Tài liệu Móng tự nhiên

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

trêng ®¹i häc x©y dùng bé m«n c¬ häc ®Êt - nÒn mãng ------------- -------------- ®å ¸n m«n häc NÒn vµ mãng Gi¸o viªn híng dÉn: Sinh viªn thùc hiÖn: M· sè sinh viªn: Líp qu¶n lý: Líp cò (nÕu cã): 2010 ®å ¸n nÒn mãng ( phÇn mãng n«ng ) Hä vµ tªn: Líp theo häc: Sè thø tù ®Ò: M· hiÖu sinh viªn: líp cò (nÕu cã): I . Sè liÖu: 1. Công trình: Tải trọng tính toán tác dụng dưới chân công trình tại cốt mặt đất: Cét: Têng C1: T1: N0 = N0 = ; M0 = ; M0 = ;Q0 = ;Q0 = 2. Nền đất: Líp ®Êt 1 2 3 Chiều sâu mực nước ngầm: II. Yªu cÇu: sè hiÖu Hnn = ®é dµy (m) (m). 0 + S¬ bé tÝnh to¸n tiÕt diÖn cét; + Xử lý số liệu, đánh giá điều kiện địa chất công trình; + Đề xuất các phương án móng nông trên nền tự nhiên hoặc nền gia cố; + Thiết kế móng theo phương án đã nêu, thuyết minh tính toán khổ A4 (Viết bằng tay); + Bản vẽ khổ giấy 297 840 và đóng vào quyển thuyết minh; + Mặt bằng móng (tỷ lệ:1/100 - 1/200, trong đó thể hiện một cách ước lượng những móng không yêu cầu tính toán); + Cột địa chất; + Các cao độ cơ bản; + Tính toán tiết diện chân cột theo tải trọng đã cho; + Các chi tiết móng M1, M2, (tỷ lệ: 1/15 - 1/50) và các giải pháp gia cố nếu có; + Các giải pháp cấu tạo móng (dầm móng, giằng móng,khe lún, chống thấm); + Thống kê vật liệu cho các móng; + Khung tên bản vẽ; Ghi chó : §å ¸n nµy ph¶i ®îc gi¸o viªn híng dÉn th«ng qua Ýt nhÊt hai lÇn . Ph¶i ®ãng tê nµy vµ tê mÆt b»ng c«ng tr×nh vµo quyÓn ThuyÕt minh. Gi¸o viªn híng dÉn 1 2 4 5 E E A B C 3 F F 2 G G 1 H H D I 3 I 1 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 C¤NG TR×NH: NHµ M¸Y chÕ biÕn thùc phÈm mÆt b»ng tÇng 1 11 11 A D §Ò BµI - 01 Mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn: I. Tµi liÖu thiÕt kÕ: I.1 Tµi liÖu c«ng tr×nh: Tªn c«ng tr×nh: ...... §Æc ®iÓm kÕt cÊu: KÕt cÊu nhµ khung ngang bª t«ng cèt thÐp kÕt hîp víi têng chÞu lùc T¶i träng tÝnh to¸n díi ch©n c«ng tr×nh t¹i cèt mÆt ®Êt: Cét C1: N ott 117T ; M ott 13,8Tm; Qott 3,2T Têng T1: N ott 23T / m; M ott 2Tm / m; Qott 1,2T / m T¶i träng tiªu chuÈn: N tt N otc  o n M otc  M ott n Qtt Qotc  o n ( n: HÖ sè vît = 1,1 ®Õn 1,2; ë ®©y lÊy = 1,15) KÕt qu¶: Cét C1: Têng T1: N otc 102T M otc 12Tm Qotc 2,78T N otc 20T / m; M otc 1,74Tm / m Qotc 1,04T / m I.2 Tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh: Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t: Khoan lÊy mÉu thÝ nghiÖm trong phßng ThÝ nghiÖm hiÖn trêng: CPT; SPT Khu vùc x©y dùng, nÒn ®Êt gåm 3 líp nh sau: Líp 1: Sè hiÖu 200 dµy h1=1,3m Líp 2: Sè hiÖu 400 dµy h2= 4m Líp 3: Sè hiÖu 100 rÊt dµy. Mùc níc ngÇm ë ®é s©u 10 m Líp 1: Sè hiÖu 200 cã c¸c chØ tiªu c¬ lý nh sau: W % Wnh % Wd %  T/m3   ®é 28,5 30 23,5 1,80 2,68 10 0 c Kg/cm2 0,08 KÕt qu¶ TN nÐn Ðp e øng víi P(Kpa) 50 100 150 0,819 0,772 0,755 200 0,741 qc (MPa) N60 0,4 3 3 TÝnh c¸c chØ tiªu kh¸c: - HÖ sè rçng tù nhiªn: - HÖ sè nÐn lón: a1 2 ? a1 2  0,772  0,741 1 0,031.10  2 200  100 kpa - ChØ sè dÎo:  Wnh  Wd → ®Êt c¸t pha - §é sÖt: B 30%  23,5% 6,5% W  Wd 28,5  23,5  0,77 A 6,5 → tr¹ng th¸i: dÎo - KÕt qu¶ CPT: qc 0,4Mpa  40T / m 2 N 60 3 - KÕt qu¶ SPT: E o  .q c - M« ®uyn biÕn d¹ng: 2 C¸t pha cã qc 40T / m gÇn ®óng ta chän  5 vËy : NhËn xÐt: ®Êt c¸t pha cã: eo 0,913 B 0,77 E o  .q c 5.40T / m 2 200T / m 2 Eo 200T / m 2 c 0,08kg / cm 2 ;  10o qc  0,4 Mpa  40T / m 2 N 60 3 §Êt cã tÝnh chÊt x©y dùng kh«ng tèt Líp 2: Sè hiÖu 400 cã c¸c chØ tiªu c¬ lý nh sau: W % Wnh % Wd %  T/m3 28 41 25 1,88   ®é c kg/cm2 2,71 170 0,28 KÕt qu¶ TN nÐn Ðp e øng víi P(Kpa) 100 200 300 400 0,813 0,792 0,778 0,768 qc (Mpa) N60 2,0 16 - HÖ sè rçng tù nhiªn: 4 eo  - HÖ .n (1  W ) 2,71.1.(1  0,28)  1  1 0,845  1,88 sè nÐn lón: a1 2 a1 2  0,813  0,792 1 0,021.10 2 200  100 kpa - ChØ sè dÎo:  Wnh  Wd → ®Êt sÐt pha - §é sÖt: B  41%  25% 16% W  Wd 28  25  0,19 → tr¹ng th¸i: nöa cøng A 16 - KÕt qu¶ CPT: q c 2 Mpa 200T / m 2 N 60 14 - KÕt qu¶ SPT: E o  .q c - M« ®uyn biÕn d¹ng: 2 SÐt pha cã qc 200T / m gÇn ®óng ta chän  6 vËy : Eo  .qc eo  0,845 ; B 0,19 NhËn xÐt: ®Êt sÐt pha cã: 6.200T / m 2 1200T / m 2 E o 1200T / m 2 c 0,28kg / cm 2 ;  17 o q c 2 Mpa 200T / m 2 N 60 16 §Êt cã tÝnh chÊt x©y dùng t¬ng ®èi tèt Líp 3: Sè hiÖu 100 cã c¸c chØ tiªu c¬ lý nh sau: Trong ®Êt c¸c cì h¹t d(mm) chiÕm (%) >10 - 10 5 5  2 1 2 2 1 1 0,5 0,5 0,25 0,25 0,1 0,1 0,05 0,05 0,02 <0,0 2 21 36 25 7 3 3 2 W %  Mpa qc N60 20 2,63 7,8 17 KÕt qu¶ CPT: qc 7,8Mpa 780T / m 2 Tra b¶ng ch¬ng thÝ nghiÖm hiÖn trêng – s¸ch c¬ ®Êt c¸t ë tr¹ng th¸i chÆt võa Do c¸t ë s©u kh«ng lÊy ®îc mÉu nguyªn d¹ng do ®ã dung träng tù nhiªn cña c¸t cã thÓ tÝnh dùa vµo e trong ®ã e gÇn ®óng chän dùa vµo b¶ng ph©n lo¹i ®é chÆt cña c¸t Th¹ch anh: B¶ng ch¬ng 1 - S¸ch C¬ ®Êt C¸t chÆt võa qc 780T / m 2 eo 0,67 .n .