Tài liệu Nguyên tắc chung quản lý

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 187 |
  • Lượt tải: 8
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

nguyên tắc chung quản lý
NGUYÊN TẮC CHUNG QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG Giaûng vieân: PGS.TS. Löu Tröôøng Vaên Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp “Boài döôõng kieán thöùc & kyõ naêng chỉ huy trưởng công trường” Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 1 • • • • • • Hoï vaø teân: LÖU TRÖÔØNG VAÊN Naêm sinh: 1965 Giaùo duïc:  Toát nghieäp Kyõ sö xaây döïng, Ñaïi hoïc Baùch Khoa, 1991.  Toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo kinh teá Fulbright (FETP) “Kinh teá hoïc öùng duïng cho phaân tích chính saùch”, 1998.  Toát nghieäp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002.  Tiến sỹ chuyeân ngaønh Kỹ thuật & Quản lý xây dựng taïi Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea Lónh vöïc nghieân cöùu: Quaûn lyù döï aùn, Phaân tích & thẩm định ñaàu tö XD - baát ñoäng saûn, Kinh teá xaây döïng Email: luutruongvan@gmail.com Website: http://sites.google.com/site/luutruongvan/ Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 2 1. Vài sơ đồ tổ chức công trường Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 3 Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 4 Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 5 Nhận xét • Cơ cấu chức năng thường được áp dụng cho Ban quản lý công trường • Các nhân viên sau đây không thể thiếu trong một Ban quản lý công trường hiệu quả: – Nhân viên phụ trách về an toàn lao động – Thư ký công trường – Nhân viên phụ trách về quản lý/đảm bảo chất lượng Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 6 2. Khái niệm về công trình xây dựng (CTXT) và thi công xây dựng công trình (TCXDCT) Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 7 Điều 3, Luật Xây dựng Công trình xây dựng (CTXD) là: • sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, • được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, • được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 8 Điều 3, Luật Xây dựng Thi công xây dựng công trình (TCXDCT) bao gồm: • xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; • phá dỡ công trình; • bảo hành, bảo trì công trình Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 9 Điều 3, Luật Xây dựng • Nhà thầu trong hoạt động xây dựng là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động xây dựng • Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 10 Điều 3, Luật Xây dựng Tổng thầu xây dựng bao gồm các hình thức chủ yếu sau: • tổng thầu thiết kế; • tổng thầu thi công xây dựng công trình; • tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình (Design & Build); • tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC); • tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (Turnkey) Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 11 Điều 3, Luật Xây dựng • Nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để thực hiện phần việc chính của một loại công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình • Nhà thầu phụ trong hoạt động xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng để thực hiện một phần công việc của nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 12 Điều 3, Luật Xây dựng • Giám sát tác giả là hoạt động giám sát của người thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình nhằm bảo đảm việc thi công xây dựng theo đúng thiết kế. • Sự cố công trình xây dựng là những hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, làm cho công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ; đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc công trình không sử dụng được theo thiết kế Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 13 3. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ KHỞI CÔNG XDCT Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 14 Điều kiện để khởi công xây dựng công trình: Điều 72, Luật XD • • • • • • • Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thỏa thuận. Có giấy phép xây dựng đối với những công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 68 của Luật XD. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình đã được phê duyệt. Có hợp đồng xây dựng. Có đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình. Có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng. Đối với khu đô thị mới, tùy theo tính chất, quy mô, phải xây dựng xong toàn bộ hoặc từng phần các công trình hạ tầng kỹ thuật thì mới được khởi công xây dựng công trình. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 15 Điều kiện thi công xây dựng công trình : Điều 73, Luật XD Nhà thầu khi hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký hoạt động thi công xây dựng công trình; b) Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình; c) Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình phù hợp; d) Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng công trình Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 16 Yêu cầu đối với công trường xây dựng: Điều 74, Luật XD Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo bao gồm: • Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành. • Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường. • Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế. • Tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình. • Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trường, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 17 Bạn đánh giá như thế nào về biển báo này? Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 18 4. Điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trường Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 19 Điều 52, NĐ 12/2009/NĐ-CP Năng lực của chỉ huy trưởng công trường được phân thành 2 hạng. Chỉ huy trưởng công trường phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây: a) Hạng 1: - Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 7 năm; - Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 20
- Xem thêm -