Tài liệu Thuyết minh biện pháp thi công mố trụ cầu

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 6122 |
  • Lượt tải: 6
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

File bao gồm các bản vẽ thiết kế biện pháp tổ chức thi công mố cầu dạng mố chữ U, cọc khoan nhồi, đào móng có kết hợp với việc sử dụng vòng vây cọc ván thép. Bản vẽ thiết kế biện pháp tổ chức thi công trụ cầu dạng trụ đặc thân hẹp, cọc khoan nhồi, hố móng sử dụng vòng vây cọc ván thép.
Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG MỐ TRỤ  Biện pháp thi công chi tiết *. Thi công mố 1: San ủi mặt bằng thi công - Dùng máy đào đào đất, san ủi mặt bằng làm đường di chuyển máy móc thiết bị. - San ủi mặt bằng thi công mố A1 đến cao độ +3.61 (+3.0 cho mố A2). - Dọn dẹp mặt bằng thi công 2: Đào đất hố móng - Sau khi khoan xong cọc khoan nhồi tiến hành đo đạc xác định phạm vi đào đất. - Sử dụng máy đào kết hợp thủ công đào đất hố móng đến cao độ +0.762 (+0.216). - Bố trí máy bơm hút cạn nước hố móng rồi đổ lớp bê tông tạo phẳng 10Mpa dày 10cm đến cao độ +0.862 (0.316), đập đầu cọc, vệ sinh hố móng chuẩn bị thi công bệ 3: Thi công bệ mố - Lắp dựng văng chống, ván khuôn, cốt thép bệ mố. - Dùng gầu đổ bê tông và cẩu 25T đổ bê tông bệ mố đến cao độ +2.862 (+2.316) - Bảo dưỡng bê tông bệ mố, chuẩn bị thi công thân mố. 4: Thi công tường thân + tường cánh đợt 1 - Sau khi bê tông bệ mố đạt cường độ yêu cầu, đắp đất hố móng đến cao độ +2.862 (+2.316) -1- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói - Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép tường thân + tường cánh đợt 1 - Đổ bê tông tường thân + tường cánh đợt 1 đến cao độ +6.585 (+6.939) - Bảo dưỡng bê tông 5: Thi công tường thân + tường cánh đợt 2 - Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép tường thân + tường cánh đợt 2 - Đổ bê tông tường thân + tường cánh đợt 2 đến cao độ +8.633 (+9.057) - Bảo dưỡng bê tông. 6: Hoàn thiện mố - Lắp đặt ván khuôn, cốt thép đổ bê tông tường tai, bệ kê gối - Đắp đất sau mố, lắp đặt bản quá độ - Thi công chân khay, tứ nón và hoàn thiện mố *. Thi công trụ 1: San ủi, đắp đảo tạo mặt bằng thi công - Xác định vị trí hố móng Trụ P1 (P2) - Dùng máy ủi, kết hợp với máy xúc đào đất,san ủi mặt bằng đến cao độ +2.5 (+2.6) - Dọn dẹp mặt bằng thi công 2: Đóng cọc định vị + Rung hạ cọc ván thép - Dùng búa rung rung hạ cọc ván thép Lassen IV đến cao độ -7.0 (-6.9) -2- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói 3: Đào đất hố móng, đập bê tông đầu cọc, đổ bê tông bịt đáy - Sau khi thi công rung hạ cọc ván thép tiến hành đào đất hố móng - Dùng máy đào kết hợp với nhân công đào hố móng - Kết hợp đào đất hố móng và hạ tầng khung vành đai hố móng - Liên kết khung vành đai với hệ cọc ván thép, đào đất đến cao độ -1.217 (-1.088) - Đập đầu cọc khoan nhồi đến cao độ thiết kế - Vệ sinh hố móng ,nắn sửa cốt thép đầu cọc khoan nhồi 4: Đổ bê tông lót đáy móng M150, thi công bệ Trụ - Đổ bê tông lót móng 10MPa tạo phẳng đáy hố móng đến cao độ -1.117 (-0.988)m - Lắp dựng ván khuôn,cốt thép bệ Trụ - Đổ bê tông bệ Trụ đến cao độ +0.883 (+1.012) - Bảo dưỡng bê tông bệ trụ 5: Thi công thân trụ đợt 1 - Sau khi bê tông bệ trụ đạt cường độ tiến hành tháo dỡ ván khuôn - Lấp đất hố móng,lắp dựng đà giáo ván khuôn,cốt thép thân Trụ đợt 1 - Đổ bê tông thân trụ đợt 1 đến cao độ +3.883 (+4.012) - Bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 1 6: Thi công đổ bê tông thân trụ đợt 2 -3- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói - Khi bê tông thân trụ đợt 1 đạt 75% cường độ,tiến hành tháo dỡ ván khuôn. - Lắp dựng đà giáo,ván khuôn và cốt thép cho thân trụ đợt 2. - Đổ bê tông thân trụ đợt 2 đến cao độ +5.883 (+6.012) - Bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 2. 