(1  W ) 2,63.1.(1  0,2) .n (1  W )  1,89T / m3 1    eo 1  0,67 .W 2,63.0,2   0,785 ®Êt Èm gÇn no níc §é b·o hoµ: G  eo 0,67 M« ®uyn biÕn d¹ng: Eo  .qc eo  q c  780T / m 2  2 Eo  2.780 1560T / m 2 ë ®é s©u >5m cã thÓ chän  33o C¸t th«, chÆt võa: qc 7,8Mpa 780T / m 2 N 60 17 5  33o Eo 1560T / m 2 1300 C¸t pha dÎo 4100 §Êt cã tÝnh chÊt x©y dùng tèt Trô §Þa chÊt: SÐt pha Nöa cøng C¸t th« ChÆt võa 200 C¸t pha, dÎo : =1,8T/m3 ; =2,68 ;  = 100 ; c =0,8 T/m2, B = 0,77; e 0 =0,913 ; qc = 40 T/m2; N60=3; Eo = 200T/m2 400 SÐt pha,nöa cøng : =1,88T/m3 ; =2,71 ;  = 170 ; c =2,8 T/m2, B = 0,19; e 0 =0,845 ; qc = 200 T/m2 ; N60=16; Eo=1200T/m2 100 C¸t to, chÆt võa: =1,89T/m3; =2,63 ;  = 330 e 0 =0,67; E0 = 1560T / m 2 ; qc = 780 T/m2; N60=17 NhËn xÐt chung: Líp ®Êt trªn kh¸ yÕu, nhng máng, chØ dµy 1,3m; líp 2 vµ 3 tèt dÇn cã kh¶ n¨ng lµm nÒn cho c«ng tr×nh. 1.3. Tiªu chuÈn x©y dùng: §é lón cho phÐp S gh 8cm HiÖu sè ®é lón mãng cét nhµ d©n dông vµ c«ng nghiÖp: ®èi víi khung b»ng thÐp vµ bª t«ng cèt thÐp: 0,2% II.Ph¬ng ¸n nÒn mãng: Mãng BTCT: Mãng ®¬n díi cét. Mãng b¨ng díi têng. Têng ng¨n vµ bao che cã thÓ dïng mãng g¹ch,gi»ng mãng hoÆc dÇm mãng ®Ó ®ì. (Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n: Ph¬ng ph¸p hÖ sè an toµn tæng thÓ, Fs  2  3 ) III. VËt liÖu mãng, gi»ng, ®Öm c¸t. - Chän bª t«ng 200#: Rn 90kG / cm 2 ; Rk 7,5kG / cm2  10 → AII: Ra  Ra'  2800kg / cm2 - ThÐp:   10 → AI: Ra  Ra' 2300kg / cm 2 - Bª t«ng lãt: 100# - Líp b¶o vÖ cèt thÐp ®¸y mãng: a = 4cm IV. Chän chiÒu s©u ®Æt mãng: 6 Líp 1: §Êt xÊu, víi t¶i träng c«ng tr×nh nh trªn cã thÓ ®Æt mãng vµo líp 2. hm: tÝnh tõ mÆt ®Êt tíi ®¸y mãng (kh«ng kÓ líp bª t«ng lãt mãng) ë ®©y líp ®Êt yÕu 1 dµy 1,3m ta chän hm=1,4m A.ThiÕt kÕ mãng M1 ( Mãng díi cét C1): Gi¶ thiÕt mãng cã kÝch thíc: b =2,0m; hm=1,4m; l = .b; trong ®ã:  (1  e) (1  2e) ; e: lµ ®é lÖch t©m e Mo No ; M  M o  Q.hm 13,8  3,2.1,4 18,28Tm e M o 13,8  0,12 No 117 Chän  trong kho¶ng tõ:1+e=1,12 ®Õn 1+2.e=1,24  = 1,2; vËy l = .b = 1,2 . 2m = 2,4m. Chän l=2,4m 1, TÝnh to¸n ¸p lùc tiÕp xóc díi ®¸y mãng: 1,Do t¶i träng tiªu chuÈn g©y ra: No  p ±0.000 tc o N 102  tb.hm   2.1,4  F 2.2,4 Mo Qo 21,25  2,8 24T / m 2  p max  p  M otc  Qotc .hm (12  2,78.1,4).6 24   W 2.2,4 2 -1.400 24  8,27 32,27T / m 2  M otc  Qotc .hm (12  2,78.1,4).6 p min  p  24   W 2.2,4 2 24  8,27 15,73T / m 2 2000 2, ¸p lùc