Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8I

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 7475 |
  • Lượt tải: 15
khanhtoanngo

Tham gia: 03/11/2016

Mô tả:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014   MỤC LỤC 1 GIỚI THIỆU CHUNG ................................................................................................................................... 4 1.1 PHẦN MỀM MICROSTATION ..................................................................................................................... 4 1.2 GIAO DIỆN LÀM VIỆC................................................................................................................................. 4 1.2.1 Menu chính ............................................................................................................................................. 5 1.2.2 Bảng lệnh chính - Main task .................................................................................................................... 5 1.2.3 Bảng lệnh - Task .................................................................................................................................... 6 1.2.4 Dòng thông báo - Messages ................................................................................................................... 7 1.2.5 Thanh trạng thái - Progress .................................................................................................................... 7 1.2.6 Hộp thoại thực hiện lệnh - Command Dialog .......................................................................................... 7 2 THÔNG SỐ CÀI ĐẶT BẢN VẼ .................................................................................................................... 8 2.1 KHỞI TẠO BẢN VẼ MẪU ............................................................................................................................ 8 2.1.1 Thiết lập các thông số chung .................................................................................................................. 8 2.1.2 Thiết lập đơn vị ....................................................................................................................................... 8 2.2 MODEL - KHÔNG GIAN (VẼ, THIẾT KẾ VÀ GIẤY) ..................................................................................... 8 2.3 TRUY BẮT ĐIỂM SNAP ............................................................................................................................ 10 3 VIEW - CÁC KHUNG NHÌN ....................................................................................................................... 12 3.1 KHÁI NIỆM ................................................................................................................................................ 12 3.2 LÀM VIỆC VỚI CÁC VIEW GROUP .......................................................................................................... 12 3.2.1 Tạo mới View Group ............................................................................................................................. 12 3.2.2 Xóa View Group đã tạo ......................................................................................................................... 13 3.2.3 Chọn View Group đã tạo ....................................................................................................................... 14 3.2.4 Bật tắt các View windows...................................................................................................................... 14 3.3 LÀM VIỆC VỚI CÁC SAVED VIEWS......................................................................................................... 15 3.3.1 Tạo mới Saved View ............................................................................................................................. 15 3.3.2 Xóa Saved View.................................................................................................................................... 16 4 ĐỐI TƯỢNG - ELEMENTS ....................................................................................................................... 