Tài liệu Sự hình dung xã hội học và lý thuyết nhóm tinh hoa – quyền lực của wright mills

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 497 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

CÁC LÝ THUYẾT XÃ HỘI HỌC HIỆN ĐẠI Phần 10 – chương 10. Sự hình dung xã hội học và lý thuyết nhóm tinh hoa – quyền lực của Wright Mills. Danh sách nhóm : 1. Nguyễn Thị Phượng (03/ 08/ 1990) _ Nhóm Trưởng. 2. Nguyễn Thị Tâm. 3. Trần Thị Hoa. Bảng phân công công việc cụ thể giữa các thành viên trong nhóm: Tất cả nhóm cùng đọc sách, tìm thêm tài liệu trên mạng và ở bên ngoài để làm bài. Sau đây là công việc cụ thể của từng thành viên trong nhóm: STT Họ tên thành viên trong nhóm Công việc cụ thể 1 Nguyễn Thị Tâm Đọc sách và tìm trên mạng về tiểu sử của W.Mills 2 Trần Thị Hoa Làm phần sự hình dung của xã hội học. 3 Nguyễn Thị Phượng Làm về Lý thuyết nhóm tinh hoa – quyền lực, vẽ tam giác quyền lực và tổng kết lại toàn bộ bài chỉnh sửa rồi gửi qua gmail cho thầy. - MỤC LỤC – 1. Vài nét về tiểu sử của W. Mills. 2. Sơ đồ hóa sự hình dung xã hội học và lý thuyết nhóm tinh hoa – quyền lực của Wright Mills. 3. Sự hình dung xã hội học (Phương pháp nghiên cứu xã hội học). 4. Lý thuyết nhóm tinh hoa quyền lực (Kết quả nghiên cứu của Wright Mills). 5. Sơ đồ hóa mô hình “Tam giác quyền lực” của Wright Mills: 1. Vài nét về tiểu sử của W. Mills: - Charles Wright Mills sinh ngày 28 tháng 8 năm 1916, Mất ngày 20 tháng 3 năm 1962, là một nhà xã hội học người Mĩ. - Ông nổi tiếng với cuốn sách “Sự hình dung xã hội học” (The Sociologycal Imagination)-1959 và nổi tiếng với lý thuyết nhóm tinh hoa quyền lực (The Power Elite)-1956. 2. Sơ đồ hóa sự hình dung xã hội học và lý thuyết nhóm tinh hoa – quyền lực của Wright Mills: Wright Mills Sự hình dung xã hội học (Phương pháp nghiên cứu xã hội học). Lý thuyết nhóm Tinh hoa quyền lực (Kết quả Nghiên cứu của Wright Mills) GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ: Wright Mills đã có đóng góp về: - Phương pháp nghiên cứu xã hôi học. - Kết quả nghiên cứu của ông về Lý thuyết nhóm tinh hoa – quyền lực. 3. Sự hình dung xã hội học (Phương pháp nghiên cứu XHH): trả lời 2 câu hỏi: Nghiên cứu cái gì (What?) và Nghiên cứu như thế nào (How?). SƠ ĐỒ HÓA VỀ SỰ HÌNH DUNG XÃ HỘI HỌC. Sự hình dung Xã hội học Bối cảnh lịch sử, tiểu sử, mối quan hệ giữa bối cảnh lịch sử và tiểu sử. Mối quan tâm, lo lắng cá nhân. Các vấn đề xã hội. Tổng hợp các khía cạnh văn hóa-xã hộilịch sử-nhân cách con người. # Đối tượng nghiên cứu xã hội học. Bối cảnh môi trường sống (thiết chế xã hội và cấu trúc xã hội). - Xã hội học nghiên cứu các vấn đề xã hội: những vấn đề trục trặc,các vấn đề liên quan đến vô số người trong xã hội (social prolem). - Nghiên cứu bằng cách: đặt các vấn đề đó trong bối cảnh lịch sử. → Wright Mills đã dùng nó để nghiên cứu về nhóm tinh hoa quyền lực trong xã hội. 4. Lý thuyết nhóm tinh hoa quyền lực (Kết quả nghiên cứu của Wright Mills): SƠ ĐỒ HÓA: Nhóm tinh hoa quyền lực. Xã hội là một cấu trúc quyền lực. Nhóm người có quyền lực. Nhóm người không có quyền lực g Quyền lực cưỡng chế (Coercion). Quyền lực thống trị (Authority). Quyền lực thaotúng (Mani pulation). GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ: - “Tinh hoa quyền lực”: chỉ sự hợp