Tài liệu Bài thuyết trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 6507 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

1. Phạm Thị Mỹ An. 2. Phạm Ngọc Trâm Anh. 3. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. 4. Nguyễn Thị Tuyết Như. 5. Võ Đoàn Phương Thảo. 6. Trần Nguyễn Quỳnh Liên. 1.1: Mục đích: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp người học nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ; có ý thức tự giác, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh - trật tự, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 1.2: Yêu cầu: Hiểu đúng, đủ nội dung của bài, có nhận thức về vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các hình thức, biện pháp tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Từ đó tích cực tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 2.1/ Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc 2.1.1/ Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc. -Quan điểm: Chủ nghĩa MácLênin • Quần chúng nhân dân là lực lượng đông đảo, là nền tảng cho một nước, là gốc rễ của một dân tộc, là động lực chính để thúc đẩy sự phát triển của xã hội Đảng ta • “ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng “. Nêu cao tư tưởng cách mạng là của dân, do dân và vì dân Chủ tịch Hồ Chí Minh • “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết toàn dân” - Vai trò: + Quần chúng nhân dân có khả năng phát hiện, quản lí, giáo dục, cải tạo các loại tội phạm để thu hẹp dần đối tượng phạm tội. + Khi nào người dân có ý thức tự giác, có tinh thần làm chủ, trong việc xây dựng cuộc sống mới lành mạnh, khi đó sẽ khắc phục dần những sơ hở, thiếu sót mà địch và bọn tội phạm có thể lợi dụng. + Lực lượng công an có hạn, nên công tác bảo vệ an ninh trật tự không thể thực hiện bằng chuyên môn đơn thuần mà phải làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân. Nhân dân tham gia bắt cướp Săn bắt cướp của hiệp sĩ câu lạc bộ SBC 2.1.2 / Nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc và phong trào lớp (ngành) hay Chi Đoàn: Phong trào bảo vệ an Phong trào lớp (ngành) ninh Tổ Quốc hay Chi Đoàn Khái niệm: Phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc là một hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo nhân dân lao động tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các tội phạm nhằm bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân.   Khái niệm: là hoạt động có mục đích gây chú ý, thu hút, lôi cuốn những sinh viên tham gia bằng các hoạt động do cá nhân, tổ chức phát động, tạo bầu không khí sôi nổi trong hoặc ngoài tổ chức. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc Vị trí: + Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữ vị trí chiến lược, là một trong những biện pháp công tác cơ bản của lực lượng Công an nhân dân, là nền tảng cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phong trào lớp( Ngành) hay Chi Đoàn Vị trí: + Là nền tảng vững chắc để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát động và duy trì thường xuyên, mạnh mẽ. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc Phong trào lớp( Ngành) hay Chi Đoàn + Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là hình thức cơ bản để tập hợp thu hút đông đảo quần chúng phát huy quyền làm chủ của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. +Khơi gợi, phát huy tinh thần tình nguyện, khả năng sáng tạo và tính năng động trong từng đoàn viên ở tất cả các mặt hoạt động (học tập, chuyên môn của ngành điều dưỡng, văn nghệ phong trào của ngành, hoạt động tình nguyện…) “Trông lên thì thấy đầy sao Nhìn quanh thì thấy đồng bào mến thân Dễ trăm lần không dân cũng chịu Khó vạn lần dân liệu cũng xong Thóc thuế mà có dân đong Trăm công nghìn việc ngược dòng cũng xuôi Đêm nằm nghĩ lại mà coi Liệu còn thằng giặc đứng ngồi sao yên ? Nhân dân là bậc mẹ hiền Cơm gạo áo tiền thì mẹ phải lo Dân no thì lính cũng no Dân reo lập nghiệp, lính hò lập công...” - Thanh Tịnh- Phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc Mục đích: Huy động sức mạnh của nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của các ban, ngành, đoàn thể, và của địa phương…góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phong trào lớp( Ngành) hay Chi Đoàn Mục đích: Huy động sức sáng tạo, năng động của sinh viên, cán bộ trong phong trào thi đua để nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng vá trau dồi đạo đức của người Điều dưỡng. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc Phong trào lớp( Ngành) hay Chi Đoàn  Đặc điểm: + Đối tượng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đa dạng, liên quan đến mọi người, mọi tầng lớp của xã hội. + Nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau có sự khác nhau.  Đặc điểm: + Đối tượng tham gia: Sinh viên, công nhân viên, cán bộ của ngành ,của các trường trong khu vực. + Thực hiện nội dung sáng tạo với nhiều hình thức khác nhau. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc + Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn liền với các cuộc vận động khác của Đảng và Nhà nước, gắn liền với việc thực hiện các chính sách của địa phương. Phong trào lớp( Ngành) hay Chi Đoàn + Xây dựng phong trào của ngành Điều dưỡng gắn liền với các cuộc vận động của địa phương, phù hợp với chính sách nhà nước. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc Phong trào lớp( Ngành) hay Chi Đoàn Nội dung: - Giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy truyền phống của nhân dân tham gia phòng ngừa đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thu địch trong và ngoài nước. Nội dung: - Giáo dục truyền thống cho sinh viên: lòng yêu nghề, niềm tự hào về ngành nghề của bản thân, tinh thần thương thân tương ái, rèn luyện y đức… Phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc Phong trào lớp( Ngành) hay Chi Đoàn -Vận động toàn dân tích cực -Vận động toàn thể ngành tích tham gia chương trình quốc gia cực tìm hiểu về ngành nghề, phòng chống tội phạm. xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tham gia đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực còn tồn tại trong ngành điều dưỡng. - Xây dựng và mở rộng liên kết -Xây dựng, mở rộng liên kết phối hợp chặt chẽ với các chặt chẽ với các ngành, các tổ ngành, các đoàn thể quần chức xã hội, tình nguyện trong chúng, các tổ chức chính trị xã các phong trào, các hoạt động hội trong các phong trào của hướng về cộng đồng của địa địa phương. phương.
- Xem thêm -