Tài liệu ôn tập môn kĩ năng giao tiếp nghề nghiệp

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -10- ÔN T P TÓM T T Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH Ch 1. K s là ai? 2. Ch c n ng c a k ? 3. Nhi m v c a k s ? 4- N ng l c – k n ng n có c a k s ? 5- Quá trình ào t o k ? Ch ng 1: CÔNG TÁC K S - T ng l p trí th c, - T t nghi p b c i h c ngành k thu t-công ngh , - Nhà khoa h c, có nhi u óng góp cho xã h i… - Gi vai trò quan tr ng: óng góp trí tu , sáng t o, quy t nh s thành công; - m nhi m công tác theo chuyên ngành c ào t o; - m nhi m công tác lãnh o, u hành; - Nghiên c u & ào t o… - Công dân g ng m u; - Th c hi n công tác chuyên môn theo chuyên ngành ào t o; - Nghiên c u và ng d ng thành t u NCKH vào th c ti n; - Tham gia công tác qu n lý, lãnh o; - T ào t o & tham gia ào t o c p d i… - Ki n th c chuyên môn, k n ng ngh nghi p, kinh nghi m th c ti n; - Tính chuyên c n, tính k lu t; - Th l c t t, tinh th n l c quan; - K n ng giao ti p; - Ki n th c tâm lý-xã h i; - K n ng t p h p m i ng i; - K n ng lãnh o… - B c h c: i h c - Chuyên ngành: K thu t, Công ngh - Th i gian: t 4 n 6 n m (tùy tr ng h p c th ) - Quá trình ào t o: + Kh i ki n th c c b n 25-30% + Kh i ki n th c c s 40-50% + Kh i ki n th c chuyên ngành 25-30% ng 2: K N NG GHI CHÉP - Hình th c ti p nh n tích c c thông tin (nghe, c, xem…) và chuy n sang d ng v n b n (ghi l i vào gi y); - Công vi c trí tu , t duy… 7. Các ph ng th c ghi - Ghi chép t bài nói/thuy t trình… (nghe, xem) - Ghi chép t v n b n/tài li u/sách… ( c, xem) chép? 8- Nh ng u c n l u - Nh ng khó kh n th ng g p; - Các b c chu n b c n thi t; ý v ghi chép t bài - Bi t thích ng v i các di n gi khác nhau; nói/thuy t trình? - Các y u t giúp cho vi c ghi chép; - Bi t cách khai thác các u ã ghi chép… u/d n nh p; 9. C u trúc/B c c c a - L i m Các n chuy n ti p/chuy n ý; t bài nói/ thuy t - N i dung chính t ng ph n; các nm u & k t thúc c a t ng trình? 6. Ghi chép là gì? Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -11- i dung chính; - T ng h p t ng ph n, t ng n i dung; - K t lu n. - Th i gian nghe ng n > < Th i gian ghi chép dài; 10. Nh ng khó kh n - K n ng thuy t trình c a di n gi /ng i nói; th ng g p khi ghi - C n k t h p ng th i nhi u ho t ng trí tu (nghe, hi u, phân chép t bài nói/ tích, ch n l c, ghi chép); thuy t trình…? - Không có s n nh ng ph ng pháp (th thu t) ghi chép chung… - Chu n b các ph ng ti n c n thi t: gi y, vi t… & các ph ng 11- Nh ng uc n ti n h tr (n u c n/quan tr ng): máy ghi âm…; bi t & c n chu n b có th ghi chép t t - Tham kh o các tài li u/thu t ng … liên quan n bài nói; - T p trung cao & k t h p các ho t ng trí tu … ghi chép; bài nói/thuy t - S d ng cách vi t t t, ký hi u…; trình? - Chú ý tính logic c a bài nói & suy oán m t cách logic nh ng n khó nghe/khó hi u… - Hi u ch nh và vi t l i ngay toàn bài tránh b quên sau này… 12- Nh ng u c n l u - Nh ng thu n l i & khó kh n th ng g p; - Các hình th c ghi chép; ý v ghi chép t các K thu t ghi chép;… n b n/tài li u? 13- Nh ng thu n l i và THU N L I: c tài li u d ti p nh n h n nghe (th i gian nhi u…); khó kh n th ng - Nhi u tài li u tham kh o phù h p… p trong ghi chép - Di n gi nh h ng giúp các v n , n i dung chính c n thi t… v n b n/tài li u? KHÓ KH N: t nhi u th i gian h n tham kh o tài li u; - Không có nh h ng rõ n i dung chính c n vi t;… - Ghi chép chu n b cho bài nói/bài thuy t trình; 14- Các hình th c ghi - Ghi chép hình thành m t v n b n m i, tài li u, lu n v n, bài chép t v n b n/tài nghiên c u… li u? - Ch n l a thông tin phù v i v i tài c n trình bày; 15- Các u c n thi t c, d s d ng…; a m t bài ghi chép - Cách ghi chép c n rõ ràng, m ch l c, d - Xây d ng dàn bài ( c ng) logic, rõ ràng, y ; v n b n/tài li u? - Chú ý các ph n/m c quan trong c a tài; - S d ng các k th t ghi chú, nh d ng… phù h p; - Trình bày ng n g n, d hi u; - S d ng nhi u b ng bi u, s li u, hình nh, s … minh h a; - Ghi rõ các tài li u tham kh o theo quy nh; - Ghi chú bên l v n b n ti n tra c u (khi c n)… 16- Các y u t c n chú - Nh n d ng c u trúc bài nói/bài vi t; ý giúp cho vi t ghi - Các hình th c ngôn t (l p i, l p l i); - Các ch then ch t (keywords) và các t h u ích;… chép t t h n? - Có nhi u ki u/cách trình bày khác nhau, tùy thu c vào t ng quy 17- Cách trình bày v nh c a t ng tr ng. Ví d : CH & S Tài li u tham kh o? Tác gi - Tác ph m – Xu t x [1]- Nguy n Th Mai, Võ Lê Phú và Nguy n K Phùng (2009). Tác ng c a bi n i khí h u n tài nguyên n c khu v c Thành Ph H Chí Minh. K y u H i Ngh Khoa h c và Công ngh l n th 11, HBK TP. H Chí Minh, 21-23/10/2009. [2]- Hà D ng Xuân B o, Tr n Th Vân (2010). Nghiên c u tác ng c a phát tri n ô th n nhi t b m t khu ô th TP. HCM b ng ph ng pháp vi n thám. i san Khoa h c và ào t o, Tr ng i h c Công ngh Sài Gòn, S 3, trang 171-177, 01/2010 Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -12- [3]- V Trung T ng (1994). Các h sinh thái c a sông Vi t Nam. NXB Khoa h c - K thu t, Hà N i. [4]- Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao (2008). A study on urban development through land surface temperature by using remote sensing: in case of Ho Chi Minh City, Journal of Science, Earth Sciences, VNU Hanoi Press, vol 24(3), pp. 160-167, 2008 http://www.js.vnu.edu.vn/e_3_08/b7.pdf Hà D ng Xuân B o, Tr n Th Vân (2010). Nghiên c u tác ng c a phát tri n ô th n nhi t b m t khu ô th TP. HCM b ng ph ng pháp vi n thám. i san Khoa h c và ào o, Tr ng i h c Công ngh Sài Gòn, S 3, trang 171-177, 01/2010 Nguy n Th Mai, Võ Lê Phú và Nguy n K Phùng (2009). Tác ng c a bi n i khí h u tài nguyên n c khu v c Thành Ph H Chí Minh. K y u