Tài liệu Trình từ dựng mô hình trong etabs

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS C¸C B¦íc c¬ b¶n dùng m« h×nh. D÷ LIÖU BμI TO¸N: Mét c«ng tr×nh d©n dông gåm 15 tÇng vμ 1 tÇng hÇm. Gi¶ thiÕt t−êng g¹ch x©y trªn tÊt c¶ c¸c dÇm, t−êng dμy 200, chiÒu cao cña tÇng lμ 3,5m, tÇng hÇm 3,0m. Ho¹t t¶i toμn phÇn ptp=200kG/m2, ho¹t t¶i sμn m¸i ptp,m¸i=75kG/m2. Chän s¬ bé kÝch th−íc tiÕt diÖn sμn 15cm, kÝch th−íc dÇm ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh. Cét tõ TÇng Base ®Õn TÇng 2 lμ b=80cm, h=80cm, TÇng 3 ®Õn TÇng 5 lμ b=70cm, h=70cm, TÇng 6 ®Õn TÇng 8 lμ b=60cm, h=60cm, TÇng 9 ®Õn TÇng 11 lμ b=50cm, h=50cm, TÇng 12 ®Õn TÇng 15 lμ b=40cm, h=40cm. Cét trôc 1-B3 vμ 5-B3 tõ TÇng Base ®Õn TÇng 15 lμ b=30cm, h=30cm. T−êng chÞu lùc dμy 25cm. DÇm ®i qua cét kÝch th−íc b=30cm, h=60cm. DÇm cßn l¹i kÝch th−íc b=25cm, h=40cm. 7500 7500 D 2000 C 3600 24000 B3 B2 B1 2000 B2' B4 9000 400 1200 400 2000 5000 B3' 1500 10001000 1500 B5 7500 7500 B A 3900 1600 2000 7500 7500 7500 7500 7500 2000 1600 3900 7500 30000 1 1' 1'' 2 3 4 4' 4'' 5 MAËT BAÈNG COÂNG TRÌNH A. tÝnh to¸n t¶i träng: TÜnh t¶i c¸c líp cÊu t¹o t¸c dông lªn b¶n sμn: gåm G¹ch men, V÷a lãt, V÷a tr¸t trÇn... ∑gs=152kG/m2. Träng l−îng b¶n th©n dÇm, sμn, cét, v¸ch ch−¬ng tr×nh tù tÝnh. Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 1 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS TÜnh t¶i (DEAD) -T¶i träng do t−êng x©y trªn dÇm: gt = n.bt .ht .γ t = 1,1 × 0,2 × (3,5 − 0,6) × 1800 = 1148,4( kG / m ) Ho¹t t¶i (LIVE) Ho¹t t¶i sμn: pstt = n. ptp = 1,2 × 200 = 240(kG / m 2 ) Ho¹t t¶i sμn m¸i: pstt. m ¸ i = n. ptp. m ¸ i = 1,3 × 75 = 97,5(kG / m 2 ) C¸c t¶i träng kh¸c truyÒn vμo khung: T¶i träng cÇu thang, hå n−íc m¸i (nÕu cã)... B. TÝNH TO¸N D¹NG DAO §éng: -Dïng vËt liÖu bª t«ng B25 - M¸c350 cã m«®un ®μn håi E = 3,0e6 T / m 2 -“Thμnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh lμ lùc do xung vËn tèc giã vμ lùc qu¸n tÝnh cña c«ng tr×nh g©y ra. Gi¸ trÞ cña lùc nμy ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thμnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã nh©n víi hÖ sè cã kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña xung vËn tèc giã vμ lùc qu¸n tÝnh cña c«ng tr×nh.” -Gi¸ trÞ khèi l−îng tËp trung ë c¸c møc trong s¬ ®å tÝnh to¸n (khèi l−îng phÇn tö thø j cña c«ng tr×nh) b»ng tæng gi¸ trÞ c¸c khèi l−îng cña kÕt cÊu chÞu lùc, kÕt cÊu bao che, trang trÝ, khèi l−îng cña c¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh (m¸y c¸i, m«t¬, thïng chøa, ®−êng èng...), c¸c vËt liÖu chøa (chÊt láng, vËt liÖu rêi...) vμ c¸c khèi l−îng kh¸c. -Khi kÓ ®Õn c¸c khèi l−îng chÊt t¹m thêi trªn c«ng tr×nh trong viÖc tÝnh