17 4.1 ĐỐI TƯỢNG TRONG MICROSTATION.................................................................................................... 17 4.2 CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG ....................................................................................... 17 4.2.1 Color - Màu ........................................................................................................................................... 17 4.2.2 Line Style : Kiểu đường ........................................................................................................................ 18 4.2.3 Weight : Độ dày nét .............................................................................................................................. 18 www.jvtek.jp   1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014   4.2.4 Level : Lớp chứa đối tượng ................................................................................................................. 18 5 ACCU DRAW - PHƯƠNG THỨC NHẬP TỌA ĐỘ ĐIỂM .......................................................................... 22 5.1 NHẬP ĐIỂM SỬ DỤNG TRUY BẮT ĐIỂM ................................................................................................ 22 5.2 NHẬP ĐIỂM SỬ DỤNG HỆ TỌA ĐỘ TUYỆT ĐỐI .................................................................................... 22 5.3 NHẬP ĐIỂM SỬ DỤNG HỆ TỌA ĐỘ TƯƠNG ĐỐI................................................................................... 23 5.3.1 Hệ tọa độ vuông góc ............................................................................................................................. 23 5.3.2 Hệ tọa độ cực ....................................................................................................................................... 24 6 CÁC LỆNH VẼ VÀ HIỆU CHỈNH CƠ BẢN ................................................................................................ 25 6.1 CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN ............................................................................................................................ 25 6.1.1 Line - Vẽ đoạn thẳng ............................................................................................................................. 25 6.1.2 Smart Line - Vẽ đa tuyến ...................................................................................................................... 26 6.1.3 Circle - Vẽ đường tròn .......................................................................................................................... 27 6.2 CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH CƠ BẢN ............................................................................................................ 31 6.2.1 Move - Di chuyển đối tượng ................................................................................................................. 31 6.2.2 Copy - Sao chép đối tượng ................................................................................................................... 32 6.2.3 Rotate - Quay đối tượng ....................................................................................................................... 33 6.2.4 Scale - Thu phóng đối tượng ................................................................................................................ 35 6.2.5 Mirror - Đối xứng đối tượng qua 1 trục .................................................................................................. 36 6.2.6 Stretch .................................................................................................................................................. 37 6.2.7 Trim ...................................................................................................................................................... 38 6.2.8 Extend - kéo dài đối tượng.................................................................................................................... 