Tài liệu Thuyết minh biện pháp thi công cầu dầm 1 nhịp dài 33m btct dự ứng lực

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 8150 |
  • Lượt tải: 5
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Thuyết minh biện pháp thi công cầu dầm 1 nhịp dài 33m btct dự ứng lực
Giíi thiÖu chung I- M« t¶ Gãi thÇu sè 42 (01-N1): §o¹n Km0+00 - Km4+00 vµ cÇu A Sê 1 Km1+420.67 thuéc nh¸nh I: §êng vµo khu vùc ®Çu mèi ®Ëp A V¬ng. §o¹n tuyÕn ®i qua c¸c x· thuéc huyÖn Hiªn, lµ huyÖn miÒn nói cña tØnh Qu¶ng Nam nªn ®Þa h×nh rÊt phøc t¹p, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt æn ®Þnh thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. 1- C¸c c«ng viÖc chÝnh nh sau: a- Thi c«ng cÇu A Sê 1: b- Thi c«ng ®êng hai ®Çu cÇu: - §êng cÊp IV miÒn nói theo TCVN 4054-85 - ChiÒu réng nÒn ®êng: 7.5m III- §Æc ®iÓm c«ng tr×nh - CÇu A Sê 1 cã quy m« vÜnh cöu b»ng bª t«ng cèt thÐp, t¶i träng thiÕt kÕ H30-XB80, khæ cÇu réng 8m. KÕt cÊu phÇn díi gåm 2 mè BTCT ®Æt trªn nÒn mãng n«ng, kÕt cÊu nhÞp gåm 1 nhÞp dÇm BTCT dù øng lùc kÐo sau d¹ng ch÷ T dµi 33m. IV- Nguån vËt liÖu: - §¸ d¨m lµ lo¹i theo TCVN 1771-1987 - C¸t x©y dùng lµ lo¹i TCVN 1770-1986 - §Êt ®¾p nÒn ®êng lÊy theo däc tuyÕn. - Xi m¨ng m¸c PC40: Bót S¬n, Nghi S¬n, Chinfon - ThÐp dïng lo¹i thÐp ViÖt - óc; ViÖt - Hµn V- Tæ chøc c«ng trêng 1- Trô së - §Æt trô së chÝnh t¹i c«ng trêng - Ghi chó: C¸c n¬i chê viÖc ®ã cã biÓn b¸o, b¶n vÏ tiÕn ®é, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, b¶ng viÕt vµ bµn ghÕ phôc vô c¸c buæi lµm viÖc. 1 2- Ban chØ huy: (chñ nhiÖm c«ng tr×nh) * LËp 1 ban chØ huy c«ng trêng theo sù ph©n c«ng cña C«ng ty vµ hîp ®ång víi chñ ®Çu t: - ChØ huy trëng c«ng tr×nh (chñ nhiÖm c«ng tr×nh): 01 ngêi phô tr¸ch chung. - ChØ huy phã c«ng tr×nh: 02 ngêi phô tr¸ch thi c«ng cÇu, 01 ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toµn giao th«ng, b¶o vÖ m«i trêng .... - C¸c kü thuËt: 5  10 ngêi theo yªu cÇu tiÕn ®é c«ng viÖc vµ h¹ng môc c«ng viÖc ®i kÌm (trong ®ã cã tæ chøc thÝ nghiÖm hiÖn trêng). Ngoµi ra cßn cã c¸c c¸n bé thèng kª, tiÕp liÖu, thñ kho... gióp viÖc. 3- Ph¬ng tiÖn liªn l¹c - Trùc tiÕp: t¹i c«ng trêng. - §iÖn tho¹i: t¹i trô së tõng ban chØ huy c«ng trêng. 