7: thi công đổ bê tông xà mũ trụ - Khi bê tông thân trụ đợt 2 đạt 75% cường độ,tiến hành tháo dỡ ván khuôn. - Lắp dựng đà giáo,ván khuôn và cốt thép cho xà mũ trụ. - Đổ bê tông xà mũ trụ. - Bảo dưỡng bê tông xà mũ trụ. 8: Hoàn thiện trụ - Khi bê tông xà mũ trụ đạt 75% cường độ, tiến hành tháo dỡ ván khuôn. - Thi công tường tai, đá kê gối, ụ chống chuyển vị ngang. - Hoàn thiện trụ. -4- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói II- C¤NG T¸C AN TOµN. 1.§iÒu kiÖn ®èi víi c«ng nh©n. - §èc c«ng, thî m¸y, thî ®iÖn, thî vËn hµnh, thî l¾p r¸p, thî hµn, thî méc… ph¶i cã b»ng cÊp nghÒ nghiÖp hîp lÖ. - TÊt c¶ c«ng nh©n lµm viÖc trªn c«ng trêng ph¶i ®îc cung cÊp thiÕt bÞ an toµn nh quÇn ¸o, g¨ng tay, giÇy b¶o hé, mò cøng vµ c¸c vËt liÖu dïng cÇn thiÕt. - TÊt c¶ c«ng nh©n lµm viÖc trªn c«ng trêng ph¶i ®îc häc vÒ an toµn, ®¶m b¶o cho mäi ngêi ®Òu nhËn thøc ®îc ®Çy ®ñ yªu cÇu an toµn trong nghÒ nghiÖp cho mçi ngêi. 2. §iÒu kiÖn ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ. - TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i ®¶m b¶o vËn hµnh an toµn vµ ®îc b¶o dìng söa ch÷a ®Þnh kú theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. - Tríc khi ®a vµo vËn hµnh, tÊt c¶ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng ph¶i ®îc ®¨ng ký gi¸m ®Þnh chÊt lîng vµ cã giÊy phÐp ho¹t ®éng. - Trong ca lµm viÖc, m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i ®îc kiÓm tra tríc khi lµm viÖc. ThiÕt bÞ nµo háng lµm ¶nh hëng ®Õn sù an toµn ph¶i ®îc söa ch÷a kÞp thêi tríc khi ®a vµo sö dông. - Ph¶i l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ b¸o hiÖu ®èi víi c¸c bé phËn m¸y mãc di ®éng ®Ó tr¸nh nguy hiÓm cho c«ng nh©n. 3. §iÒu kiÖn ®èi víi c«ng trêng lµm viÖc. - Ph¶i rµ ph¸ bom m×n tríc khi triÓn khai. - Tríc khi tiÕn hµnh thi c«ng ph¶i kiÓm tra toµn bän khu lµm viÖc. - Ph¶i l¾p ®Æt ®Çy ®ñ hÖ thèng biÓn b¸o vµ ®Ìn chiÕu s¸ng trong khu vùc thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn ®îc bè trÝ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó viÖc lu vµ xuÊt kho ®îc thuËn tiÖn vµ an toµn. - C¸c vËt liÖu kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ®îc th¶i bá ®Þnh kú. 4. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o giao th«ng. -5- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói - Xung quanh khu vùc thi ph¶i cã biÓn b¸o vµ b¶o vÖ ®Ó nh÷ng ngêi xung quanh vµ liªn quan thùc hiÖn vµ ®îc híng dÉn vÒ qui ®Þnh an toµn lao ®éng. 5. §iÒu kiÖn vÒ vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ m«i trêng. - VÞ trÝ mÆt b»ng thi c«ng bè trÝ n¬i cao r¸o s¹ch sÏ kh«ng ø ®äng níc. - Xung quanh khu c«ng trêng vµ c¸c b·i thi c«ng cã c¸c r·nh tho¸t níc. - R¸c th¶i trªn c«ng trêng ®îc thu gom vµ ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh. - C¸c b·i tËp kÕt vËt liÖu, vËt t ®îc xÕp ®èng gän gµng vµ phñ b¹t. - C¸c xe chë vËt liÖu ph¶i phun níc chèng bôi trªn ®êng vËn chuyÓn. - Khi thi c«ng xong ph¶i thanh th¶i dßng ch¶y, hoµn tr¶ l¹i mÆt b»ng. 6. Phßng chèng b·o lò. thiªn tai ho¶ ho¹n. - Cã ph¬ng ¸n phßng chèng b·o lò, thêng xuyªn theo dâi diÔn biÕn cña thêi tiÕt, khi cã b·o lò ph¶i kÞp thêi di chuyÓn ngêi, thiÕt bÞ ®Õn n¬i an toµn. - Cã thiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, vµ lu«n ®Ò phßng ho¶ ho¹n. -6-
- Xem thêm -