38 6.3 TEXT ......................................................................................................................................................... 39 6.3.1 Text Style - Kiểu chữ ............................................................................................................................ 39 6.3.2 Text ....................................................................................................................................................... 41 6.4 GHI KÍCH THƯỚC BẢN VẼ ...................................................................................................................... 43 6.4.1 Dimentions Style - Kiểu ghi kích thước ................................................................................................. 43 6.4.2 Ghi kích thước ...................................................................................................................................... 44 7 KHỐI - CELL ............................................................................................................................................. 46 7.1 KHÁI NIỆM ................................................................................................................................................ 46 7.2 THƯ VIỆN CELL ....................................................................................................................................... 46 7.2.1 Tạo mới thư viện................................................................................................................................... 46 7.2.2 Mở tệp thư viện Cell có sẵn .................................................................................................................. 47 www.jvtek.jp   2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014   7.2.3 Tạo mới Cell cho thư viện ..................................................................................................................... 48 7.2.4 Chèn Cell từ thư viện ............................................................................................................................ 50 8 THAM CHIẾU BẢN VẼ - REFRENCE ....................................................................................................... 52 8.1 KHÁI NIỆM ................................................................................................................................................ 52 8.2 LÀM VIỆC VỚI CÁC RERENCE ................................................................................................................ 52 8.2.1 Tạo mới Refrence ................................................................................................................................. 52 8.2.2 Xóa tham chiếu ..................................................................................................................................... 55     www.jvtek.jp     3 2014 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i   1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 PHẦN MỀM MICROSTATION MicroStation là một phần mềm giúp thiết kế (CAD) được sản xuất và phân phối bởi Bentley Systems[1]. MicroStation có môi trường đồ họa rất mạnh cho phép xây dựng, quản lý các đối tượng đồ họa thể hiện các yếu tố bản đồ. MicroStation còn được sử dụng để là nền cho các ứng dụng khác như: Bentley Rebar, Pro Structure, ... (tập hợp các giải pháp hỗ trợ tự động hóa thiết kế công trình) chạy trên đó. Các công cụ của MicroStation được sử dụng để số hóa các đối tượng trên nền ảnh raster, sửa chữa, biên tập dữ liệu và trình bày bản đồ. MicroStation còn cung cấp cung cụ nhập, xuất dữ liệu đồ họa từ phần mềm khác qua các file ( .dxf ) hoặc (.dwg). Đặc biệt, trong lĩnh vực biên tập và trình bày bản đồ, dựa vào các tính năng mở của MicroStation cho phép người sử dụng tự thiết kế các ký hiệu dạng điểm, dạng đường, dạng pattern và rất nhiều các phương pháp trình bày bản đồ được coi là khó sử dụng đối với một số phần mềm khác (MapInfo, AutoCAD, CorelDraw, Adobe Freehand…) lại được giải quyết một cách dễ dàng trong MicroStation. 