H i Ngh Khoa h c và Công ngh l n th 11, HBK TP. H Chí Minh, 21-23/10/2009. n Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao (2008). A study on urban development through land surface temperature by using remote sensing: in case of Ho Chi Minh City, Journal of Science, Earth Sciences, VNU Hanoi Press, vol 24(3), pp. 160-167, 2008 http://www.js.vnu.edu.vn/e_3_08/b7.pdf Trung T ng (1994). Các h sinh thái c a sông Vi t Nam. NXB Khoa h c - K thu t, Hà i. Ch 18- i tho i là gì? ng 3: K N NG I THO I: a/ Cách t t nh t luân chuy n thông tin (b ng ngôn ng ) nh m gi i quy t v n c th . - Chuy n ý tu ng t ng - Nói v i ng i này sang ng i khác m t i khác. u gì ó. - Chia s thông tin và t o d ng m i quan h . - Gi i thi u mình v i ng - ng d n ng i khác i khác làm m t vi c gì ó b/ Giúp gi i quy t nhu c u c a con ng i, khó ch u, c ng th ng. 19- Sáu (6) ch c n ng a i tho i? i: chia s ni m vui, s b c 1. Ch c n ng thông tin, t ch c 2. Ch c n ng u khi n/ nh h 3. Ch c n ng ph i h p hành ng l n nhau ng 4. Ch c n ng t o m i quan h 5. Ch c n ng cân b ng c m xúc 6. Ch c n ng phát tri n nhân cách 20- N m (5) hình th c (m ng) trao i thông tin? i u (dân ch ) 1. ng hình sao 2. ng vòng tròn 3. ng dây chuy n Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH 4. ng an chéo 5. ng phân nhóm 21- Can thi p c a ng i ph ng v n? a/ Câu h i 22- Câu h i (can thi p a NPV) 1. Câu h i tr c ti p: s d ng -13- b/ Trình bày l i 23- Trình bày l i (can thi p c a NPV) b t u cu c i tho i. 2. Câu h i chuy n/gián ti p: s d ng trong i tho i ki u bán d n t, c n c vào thông tin c a ng i c ph ng v n ti p t c phát tri n, chi ti t hóa. Ví d : - Anh nghe c qua ...……? - Trên quan m nào ... ? - Anh có gi i thích thêm v …….. c không? 1- Trình bày l i: là k thu t chính trong m i tình hu ng giao ti p. - Giúp ng i nói th y c s chú ý l ng nghe c a ng i nghe. - Giúp ng khích h i nói có trách nhi m v nh ng gì minh nói, khuy n i sâu h n vào v n - Giúp hai bên không m t th i gian vì nh ng hi u l m áng ti c. 2- nh ngh a: Trình bày l i là ng t l i ng i nói t i m t th i m nghe tóm t t l i nh ng u h hi u v n i dung mà ng i nói a trình bày, sau ó ng i nói trình bày ti p. Trình bày l i là gì? thu t l p l i nh ng 24- Ba (3) m c bày l i: 1- Trình bày l i m t cách trình u ã nói m t cách rõ ràng, d hi u h n. n gi n 2- Trình bày l i có di n gi i (có minh h a, ví d ) 3- Trình bày l i theo ki u ng - 25- Trình bày l i m t cách n gi n: ng h p l i nh ng cl i m chính; - Ki m ch ng và bày t v i ng i nói v m c nghe: phát hi n nh ng u hi u nh m. 26- Trình bày l i có di n gi i: t nh t hi u c a ng Ng i trình bày l i không dùng cách này quan m hay ánh giá c a mình. kh ng nh 1- Làm n i b t m t m then ch t ch a hay t ng h p toàn b các ngh . c trình bày rõ ràng i av, 2- Làm sáng t bài phát bi u c a ng i nói b ng cách di n gi i hay thay i chút ít n i dung v a nghe c. 27- Trình bày l i theo ki u ng c l i: -T ng h p m t cách ngh ch lý, th m chí trái v i - Làm n i b t u th ng nghe; m chính d gây tranh lu n. Ki u này kéo theo m t s khó kh n v m t quan h . 28- Thái c a ng ph ng v n? i 29- N m (5) ki u thái chung (c a NPV)? a/ Các ki u thái chung: b/ Các ki u thái di n ti n (t ng ph n): 1- Thái chuyên ch : tìm cách áp t ý ki n, quy t nh c a mình lên ng i khác không quan tâm n ph n ng c a h , ki u Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -14- này s d ng vi c r n e, h m d a. 2- Thái mu n gia tr ng: mu n kh ng ch ng c ng i khác th ng yêu. 3- Thái th 4- Thái trung l p: là thái i khác nh ng l i n: theo cách lôi kéo hay gi t dây. ki u không d n d t. 5- Thái h p tác: giúp ng i khác a ra quy t nh úng n. Là ki u giao ti p t ng h , không áp t. T NH T 30- Chín (9) ki u thái di n ti n (t ng ph n) c a NPV? 1. Thái ra l nh hay quy t oán 2. Thái l n tránh 3. Thái mê ho c d d 4. Thái ánh giá 5. Thái th m dò 6. Thái di n gi i 7. Thái xu t hay khuyên b o 8. Thái giúp 9. Thái thông c m a/ 31- Chu n b m t cu c i tho i? VI C GÌ CÂN L U Ý NH T? tính công b ng hay h tr tài: b/ B i c nh c/ M c tiêu: d/ Các thông tin, l p lu n cho e/ K ho ch và trình t 32- tài ( i tho i)? VI C GÌ CÂN L U Ý NH T? 1. v n 34- M c tiêu ( /tho i)? i tho i: gì? 2. Vi c trình bày tài có rõ ràng ch a? 3. Làm th nào trình bày m t cách chính xác 4. Ng 33- B i c nh ( i tho i)? VI C GÌ CÂN L U Ý NH T? tài 1. i i tác ã có tr tài hôm nay 2. Ai s là ng i tài? c nh ng thông tin nào v c c p tài? n trong hoàn c nh nào? i tho i v i ta? 3. Li u h có n m c b i c nh không? Nêu b t các k t qu t c 35- Các thông tin, l p 1. Thông tin nào c n chú tr ng; lu n cho tài ( i 2. Ví d c th nào; tho i)? 3. Tài li u nào; 4. Tr l c, ph n bi n nào. 36- K ho ch và trình i tho i: 37- i tho i qua n tho i? VI C GÌ CÂN 1. ra k ho ch; 2. Trình t : cái nào nói tr c, cái nào nói sau. 1. Nh ng khó kh n Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -15- 2. Nh ng con s gây kinh ng c U Ý NH T? 3. Làm th nào có c s ti p xúc 4. Duy trì s chú ý 5. t thúc cu c i tho i qua 6. t vài l i khuyên cu c n tho i i tho i có hi u qu 1. Th i gian, chi phí, ph i trình bày n i dung m t cách rõ ràng, th , chính xác; 38- Nh ng khó kh n i tho i qua n tho i)? VI C GÌ CÂN U Ý NH T? 2. Không nhìn th y ng i giao ti p; 3. Không “th y” ph n ng c a nhau; 4. Vi c mô t b h n ch . 39- Nh ng con s gây kinh ng c ( i tho i qua n tho i)? VI C GÌ CÂN L U Ý NH T? a/ 58% các l n ch chuy n máy có th i gian > 3 phút; b/ 77% không ghi nh n l i thông tin do ng c/ 82% nh ng ng 1. 40- Làm th nào có c s ti p xúc ( i tho i qua n tho i)? 