Tài liệu Sổ tay chất lượng công trình

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 5
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

sổ tay chất lượng công trình
SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG MAÕ SOÁ: ST Ñieàu khoaûn ISO 9001:2000 : 4.2.2 BIEÂN SOAÏN PHEÂ DUYEÄT Kyù teân: Kyù teân: Teân: … Teân: … Ngaøy: …/…/… Ngaøy: …/…/… Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 1/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 NOÄI DUNG Giôùi thieäu veà Soå tay chaát löôïng. Quaù trình söûa ñoåi. Caùc taøi lieäu coù lieân quan. Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty trong 10 naêm ñeán 2010. Chính saùch chaát löôïng. Muïc tieâu chaát löôïng naêm 2004. 1. GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ COÂNG TY. Sô löôïc Lòch söû cuûa Coâng ty X. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG VAØ NGOAÏI LEÄ : 2.1 Phaïm vi aùp duïng. 2.2 Tröôøng hôïp ngoaïi leä. 3. SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC : Sô ñoà toå chöùc cuûa Coâng ty vaø Coâng tröôøng Y . Löu ñoà hoaïch ñònh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo ISO 9001:2000 . 4. BAN LAÕNH ÑAÏO : 4.1 Hoaïch ñònh heä thoáng chaát löôïng : 4.1.1 Hoaïch ñònh chính saùch, muïc tieâu. 4.1.2 Hoaïch ñònh heä thoáng. 4.1.3 Traùch nhieäm quyeàn haïn vaø naêng löïc nhaân vieân. 4.1.4 Keá hoaïch nguoàn löïc. 4.1.5 Ñaïi dieän laõnh ñaïo. 4.1.6 Cô sôû haï taàng vaø moâi tröôøng laøm vieäc. 4.2 Tieáp thò. 4.3 Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng. 4.4 Ñaùnh giaù söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng. 4.5 Xem xeùt cuûa Ban laõnh ñaïo. 5. VAÊN PHOØNG : 5.1 Phoøng Ñaáu thaàu:  Ñaáu thaàu.  Kieåm soaùt thay ñoåi.  Choïn thaàu phuï vaø xaùc ñònh heä soá khoaùn. Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 2/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 5.2 Phoøng Keá hoaïch :  Nghieân cöùu hôïp ñoàng maãu trong hoà sô môøi thaàu.  Laäp, theo doõi vaø thanh lyù hôïp ñoàng kinh teá giao nhaän thaàu thi coâng xaây laép coâng trình.  Laäp, theo doõi vaø thanh lyù hôïp ñoàng giao khoaùn noäi boä.  Laäp, theo doõi vaø thanh lyù hôïp ñoàng vôùi nhaø thaàu phuï.  Giaûi quyeát thuû tuïc phaùt sinh.  Tieáp thò. 5.3 Phoøng Vaät tö :  Ñaùnh giaù nhaø cung caáp.  Mua haøng vaø caáp haøng.  Quaûn lyù , quyeát toaùn vaät tö. 5.4 Phoøng Quaûn lyù thi coâng :  Theo doõi quaù trình thi coâng.  Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp.  Xaùc ñònh khoái löôïng.  Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng.  Kieåm soaùt thieát bò theo doõi ño löôøng.  Nghieäm thu hoaøn thaønh coâng trình.  An toaøn lao ñoäng. 5.5 Phoøng Toå chöùc Quaûn trò:  Ñaøo taïo.  Cô sôû haï taàng. 5.6 Ñoäi Xe maùy thi coâng:  Söûa chöõa vaø baûo trì thieát bò.  Söûa chöõa vaø saûn xuaát coâng cuï xaây döïng. 5.7 Phoøng Keá toaùn Taøi chính:  Thoáng keâ vaø Thanh toaùn taøi chính. 5.8 Phoøng Quaûn lyù chi phí coâng trình:  Xaùc nhaän taïm öùng noäi boä.  Phaân tích chi phí. 6. Coâng tröôøng Xaây döïng Y: 6.1 Trieån khai, theo doõi keá hoaïch thi coâng. 6.2 Thi coâng. 6.3 Kieåm tra vaø nghieäm thu coâng trình. 6.4 Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp. 6.5 Kieåm soaùt phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng. 6.6 Baûo toaøn saûn phaåm vaø taøi saûn khaùch haøng. 6.7. Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng. 6.8. Xaùc ñònh giaù trò cuûa quaù trình. 6.9 Tham gia laäp hoà sô thaàu. Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 3/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 6.10 Baûo haønh. 6.11 Mua haøng, kieåm tra haøng mua vaøo. 6.12 Ñaùnh giaù nhaø cung caáp, nhaø thaàu phuï. 6.13 Laäp hoà sô hoaøn coâng. 6.14 Ñaøo taïo. 7. Caùc quy trình hoã trôï heä thoáng: 7.1 Kieåm soaùt taøi lieäu vaø hoà sô. 7.2 Thoâng tin noäi boä. 7.3 Ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä. 7.4 Haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa. 7.5 Nhaän bieát vaø xaùc ñònh nguoàn goác saûn phaåm. 7.6 Phaân tích döõ lieäu. 8. Danh muïc taøi lieäu cuûa Coâng ty Xaây döïng X. 9. Caùc Phuï luïc: 1.. Sô ñoà toå chöùc Coâng ty. 2.. Sô ñoà toå chöù Coâng tröôøng Y. 3.. Löu ñoà hoaïch ñònh heä thoáng Quaûn lyù chaát löôïng theo ISO 9001:2000 GIÔÙI THIEÄU VEÀ SOÅÂ TAY CHAÁT LÖÔÏNG Soå tay chaát löôïng ñöôïc laäp theo yeâu caàu taïi ñieàu khoaûn 4.2.2 cuûa tieâu chuaån ISO 9001:2000, taøi lieäu naøy trình baøy khaùi quaùt veà Coâng ty Xaây döïng X nhaèm giuùp ngöôøi ñoïc hieåu ñöôïc caùc hoaït ñoäng chuû yeáu vaø moâ taû söï töông taùc giöõa caùc quaù trình trong toå chöùc, taøi lieäu naøy bao goàm caùc yeâu caàu sau: o Phaïm vi aùp duïng heä thoáng vaø nhöõng lyù giaûi ngoaïi leä. o Caùc thuû tuïc daïng vaên baûn aùp duïng. o Moâ taû söï töông taùc cuûa caùc quaù trình cuûa heä thoáng. Ngoaøi ra, taøi lieäu cuõng giôùi thieäu veà ñònh höôùng phaùt trieån cuõng nhö ñöôøng loái chæ ñaïo cuûa Ban Giaùm ñoác coâng ty trong chieán löôïc phaùt trieån 10 naêm. Soå tay naøy cuõng duøng cho caùc beân höõu quan bao goàm: khaùch haøng, nhaø cung caáp, nhaø thaàu phuï, caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi…tìm hieåu veà heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa coâng ty X cuõng nhö giuùp ñaùnh giaù vieân beân ngoaøi tieáp caän, ñaùnh giaù chaát löôïng heä thoáng theo ISO 9001:2000. Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 4/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 QUAÙ TRÌNH SÖÛA ÑOÅI Noäi dung söûa ñoåi (Trang, muïc, ñieàu, doøng ) Stt Söûa ñoåi Ngaøy & chöõ kyù Pheâ duyeät Ngaøy & chöõ kyù Ngaøy aùp duïng CAÙC TAØI LIEÄU COÙ LIEÂN QUAN  ISO 9000:2000 - Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng – Cô sôû vaø töø vöïng.  ISO 9001:2000 - Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng – Caùc yeâu caàu.  ISO 9004:2000 - Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng – Höôùng daãn caûi tieán.  Caùc Thuû tuïc, Höôùng daãn coâng vieäc, Taøi lieäu chung cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001 : 2000 taïi Coâng ty Xaây döïng X.  Taøi lieäu giôùi thieäu coâng ty X treân website cuûa coâng ty. Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 5/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 NHÖÕNG ÑÒNH HÖÔÙNG CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN CHUÛ YEÁU ÑEÁN NAÊM 2010 CUÛA COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X Ngaønh xaây döïng Vieät Nam ñoùng moät vai troø heát söùc quan troïng trong coâng cuoäc xaây döïng vaø phaùt trieån, tieán haønh coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Chính vì vaäy, Coâng ty Xaây döïng X ñaõ xaùc ñònh cho mình moät chieán löôïc phaùt trieån töø 2000 ñeán 2010 treân cô sôû moät soá ñònh höôùng phaùt trieån chính nhö sau:  Tieáp tuïc xaùc ñònh höôùng phaùt trieån chính cuûa Coâng ty laø töøng böôùc xaây döïng vaø phaùt trieån thaønh moät coâng ty toång thaàu trong nöôùc coù khaû naêng thöïc hieän caùc döï aùn lôùn vaø töøng böôùc hoäi nhaäp, naém baét ñöôïc caùc coâng ngheä xaây döïng hieän ñaïi cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi, chuyeån daàn vai troø töø thaàu phuï cho caùc taäp ñoaøn xaây döïng nöôùc ngoaøi tieán ñeán tham gia döï thaàu caùc coâng trình, döï aùn coù taàm voùc quoác te átaïi Vieät Nam vôùi vai troø laø thaàu chính.  Veà chieán löôïc ñaøo taïo: tieáp tuïc cuûng coá vaø xaây döïng, phaùt trieån löïc löôïng thôï coù tay ngheà cao, ñoäi nguõ caùn boä chuyeân moân kyõ thuaät quaûn lyù, laõnh ñaïo ñieàu haønh cuûa coâng ty. Coù khaû naêng quaûn lyù, trieån khai vaø thöïc hieän caùc döï aùn mang taàm voùc quoác teá. Ñöa kyõ sö vaø coâng nhaân laønh ngheà ra nöôùc ngoaøi ñeå ñaøo taïo thaønh giaùm ñoác quaûn lyù caùc döï aùn cho caùc coâng trình thi coâng vaø naâng cao tay ngheà cho coâng nhaân baäc cao coù chöùng chæ quoác teá.  Toå chöùc saép xeáp laïi boä maùy quaûn lyù, ñieàu haønh cuûa coâng ty cuõng nhö caùc ñôn vò thaønh vieân trong coâng ty theo höôùng tinh goïn hieäu quaû hôn, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu caïnh tranh gay gaét, cuõng nhö söï phaùt trieån noùng boûng cuûa thò tröôøng xaây döïng trong cô cheá thò tröôøng hieän nay.  Taêng cöôøng caùc bieän phaùp quaûn lyù chaát löôïng coâng trình, töøng böôùc xaây döïng vaø aùp duïng ñöôïc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001:2000. Caùc döï aùn do coâng ty xaây döïng phaûùi ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cao cuûa caùc chuû ñaàu tö trong nöôùc cuõng nhö nöôùc ngoaøiveà chaát löôïng, kyõ thuaät, myõ thuaät vaø giaù thaønh hôïp lyù.  Naâng daàn hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, treân cô sôû coù tích luõy voán töï coù ñeå ñaàu tö vaøo caùc laõnh vöïc then choát nhö: ñaàu tö trang bò phöông tieän thieát bò thi coâng theo coâ ng ngheä xaây döïng tieân tieán, hieän ñaïi cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. Ñaàu tö vaù aùp duïng caùc phöông tieän quaûn lyù ñieàu haønh theo höôùng tin hoïc hoùa, trieån khai coâng ngheä thoâng tin ñoàng boä trong taát caû caùc hoaït ñoäng quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa coâng ty.  Môû roäng caùc quan heä hôïp taùc vôùi caùc chuû ñaàu tö trong nöôùc, caùc taäp ñoaøn xaây döïng vaø kinh teá nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo laõnh vöïc baát ñoäng saûn, thò tröôøng nhaø ñaát taïi caùc khu vöïc kinh teá troïng ñieåm cuûa caû nuôùc treân cô sôû phaùt huy tieàm löïc cuûa caùc beân.  Vôùi lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån gaàn 30 naêm, Coâng ty Xaây döïng X ñaõ ñeå laïi treân khaép moïi mieàn ñaát nöôùc nhöõng coâng trình chaát löôïng mang taàm voùc quoác teá, ñoäi nguõ caùn boä-coâng nhaân vieân Coâng ty töøng böôùc tröôûng thaønh ñaëc bieät laø trong giai ñoaïn nhöõng naêm ñoåi môùi ñaõ tích luõy nhieàu kinh nghieäm, voán lieáng trong quaù trình laøm vieäc vaø hôïp taùc vôùi caùc nhaø thaàu xaây döïng lôùn treân theá giôùi khi thöïc hieän caùc döï aùn taïi Vieät Nam. Coâng ty tin töôûng raèng vôùi söï tín nhieäm cuûa caùc chuû ñaàu tö trong nöôùc cuõng nhö nöôùc ngoaøi qua nhöõng coâng trình chaát löôïng maø Coâng ty ñaõ xaây döïng trong nhöõng naêm qua, Coâng ty seõ thöïc hieän thaéng lôïi nhöõng muïc tieâu phaùt trieån chieán löôïc ñaët ra trong thaäp nieân ñaàu cuûa theá kyû 21. Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 6/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 CHÍNH SAÙCH CHAÁT LÖÔÏNG -  - PHAÙT TRIEÅN – ÑOÅI MÔÙI - TIEÂN PHONG Coâng ty Xaây döïng X chuyeân thi coâng xaây döïng caùc duïng vaø coâng nghieäp. coâng trình daân Coâng ty hoaït ñoäng döïa treân neàn taûng cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001:2000 ñaûm baûo phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa coâng ty vaø phaùp luaät. Coâng ty cam keát thöïc hieän vieäc:  Luoân luoân thoûa maõn yeâu caàu cuûa khaùch haøng,  Caûi tieán chaát löôïng heä thoáng,  Naâng cao naêng suaát, hieäu quaû hoaït ñoäng,  Phaùt trieån nguoàn löïc. Coâng ty mong muoán chính saùch naøy ñöôïc thoâng tin ñeå toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân thaáu hieåu vaø cuøng nhau thöïc hieän hieäu quaû, nhaèm ñöa coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån beàn vöõng. Thaønh phoá ........., ngaøy .......... thaùng ...... naêm ............ GIAÙM ÑOÁC Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 7/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 MUÏC TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG Naêm 2004 Coâng ty Xaây döïng X cam keát thöïc hieän caùc muïc tieâu do Ban Giaùm ñoác phaân boå cho caùc Phoøng ban, Ñôn vò : Stt Muïc tieâu phaân boå Ñônvò Thôøi gian 1 Luoân luoân thoûa maõn yeâu caàu cuûa khaùch haøng Giaûm soá laàn than phieàn, khieáu naïi cuûa khaùch haøng töø 3 laàn coøn 2 laàn. Coâng tröôøng Y Töø 7-10/2004 2 Caûi tieán chaát löôïng heä thoáng Aùp duïng hieäu quaû heä thoáng ISO 9001 :2000 Vaên phoøng Coâng ty vaø Coâng tröôøng Y Töø 7-10/2004 3 4 Muïc tieâu chung Naâng cao naêng suaát, hieäu quaû hoaït ñoäng Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Taêng tæ leä doanh thu treân toång soá nhaân vieân leân 2%. Vaên phoøng Coâng ty Giaûm soá laàn nghieäm thu töøng phaàn töø 3 laàn coøn 2 laàn. Coâng tröôøng Y Naâng cao naêng löïc quaûn lyù cho 2 caùn boä quaûn lyù Coâng tröôøng Y Töø 7-10/2004 Töø 7-10/2004 Caùc Phoøng ban, Ñôn vò seõ laäp chöông trình cuï theå trình Ban Giaùm ñoác duyeät vaø thöïc hieän trong thôøi gian quy ñònh. Caùc Phoøng ban, Ñôn vò seõ baùo caùo keát quaû thöïc hieän ñònh kyø theo thuû tuïc TT 02: Hoaïch ñònh heä thoáng chaát löôïng. 1. GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ COÂNG TY Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 8/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ISO 9001: 2000 ST ( 4.2.2 ) Coâng ty Xaây döïng X, laø moät doanh nghieäp haïng moät, thaønh vieân cuûa Toång Coâng ty Xaây dung Z, thuoäc ………….. COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X  Teân coâng ty:  Teân tieáng Vieät : Coâng ty Xaây döïng X.  Teân tieáng Anh : …………………..  Teân giao dòch :  Ñòa ñieåm:  Truï sôû chính:  Chi nhaùnh phía …..:  Website :  Ngaøy thaønh laäp:  Chöùng chæ haønh ngheà treân caû nöôùc: soá … ngaøy .../…/… cuûa Boä Xaây döïng.  Giaáy pheùp kinh doanh: soá … ngaøy …/…/… taïi Troïng taøi kinh teá vaø ngaøy …/…/… taïi ……..  Voán kinh doanh: Toång soá voán ñaàu tö: … tyû ñoàng Vieät Nam.  Loaïi hình doanh nghieäp: ………….  Hoaït ñoäng chính cuûa coâng ty: Coâng ty ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam nhaèm muïc ñích:  Thi coâng xaây döïng troïn goùi caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp.  Thi coâng caàu ñöôøng.  Kinh doanh vaät lieäu xaây döïng.  Thieát keá coâng trình daân döïng loaïi nhoû.  Kinh doanh baát ñoäng saûn.  Quy moâ maët baèng:   Dieän tích cô sôû : … m2. Kho xe maùy. Thieát bò : … m2.  Coâng trình tieâu bieåu:  Nhaø cao taàng:  Cao oác …. .  Khaùch saïn …….  Khaùch saïn ……...  Khaùch saïn ……, vv Laàn ban haønh ......    Cao oác ……….., Haø Noäi. …………., Haø Noäi. Cao oác ……….. Ngaøy aùp duïng ............. Trang 9/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000   Nhaø maùy:  ……...   ………….   …………….. Nhaø thaàu chính cho coâng trình nöôùc ngoaøi:  …………...  ……………... …………. …………………. SÔ LÖÔÏC LÒCH SÖÛ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………... . Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 10/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG VAØ NHÖÕNG NGOAÏI LEÄ: 2.1. PHAÏM VI AÙP DUÏNG:  Tieâu chuaån aùp duïng: ISO 9001: 2000. Hoaït ñoäng: Thi coâng xaây döïng troïn goùi caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp.  