1.2 GIAO DIỆN LÀM VIỆC MENU CHÍNH THANH CÔNG CỤ HỘP THOẠI THỰC HIỆN BẢNG LỆNH CHÍNH BẢNG LỆNH CÁC KHUNG NHÌN QUẢN LÝ VÙNG NHẬP KHUNG NHÌN TỌA ĐỘ DÒNG THÔNG BÁO THANH TRẠNG THÁI Giao diện làm việc của Microstation www jvtek jp 4 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014   1.2.1 Menu chính Gồm toàn bộ các lệnh của Microstation và các phần mềm khác chạy trên nền của Microstation (Bentley Rebar, Pro Structure, ...) Các lệnh được chia thành các nhóm lệnh chính và được gọi bằng cách kích đơn trái chuột vào menu chính sau đó chọn các lệnh trong menu phụ. 1.2.2 Bảng lệnh chính - Main task Gồm nhiều lệnh, được chia thành các nhóm lệnh chính. Các lệnh cho phép gọi theo các phương thức:  Sử dụng chuột: + Đối với các lệnh hiện hành của nhóm (hiển thị biểu tượng trên bảng lệnh) kích đơn trái chuột kích để gọi lệnh. + Đối với các lệnh không hiện hành, kích đơn và giữ chuột trái, chương trình sẽ hiện menu popup lệnh để hiển thị đầy đủ các lệnh không thường trức trong nhóm. sau đó dùng chuột chọn lệnh trên menu popup. www jvtek jp 5 2014 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i    Sử dụng bàn phím: + Dùng các phím số 1-9 để gọi nhóm lệnh, khi chương trình hiện popup menu thì dùng phím số 1-9 để chọn lệnh theo thứ tự tương ứng của lệnh trong menu. + Có thể dùng các phím số 1-9 để gọi nhóm lệnh sau đó sử dụng chuột để lựa chọn lệnh bằng cách kích đơn chuột trái 1.2.3 Bảng lệnh - Task Gồm nhiều lệnh, được chia thành nhiều Catalog lệnh, mỗi Catalog lệnh lại được chia thành các nhóm lệnh chính chứa nhiều lệnh con. Lệnh đơn CATALOG trong nhóm lệnh hiện hành hiển thị các nhóm lệnh Danh sách các CATALOG lệnh  Sử dụng chuột: Cách gọi lệnh bằng chuột tương tự như đối với cách gọi của bảng lệnh chính.  Sử dụng bàn phím: + Dùng các phím Q-W-E-A-S-D-Z-X-C để gọi nhóm lệnh, khi chương trình hiện popup menu thì dùng phím số 1-9 để chọn lệnh theo thứ tự tương ứng của lệnh trong menu. www jvtek jp 6 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014   + Có thể dùng các phím Q-W-E-A-S-D-Z-X-C để gọi nhóm lệnh sau đó sử dụng chuột để lựa chọn lệnh bằng cách kích đơn chuột trái 1.2.4 Dòng thông báo - Messages Dòng thông báo hiển thị các thông báo cho người dùng biết:  Dòng thông báo cũng tương tự như dòng nhắc lệnh của AutoCad. Tuy nhiên dòng thông báo trong MicroStation là một chiều, tức là chỉ dùng để hiển thị thông tin chứ không dùng để nhập thông tin.  Các thông báo thường gặp là các hướng dẫn người dùng thực hiện đúng trình tự các lệnh. Do vậy người dùng nên thường xuyên chú ý đến các dòng thông báo này. 1.2.5 Thanh trạng thái - Progress  Thanh trạng thái hiển thị các trạng thái hiện hành của bản vẽ như + Level hiện hành + Chế độ bắt điểm hiện hành + ...  Có thể cài đặt lại các trạng thái hiện hành bằng cách kích trực tiếp vào trạng thái muốn cài đặt lại. VD muốn chọn lại Level hiện hành thì kích chuột trực tiếp vào mục Level trong thanh trạng thái 1.2.6 Hộp thoại thực hiện lệnh - Command Dialog  Hộp thoại thực hiện lệnh hiển thị và là phương thức để thực hiện các lệnh trong Microstation.  Với mỗi lệnh khác nhau sẽ có các hộp thoại khác nhau. Hộp thoại thực hiện lệnh (của lệnh Mirror) www jvtek jp 7 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014   2 THÔNG SỐ CÀI ĐẶT BẢN VẼ 2.1 KHỞI TẠO BẢN VẼ MẪU 2.1.1 Thiết lập các thông số chung Các bản vẽ mới được khởi tạo từ một bản vẽ mẫu (Seed file) có định dạng mở rộng là dgn. Các thiết lập của bản vẽ sẽ được lấy mặc định theo bản vẽ mẫu 2.1.2 Thiết lập đơn vị Đơn vị là một thiết lập quan trọng của bản vẽ. Khác với AutoCad luôn có đơn vị là Units (khi in mới thiết lập đơn vị), trong Microstation các đối tượng được vẽ ra lấy theo đơn vị thực. Khi đặt lại đơn vị Microstation tự động chuyển đơn vị cho các đối tượng  Gọi lệnh bằng cách chọn Menu :Settings \ Drawing Scales  Đặt lại đơn vị cho bản vẽ (Đơn vị mặc định lấy như trong bản vẽ seed 2.2 MODEL - KHÔNG GIAN (VẼ, THIẾT KẾ VÀ GIẤY)  Trong Microstation cho phép thiết lập nhiều không gian vẽ (Drawing), Không gian thiết kế (Design) và không gian giấy (Sheet) khác nhau. Đây là điểm mở rộng so với AutoCad (Chỉ có 1 không gian vẽ (Model) và nhiều không gian giấy (Layout)).  