41- Duy trì s chú ý i tho i qua n tho i)? VI C GÌ CÂN L U Ý NH T? ig i i i tho i cung c p; n không t gi i thi u. gi i thi u; 2. Trình bày lý do c a cu c g i – tránh dài dòng. 1. Nêu 1vài q/ 2. Tìm m t m chung mang ý ngh a tích c c trong quá kh ; m chung mang ý ngh a tích c c; 3. Tìm cách di n 4. Nói nh ng 5. t mang tính u mà ng i ng viên, khích l hành ng; i tho i quan tâm; t câu h i; 6. Trình bày l i. a) Phát bi u tóm t t n i dung; 42- K t thúc cu c i tho i qua n tho i b) a ra 1 gi i pháp; c) Xác 43- . M t vài l i khuyên cu c i tho i có hi u qu ( i tho i qua n tho i)? 44- K t thúc bu i tho i? i 45- Các l u ý khi tho i: i 1. nh th a thu n m i quan h . th : ng i th ng l ng, h i nghiêng v phía sau; 2. Ti ng nói: âm l 3. ng, cách phát âm, dung l ng câu h i s d ng: ng n g n, ng ng t l i ng tránh nói các t tr u t ng, t i ngh a; a/ Các l u ý khi b/ Trong tr ng h p ng h p àm phán th 1. Trình bày l i nh ng ng l ng: m chính ã th o lu n; 2. Trình bày l i k t qu c a cu c 1. Nh ng i ang nói, i tho i 3. Xác nh rõ tình tr ng v n còn t n t i không? 46- Trong tr ng, gi ng; i tho i; vào cu i bu i i tho i, v n m then ch t trong các th a thu n; Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH àm phán th ng: ng 2. Nh ng m th ng nh t ch a gi i quy t 3. Nên s d ng ph c; ng pháp thông d ng c a h th ng ch t l AI LÀM, V N Ch -16- GÌ, ÂU, NH TH NÀO, KHI NÀO, T I SAO? ng 4: K N NG THUY T TRÌNH & U KHI N CU C H P: Khái ni m: 47- Thuy t trình n ng thuy t trình và u khi n cu c h p là các k n ng c n thi t cho m t cán b k thu t. a) Là v khí quan tr ng giúp cho b n thành công trong các cu c àm phán, th ng l ng v.v… b) Giúp truy n t m t cách hoàn h o các ý t nghe thính gi ang l ng nghe b n. 48- ng: u khi n cu c p YÊU C U a) Là m t trong các cách trình ho t ng. b) Ng i t ch c tr tr c t p th c) 49- Các b c chu n b thuyêt trình? ng cho ng u hành c quan hay i n v trong quá c tiên c ng ph i trình bày báo cáo m t v n m i ng i n m b t v n . òi h i ng i ch trì ph i t o cho ng i tham d n m b t c n i dung, nh n bi t các thông tin c n thi t. 1. Thu th p tài li u liên quan: ng i thuy t trình ph i n m v ng t v n ki n th c sâu r ng, m t l ng thông tin phong phú v ch s trình bày. 2. Xác nh rõ m c tiêu c a tài ph i thuy t trình C n vi t ra gi y nh ng n i dung chính c a bài nói. 3. p luy n thuy t trình th t nghiêm túc: th thuy t trình không nhìn vào b n th o. 4. 50- Quy trình chu n b thuy t trình? 51- Giai n 1: Phân tích khán gi (trong QTCBTT)? n chu n b tr t ra. c các câu h i mà ng Giai n 1: Phân tích khán gi Giai n 2: Xác Giai n 3: Phác th o bài thuy t trình Giai n 4: Hoàn ch nh bài thuy t trình Giai n 5: Thuy t trình th n xác nh ch i nghe có kh n ng và n i dung thuy t trình nh rõ: - Khán gi là ai. - H c n gì? H mu n bi t gì? - ng l c c a h khi - H k v ng gì n v i bu i thuy t trình. bu i thuy t trình. Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH 52- Giai n 2: Xác nh ch và n i dung thuy t trình (trong QTCBTT)? + Xác nh ch -17- và n i dung thuy t trình. + Suy ngh tìm ra nh ng m c n nh n m nh trong bài TT. + L a ch n nh ng tài li u t t nh t cho bài thuy t trình. 53- Giai n 3: Phác th o bài thuy t trình (trong QTCBTT)? - Vi t c ng s b cho bài thuy t trình - Vi t c ng chi ti t cho bài thuy t trình - Phác th o bài thuy t trình (luôn nh Hãy t 54- Giai n 4: Hoàn ch nh bài thuy t trình (trong QTCBTT)? c bài phác th o và L ng nghe s ây là v n nói) c cho ng i khác nghe. óng góp và s a ch a. Chèn thêm nh ng câu, ph n chuy n ý, chuy n vi t có logic, ch t ch h n. n bài Chu n b slide power point, … nh ng ph ng ti n k thu t nghe nhìn thích h p bài thuy t trình t hi u qu cao. 55- Giai n 5: Thuy t trình th (trong QTCBTT)? Chu n b ngôn ng . Chu n b ngôn ng c th . Th c t p thuy t trình k t h p v i slide power point,… Suy ngh b n nên n m c gì? Trang Hình dung khán gi tr 56- Ngôn ng ngo i hình trong thuy t trình? m ra sao. c m t và t p d t l i l n n a. 1. Trang ph c g n gàng, l ch s , nét m t t i vui cùng v i t th và c ch m nh d n s t o m i thi n c m và quan h thân tình i m i ng i. 2. Khi c m i lên thuy t trình, b n nên b c i ch ng ch c, ng a m t quan sát vòng m t l t qua thính gi t o ra s giao l u tình c m u tiên i v i h . 3. Khi thuy t trình (khi nói) th nh tho ng dùng tay làm các c ch nh m minh h a di n t các ý c a mình. 4. Giao ti p qua ánh m t: hãy nhìn bao quát toàn b thính gi , c bi t l u ý n nh ng ng i ng i các hàng gh cu i cùng thi t l p quan h v i thính gi . 5. 57- Ng u c a gi ng nói trong TT? d ng ngôn ng n gi n, súc tích trình rõ ràng d hi u. m b o bài thuy t Khi nói: phát âm chu n xác, tránh nói luyên thuyên, phát âm sai d làm thính gi hi u l m và coi th ng b n. Nói l n m i ng i nghe rõ ràng. Không nói quá nhanh ho c quá ch m, t c – 140 t /phút. trung bình t 125 Thay i âm l ng, nh p , âm u c a gi ng nói cho phù p v i b i c nh ây là u c n thi t truy n t i thông p a b n n thính gi . Tránh nói gi ng m m, à, nên l y h i trong c h ng gi ng nói tr m mà vang xa. Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… có hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -18- g ng không dùng nh ng t m, nh ng m u t vô ngh a nh : “cái”; “ y th là”; “ âm ra là”; “hóa ra là”; “coi nh là”; “nói th t ch ” v.v… 58- S ng c m c a thính gi trong TT? - Ng i TT c n nhìn kh p h i tr ng quan sát m i quan tâm a thính gi , xem ây có ph i là m t t p th h ng say ch i nghe và ti p thu bài nói hay không?. - n c n v n d ng tr c giác nh y bén thích h p v i c t a và thính gi . ch n cách ti p c n - n truy n t nh ng u mà c t a quan tâm, ôi lúc c n th c nh h b ng nh ng chuy n vui, chuy n vui liên quan n n i dung b n ang c p là tuy t v i nh t. - Ng i TT ph i có ni m say mê v i bài nói c a mình, t ó h có kh n ng sáng t o, c m hóa và quy n r ng i nghe. 59- K ho ch trình bày trong TT? p k ho ch phù h p và chu n b chu áo là cho bu i thuy t trình thành công; u ki n c t lõi Ngoài bài vi t ng i thuy t trình c n có m t dàn bài c a bài nói, trên ó, ghi th i gian di n bi n t ng ph n, Ng i thuy t trình không nên c bài vi t s n mà ch tham kh o nh n m nh, ho c ch c m t vài n nh : k t lu n, trong khi c th nh tho ng ph i ng ng u lên nhìn c t a giao ti p không b gián n. Ng i thuy t trình c n th ng xuyên ki m soát th i gian. Ng i thuy t trình c n t n d ng các ph ng ti n nghe nhìn bài thuy t trình c a mình thêm phong phú và h p d n. 60- Slides s d ng trong TT? Theo kinh nghi m, m t bài thuy t trình kho ng 10 phút nên s ng t 6 n 12 slide. RÕ RÀNG, t bài nói kho ng 1 gi nên chu n b 30 – 70 slide. NG N G N, ch (font size) nên t 18 tr lên, ch dùng cho t a n h n. SÚC TÍCH, MINH H A, P c n Trên m i slide t i a ch nên dùng hai ki u ch (font type). Tiêu nên dùng ch in hoa. Ph n n i dung nên dùng ki u ch th ng. Ch n m t thi t k c b n và gam màu ch thuy t trình. o cho toàn b bài Khi ch n màu n n và màu ch cho slide nên ch n nh ng màu ng ph n m nh (ch en trên n n tr ng, ch tr ng/vàng trên n xanh) 61- S d ng các thi t nghe-nhìn trong TT? a/ Các lo i thi t b có tay; B ng gi y ph c t p th p: B n in phát; B ng vi t b/ Các lo i thi t b có ph c t p trung bình: Máy chi u projector; Máy chi u overhead; H th ng âm thanh c/ Các lo i thi t b có ph c t p cao: Video; Thi t b ti n; h a trên máy tính Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… a ph ng hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -19- cl c Danh m c b ng, hình nh v ch vi t t t 62- B c c Lu n v n t nghi p? u ng quan Ph ng pháp lu n nghin c u t qu v bn lu n t lu n & Ki n ngh Danh m c cc ti li u tham kh o Ph l c 63- N i dung ph n M U trong LVTN? Trình bày: - Lý do ch n - M c ích, tài, it ng và ph m vi nghiên c u, - Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a tài nghiên c u, - Tính m i, - Ph ng pháp nghiên c u, - Ngu n tài li u s d ng. 64- N i dung ph n NG QUAN trong LVTN? - Phân tích, ánh giá các công trình nghiên c u ã có c a các gi trong và ngoài n c liên quan m t thi t n tài LV; - Nêu nh ng v n - Ch ra nh ng v n u, gi i quy t. còn t n t i; mà tài lu n v n c n t p trung nghiên 64- N i dung ph n PH NG PHÁP LU N trong LVTN? Trình bày c s lý thuy t, lý lu n, gi thuy t khoa h c và ph pháp nghiên c u ã c s d ng trong lu n v n. 65- N i dung ph n T QU và TH O LU N trong LVTN? - Mô t ng n g n công vi c nghiên c u khoa h c ã ti n hành, các s li u nghiên c u khoa h c ho c s li u th c nghi m. 65- N i dung ph n T LU N trong LVTN? 66- Trình bày LVTN? ng - Ph n bàn lu n ph i c n c vào các d n li u khoa h c thu c trong quá trình nghiên c u c a tài lu n v n ho c i chi u i k t qu nghiên c u c a các tác gi khác thông qua các tài li u tham kh o - Tóm t t các k t lu n chính c a t ng ph n/ t ng ch dung lu n v n, có s li u minh h a c th . - Tr l i úng và u LVTN) ng trong n i các yêu c u c a Nhi m v LVTN ( ã xu t - Soaïn thaûo vaên baûn - Ti u m c trong LVTN - b ng bi u, hình v , ph 67- So n th o v n b n (trong trình bày - Lu n v n ph i ch s , không ng trình c trình bày ng n g n, rõ ràng, m ch l c, c t y xóa, có ánh s trang, ánh s b ng Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH bi u, hình v , LVTN)? th . - Lu n v n s d ng th ng dùng ki u ch Times New Roman, ch 13 c a h so n th o Winword ho c t ng ng; m t ch bình th ng, không c nén ho c kéo dãn kho ng cách gi a các ch ; - dãn dòng t - trên 3 cm; - d - trái 3 cm; - ph i 2 cm. 68- Ti u m c trong LVTN? -20- ch 1,5 lines; i 3 cm; trang c ánh gi a, phía trên u m i trang gi y. 1. Các ti u m c c a lu n v n c trình bày và ánh s thành nhóm ch s , nhi u nh t g m b n ch s v i s th nh t ch s ch ng (ví d : 4.1.2.1 ch ti u m c 1 nhóm ti u m c 2 m c 1 ch ng 4). 2. 69- B ng bi u, hình v , ph ng trình trong LVTN? i m i nhóm ti u m c ph i có ít nh t hai ti u m c (không th có ti u m c 2.1.1 mà không có ti u m c 2.1.2 ti p theo). Vi c ánh s b ng bi u, hình v , ph ng trình ph i g n v i s ch ng; ví d Hình 3.4 có ngh a là hình th 4 trong Ch ng 3. i th , b ng bi u l y t các ngu n khác ph i c trích n y , ví d “Ngu n : B Tài nguyên & Môi tr ng, 2006”. Ngu n c trích d n ph i c Tài li u tham kh o. c li t kê chính xác trong danh u c a b ng bi u ghi phía trên b ng, ghi phía d i hình. u c a hình v Thông th ng, nh ng b ng và hình ph i i li n v i ph n n i dung c p. 70- Tài li u tham kh o và cách trích d n trong LVTN? o i ý ki n, khái ni m có ý ngh a, mang tích ch t g i ý không ph i c a riêng tác gi và m i tham kh o khác ph i c trích n và ch rõ ngu n trong danh m c Tài li u tham kh o c a lu n v n. o Vi c trích d n là theo s th t c a tài li u danh m c Tài li u tham kh o và c t trong ngo c vuông, khi c n có c s trang, ví d [15, tr. 314 -315]. o i v i ph n c trích d n t nhi u tài li u khác nhau, s c a ng tài li u c t c l p trong t ng ngo c vuông, theo th t t ng d n, ví d [19], [25], [41], [42]. Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH Ch -21- ng 5: TH C HÀNH NGH NGHI P 71. t v n v th c hành ngh nghi p? 72. Nhi m v c a SV khi i th c t p? 73- Khuôn kh c a SV i nhà máy/c s th c t p? 74- Cách ti n hành th c t p c a SV t i các n v th c t p 1. Th c t p c a sinh viên t i xí nghi p c coi nh là m t ph n a ch ng trình ào t o. 2. Cho phép sinh viên t tr c nghi m mình b ng s o l ng n ng c và kh n ng c a mình, so v i nh ng kh n ng mà n v th c t p - VTT (Cty, XN, nhà máy) yêu c u. 3. Th i gian th c t p này giúp cho sinh viên hi u bi t và b t u n bó v i xí nghi p, nh n th c c vai trò c a mình i v i VTT (xí nghi p). 