g©y lón:  p gl  p  1 .hm 24  1,8.1,4 24  2,52 21,5T / m 2 3, Do t¶i träng tÝnh to¸n kh«ng kÓ träng lîng b¶n th©n mãng vµ líp phñ g©y ra: 2400 N tt 117 po  o   24,38T / m 2  F 2.2,4  M tt  Qott .hm (13,8  3,2.1,4).6 o pmax  po  o  24,38   24,38  9,52 33,9T / m 2 2 W 2.2,4 M ott  Qott .hm (13,8  3,2.1,4).6 o pmin  po   24,38   27,2  9,52 14,86T / m 2 2  W 2.2,4 2. KiÓm tra kÝch thíc ®¸y mãng: 2.1: KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn søc chÞu t¶i cña nÒn:  §iÒu kiÖn kiÓm tra: p R 7 pmax 1,2 R GÇn ®óng coi lµ t¶i th¼ng ®øng ( tøc lµ  0 ) Søc chÞu t¶i cña nÒn ®îc tÝnh theo c«ng thøc cña Terzaghi: Pgh  0,5.S ..b.N  S q .q.N q  Sc .c.N c Trong ®ã: S 1  0,2 b 2 1  0,2. 0,83 l 2,4 S q 1 Sc 1  0,2  17 o b 2 1  0,2 1,17 l 2,4 tra b¶ng s¸ch c¬ ®Êt: N  3,14 ; N q  4,77 ; N c 12,3 Pgh 0,5.0,83.1,88.2.3,14  1.1,8.1,4.4,77  1,17.2,8.12,3 4,9  12  40,3 57,2T / m 2 R Pgh Fs ; Fs  2 ;  R 57,2 28,6T / m 2 2  p 24T / m 2  R 28,6T / m 2 p max 32,27T / m 2  1,2.R 1,2.28,6T / m 2 34,3T / m 2 VËy kÝch thíc trªn ®¹t vÒ yªu cÇu cêng ®é. 2.2.KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña nÒn: Dïng ph¬ng ph¸p céng lón tõng líp ®Ó tÝnh ®é lón tuyÖt ®èi cña mãng. Víi ®Êt cã kÕt qu¶ nÐn Ðp - §Êt dÝnh: n n e  e2i S   Si   1i hi i 1 i 1 1  e1i Víi ®Êt cã kh«ng kÕt qu¶ nÐn Ðp - §Êt rêi: n  h gl S  i i  zi i 1 Eoi Chia c¸c líp ®Êt díi ®¸y mãng trong ph¹m vi chiÒu dµy nÐn lón thµnh c¸c líp ph©n tè cã chiÒu dµy hi  b ; ë ®©y mãng cã b=2m ta chia c¸c líp ®Êt dµy 0,5m 4 ¸p lùc g©y lón trung b×nh t¹i ®¸y mãng: VÏ biÓu ®å ¸p lùc b¶n th©n: VÏ biÓu ®å øng suÊt phô thªm: p gl  21,5T / m 2  bti i (hm  zi )  zi  ko p 8 tc No 1300 C¸t pha dÎo tc Mo tc Qo ±0.000 200 -1.400 0 3 4 6,28T/m2 9,1T/m2 7 10,04T/m2 8 9 10,985T/m2 500 500 500 5,29T/m2 6 8,16T/m2 500 8,15T/m2 5 7,22T/m2 C¸t th« ChÆt võa 11,46T/m2 500 5,34T/m2 400 15,91T/m2 500 2 4,47T/m2 500 4,4T/m2 20,19T/m2 3,46T/m2 500 1 2,73T/m2 500 SÐt pha Nöa cøng 3,46T/m2 21,5T/m2 2,13T/m2 500 4100 2,52T/m2 Z bt 100 KÕt qu¶ tÝnh to¸n øng suÊt lËp thµnh b¶ng sau: Líp §iÓm tÝnh zi (m)  bt (T / m 2 ) I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 2,52 3,46 4,4 5,34 6,28 7,22 8,16 9,1 10,04 10,985 II a b 1,2 - z b 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 ko  zi ko p 1 0,939 0,74 0,533 0,379 0,246 0,208 0,161 0,127 0,099 21,5 20,19 15,91 11,46 8,15 5,29 4,47 3,46 2,73 