4- Lùc lîng thi c«ng Lùc lîng thi c«ng theo hîp ®ång víi chñ ®Çu t: - Mòi thi c«ng cÇu. - D©y chuyÒn thi c«ng nÒn. - D©y chuyÒn thi c«ng mÆt ®êng. - Mòi thi c«ng lÒ vµ tæ chøc giao th«ng. * M¸y mãc thiÕt bÞ ®i kÌm: ®îc thèng kª ë b¶ng thèng kª m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc huy ®éng ®Ó thi c«ng 2 BiÖn ph¸p thi c«ng cÇu I- C¸c bíc thi c«ng chÝnh 1- Thi c«ng mÆt b»ng, l¸n tr¹i C¸c bíc thi c«ng chÝnh nh sau: San ñi t¹o mÆt b»ng thi c«ng, thi c«ng l¾p dùng nhµ ë, Ban chØ huy c«ng trêng, nhµ kho. Thi c«ng b·i ®óc dÇm vµ b·i chøa dÇm, b·i chøa vËt liÖu + thiÕt bÞ thi c«ng. L¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p hoÆc l¾p ®Æt ®êng d©y tõ tr¹m biÕn ¸p cña ®Þa ph¬ng gÇn khu vùc thi c«ng nhÊt nÕu cã thÓ. 2- Thi c«ng san ñi mÆt b»ng: - Dïng m¸y ñi, m¸y xóc kÕt hîp víi nh©n c«ng san ñi mÆt b»ng hµnh thi c«ng mè. 3- Thi c«ng mè: - ChuÈn bÞ mÆt b»ng, vËt t, thiÕt bÞ thi c«ng mè. - X¸c ®Þnh vÞ trÝ mè trªn mÆt b»ng. - Sau khi thi c«ng ®µo hè mãng mè xong tiÕn hµnh r¶i líp ®¸ d¨m dµy 20cm vµ r¶i líp bª t«ng t¹o ph¼ng M100 dµy 10cm. - TiÕn hµnh l¾p ®ùng v¸n khu«n, v¨ng chèng bÖ mè. Gia c«ng cèt thÐp bÖ mè theo thiÕt kÕ. - §æ bª t«ng bÖ mè ®Õn cao ®é thiÕt kÕ. - Sau khi bª t«ng bÖ mè ®¹t cêng ®é tiÕn hµnh th¸o dì v¨ng chèng v¸n khu«n. LÊp ®Êt sau mè theo tõng líp ®Çm chÆt ®Õn cao ®é ®Ønh bÖ mè. - Gia c«ng cèt thÐp th©n mè, têng c¸nh vµ têng tríc mè theo thiÕt kÕ. L¾p dùng ®µ gi¸o, v¸n khu«n, v¨ng chèng phÇn têng c¸nh vµ têng tríc mè. - TiÕn hµnh ®æ bª t«ng têng c¸nh vµ têng tríc mè, kÕt hîp víi ®æ bª t«ng bÖ kª gèi. §èi víi mè cã chiÒu cao lín th× ph¶i thi c«ng thµnh tõng phÇn mét (gi÷a c¸c lÇn thi c«ng ®Òu cã mèi nèi thi c«ng, t¹i mèi nèi thi c«ng ph¶i t¹o ®é nh¸m ®¶m b¶o sao cho bª t«ng ®îc liÒn khèi gi÷a nh÷ng lÇn thi c«ng ®æ bª t«ng). - Thi c«ng ®¾p ®Êt ®Çm chÆt sau mè. - §Æt b¶n qu¸ ®é sau mè, tiÕn hµnh thi c«ng ch©n khay, tø nãn vµ hoµn thiÖn mè. 3 4- Thi c«ng ®óc dÇm BTCT D¦L DÇm BTCT D¦L ®îc thi c«ng ®óc t¹i chç trªn b·i ®óc dÇm. Thi c«ng ®óc dÇm ®îc tr×nh bµy chi tiÕt trong cuèn “c«ng nghÖ thi c«ng dÇm D¦L”. 5- Thi c«ng lao l¾p dÇm vµo vÞ trÝ: - §¾p ®Êt ®Ó lµm ®êng lao dÇm. - L¾p ®Æt hÖ thèng dÇm dÉn (2I550, tµ vÑt gç, ray) trªn nhÞp. - L¾p ®Æt hÖ thèng ®êng lao dÇm vµ ®êng sµng ngang tõ b·i ®óc dÇm ®Õn vÞ trÝ mè phÝa b·i ®óc dÇm (ray, tµ vÑt gç, ®¸ d¨m ®Öm, ®inh ®Øa). - Sµng ngang dÇm råi kÝch dÇm lªn ®êng lao. Dïng têi kÐo dÇm ®Õn vÞ trÝ nhÞp cÇn lao l¾p. - Dïng pal¨ng xÝch kÐo dÇm vµo vÞ trÝ gèi råi h¹ dÇm xuèng gèi. - Sau khi lao l¾p xong c¸c nhÞp tiÕn hµnh th¸o dì hÖ thèng