Mỗi không gian trong Microstation đều phân biệt rõ ràng 3D với 2D và chỉ cho phép thiết lập 1 lần khi tạo mới. a) Cách thực hiện tạo mới không gian   Gọi lệnh bằng 1 trong các cách + Menu : File \ Models + Toolbar : + Task : Chọn biểu tượng www jvtek jp để tạo mới không gian 8 2014 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i   Loại Model  Chọn loại không gian: 2D / 3D + Design: Không gian thiết kế + Drawing: Không gian vẽ Tên + Sheet: Không gian in ấn  Chọn loại không gian 2D hoặc 3D  Nhập tên cho không gian  Nhập tỷ lệ cho không gian.  Chọn OK Tỷ lệ Khổ giấy Vị trí b) Chọn không gian  Gọi lệnh bằng 1 trong các cách + Menu : File \ Models + Toolbar : + Task : Kích đúp trái chuột  Kích đúp chuột vào không gian cần lựa chọn www jvtek jp 9 2014 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i   2.3 TRUY BẮT ĐIỂM SNAP  Yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật cần độ chính xác rất cao. Do vậy thường xuyên cần sử dụng đến vị trí chính xác của các điểm đặc biệt của đối tượng (Điểm đầu, điểm giữa, điểm tâm cung tròn, ...)  Việc sử dụng chuột và thao tác với mạn hình đồ họa không đảm bảo độ chính xác cần thiết cho bản vẽ kỹ thuật. Do vậy trong các phần mềm hỗ trợ vẽ kỹ thuật nói chúng hay Microstation nói riêng đều hỗ trợ các phương thức truy bắt điểm (Snap to Object) để dễ dàng lấy tọa độ chính xác của các điểm quan trọng. Phương thức truy bắt điểm là khi đưa vị trí chuột đến gần vị trí cần bắt điểm thì microstation tự động hiện các vị trí bắt điểm gợi ý. Khi lựa chọn (kích chuột) thì tọa độ điểm kích được lấy chính xác theo tọa độ điểm được truy bắt.  Trong Microstation cung cấp 2 chế độ truy bắt điểm: + Chế độ truy bắt điểm đơn điểm: Chỉ bắt điểm vào một loại nhóm điểm + Chế độ truy bắt điểm đa điểm: Cho phép truy bắt điểm vào nhiều loại loại nhóm điểm a) Bật thanh công cụ truy bắt điểm Gọi lệnh bằng cách chọn menu + Menu : Settings \ Snap \ Button Bar Chế độ bắt điểm hiện hành     Bật tắt chế độ Các chế độ Các chế độ truy bắt điểm truy bắt đơn điểm truy bắt đa điểm www jvtek jp 10 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014   b) Bật tắt chế độ truy bắt điểm Kích chuột trái vào biểu tượng chế độ truy bắt điểm. Bật trạng thái truy bắt điểm. Khi trạng thái bật sẽ kích hoạt chế độ truy bắt điểm hiện hành Tắt trạng thái truy bắt điểm. Khi trạng thái tắt sẽ hủy bỏ mọi chế độ truy bắt điểm c) Chọn chế độ truy bắt điểm hiện hành Kích đúp chuột trái vào biểu tượng chế độ truy bắt điểm cần lựa chọn làm hiện hành. Chế độ hiện hành sẽ được đánh dấu Chế độ hiện hành Chế độ không hiện hành d) Thiết lập chế độ truy bắt điểm đa điểm Trong Microstation cho phép thiết lập và lưu trữ 3 chế độ truy bắt điểm đa điểm.  Gọi lệnh bằng cách chọn menu + Menu : Settings \ Snap \ Multi - snaps  Chọn chế độ truy bắt điểm đa điểm (có 3 chế độ)  Đánh dấu vào các chế độ truy bắt điểm cần dùng + Intersection : Bắt điểm giao nhau của các đối tượng + Origin : Bắt điểm gốc của đối tượng + Bisector : Bắt điểm phân giác + Midpoint : Bắt điểm giữa (đoạn thẳng, cung tròn) + Center : Bắt điểm tâm cung tròn, đường tròn + Nearest : Bắt điềm nằm trên đối tượng gần nhất với vị trí chuột www jvtek jp 11 2014 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i   3 VIEW - CÁC KHUNG NHÌN 3.1 KHÁI NIỆM  View - Khung nhìn là khung quan sát các đối tượng trong không gian thiết kế, không gian vẽ và không gian in.  