Ñòa ñieåm (ñôn vò) aùp duïng :  Vaên phoøng coâng ty: 2 Kho thieát bò, coâng cuï xaây döïng  …………… 2.2. TRÖÔØNG HÔÏP NGOAÏI LEÄ 1. Coâng trình do Coâng ty Xaây döïng X xaây döïng ñöôïc thieát keá töø phía khaùch haøng, caùc kieåu daùng coâng trình vaø caùc tieâu chuaån kyõ thuaät ñeàu ñöôïc khaùch haøng quy ñònh. Do ñoù coâng ty khoâng thieát keá coâng trình maø chæ thi coâng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. (Khoâng aùp duïng ñieàu khoaûn 7.3: Thieát keá vaø Phaùt trieån) 2. Tuy trong ñaêng kyù vaø hoaït ñoäng kinh doanh coù neâu caùc hoaït ñoäng khaùc nhöng KHOÂNG AÙP DUÏNG trong heä thoáng quaûn lyù ISO 9001:2000, bao goàm:  Caùc Coâng tröôøng vaø ñôn vò khaùc (ngoaøi ……….).  Thi coâng caàu ñöôøng.  Kinh doanh vaät lieäu xaây döïng.  Thieát keá coâng trình daân döïng loaïi nhoû. Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 11/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC: Coâng ty: ñöôïc giôùi thieäu trong Phuï luïc 1. Coâng tröôøng Y: ñöôïc giôùi thieäu trong Phuï luïc 2. Chöùc naêng vaø söï töông taùc giöõa caùc boä phaän ñöôïc moâ taû chi tieát trong taøi lieäu Sô ñoà toå chöùc. 3. BAN LAÕNH ÑAÏO: 4.1 Hoaïch ñònh heä thoáng chaát löôïng: 4.1.1 Hoaïch ñònh chính saùch, muïc tieâu: Chính saùch laø taøi lieäu cô baûn döïa vaøo chieán löôïc cuûa coâng ty, noù ñöôïc ban laõnh ñaïo thieát laäp vaø phoå bieán trong toaøn coâng ty, chính saùch chaát löôïng neâu leân nhöõng neùt chung yù töôûng cuûa Ban Giaùm ñoác nhaèm daãn höôùng cho vieäc laäp caùc muïc tieâu chaát löôïng. Muïc tieâu chaát löôïng laø ñích nhaém cuï theå ñöôïc trieån khai qua caùc muïc tieâu ngaén vaø daøi haïn trong thôøi gian quy ñònh. Muïc tieâu ñöôïc xaây döïng nhaát quaùn vôùi chính saùch vaø hoã trôï cho vieäc thöïc hieän chính saùch cuûa coâng ty, ñöôïc xem xeùt caäp nhaät ñònh kyø nhaèm thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån cuûa coâng ty. Tham khaûo: o Chính saùch chaát löôïng. o Muïc tieâu chaát löôïng. o Thuû tuïc TT 02: Hoaïch ñònh heä thoáng chaát löôïng. 4.1.2 Hoaïch ñònh heä thoáng: Coâng ty aùp duïng tieâu chuaån ISO 9001:2000, xaùc ñònh caùc quaù trình cô baûn vaø xaép xeáp chuùng thaønh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, heä thoáng giuùp cho moïi boä phaän, ñôn vò bieát caùch vaän haønh vaø kieåm soaùt caùc quaù trình cuõng nhö moái quan heä giöõa caùc quaù trình. Löu ñoà hoaïch ñònh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng moâ taû chu kyø toång quan töø ñaàu ñeán cuoái töø toång quaùt ñeán caùc quaù trình nhoû hôn theo nguyeân taéc cuûa ISO. Vieäc hoaïch ñònh heä thoáng ñöôïc thöïc hieän thoûa maõn yeâu caàu chung trong phaàn 4.1 cuûa yeâu caàu tieâu chuaån vaø theå hieän xuyeân suoát toaøn boä heä thoáng. Vieäc hoaïch ñònh chaát löôïng heä thoáng ñaûm baûo nhöõng thay ñoåi seõ khoâng aûnh höôûng chung heä thoáng, trong tröôøng hôïp neáu coù nhöõng thay ñoåi lôùn, Ban Giaùm ñoác seõ xem xeùt ñieàu chænh hoaëc hoaïch ñònh laïi heä thoáng theo thuû tuïc TT 02. Tham khaûo: Löu ñoà hoaïch ñònh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng : Phuï luïc 3. Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 12/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 4.1.3 Traùch nhieäm quyeàn haïn vaø naêng löïc nhaân vieân: Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn trong toaøn coâng ty ñöôïc Ban Giaùm ñoác vaø Phoøng Toå chöùc Quaûn trò xaùc ñònh cho töøng caáp töø caáp cao nhaát ñeán coâng nhaân vieân, ñöôïc phaân nhieàu baäc phuø hôïp theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån. Ñöôïc laäp thaønh vaên baûn, phoå bieán trong toaøn toå chöùc qua caùc buoåi hoïp vaø thoâng tin. Tham khaûo o Traùch nhieäm, quyeàn haïn vaø naêng löïc nhaân vieân. o Caùc thuû tuïc cuûa heä thoáng. o Soå tay chaát löôïng. 4.1.4 Keá hoaïch nguoàn löïc: Ban laõnh ñaïo coâng ty ñònh kyø hay khi coù nhu caàu seõ xem xeùt, ñieàu chænh vaø boå sung nguoàn löïc caàn thieát theo keá hoaïch haèng naêm cho vieäc thöïc hieän vaø caûi tieán heä thoáng, thoûa maõn khaùch haøng; nguoàn löïc naøy bao goàm:  Nguoàn nhaân löïc.  Nguoàn taøi chính.  Caùc dòch vuï hoã trôï cho caùc hoaït ñoäng: nhaø cung caáp, nhaø thaàu phuï, dòch vuï thoâng tin, dòch vuï tö vaán ñaøo taïo…  Cô sôû haï taàng, maùy moùc thieát bò xaây döïng, coâng cuï vaø vaên phoøng laøm vieäc. Tham khaûo: Caùc taøi lieäu, keá hoaïch veà nguoàn löïc. 4.1.5 Ñaïi dieän laõnh ñaïo: Ban Giaùm ñoác coâng ty boå nhieäm ñaïi dieän laõnh ñaïo vaø thaønh laäp Ban ISO cuûa coâng ty, trong ñoù quy ñònh traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa ñaïi dieän laõnh ñaïo vaø Ban ISO, nhöõng quy ñònh naøy cuõng theå hieän xuyeân suoát trong ma traän traùch nhieäm cuûa heä thoáng. Tham khaûo  Taøi lieäu traùch nhieäm quyeàn haïn vaø naêng löïc nhaân vieân.  