dÇm dÉn, gi¸ poãctic, ®êng lao dÇm, thu dän mÆt b»ng. - Thi c«ng ®æ bª t«ng b¶n mÆt cÇu theo thiÕt kÕ. 6- Thi c«ng hoµn thiÖn cÇu: - Thi c«ng ®æ BT bê bß lan can trªn nhÞp. - L¾p ®Æt lan can tay vÞn trªn nhÞp vµ trªn mè. - Thi c«ng l¾p ®Æt èng tho¸t níc, khe co gi·n. - Thi c«ng hµng rµo hé lan 2 ®Çu cÇu. - Thi c«ng líp phñ mÆt cÇu vµ hoµn thiÖn cÇu. II- C¸c gi¶i ph¸p thi c«ng cÇu: 1- C«ng t¸c ®o ®¹c ®Þnh vÞ: - §o ®¹c ®Þa h×nh bæ sung, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm chuÈn trªn tim cÇu, ®Þnh ®iÓm vµ ®Þnh vÞ tim mè, ®Þnh ®iÓm vµ ®Þnh ®iÓm c¸c c«ng tr×nh ®iÒu tiÕt dßng ch¶y, ®Þnh vÞ mèc cao ®¹c víi sè lîng cÇn thiÕt. - X¸c ®Þnh vµ kiÓm tra trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c¸c cao ®é chñ yÕu vµ tim c¸c bé phËn c«ng tr×nh ®ang x©y dùng (mãng vµ phÇn trªn mãng cña mè, mò mè, bÖ kª gèi...) 2- Cäc v¸n ng¨n níc: - CÇn ph¶i ®ãng c¸c cäc v¸n thÐp lµm têng ng¨n níc trong trêng hîp chiÒu cao ®ãng cäc lín h¬n 6m hoÆc ®èi víi thi c«ng trªn s«ng. §Ó t¨ng tÝnh n¨ng c¸ch níc cña têng ng¨n níc b»ng cäc v¸n thÐp nªn dïng c¸ch chÐt ®Êt sÐt ë khe nèi cäc v¸n trong kho¶ng tõ mÆt níc cho tíi ®¸y dßng ch¶y. 4 - §Çu cäc v¸n ph¶i vît qua møc níc ngÇm tèi ®a cã thÓ kho¶ng 0,2-0,4m vµ vît qu¸ møc níc thi c«ng quy ®Þnh trong dßng ch¶y Ýt nhÊt lµ 7m. - ChiÒu s©u ®ãng cäc v¸n díi ®¸y hè mãng trßn c¸c lo¹i ®Êt dÝnh kÕt, c¸t to vµ pha sái ph¶i Ýt nhÊt lµ 1m, cßn ®èi víi lo¹i ®Êt c¸t nhá vµ ®Êt nh·o ph¶i Ýt nhÊt lµ 2m. - Ph¶i gia cè têng cäc v¸n b»ng c¸ch ®Æt nh÷ng vµnh ®ai n»m theo chu vi hè mãng vµ c¸c thanh chèng ngang, däc vµ ë gãc. 3- §æ bª t«ng: - Toµn bé c«ng tr×nh ®îc ®æ bª t«ng b»ng tr¹m trén 30m 3/h vµ ®îc vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ ®æ b»ng xe Mix. - Tríc khi b¾t ®Çu tæ hçn hîp bª t«ng vµo kÕt cÊu ph¶i kiÓm tra ®µ gi¸o, v¸n khu«n, cèt thÐp vµ lµm thñ tôc nghiÖm thu. - Ngay tríc khi ®æ bª t«ng ph¶i lau quÐt v¸n khu«n vµ cèt thÐp cho s¹ch r¸c bÈn cÆn bª t«ng b¸m vµo vµ s¹ch gØ s¾t. C¸c khe hë lç thñng trong v¸n khu«n ph¶i trÐt l¹i. Ph¶i tíi Èm mÆt cña v¸n khu«n gç phÝa ¸p vµo bª t«ng. - Khi thÊy cã dÊu hiÖu ph©n líp trong hçn hîp bª t«ng ®a ®Õn th× trong qu¸ tr×nh ®æ ph¶i dïng xÎng ®¶o qua ®¶o l¹i bª t«ng cho tíi khi ®é ®ång nhÊt hoµn toµn ®îc phôc håi. CÊm thªm níc vµo hçn hîp bª t«ng khi ®æ. - Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng ph¶i liªn tôc xem xÐt t×nh tr¹ng