Các view được quản lý theo cấu trúc: DGN Model 1 View Group (1 - n) Model 2 Standard View (1 - 8) Model n Saved View (1 - n) + Một File DGN bao gồm nhiều Model. Các Model là các không gian giấy, không gian thiết kế hoặc không gian vẽ. + Mỗi không gian có 3 loại View. Bất cứ loại view nào cũng có thể nhìn thấy các đối tượng nằm trong không gian (Model). - View Group: là nhóm các khung nhìn. Có thể tạo ra không giới hạn các nhóm. Mỗi nhóm có 8 cửa sổ view View Windows Lựa chọn các Bật tắt các View Group Windows views - Standard views: có 8 Standard view là các khung nhìn tiêu chuẩn. (Top, Front, Right, Isometric, Bottom, Back, Right Isometric) Các khung nhìn này không có biên giới hạn - Saved views: là các khung nhìn do người dùng định nghĩa. Các khung này có giới hạn bởi 1 hình chữ nhật bao 3.2 LÀM VIỆC VỚI CÁC VIEW GROUP 3.2.1 Tạo mới View Group  Gọi lệnh bằng 1 trong các cách: + Menu : Tools \ View \ View Groups \ Manager View Groups + Toolbar : Chương trình xuất hiện hộp thoại quản lý các View Group www jvtek jp 12 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014    Chọn biểu tượng trong hộp thoại. Chương trình hiện hộp thoại nhập Create View Group + Nhập tên View Group + Ấn để tạo View Group Lưu ý: View Group được tạo ra sẽ cho phép hiển thị không gian hiện hành (Active Model) 3.2.2 Xóa View Group đã tạo  Gọi lệnh bằng 1 trong các cách: + Menu : Tools \ View \ View Groups \ Manager View Groups + Toolbar : Chương trình xuất hiện hộp thoại quản lý các View Group  Chọn View Group cần xóa trong danh sách  Chọn biểu tượng trong hộp thoại.   www jvtek jp 13 2014 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i   3.2.3 Chọn View Group đã tạo Cách 1: Sử dụng hộp thoại Manager View Groups  Gọi lệnh bằng 1 trong các cách: + Menu : Tools \ View \ View Groups \ Manager View Groups + Toolbar : Chương trình xuất hiện hộp thoại quản lý các View Group Kích đúp chuột trái  Kích đúp chuột trái vào View Group cần chọn trong danh sách Cách 2: Sử dụng thanh công cụ View Groups Lựa chọn các View Group     3.2.4 Bật tắt các View windows  Khi tạo mới các View Group, Mỗi View Group sẽ có 8 cửa sổ View windows www jvtek jp 14 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014   Kích chọn để bật tắt các View Windows 3.3 LÀM VIỆC VỚI CÁC SAVED VIEWS 3.3.1 Tạo mới Saved View  Gọi lệnh bằng 1 trong các cách: + Menu : Tools \ View \ Saved View \ Saved views + Toolbar : Chương trình xuất hiện hộp thoại quản lý các Saved View www jvtek jp 15 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014    Chọn biểu tượng  Chọn phương thức xác định biên  Chọn kiểu cho Saved View  Nhập tên cho Saved View  Kích chọn 2 điểm trên bản vẽ để xác định khung giới hạn cho Saved View  Saved View vừa tạo sẽ được thêm vào danh sách các Saved View 3.3.2 Xóa Saved View  Gọi lệnh bằng 1 trong các cách: + Menu : Tools \ View \ Saved View \ Saved views + Toolbar : Chương trình xuất hiện hộp thoại quản lý các Saved View  Chọn Saved View cần xóa trong danh sách.  Kích chọn biểu tượng trong hộp thoại để xóa Saved View   www jvtek jp 16 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i 2014   4 ĐỐI TƯỢNG - ELEMENTS 4.1 ĐỐI TƯỢNG TRONG MICROSTATION Mỗi một đối tượng đồ hoạ xây dựng trong không gian vẽ hoặc không gian giấy được gọi là một element. Element có thể là một điểm, đường, vùng hoặc một chữ, một chú thích. Mỗi một element được định nghĩa bởi các thuộc tính đồ hoạ sau: 4.2 CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG 4.2.1 Color - Màu  Màu đối tượng. Được ký hiệu bởi bảng màu. Có 2 bảng màu: + Bảng màu Index : Gồm 254 màu được ký hiệu bởi các số từ 0-254. + Bảng màu RGB : Được tổ hợp do pha trộn 3 màu cơ bản Đỏ, Xanh lá cây và xanh cô ban. Mỗi màu có chỉ số từ 0-255.  Mỗi đối tượng đều sử dụng 1 màu trong 2 bảng màu trên. Ngoài ra đối tượng còn có thể sử dụng 2 màu đặc biệt: + Màu By Level (Màu của Level). Khi Level chứa đối tượng được đặt lại màu thì màu của đối tượng thay đổi theo + Màu BG (màu nền). Khi màu nền thay đổi thì các đối tượng màu cũng thay đổi theo. a) Cách thực hiện đặt màu cho đối tượng  Sử dụng thanh công cụ Attributes + Chọn đối tượng trên bản vẽ + Kích chọn ô để hiện ra bảng màu + Chọn màu trong bảng màu b) Cách thực hiện đặt màu mặc định Làm tương tự như đối với việc đặt màu đối tượng nhưng không chọn đối tượng nào. Khi đó các đối tượng vẽ sau khi đặt màu mặc định sẽ có màu là màu mặc định đã chọn www jvtek jp 17 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i   4.2.2 Line Style  2014 : Kiểu đường Kiểu đường là kiểu hiển thị đối tượng đường (đường nét