to¸n ®éng lùc t¶i träng giã, cÇn ®−a vμo hÖ sè chiÕt gi¶m khèi l−îng. Trang 6, TCXD 229:1999 quy ®Þnh: -CÊu tróc Tæ hîp Khèi l−îng Tham gia Dao ®éng MASS=1DEAD (TT) + 0.5LIVE (HTTP) -Khèi l−îng ®μ, dÇm, cét, sμn, v¸ch -->ETABS tù tÝnh to¸n. -Khèi l−îng hoμn thiÖn, khèi l−îng t−êng g¹ch ng¨n-bao che, ho¹t t¶i --> ng−êi thiÕt kÕ tÝnh to¸n. -Khèi l−îng chÊt t¶i t¹m thêi (HTCD) --> tra TCXD 2737:1995. C. TR×NH Tù DùNG M¤ H×NH §Ó TÝNH DAO §éNG B−íc 1: Chän ®¬n vÞ Rª chuét ®Õn thanh tr¹ng th¸i gãc bªn ph¶i cña mμn h×nh Click chän ®¬n vÞ ®Ó tÝnh to¸n. Chän Tan-m. Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 2 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS B¦íc 2: t¹o m« h×nh kÕt cÊu 1. Click vμo nót lÖnh: Hép tho¹i New Model Initialization xuÊt hiÖn: 2. Click chän Default.edb 3.Click chän Grid Only 4. Khai b¸o nh÷ng gi¸ trÝ sau: Number Line in X Direction (Sè ®−êng l−íi vu«ng gãc trôc X): 9 Number Line in Y Direction (Sè ®−êng l−íi vu«ng gãc trôc Y): 11 Spacing in X Direction (Kho¶ng c¸ch theo ph−¬ng X): 3.9 Spacing in Y Direction (Kho¶ng c¸ch theo ph−¬ng Y): 7.5 Number of Stories (Sè tÇng): 17 Typical Story Height (ChiÒu cao tÇng ®iÓn h×nh): 3,5 Bottom Story Height (ChiÒu cao tÇng d−íi cïng): 1 (cæ cét) ♦Khai b¸o 17 tÇng v× nh»m t¹o thªm mét tÇng tõ tÇng Base ®Õn §μ kiÒng. Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 3 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS Custom Grid Spacing (HiÖu chØnh trôc ®Þnh vÞ vμ kho¶ng 5. Click chän: c¸ch c¸c ®−êng l−íi theo trôc X, Y.) 6. Click chän nót Grid Labels...(HiÖu chØnh tªn trôc ®Þnh vÞ) 7. Click chän nót Edit Grid...(HiÖu chØnh kho¶ng c¸ch ®−êng l−íi theo trôc X, Y.) Hép tho¹i Define Grid Data xuÊt hiÖn. 8. Click chän Spacing T¹i cét Spacing nhËp gi¸ trÞ nh− h×nh bªn d−íi. T¹i cét Grid ID nhËp l¹i kÝ hiÖu trôc. T¹i cét Bubble Loc chän Bottom ®Ó kÝ hiÖu trôc n»m phÝa d−íi (Thay ®æi b»ng c¸ch Click chuét vμo ch÷ Top th× ®æi thμnh Bottom.) T¹i cét Bubble Loc chän Right ®Ó kÝ hiÖu trôc n»m phÝa bªn ph¶i (Thay ®æi b»ng c¸ch Click chuét vμo ch÷ Left th× ®æi thμnh Right.) T¹i cét Visibility chän Hide ®Ó Èn c¸c trôc muèn Èn ®i. (Môc ®Ých dùng c¸c trôc phô nh»m vÏ c¸c cét, v¸ch cøng. Thay ®æi b»ng c¸ch Click chuét vμo ch÷ Show th× ®æi thμnh ch÷ Hide). Sè thø tù Grid ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1’ 1” 2 3 4 4’ 4” 5 1 2 A B Tr−¬ng Thμnh Nh¬n Spacing X Grid 3.9 1.6 2 7.5 7.5 2 1.6 3.9 0 Y Grid 7.5 2 4 Bubble Loc Bottom Bottom Bottom Bottom Bottom Bottom Bottom Bottom Bottom Left Left thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS 3 B1 4 B2 5 B2’ 6 B3 7 B3’ 8 B4 9 B5 10 C 11 D 1.5 0.4 0.6 0.6 0.4 1.5 2 7.5 0 Left Left Left Left Left Left Left Left Left 9. Click OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Define Grid Data. 10. TiÕp theo Click chän: Custom Story Data (Ng−êi sö dông hiÖu chØnh d÷ liÖu tÇng.) 11. Click chän nót Edit Story Data...