Quyeát ñònh boå nhieäm ñaïi dieän laõnh ñaïo vaø Ban ISO. 4.1.6 Cô sôû haï taàng vaø moâi tröôøng laøm vieäc. Coâng ty ñaõ vaø ñang thieát laäp cô sôû haï taàng ngaøy caøng phaùt trieån ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng ngaøy caøng nhieàu, tính ñeán nay giaù trò caùc maùy moùc thieát bò, coâng cuï xaây döïng, vaên phoøng, nhaø xöôûng kho baõi ñaõ leân tôùi nhieàu tæ ñoàng. Haèng naêm theo keá hoaïch xaây döïng, coâng ty seõ mua môùi vaø duy tu söûa chöõa caùc maùy moùc thieát bò vaø coâng cuï xaây döïng phuø hôïp nhu caàu cuûa caùc Coâng Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 13/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ISO 9001: 2000 ST ( 4.2.2 ) tröôøng, coâng ty cuõng thueâ caùc dòch vuï khaùc cho vieäc thi coâng caùc coâng trình hieäu quaû ñaûm baûo tieán ñoä vaø chaát löôïng. Moâi tröôøng laøm vieäc cuõng ñöôïc thieát laäp vaø duy trì treân cô sôû yeâu caàu cuûa luaät phaùp veà xaây döïng, haàu heát caùc tieâu chuaån veà xaây döïng ñöôïc aùp duïng vaø caûi tieán ñaûm baûo chaát löôïng coâng trình vaø moâi tröôøng lao ñoäng. Hoaït ñoäng huaán luyeän kieåm tra an toaøn lao ñoäng ñöôïc thöïc hieän nghieâm chænh xuyeân suoát quaù trình thi coâng, ñaûm baûo ngöôøi lao ñoäng ñöôïc laøm vieäc an toaøn vaø baûo veä söùc khoûe. Tham khaûo  Thuû tuïc TT 12: Söûa chöõa vaø baûo trì.  Keá hoaïch nguoàn löïc.  Caùc taøi lieäu veà baûo veä moâi tröôøng vaø an toaøn lao ñoäng. COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X 4.2 Tieáp thò : Hoaït ñoäng tieáp thò ñöôïc thieát laäp môùi khi xaây döïng heä thoáng ISO, Ban Giaùm ñoác vaø Phoøng Keá hoaïch seõ quaûn lyù vieäc naøy. Haèng naêm, Ban Giaùm ñoác seõ ñöa ra muïc tieâu tieáp thò nhaèm xaùc ñònh saûn löôïng naêm vaø giao chæ tieâu cho Phoøng Keá hoaïch. Tham khaûo: Thuû tuïc TT 05: Tieáp thò. 4.3 Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng. Chính saùch cuûa coâng ty xaùc ñònh roõ raøng vieäc thoûa maõn khaùch haøng laø chuû tröông ñuùng ñaén, vì vaäy yeâu caàu cuûa khaùch haøng luoân ñuôïc xem xeùt vaø ñaùp öùng, trong nhöõng tröôøng hôïp neáu coù nhöõng sai soùt trong thi coâng hay trong thôøi gian baûo haønh luoân ñöôïc tieáp nhaän vaø ñaùp öùng kòp thôøi vaø theo thoûa thuaän trong hôïp ñoàng vaø quy ñònh baûo haønh. Coâng ty coù theå hoã trôï khaùch haøng söõa chöõa coâng trình khoâng thuoäc dieän baûo haønh hay khoâng thuoäc traùch nhieäm cuûa Coâng ty vôùi chi phí vaø thôøi gian hai beân thoûa thuaän. Tham khaûo Thuû tuïc TT 08: Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng. 4.4 Ñaùnh giaù söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng. Ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng laø chính saùch cuûa coâng ty, vì vaäy vieäc ñaùnh giaù söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng ñöôïc xem nhö thöôùc ño keát quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Haèng naêm hay sau töøng coâng trình ñöôïc xaây döïng, coâng ty thöôøng ñaùnh giaù söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng baèng caùc caùch sau:  Ño löôøng soá laàn than phieàn khieáu naïi.  Phí toån do phaûi xöû lyù laøm laïi.  Phieáu thaêm doø gôûi cho khaùch haøng.  Nhöõng lôïi ích mang laïi cho khaùch haøng. Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 14/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000  Caùc ñaùnh giaù cuûa caáp coù lieân quan.  Huy chöông vaøng chaát löôïng coâng trình,  Giaáy khen, baèng khen… Tham khaûo Hoà sô ñaùnh giaù söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng. 4.5 Xem xeùt cuûa Ban laõnh ñaïo: Haèng naêm hay khi caàn thieát, Ban Giaùm ñoác seõ hoïp xem xeùt keát quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng theo ISO 9001:2000, vieäc xem xeùt naøy nhaèm ñaùnh giaù laïi keát quaû hoaït ñoäng vaø xaùc ñònh phöông höôùng saép tôùi, vieäc xem xeùt bao goàm:  Keát quaû thöïc hieän caùc muïc tieâu,  Keát quaû thöïc hieän caùc thuû tuïc heä thoáng,  Keát quaû thöïc hieän caùc keá hoaïch chung,  Ñaùnh giaù söï phuø hôïp chính saùch chaát löôïng,  Cô hoäi vaø nhu caàu caûi tieán heä thoáng,  Xem xeùt nhöõng thay ñoåi cuûa xaõ hoäi vaø nhöõng aûnh höôûng ñeán heä thoáng. Tham khaûo Thuû tuïc TT 04: Xem xeùt cuûa Ban laõnh ñaïo. 4. VAÊN PHOØNG: 5.1 Phoøng Ñaáu thaàu:  Ñaáu thaàu: hoaït ñoäng ñaáu thaàu seõ noái tieáp vieäc tieáp thò neáu khaùch haøng chaáp nhaän, phoøng seõ thöïc hieän caùc böôùc caàn thieát ñeå coù theå tham gia döï thaàu vaø mong muoán ñöôïc truùng thaàu. Vieäc ñaáu thaàu raát quan troïng noù phaûi ñaûm baûo thoûa maõn taát caû yeâu caàu cuûa khaùch haøng moâ taû trong hoà sô döï thaàu, bao goàm: o Hoà sô veà phaùp lyù. o Hoà sô veà kyõ thuaät bao goàm bieän phaùp thi coâng vaø quaûn lyù chaát löôïng. o Hoà sô veà ñôn giaù vaø khoái löôïng.  Kieåm soaùt thay ñoåi : trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng thi coâng, thoâng thöôøng coù nhöõng thay ñoåi do khaùch haøng hay töø beân thi coâng nhö : o Thieát keá. o Nguyeân vaät lieäu. o Bieän phaùp thi coâng… nhöõng thay ñoåi naøy neáu aûnh höôûng ñeán ñôn giaù vaø hôïp ñoàng, Phoøng Ñaáu thaàu seõ xem xeùt vaø ñieàu chænh phuø hôïp.  