v¸n khu«n, ®µ gi¸o. Khi ph¸t hiÖn thÊy trong v¸n khu«n ®µ gi¸o cã biÕn d¹ng xª dÞch th× ph¶i ®×nh chØ viÖc ®æ vµ ®Çm nÐn bª t«ng, lËp tøc cã biÖn ph¸p söa ch÷a c¸c h háng tríc khi xi m¨ng trong bª t«ng b¾t ®Çu ninh kÕt. - §Ó cho bª t«ng cÊu kÕt thµnh mét khèi th× cÇn ph¶i ®¶m b¶o: + Mçi mét líp bª t«ng ®æ sau ph¶i ®îc ®æ vµo phÇn bª t«ng ®æ tríc, tríc khi phÇn nµy b¾t ®Çu ninh kÕt. Thêi gian ®æ bª t«ng vµo líp bª t«ng ®æ tríc kh«ng ®îc vît thêi gian xim¨ng b¾t ®Çu ninh kÕt trong trêng hîp ®æ ®Æc xÖt cña v÷a xim¨ng t¬ng øng víi tû lÖ níc xim¨ng kh«ng lín h¬n 0,4. Ph¶i quy ®Þnh thêi gian xim¨ng b¾t ®Çu ®«ng kÕt theo quy ®Þnh cña nhµ m¸y s¶n xuÊt xim¨ng. + Dïng ph¬ng ph¸p chÊn ®éng ®Ó ®Çm hçn hîp bª t«ng cho kü. - Cêng ®é ®æ bª t«ng, tr×nh tù ®æ vµ thêi gian ®Çm bª t«ng, trong tõng trêng hîp ph¶i ®îc quy ®Þnh t¹i c«ng trêng dùa vµo c¸c tÝnh chÊt cña xim¨ng ®ang dïng, thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng, nhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi vµ thêi gian chuyªn chë bª t«ng. - Trong trêng hîp ®æ bª t«ng c¸c dÇm cao qu¸ 1,5m cét cao qu¸ 3m còng nh ®æ c¸c kÕt cÊu kiÓu thµnh ®øng th× nªn ®æ bª t«ng tõ phÝa bªn c¹nh hoÆc 5 dïng c¸c èng th¼ng ®øng ®Ó gi¶m chiÒu cao r¬i tù do cña bª t«ng. Trong c¸c trêng hîp nµy nªn dïng lo¹i v¸n khu«n cã c¸c b¸n ®ãng më ®îc mét phÝa. BÒ dµy tèi ®a ®æ líp bª t«ng trong dïng m¸y ®Çm rung: Ph¬ng ph¸p ®Çm rung hçn hîp BT BÒ dµy cña líp - §Çm rung bªn trong (®Çm dïi) B»ng 1,25 chiÒu dµi cã Ých cña m¸y - §Çm rung mÆt b»ng + Trong c¸c kÕt cÊu kh«ng cã cèt thÐp 25cm hoÆc tha cèt thÐp + Trong c¸c kÕt cÊu cã nhiÒu cèt thÐp 12cm - ViÖc ®Çm nÐn bª t«ng ®¸ ®æ ph¶i tiÕn hµnh theo c¸c quy t¾c sau ®©y: + Khi ®Çm rung bª t«ng trong kÕt cÊu ph¶i u tiªn dïng lo¹i m¸y ®Çm rung bªn trong. + Kho¶ng c¸ch ®Æt ®Çm rung bªn trong kh«ng ®îc vît qu¸ 1,5 ®êng kÝnh t¸c dông cña m¸y, phßng thÝ nghiÖm cña c«ng trêng ph¶i x¸c ®Þnh ®êng b¸n kÝnh t¸c dông cña m¸y ®Çm rung ®èi víi thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng ®· chän. + Kho¶ng c¸ch ®Æt m¸y cña c¸c m¸y ®Çm rung trªn mÆt ph¼ng ph¶i b¶o ®¶m cho bµn rung chïm lªn biªn cña vÖt ®Çm bªn c¹nh chõng 4-5cm. + Thêi gian ®Çm rung t¹i mçi vÞ trÝ ph¶i b¶o ®¶m ®Çm hçn hîp bª t«ng cho ®ñ møc. C¸c dÊu hiÖu chñ yÕu b¸o cho biÕt møc ®Çm rung ®· ®ñ lµ hçn hîp bª t«ng th«i kh«ng lón vµ trªn mÆt xuÊt hiÖn níc xim¨ng, phßng thÝ nghiÖm cña