2,13 TÝnh ®é lón: a, X¸c ®Þnh chiÒu s©u vïng chÞu nÐn: ë chiÒu s©u z=4,5m ( øng víi ®iÓm 9) øng suÊt b¶n th©n  bt 9 10,985T / m2 øng suÊt phô thªm  z9  2,13T / m 2 Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:  z b, TÝnh ®é lón: Líp 1: 1   bt ; 5 VËy ta lÊy chiÒu s©u vïng chÞu nÐn n n e  e2i S   Si   1i hi i 1 i 1 1  e1i §Êt dÝnh: hÖ sè rçng cña ®Êt øng víi e1i ; e2i p1i    bt (i  1)   bti  zi  H c  4,5m 2  z (i  1)   zi ; p1i ; p2i  p2i  p1i   zi 2 9 chiÒu dµy tÇng ®Êt thø: i hi Líp 2: n  h S   i i  zi i 1 Eoi §Êt c¸t: ;  0,8 KÕt qu¶ tÝnh to¸n tr×nh bµy trong b¶ng sau: TÇng p1i hi (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 0,5 - 2,99 3,93 4,87 5,81 6,75 7,69 8,63 9,57    zi 20,845 18,05 13,685 9,805 6,72 4,88 3,965 3,095 p2i  p1i   zi 23,835 21,98 18,555 15,615 13,47 12,57 12,565 12,545 e1i e2i Si (m) 0,824 0,823 0,822 0,821 0,820 0,819 0,817 0,814 0,788 0,790 0,796 0,802 0,806 0,808 0,811 0,812 0,009 0,009 0,007 0,005 0,004 0,003 0,002 0,0006 S1= 0,0396m TÇng 9 hi (m) 0,5   zi 2,43 Eo Si (m) 1560 0,0001 S2= 0,0001m S=S1+S2 4cm <  S  8cm 3. TÝnh to¸n chiÒu cao vµ cèt thÐp mãng: 3.1 TÝnh to¸n chiÒu cao mãng: GÇn ®óng tÝnh kÝch thíc tiÕt diÖn cét nh sau: Fc  (bc l c ) N tt n 117000 1,2  1560cm 2 Rn 90 N tt - lùc däc tÝnh to¸n ë ch©n cét. (n= 1,2-hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh hëng cña m« men) vËy chän bc= 35cm vµ lc= 45cm phÇn cét tõ cos 0,0 trë xuèng (ta gäi lµ cæ mãng) ®Õn mÆt ®Ønh mãng ®îc lÊy lín h¬n tiÕt diÖn cét mçi bªn 5cm. VËy kÝch thíc t¹i ®o¹n nµy lµ: 45 55cm 2 (Lóc thiÕt kÕ TiÕt diÖn cét ®îc lÊy ë tÝnh to¸n cña phÇn khung) 10 450 tt No ±0.000 tt Mo tt Qo 1935 40 -1.400 500 200 1400 550 465 1370 910 450 230 775 2000 775 ldt 230 925 315 925 550 150 2400 Gi¶ thiÕt: H=50cm; a=4cm; ho=H-a=50-4=46cm §iÒu kiÖn kiÓm tra: Pdt 0,75 Rk .ho .btb bc  2.ho 0,45  2.0,46 1,37  b 2m Ta cã: btb bc  ho 0,45  0,46 0,91m VËy: TÝnh P®t – lùc chäc thñng: (hîp lùc ph¶n lùc ®Êt trong ph¹m vi g¹ch chÐo)  Pdt  p dt .Fdt  F®t: po max pot 2 .F diÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo: 1 Fdt  F1  F2 ; F1  ( 2  1,37).0,315 0,373m 2 2 F2  2.0,15  0,3m p ot  p o min  ( p o max  p o min ) 2 ; Fdt  F1  F2 0,373  0,3 0,673m 2 l  l dt 2,4  0,465 14,86  (33,9  14,86)  l 2,4 14,86  15,39 30,3T / m 2 Pdt  po max  p ot 33,9  30,3 .Fdt  .0,673 21,6T 2 2 Kh¶ n¨ng chèng chäc thñng: 0,75.Rk .h o .btb 0,75.75.0,46.0,91 23,55T So s¸nh: Pdt 21,6T  0,75.Rk .ho .btb 23,55T §¶m b¶o ®iÒu kiÖn chèng ®©m thñng. 