Tài liệu Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 6634 |
  • Lượt tải: 10
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân Boä Xaây döïng TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 CC1 526 Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 21, Quaän Bình Thaïnh, Tp. Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi : (08) 8 222 059 – Fax : (08) 8 290 500 E-mail: tctxd1@hcm.vnn.vn BIEÄN PHAÙP ÑAÛM BAÛO AN TOAØN LAO ÑOÄNG 1. Caùc yeâu caàu chung. - Thieát bò thi coâng, tính maïng caùn boä coâng nhaân vieân ñöôïc mua baûo hieåm theo ñuùng qui ñònh hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc. - Coâng nhaân ñöôïc trang bò ñaày ñuû phöông tieän baûo veä caù nhaân nhö noùn cöùng, quaàn aùo, giaøy deùp baûo hoä lao ñoäng, gaêng tay thôï haøn, khaåu trang choáng buïi, maét kính, … - Caùc thieát bò nhö caåu thaùp, caåu töï haønh, ... seõ ñöôïc kieåm ñònh tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng. - Boá trí heä thoáng choáng seùt taïi vò trí cao nhaát trong coâng trình (treân caåu thaùp hoaëc treân coâng trình laân caän). - Treân coâng tröôøng boá trí bieån baùo taïi caùc khu vöïc nguy hieåm, ôû nhöõng vò trí caàn thieát. - Toå chöùc moät boä phaän y teá chaêm lo phuïc vuï söùc khoûe, sô caáp cöùu taïi coâng tröôøng. - Taát caû nhöõng ngöôøi tham gia thi coâng seõ phaûi qua khoùa hoïc an toaøn lao ñoäng vaø ñöôïc kieåm tra söùc khoûe do caáp y teá coù thaåm quyeàn xaùc ñònh ñaït yeâu caàu môùi ñöôïc boá trí laøm vieäc. - Khoâng uoáng röôïu tröôùc vaø trong khi laøm vieäc. Coâng nhaân laøm vieäc treân cao coù tuùi ñöïng ñoà ngheà. Khoâng vöùt, neùm caùc loaïi duïng cuï ñoà ngheà hoaëc baát cöù vaät gì töø treân cao xuoáng. - Coâng nhaân laøm vieäc treân coâng tröôøng söû duïng ñuùng ñaén caùc phöông tieän baûo veä caù nhaân ñaõ ñöôïc caáp phaùt, khoâng ñi deùp leâ vaø phaûi maëc quaàn aùo goïn gaøng. - Khoâng laøm vieäc treân giaøn giaùo, coät ñieän, ... khi trôøi toái, luùc trôøi möa to, gioâng, baõo hoaëc coù gioù töø caáp 5 trôû leân. - Sau moãi ñôït möa baõo, coù gioù lôùn hoaëc sau khi ngöøng thi coâng nhieàu ngaøy lieàn seõ ñöôïc kieåm tra laïi ñieàu kieän an toaøn tröôùc khi thi coâng tieáp, nhaát laø nhöõng nôi nguy hieåm coù khaû naêng xaûy ra tai naïn. Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 1/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân - Treân coâng tröôøng, boá trí heä thoáng ñeøn chieáu saùng ñaày ñuû treân caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng ñi laïi vaø caùc khu vöïc ñang thi coâng vaøo ban ñeâm. Khoâng laøm vieäc ôû nhöõng choã khoâng ñöôïc chieáu saùng ñaày ñuû. 2. Toå chöùc boä maùy laøm coâng taùc An toaøn lao ñoäng ôû coâng tröôøng. Ñeå thi coâng coâng trình ñaït ñöôïc keát quaû theo yeâu caàu vaø ñaûm baûo An toaøn lao ñoäng, Nhaø thaàu chuùng toâi tieán haønh phaân coâng traùch nhieäm nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc An toaøn lao ñoäng cuï theå, trong ñoù : - Chæ huy tröôûng coâng tröôøng phuï traùch chung. - Caùn boä kyõ thuaät, ñoäi tröôûng saûn xuaát vaø ñöùng ñaàu caùc boä phaän lieân quan laøm thaønh vieân. - Ñaëc bieät coù moät caùn boä chuyeân traùch giuùp chæ huy coâng tröôøng theo doõi coâng taùc An toaøn lao ñoäng. 3. Chöùc traùch vaø nhieäm vuï cuûa caùc thaønh vieân treân coâng tröôøng veà coâng taùc An toaøn lao ñoäng. 3.1 Nhieäm vuï cuûa Ban ñieàu haønh coâng tröôøng : - Thaønh laäp Tieåu ban An toaøn – Baûo hoä lao ñoäng ôû coâng tröôøng, phaân giao traùch nhieäm cuï theå cho töøng thaønh vieân phaân giao trong ban. - Thöïc hieän nghieâm chænh caùc vaên baûn luaät cuõng nhö caùc quy phaïm an toaøn maø Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh. - Thöïc hieän nghieâm chænh caùc vaên baûn chæ thò veà an toaøn – baûo hoä lao ñoäng. - Toå chöùc cho ngöôøi lao ñoäng ôû coâng tröôøng ñöôïc :  Kyù hôïp ñoàng hay thoûa öôùc lao ñoäng.  