c«ng trêng x¸c ®Þnh thêi gian ®Çm rung cho tõng lo¹i bª t«ng cã thµnh phÇn kh¸c nhau. + Kh«ng cho phÐp ®Çm rung hçn hîp bª t«ng th«ng qua cèt thÐp. + C¸c m¸y ®Çm rung kÐp ngoµi ®Ó ®Çm rung bªn ngoµi th× nªn dïng khi ®æ bª t«ng c¸c kÕt cÊu cã cèt thÐp dµy ®Æc cã bÒ dµy nhá díi 0,5m vµ khi mµ c¸c m¸y ®Çm rung bªn trong kh«ng sö dông ®îc. §èi víi c¸c bé phËn máng h¬n 0,2m cho phÐp ®Çm rung bªn ngoµi ®Æt ë 1 phÝa. - Ph¶i ®Æc biÖt chó ý khi ®Çm rung hçn hîp bª t«ng qua v¸n khu«n ®Ó lµm thÕ nµo cho mÆt ngoµi bª t«ng ®îc chÆt nhÊt. - ViÖc ®æ bª t«ng ph¶i tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù kü thuËt lËp nªn tõ tríc ®Ó tr¸nh t¹o ra nh÷ng vïng kÐm chÊt lîng. - ViÖc ®æ bª t«ng c¸c kÕt cÊu ph¶i tæ chøc sao cho khi ®æ mét bé phËn nµo ®ã th× ph¶i ®æ liªn tôc. TÝnh chÊt liªn tôc trong c«ng t¸c ®æ bª t«ng ph¶i ®îc b¶o ®¶m b»ng c¸ch phèi hîp c¸c hiÖu suÊt cña m¸y trén víi ph¬ng tiÖn chuyªn chë ph¬ng tiÖn ®æ vµ ®Çm bª t«ng theo cêng ®é ®æ bª t«ng cÇn thiÕt. 6 CÊm khëi ®éng ®æ bª t«ng khi cha kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c¸c m¸y trén, c¸ thiÕt bÞ chuyªn chë vµ c¸c ph¬ng tiÖn ®ã còng nh khi cha cã ®ñ lîng dù tr÷ vËt liÖu t¹i chç. - Thêng vÞ trÝ cña c¸c vÕt nèi thi c«ng ph¶i ®îc ®Ò ra trong ®å ¸n thiÕt kÕ thi c«ng. NÕu kh«ng cã quy ®Þnh riªng trong thiÕt kÕ th× bÒ dµy cña líp bª t«ng ®æ sau khi ®Æt vÕt nèi thi c«ng ph¶i Ýt nhÊt lµ 25cm. C¸c vÕt nèi thi c«ng kh«ng ®îc ®Æt t¹i c¸c vïng níc ch¶y ngËp. - Sau khi nghØ, tríc khi tiÕp tôc ®æ bª t«ng ph¶i lÊy bµn ch¶i thÐp c¹o röa bÒ mÆt c¸c vÕt nèi ®Ó cho s¹ch nh÷ng vÕt bÈn vµ mµng xim¨ng råi röa b»ng níc s«i. - Tríc khi tiÕp tôc ®æ thªm bª t«ng, trªn mÆt vÕt nèi thi c«ng ph¶i miÕt líp v÷a dµy 1,5-2cm cã thµnh phÇn nh hçn hîp bª t«ng ®æ sau. Ph¶i miÕt thËt ®Òu trªn toµn bé bÒ mÆt cña phÇn bª t«ng ®· ®æ tríc. - Trêng hîp ma to ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t níc vµ gi÷ cho bª t«ng míi ®æ kh«ng bÞ xãi lë. - Khi ®æ bª t«ng vµo c¸c v¸n khu«n di ®éng ph¶i theo nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: + Ph¶i n©ng v¸n khu«n dÇn theo mét tèc ®é lo¹i trõ ®îc kh¶ n¨ng bª t«ng b¸m vµo v¸n khu«n vµ lµm h¹i bª t«ng khi rót v¸n khu«n. Khi nghØ kh«ng ®æ bª r«ng ph¶i n©ng nhÑ v¸n khu«n, trong suèt thêi gian xim¨ng ®«ng kÕt trong bª t«ng ®· ®æ. + Ph¶i gi÷ cho cao ®é bª t«ng thÊp h¬n mÐp trªn cña v¸n khu«n di ®éng tõ 20-50cm. 7
- Xem thêm -