(HiÖu chØnh d÷ liÖu tÇng.) Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 5 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS Hép tho¹i Story Data xuÊt hiÖn: STT T£N TIÕNG ANH CHøC N¡NG 1 Tªn c¸c tÇng Label 2 ChiÒu cao mçi tÇng Height 3 Cao ®é cña tÇng Elevation 4 TÇng ®iÓn h×nh Master Story 5 C¸c tÇng t−¬ng tù víi tÇng ®iÓn h×nh Similar To 6 Cao tr×nh t¹i mãng Base Dßng Base khai b¸o Elevation b»ng “-4” do tÇm hÇm cao 3m, céng víi chiÒu cao cæ cét 1m. 12. Click 2 lÇn OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Story Data vμ Building Plan Grid System and Data Definition. Sau khi ®ãng hép tho¹i Building Plan Grid System and Data Definition trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hai cöa sæ lμm viÖc, click chuét vμo mét ®iÓm bÊt kú t¹i cöa sæ phÝa bªn ph¶i mμn h×nh (3-D View) ®Ó hiÖu chØnh khung nh×n. Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 6 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS 13. Click vμo menu View --> Set 3D View. Hép tho¹i Set 3D View xuÊt hiÖn: Khai b¸o nh÷ng gi¸ trÞ sau: Plan: 265 Elevation: 6 Aperture: 0 15. Click chän OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Set 3D View. Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 7 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS B¦íc 3: §ÞNH NGHÜA §ÆC TR¦NG VËT LIÖU Nh÷ng th«ng sè vÒ vËt liÖu cña ch−¬ng tr×nh ®−îc lÊy theo tiªu chuÈn AISC. Do vËy ng−êi sö dông cÇn ph¶i hiÖu chØnh l¹i nh÷ng th«ng sè ®ã cho phï hîp víi TCVN. §Ó khai th¸c hÕt nh÷ng tÝnh n¨ng cña phÇn mÒm ®Æc biÖt lμ tÝnh n¨ng thiÕt kÕ cèt thÐp (Concrete Frame Design) cho cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp (Nh÷ng tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−îc tÝch hîp trong phÇn mÒm kh«ng cã tiÓu chuÈn ViÖt Nam), nh÷ng th«ng sè ®iÒu chØnh ®Ó dïng tiÒu chuÈn CSA-A23.3-94 cã trong phÇn mÒm ®Ó thiÕt kÕ cèt thÐp. 1. Click vμo menu Define --> Materials... hoÆc Click vμo biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô. Hép tho¹i Define Materials xuÊt hiÖn: STT T£N TIÕNG ANH CHøC N¡NG 1 VËt liÖu sö dông cho kÕt cÊu Materials 2 VËt liÖu bª t«ng CONC (Concerte) 3 VËt liÖu thÐp STEEL 4 VËt liÖu kh¸c OTHER 5 Thªm lo¹i vËt liÖu míi Add New Material... 