Huaán luyeän an toaøn – baûo hoä lao ñoäng theo caùc böôùc.  Kieåm tra söùc khoûe. - Toå chöùc boä phaän y teá, caáp cöùu ôû coâng tröôøng. - Toå chöùc boä phaän baûo veä PCCC treân coâng tröôøng. - Ñaûm baûo ñaày ñuû phöông tieän baûo veä caù nhaân (trang bò baûo hoä lao ñoäng) toái thieåu cho ngöôøi lao ñoäng nhö giaøy, noùn baûo hoä, gaêng tay, daây an toaøn cho coâng nhaân laøm vieäc treân cao. - Laäp soå theo doõi huaán luyeän an toaøn lao ñoäng vaø ghi cheùp kieán nghò cuûa caáp treân. - Höôùng daãn, kieåm tra, nhaéc nhôû vieäc thöïc hieän coâng taùc an toaøn lao ñoäng treân coâng tröôøng thoâng qua caùc cuoäc hoïp giao ban haèng ngaøy. Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 2/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân - Khen thöôûng nhöõng caù nhaân, taäp theå laøm toát coâng taùc an toaøn, ñoàng thôøi xöû lyù kyû luaät nhöõng taäp theå, caù nhaân vi phaïm caùc quy ñònh an toaøn lao ñoäng treân coâng tröôøng. 3.2 Caùn boä kyõ thuaät treân coâng tröôøng coù nhieäm vu : - Giuùp chæ huy coâng tröôøng thöïc hieän cuï theå caùc nhieäm vuï veà an toaøn lao ñoäng theo caùc bieän phaùp an toaøn. - Toå chöùc giaùm saùt, kieåm tra caùc ñieàu kieän an ninh ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc treân coâng tröôøng, qua ñoù ñaûm baûo coâng taùc thi coâng ñöôïc thuaän lôïi, tieán trieån theo ñuùng tieán ñoä, khoâng gaëp söï coá. - Kieåm tra ñoân ñoác, höôùng daãn veà ñaûm baûo an toaøn khi thi coâng cho caùc boä phaän saûn xuaát theo khu vöïc ñöôïc phaân coâng. - Chòu traùch nhieäm chính veà an toaøn trong khu vöïc ñöôïc phaân coâng giaùm saùt vaø coù quyeàn ñình chæ coâng vieäc khi coù söï maát an toaøn trong khu vöïc chòu traùch nhieäm giaùm saùt. - Phaùt hieän nhöõng haønh vi vi phaïm veà an toaøn – baûo hoä lao ñoäng ôû toaøn coâng tröôøng vaø baùo caùo kòp thôøi cho Ban ñieàu haønh coâng tröôøng ñeå xöû lyù (khu vöïc ngoaøi söï phaân coâng). 3.3 Toå tröôûng saûn xuaát coù nhieäm vuï : - Thöïc hieän nghieâm chænh caùc bieän phaùp an toaøn thi coâng ñaõ ñeà ra. - Toå chöùc kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng hay thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå cho ngöôøi lao ñoäng trong ñôn vò mình quaûn lyù. - Khi giao nhieäm vuï cho ngöôøi lao ñoäng phaûi phoå bieán bieän phaùp an toaøn lao ñoäng keøm theo vaø ñaûm baûo ñaày ñuû phöông tieän baûo veä caù nhaân cho ngöôøi lao ñoäng (trang thieát bò baûo hoä lao ñoäng). - Giaùm saùt nhaéc nhôû vaø höôùng daãn cho ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc baûo ñaûm an toaøn vaø söû duïng trang bò baûo hoä lao ñoäng ñaày ñuû. - Toå chöùc toát vieäc xöû lyù vaø caáp cöùu tai naïn lao ñoäng. - Khen thöôûng vaø xöû lyù kyû luaät kòp thôøi veà an toaøn – baûo hoä lao ñoäng cho ngöôøi lao ñoäng trong ñôn vò mình. 3.4 Traùch nhieäm ngöôøi lao ñoäng : - Nhaän thöùc ñuùng ñaén coâng taùc an toaøn baûo hoä lao ñoäng ñeå baûo veä lôïi ích cho baûn thaân, gia ñình, xaõ hoäi. - Tröôùc khi lao ñoäng, ngöôøi coâng nhaân phaûi naém vöõng caùc thao taùc an toaøn quy trình lao ñoäng, söû duïng caùc trang bò baûo hoä lao ñoäng ñaày ñuû. - Tuaân theo söï phaân coâng cuûa toå vaø laøm toát coâng vieäc cuûa mình, khoâng chuû quan laøm böøa laøm aåu. Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 3/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân - Khoâng vì nhöõng maâu thuaãn caù nhaân maø gaây tai naïn cho ñoàng ñoäi. - Ñoaøn keát trong toå töông trôï giuùp ñôõ nhau trong coâng vieäc vaø chaêm soùc thaêm hoûi kòp thôøi cöùu chöõa khi ñoàng ñoäi bò tai naïn lao ñoäng. - Coù quyeàn töø choái khi ñieàu kieän laøm vieäc thieáu an toaøn. - Coù tinh thaàn laøm chuû taäp theå, kòp thôøi phaùt hieän, goùp yù, ngaên caûn nhöõng tröôøng hôïp vi phaïm caùc quy taéc an toaøn treân coâng tröôøng. Trong cô cheá môùi hieän nay toå chöùc coâng ñoaøn seõ keát hôïp vôùi chæ huy coâng tröôøng, kieåm tra an toaøn theo thaùng hay phaùt ñoäng nhöõng phong traøo thi ñua ñaûm baûo an toaøn theo töøng kyø. Tham gia vôùi chính quyeàn trong vieäc baûo veä quyeàn lôïi ngöôøi lao ñoäng theo Boä luaät lao ñoäng ñaõ ban haønh. 