Tài liệu Tài trợ thương hiệu

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 175 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Tham gia: 05/12/2015

Mô tả:

TAØI TRÔÏ & THÖÔNG HIEÄU Trình baøy: Huyønh Phöôùc Nghóa NOÄI DUNG z Nhöõng hieåu bieát cô baûn veà taøi trôï. z Taøi trôï vaø tieáp thò thöông hieäu. z Ñaùnh giaù moät chöông trình taøi trôï. z Thaûo luaän. MOÄT SOÁ THOÁNG NG NHAÁT CHUNG z z z z Noäi dung naøy bieân soaïn cho ngöôøi laøm truyeàn thoâng, tieáp thò, thöông hieäu. Khoâng bieân soaïn nhieàu veà khía caïnh cuûa ngöôøi ñi tìm nguoàn taøi trôï. Thuaät ngöõ “söï kieän” hay “chöông trình taøi trôï” laø ñoàng nghóa. Noäi dung phaàn nhieàu höôùng veà quaûn lyù vaø ra quyeát ñònh taøi trôï, noäi dung veà thöông hieäu chæ ñeà caäp nhöõng vaán ñeà coù lieân quan. Noäi dung naøy chæ bieân soaïn cho CLB youngPR. NEÁU KHOÂNG COÙ TAØI TRÔÏ ! ..Baïn seõ khoâng coù nhöõng coâng trình khoa hoïc laøm thay ñoåi cuoäc soáng ! ..Nhöõng treû em ngheøo caùc vuøng xa xoâi Chaâu luïc naøo ñoù khoâng ñöôïc hoïc haønh ! ..Baïn seõ khoâng coù döï aùn laøm saïch baàu khí quyeån, vaø moâi tröôøng laønh maïnh ! ..Seõ khoâng coù gì ñeå cöùu giuùp nhöõng naïn nhaân voâ toäi cuûa thieân thai, hay chieán tranh ! ..Nhöõng di saûn vaên hoaù seõ khoâng ñöôïc khaùm phaù,truøng tu. Neàn vaên minh quaù khöù seõ maõi bí aån! ..Nhöõng leã hoäi laø nieàm töï haøo cuûa ñaát nöôùc baïn seõ khoâng ñöôïc toå chöùc long troïng, hoaønh traùng! ..Baïn seõ khoâng coù nhöõng buoåi hoaø nhaïc, hay nhöõng ñeâm nhaïc giaøu chaát ngheä thuaät vôùi nhöõng ngheä syõ noåi tieáng khaép theá giôùi. ..nhöõng taøi naêng ngheøo khoù seõ khoâng coù cô hoäi coáng hieán vaø laøm ñeïp cho cuoäc soáng ..Baïn seõ khoâng coù nhöõng chöông trình truyeàn hình hay, môùi meõ vaø sinh ñoäng ..Baïn seõ khoâng coù theå xem ñöôïc boä phim hay, ñöôïc ñaàu tö coâng phu vôùi dieãn vieân noåi tieáng ..Baïn seõ khoâng ñöôïc nghe nhaïc mieãn phí treân maïng internet ..Baïn seõ khoâng ñöôïc xem nhöõng traän ñaù boùng kinh ñieån, haáp daãn cuûa nhöõng ngoâi sao lôùn. ..Baïn seõ khoâng coù nhöõng troø chôi truùng thöôûng, hay nhöõng döï ñoaùn vôùi caùc phaàn quaø haáp daãn …VAØ COØN NHIEÀU NÖÕA NHÖÕNG THÖÙ MAØ CAÀN PHAÛI COÙ TAØI TRÔÏ! PHẦN 1 NHÖÕNG HIEÅU BIẾT VEÀ TAØI TRÔÏ EU duy trì vieän trôï phaùt trieån cho Việt Nam 160 triệu USD 1 năm. Hình aûnh thöông hieäu cuûa EU seõ coù lôïi gì ? • Chủ tịch EU Barroso vaø Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng
- Xem thêm -