6 Modify/Show Material... HiÖu chØnh th«ng sè tõ vËt liÖu ®· cã 2. Click chän CONC 3. Click chän Modify/Show Material … Hép tho¹i Material Property Data xuÊt hiÖn: STT T£N TIÕNG ANH CHøC N¡NG 1 Material Name Tªn lo¹i vËt liÖu 2 Isotropic VËt liÖu ®¼ng h−íng 3 Orthotropic VËt liÖu trùc h−íng 4 Analysic Property Data Nh÷ng ®Æc tr−ng cña vËt liÖu Khèi l−îng riªng x¸c ®Þnh khèi l−îng cña phÈn tö 5 Mas per unit Volume (dïng tÝnh to¸n cho bμi to¸n ®éng) Träng l−îng riªng (dïng tÝnh to¸n träng l−îng b¶n 6 Weight per unit Volume th©n cña phÇn tö) HÖ sè Modul ®μn håi dïng x¸c ®Þnh ®é cøng däc trôc vμ ®é cøng uèn (th«ng sè nμy sÏ ®−îc thay ®æi 7 Modulus of Elasticity phô thuéc vμo cÊp ®é bÒn cña bª t«ng) HÖ sè Poisson (vËt liÖu bª t«ng lÊy μ=0.2, vËt liÖu 8 Poisson’s Ration thÐp μ=0.3) 9 Coeff of Thermal Expansion HÖ sè d·n nì do nhiÖt ®é HÖ sè m«dun ®μn håi tr−ît dïng x¸c ®Þnh ®é cøng 10 Shear Modulus chèng c¾t vμ ®é cøng xo¾n 11 Design Property Data C¸c th«ng sè dïng cho thiÕt kÕ Specified Conc Comp Strength, 12 C−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng f’c 13 Bending Reinf. Yield Stress, fy øng suÊt ch¶y cña thÐp 14 Shear Reinf. Yield Stress, fys øng su¸t c¾t cña thÐp Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 8 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS 4. Khai b¸o nh÷ng gi¸ trÞ sau: Th«ng sè dïng tÝnh to¸n néi lùc: Mass per unit Volume: 0.25 Weight unit Volume: 2.5 Modulus of Elasticity: 3.0e6 Poisson’s Ration: 0.2 Coeff of Thermal Expansion: 0 5. Click chän OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Material Property Data. Chó ý: NÕu nh− ng−êi sö dông chØ cÇn tÝnh kÕt qu¶ néi lùc cho kÕt cÊu th× chØ cÇn khai b¸o c¸c th«ng sè bªn tr¸i cña hép tho¹i “Th«ng sè dïng tÝnh to¸n néi lùc”. Kh«ng cÇn khai b¸o c¸c th«ng sè phÝa bªn ph¶i hép tho¹i “Th«ng sè dïng thiÕt kÕ cèt thÐp”. Ph¶i khai b¸o c¶ hai cét trong hép tho¹i khi cÇn tÝnh to¸n thiÕt kÕ cèt thÐp cho kÕt cÊu.Nh÷ng th«ng sè ®iÒu chØnh ®Ó dïng tiÒu chuÈn CSA-A23.3-94 cã trong phÇn mÒm ®Ó thiÕt kÕ cèt thÐp. Nh÷ng th«ng sè hiÖu chØnh ®−îc lËp thμnh b¶ng tra. B¶ng gi¸ trÞ f’c t−¬ng øng víi cÊp ®é bÒn chÞu nÐn theo TCVN 356-2005 CÊp ®é bÒn B15 B20 B25 B30 B35 Rb (Mpa) 8.5 11.5 14.5 17.0 19.5 f’c (Mpa) 17.1886 23.5262 30.0225 35.5666 41.2368 CÊp ®é bÒn Rb (Mpa) f’c (Mpa) B40 22.0 47.0434 B45 B50 B55 B60 25.0 27.5 30 33 54.2051 60.3492 66.6673 74.5018 B¶ng gi¸ trÞ fy t−¬ng øng víi cÊp ®é bÒn chÞu nÐn theo TCVN 356-2005 AIII CIII, AIII Lo¹i thÐp CI, AI CII, AII VIV, AIV AV AVI (d=6 ÷8) (d=10÷40) 225 280 355 365 510 680 815 Rs (Mpa) fy (Mpa) 264.7 329.4 417.6 429.4 600 800 958.8 Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 9 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS 6. Click vμo menu Options --> Preferences... --> Concrete Frame Design... Hép tho¹i Concrete Frame Design Preferences xuÊt hiÖn: 7. T¹i dßng Design Code. Click chän cét bªn ph¶i, rª chuét tíi tiªu chuÈn CSA-A23.3-94. 