4. AÙp duïng caùc quy phaïm an toaøn lao ñoäng Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh vaøo thöïc teá taïi coâng tröôøng. Nhaø thaàu chuùng toâi seõ aùp duïng caùc bieän phaùp ñaûm baûo caùc quy phaïm an toaøn lao ñoäng maø Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh vaøo thöïc teá coâng tröôøng nhö sau : 4.1 Toå chöùc maët baèng treân coâng tröôøng : Treân coâng tröôøng ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau : - Boá trí maët baèng hôïp lyù thuaän lôïi cho thi coâng vaø giao thoâng ñi laïi laøm vieäc coù baûn veõ maët baèng keøm theo. - Heä thoáng chieáu saùng ñaày ñuû. - Coù ñaày ñuû coâng trình veä sinh, tuû thuoác y teá. - Coù soå nhaät kyù An toaøn lao ñoäng. - Coù ñaày ñuû caùc baûng hieäu vaø bieån caám, noäi quy An toaøn lao ñoäng nhö :  Khaåu hieäu "An toaøn laø treân heát", "Saûn xuaát phaûi An toaøn"  Noäi quy An toaøn coâng tröôøng, noäi quy An toaøn söû duïng maùy moùc.  Bieån "Caám ñoùng ñieän", "Khu vöïc caám", ... 4.2 Söû duïng trang bò baûo hoä lao ñoäng - Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc treân coâng tröôøng ñöôïc trang bò baûo hoä lao ñoäng ñaày ñuû. Ñaûm baûo 100% ngöôøi laøm vieäc treân coâng tröôøng ñöôïc ñoäi noùn cöùng vaø ñeo daây an toaøn khi laøm vieäc treân cao. - Caùc trang bò baûo hoä lao ñoäng khaùc caên cöù vaøo töøng loaïi coâng vieäc seõ trang bò hôïp lyù cho ngöôøi lao ñoäng nhö : gaêng tay thôï haøn, maét kính thôï haøn, uûng cao su, khaåu trang choáng buïi, .... 4.3 An toaøn giao thoâng treân coâng tröôøng Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 4/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân - Laùi xe khi ñieàu khieån phöông tieän nhö : xe taûi, xe töï troän beâ toâng, xe bôm, … chaïy ôû ngoaøi coâng tröôøng luoân luoân chaáp haønh toát luaät giao thoâng ñöôøng boä nhaø nöôùc ñaõ qui ñònh. - Xe chaïy trong coâng tröôøng tuaân theo söï höôùng daãn cuûa caùn boä tröïc ca, löïc löôïng baûo veä hay bieån baùo coâng tröôøng. Khi xe ñi laïi trong coâng tröôøng taøi xeá caàn thaän troïng traùnh va chaïm vaøo caùc vaät xung quanh vaø ngöôøi. - Laùi xe phaûi kieåm tra thöôøng xuyeân, nhaát laø tröôùc khi xe chaïy. - Laùi xe khi ra khoûi xe phaûi taét maùy, ruùt chìa khoùa xe. - Nhöõng ngöôøi khoâng coù traùch nhieäm khoâng ñöôïc töï ñoäng leân xe ñieàu khieån phöông tieän. 4.4 An toaøn trong laép raùp söû duïng ñieän - Chæ coù coâng nhaân ñöôïc hoïc qua ngheà thôï ñieän môùi ñöôïc boá trí laøm caùc coâng vieäc veà ñieän. - Laép raùp maïng ñieän treân cuøng coâng tröôøng seõ ñaûm baûo hôïp lyù treân maët baèng vaø maët ñöùng. Theo khu vöïc, theo taàng phaûi coù tuû ñieän vaø caàu dao phaân ñoaïn. Ñoái vôùi caùc maùy lôùn ñöôïc boá trí nguoàn ñieän ñoäng löïc rieâng, ñieän chieáu saùng rieâng. Tuû ñieän chính coù aùp-toâ-maùt ñeà phoøng tröôøng hôïp saûy ra söï coá veà ñieän. Söû duïng caùc oå caém ñieän di ñoäng vôùi daây daãn caùp boïc 2 lôùp ñeå phuïc vuï cho caùc duïng cuï ñieän caàm tay vaø chieáu saùng di ñoäng. - Trong coâng tröôøng nhöõng daây ñieän noái boïc nhieàu, hoaëc lôùp boïc nhöïa beân ngoaøi bò chaûy vaø quaù cuõ. Thay theá nhöõng daây boïc ñaûm baûo an toaøn. Tröôøng hôïp baát ñaéc dó phaûi noái daây ñieän seõ duøng baèng baêng keo caùch ñieän. - Tuyeät ñoái khoâng coù tröôøng hôïp naèm treân saét theùp hay vaät tö ñeø leân. Tröôøng hôïp daây ñieän duøng cho maùy di ñoäng phaûi quaán vaøo tôøi vaø tröôït treân raõnh. - Caùc caàu dao ñieän, oå