh¸c, sè cuèi cïng lµ tû lÖ % chiÕt gi¸ do thanh to¸n ngay. ChiÕt khÊu gi¸ theo sè l−îng: §©y lµ mét biÖn ph¸p mµ C«ng ty th−êng xuyªn sö dông. Danh môc chiÕt gi¸ sè l−îng lµ mét nhãm danh s¸ch gi¸ ®¬n vÞ mÆt hµng ng−êi mua sÏ ®−îc chiÕt gi¸ cµng nhiÒu khi khèi l−îng ®Æt mua cµng lín. Ban lSnh ®¹o C«ng ty cho r»ng së dÜ C«ng ty th−êng xuyªn sö dông biÖn ph¸p nµy lµ do tiÕt kiÖm ®−îc cho C«ng ty mét kho¶n lín c¸c chi phÝ tiÕp thÞ vµ nÕu sö dông ®óng nã sÏ t¹o ra gi¸ ph©n biÖt cho c¸c ng−êi mua kh¸c nhau ®ång thêi cßn cã t¸c dông t¨ng c−êng sù hîp t¸c gi÷a c¸c kªnh. §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi
- Xem thêm -