Choïn thaàu phuï vaø xaùc ñònh heä soá khoaùn: Trong caùc coâng trình lôùn, vieäc thi coâng seõ caàn khaû naêng lôùn veà nguoàn löïc vaø kyõ thuaät, vì vaäy vieäc xem xeùt naêng löïc cuûa coâng ty cuõng nhö naêng löïc caùc nhaø thaàu phuï khaùc cuõng quan troïng, vì vaäy coâng ty chuû tröông vieäc phoái hôïp thi coâng seõ mang laïi hieäu quaû cao, Phoøng ñaáu thaàu seõ tham gia choïn thaàu phuï cho caùc coâng trình lôùn döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ban Giaùm ñoác. Tham khaûo Thuû tuïc TT 07: Ñaáu thaàu Thuû tuïc TT 10: Ñaùnh giaù nhaø cung caáp vaø nhaø thaàu phuï Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 15/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000 5.2 Phoøng Keá hoaïch :  Nghieân cöùu hôïp ñoàng maãu trong hoà sô môøi thaàu: Nghieân cöùu caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng maãu trong hoà sô môøi thaàu, ñeà xuaát yù kieán trình Ban Giaùm ñoác xeùt duyeät phuï luïc boå sung ñieàu chænh nhöõng ñieän kieän hôïp ñoàng vaø noäp phuï luïc keøm vôùi hoà sô döï thaàu. Neáu hoà sô môøi thaàu khoâng coù maãu hôïp ñoàng thì ñeà xuaát phöông thöùc thanh toaùn hôïp ñoàng trình Ban Giaùm ñoác duyeät chuyeån Phoøng Ñaáu thaàu ñính keøm vôùi hoà sô döï thaàu.  Laäp, theo doõi vaø thanh lyù hôïp ñoàng kinh teá giao nhaän thaàu thi coâng xaây laép coâng trình: Sau khi truùng thaàu, Phoøng Ñaáu thaàu seõ cung caáp moïi thoâng tin lieân quan ñeán vieäc laäp hôïp ñoàng cho Phoøng Keá hoaïch nhö: Thoâng baùo truùng thaàu (baûn chính), Hoà sô môøi thaàu (baûn chính), hoà sô döï thaàu (döï toaùn, tieán ñoä, Baûng keá hoaïch öùng voán(cash flow), nhaø thaàu phuï, caùc vaên baûn trao ñoåi hay thoûa thuaän khaùc vôùi khaùch haøng neáu coù, …) Phoøng Keá hoaïch caên cöù vaøo caùc döõ lieäu treân, thoâng leä quoác teá vaø caùc quy ñònh hieän haønh cuûa Luaät phaùp nöôùc Vieät Nam ñeå tieán haønh thöông thaûo hôïp ñoàng vôùi khaùch haøng ñeå ñi ñeán söï thoáng nhaát vaø trình Giaùm ñoác kyù keát hôïp ñoàng chính thöùc. Sau khi hôïp ñoàng giao nhaän thaàu thi coâng xaây laép coâng trình ñaõ ñöôïc hai beân kyù keát chính thöùc, Phoøng Keá hoaïch seõ ñaêng kyù hôïp ñoàng vôùi Cuïc Thueá, laøm thuû tuïc ñeà nghò Ngaân haøng caáp Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng, phaân coâng nhaân vieân theo doõi vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng, laøm thuû tuïc ñeà nghò thanh toaùn haøng thaùng hay theo ñieåm döøng kyõ thuaät vaø thanh quyeát toaùn coâng trình, laøm thuû tuïc ñeà nghò Ngaân haøng caáp Baûo laõnh Baûo haønh hay ñeà nghò Khaùch haøng thanh toaùn tieàn baûo haønh khi heát thôøi haïn baûo haønh vaø thanh lyù hôïp ñoàng.  Laäp, theo doõi vaø thanh lyù hôïp ñoàng giao khoaùn noäi boä: Sau khi hôïp ñoàng giao nhaän thaàu thi coâng xaây laép coâng trình ñaõ ñöôïc kyù keát chính thöùc, Phoøng Keá hoaïch seõ laäp vaø chia keá hoaïch saûn xuaát cho töøng coâng tröôøng xaây döïng tuøy theo naêng löïc vaø hoaøn caûnh thöïc teá döôùi söï chæ ñaïo cuûa Giaùm ñoác. Phaùt haønh Quyeát ñònh giao nhieäm vuï thi coâng coâng trình cho coâng tröôøng ñöôïc choïn thi coâng coâng trình truùng thaàu. Caên cöù vaøo söï uûy quyeàn cuûa Giaùm ñoác vaø vaên baûn duyeät heä soá giao khoaùn noäi boä cuûa Phoøng Ñaáu thaàu cung caáp, Tröôûng phoøng Keá hoaïch seõ laäp vaø kyù keát hôïp ñoàng giao khoaùn noäi boä vôùi Chæ huy tröôûng coâng tröôøng xaây döïng ñöôïc giao nhieäm vuï thi coâng coâng trình  Laäp, theo doõi thöïc hieän vaø thanh lyù hôïp ñoàng vôùi nhaø thaàu phuï: Caên cöù vaøo yeâu caàu khaùch haøng quy ñònh trong hoà sô môøi thaàu vaø naêng löïc cuûa caùc nhaø thaàu phuï, Phoøng Ñaáu thaàu trình Ban Giaùm ñoác löïa choïn thaàu phuï thöïc hieän moät soá haïng muïc coâng vieäc nhö: Cô ñieän laïnh, phoøng chaùy chöõa chaùy, thieát bò vieãn thoâng lieân laïc,... Phoøng Keá hoaïch seõ tieáp nhaän thoâng tin vaø taøi lieäu töø Phoøng Ñaáu thaàu nhö teân nhaø thaàu phuï, döï toaùn coâng vieäc thaàu phuï, Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 16/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ISO 9001: 2000 ST ( 4.2.2 ) thanh toaùn khoaùn goïn hay theo khoái löôïng thöïc teá, tieán ñoä… ñeå tieán haønh thöông thaûo hôïp ñoàng vôùi nhaø thaàu phuï. Sau khi hôïp ñoàng thaàu phuï ñöôïc hai beân kyù keát, Phoøng Keá hoaïch seõ theo doõi vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng thaàu phuï, laøm thuû tuïc thanh toaùn quyeát toaùn cho nhaø thaàu phuï, ñeà nghò thanh toùan tieàn baûo haønh cho Nhaø thaàu phuï khi heát haïn baûo haønh vaø Phoøng Quaûn lyù thi coâng xaùc nhaän ñuû thuû tuïc vaø thanh lyù hôïp ñoàng thaàu phuï. COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X   Giaûi quyeát thuû tuïc phaùt sinh: Ban Chæ huy coâng tröôøng xaây döïng seõ tieáp nhaän vaên baûn yeâu caàu phaùt sinh cuûa khaùch haøng vaø caùc baûn veõ chænh söûa lieân quan ñeå tính toaùn khoái löôïng phaùt sinh, giaù thaønh vaø tieán ñoä chuyeån Phoøng Quaûn lyù thi coâng (neáu duøng ñôn giaù cuõ) vaø Phoøng Ñaáu thaàu (neáu coù ñôn giaù môùi) kieåm tra trình Ban Giaùm ñoác duyeät vaø thoáng nhaát vôùi khaùch haøng. Sau khi nhaän ñöôïc vaên baûn yeâu caàu phaùt sinh cuûa khaùch haøng do Ban Chæ huy coâng tröôøng xaây döïng chuyeån vaø tieán ñoä döï toaùn haïng muïc coâng vieäc phaùt sinh ngoaøi hôïp ñoàng ñaõ thöïc hieän vôùi khaùch haøng do Phoøng Quaûn lyù thi coâng hay Phoøng Ñaáu thaàu chuyeån, Phoøng