caém, aùp-toâ-maùt ñaët nôi cao raùo, thuaän lôïi cho vieäc ñoùng ngaét ñieän, coù hôïp goã vaø coù naép baûo veä. - Khi söûa chöõa ñieän, maùy ñieän luoân luoân coù 2 ngöôøi. Taïi vò trí caàu dao ñieän coù baûng " Caám ñoùng ñieän ". Sau khi söûa chöõa xong, muoán ñoùng ñieän, phaûi ñoùng ngaét 3 laàn ñeå baùo hieäu. - Thôï ñieän coù ñaày ñuû caùc ñoà ngheà veà ñieän vaø haøng ngaøy ñi kieåm tra veà ñieän khaép coâng tröôøng. Nôi taàng haàm aåm öôùt, hoaëc nôi ngöôøi hay qua laïi, neáu phaùt hieän thaáy daây ñieän hôû hoaëc maùy bò roø ñieän thì phaûi khaéc phuïc ngay. - Thôï ñieän ñöôïc huaán luyeän thaønh thaïo vieäc caáp cöùu ngöôøi bò tai naïn ñieän vaø höôùng daãn cho caùc toå tröôûng saûn xuaát caùch caét ñieän khi coù söï coá ñieän xaûy ra. - Ngöôøi khoâng hieåu bieát hoaëc khoâng coù traùch nhieäm veà coâng taùc ñieän thì khoâng ñöôïc noái daây ñieän hoaëc ñoùng môû caàu dao. Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 5/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân - Caùc maùy duøng ñieän hoaëc ñoäng cô ñieän seõ ñöôïc kieåm tra voû maùy baèng duïng cuï meâ-goâm-keá thöôøng xuyeân. - Tuøy theo töøng loaïi thieát bò ñieän hoaëc ñoäng cô, coù caùc bieän phaùp baûo veä phuø hôïp, chaúng haïn nhö noái ñaát baûo veä, caét maïng baûo veä, noái khoâng .... , ñaûm baûo khoâng ñöôïc ñeå xaûy ra söï coá veà ñieän treân coâng tröôøng. 4.5 An toaøn trong coâng taùc vaän chuyeån theùp vaø vaät lieäu. - Taát caû caùc vaät tö ñöa vaøo coâng tröôøng, neáu söû duïng ngay thì ñöa ñeán taän vò trí caàn duøng, neáu chöa söû duïng thì phaûi xeáp goïn vaøo baõi chöùa, keâ cheøn caån thaän. Khi di chuyeån theùp baèng caåu thì duøng caùp caåu ñuùng chuûng loaïi, cheøn chaéc chaén, caån thaän roài môùi chuyeån ñi. Khi vaän chuyeån seõ ñöôïc cheo bieån baùo caám ngöôøi qua laïi khu vöïc vaän chuyeån. Tuyeät ñoái khoâng ñöa theùp leân cao khi chöa coù ñieàu kieän an toaøn. - Thöôøng xuyeân kieåm tra caùp caåu, neáu caùp caåu bò hoûng caàn thay theá vaø kieåm tra vieäc moùc caùp. - Chuùng toâi luoân löu yù : khi keùo theùp leân caàn traùnh ñuïng chaïm vaøo daây ñieän hoaëc caàu dao ñieän. Khi saép xeáp theùp phaûi baûo ñaûm goïn gaøng theo chuûng loaïi, khoâng xeáp theùp quaù taûi troïng leân caùc taàng saøn hoaëc daøn giaùo. 4.6 An toaøn trong coâng taùc söû duïng caåu töï haønh, caåu thaùp. Yeâu caàu ñoái vôùi ngöôøi vaän haønh - Phaûi laø ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo coù baèng (giaáy chöùng nhaän) laùi cuûa cô quan coù thaåm quyeàn caáp. Phaûi coù ñuû söùc khoûe vaø ñöôïc pheùp vaän haønh thieát bò cuûa cô quan chuû quaûn. - Hieåu bieát veà thieát bò mình ñang söû duïng, veà caáu taïo, coâng duïng caùc boä phaän cô caáu vaø ñieàu khieån ñöôïc chuùng. - Hieåu bieát caùc thoâng soá chung, ñaëc tính kyõ thuaät cuûa thieát bò mình ñang söû duïng, ñaëc bieät laø ñaëc tính taûi troïng cuûa thieát bò naâng ñang söû duïng. - Hieåu bieát tín hieäu trao ñoåi vôùi coâng nhaân phuïc vuï, vaø höôùng daãn hoï laøm vieäc an toaøn. - Hieåu bieát ñaùnh giaù ñöôïc tình traïng kyõ thuaät cuûa thieát bò, bieát ñöôïc qui trình söû duïng an toaøn, qui trình baûo döôõng kyõ thuaät ñònh kyø cuûa thieát bò. - Bieát caùch xöû lyù caùc söï coá. An toaøn khi laép döïng vaø thaùo dôõ - Khi laép döïng vaø thaùo dôõ caåu thaùp phaûi coù caùn boä kyõ thuaät höôùng daãn vaø giaùm saùt. - Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng qui trình ñaõ ñöôïc laäp cho moãi maùy. Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 6/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân - Phaûi kieåm tra kyõ toaøn boä caùc boä phaän, chi tieát kyõ thuaät vaø caùc moái lieân keát (ñoä kín khít cuûa caùc moái noái, ñoä chaët cuûa buloâng) kieåm tra caùc cuïm puly ñænh, moùc taûi, daây caùp. Naâng taûi troïng thöû ñeå kieåm tra oån ñònh cuûa giaù maùy. - Khi laép döïng hay thaùo dôõ caåu thaùp phaûi ngöng moïi coâng vieäc hoaït ñoäng khaùc trong phaïm vi baùn kính baèng chieàu cao cuûa maùy coäng theâm 5m. An toaøn trong thi coâng - Tröôùc khi laøm vieäc phaûi kieåm tra tình traïng kyõ thuaät cuûa toaøn boä caùc thieát bò. Caùc boä phaän rung, tröôït, caùc moái lieân keát, maët bích, van, daàu, ñoäng cô, maõo. Chæ khi thaáy an toaøn môùi cho hoaït ñoäng. - Khi caåu vaät tö, thieát bò caám cho ngöôøi leo leân, baùm hoaëc ngoài treân vaät tö thieát bò trong khi ñang caåu chuyeån hoaëc treo treân caàn. Caám caåu (keùo) vôùi. 4.7 An toaøn trong coâng taùc ñaøo ñaát. - Chæ ñöôïc pheùp ñaøo ñaát hoá moùng theo ñuùng thieát keá thi coâng ñaõ ñöôïc duyeät. Khi ñaøo ñaát trong khu vöïc coù caùc tuyeán ngaàm caàn phaûi coù vaên baûn cho pheùp cuûa cô quan quaûn lyù caùc tuyeán ñoù vaø sô ñoà chæ daãn caùc vò trí, ñoä saâu cuûa coâng trình. Ñôn vò thi coâng seõ ñaët bieån baùo, tín hieäu thích hôïp taïi khu vöïc coù tuyeán ngaàm vaø coù caùn boä kyõ thuaät giaùm saùt trong suoát quaù trình laøm ñaát. - Khoâng ñaøo ñaát ôû gaàn caùc tuyeán ngaàm baèng maùy vaø baèng coâng cuï gaây va maïnh nhö xaø beng, cuoác chim, thieát bò duøng khí eùp, ... Khi phaùt hieän caùc tuyeán ngaàm laï hoaëc khoâng ñuùng vôùi sô ñoà, chæ daãn, … thì phaûi ngöøng thi coâng ngay, ñeå xem xeùt vaø coù bieän phaùp xöû lyù, ñaûm baûo an toaøn môùi ñöôïc tieáp tuïc laøm vieäc. Khi ñang ñaøo ñaát neáu do ñieàu kieän thieân nhieân hay ngoaïi caûnh laøm thay ñoåi traïng thaùi ñaát, nhö ñaát quaù aåm hay quaù no nöôùc, ... phaûi kieåm tra laïi thaønh hoá ñaøo, maùi doác. Neáu khoâng ñaûm baûo an toaøn phaûi laäp bieän phaùp gia coá ñeå choáng tröôït, suït lôû ñaát (giaûm ñoä nghieâng ñaát, taïm ngöng vieäc chôû ñaát khoâ hoaëc gia cöôøng vaùch choáng, ...). - Trong thôøi gian maùy ñang hoaït ñoäng, moïi ngöôøi khoâng ñöôïc ñi laïi trong phaïm vi baùn kính hoaït ñoäng cuûa maùy. Taïi khu vöïc naøy coù boá trí bieån baùo. Maët neàn ñaët maùy baèng phaúng vaø oån ñònh, neáu neàn ñaát yeáu phaûi laùt taø veït. Baùnh xe coù vaät keâ cheøn chaéc chaén. Tröôùc khi cho maùy hoaït ñoäng caàn kieåm tra tình traïng caùc boä phaän cuûa maùy. Neáu coù boä phaän naøo hö hoûng, hoaëc khoâ daàu môõ thì söûa chöõa vaø tra daàu môõ tröôùc khi laøm vieäc. - Khi di chuyeån maùy khoâng ñeå gaàu xuùc mang taûi maø phaûi ñaët gaàu doïc theo höôùng di chuyeån cuûa maùy, ñoàng thôøi haï gaàn caùch maët ñaát töø 0,5 - 0,9 m. Khoâng thay ñoåi ñoä nghieâng cuûa maùy khi gaàu xuùc ñang mang taûi. Chæ ñöôïc di chuyeån maùy xuùc qua ñöôøng oáng ngaàm sau khi ñaõ kieåm tra khaû naêng chòu löïc cuûa coâng trình ñoù. Maùy xuùc hoaït ñoäng veà ban ñeâm hoaëc luùc coù söông muø phaûi baûo ñaûm chieáu saùng ñaày ñuû. Khi ñieàu khieån gaàu xuùc ñeå ñoå ñaát vaøo thuøng xe, phaûi quay Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 7/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân gaàu qua phía saøn thuøng xe vaø döøng gaàu ôû giöõa thuøng xe. Sau ñoù töø töø haï gaàu xuoáng ñeå ñoå ñaát, khoâng ñieàu khieån gaàu xuùc qua buoàng laùi. Nghieâm caám moïi ngöôøi chui vaøo gaàm maùy xuùc ñeå laøm baát cöù vieäc gì, hoaëc ñöùng gaàn maùy xuùc ñang hoaït ñoäng. 4.8 An toaøn trong döïng, laép vaø thaùo dôõ ñaø giaùo - Maët neàn ñaët ñaø giaùo phaûi oån ñònh. Döïng caùc coät ñaø giaùo hoaëc khung ñôõ ñaûm baûo thaúng ñöùng vaø boá trí ñuû caùc giaèng neùo. Döôùi chaân caùc coät coù keâ ñeäm choáng luùn, choáng tröôït. Chieàu roäng saøn coâng taùc cuûa ñaø giaùo vaø giaù ñôõ khoâng nhoû hôn 1m. Khi vaän chuyeån vaät lieäu treân saøn coâng taùc baèng xe ñaåy tay thì chieàu roäng saøn khoâng ñöôïc nhoû hôn 1,5m. Ñöôøng di chuyeån cuûa baùnh xe phaûi laùt vaùn. Caùc ñaàu vaùn phaûi khít, vaø ghìm chaët vaøo saøn coâng taùc. - Vaùn loùt saøn thao taùc coù chieàu daøy ít nhaát laø 3 cm, khoâng bò muïc moït hoaëc nöùt gaõy. Caùc taám ñöôïc gheùp kín vaø baèng phaúng, khe hôû giöõa caùc taám khoâng lôùn hôn 1cm. Khi duøng vaùn rôøi ñaët theo phöông doïc thì caùc taám vaùn phaûi ñuû daøi ñeå gaùc ñöôïc tröïc tieáp 2 ñaàu vaùn leân thaønh ñaø, moãi ñaàu vaùn chìa ra khoûi thaønh ñaø moät ñoaïn ít nhaát 20cm, vaø ñöôïc buoäc hoaëc ñoùng ñinh chaéc vaøo thaønh ñaø. Khi duøng caùc taám vaùn gheùp phaûi neïp beân döôùi ñeå giöõ cho vaùn khoûi bò tröôït. 