liền, nét đứt, nét chấm gạch, ...) trên bản vẽ giúp dễ dàng phân biệt các loại đối tượng  Kiểu đường của đối tượng thông thường được đặt theo Level a) Cách thực hiện đổi kiểu đường cho đối tượng đã có  Sử dụng thanh công cụ Attributes + Chọn các đối tượng cần đổi kiểu đường trên bản vẽ + Chọn công cụ trong thanh công cụ Attributes + Chọn lại kiểu đường trong danh sách b) Cách thực hiện đặt kiểu đường mặc định Làm tương tự như đối với việc đặt kiểu đường cho đối tượng nhưng không chọn đối tượng nào. Khi đó các đối tượng vẽ sau khi đặt kiểu đường mặc định sẽ có kiểu đường là kiểu đường mặc định đã chọn 4.2.3 Weight  : Độ dày nét Độ dày nét là độ dày hiển thị đối tượng đường trên bản vẽ giúp dễ dàng phân biệt các loại đối tượng  Độ dày nét của đối tượng thông thường được đặt theo Level a) Cách thực hiện đổi độ dày nét cho đối tượng đã có  Sử dụng thanh công cụ Attributes + Chọn các đối tượng cần đổi độ dày nét trên bản vẽ + Chọn công cụ trong thanh công cụ Attributes + Chọn lại độ dày nét trong danh sách b) Cách thực hiện đặt độ dày nét mặc định Làm tương tự như đối với việc đặt độ dày nét cho đối tượng nhưng không chọn đối tượng nào. Khi đó các đối tượng vẽ sau khi đặt độ dày nét mặc định sẽ có độ dày nét là độ dày nét mặc định đã chọn 4.2.4 Level  : Lớp chứa đối tượng Khái niệm Lớp (Level) trong Microstation có chức năng và được quản lý giống như layer trong AutoCad. Level phân tách các đối tượng trong 1 bản vẽ thành các nhóm để người dùng dễ dàng quản lý đối tượng hơn. Một cách hiểu đơn giản về Level là coi các đối tượng của mỗi Level được vẽ lên 1 tờ giấy bóng kính trong suốt sau đó chồng các tờ giấy đó lên nhau sẽ được bản vẽ DGN tổng thể.  Mỗi đối tượng đều được chứa trong 1 lớp. Đối tượng được tạo mới ra đều thuộc lớp hiện hành (active level)  Để dễ dàng quản lý các lớp Microstation cho phép khai báo các nhóm lọc (Filter) www jvtek jp 18 2014 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i    Display  Các lớp có các trạng thái: + Display (On/Off) Lock : Cho phép hiển thị hay không hiển thị toàn bộ các đối tượng thuộc Level trến bản vẽ. + Lock (On/Off) : Cho phép khóa hay không khóa toàn bộ các đối tượng thuộc Level trên bản vẽ. Khi Lock, các đối tượng vẫn hiện trên bản vẽ. + Freeze (On/Off) : Cho phép đóng băng (Tắt và khóa đối tượng) toàn bộ các đối tượng thuộc Level trến bản vẽ. + Plot (On/Off) : Cho phép in hoặc không in toàn bộ các đối tượng thuộc Level trên bản vẽ.  Line Style : Kiểu đường. Là kiểu hiển thị đường (đường nét liền, nét đứt, nét chấm gạch, ...)  Weight : Độ dày nét  Fill color : Màu của vùng trong (cho các đối tượng đóng vùng tô màu). a) Cách thực hiện tạo một lớp mới  Gọi lệnh bằng 1 trong các cách: + Menu : Tools\Levels\Levels Manager + Toolbar : Tên Màu Kiểu  Kích chọn biểu tượng  Nhập các thông tin cho lớp như tên, màu, kiểu đường, độ này nét Dày nét b) Cách thực hiện đặt 1 lớp thành hiện hành  Cách 1: Sử dụng thanh công cụ Attributes + Kiểm tra bỏ chọn toàn bộ đối tượng trên bản vẽ (Bỏ chọn tất cả các đối tượng) + Chọn lớp trong danh sách www jvtek jp 19 2014 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MICRO STATION V8i    Cách 2: Sử dụng hộp thoại Level Manager + Gọi hộp thoại Level Manager + Kích đúp chuột trái vào tên lớp muốn đặt hiện hành trong danh sách Thông báo Kích đúp lớp hiện hành c) Cách thực hiện đổi lớp cho đối tượng đã có  Sử dụng thanh công cụ Attributes + Chọn các đối tượng cần đổi lớp trên bản vẽ + Chọn lại lớp trong danh sách d) Cách thực hiện đổi trạng thái cho 1 lớp Display Lock Sử dụng thanh công cụ Attributes  Kích vào biểu tượng trạng thái để đổi trạng thái cho lớp  Sử dụng cách này chỉ có thể thay đổi trạng thái Bật và khóa, còn 2 trạng thái đóng băng và in ấn không điều chỉnh bằng cách này đượ e) Cách thực hiện đặt thuộc tính cho 1 lớp Sử dụng thanh công cụ Attributes  Gọi hộp thoại Level Manager + Đánh dấu các lớp cần đặt lại trạng thái trong danh sách(kết hợp sử dụng phím Shift và Ctrl để chọn nhiều lớp) + Kích phải chuột vào một lớp thuộc vùng đã chọn + Chọn lựa chọn Properties www jvtek jp 20
- Xem thêm -