3.1 TÝnh to¸n cèt thÐp mãng: (TÝnh to¸n cêng ®é trªn tiÕt diÖn th¼ng gãc) Ta xem mãng lµm viÖc nh nh÷ng b¶n conson bÞ ngµm ë tiÕt diÖn mÐp cét, hoÆc mÐp têng. TÝnh m« men t¹i ngµm (M« men lín nhÊt) 11 tt No ±0.000 tt Mo tt Qo 40 -1.400 500 1400 550 925 2 450 2 2000 775 bng 1 550 1 925 2400 l ng TÝnh to¸n cèt thÐp theo ph¬ng c¹nh dµi: M ng  M max  M I  I M« men t¹i mÐp cét: MI I  2 pong  po max lng . .b 2 2 p ong  p o min  ( p o max  p o min ) l  l ng l 2,4  0,925 14,86  (33,9  14,86). 14,86  11,7 26,56T / m 2 2,4 M I I  33,9  26,56 0,9252 . .2 30,23.0,4278.2 25,86Tm 2 2 Fa  M I I 25,86  22cm 2 0,9.Ra .ho 0,9.28000.0,46 Chän 1414; a=150 ( Fa TÝnh to¸n cèt thÐp theo ph¬ng c¹nh ng¾n: 2 bng  21,5cm 2 ) 0,775 2 .2,4 17,6Tm 2 2 M II  II 17,6 Fa   15cm 2 0,9.Ra .ho 0,9.28000.0,46  M II  II  p . .l 24,38. Chän 1312; a=200 ( Fa 14,69cm 2 ) 12 450 ±0.000 1400 550 100 40 100 2000 100 -1.400 2400 B.ThiÕt kÕ mãng T1 ( Mãng díi têng T1) ¸p lùc díi ®¸y mãng: Gi¶ sö mãng cã b=1,4m lÊy ra 1 ®o¹n =1m → ®Ó tiÖn cho tÝnh to¸n (cßn mäi tÝnh to¸n lµ dïng c«ng thøc cña mãng b¨ng) 1. TÝnh to¸n ¸p lùc tiÕp xóc díi ®¸y mãng: 200 No Mo Qo ±0.000 300 50 50 1000 -1.4 1400 13 1, Do t¶i träng tiªu chuÈn g©y ra:  p N otc 20  tb.hm   2.1,4 14,28  2,8 17,08T / m 2 F 1.1,4 M otc  Qotc .hm (3  1,04.1,4).6 17,08  17,08  9,78 26,86T / m 2 2 W 1.1,4 tc tc  M o  Qo .hm (3  1,04.1,4).6  p 19,23  17,08  9,78 7,3T / m 2 W 1.1,4 2  p max  p  p min 2, ¸p lùc g©y lón:  p gl  p  .hm 17,08  1,8.1,4 17,08  2,52 14,56T / m 2 3, Do t¶i träng tÝnh to¸n kh«ng kÓ träng lîng b¶n th©n mãng vµ líp phñ g©y ra:  N tt 23 po  o  16,43T / m 2 F 1.1,4  M ott  Qott .hm (2  1,2.1,4).6 16,43  16,43  11,26  27,69T / m 2 2 W 1.1,4  M ott  Qott .hm (2  1,2.1,4).6 16,43  16,43  11,26 5,17T / m 2 W 1.1,42 o pmax  po  o pmin  po  2. KiÓm tra kÝch thíc ®¸y mãng: 2.1: KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn søc chÞu t¶i cña nÒn: §iÒu kiÖn kiÓm tra:  p R pmax 1,2 R GÇn ®óng coi lµ t¶i th¼ng ®øng ( tøc lµ  0 ) Søc chÞu t¶i cña nÒn víi mãng b¨ng ®îc tÝnh theo c«ng thøc cña Terzaghi: Pgh 0,5..b.N  q.N q  c.N c Víi:  18o tra b¶ng s¸ch c¬ ®Êt: N 3,69 N q 5,25 N c 13,1 Pgh 0,5.1,88.1,4.3,69  1,8.1,4.5,25  2,8.13,1  4,86  13,23  36,68 54,77T / m 2 R Pgh Fs ; Fs  2 ;  R 54,77  27,38T / m 2 2  p 19,23T / m 2  R  27,38T / m 2 pmax 30,49T / m 2  1,2.R 1,2.27,38T / m 2 32,86T / m2 VËy kÝch thíc chän nh trªn lµ ®¹t yªu cÇu vÒ mÆt cêng ®é. 2.2.KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña nÒn: Dïng ph¬ng ph¸p céng lón tõng líp ®Ó tÝnh ®é lón tuyÖt ®èi cña mãng . Víi ®Êt cã kÕt qu¶ nÐn Ðp - §Êt dÝnh: 14 n n e  e2i S   Si   1i hi 1  e1i i 1 i 1 Víi ®Êt cã kh«ng kÕt qu¶ nÐn Ðp - §Êt rêi: n  h gl S  i i  zi i 1 Eoi Chia c¸c líp ®Êt díi ®¸y mãng trong ph¹m vi chiÒu dµy nÐn lón thµnh c¸c líp ph©n tè cã chiÒu dµy hi  b ; ë ®©y mãng cã b=1,4m ta chia c¸c líp ®Êt dµy 0,3m 4 ¸p lùc g©y lón trung b×nh t¹i ®¸y mãng: p gl 14,58T / m 2 VÏ biÓu ®å ¸p lùc b¶n th©n: VÏ biÓu ®å øng suÊt phô thªm:  bti i (hm  zi )  zi  ko p tc No tc Mo tc 400 -1.4 2,52T/m2 C¸t th« ChÆt võa 3,084T/m2 1 2 14,58T/m2 14,51T/m2 12,57T/m2 4,212T/m2 3 4,776T/m2 4 8,92T/m2 10,67T/m2 5 7,7T/m2 5,904T/m2 6 6,55T/m2 6,468T/m2 7 7,032T/m2 8 5,34T/m2 5,77T/m2 5,0T/m2 7,596T/m2 9 4,58T/m2 8,16T/m2 10 4,24T/m2 8,724T/m2 11 3,98T/m2 9,288T/m2 12 3,75T/m2 10,04T/m2 bt 13 3,18T/m2 10,61T/m2 14 3,03T/m2 11,18T/m2 15 2,78T/m2 16 2,67T/m2 12,32T/m2 17 2,44T/m2 11,75T/m2 100 0 3,648T/m2 300300 300 400 SÐt pha Nöa cøng ±0.000 200 300 300 300 300300 300 300 300 300 300300 300 C¸t pha dÎo 300 4100 1300 Qo Z 15 KÕt qu¶ tÝnh to¸n øng suÊt tr×nh bµy trong b¶ng sau: Líp I II §iÓm tÝnh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 zi (m)  bt (T / m 2 ) 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 2,520 3,084 3,648 4,212 4,776 5,340 5,904 6,468 7,032 7,596 8,160 8,724 9,288 10,040 10,610 11,180 11,750 12,320 x b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z b 0 0,214 0,428 0,643 0,857 1,071 1,286 1,5 1,714 1,928 2,143 2,357 2,571 2,857 3,07 3,28 3,50 3,71 kz  zi k z . p 1 0,995 0,862 0,732 0,612 0,528 0,449 0,396 0,343 0,314 0,291 0,273 0,257 0,218 0,208 0,191 0,183 0,167 14,58 14,51 12,57 10,67 8,92 7,7 6,55 5,77 5,0 4,58 4,24 3,98 3,75 3,18 3,03 2,78 2,67 2,44 TÝnh ®é lón: a, X¸c ®Þnh chiÒu s©u vïng chÞu nÐn: ë chiÒu s©u z=4,5m ( øng víi ®iÓm 9) øng suÊt b¶n th©n  bt 9 10,985T / m2 øng suÊt phô thªm  z9  2,13T / m 2 1   bt 5 chÞu nÐn H c  4,5m Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:  z VËy ta lÊy chiÒu s©u vïng b, TÝnh ®é lón: Líp 1: §Êt dÝnh e1i ; e2i n n e  e2i S   Si   1i hi 1  e1i i 1 