4.9 An toaøn trong gia coâng, laép döïng vaùn khuoân - Vaùn khuoân duøng cho thi coâng beâ toâng coát theùp ñöôïc döïng laép theo ñuùng caùc yeâu caàu trong thieát keá thi coâng. Khi döïng vaùn khuoân choàng leân nhau nhieàu taàng phaûi coá ñònh chaéc chaén taàng döôùi môùi ñöôïc tieáp tuïc ñaët taàng treân. Khi vaän chuyeån caùc boä phaän vaùn khuoân ñeán caùc vò trí laép khoâng ñeå va chaïm vaøo caùc boä phaän keát caáu ñaõ laép tröôùc. 4.10 An toaøn trong gia coâng laép döïng coát theùp - Caùc coâng ñoaïn gia coâng coát theùp ñöôïc thöïc hieän trong laùn che, trong khu vöïc rieâng. Baøn gia coâng coát theùp ñöôïc coá ñònh vaøo neàn chaéc chaén. Naén thaúng coát theùp baèng tôøi ñieän hoaëc tôøi quay tay, coù bieän phaùp ñeà phoøng sôïi theùp tuoät hoaëc ñöùt vaêng vaøo ngöôøi vaø thieát bò ôû khu vöïc coâng taùc. Caùc khung coát theùp ñaõ gia coâng xong, ñöôïc xeáp goïn vaøo nôi qui ñònh, khoâng chaát coát theùp leân saøn coâng taùc hoaëc treân vaùn khuoân vöôït quaù taûi troïng cho pheùp. 4.11 An toaøn khi ñoå beâ toâng - Khi nghieäm thu khoái ñoå beâ toâng chuùng toâi löu yù ñeán söï oån ñònh cuûa khoái ñoå, caây choáng, caàu thang leân xuoáng saøn thao taùc, soá löôïng ñaàm beâ toâng, ñeøn chieáu saùng ... Taát caû caùc ñieàu kieän naøy ñaùp öùng ñaày ñuû môùi tieán haønh ñoå beâ toâng . Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 8/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân - Tröôùc khi ñoå beâ toâng, caùn boä kyõ thuaät seõ kieåm tra vieäc laép ñaët vaùn khuoân, coát theùp cuõng nhö tình traïng cuûa ñaø giaùo vaø saøn coâng taùc. - Coâng nhaân ñoå beâ toâng ñöôïc trang bò uûng cao su, ñoäi noùn cöùng baûo hoä lao ñoäng, ñeo gaêng tay. - Khi söû duïng ñaàm ñieän ñeå ñaàm beâ toâng seõ kieåm tra An toaøn ñieän cuûa voû ñaàm vaø caùc caùc daây ñieän tröôùc khi mang ra söû duïng . - Thi coâng beâtoâng ôû ngoaøi trôøi coù boá trí laùn che möa, naéng ; ban ñeâm phaûi coù ñeøn chieáu saùng chung töø 40 lux ñeán 80 lux. Loái qua laïi phía döôùi khu vöïc ñang ñoå beâtoâng coù raøo ngaên vaø bieån caám. Tröôøng hôïp baét buoäc phaûi coù ngöôøi qua laïi thì laøm caùc taám che ôû phía treân loái qua laïi ñoù. Caám nhöõng ngöôøi khoâng coù nhieäm vuï ñöùng ôû saøn roùt vöõa beâtoâng. Coâng nhaân laøm nhieäm vuï ñònh höôùng, ñieàu chænh vaø thaùo moùc gaàn ben ñöôïc trang bò gaêng vaø uûng. - Thaùo dôõ coffa : Chæ thaùo coffa sau khi beâtoâng ñaõ ñaït cöôøng ñoä quy ñònh theo söï höôùng daãn cuûa caùn boä kyõ thuaät. Coffa ñöôïc thaùo theo trình töï hôïp lyù vaø coù bieän phaùp ñeà phoøng coffa rôi hoaëc keát caáu coâng trình bò saäp ñoå baát ngôø. Nôi thaùo coffa coù raøo ngaên vaø bieån baùo. Tröôùc khi thaùo phaûi thu doïn heát vaät lieäu thöøa vaø caùc thieát bò ñaët treân caùc boä phaän coâng trình saép thaùo coffa. Khi thaùo phaûi thöôøng xuyeân quan saùt tình traïng caùc boä phaän keát caáu, neáu coù hieän töôïng bieán daïng thì ngöøng thaùo vaø baùo caùo caùn boä kyõ thuaät bieát. 