1. Chu n b c a sinh viên tr c khi i th c t p - Nghiên c u các thông tin v xí nghi p và tình hình h at ng a xí nghi p. - Xác nh nhi m v c a mình ph i th c hi n trong th i gian th c t p t i xí nghi p. 2. Th i gian l u l i trong xí nghi p - H i nh p vào môi tr ng công nghi p: tìm hi u và hòa mình vào h at ng c a xí nghi p. - Th c hi n nhi m v c giao do giáo viên và cán b h ng n giao. 1. Xí nghi p ti p nh n sinh viên và giao cho m t ng i h ng n. H là k s , cán b k thu t hay chuyên viên cao c p; 2. Ng i h ng d n giúp cho sinh viên h i nh p d dàng vào xí nghi p, h cung c p nh ng thông tin, c tính khoa h c k thu t, theo dõi và ánh giá công vi c c a sinh viên. 3. môn s c m t giáo viên th ng xuyên theo dõi sinh viên th c t p xí nghi p. 4. Vi c th c t p này không nh ng cho phép SV t ng c ng m i liên h v i xí nghi p, mà nó còn t o ra s ánh giá các thành tích u tiên và kh n ng h i nh p c a SV vào xí nghi p. 5. Trong tr ng h p g p khó kh n v ph ng pháp lu n k thu t, u ki n v t ch t v.v… sinh viên có th ngh các bu i g p v i giáo viên h ng d n tìm ra s giúp c n thi t. 6. u vi c th c t p ti n tri n ch m c n có k h ach nhanh chóng b sung t c th i sinh viên ph i báo cáo l i và xin ý ki n a cán b nhà máy và giáo viên h ng d n. 7. Các bu i g p g này có th có nh ng m c tiêu khác nhau và liên quan n tài c giao: + N u tài quá r ng, c n ph i gi i h n nó. + N u tài quá m h , c n ph i xác nh c th chính xác. + Các khó kh n g p ph i. + C n giúp thêm v n gì? + C n gi i thích nh ng k t qu nh n c và vi c khai thác chúng ra sao? + Nh ng thông tin t c có ý ngh a gì? ã t c yêu u t ra ch a? + K h ach s báo cáo ra sao? + Có th ngh th y g i ý tài lu n án t t nghi p (n u là t th c t p t t nghi p) tìm hi u thêm t i nhà máy. 1. Phân tích nhi m v và b i c nh c a t th c t p. 2. Tìm hi u quá trình hình thành và phát tri n c a xí nghi p. 3. Tìm hi u s t ch c và trình n ng l c b c th c a xí Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH VTT)- xí nghi p/c s / nhà mày/ công ty? 75- Các ph ng ti n làm vi c c a SV t i các VTT? 76- S c n thi t c a t báo cáo th c t p (BCTT)? 77- N i dung c a BCTT? -22- nghi p. 4. Tìm hi u các m i quan h và t m h at ng c a xí nghi p. 5. Tìm hi u s n ph m c a xí nghi p. 6. Tìm hi u các thi t b c a xí nghi p. 7. p k h ach, ph ng pháp và l ch trình th c hi n theo nhi m c giao. 8. Ti n hành nghiên và xu t các gi i pháp cho các v n :tìm hi u các thi t b , các b n v , s …; 9. Ti n hành th c hi n các thí nghi m (n u ó tài nghiên c u). ó phân tích, gi i thích ánh giá các k t qu t c. 10. p s làm cán b k thu t. 11. Ti n hành ghi nh t ký u n. 12. Ki m tra l i toàn b các h at ng xem có t c nh các c tiêu c a t th c t p ra hay không? 1. Tài li u và thông tin: bao g m: các tác ph m, t p chí, tài li u thu t (thuy t minh, b n v , s , lý l ch máy…), tài li u nghe nhìn m t th vi n, m t trung tâm t li u hay phòng thu t c a xí nghi p. 2. Các bu i th o lu n: v i các cán b k thu t c a VTT thu th p thông tin nh m th c hi n tài c a mình. 3. Tham d các bu i h p c a VTT: n u c tham gia các cu c h p c a xí nghi p thì ghi chép y và phân tích n i dung bu i h p. 1. t qu : Báo cáo th c t p chính là k t qu nh ng x lý t t các li u, t li u ã thu nh p trong quá trình TT t i xí nghi p… 2. Nhi m v : Cho phép SV ch ng t r ng mình có hoàn thành nhi m v mà nhà tr ng và XN giao phó cho mình không? 3. ánh giá: GV c a b môn ánh giá các ph n gi ng d y lý thuy t và th c hành c a mình thông qua vi c ng d ng c a SV trong t th c t p t i xí nghi p. 4. d ng: Xí nghi p có th s nghiên c u s d ng các k t qu mà trong quá trình th c t p sinh viên ã gi i quy t. 5. Các sinh viên khóa ti p theo s tham kh o các báo cáo này nh m tìm ki m ó m t s t li u c n thi t ph c v cho các nghiên c u c a mình. 6. óng góp trao i trong bu i b o v làm cho nh ng u hi u sai, nh ng l i chú d n không úng, s tham kh o các tài li u th c hi n không nghiêm túc s c ch ra và phê phán. 7. Giúp m i sinh viên ý th c c nh ng v n t ra và khuy n khích sinh viên tìm c m t ph ng pháp nghiên c u nghiêm túc và có hi u qu h n… 1. Không có m t bài m u nào c s d ng chung c , bài báo cáo t t nh t là bài báo cáo c trình bày rõ ràng, y , theo các tiêu chí sau: i dung c a báo cáo là nh ng ch t li u góp nh t trong su t quá trình th c t p theo nhi m v tài c giao. - Nh ng x ng c a sinh viên trong quá trình th c t p c ng i h ng d n ng ý. 2. vi c c và tham kh o v n b n c thu n l i, ng i s an th o báo cáo c n tuân th các quy nh chung. 3. Th ng m t bài báo cáo th c t p bao g m: cl c Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -23- - 78- N i dung c a ph n CL C? 79- Nôi dung c a L I NÓI U? 80- N i dung c a ph n GI I THI U? 81- N i dung c a các CH NG khác? 82- N i dung c a ph n T LU N? 82- N i dung c a ph n TÀI LI U THAM KH O? 83- N i dung ph n PH L C? i nói u Gi i thi u(d n nh p) Thân bài báo cáo c chia nh làm nhi u ch ng, ph n theo các k t qu t c t lu n. - Tài li u tham kh o - Ph n ph l c. - Có th có ho c không có ph n h s hình nh minh h a c l c tóm t t ch ra tên các ph n, các ch ng, m c, an… có ánh s trang chính xác theo dõi. cl c c t u các báo cáo cho phép c gi tham kh o tìm ra t ó nh ng thông tin mà h c n nghiên c u. i nói u - Là nh ng gi i thi u t ng quan v công vi c: b n s ch ng minh r ng b n có kh n ng n m v ng v n mình t ra và gi i quy t. - Xác nh các gi i h n tài m t cách chính xác; n nh n m nh nh ng h n ch c a các k t qu nh n c - Cu i cùng, thêm vào l i cám n nh ng ai ã giúp b n trong quá trình th c t p. Gi i thi u - Xác nh rõ ràng i t ng nghiên c u và trình bày nh ng d li u c bi t. - Bày t nh ng m c ích mà ta ngh c n t n - Thông báo v n t t