8. Click OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Concrete Frame Design Preferences. B¦íc 4: §ÞNH NGHÜA §ÆC TR¦NG H×NH HäC ♦ §ÞNH NGHÜA §ÆC TR¦NG H×NH HäC CéT 1. Click vμo menu Define --> Frame Section... hoÆc Click biÓu t−îng Hép tho¹i Frame Properties xuÊt hiÖn: Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 10 . thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS 2. T¹i dßng Add/Wide Flange Click chän Add Rectangular. Hép tho¹i Rectangular Section xuÊt hiÖn: STT 1 2 3 4 5 6 7 T£N TIÕNG ANH Section Name Section Properties Set Modifiers Material Depth (t3) Width (t2) CHøC N¡NG Tªn tiÕt diÖn (®Æt tªn tïy ý) Nh÷ng ®Æc tr−ng cña tiÕt diÖn HÖ sè nh©n gi¸ trÞ ®Æc tr−ng h×nh häc Lo¹i vËt liÖu ChiÒu cao tiÕt diÖn BÒ réng tiÕt diÖn Nh÷ng th«ng sè dïng thiÕt kÕ cho vËt Concrete Reinforcement liÖu bª t«ng cèt thÐp Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 11 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS 3. Click vμo Reinforcement... xuÊt hiÖn hép tho¹i Reinforcement Data STT 1 2 3 4 5 6 7 8 T£N TIÕNG ANH Design Type Column Beam Configuration of Reinforcement Rectangular Circular Ties Rectangular Reinforcement CHøC N¡NG Lo¹i cÊu kiÖn Lo¹i cét Lo¹i dÇm Lo¹i tiÕt diÖn Lo¹i tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt Lo¹i tiÕt diÖn h×nh trßn D¹ng thanh Cèt thÐp cho tiÕt diÖn ch÷ nhËt ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ tÝnh Cover to Rebar Center 9 tõ mÆt ngoμi ®Õn t©m cèt thÐp Sè thanh thÐp ®Æt theo h−íng trôc Number of Bars in 3-dir/2-dir 10 3/2 cña mÆt c¾t §−êng kÝnh thanh thÐp (dïng cho Bar Size 11 bμi to¸n kiÓm tra) KiÓm tra/ThiÕt kÕ Check/Design 12 Dïng cho bμi to¸n kiÓm tra Reinforcement to be Checked 13 Dïng cho bμi to¸n thiÕt kÕ Reinforcement to be Design 14 4. Click chän 2 lÇn OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Reinforcement Data vμ Rectangular Section. Thùc hiÖn t−¬ng tù cho c¸c ®Æc tr−ng C70x70, C60x60, C50x50, C40x40, C30x30. 5. Click chän OK ®ãng hép tho¹i Define Frame Properties. Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 12 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS ♦ §ÞNH NGHÜA §ÆC TR¦NG H×NH HäC DÇM 1. Thao t¸c thùc hiÖn t−¬ng tù nh− tiÕt diÖn cét. STT T£N TIÕNG ANH CHøC N¡NG Tªn tiÕt diÖn (®Æt tªn tïy ý. §Ó dÔ qu¶n lý nªn ®Æt tªn tiÕt diÖn dÇm cã ch÷ c¸i “D”bxh, Section Name 1 “C”bxh) Nh÷ng ®Æc tr−ng cña tiÕt diÖn Section Properties... 2 HÖ sè nh©n gi¸ trÞ ®Æc tr−ng h×nh häc Set Modifiers... 3 Material 4 Lo¹i vËt liÖu ChiÒu cao tiÕt diÖn Depth (t3) 5 BÒ réng tiÕt diÖn Width (t2) 6 Nh÷ng th«ng sè dïng thiÕt kÕ thÐp cho vËt Concrete Reinforcement 7 liÖu bªt«ng cèt thÐp 2. NhËp gi¸ trÞ t¹i dßng Depth (t3), Width (t2). Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 13 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS 3. Click Reinforcement... Hép tho¹i Reinforcement Data xuÊt hiÖn: STT 1 T£N TIÕNG ANH Concrete Cover to Rebar Center 2 Top 3 Bottom 4 Reinforcement Overrides for Ductile Beams CHøC N¡NG ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ tÝnh tõ mÆt ngoμi ®Õn t©m líp cèt thÐp ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ mÆt trªn cña tiÕt diÖn ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ mÆt d−íi cña tiÕt diÖn §o¹n cèt thÐp nèi chång lªn nhau VÞ trÝ ®o¹n nèi chång bªn tr¸i/ph¶i cña cÊu kiÖn VÞ trÝ ®o¹n nèi chång mÆt trªn/d−íi Top/Bottom 6 cña cÊu kiÖn 3. Click chän 2 lÇn OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Reinforcement Data vμ Rectangular Section. Thùc hiÖn t−¬ng tù cho ®Æc tr−ng D30x60. 4. Click chän OK ®ãng hép tho¹i Define Frame Properties. ♦ §ÞNH NGHÜA §ÆC TR¦NG H×NH HäC SμN 1. Click vμo menu Define --> Wall/Slab/Deck Section ... hoÆc Click biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô. 5 Left/Right Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 14 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS Hép tho¹i Define Wall/Slab/Deck Sections xuÊt hiÖn: 2. Click chän SLAB1 3. Click chän Modify/Show Section... 4. Khai b¸o tªn vμ nh÷ng gi¸ trÞ sau: Section Name: SAN150 Material: B25 Membrane: 0.15 Bending: 0.15 5. Click OK 6. TiÕp tôc Click chän WALL1 7. Click chän Modify/Show Section... 8. Khai b¸o tªn vμ nh÷ng gi¸ trÞ sau: Section Name: T250 Material: B25 Membrane: 0.25 Bending: 0.25 Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 15 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS 9. Click 2 lÇn OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Wall/Slab Section vμ Define Wall/Slab/Deck Sections. B¦íc 5: VÏ M¤ H×NH 1. Rª chuét ®Õn thanh tr¹ng th¸i gãc bªn ph¶i mμn h×nh Click chän chÕ ®é cÇn dïng: One Story (ChØ thao t¸c trªn tÇng hiÖn t¹i), All Stories (Thao t¸c trªn tÊt c¶ c¸c tÇng nh− tÇng hiÖn t¹i), Similar Stories (Thao t¸c trªn c¸c tÇng ®−îc khai b¸o gièng nh− tÇng hiÖn t¹i). 2. Click chän khung nh×n phÝa bªn tr¸i mμn h×nh (mÆt b»ng). 3. Click Set Plan View...HoÆc vμo menu View --> Set Plan View... HoÆc 4. Chän tÇng cÇn hiÓn thÞ. 5. Di chuyÓn lªn xuèng c¸c tÇng. Click chän mòi tªn h−íng lªn hoÆc h−íng xuèng. Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 16 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS Move Up in List: Di chuyÓn lªn tÇng trªn. Move Down in List: Di chuyÓn xuèng tÇng d−íi. ♦ VÏ PHÇN Tö DÇM 1. C¸ch 1: Click vμo menu Draw --> Draw Line Objects --> Draw Lines (Plan, Elve, 3D) hoÆc Click biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i mμn h×nh. C¸ch 2: Click vμo menu Draw --> Draw Line Objects --> Create Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D) hoÆc Click biÓu t−îng h×nh. trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i mμn 2. HiÖn hép tho¹i Properties of Object: T¹i dßng Property Click vμo dßng bªn ph¶i chän tiÕt diÖn dÇm cÇn dùng ®· ®−îc khai b¸o tªn tr−íc ®ã. (V× tiÕt diÖn cã ch÷ c¸i ®Çu tiªn lμ D, ta bÊm ch÷ D vμo dßng nμy ®Ó dßng ch÷ mμu xanh tù ®éng dÉn tíi.) 3. Click nót Close t¾t hép tho¹i. Thao t¸c vÏ dÇm. NÕu chän c¸ch vÏ 1: Click vμo ®iÓm thø nhÊt trªn mÆt b»ng l−íi ®Õn ®iÓm cuèi ®Ó vÏ phÇn tö dÇm. NÕu chän c¸ch vÏ 2: Rª chuét ®Õn vÞ trÝ ®−êng l−íi mμ phÈn tö thanh sÏ n»m trªn ®ã Click chän. Right click chuét ®Ó kÕt thóc ®èi t−îng ®ang vÏ nÕu vÏ theo c¸ch 1. 4. TiÕp tôc t−¬ng tù ta vÏ cho c¸c dÇm cßn l¹i. 5. NhÊn phÝm Esc trªn bμn phÝm ®Ó tho¸t lÖnh vÏ ®Ó chuyÓn sang trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i chÕ ®é chän hoÆc Click vμo biÓu t−îng mμn h×nh. Note: Nªn vÏ dÇm theo chiÒu d−¬ng cña trôc täa ®é Tæng thÓ. Khi vÏ dÇm ta cã thÓ t¹o dÇm ¶o. TÝnh n¨ng t¹o dÇm ¶o (None): tÝnh n¨ng nμy gióp ta cã thÓ g¸n t¶i träng n»m trªn sμn th«ng qua dÇm ¶o (®¬n cö nh− t−êng x©y trªn sμn). DÇm ¶o truyÒn t¶i lªn sμn. Sμn truyÒn t¶i lªn dÇm khung. Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 17 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS ♦ VÏ PHÇN Tö CéT 1. Click vμo menu Draw --> Draw Line Object s --> Create Columns in Region or at Clicks (Plan, Elve, 3D). HoÆc Click vμo biÓu t−îng c«ng cô bªn tr¸i mμn h×nh. trªn thanh 2. HiÖn hép tho¹i Properties of Object: T¹i dßng Property Click vμo dßng bªn ph¶i chän tiÕt diÖn cét cÇn dùng ®· ®−îc khai b¸o tªn tr−íc ®ã. (V× tiÕt diÖn cã ch÷ c¸i ®Çu tiªn lμ C, ta bÊm ch÷ C vμo dßng nμy ®Ó dßng ch÷ mμu xanh tù ®éng dÉn tíi.) 3. Thao t¸c: Rª chuét ®Õn vÞ trÞ nót cÇn vÏ phÇn tö cét sau ®ã Click vμo nót ®ã. 4. TiÕp tôc t−¬ng tù ta vÏ cho c¸c cét cßn l¹i. 4. NhÊn phÝm Esc trªn bμn phÝm ®Ó tho¸t lÖnh vÏ ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i mμn h×nh. chän hoÆc Click vμo biÓu t−îng ♦ VÏ PHÇN Tö TÊM (AREA) 1. C¸ch 1: Click vμo menu Draw --> Draw Area Objects --> Draw Areas (Plan, Elve, 3D) hoÆc Click vμo biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i mμn h×nh. (VÏ phÇn tö tÊm h×nh tø gi¸c c¹nh bÊt kú.) C¸ch 2: Click vμo menu Draw --> Draw Area Objects --> Draw Rectangular Areas (Plan, Elve) hoÆc Click vμo biÓu t−îng h×nh. (VÏ phÇn tö tÊm h×nh ch÷ nhËt.) trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i mμn C¸ch 3: Click vμo menu Draw --> Draw Area Objects --> Create Areas at Click (Plan, Elve, 3D) hoÆc Click vμo biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i mμn h×nh. Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 18 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS 2. HiÖn hép tho¹i Properties of Object: T¹i dßng Property Click vμo dßng bªn ph¶i chän tiÕt diÖn sμn (SAN150) cÇn dùng ®· ®−îc khai b¸o tªn tr−íc ®ã. 3. Thao t¸c: C¸ch 1: Click lÇn l−ît 4 ®iÓm gãc cña phÇn tö tÊm. C¸ch 2: Click ®iÓm giíi h¹n thø 1. Gi÷ chuét tr¸i rª chuét tíi ®iÓm giíi h¹n thø 2 cÇn vÏ cña phÇn tö tÊm (sμn). 4. NhÊn phÝm Esc trªn bμn phÝm ®Ó tho¸t lÖnh vÏ ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é chän trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i mμn h×nh. hoÆc Click vμo biÓu t−îng ♦ VÏ PHÇN Tö T−êng cøng (V¸CH) 1. C¸ch 1: Click vμo menu Draw --> Draw Area Objects --> Draw Walls trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i mμn h×nh. (Plan) hoÆc Click vμo biÓu t−îng C¸ch 2: Click vμo menu Draw --> Draw Area Objects --> Create Areas at Click (Plan) hoÆc Click vμo biÓu t−îng Tr−¬ng Thμnh Nh¬n trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i mμn h×nh. 19 thanhnhonxd@yahoo.com Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS 2. HiÖn hép tho¹i Properties of Object: T¹i dßng Type of Area ta chän Pier (v¸ch chÞu lùc) hoÆc Spandrel (v¸ch gi»ng ngang - v¸ch trªn ®Çu cöa) cho hîp lý. T¹i dßng Property Click vμo dßng bªn ph¶i chän tiÕt diÖn v¸ch (T250) cÇn dùng ®· ®−îc khai b¸o tªn tr−íc ®ã. 3. Thao t¸c: C¸ch 1: Click lÇn l−ît ®iÓm ®Çu vμ ®iÓm cuèi cña phÇn tö v¸ch cÇn vÏ. C¸ch 2: Rª chuét ®Õn vÞ trÝ ®−êng l−íi muèn vÏ phÇn tö t−êng sau ®ã Click chän ®−êng l−íi. 4. Right click chuét ®Ó kÕt thóc ®èi t−îng ®ang vÏ nÕu vÏ theo c¸ch 1. TiÕp tôc chuyÓn sang vÏ phÇn tö v¸ch kh¸c. 5. NhÊn phÝm Esc trªn bμn phÝm ®Ó tho¸t lÖnh vÏ ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é chän trªn thanh c«ng cô bªn tr¸i mμn h×nh. hoÆc Click vμo biÓu t−îng B¦íc 6: CHIA NHá PHÇN Tö ♦ CHIA NHá PHÇN Tö THANH (Divide Lines) Thao t¸c thùc hiÖn: 1. Chän c¸c phÇn tö cÇn chia. 2. Click vμo menu Edit --> Divide Lines... Hép tho¹i Divide Selected Lines xuÊt hiÖn: Chó thÝch: Divide into: Sè ®o¹n cÇn chia. Break at Intersections with Selected Lines and Points: PhÇn tö sÏ ®−îc chia t¹i vÞ trÝ giao nhau gi÷a c¸c thanh vμ c¸c phÇn tö nót ®· ®−îc chän. Break at Intersections with Visible Grid Lines: PhÇn tö sÏ ®−îc chia t¹i vÞ trÝ giao nhau víi c¸c ®−êng l−íi hiÓn thÞ. 3. Click OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Divide Selected Lines. Tr−¬ng Thμnh Nh¬n 20 thanhnhonxd@yahoo.com
- Xem thêm -