Keá hoaïch seõ tieán haønh ñieàu chænh boå sung hôïp ñoàng baèng phuï luïc hôïp ñoàng hay bieân baûn boå sung hôïp ñoàng. Ngoaøi ra, Phoøng Keá hoaïch coøn laäp Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty haøng naêm, haøng quyù trình cô quan chuû quaûn pheâ duyeät, laäp ñôn giaù tieàn löông cuûa Coâng ty trình Sôû Lao ñoäng-Thöông binh vaø Xaõ hoäi duyeät, baùo caùo thoáng keâ haøng thaøng, quyù vaø phoái hôïp vôùi Phoøng Keá toaùn Taøi chính caân ñoái caùc khoaûn muïc chi phí cuûa giaù thaønh coâng trình trong quyeát toaùn taøi chaùnh haøng naêm. Tham khaûo TT 07: Ñaáu thaàu. TT 08: Giaûi quyeát khieáu naïi khaùch haøng. HD 11 01: Kieåm soaùt nhaø thaàu phuï. HD 09 01: Trieån khai keá hoaïch vaø theo doõi thi coâng. Tieáp thò: Phoøng seõ thöïc hieän caùc hoaït ñoäng tieáp thò döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ban Giaùm ñoác, thoâng thöôøng söï phoái hôïp giöõa tieáp thi vaø ñaáu thaàu seõ taïo thuaän lôïi cho vieäc thöïc hieän moät thoûa thuaän veà thi coâng trong xaây döïng. Phoøng naøy seõ laäp keá hoaïch chi tieát ñeå thöïc hieän, bao goàm caùc hoaït ñoäng:  Tìm hieåu thò tröôøng.  Quaûng caùo.  Hoäi nghò khaùch haøng.  Giôùi thieäu coâng ty treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng.  Thöïc hieän caùc bieän phaùp hoã trôï khaùch haøng.  Giaûi ñaùp thaéc maéc… Phoøng seõ theo doõi vaø ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän, neáu khoâng ñaït nhö mong muoán, Phoøng seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp caàn thieát khaéc phuïc phoøng ngöøa. Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 17/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ISO 9001: 2000 ST ( 4.2.2 ) Hoaït ñoäng tieáp thò laø ñaàu vaøo cuûa hoaït ñoäng chung cuûa coâng ty, noù quyeát ñònh saûn löôïng thöïc hieän cuõng nhö naêng löïc tieáp thò cuûa coâng ty. Tham khaûo: Thuû tuïc TT 05: Tieáp thò 5.3 Phoøng Vaät tö :  Ñaùnh giaù nhaø cung caáp : theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån, Phoøng Vaät tö seõ ñaùnh giaù vaø choïn nhöõng nhaø cung caáp, nhaø thaàu phuï toát nhaát phuø hôïp yeâu caàu vaø naêng löïc cuûa coâng ty nhaèm cung caáp nguyeân vaät lieäu chuû yeáu cho coâng trình thoûa maõn yeâu caàu cuûa khaùch haøng, Phoøng ñaùnh giaù treân cô baûn 3 tieâu chí : o Chaát löôïng, o Giaù caû, o Ñieàu kieän giao haøng hay cung caáp dòch vuï. Coâng ty cuõng ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa caùc nhaø cung caáp, nhaø thaàu phuï sau laàn giao haøng nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng nguyeân vaät lieäu cho coâng trình. Tham khaûo TT 10 : Ñaùnh giaù nhaø cung caáp, nhaø thaàu phuï COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X  Mua haøng vaø caáp haøng : Phoøng Vaät tö ñaët vaø mua haøng theo danh saùch nhaø cung caáp nhaø thaàu phuï ñöôïc choïn, vieäc mua haøng ñöôïc thöïc hieän baèng moät hôïp ñoàng cung caáp troïn goùi cho töøng coâng trình, trong nhöõng laàn giao haøng Phoøng seõ kieåm tra chaát löôïng vaø xaùc ñònh nhöõng ñieàu kieän caàn thieát veà chaát löôïng, soá löôïng, chöùng chæ chaát löôïng, nguoàn goác haøng hoùa. Vì khoái löôïng lôùn vaø tính chaát cuûa saûn phaåm mua, thoâng thöôøng Phoøng vaät tö phoái hôïp nhaän, kieåm tra vaø giao haøng taän nôi cho Coâng tröôøng ñöa vaøo söû duïng. Tham khaûo TT 11 : Mua haøng, dòch vuï vaø kieåm tra xaùc nhaän saûn phaåm, dòch vuï mua vaøo.  Quaûn lyù, quyeát toaùn vaät tö : Phoøng Vaät tö coù traùch nhieäm quaûn lyù nguoàn vaät tö mình quaûn lyù, vì vaäy vieäc quaûn lyù vaät tö raát chaët cheõ theo quy ñònh cung caáp vaät tö, vaät tö ñuôïc caäp nhaät vaø quyeát toaùn töøng ñôït nhaèm, ñaûm baûo tính chính xaùc vaø tình hình söû duïng vaät tö, nhöõng thay ñoåi cuõng ñuôïc caäp nhaät giuùp vieäc thanh quyeát toaùn deã daøng. 5.4 Phoøng Quaûn lyù Thi coâng (QLTC) :  Theo doõi quaù trình thi coâng : Phoøng QLTC coù traùch nhieäm theo doõi caùc hoaït ñoäng chính cuûa Coâng tröôøng vaø hoã trôï kyõ thuaät nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng vaø tieán ñoä coâng trình, vieäc theo doõi naøy cuï theå laø : o Tieán ñoä, o Khoái löôïng, o Bieän phaùp thi coâng, o Kyõ thuaät, o Nhöõng thay ñoåi veà thieát keá, nguyeân vaät lieäu… Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 18/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ST ( 4.2.2 ) COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X ISO 9001: 2000  Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp : khi nghieäm thu hay khi phaùt hieän söï khoâng phuø hôïp, Phoøng QLTC seõ yeâu caàu coâng tröôøng aùp duïng thuû tuïc kieåm soaùt coâng trình khoâng phuø hôïp nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà cho ñeán khi phuø hôïp. Tham khaûo TT 19: Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp.  Xaùc ñònh khoái löôïng : nhaèm theo doõi tieán ñoä vaø chaát löôïng thöïc hieän, Phoøng QLTC seõ nghieäm thu vaø xaùc ñònh khoái löôïng theo töøng thôøi ñieåm hay ñieåm döøng theo keá hoaïch nghieäm thu, khoái löôïng naøy laøm cô sôû ñeå tính giaù trò haïng muïc vaø tính chi phí cho coâng trình.  Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng : Trong quaù trình thi coâng hay trong giai ñoaïn baûo haønh coâng trình, nhöõng yù kieán hay khieáu naïi cuûa khaùch haøng baèng ñieän thoaïi, vaên baûn, fax, email,… seõ do Phoøng QLTC tieáp nhaän trình Ban Giaùm ñoác chæ ñaïo chuyeån cho caùc ñôn vò coù lieân quan thöïc hieän nhö Chæ huy tröôûng coâng tröôøng, Nhaø thaàu phuï . . . thöïc hieän giaûi quyeát cho Khaùch haøng kòp thôøi. Sau khi hoaøn thaønh, Phoøng QLTC vaø Ñôn vò laäp Bieân baûn nghieäm thu vôùi khaùch haøng veà coâng taùc söûa chöõa ñoù vaø laäp Baûng Keát quaû giaûi quyeát khieáu naïi cuûa Khaùch haøng baùo caùo cho Ban Giaùm ñoác vaø Phoøng Keá hoaïch. Neáu khieáu naïi cuûa khaùch haøng khoâng thuoäc traùch nhieäm cuûa coâng ty thì Coâng tröôøng, Phoøng QLTC traû lôøi baèng vaên baûn cho Khaùch haøng vaø coù theå tö vaán caùch giaûi quyeát cho Khaùch haøng trong thôøi gian sôùm nhaát. Theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, Coâng tröôøng coù theå laäp döï toaùn söõa chöõa, thôøi gian thöïc hieän trình Ban Giaùm ñoác duyeät vaø thöông thaûo thoáng nhaát vôùi khaùch haøng, sau ñoù chuyeån Phoøng Keá hoaïch laäp thuû tuïc hôïp ñoàng söõa chöõa. Tham khaûo TT 08 : Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng. HD 09 01 : Trieån khai keá hoaïch theo doõi thi coâng.  Kieåm soaùt thieát bò theo doõi vaø ño löôøng: nhöõng thieát bò theo doõi vaø ño löôøng veà chaát löôïng coâng trình maø Phoøng söû duïng seõ ñöôïc quaûn lyù, hieäu chuaån, baûo quaûn vaø söû duïng phuø hôïp nhaèm ñaûm baûo tính chính xaùc vaø nhöõng thoâng soá phuø hôïp. Tham khaûo TT 15 : Kieåm soaùt thieát bò theo doõi vaø ño löôøng.  Nghieäm thu hoaøn thaønh coâng trình: maëc duø khoâng tröïc tieáp nghieäm thu vôùi beân A, nhöng Phoøng QLTC cuõng tham gia nghieäm thu hoaøn thaønh coâng trình vaø ñöa vaøo söû duïng, vieäc tham gia nghieäm thu giuùp Phoøng kieåm tra laïi toaøn boä caùc khoái löôïng vaø chaát löôïng ñaõ nghieäm thu. Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 19/27 SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG ISO 9001: 2000 ST ( 4.2.2 )  An toaøn lao ñoäng: Phoøng QLTC cuõng phuï traùch hoaït ñoäng an toaøn lao ñoäng trong toaøn coâng ty, ñònh kyø Phoøng cöû caùn boä theo doõi hoaït ñoäng an toaøn lao ñoäng taïi caùc coâng tröôøng, nhaát laø ôû nhöõng thôøi ñieåm coù nhieàu nguy cô gaây ra tai naïn lao ñoäng, ñöa ra caùc bieän phaùp höõu hieäu hôn, caûnh baùo vaø laäp bieân baûn vi phaïm quy ñònh veà an toaøn, Phoøng cuõng toång keát hoaït ñoäng an toaøn lao ñoäng haèng naêm, muïc tieâu chung cuûa coâng ty laø khoâng xaûy ra tai naïn vaø chuû tröông AN TOAØN LAØ TREÂN HEÁT kieåm soaùt moïi hoaït ñoäng. Tham khaûo Taøi lieäu veà baûo veä moâi tröôøng vaø an toaøn lao ñoäng. COÂNG TY XAÂY DÖÏNG X 5.5 Phoøng Toå chöùc Quaûn trò (TCQT):  Ñaøo taïo: Phoøng TCQT phuï traùch vieäc ñaøo taïo cho toaøn nhaân vieân taïi vaên phoøng coâng ty, haèng naêm laäp keá hoaïch, thöïc hieän ñaøo taïo, thueâ ñaøo taïo beân ngoaøi hay gôûi nhaân vieân ñi hoïc ôû caùc nôi khaùc. Coâng ty aùp duïng nhöõng hình thöùc ñaøo taïo cuï theå nhö : töï hoïc, hoïc ngoaøi giôø, theo caùc coâng tröôøng tham gia thöïc teá… Coâng ty xaùc ñònh naêng löïc nhaân vieân caùc caáp trong taøi lieäu Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn nhaèm ñaûm baûo hieäu quaû caàn thieát cho coâng vieäc, cuûng coá vaø taêng cöôøng naêng löïc nhaân vieân, cuõng nhö nhu caàu caàn ñaøo taïo theâm. Coâng ty ñaùnh giaù sau ñaøo taïo vaø ñaùnh giaù hieäu quaû sau khi aùp duïng kieán thöùc sau khi hoïc so vôùi muïc tieâu ñaøo taïo. Tham khaûo TT 06 : Nhaän thöùc vaø Ñaøo taïo.  Cô sôû haï taàng : haèng naêm hay khi caàn, Phoøng TCQT giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà vieäc söû duïng, söûa chöõa, duy tu cô sôû haï taàng taïi vaên phoøng coâng ty. Phoøng cuõng quaûn lyù heä thoáng maïng thoâng tin giuùp coâng ty hoaït ñoäng höõu hieäu hôn. 5.6 Ñoäi Xe maùy thi coâng:  Söûa chöõa vaø baûo trì thieát bò: Ñoäi quaûn lyù caùc thieát bò xe maùy cuûa coâng ty, khi thöïc hieän caùc coâng trình, Ñoäi coù traùch nhieäm cung caáp caùc ñieàu kieän cho vieäc thi coâng keå caû caùc coâng cuï xaây döïng, khi caàn Ñoäi thueâ beân ngoaøi caùc thieát bò xe maùy nhaèm ñaûm baûo tieán ñoä vaø kyõ thuaät thi coâng. Ñoäi laäp keá hoaïch mua saém, baûo trì, söûa chöõa nhöõng thieát bò maùy moùc sau töøng coâng trình hay ñònh kyø ñeå thieát bò luoân trong tình traïng saün saøng söû duïng toát nhaát.  Söûa chöõa vaø saûn xuaát coâng cuï xaây döïng: Ñoäi xe maùy cung caáp caùc coâng cuï trong xaây döïng cho caùc coâng tröôøng, sau khi söû duïng neáu hö hoûng, nhöõng coâng cuï seõ ñöôïc Ñoäi söûa chöõa hay laøm môùi cung caáp laïi cho coâng tröôøng. Tham khaûo TT 12: Söûa chöõa vaø Baûo trì. 5.7 Phoøng Keá toaùn Taøi chính: Laàn ban haønh ...... Ngaøy aùp duïng ............. Trang 20/27
- Xem thêm -