b c c c gi theo dõi m t cách d dàng ti n trình công vi c. Ph n gi i thi u v xí nghi p: t o nên ch ng u tiên v n t (t 3 n 5 trang) và trình bày rõ ràng. Ph ng pháp lu n: Các k t qu và ng d ng Các ngh t m th i t lu n - Trình bày l i nh ng k t qu chính, các gi i pháp… t c - Có th nh c l i k t qu chính c a m t s ch ng, t m nhìn hay ph ng pháp gi i quy t. - Ch ng minh r ng có m t s thích ng gi a các m c ích c t ra b i xí nghi p và nh ng k t qu nh n c trong th c t p. ki n nh ng tri n v ng c a s phát tri n sau này c a tài. Tài li u tham kh o - Ph i rõ ràng và ch ghi l i các t a có liên quan c tham kh o trong báo cáo. i v i sách: tên, h tác gi , t a tác ph m, n i xu t b n, nhà xu t b n, n m xu t b n, s trang. i v i bài t p chí: tên, h tác gi , t a chính xác c a bài, tên c a t p chí, ngày và s c a t p chí, trang c a bài báo. ch các tài li u tham kh o trong báo cáo th ng ghi b ng th t vào gi a d u móc […]. Ph n ph l c t c tài li u ch a nh ng thông tin b sung, các l u ý k thu t, bi u s n xu t… t c tài li u quan tr ng ph i c tham kh o nhi u l n trong khi th c hi n v n b n. Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -24- - 84- Trình bày & b o v bài BCTT ? 85- Lu n v n t t nghi p (LVTN) c a SV? 86- Trách nhi m c a SV khi th c hi n LVTN? t c các tài li u liên quan n chuyên môn v m t câu h i. t c tài li u dài: h ng d n bu i th o lu n, chu i các b ng bi u, ch ng trình tin h c, chi ti t v l p ráp n t … t c ph l c ph i c s d ng và thông báo trong v n b n a báo cáo. SV s trình bày & b o v BCTT c a mình tr c H i ng bao m các GV c a b môn và có th có i di n c a VTT. TH I GIAN : Vi c trình bày c kéo dài trong kh ang 30 phút bao g m ba giai an: Ph n trình bày c a sinh viên kéo dài t i a 10 n 15 phút. Tr l i các câu h i c a h i ng, kéo dài t 10 n 15 phút. Vi c ánh giá c a h i ng (không có m t c a SV) 5 phút TRÌNH T TH C HI N: 1. Gi i thi u xí nghi p 2. Xác nh rõ ràng công vi c mà GV và VTT giao phó và nh ng gi i h n mang l i trong quá trình th c t p. 3. Gi i thi u bi n pháp, ph ng pháp ti p c n, cách th c ti n hành th c hi n tài, các khó kh n chính ã g p và ch ng minh cách nào có th v t qua nó. 4. t qu chính và phân tích s t c có th a mãn m c tiêu hay không. N u có s sai l ch, gi i thích vì sao? 5. t lu n, nh ng óng góp và nh ng h n ch c a vi c th c p, ki n ngh . - Còn g i là Lu n án t t nghi p; - Là công trình k thu t có giá tr u tiên c a ng i k s : Sau 4 n m h c, SV s nh n tài do th y h ng d n a ra, SV ph i suy ngh tham kh o các sách v , tài li u liên quan thi t b máy móc… t th c t hình thành ph ng án và k ach th c hi n nó. GVHD s xác nh h ng i úng n và ch d n SV tìm hi u các ph ng pháp c n thi t gi i quy t v n . n thân SV ph i v n d ng các ki n th c lý thuy t ã h c trong các n m qua và các nh n th c t th c t , t t th c t p, gi i quy t tài trong th i gian t 12-15 tu n. SV ph i l p c ng và ti n , k h ach th c hi n lu n án t nghi p trình cho GVHD th ng nh t n i dung k ho ch và ch d n nh ng v n c n thi t trong quá trình làm lu n án. môn s ki m tra ti n th c hi n lu n án c a SV vào gi a th i gian th c hi n lu n án, u công vi c c a SV c hòan thành t 50% kh i l ng tr lên thì các SV ó s c ti p t c th c hi n, N u kh i l ng hòan thành ch a t i 50% h c còn quá ít thì tùy theo m c hòan thành b môn s có quy t nh cho SV ó ti p t c th c hi n ho c ình ch vi c th c hi n lu n v n t t nghi p; Th c hi n lu n án t t nghi p: ây là giai an SV b t u t p s gi i quy t công vi c c l p mang tính sáng t o. - SV ph i tri n khai LVTN theo k h ach: phân tích, l a ch n ph ng án, ph ng pháp nghiên c u cho tài. - Quá trình th c hi n LVTN, SV ph i th ng xuyên g p g GVHD báo cáo và thông qua các k t qu th c hi n t ng giai an và xác nh các h ng i t i úng n theo m c tiêu. - Lu n án c ti n hành vi t và hoàn thành theo dàn bài nh Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -25- báo cáo th c t p trong ph n tr c. chu n b và b o v LVTN c ng c ti n hành trình t nh vi c chu n b báo cáo th c t p t t nghi p. - Quá trình b o v LVTN yêu c u cao h n v nh n th c, tính ng h p, s sáng t o, tính khoa h c, tính th c ti n c a các tài. - SV ph i th hi n c mình là m t k s trong t ng lai, m t cán b k thu t có s hi u bi t sâu và r ng v tài mình ã nghiên c u và th c hi n - So n th o v n b n - Ti u m c - B ng, bi u, hình v , ph ng trình Soaïn thaûo vaên baûn - Luaän vaên phaûi ñöôïc trình baøy ngaén goïn, roõ raøng, maïch laïc, saïch seõ, khoâng ñöôïc taåy xoùa, coù ñaùnh soá trang, ñaùnh soá baûng bieåu, hình veõ, ñoà thò. - Luaän vaên söû duïng chöõ Tiomes New Roman côõ chöõ 13 cuûa heä soaïn thaûo Winword hoaëc töông ñöông; maät ñoä chöõ bình thöôøng, khoâng ñöôïc neùn hoaëc keùo daõn khoaûng caùch giöõa caùc chöõ; - daõn doøng ñaët ôû cheá ñoä 1,5 lines; leà treân 3 cm; leà döôùi 3 cm; leà traùi 3 cm; leà phaûi 2 cm. Soá trang ñöôïc ñaùnh ôû giöõa, phía treân ñaàu moãi trang giaáy. Tieåu muïc Caùc tieåu muïc cuûa luaän vaên ñöôïc trình baøy vaø ñaùnh soá thaønh nhoùm chöõ soá, nhieàu nhaát goàm boán chöõ soá vôùi soá thöù nhaát chæ soá chöông (ví duï: 4.1.2.1 chæ tieåu muïc 1 nhoùm tieåu muïc 2 muïc 1 chöông 4). Taïi moãi nhoùm tieåu muïc phaûi coù ít nhaát hai tieåu muïc, (nghóa laø khoâng theå coù tieåu muïc 2.1.1 maø khoâng coù tieåu muïc 2.1.2 tieáp theo). - Vieäc ñaùnh soá baûng bieåu, hình veõ, phöông trình phaûi gaén vôùi soá chöông; ví duï Hình 3.4 coù nghóa laø hình thöù 4 trong Chöông 3. - Moïi ñoà thò, baûng bieåu laáy töø caùc nguoàn khaùc phaûi ñöôïc trích daãn ñaày ñuû, ví duï “Nguoàn : Boä Taøi nguyeân & Moâi tröôøng, 2006”. - Nguoàn ñöôïc trích daãn phaûi ñöôïc lieät keâ chính xaùc trong danh muïc Taøi lieäu tham khaûo. - Ñaàu ñeà cuûa baûng bieåu ghi phía treân baûng, ñaàu ñeà cuûa hình veõ ghi phía döôùi hình. - Thoâng thöôøng, nhöõng baûng vaø hình phaûi ñi lieàn vôùi phaàn noäi dung ñeà caäp. Taøi lieäu tham khaûo vaø caùch trích daãn - Moïi yù kieán, khaùi nieäm coù yù nghóa, mang tích chaát gôïi yù khoâng phaûi cuûa rieâng taùc giaû vaø moïi tham khaûo khaùc phaûi ñöôïc trích daãn vaø chæ roõ nguoàn trong danh muïc Taøi lieäu tham - 87- Trình bày m t LVTN? 88- Cách so n th o v n n trong LVTN? 89- Cách trình bày Ti u m c trong LVTN? 88- Cách trình bày ng, bi u, hình v , ph ng trình trong LVTN? 89- Cách trình bày Tài li u tham kh o & cáh trích d n trong LVTN? Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH - - PH N B SUNG: 90. Các b c chu n b thuy t trình? 91- Yêu c u i v i ng i thuy t trình? 92- Sáu (6) b c qu n lý th i gian hi u qu ? -26- khaûo cuûa luaän vaên. Vieäc trích daãn laø theo soá thöù töï cuûa taøi lieäu ôû danh muïc Taøi lieäu tham khaûo vaø ñöôïc ñaët trong ngoaëc vuoâng, khi caàn coù caû soá trang, ví duï [15, tr.314 -315]. Ñoái vôùi phaàn ñöôïc trích daãn töø nhieàu taøi lieäu khaùc nhau, soá cuûa töøng taøi lieäu ñöôïc ñaët ñoäc laäp trong töøng ngoaëc vuoâng, theo thöù töï taêng daàn, ví duï [19], [25], [41], [42]. 4. 5. n vi t ra gi y nh ng n i dung chính c a bài nói. p luy n thuy t trình th t nghiêm túc: th thuy t trình không nhìn vào b n th o. 6. n chu n b tr c các câu h i có kh n ng t ra. 7. p d t thuy t trình nên có ng i nghe góp ý. N u không có ng i nghe c n th tr c g ng. M c ích: nh n bi t ngay nh ng u, khuy t m khi thuy t trình. 8. g ng a nh ng ví d th c t liên quan n ng i nghe vào bài thuy t trình d thuy t ph c. 1. Có chuyên môn t t, thông tin v l nh v c mình ang trình bày. 2. Có kh n ng giao ti p, thuy t ph c. 3. Bi t t n d ng m i th i gian trong lúc thuy t trình. 4. ôi m t ph i quan sát nhi u h ng. 5. Chú ý l ng nghe nh ng ti ng ng khán phòng, c bi t ti ng nói chuy n ng i nghe có cách ph n ng phù h p. 6. Không nói l p, nói ng ng. 7. Ngôn ng c th : nghiêm túc, tho i mái, phù h p. 1. Xác nh m c tiêu 2. Li t kê nh ng vi c ph i làm 3. c tính th i gian c n thi t 4. Cân nh c m c u tiên 5. Quy t nh th c hi n 6. Lên l ch trình th c hi n t s ví d minh h a v Tài li u tham kh o: Ti ng Vi t: 1. Nguyeãn Höõu Ñoáng, Ñaøo Thanh Baèng, Laâm Quang Duï, Phan Ñöùc Tröïc (1997), Ñoät bieán – Cô sôû lyù luaän vaø öùng duïng, Nxb Noâng nghieäp, Haø Noäi. 2. Nguyeãn Thò A (1996), Ñaùnh giaù taûi löôïng oâ nhieãm töø caùc laøng beø nuoâi caù treân soâng Haäu Giang, Luaän vaên thaïc só khoa hoïc Noâng nghieäp, Vieän Khoa hoïc kyõ thuaät Noâng nghieäp Vieät Nam, Haø Noäi. -----------------------------------------------Ti ng Anh: 31. Burton G. W. (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231. 32. Central Statistical Organization (1995), Statistical Year Book, Beijing. Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH BÀI 4.3- K N NG 4.3.1- T ng quan v h i h p -27- C THÊM U HÀNH CU C H P a/ Khái ni m cu c p: + H p là m t s t p h p nhân l c (t 2 ng i tr lên) trao i/th o lu n các v n chuyên môn và h ng n các m c tiêu c th . + H p là m t hình th c giao ti p. ó là m t nhóm ng i t p trung nhau l i v i m c ích th o lu n, tranh cãi ho c quy t nh. Vì m t cu c h p th ng liên quan n nhi u ng i, nên th ng khác nhau v ý ki n và có th gây nên các v n . + Có hai lo i cu c h p: p chính th c và không chính th c. b/ 1- c ích cu c p: lý và trao i thông tin: chia s thông tin; “gi i mã” thông tin y và chính xác; phá v hàng rào ng n cách v thông tin và gi m thi u nh ng quy t nh sai l m. 2- Xác nh & gi i quy t v n : các v n trong tác nghiêp; ho ch nh chi n l c; nh ng cho các suy ngh và quan m c a nhân viên d i quy n; ho ch nh k ho ch tháng, quý hay n m hay nhi u n m; chia s công vi c và trách nhi m. 3- ánh giá ho t ng c th c a t ch c: nh n nh tình hình ho t ng (s n xu t- kinh doanh; d y-h c; t v n-d ch v …);các bài h c kinh nghi m trong quá kh t ó rút ra m m nh & m y u, các c h i & thách th c; có cái nhìn t ng th v nh ng gì c và ch a c. c/ Các lo i công vi c cho m t bu i h p 1- Trao i thông tin. 2- Sáng t o và phát tri n các ý t ng. 3- Quy t nh, gi i quy t v n . 4- U thác công vi c. 5- Chia s công vi c trách nhi m. 6- Thuy t ph c, thu hút ng i khác. 7- Gây c m tình. 8- Thi t l p duy trì m i quan h trong 9- Tham v n bàn b c. d/ nv t cu c h p thành công khi th a mãn c các y u t sau: 1- B t u và k t thúc úng gi 2- nh rõ th i gian t ng v n trong cu c h p 3- y thành viên tham d và tham gia cu c h p 4- Gi i quy t c các v n t ra 5- K t qu c tri n khai thành k ho ch hành ng và có s giám sát… Ngu n: Làm th nào i u hành cu c p trong doanh nghi p cách hi u qu ? http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=649; Các hình th c h i h p c n b n. http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/cac-hinh-thuc-hoi-hop-can-ban.286151.html 4.3.2- Chu n b cu c h p: Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -28- a/ Xác nh/n m v ng các y u t c n thi t cho m t cu c h p: 1- Tính c n thi t: Xác nh xem li u nh ng ho t ng khác có th s phù h p h n không, hay nh t thi t ph i t ch c các cu c h p bàn. ã có không ít cu c h p vô b c tri u t p, trong khi ch m t vài cu c n tho i, trao i email, hay g p g tr c ti p s hi u qu h n t nhi u. 2- Ch tr ng tâm và hình th c th o lu n: Xác nh các ch tr ng tâm và hình th c th o lu n t t nh t c a m i cá nhân. B n c n hi u rõ mình mu n t c u gì thông qua nh ng th o lu n này. 3- M c tiêu và k t qu mong i: Xác nh rõ nh ng m c tiêu và k t qu mong i. B n n bi t chính xác mình ang c g