Tài liệu Quản trị danh mục sp của tct chăn nuôi vn

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

§Ò C¦¥NG CHUY£N §Ò THùC TËP Gi¸o viªn h−íng dÉn Sinh viªn Líp : G.V: NguyÔn ThÞ T©m : Vò V¨n TuyÕn : Marketing 44b §Ò tµi: Qu¶n trÞ danh môc s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam . Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n−íc, theo ®Þnh h−íng xD héi chñ nghÜa, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc ph¶i ®èi diÖn trùc tiÕp víi thÞ tr−êng, ph¶i thay ®æi c¸ch thøc lµm ¨n míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr−êng nhÊt lµ trong thêi ®¹i tù do ho¸ th−¬ng m¹i nh− hiÖn nay... Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi vÒ mäi mÆt ®Ó t¹o ra ®−îc hµng ho¸ cã søc c¹nh tranh cao. Lµ doanh nghiÖp nhµ n−íc, Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ®D dÇn tõng b−íc thÝch nghi ®−îc víi c¬ chÕ thÞ tr−êng ®Ó t¨ng tr−ëng vµ ph¸t triÓn. C¸c s¶n phÈm cña Tæng C«ng Ty (TCT) ®D kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ thÕ cña m×nh trong n−íc vµ dÇn chiÕm lÜnh ®−îc thÞ tr−êng n−íc ngoµi. Víi sù ph¸t triÓn ®ã TCT ®D kh¼ng ®Þnh ®−îc lîi thÕ cña m×nh trong lÜnh vùc chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i trong ®ã thÞt lîn lµ s¶n phÈm cã thÕ m¹nh, chÊt l−îng tèt, gi¸ trÞ sö dông cao, ®¶m b¶o ®ñ c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn thùc phÈm vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c do c¸c n−íc nhËp khÈu yªu cÇu. HiÖn nay thÞt lîn kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong cuéc sèng h»ng ngµy cña con ng−êi vµ ®−îc sö dông réng rDi trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn còng nh− nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh XNK kh¸c, Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt nam cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch trong c«ng t¸c kinh doanh. Mèi quan t©m chung cña ban lDnh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tæng c«ng ty lµ: Lµm thÕ nµo ®Ó ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc vµ h¹n chÕ khã kh¨n, thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ më réng thÞ tr−êng néi ®Þa ®−a Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam lín m¹nh xøng ®¸ng lµ "con chim ®Çu ®µn" cña ngµnh ch¨n nu«i ViÖt Nam. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trªn vµ qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i TCT em ®D chän ®Ò tµi “ Qu¶n trÞ danh môc s¶n phÈm cña TCT ch¨n nu«i VN’’ lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Träng t©m chÝnh cña chuyªn ®Ò lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò xuÊt khÈu thÞt lîn cña TCT, ®©y còng lµ thùc tr¹ng mµ TCT ®ang ph¶i ®èi mÆt. Néi dung cña chuyªn ®Ò: Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr−êng. Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu thÞt lîn cña TCT. Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu thÞt lîn cña TCT. Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr−êng. I. c¬ së lý luËn chung 1.1. Kh¸i niÖm: Danh môc s¶n phÈm lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c chñng lo¹i hµng ho¸ vµ c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸ do mét ng−êi b¸n cô thÓ ®em chµo b¸n cho ng−êi mua. Danh môc hµng ho¸ ®−îc ph¶n ¸nh qua bÒ réng, møc ®é phong phó, bÒ s©u vµ møc ®é hµi hoµ cña nã. BÒ réng cña danh môc s¶n phÈm lµ tæng thÓ sè c¸c chñng lo¹i hµng ho¸ do c«ng ty s¶n xuÊt. Møc ®é phong phó cña danh môc s¶n phÈm lµ tæng sè nh÷ng mÆt hµng thµnh phÇn cña nã. BÒ s©u cña danh môc s¶n phÈm lµ tæng sè c¸c ®¬n vÞ s¶n phÈm cô thÓ ®−îc chµo b¸n trong tõng mÆt hµng riªng cña mét chñng lo¹i. Møc ®é hµi hoµ cña danh môc hµng ho¸ ph¶n ¸nh møc ®é gÇn gòi cña hµng ho¸ thuéc c¸c nhãm chñng lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau xÐt theo gãc ®é môc ®Ých sö dông cuèi cïng, hoÆc nh÷ng yªu cÇu vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, c¸c kªnh ph©n phèi hay mét tiªu chuÈn nµo ®ã. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng b¸n hµng hoÆc dÞch vô cña mét quèc gia nµy sang mét quèc gia kh¸c nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng. Song ho¹t ®éng nµy cã nh÷ng nÐt riªng phøc t¹p h¬n trong n−íc nh− giao dÞch víi nh÷ng ng−êi cã quèc tÞch kh¸c nhau, thÞ tr−êng réng lín khã kiÓm so¸t, mua b¸n qua trung gian nhiÒu, ®ång tiÒn thanh to¸n th−êng lµ ngo¹i tÖ m¹nh vµ hµng ho¸ ph¶i vËn chuyÓn qua biªn giíi, cöa khÈu c¸c quèc gia kh¸c nhau nªn ph¶i tu©n thñ theo c¸c tËp qu¸n quèc tÕ còng nh− luËt lÖ tõng ®Þa ph−¬ng kh¸c nhau. 1.2. §Æc ®iÓm cña xuÊt khÈu ë doanh nghiÖp th−¬ng m¹i. Cïng víi nhËp khÈu, xuÊt khÈu lµ mét trong hai h×nh thøc c¬ b¶n, quan träng nhÊt cña th−¬ng m¹i quèc tÕ. Nã kh«ng ph¶i lµ hµnh vi b¸n hµng riªng lÎ mµ lµ c¶ mét hÖ thèng c¸c quan hÖ mua b¸n phøc t¹p cã tæ chøc c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi nh»m môc tiªu lîi nhuËn, thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®D xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Tõ h×nh thøc ®¬n gi¶n ®Çu tiªn lµ hµng ®æi hµng, ngµy nay ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ang diÔn ra rÊt s«i ®éng víi nhiÒu h×nh thøc phong phó ®a d¹ng h¬n nh− hîp t¸c s¶n xuÊt vµ gia c«ng quèc tÕ, chuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt, lµm c¸c dÞch vô xuÊt khÈu, ®¹i lý, uû th¸c xuÊt khÈu... Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, tõ xuÊt khÈu hµng ho¸ tiªu dïng ®Õn t− liÖu s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ kü thuËt cao. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Òu cã chung mét môc ®Ých lµ ®em l¹i lîi Ých cho c¸c n−íc tham gia. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®−îc tæ chøc, thùc hiÖn víi nhiÒu nghiÖp vô, nhiÒu kh©u tõ ®iÒu tra thÞ tr−êng n−íc ngoµi, lùa chän hµng ho¸ xuÊt khÈu, th−¬ng nh©n giao dÞch, c¸c b−íc tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång cho ®Õn khi hµng ho¸ chuyÓn ®Õn c¶ng chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho ng−êi mua, hoµn thµnh thanh to¸n. Mçi kh©u, mçi nghiÖp vô nµy ph¶i ®−îc nghiªn cøu ®Çy ®ñ, kü l−ìng, ®Æt chóng trong mèi quan hÖ lÉn nhau, tranh thñ n¾m b¾t nh÷ng lîi thÕ nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao nhÊt, phôc vô ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n−íc. §èi víi ng−êi tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu, tr−íc khi b−íc vµo nghiªn cøu, thùc hiÖn c¸c kh©u nghiÖp vô ph¶i n¾m b¾t ®−îc c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu hµng ho¸, thÞ hiÕu, tËp qu¸n tiªu dïng gi¸ c¶, xu h−íng biÕn ®éng cña nã ë thÞ tr−êng n−íc ngoµi. Ngoµi ra vÊn ®Ò mµ nh÷ng ng−êi tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu cÇn quan t©m lµ nh÷ng tËp tôc, thãi quen, nh÷ng rµo c¶n v¨n ho¸ v.v… cña mçi quèc gia nhËp khÈu. Nh÷ng ®iÒu ®ã ph¶i trë thµnh nÕp th−êng xuyªn trong t− duy mçi nhµ kinh doanh Th−¬ng m¹i Quèc tÕ. 2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu cña doanh nghiÖp. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña m×nh, c¸c h×nh thøc kinh doanh xuÊt khÈu ngµy cµng trë nªn phong phó vµ ®a d¹ng. HÇu hÕt c¸c h×nh thøc ®Òu cè g¾ng khai th¸c tèi ®a nh÷ng lîi thÕ do xuÊt khÈu mang l¹i. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ nh− n−íc ta hiÖn nay viÖc huy ®éng tÊt c¶ nh÷ng nguån lùc, nh÷ng h×nh thøc xuÊt khÈu ch−a thùc sù ®−îc khai th¸c tèi ®a, c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cßn nghÌo nµn vµ ch−a sö dông ®−îc c¸c nguån lùc trong n−íc ®Ó xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶ cao nh− c¸c n−íc kh¸c trong khu vùc. §©y còng thùc tÕ mµ TCT ®ang ph¶i ®èi mÆt, tuy nhiªn víi viÖc hç trî cña nhµ n−íc TCT ®ang ngµy dÇn hoµn thiÖn m×nh vµ trë thµnh mòi nhän hµng ®Çu trong lÜnh vùc ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thøc ¨n.m Theo NghÞ ®Þnh 33/CP (19/ 4/ 1994) th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë n−íc ta bao gåm c¸c h×nh thøc chñ yÕu sau ®©y: 2.1- XuÊt khÈu trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc mµ nhµ xuÊt khÈu gÆp trùc tiÕp hoÆc quan hÖ trùc tiÕp qua ®iÖn tÝn ®Ó tho¶ thuËn trùc tiÕp vÒ hµng ho¸, gÝa c¶ còng nh− c¸c biÖn ph¸p giao dÞch víi ng−êi nhËp khÈu. Nh÷ng néi dung nµy ®−îc tho¶ thuËn mét c¸ch tù nguyÖn, kh«ng rµng buéc víi lÇn giao dÞch tr−íc, viÖc mua kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n liÒn víi viÖc b¸n. C¸c c«ng viÖc chñ yÕu cña lo¹i h×nh nµy lµ nhµ xuÊt khÈu ph¶i t×m hiÓu thÞ tr−êng tiÕp cËn kh¸ch hµng, ng−êi nhËp khÈu sÏ hái gi¸ vµ ®Æt hµng, nhµ xuÊt khÈu chµo gi¸, hai bªn kÕt thóc qu¸ tr×nh hoµn gi¸ vµ ký hîp ®ång. XuÊt khÈu trùc tiÕp ®ßi hái ®Çu t− lín vµ cã møc ®é rñi ro cao. Tuy nhiªn xuÊt khÈu trùc tiÕp cho phÐp hy väng ®¹t ®−îc møc lîi nhuËn cao. Cã nhiÒu gi¶i ph¸p cã thÓ lùa chän : - Tæ chøc mét bé phËn xuÊt khÈu riªng cña c«ng ty. H×nh thøc nµy cho phÐp c«ng ty cã thÓ kiÓm so¸t dÔ dµng ho¹t ®éng xuÊt khÈu, t¹o ra mét sù thèng nhÊt trong qu¶n lý. - Thµnh lËp mét chi nh¸nh xuÊt khÈu ë n−íc ngoµi. Gi¶i ph¸p nµy gióp viÖc xuÊt khÈu trë lªn thuËn tiÖn h¬n, dÔ dµng tiÕp cËn víi nh÷ng kh¸ch hµng môc tiªu. Ngoµi ra viÖc lùa chän gi¶i ph¸p nµy sÏ gi¶i quyÕt phÇn nµo vÊn ®Ò rµo c¶n vÒ v¨n ho¸. - Sö dông ®¹i diÖn th−¬ng m¹i quèc tÕ. - Ký hîp ®ång víi c¸c hDng ph©n phèi cña n−íc ngoµi. 2.2. XuÊt khÈu gi¸n tiÕp (th«ng qua trung gian): Ph−¬ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ xuÊt khÈu mét phÇn s¶n phÈm ra thÞ tr−êng bªn ngoµi. XuÊt khÈu thô ®éng lµ chØ xuÊt khÈu x¶n phÈm d− thõa ra thÞ tr−êng n−íc ngoµi. XuÊt khÈu chñ ®éng lµ doanh nghiÖp mong muèn tÊn c«ng vµo thÞ tr−êng nhÊt ®Þnh. Trong c¶ hai tr−êng hîp, doanh nghiÖp tiÕp tôc s¶n xuÊt t¹i n−íc m×nh miÔn lµ s¶n phÈm phï hîp víi thÞ tr−êng xuÊt khÈu. Ban ®Çu, c¸c doanh nghiÖp th−êng ¸p dông ph−¬ng thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp lµ xuÊt khÈu th«ng qua trung gian chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu. Ph−¬ng thøc nµy kh«ng ®ßi hái vèn ®Çu t− lín vµ do ®ã rñi ro thÊp. Tuy nhiªn ng−êi trung gian th−ßng chØ lùa chän mÆt hµng xuÊt khÈu cã lîi nhÊt cho hä vµ th−êng n¶y sinh m©u thuÉn vÒ ph©n chia lîi nhuËn gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vµ ng−êi trung gian. Kh¸c víi h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp, trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu uû th¸c tÊt c¶ mäi viÖc kiÕn lËp quan hÖ gi÷a ng−êi xuÊt khÈu vµ ng−êi nhËp khÈu còng nh− viÖc qui ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n ph¶i th«ng qua mét ng−êi thø 3 ®−îc gäi lµ ng−êi nhËn uû th¸c. Ng−êi nhËn uû th¸c tiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu víi danh nghÜa cña m×nh nh−ng mäi chi phÝ ®Òu do bªn cã hµng xuÊt khÈu, bªn uû th¸c thanh to¸n. VÒ b¶n chÊt chi phÝ tr¶ cho bªn nhËn uû th¸c chÝnh lµ tiÒn thï lao tr¶ cho ®¹i lý. Doanh nghiÖp còng kh«ng thÓ kiÓm so¸t viÖc tiªu thô s¶n phÈm ra n−íc ngoµi. *XuÊt khÈu gi¸n tiÕp cã 4 kh¶ n¨ng lùa chän sau: -XuÊt khÈu th«ng qua hDng xuÊt khÈu trong n−íc. -XuÊt khÈu th«ng qua ®¹i lý xuÊt khÈu. -XuÊt khÈu th«ng qua hiÖp héi xuÊt khÈu. -XuÊt khÈu th«ng qua viÖc sö dông kªnh ph©n phèi cña ng−êi thø ba ®D tån t¹i ®Ó tiªu thô sÈn phÈm cña hä. 2.3. Bu«n b¸n ®èi l−u: §©y lµ ph−¬ng thøc giao dÞch trong ®ã xuÊt khÈu ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi nhËp khÈu. Nhµ xuÊt khÈu ®ång thêi lµ nhµ nhËp khÈu, môc ®Ých ®Ó thu vÒ hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng víi hµng xuÊt khÈu bëi vËy nã cßn gäi lµ ph−¬ng thøc ®æi hµng. Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu nµy yªu cÇu c©n b»ng vÒ mÆt hµng, gi¸ c¶, tæng gi¸ trÞ vµ ®iÒu kiÖn giao hµng ®−îc ®Æc biÖt chó ý. 2.4. Gia c«ng quèc tÕ: Lµ ph−¬ng thøc kinh doanh ng−êi ®Æt mua gia c«ng ë n−íc ngoµi cung cÊp m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn phô liÖu theo mÉu hµng vµ ®Þnh møc tr−íc. Ng−êi nhËn gia c«ng lµm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, toµn bé s¶n phÈm lµm ra ng−êi nhËn gia c«ng sÏ giao l¹i toµn bé cho ng−êi ®Æt gia c«ng vµ ®Ó nhËn tiÒn gia c«ng gäi lµ phÝ gia c«ng. Gia c«ng quèc tÕ lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thÞ tr−êng n−íc ngoµi lµ n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu còng chÝnh lµ n¬i tiªu thô mÆt hµng ®ã, ®ång thêi nã cã t¸c dông lµ xuÊt khÈu lao ®éng t¹i chç, tr−êng häc vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý vµ lµ qu¸ tr×nh tÝch luü vèn cho nh÷ng n−íc Ýt vèn. 2.5. T¹m nhËp t¸i xuÊt: T¸i xuÊt lµ xuÊt khÈu trë l¹i n−íc ngoµi nh÷ng hµng ho¸ ®D ®−îc nhËp khÈu nh−ng ch−a qua dì bÕn ë n−íc t¸i xuÊt. N−íc xuÊt khÈu N−íc nhËp khÈu N−íc t¸i xuÊt NhiÖm vô nµy lµ nghiÖp vô giao dÞch 3 bªn. H×nh thøc chuyÓn khÈu lµ hµng ho¸ ®i th¼ng tõ n−íc xuÊt khÈu sang n−íc nhËp khÈu kh«ng ®i qua n−íc t¸i xuÊt. TiÒn tÖ N−íc xuÊt khÈu N−íc nhËp khÈu Hµng ho¸ 2.6. XuÊt khÈu theo nghÞ ®Þnh th− (xuÊt khÈu tr¶ nî) §©y lµ h×nh thøc mµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu theo chØ tiªu cña Nhµ n−íc giao cho ®Ó tiÕn hµnh mét hoÆc mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh cho chÝnh phñ n−íc ngoµi trªn c¬ së nghÞ ®Þnh th− ®D ký gi÷a hai chÝnh phñ. H×nh thøc nµy cho phÐp doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®−îc c¸c kho¶n chi phÝ trong viÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng, t×m kiÕm b¹n hµng. MÆt kh¸c, thùc hiÖn h×nh thøc nµy th−êng kh«ng cã sù rñi ro trong thanh to¸n. 3. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Nh×n nhËn d−íi gãc ®é cña mét doanh nghiÖp th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc chÊt lµ ho¹t ®éng b¸n hµng hay ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn ph¹m vi quèc tÕ. Nh− vËy viÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm ra thÞ tr−êng n−íc ngoµi l»m trong chiÕn l−îc tiªu thô cña doanh nghiÖp, tuy nhiªn nã kh¸c víi tiªu thô trong n−íc lµ: B¸n hµng ho¸ ë nh÷ng thÞ tr−êng kh¸c nhau vÒ v¨n ho¸, ng«n ng÷, luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, tËp qu¸n tÝn ng−ìng ... Nh−ng còng chÝnh vÒ sù kh¸c biÖt ®ã mµ më ra cho doanh nghiÖp mét c¬ héi ph¸t triÓn kinh doanh lín h¬n vµ l©u dµi h¬n. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®−îc s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr−êng quèc tÕ ®ßi hái bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng ph¶i chiÕn l−îc nghiªn cøu cô thÓ vµ mét sù ®Çu t− nhÊt ®Þnh. Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét bé phËn quan träng cña ho¹t ®éng th−¬ng m¹i doanh nghiÖp bëi hµng ho¸ ®−îc s¶n xuÊt ra, mua vÒ ph¶i ®−îc tiªu thô, ®ã lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, víi viÖc gia t¨ng hµng ho¸ ngµy cµng nhiÒu trªn thÞ tr−êng, nhiÒu doanh nghiÖp ®D chuyÓn h−íng tõ s¶n xuÊt sang tiªu thô. Nh÷ng cè g¾ng nµy cµng ngµy cµng cã ý nghÜa to lín h¬n trong viÖc thùc hiÖn môc ®Ých kinh doanh. Tõ ®ã, kh¸i niÖm marketing xuÊt hiÖn víi nghÜa: mäi cè g¾ng cña doanh nghiÖp ®Òu h−íng ®Õn môc ®Ých cÇn thiÕt lµ tiªu thô s¶n phÈm, h−íng vÒ nh÷ng thÞ tr−êng ®ang cßn bá ngá. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng xuÊt hiÖn nhiÒu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®©y còng lµ mét c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ thÕ cña m×nh, tuy nhiªn nguy c¬ bÞ mÊt thÞ tr−êng lµ rÊt lín. Mét thÞ tr−êng kh«ng thÓ tån t¹i qu¸ nhiÒu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh v× vËy xu thÕ xuÊt khÈu hµng ho¸ ra thÞ tr−êng quèc tÕ ngµy cµng ph¸t huy ®−îc t¸c dông lµm gi¶m bít sù t¾c nghÑn trong kh©u tiªu thô cña doanh nghiÖp. Nh− vËy xuÊt khÈu ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu sÏ gióp c¸c n−íc kÐm ph¸t triÓn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, tõ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp phï hîp víi xu h−íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ãng vai trß quan träng v× nã t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng cña mét n−íc. Ngo¹i th−¬ng cho phÐp mét n−íc cã thÓ sö dông tÊt c¶ c¸c mÆt hµng víi sè l−îng nhiÒu h¬n giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. XuÊt khÈu cßn cã vai trß thóc ®Èy chuyªn m«n ho¸, t¨ng c−êng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña tõng quèc gia. Khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn th× ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng s©u s¾c. Ngµy nay ®D cã nh÷ng s¶n phÈm mµ viÖc chÕ t¹o tõng bé phËn ®−îc thùc hiÖn ë nhiÒu n−íc kh¸c nhau. §Ó hoµn thiÖn ®−îc s¶n phÈm ®ã, ng−êi ta ph¶i tiÕn hµnh xuÊt khÈu linh kiÖn tõ n−íc nµy sang n−íc kh¸c ®Ó l¾p r¸p. §èi víi mét ®Êt n−íc còng kh«ng nhÊt thiÕt s¶n xuÊt t¹o ra ®ñ mÆt hµng mµ m×nh cÇn. Th«ng qua xuÊt khÈu, hä cã thÓ tËp trung vµo s¶n xuÊt mét vµi lo¹i mµ m×nh cã lîi thÕ sau ®ã mang ra trao ®æi nh÷ng thø mµ m×nh cÇn. Râ rµng ta thÊy ë ®©y xuÊt khÈu lµ rÊt quan träng trong viÖc thóc ®Èy chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt, gióp cho c¸c n−íc khai th¸c ®−îc triÖt ®Ó lîi thÕ cña m×nh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c quèc gia tiÕn hµnh chuyªn m«n ho¸ sau. Víi ®Æc ®iÓm ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét hoÆc c¶ hai bªn, xuÊt khÈu nh»m t¨ng lîi nhuËn cho mçi quèc gia, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng n−íc nghÌo, ®ång tiÒn cã gi¸ trÞ thÊp th× ®ã lµ nh©n tè tÝch cùc tíi cung cÇu ngo¹i tÖ, t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn s¶n xuÊt trong n−íc ph¸t triÓn. §ång thêi nã còng lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh sù t¨ng tr−ëng ph¸t triÓn kinh tÕ. Thùc tÕ chøng minh nh÷ng n−íc ph¸t triÓn lµ nh÷ng n−íc cã nÒn ngo¹i th−¬ng n¨ng ®éng vµ ph¸t triÓn cã nh÷ng thÕ m¹nh nhÊt ®Þnh vÒ xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng, thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. V× vËy nã ®D chiÕm vÞ trÝ trung t©m trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n sau: * L−u th«ng hµng ho¸ trong n−íc víi thÞ tr−êng n−íc ngoµi. * T¹o nguån vèn kü thuËt tõ bªn ngoµi cã lîi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong n−íc. XuÊt khÈu hµng ho¸ thu nguån ngo¹i tÖ cho ®Êt n−íc lµ nguån vèn vËt chÊt cÇn thiÕt cho hiÖn ®¹i ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸. Trong khi ®ã, nhËp khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiÕp nhËn nh÷ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ, kü thuËt tiªn tiÕn tõ n−íc ngoµi, lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt trong n−íc. * XuÊt khÈu cã thÓ lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt cña tæng s¶n phÈm xD héi vµ tæng thu nhËp quèc d©n nh»m thÝch øng víi nhu cÇu tÝch luü. XuÊt khÈu thóc ®Èy khoa häc ph¸t triÓn lµm t¨ng C – gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ gi¶m V – gi¸ trÞ lao ®éng cÊu thµnh trong gi¸ trÞ hµng ho¸, chuyÓn dÞch c¬ cÊu h÷u c¬ cña t− b¶n. * XuÊt khÈu lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ b»ng viÖc t¹o ra m«i tr−êng thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng khai th¸c lîi thÕ cña mçi quèc gia. * XuÊt khÈu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n t¸c ®éng cña xuÊt khÈu ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu tíi c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng nh−: gióp lµm phong phó mÆt hµng trong n−íc, n©ng cao sù chän lùa cho ng−êi tiªu dïng. s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu sÏ thu hót ®−îc hµng triÖu lao ®éng vµo lµm viÖc t¹o ra thu nhËp æn ®Þnh, ®ång thêi t¹o ra ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu hµng tiªu dïng, ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng phong phó cña nh©n d©n. * XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ trªn c¬ së v× lîi Ých mçi bªn, ®ång thêi g¾n liÒn s¶n xuÊt trong n−íc víi ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. XuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng néi dung chÝnh trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña n−íc ta ®èi víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi v× môc tiªu d©n giµu n−íc m¹nh. Nh− vËy cã thÓ nãi ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sÏ t¹o ®éng lùc cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ. §iÒu nµy nãi lªn tÝnh kh¸ch quan cña viÖc t¨ng c−êng xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. * Th«ng qua xuÊt khÈu c¸c doanh nghiÖp trong n−íc cã thªm rÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh víi khèi l−îng lín vµ víi c¸c chñng lo¹i hµng ho¸ phong phó ®a d¹ng kh¸c nhau. + Nhê cã xuÊt khÈu mµ doanh nghiÖp lu«n lu«n s½n sµng ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi thÞ tr−êng vµ theo kÞp sù ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi. + Doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tiÒn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã nhiÒu c¬ héi më réng quan hÖ lµm ¨n bu«n b¸n víi nhiÒu ®èi t¸c n−íc ngoµi. Qua ®ã sÏ tiÕp thu ®−îc nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc kinh doanh , qu¶n lý doanh nghiÖp cña m×nh. +>Nguån ngo¹i tÖ do xuÊt khÈu mang l¹i gióp doanh nghiÖp cã thªm nguån tµi chÝnh m¹nh ®Ó t¸i ®Çu t− vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¶ vÒ chiÒu réng còng nh− chiÒu s©u. +>Doanh nghiÖp cã thÓ mang l¹i lîi Ých cho xD héi nhiÒu h¬n th«ng qua s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thu hót nhiÒu lao ®éng t¹o thu nhËp æn ®Þnh, ®ång thêi t¹o ra thu nhËp ®Ó nhËp khÈu vËt t−, t− liÖu s¶n xuÊt, vËt phÈm tiªu dïng phôc vô cho s¶n xuÊt còng nh− ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng−êi d©n. II. néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi doanh nghiÖp. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng hÕt søc phøc t¹p vµ chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u rµng buéc lÉn nhau vµ ®ßi hái nhµ xuÊt khÈu ph¶i hÕt søc thËn träng, linh ho¹t ®Ó n¾m b¾t ®−îc thêi c¬, gi¶m rñi ro vµ thu ®−îc lîi nhuËn cao nhÊt. Tuú theo c¸c lo¹i h×nh xuÊt khÈu kh¸c nhau mµ sè b−íc thùc hiÖn còng nh− c¸c h×nh thøc tiÕn hµnh cã nh÷ng nÐt kh¸c nhau. Song vÒ c¬ b¶n, néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu th−êng bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu sau ®©y: 1- Nghiªn cøu thÞ tr−êng: Nghiªn cøu thÞ tr−êng lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi bÊt cø mét nhµ kinh doanh nµo muèn tham gia vµo thÞ tr−êng thÕ giíi. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng tèt sÏ t¹o kh¶ n¨ng cho c¸c nhµ kinh doanh nhËn ra ®−îc quy luËt vËn ®éng cña tõng lo¹i hµng ho¸ cô thÓ th«ng qua sù biÕn ®æi nhu cÇu, hµng cung øng, gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng, qua ®ã gióp nhµ kinh doanh gi¶i quyÕt ®−îc c¸c vÊn ®Ò cña thùc tiÔn kinh doanh còng nh− yªu cÇu cña thÞ tr−êng. Nghiªn cøu thÞ tr−êng theo nghÜa réng lµ qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®Ó t×m thÞ tr−êng cho mét s¶n phÈm cô thÓ hay mét nhãm s¶n phÈm, kÓ c¶ ph−¬ng ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. HoÆc còng cã thÓ hiÓu ®ã lµ qu¸ tr×nh thu nhËp th«ng tin, sè liÖu vÒ thÞ tr−êng, so s¸nh, ph©n tÝch sè liÖu ®ã vµ rót ra kÕt luËn. Nh÷ng kÕt luËn nµy sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n lý ®−a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó lËp kÕ ho¹ch MARKETING... ChÝnh v× thÕ, nghiªn cøu thÞ tr−êng lµ mét ho¹t ®éng ®ãng vai trß ngµy cµng quan träng gióp c¸c nhµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña m×nh. Cã thÓ nãi nghiªn cøu thÞ tr−êng lµ mét c«ng viÖc kh¸ phøc t¹p v× nã tr¶i ra trong mét kho¶ng kh«ng gian rÊt réng víi sù kh¸c biÖt vÒ lÞch sö, ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn vµ c¶ m«i tr−êng v¨n ho¸. Nã ®ßi hái ng−êi nghiªn cøu ph¶i cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, gi¶i thÝch ®−îc nh÷ng hµnh vi, th¸i ®é c¬ b¶n trong kinh doanh vµ tiªu dïng cña thÞ tr−êng... ChÝnh v× thÕ, viÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng Quèc tÕ g¾n liÒn víi chi phÝ cao vµ ph¶i ®Çu t− mét l−îng thêi gian lín. §èi víi viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn ra thÞ tr−êng n−íc ngoµi ®ßi hái c¸c nhµ nghiªn cøu thÞ tr−êng ph¶i l¾m râ tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh, møc tiªu thô, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm v..v. S¶n phÈm thÞt lîn khi xuÊt khÈu ra thÞ tr−êng thÕ giíi sÏ cã nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thèng nhÊt ®é an toµn, sù kiÓm ®Þnh vÒ chÊt l−îng chung cña hai bªn. V× thÕ ®Ó lùa chän ®−îc thÞ tr−êng phï hîp cho s¶n phÈm cña m×nh b¾t buéc mçi doanh nghiÖp ph¶i cã sù ®Çu t− vµ nghiªn cøu cô thÓ thÞ tr−êng muèn tung s¶n phÈm vµo. Nghiªn cøu thÞ tr−êng th−êng ®−îc tiÕn hµnh theo hai ph−¬ng ph¸p chÝnh: - Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn: Lµ thu nhËp c¸c th«ng tin tõ c¸c nguån tµi liÖu ®D ®−îc xuÊt b¶n c«ng khai hay b¸n c«ng khai, xö lý c¸c th«ng tin ®ã. §©y lµ ph−¬ng ph¸p phæ th«ng nhÊt v× nã ®ì tèn kÐm vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña nh÷ng ng−êi xuÊt khÈu míi tham gia vµo thÞ tr−êng thÕ giíi. Tuy nhiªn nã còng cã h¹n chÕ nh− chËm vµ møc ®é tin cËy kh«ng lín. - Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i hiÖn tr−êng: Lµ viÖc thu nhËp th«ng tin chñ yÕu th«ng qua tiÕp xóc víi mäi ng−êi trªn hiÖn tr−êng. §©y lµ mét ph−¬ng ph¸p ®em l¹i nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, th−êng xuyªn ®−îc xö lý gióp ng−êi xö dông cã ph¶n øng linh ho¹t h¬n. Song ®©y còng lµ mét ho¹t ®éng tèn kÐm vµ kh«ng ph¶i ai còng cã ®ñ tr×nh ®é ®Ó lµm ®−îc. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ t×m kiÕm c©u tr¶ lêi tho¶ ®¸ng cho nh÷ng c©u hái mµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu buéc ph¶i lµm: * Ph©n bè d©n c− trong ®Þa bµn ra sao ? * Møc thu nhËp cña d©n c− ? * Tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ nghÒ nghiÖp phæ biÕn cña d©n c−. * Phong tôc, tËp qu¸n cña thÞ tr−êng. * YÕu tè chÝnh cña thÞ tr−êng. * S¶n phÈm cïng chñng lo¹i hoÆc t−¬ng tù nh− s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®D xuÊt hiÖn trªn thÞ tr−êng ch−a ? * Ph¶n øng cña ng−êi tiªu dïng víi s¶n phÈm ®ã. * Søc tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm cïng chñng lo¹i trªn thÞ tr−êng ? * Nh÷ng kh¸ch hµng nµo sÏ cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ? * Ng−êi tiªu dïng muèn g× vµ cÇn g× ? * Lµm thÕ nµo ®Ó tho¶ mDn nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ? * Søc mua cña thÞ tr−êng víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. * Ph−¬ng thøc ph©n phèi s¶n phÈm vµ m¹ng l−íi tiªu thô nµo sÏ phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. * Thêi ®iÓm nµo sÏ ®−a s¶n phÈm ra thÞ tr−êng ? Sau khi gi¶i ®¸p ®−îc nh÷ng c©u hái trªn, nhµ xuÊt khÈu cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®−a s¶n phÈm ra thÞ tr−êng mét c¸ch cô thÓ, chu ®¸o. ViÖc gi¶i ®¸p nh÷ng c©u hái trªn th−êng kh«ng ®ång nhÊt gi÷a nh÷ng ng−êi ®−îc giao nhiÖm vô nghiªn cøu, th¨m dß vµ kh¶o s¸t thÞ tr−êng. §iÒu nµy còng dÔ hiÓu bëi tr×nh ®é nhËn thøc vµ kh¶ n¨ng cña mçi ng−êi kh¸c nhau. Do ®ã, kh«ng thÓ cö duy nhÊt mét ng−êi ®i t×m hiÓu thÞ tr−êng mµ ph¶i cö nhiÒu ng−êi vµ trªn c¬ së ®¸nh gi¸ cña mçi ng−êi ®Ó t×m ra nh÷ng ý kiÕn ®ång nhÊt, nh÷ng ý kiÕn x¸c ®¸ng nhÊt (trong nh÷ng ý kiÕn ®ång) sÏ ®¸nh gi¸ ®−îc thùc chÊt nhu cÇu, thÞ tr−êng vµ søc mua cña ng−êi tiªu dïng. Mét ®iÒu mµ nhµ xuÊt khÈu ph¶i lu«n ghi nhí r»ng nghiªn cøu thÞ tr−êng kh«ng cã nghÜa lµ x¸c ®Þnh nhu cÇu, thÞ hiÕu, søc mua ... HiÖn nay t¹i thÞ tr−êng mµ ph¶i cao h¬n thÕ, xa h¬n thÕ lµ t×m ®−îc khuynh h−íng cña thÞ tr−êng ®Ó s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lu«n lu«n hÊp dÉn vµ thuyÕt phôc ng−êi tiªu dïng. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, kh¶o s¸t thÞ tr−êng ®iÒu quan träng h¬n c¶ ®èi víi nhµ s¶n xuÊt lµ t×m hiÓu sù biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng quèc tÕ cña mÆt hµng xuÊt khÈu. V× vËy, nhµ xuÊt khÈu cÇn cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi. Bªn c¹nh ®ã, do hµng ho¸ xuÊt khÈu th−êng ph¶i ®i qua c¸c n−íc, c¸c khu vùc kh¸c nhau, do ®ã sù thay ®æi gi¸ c¶ cña hµng ho¸ chñ yÕu phô thuéc vµo c¸c kho¶n chi phÝ sau: * Gi¸ trÞ hµng ho¸ ®¬n thuÇn. * Bao b×. * ThuÕ xuÊt khÈu. * Chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n. * Chi phÝ b¶o hiÓm. * Chi phÝ kh¸c. HiÖn nay Tæng c«ng ty ch¨n nu«i VN ®D dÇn kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr−êng thÕ giíi, s¶n phÈm cña c«ng ty ®−îc xuÊt khÈu sang mét sè thÞ tr−êng chÝnh nh−: Trung Quèc, HongKong, Nga, NhËt, v.v…Tuy nhiªn do yªu cÇu ngµy cµng cao cña ng−êi d©n còng nh− do sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt mµ yªu cÇu chÊt l−îng thÞt lîn ngµy cµng cao. Tæng c«ng ty ch¨n nu«i VN ®ang ®øng tr−íc nhiÒu khã kh¨n nhÊt ®Þnh, nh÷ng khã kh¨n vÒ viÖc ¸p dông d©y chuyÒn c«ng nghÖ trong kh©u chÕ biÕn, còng nh− trong qu¸ tr×nh ch¨n nu«i, v× thÕ khi xuÊt khÈu thÞt lîn ra thÞ tr−êng thÕ giíi c«ng ty ®D mÊt ®i rÊt nhiªu lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh nh− gi¸ xuÊt khÈu th−êng cao, chÊt l−îng cña s¶n phÈm ch−a ®¸p øng ®−îc mét sè thÞ tr−êng khã tÝnh nh− NhËt, Mü, §µi Loan,v.v…§Ó h¹n chÕ nh−îc ®iÓm ®ã th× TCT ®D chän cho m×nh nh÷ng thÞ tr−êng phï hîp víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh− yªu cÇu vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm. Ngoµi ra TCT cßn ®−a ra chiÕn l−îc kinh doanh phï hîp. 2 - X©y dùng chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh: * Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ thu ®−îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr−êng, ®¬n vÞ kinh doanh x©y dùng vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh. ViÖc x©y dùng bao gåm: §¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ tr−êng, søc mua, kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng , ®−a ra bøc tranh tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n. * Lùa chän mÆt hµng, thêi c¬, ®iÒu kiÖn vµ ph−¬ng thøc kinh doanh. * §Ò ra môc tiªu cô thÓ nh−: B¸n s¶n phÈm ë thÞ tr−êng nµo, b¸n bao nhiªu vµ víi gi¸ bao nhiªu? ... * §Ò ra biÖn ph¸p vµ c«ng cô thùc hiÖn nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu ®D ®Ò ra. * S¬ bé ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc kinh doanh th«ng qua mét sè c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau: - ChØ tiªu tû suÊt ngo¹i tÖ. - ChØ tiªu thêi gian hoµ vèn. - ChØ tiªu tû suÊt doanh lîi. - ChØ tiªu ®iÓm hoµ vèn. 3 - Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch xuÊt khÈu. 3.1 - T¹o nguån hµng xuÊt khÈu. T¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu lµ toµn bé ho¹t ®éng tõ ®Çu t−, s¶n xuÊt cho c¸c nghiÖp vô nghiªn cøu thÞ tr−êng, ký kÕt hîp ®ång, thùc hiÖn hîp ®ång, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n ... Nh»m t¹o ra hµng ho¸ cã ®Çy ®ñ tiªu chuÈn cÇn thiÕt cho xuÊt khÈu. Nh− vËy c«ng t¸c t¹o nguån cho xuÊt khÈu cã thÓ ®−îc chia thµnh hai ho¹t ®éng chÝnh: * Ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu th× ®©y lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt. * Nh÷ng ho¹t ®éng nghiÖp vô phôc vô cho c«ng t¸c t¹o ra nguån hµng cho xuÊt khÈu, th−êng do c¸c tæ chøc ngo¹i th−¬ng lµm chøc n¨ng trung gian. Nh− ®D biÕt, phÇn lín c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô tæ chøc thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu chØ lµm t¨ng thªm chi phÝ thuéc chi phÝ l−u th«ng chø kh«ng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. Do vËy c¸c nhµ xuÊt khÈu cÇn nghiªn cøu ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ c¸c nghiÖp vô nh»m t¨ng lîi nhuËn cho m×nh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu, hÖ thèng c¸c ®¹i lý thu mua hµng xuÊt khÈu ®−îc coi lµ nh©n tè quan träng mang tÝnh quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng cña hµng xuÊt khÈu, ®Õn tiÕn ®é giao hµng, thùc hiÖn hîp ®ång, uy tÝn cña doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc tÕ cho thÊy mét doanh nghiÖp xuÊt khÈu m¹nh kh«ng ph¶i chØ v× dµi vèn mµ lµ do cã hÖ thèng kh¸ch hµng m¹nh, hÖ thèng ®¹i lý thu mua réng kh¾p, ho¹t ®éng th−êng xuyªn, b¸m s¸t thÞ tr−êng. C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu lµ hÖ thèng c¸c c«ng viÖc bao gåm: - Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu: §©y lµ viÖc nghiªn cøu kh¶ n¨ng cung cÊp hµng xuÊt khÈu trªn thÞ tr−êng, ®−îc x¸c ®Þnh bëi nguån hµng thùc tÕ vµ nguån hµng tiÒm n¨ng. Trong ®ã nguån hµng thùc tÕ lµ nguån ®D cã vµ ®ang s½n sµng ®−a vµo l−u th«ng. Nguån hµng tiÒm n¨ng lµ nguån hµng ch−a xuÊt hiÖn, nã cã thÓ cã hoÆc kh«ng xuÊt hiÖn trªn thÞ tr−êng. Víi nguån hµng nµy, nhµ xuÊt khÈu ph¶i cã ®Çu t−, cã ®¬n ®Æt hµng víi nhµ s¶n xuÊt, vµ ®©y lµ nguån hµng rÊt quan träng trong xuÊt khÈu. Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu cßn nh»m x¸c ®Þnh chñng lo¹i mÆt hµng, kÝch cì, mÉu mD , c«ng cô, gi¸ c¶, thêi vô nh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh n¨ng riªng cña tõng mÆt hµng. Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc xem mÆt hµng dù ®Þnh xuÊt khÈu cã thÓ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña thÞ tr−êng n−íc ngoµi vÒ nh÷ng chØ tiªu kü thuËt, kinh tÕ hay kh«ng ? MÆt kh¸c nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu cßn ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ c¶ hµng ho¸ ®ã trong n−íc, so s¸nh víi gi¸ quèc tÕ ®Ó dù tÝnh ®−îc møc lDi sÏ thu ®−îc. Bªn c¹nh ®ã, ng−êi lµm c«ng t¸c nµy còng cÇn t×m hiÓu chÝnh s¸ch qu¶n lý cña Nhµ n−íc vÒ mÆt hµng ®ã nh− thÕ nµo ? TÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc trªn sÏ gióp doanh nghiÖp h¹n chÕ ®−îc rñi ro cña thÞ tr−êng, tiÕn hµnh khai th¸c æn ®Þnh nguån hµng trong kho¶ng thêi gian hîp lý, lµm c¬ së ch¾c ch¾n cho viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. - Tæ chøc hÖ thèng thu mua hµng xuÊt khÈu. X©y dùng mét hÖ thèng thu mua th«ng qua ®¹i lý vµ chi nh¸nh m×nh, doanh nghiÖp xuÊt khÈu sÏ tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ thu mua, n©ng cao n¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ thu mua. HÖ thèng thu mua bao gåm m¹ng l−íi c¸c ®¹i lý, hÖ thèng kho tµng ë c¸c ®Þa ph−¬ng, c¸c khu vùc cã lo¹i hµng thu mua. Chi phÝ nµy kh¸ lín, do vËy doanh nghiÖp ph¶i cã sù lùa chän c©n nh¾c tr−íc khi chän ®¹i lý vµ x©y dùng kho, ®Æc biÖt lµ nh÷ng kho ®ßi hái ph¶i trang bÞ nh÷ng ph−¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, ®¾t tiÒn. HÖ thèng thu mua ®ång thêi ph¶i g¾n víi c¸c ph−¬ng ¸n vËn chuyÓn hµng ho¸, víi ®iÒu kiÖn giao th«ng cña c¸c ®Þa ph−¬ng. Ngoµi ra ®Çu t− cho ng−êi s¶n xuÊt còng lµ mét c¸ch lµm ch¾c ch¾n, l©u dµi ®Ó ®¶m b¶o cã nguån hµng æn ®Þnh tr−íc sù tranh mua trªn thÞ tr−êng néi ®Þa. Tuy vËy, do yªu cÇu cña ®Çu t− nªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã vèn lín vµ còng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro do sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng, nhÊt lµ khi gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng h¹ xuèng d−íi møc kinh doanh cã lDi. Trong viÖc nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é kü thuËt cao, hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm, am hiÓu t×nh h×nh thÞ tr−êng. §iÒu nµy kh«ng ph¶i bao giê c¸c nhµ xuÊt khÈu còng lµm ®−îc bëi ngµy nay cã nhiÒu s¶n phÈm thuéc lo¹i kü thuËt cao, phøc t¹p vµ rÊt ®a d¹ng. - Ký kÕt hîp ®ång thu mua. PhÇn lín khèi l−îng hµng ho¸ ®−îc mua b¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th−¬ng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt hoÆc c¸c kh¸ch hµng th«ng qua hîp ®ång thu mua, ®æi hµng, gia c«ng ... Do vËy viÖc ký kÕt hîp ®ång cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu. Dùa trªn nh÷ng tho¶ thuËn vµ tù nguyÖn, c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång lµm c¬ së v÷ng ch¾c ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra mét c¸ch b×nh th−êng. §©y chÝnh lµ c¬ së ph¸p lý cho mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ ng−êi cung cÊp hµng. - Xóc tiÕn khai th¸c nguån hµng xuÊt khÈu. Sau khi ®D ký kÕt hîp ®ång víi c¸c kh¸ch hµng vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, nhµ xuÊt khÈu ph¶i lËp ®−îc kÕ ho¹ch thu mua, tiÕn hµnh s¾p xÕp c¸c phÇn viÖc ph¶i lµm vµ chØ ®¹o c¸c bé phËn lµm viÖc theo kÕ ho¹ch. Cô thÓ gåm nh÷ng phÇn viÖc sau: - §−a hÖ thèng kªnh thu mua ®D ®−îc thiÕt lËp vµo ho¹t ®éng. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc giÊy tê giao nhËn hµng theo hîp ®ång ®D ký. - Tæ chøc hÖ thèng kho tµng t¹i ®iÓm nót cña c¸c kªnh. - Tæ chøc vËn chuyÓn hµng theo c¸c ®Þa ®iÓm ®D qui ®Þnh. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ tiÒn thanh to¸n. Trong qu¸ tr×nh thu mua, nhµ xuÊt khÈu ph¶i ghi b¶ng biÓu ®Ó theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn ra nh÷ng ¸ch t¾c ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - TiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ xuÊt kho hµng xuÊt khÈu. PhÇn lín hµng ho¸ tr−íc khi xuÊt khÈu ®Òu ph¶i qua mét hoÆc mét sè kho ®Ó ®¶m b¶o, ph©n lo¹i, ®ãng gãi, nhê lµm thñ tôc xuÊt khÈu. Nhµ xuÊt khÈu cÇn chuÈn bÞ tèt c¸c kho ®Ó tiÕp nhËn hµng xuÊt khÈu. C«ng t¸c b¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho lµ mét nhiÖm vô quan träng cña chñ kho hµng. Chñ kho hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kh«ng ®Ó hµng h− háng, ®æ vì, mÊt m¸t... trõ khi nh÷ng sù cè ®ã lµ do bÊt kh¶ kh¸ng g©y ra. Cuèi cïng lµ c«ng viÖc xuÊt kho hµng xuÊt khÈu. Trong c«ng ®o¹n nµy cÇn chó ý nhÊt lµ ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê, ho¸ ®¬n hîp lÖ. 3.2 - §µm ph¸m, ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu. - §µm ph¸n lµ viÖc bµn b¹c trao ®æi víi nhau c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång. Cã nhiÒu h×nh thøc ®µm ph¸m kh¸c nhau: §µm ph¸m qua th− tÝn: §©y lµ h×nh thøc chñ yÕu ®Ó giao dÞch kinh doanh gi÷a c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu. Nh÷ng cuéc tiÕp xóc ban ®Çu th−êng lµ qua th− tõ, Ngay c¶ khi hai bªn cã ®iÒu kiÖn gÆp gì trùc tiÕp th× duy tr× quan hÖ qua th− tÝn th−¬ng m¹i vÉn lµ cÇn thiÕt. So víi gÆp gì trùc tiÕp th× giao dÞch qua th− tÝn tiÕt kiÖm ®−îc rÊt nhiÒu chi phÝ. Trong cïng mét lóc cã thÓ giao dÞch ®−îc víi nhiÒu kh¸ch hµng ë nhiÒu n−íc kh¸c nhau. MÆt kh¸c, ng−êi viÕt th− tÝn còng cã ®iÒu kiÖn ®Ó c©n nh¾c suy nghÜ, tranh thñ ý kiÕn cña nhiÒu ng−êi vµ cã thÕ khÐo lÐo dÊu kÝn ®−îc ý ®Þnh cña m×nh. Tuy nhiªn, giao dÞch b»ng th− tÝn th−êng mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ do ®ã cã thÓ bá lì mÊt thêi c¬ mua b¸n. Ng−êi ta cã thÓ sö dông ®iÖn tÝn ®Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm nµy. §µm ph¸n b»ng gÆp gì trùc tiÕp: GÆp gì trùc tiÕp gi÷a hai bªn ®Ó trao ®æi mäi ®iÒu kiÖn bu«n b¸n lµ mét h×nh thøc ®Æc biÖt quan träng. H×nh thøc nµy ®Èy nhanh tèc ®é gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò gi÷a hai bªn vµ nhiÒu khi lµ lèi tho¸t cho nh÷ng ®µm ph¸n b»ng th− tÝn ®D kÐo dµi qu¸ l©u mµ kh«ng cã kÕt qu¶. §µm ph¸n b»ng gÆp gì trùc tiÕp tuy hiÖu qu¶ h¬n h×nh thøc b»ng th− tÝn, ®iÖn tÝn, song ®©y còng lµ h×nh thøc ®µm ph¸n khã kh¨n nhÊt, ®ßi hái ng−êi tiÕn hµnh ®µm ph¸m ph¶i giái nghiÖp vô, tù tin, ph¶n øng nh¹y bÐn ®ñ tØnh t¸o vµ b×nh tÜnh do xÐt ý ®å cña ®èi ph−¬ng. - MÆc dï cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c h×nh thøc ®µm ph¸n song nh×n chung c¸c cuéc ®µm ph¸n ®Òu tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng néi dung sau: Chµo gi¸ (ph¸t gi¸): Lµ viÖc nhµ kinh doanh thÓ hiÖn râ ý ®Þnh b¸n hµng cña m×nh lµ thêi c¬ ®Ò nghÞ ký kÕt hîp ®ång. Trong chµo hµng, nhµ xuÊt khÈu ph¶i nªu râ tªn hµng, quy c¸ch, phÈm chÊt, sè l−îng, ®iÒu kiÖn, c¬ së giao hµng, gi¸ c¶ ... Hoµn gi¸ (mÆc c¶): Trong tr−êng hîp ng−êi nhËn ®−îc chµo hµng kh«ng chÊp nhËn hoµn toµn chµo hµng ®ã mµ muèn ®−a ra ®Ò nghÞ míi th× ®Ò nghÞ míi gäi lµ hoµn gi¸. Mçi lÇn giao dÞch th−êng ph¶i tr¶i qua nhiÒu lÇn hoµn gi¸ míi ®i ®Õn kÕt thóc. ChÊp nhËn: Lµ sù ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn cña chµo hµng hoÆc sau khi ®D hoµn gi¸, do c¶ hai phÝa cïng chÊp nhËn. Khi ®ã hîp ®ång ®−îc thµnh lËp. X¸c nhËn: Sau khi hai bªn mua b¸n ®D thèng nhÊt tho¶ thuËn víi nhau vÒ c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch, cã ghi l¹i cÈn thËn c¸c ®iÒu kho¶n ®D tho¶ thuËn råi göi cho bªn kia. §ã lµ v¨n b¶n x¸c nhËn th−êng ®−îc lËp thµnh 2 b¶n, bªn x¸c nhËn ký tr−íc råi göi cho bªn kia. Bªn kia ký xong tr¶ l¹i mét b¶n vµ gi÷ l¹i mét b¶n. Sau khi hai bªn tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n cã kÕt qu¶ sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ - Hîp ®ång th−¬ng m¹i Quèc tÕ. Néi dung cña hîp ®ång ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña c¶ hai bªn tham gia ký kÕt. Hîp ®ång thÓ hiÖn d−íi h×nh thøc b»ng v¨n b¶n lµ h×nh thøc b¾t buéc ®èi víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu ë n−íc ta . .3.3 - Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. Sau khi hîp ®ång ®−îc ký kÕt, cÇn x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm néi dung, tr×nh tù c«ng viÖc lµm, bè trÝ thêi gian, b¶ng biÓu theo dâi tiÕn ®é c«ng viÖc kh«ng ®Ó sai xo¸t x¶y ra. - Tr×nh tù thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu bao gåm c¸c b−íc: S¬ ®å: Tr×nh tù thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. Ký hîp ®ång xuÊt khÈu KiÓm tra L/C Xin giÊy phÐp xuÊt khÈu ChuÈn bÞ hµng ho¸ Giao hµng lªn tµu Lµm thñ tôc h¶i quan KiÓm nghiÖm hµng ho¸ Uû th¸c thuª tµu Mua b¶o hiÓm Lµm thñ tôc thanh to¸n Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i * KiÓm tra L/C: Sau khi hîp ®ång xuÊt khÈu ®D ®−îc hai bªn ký kÕt, ng−êi xuÊt khÈu cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i L/C do ng−êi nhËp khÈu më t¹i ng©n hµng cã khíp víi néi dung trong hîp ®ång kh«ng. NÕu cã yªu cÇu söa ®æi th× ph¶i th«ng b¸o cho ng−êi mua söa l¹i L/C t¹i ng©n hµng më L/C. Mäi néi dung söa ®æi ph¶i cã sù x¸c nhËn cña ng©n hµng më L/C th× L/C ®ã míi cã hiÖu lùc, v¨n b¶n söa ®æi trë thµnh mét bé phËn cÊu thµnh kh«ng thÓ t¸ch rêi L/C cò vµ néi dung cò bÞ huû bá. * Xin giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng ho¸: ViÖc xin giÊy phÐp xuÊt khÈu tr−íc ®©y lµ mét c«ng viÖc b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi muèn xuÊt khÈu hµng ho¸ ra n−íc ngoµi. Nh−ng b¾t ®Çu tõ ngµy 18/03/1998 theo quyÕt ®Þnh sè 55/1998/Q§/TTg ban hµnh ngµy 02/03/1998 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ th× tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®−îc quyÒn xuÊt khÈu hµng ho¸ phï hîp víi néi dung ®¨ng ký kinh doanh trong n−íc cña doanh nghiÖp, kh«ng cÇn ph¶i xin giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i Bé Th−¬ng m¹i n÷a. Tuy nhiªn quyÕt ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông víi mét sè mÆt hµng ®ang qu¶n lý theo c¬ chÕ riªng, cô thÓ lµ nh÷ng mÆt hµng g¹o, chÊt næ, s¸ch b¸o, ngäc trai, ®¸ quý, kim lo¹i quý, t¸c phÈm nghÖ thuËt, ®å cæ. §¬n xin giÊy phÐp xuÊt khÈu bao gåm: PhiÕu h¹n ng¹ch (nÕu hµng thuéc nhãm hµng Nhµ n−íc qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch). - B¶n sao hîp ®ång xuÊt khÈu. - L/C. - Mét sè giÊy tê liªn quan kh¸c. - * ChuÈn bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu: Sau khi xin ®−îc giÊy phÐp xuÊt khÈu, ng−êi xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh chuÈn bÞ hµng ho¸. C«ng viÖc gåm 3 c«ng ®o¹n sau: - Thu gom tËp trung thµnh l« hµng xuÊt khÈu: ë ®©y, doanh nghiÖp xuÊt khÈu tæ chøc thu gom hµng b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau. - §ãng gãi bao b× hµng xuÊt khÈu: ViÖc ®ãng gãi bao b× ph¶i c¨n cø vµo hîp ®ång ®D ký kÕt. Bao b× ph¶i ®¶m b¶o ®−îc phÈm chÊt cña hµng ho¸, dÔ nhËn biÕt hµng ho¸, g©y Ên t−îng cho ng−êi mua. - KÎ ký mD hiÖu hµng xuÊt khÈu: Ký hiÖu b»ng sè hay ch÷, h×nh vÏ ®−îc ghi ë mÆt ngoµi bao b× ®Ó th«ng b¸o nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc giao nhËn, bçc dì, b¶o qu¶n hµng ho¸. Khi kÎ ký mD hiÖu hµng hãa ph¶i ®¶m b¶o néi dung cÇn th«ng b¸o cho ng−êi nhËn hµng, cho viÖc tæ chøc vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n hµng ho¸, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu s¸ng sña, râ rµng, dÔ hiÓu. * Thuª tµu: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸, viÖc thuª tµu chë hµng dùa vµo c¸c c¨n cø sau ®©y: - Hîp ®ång xuÊt khÈu. - §Æc ®iÓm hµng ho¸ xuÊt khÈu. - §iÒu kiÖn vËn t¶i. Ch¼ng h¹n, nÕu ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng trong hîp ®ång lµ CIF hoÆc CRF th× ng−êi xuÊt khÈu cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thuª tµu. NÕu lµ FOB th× tr¸ch nhiÖm thuª tµu l¹i thuéc vÒ ng−êi nhËp khÈu. NÕu hµng ho¸ xuÊt khÈu cÇn ph¶i b¶o qu¶n t−¬i sèng th× cÇn ph¶i thuª tµu chuyªn dông cã thiÕt bÞ ®«ng l¹nh. Hay cÇn chë hµng cã khèi l−îng nhá lÎ ng−êi ta th−êng kh«ng thuª tµu chuyÕn mµ thuª tµu chî. Nh− vËy, trªn thùc tÕ ng−êi xuÊt khÈu cã nhiÖm vô thuª tµu hay kh«ng cßn tuú thuéc vµo ®iÒu kho¶n ®D tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®D ký kÕt.
- Xem thêm -