i 1 → hÖ sè rçng cña ®Êt øng víi p1i  p1i ; p2i  bt (i  1)   bti 2  p2i  p1i   zi   zi  hi  z (i  1)   zi 2 chiÒu dµy tÇng ®Êt thø: i Líp 2: 16 n  h S   i i  zi i 1 Eoi §Êt c¸t  0,8 KÕt qu¶ tÝnh to¸n tr×nh bµy trong b¶ng sau: TÇng hi (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,3 0,4 p1i 2,802 3,366 3,93 4,494 5,058 5,622 6,186 6,750 7,314 7,878 8,442 9,006 9,664   zi 14,545 13,54 11,62 9,795 8,31 7,125 6,160 5,385 4,79 4,410 4,110 3,865 3,465  p2i  p1i   zi 17,347 16,906 15,550 14,289 13,368 12,747 12,346 12,135 12,104 12,288 12,552 12,871 13,129 e1i e2i Si (m) 0,842 0,840 0,837 0,834 0,830 0,827 0,824 0,821 0,818 0,816 0,815 0,814 0,814 0,798 0,798 0,802 0,804 0,806 0,807 0,808 0,809 0,810 0,810 0,811 0,811 0,812 0,0072 0,0068 0,0057 0,0049 0,0039 0,0033 0,0026 0,0020 0,0013 0,0010 0,0010 0,0005 0,0004 S1= 0,0406m TÇng hi (m) 14 15 16 17 0,3 -   zi Eo 3,105 2,905 2,725 2,555 Si (m) 1560 - 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 S2= 0,0017m S=S1+S2 =0,0406+0,0017=0,0423 4cm <  S  8cm 3. TÝnh to¸n chiÒu cao vµ cèt thÐp mãng: 3.1 TÝnh to¸n chiÒu cao mãng: 17 200 tt No Qo ±0.000 300 70 50 150 50 tt Mo tt -1.4 1000 ldt 180 370 1400 Gi¶ thiÕt: H=22cm a=4cm ho=H-a=22-4=18cm Têng dµy: 20cm Cæ mãng 30cm (lÊy réng h¬n têng mçi bªn 5cm) §iÒu kiÖn kiÓm tra: Pdt 0,75 Rk .ho .btb (lÊy ra 1m ®Ó tiÖn tÝnh to¸n) TÝnh P®t – lùc chäc thñng (hîp lùc ph¶n lùc ®Êt trong ph¹m vi g¹ch chÐo) btb 1m  Pdt  p dt .Fdt  p o max  p ot 2 .Fdt F®t: diÖn tÝch phÇn g¹ch chÐo: Fdt 1.l dt 1.0,37 0,37 m 2 p ot  p o min  ( p o max  p o min ) l  l dt 1,4  0,37 5,17  ( 27,69  5,17)  l 1,4 5,17  16,66 21,83T / m 2 Pdt  po max  pot 27,69  21,83 .Fdt  .0,37 24,76.0,37 9T 2 2 0,75.Rk .h o .btb 0,75.75.0,18.1 10T Kh¶ n¨ng chèng chäc thñng: Pdt 9T  0,75.Rk .ho .btb 10T So s¸nh: §¶m b¶o ®iÒu kiÖn chèng ®©m thñng 3.2 TÝnh to¸n cèt thÐp:: 18 200 tt No tt Mo tt Qo ±0.000 300 50 50 40 -1.4 1000 lng 300 550 1400 TÝnh to¸n cèt thÐp theo ph¬ng ngang: M« men t¹i mÐp têng: M ng  M max  M I  I MI I  2 pong  po max lng . .b 2 2 p ong  po min  ( po max  po min ) 5,17  ( 27,69  5,17 ) l  l ng l  1,4  0,55 5,17  13,67 18,84T / m 2 1,4 18,84  27,69 0,55 2 M I I  . .1 3,5Tm 2 2 Fa  M I I 3,5  7,7cm 2 0,9.Ra .ho 0,9.28000.0,18 Chän 712; a=150 ( Fa 7,9cm 2 ) TÝnh to¸n cèt thÐp theo ph¬ng däc: ThÐp ®îc bè trÝ theo cÊu t¹o Chän 12; a=200 19
- Xem thêm -