4.12 An toaøn ñieän - Löôùi ñieän taïi coâng tröôøng caàn coù hai löôùi laøm vieäc rieâng leû, löôùi ñoäng löïc vaø löôùi chieáu saùng, coù khaû naêng caét ñieän toaøn boä phuï taûi ñieän trong phaïm vi töøng haïng muïc coâng trình hay moät khu vöïc saûn xuaát. Vieäc noái, thaùo dôõ daây daãn, söûa chöõa, hieäu chænh thieát bò ñieän phaûi do coâng nhaân ñieän coù trình ñoä kyõ thuaät an toaøn ñieän thích hôïp vôùi töøng loaïi coâng vieäc tieán haønh. Ñoái vôùi caùc thieát bò ñieän di ñoäng, maùy ñieän caàm tay, khi noái vôùi löôùi ñieän phaûi qua oå caém. Tröôùc khi laép raùp vaø söûa chöõa ñieän, thieát bò ñieän phaûi caét caàu dao caáp ñieän cho khu vöïc seõ thao taùc, taïi caàu dao ñoù coù treo bieån baùo. Ñoái vôùi daây daãn ñaët ngoaøi trôøi thì duøng daây coù voû boïc maéc treân coät coù söù caùch ñieän. Khoaûng caùch töø daây daãn ñeán maët ñaát hay saøn laøm vieäc theo phöông thaúng ñöùng, khoâng nhoû hôn :  2,5 m neáu phía döôùi laø nôi laøm vieäc.  3,5 m neáu phía döôùi laø loái ngöôøi qua laïi.  6,0 m neáu phía döôùi coù caùc phöông tieän cô giôùi qua laïi. - Ñoaïn daây daãn trong moät khoaûng coät khoâng quaù hai moái noái, caùc ñieåm noái caàn boá trí ôû gaàn ñieåm buoäc daây daãn vaøo coå söù. - Ñöôøng caùp meàm trong coâng trình xaây döïng ñeå caáp ñieän cho caùc maùy moùc, thieát bieän di ñoäng, hoaëc caáp ñieän taïm thôøi phaûi coù bieän phaùp choáng daäp caùp. ÔÛ nhöõng choã coù oâ toâ qua laïi caàn treo caùp leân cao hoaëc luoàn theùp trong oáng theùp, Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 9/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân trong maùng baèng theùp hình vaø choân trong ñaát. Caùc thieát bò haøn ñieän khi noái vôùi nguoàn ñieän phaûi qua thieát bò ñoùng, caét. Thieát bò ñoùng, caét ñaët ôû choã deã thao taùc. Khi haøn ñieän treân cao phaûi coù theâm ngöôøi giaùm saùt. Ngöôøi giaùm saùt theo doõi coâng vieäc haøn, ñeå kòp thôøi caét caàu dao caáp ñieän cho thieát bò haøn khi coù söï coá. Daây daãn ñeå haøn ñieän phaûi coù voû boïc caùch ñieän, ñuùng caáp ñieän aùp vaø coù tieát dieän chòu ñöôïc doøng ñieän haøn chaïy qua ôû cheá ñoä haøn lôùn nhaát. Caùc moái noái cuûa daây daãn phaûi ñaûm baûo chaéc chaén, traùnh phaùt noùng do tieáp xuùc khoâng toát vaø coù quaán baêng caùch ñieän. Khoâng ñeå daây haøn caét ngang ñöôøng caùp ñoäng löïc. 4.13 An toaøn trong coâng taùc laép raùp keát caáu theùp - Coâng nhaân laép raùp caàn coù söùc khoûe toát, khoâng hay choùng maët, nhöùc ñaàu, thöôøng xuyeân phaûi kieåm tra laïi söùc khoûe ôû cô quan y teá. - Coâng nhaân laép raùp phaûi ñöôïc cung caáp quaàn aùo laøm vieäc rieâng, goïn gaøng, giaøy khoâng trôn, gaêng tay vaø daây löng an toaøn. Nhöõng daây löng vaø daây xích an toaøn phaûi chòu ñöôïc löïc tónh tôùi 300 kg löïc. - Ngaên caám vieäc moùc daây an toaøn böøa baõi vaøo nhöõng keát caáu chöa lieân keát chaéc chaén, chöa oån ñònh. - Caùc ñöôøng ñi loái laïi qua nôi ñang laép raùp phaûi ngaên chaën baèng haøng raøo ñeå ngöôøi khoâng tôùi ñöôïc vuøng nguy hieåm. - Caám ngaët coâng nhaân ñöùng treân keát caáu ñang caåu laép, hoaëc leân xuoáng baèng caåu thaùp. - Caùc keát caáu coù kích thöôùc lôùn phaûi ñöôïc gia cöôøng baèng caùc thieát bò giaèng choáng taïm, baûo ñaûm oån ñònh khi caåu laép. - Tröôùc khi caåu laép keát caáu theùp coù kích thöôùc lôùn caàn toå chöùc cho coâng nhaân taäp döôït thaønh thaïo caùc thao taùc vaø kieåm tra tình traïng laøm vieäc cuûa caùc maùy, thieát bò, ñoàng thôøi kieåm tra kyõ caùc vò trí buoäc moùc vaø baûo ñaûm caùc daây caùp caêng ñeàu. Khoâng ñöôïc buoäc moùc vaøo caùc thanh giaèng, baûn noái lieân keát. - Caùc moùc caåu coù naép an toaøn ñeå daây caåu khoâng tuoät khoûi moùc. Khoâng ñeo vaät ôû ñaàu caàn trong giôø nghæ giaûi lao, khoâng thay ñoåi ñoä vôùi tay caàn khi ñaõ naâng vaät leân, duøng daây thöøng lôùn giöõ vaät cho noù khoûi ñu ñöa quaù maïnh khi naâng. - Khi haøn lieân keát thì vò trí haøn phaûi caùch xa caùc nôi xeáp vaät lieäu deã chaùy moät khoaûng caùch toái thieåu laø 10 m. Tröôùc khi haøn caàn kieåm tra laïi söï tieáp ñieän caùc voû maùy haøn ñieän vaø caùc keát caáu ñöôïc haøn, kieåm tra laïi caùc voû boïc caùch ñieän cuûa caùc daây daãn ñieän, caùc moái noái daây. Thôï haøn ñöôïc trang bò maët naï coù kính choáng tia löûa haøn. - Coù bieän phaùp ñeå baûo veä choáng seùt cho coâng trình baèng coät thu loâi baèng kim loaïi, tieáp ñòa chaéc chaén, ñaàu treân nhoïn hay coù daïng hình caàu duøng ñeå thu seùt, coøn phaàn caàn ñeå daãn seùt, coù theå söû duïng caùc coâng trình cao gaàn ñoù hoaëc treân caåu thaùp ñeå ñaët coät thu loâi. Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 10/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân 4.14 An toaøn trong khi söû duïng caùc loaïi maùy nhoû trong xaây döïng (maùy phaùt ñieän, maùy ñaàm beton, maùy cöa, maùy baøo, … ). Taát caû caùc loaïi maùy khi söû duïng coù nhieàu ñieåm chung veà aùp duïng bieän phaùp an toaøn gioáng nhau nhö : - Coâng nhaân vaän haønh maùy ñöôïc ñaøo taïo vaø coù chöùng chæ. - Khi söû duïng maùy laøm caùc thuû tuïc baøn giao ca, kieåm tra xöû trí nhöõng hoûng hoùc. - Quaù trình hoaït ñoäng theo ñuùng coâng suaát, tính naêng cuûa maùy do nhaø cheá taïo quy ñònh. - Ñoái vôùi maùy chaïy ñieän, ngoaøi vieäc ñaáu ñieän ñuùng kyõ thuaät An toaøn, coøn ñöôïc thöôøng xuyeân kieåm tra tính caùch ñieän cuûa voû maùy. - Khi söûa maùy caét ñieän coù ngöôøi caûnh giôùi ôû caàu dao ñieän. - Thöôøng xuyeân veä sinh coâng nghieäp saïch seõ khu vöïc ñaët maùy. 4.15 Coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy - Khi tieán haønh thi coâng chuùng toâi seõ lieân heä vôùi Coâng an phoøng chaùy chöõa chaùy ñòa phöông ñeå laäp phöông aùn phoøng chaùy, huaán luyeän cho caùc löïc löôïng noøng coát taïi coâng tröôøng, ñoàng thôøi trang bò ñaày ñuû caùc phöông tieän phoøng chaùy chöõa chaùy nhö bình chöõa chaùy, caùt, nöôùc, maùy bôm cuï theå nhö sau : - Boá trí 04 bình chöõa chaùy taïi caùc khu vöïc ñeå maùy phaùt ñieän vaø kho thieát bò . - Ñöôøng ñi laïi ñaûm baûo cho xe chöõa chaùy ñi vaøo deå daøng khi xaûy ra hoûa hoaïn. - Caùt, nöôùc, maùy bôm thi coâng cuõng ñöôïc söû duïnng khi xaûy ra hoûa hoaïn. - Taïi kho xi maêng, kho vaät tö ñieän nöôùc coù bieån caám löûa vaø bieån ghi roõ noäi qui phoøng chaùy chöõa chaùy 4.16 Nhöõng bieän phaùp aùp duïng khi xöû trí nhöõng vuï vieäc lieân quan ñeán tai naïn lao ñoäng - Trong ngaønh xaây döïng ñieàu kieän laøm vieäc phöùc taïp laïi ñoøi hoûi phaûi ñaùp öùng tieán ñoä, khoâng ñeå xaûy ra tai naïn lao ñoäng laø vaán ñeà khoù khaên. Chính vì vaäy, chuùng ta phaûi haïn cheá khoâng ñeå xaûy ra tai naïn ñaùng tieác. - Nhöõng vuï tai naïn lao ñoäng nhoû coù theå xaûy ra, do ñoù vaán ñeà xöû trí caùc vuï tai naïn lao ñoäng laø quan troïng. - Khi coù tai naïn lao ñoäng, neáu laø tai naïn ñieän, seõ ñöôïc caét ñieän kòp thôøi, taùch naïn nhaân ra khoûi nguoàn ñieän. Sau ñoù, tieán haønh hoâ haáp nhaân taïo cho naïn nhaân neáu hoï bò ngaát. Vôùi caùc tai naïn daïng chaûy maùu, gaõy xöông; ta bình tónh xöû lyù, baêng boù caàm maùu roài ñöa ñi caáp cöùu ôû beänh vieän gaàn nhaát. - Coâng nhaân khi bò chaán thöông soï naõo, ñöôïc ñöa ñi caáp cöùu baèng phöông tieän nhanh nhaát tôùi beänh vieän gaàn nhaát. Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 11/12 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân - Neáu bò thöông coät soáng thì khi di chuyeån phaûi heát söùc nheï nhaøng traùnh cho ngöôøi bò tai naïn caùc chaán thöông theâm. - Kòp thôøi laäp bieân baûn hieän tröôøng. Noäi dung bieân baûn caàn trung thöïc. - Kòp thôøi baùo veà Toång Coâng ty ñeå coù bieän phaùp giuùp ñôn vò khaéc phuïc hieäu quaû. - Hoïp kieåm ñieåm, ruùt kinh nghieäm, hoaëc xöû lyù kyû luaät nhaèm ngaên chaën vaø khoâng ñeå tai naïn tieáp dieãn. Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 05 thaùng 03 naêm 2007 TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 Bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng Trang 12/12
- Xem thêm -