thành của 3 thiết chế: chính trị quân sự - kinh tế có khả năng ra các quyết định chi phối các thiết chế còn lại trong xã hội. - Quyền lực: gắn liền với việc ra quyết định, với người ra quyết định, và người tham gia vào quyết định. - Mills cho rằng khi nói tới quyền lực ta cần phải phân biệt rõ 3 hình thái của quyền lực: + Quyền lực cưỡng chế (Coercion): khả năng bắt người khác phải tuân theo, phải làm theo ý chí, nguyện vọng của mình. + Quyền lực thống trị (Authority): quyền lực được những người dưới quyền tự nguyện tin là chính đáng, là đúng đắn. + Quyền lực thaotúng (Mani pulation): quyền lực được thực thi mà người không có quyền lực không hề biết. - Cấu trúc quyền lực: đã biến xã hội thành một cấu trúc gồm 2 nhóm là: + Nhóm người có quyền lực. + Nhóm người không có quyền lực. 5. Sơ đồ hóa mô hình “Tam giác quyền lực” của Wright Mills: Chính trị Quyền lực thống trị (Nhóm có quyền lực) Tam giác quyền lực (Liên minh thần thánh) Kinh tế Quyền lực thao túng Quân sự Quyền lực cưỡng chế (Nhóm không có quyền lực) Nắm giữ vị thế và vai trò lãnh đạo xã hội Là nhân tố thúc đẩy và duy trì sự phát triển của một nền kinh tế sặc mùi chiến tranh Chịu trách nhiệm về những bất hạnh, những bất ổn và những mâu thuẫn, xung đột trên toàn xã hội. GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ: - Mills dùng khái niệm “Tinh hoa quyền lực” để chỉ sự hợp thành của ba thiết chế chính trị, kinh tế và quân sự có khả năng ra các quyết định chi phối các thiết chế khác còn lại trong xã hội. Mills chỉ rõ “bộ ba” hay “Tam giác quyền lực” chính trị - kinh tế - quân sự tạo thành giới tinh hoa quyền lực trong xã hội tư bản hiện đại thế kỉ XX. + Mills vạch rõ sự thống nhất của giới tinh hoa quyền lục dựa trên 3 cơ sở là: . Sự giống nhau về mặt tâm lý. . Sự giống nhau về mặt xã hội. . Sự phối hợp chặt chẽ của nhóm chopbu đại diện cho mỗi một thế lực chính trị - kinh tế - quân sự. + Sự thống nhất kiểu “liên minh thần thánh” của các thế lực chính trị kinh tế - quân sự là nhân tố thúc đẩy và duy trì sự phát triển một nền kinh tế sặc mì chiến tranh. Nhóm tinh hoa quyền lực với tư cách là một tổ hợp thống nhất gồm thế lực chính trị, quân sự và kinh tế nắm giữ vị thế và vai trò lãnh đạo, chỉ huy xã hội, do vậy chịu trách nhiệm về những bất hạnh, những bất ổn và những mâu thuẫn, xung đột trên toàn xã hội. KẾT LUẬN: Wright Mills đã đóng góp cho xã hội học về sự hình dung xã hội học và lý thuyết nhóm tinh hoa - quyền lực. Ông đã đặt nền móng phát triển cho trào lưu xã hội học nhân văn trong việc xem xét một cách tổng hợp các khía cạnh văn hóa, xã hội, lịch sử, nhân cách của đời sống con người khi thực hiện các nghiên cứu của mình. Ông đã chỉ rõ thứ tự ưu tiên để mô tả cấu trúc xã hội của các tổ chức chính trị, kinh tế và quân sự và không văn hóa đó được trình bày dưới hình thức của nó như là phương tiện để tìm cách kết thúc của các tầng lớp quyền lực. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Lịch sử & lý thuyết xã hội học, Lê Ngọc Hùng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. 2. Xã hội học, Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 3. http://en.wikipedia.org/wiki/C._Wright_Mills 4. Nhập môn xã hội học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội. 1993.
- Xem thêm -