ng t c u gì thông qua cu c h p. 4- Th i gian: c l ng th i gian cho cu c h p. Nh ng ng i tham gia c n bi t th i l ng cu c h p lên k ho ch công vi c cho phù h p. 5- Tiêu chu n cho k t qu cu c h p: Sau khi h p xong, có b t k tiêu chu n nào ho c c ch xác nh có hay ch ng cu c h p là thành công ho c th t b i…” b/ TR C- Lên l ch trình cu c h p: n lên k ho ch chi ti t và c th : 1- Th i gian: Tuyên b th i m b t u và th i m k t thúc. Th i gian là vàng b c … hãy lên k ho ch m t cách sáng su t! 2- a m: Xác nh a m t ch c cu c h p. 3- Danh sách: Lên danh sách nh ng ng i tham d và khách m i. 4- Vai trò c a nhân s tham d : Th ng kê vai trò c a nh ng ng i tham gia cu c h p và nh ng u b n mong i h . Vi c này “b t bu c” nh ng ng i tham d thu th p t t c nh ng thông tin có liên quan mà h c n mang t i cu c h p. 5- N i dung chi ti t: Chu n b cho nh ng cu c th o lu n c di n ra m t cách có t ch c, phù h p v i m c tiêu, ch và nh h ng chung c a cu c h p. 6- Thông báo: G i tr c l ch trình cho nh ng ng i tham d h có th i gian lên k ho ch và chu n b cho cu c h p. c/ TRONG -Yêu c u m t s N i dung c th trong cu c h p: n phân công ng i ghi chép (l p biên b n cu c h p) các m chính sau ây: 1- Danh sách tham d (có m t), v ng (có/không lý do). 2- N i dung chính: Nh ng v n nào c n c th o lu n. 3- K t lu n: Nh ng quy t nh/m c tiêu chính nào c n h ng t i. 4- Ghi nh n/phân công các hành ng/công vi c c th : Nh ng ai ph i hoàn thành nhi m v t ra (lên danh sách các t p th và các thành viên bên ngoài); Ngày b t u và ngày k t thúc nhi m v ; Công vi c c th h c n hoàn thành chính xác là gì. d/ Yêu c u i v i M c tiêu cu c h p: 1- Cung c p/trao i n i dung thông tin ng n g n, d hi u, chính xác. 2- Có tính logic, h p pháp (theo quy nh, khung pháp lý) 3- Th i gian h p lý. 4- Các trách nhi m thi hành c th . e/ Yêu c u i v i Nhân s tham d - c n chu n b tr c m t s công vi c c th sau: 1- T i u hóa s ng i tham d cu c h p. 2- K ho ch s b : c n lên k ho ch s b c a cu c h p và th o lu n v i các thành viên ch ch t tr c cu c h p. 3- V n ki n/tài li u: Tài li u quan tr ng nh t trong m t cu c h p là ch ng trình ngh /ngh quy t/k t lu n… Vì v y, hãy chu n b nó th t c n th n. 4- Phân lo i n i dung tài li u: c n c n th n khi phân lo i tài li u (tài li u nào cho thông tin, cái nào cho th o lu n, ho c cái nào cho quy t nh mà s quan tr ng và th i gian ã c yêu c u, có th c ti n hành trên m i lo i Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013 ÔN T P TÓM T T Bài gi ng Môn h c: K N NG GIAO TI P NGÀNH NGH -29- f/ Yêu c u i v i Ch t a cu c h p: 1- Bi t linh ng (c ng/nhu khi c n thi t): ng quá nh n m nh vào vai trò làm ch t a c a mình khi u hành m t cu c h p 2- Nên nghe nhi u: Luôn l ng nghe, và ch nói khi nào th y là c n thi t. 3- óng vai trò h tr : Vai trò c a b n là h tr nhóm i n m t k t lu n t t nh t có th ho c quy t nh trong m t cách có hi u qu nh t và d n n m t quy t nh ch p nh n c ho c m t quy t nh mà c hi u và c ch p nh n b i a s . Ngu n: Chu n b cho m t cu c h p. http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-hoi-hop/166-chuan-bi-cho-mot-cuoc-hop.html 4.3.3- K n ng u hành cu c h p Ph n 1- t u cu c h p. Ch t a c n nêu rõ/l u ý các yêu c u/nguyên t c t t c nh ng ng i tham d : 1- M c tiêu và k t qu mong mu n; 2- Cách th c tham gia và giao ti p trong cu c h p; 3- Nh ng nguyên t c c b n: - Th i m cu c h p d ng l i và k t thúc. - Cách bàn th o/trao i gi a các thành viên. - Cách gi i quy t nh ng mâu thu n/xung t phát sinh (n u có); - Mong mu n óng góp t các thành viên. - Nh ng ch c n ph bi n r ng rãi ho c ch c l u hành n i b sau cu c h p; - Th hi n tính tôn tr ng các ý ki n, nh n nh và ch t v n c a m i ng i. Ph n 2- D n d t cu c h p. a/ Vai trò ng i ch trì: 1ng nghe và trao i/chia s : Dành th i gian l ng nghe m i ng i nói, ng th i trao i/chia s v i h nh ng câu chuy n ó (khi c n thi t). L ng nghe c n th n và duy trì cu c h p t p trung v các m c tiêu c a nó; 2- Ki m soát: m b o r ng t t c thành viên hi u r ng t i lúc b t u n i dung nào là c th o lu n, v n c n gi i quy t và các m c tiêu c n ph i t c c a cu c h p; K t thúc các th o lu n dài tr c khi quá mu n 3- Di n gi i: làm rõ và di n gi i c n th n nh ng ý ki n then ch t. 4- Tâm lý/Bi t khuy n khích: ngh m i ng i a ra quan m cá nhân, b o v nh ng ý t ng m i; Khuy n khích ‘ng i m i” nói tr c và sau ó là “ng i c ; B gãy s im l ng”, c bi t là khi các thành viên là quá nhút nhát ho c thù ch; Khuy n khích ý ki n t t xuyên qua s xung t gi a các ý t ng, nh ng c n tránh và không cho phép các mâu thu n cá nhân; C n th n i nh ng ph n ánh có tính mâu thu n (lo i tr nhau, chèn ép nhau...) Tuy nhiên c ng c n l u ý nh ng ngh /ý ki n i ngh ch nh ng có th là nh ng c s cho thành công c a t ng lai 5- Bình ng: m b o công b ng và c h i bình ng cho m i thành viên tham gia phát bi u; Không cho phép “ng i c ” làm h i “ng i m i”. Hãy nh r ng t t c là bình ng. 6n ng: d ng nh ng “k n ng ng não”; C g ng t cs ng thu n chung; Tránh không lãng phí toàn b th i gian p vào các n i dung n l ; n gi n hóa t t c nh ng ph c t p; S d ng các tóm t t và t ng k t; Ng n ch n các hi u l m/m h và g ng duy trì s rõ ràng trong khi th o lu n; K t thúc v i m t l i phát bi u tích c c.…. 7- Hi u qu : i cu i c a m i n i dung trong ch ng trình h p, ch t a c n t ng k t nh ng i dung ã c th o lu n và nh ng n i dung ã t cs ng thu n; b/ Trình bày b ng Powerpoint ho c S d ng bi u (hình nh/s /b ng s li u…) minh ho . Ch t a nên ghi l i nh ng ý t ng và l u ý trên m t Powerpoint ho c bi u minh ho v i vi c s d ng: Ngu n: Slides BG & các tài li u Internet, Seminars, SGK khác… hcmut_hdxbao_2012-1013
- Xem thêm -