Tài liệu Mar – mix cho xk hàng may mặc của cty may 10 sang tt eu

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi Më §Çu C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc lµ b−íc ph¸t triÓn tÊt yÕu mµ mçi d©n téc, mçi quèc gia trªn thÕ giíi ph¶i tr¶i qua trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh. Trong ®ã xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß quan träng vµo sù thµnh c«ng cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸®Êt n−íc, vµ trong h¬n m−êi n¨m ®æi míi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, chóng ta ®= ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rót ra ®−îc nh÷ng bµi häc thùc tiÔn quý b¸u cho qóa tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. Kinh tÕ thÞ tr−êng ®ßi hái sù g¾n bã mËt thiÕt g÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô, chÝnh v× vËy thÞ tr−êng lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n mµ c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®ßi hái mçi doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn®−îc th× mét mÆt ph¶i cñng cè thÞ tr−êng ®= cã, mÆt kh¸c ph¶i t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng míi. Ngµy nay khi xu thÕ quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra nhanh chãng, doanh nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, më cöa, héi nhËp víi khu vùc vµ toµn cÇu th× vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊtthÞ tr−êng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cã ý nghÜa hÕt søc quan träng®èi víi mçi doanh nghiÖp. Cã mét thùc tÕ lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch−a m¹nh d¹n t×m kiÕm thÞ tr−êng c¸c n−íc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n−íc cã møc sèng cao, c¸c n−íc ®ßi hái chÊt l−îng cao, mÉu m= c¸c s¶n phÈm ®Ñp. §iÒu nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n nh−ng nguyªn nh©n quan träng lµ c¸c doanh nghiÖp ch−a thÝch øng ®−îc víi thÞ tr−êng ngay mµ ®ßi hái ph¶i cã thêi gian dµi ho¹t ®éng mµ vèn ®Çu t− cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ øng dông l¹i h¹n chÕ. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc, c«ng ty may 10 vèn ®= tõng tr¶i qua thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp. Bëi vËy, khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr−êng c«ng ty kh«ng khái bì ngì tr−íc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c«ng ty May 10 ®= tõng b−íc kh¾c phôc khã kh¨n, m¹nh d¹n, linh ho¹t trong viÖc t×m Khoa Kinh doanh Th−¬ng m¹i -1- LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn kiÒm thÞ tr−êng míi vµ ®= ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Cµng cä s¸t víi thÞ tr−êng, c«ng ty May 10 cµng thÊy râ sù quan träng cña viÖc më réng thÞ tr−êng xuÊt khÈu. Mét trong nh÷ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty May 10 trong nh÷ng n¨m ngÇn ®©ylµ thÞ tr−êng EU ®¹t 26 triÖu USD ( chiÕm kho¶ng 95% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty). Tuy nhiªn viÖc xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng EU cña c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, hiÖu qu¶ ch−a cao. V× vËy ph¶i ®¸nh gi¸ ph©n tÝch thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty sang thÞ tr−êng EU nh÷ng n¨m qua, ®Ó tõ ®ã rót ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa thùc tiÔn. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, t«i chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c¸c gi¶i ph¸p MAR- MIX xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty May 10 sang thÞ tr−êng EU". Môc ®Ých nghiªn cøu: Víi môc ®Ých ®em lý thuyÕt øng dông víi thùc tÕ, qua ®ã lµm s¸ng tá luËn cø khoa häc vÒ sö dông Mar- mix. Trªn c¬ së nµy ®¸nh gi¸ c¸c −u, nh−îc ®iÓm, nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ ®Ó tõ ®ã tæng hîp, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p Mar- mix nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng Mar- mix xuÊt khÈu ë C«ng ty may 10. Giíi h¹n néi dung nghiªn cøu: Do thêi gian h¹n hÑp víi kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn kÕt qu¶ nghiªn cøu cña luËn v¨n ch−a thÓ hoµn thiÖn,rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty May 10 ®Ó bµi luËn v¨n ®−îc hoµn chØnh h¬n. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Nghiªn cøu ®Ò tµI nµy víi t− duy kinh tÕ míi, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¸ch quan mäi hiÖn t−îng. Do vËy, t«i sö dông c¸c phu¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng biÖn chøng, ph−¬ng ph¸p l« gic vµ lÞch sö. NgoµI ra cßn sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nh−: ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn hùc tiÔn, c¸c vÊn ®Ò lý luËn, ph−¬ng ph¸p t− duy kinh tÕ míi, ph−¬ng ph¸p hiÖu qu¶ vµ Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn hiÖu n¨ng tèi ®a, vµ mét sè ph−¬ng ph¸p kh¸c,trong viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh ngiÖp vµ ®Ò xuÊt hoµn thiÖn. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty May10 vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o h−íng dÉn NguyÔn Hång Th¸i ®= tËn t×nh gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ó hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. KÕt cÊu luËn v¨n ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng Ch−¬ng I: C¬ së luËn cña Maketing xuÊt khÈu trong c¸c doanh nghiÖp Ch−¬ng II: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña c«ng ty May 10 sang thÞ tr−êng EU. Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn Mar-mix xuÊt khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty may 10 sang thÞ tr−êng EU.- Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn Ch−¬ng I C¬ së luËn cña Marketing XuÊt khÈu Trong c¸c doanh nghiÖp I. C¬ së vµ vai trß cña xuÊt khÈu 1. Kh¸i niÖm vµ nguyªn lý c¸c häc thuyÕt xuÊt khÈu a, §Ó hiÓu ®−îc nguyªn lý häc thuyÕt xu©t khÈu tr−íc hÕt ta ph¶i hiÓu ®−îc c¸c kh¸i niÖm chung cña c¸c häc thuyÕt. Mét quèc gia sÏ xu©t khÈu hµng ho¸ mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ßi hái sö dông nhiÒu nh©n tè d− thõa, rÎ, nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ßi hái sö dông nhiÒu nh©n tè khan hiÕm, ®¾t tiÒn t¹i quèc gia ®ã. Nãi mét c¸ch kh¸c lµ quèc gia dåi dµo lao ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ t−¬ng quan chøa nhiÒu lao ®éng vµ nhËp khÈu hµng ho¸ t−¬ng quan chøa nhiÒu vèn b, Nguyªn lý c¸c häc thuyÕt xuÊt khÈu : §Ó hiÓu ®−îc nguyªn lý xuÊt khÈu hµng ho¸, c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn nh÷ng häc thuyÕt c¬ b¶n cña th−¬ng m¹i quèc tÕ. -Häc thuyÕt lîi thÕ so s¸nh: Th−¬ng m¹i quèc tÕ xuÊt hiÖn tõ sù ®a d¹ng ho¸ tù nhiªn cña nÒn s¶n suÊt gi÷a c¸c n−íc khi tham gia th−¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c n−íc ®Òu cã xu h−íng chuyªn m«n ho¸ mét sè ®iÒu kiÖn thuËn lîi mµ m×nh cã ®iÒu kiÖn thuËn l¬Þ nhÊt hoÆc cã thÓ thuËn lîi h¬n, nhê ®ã cã thÓ gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm, t¹o thÕ vÒ chi phÝ so víi c¸c n−íc kh¸c. H¬n n÷a n−íc ®ã cã thÓ nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm mµ trong n−íc kh«ng cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hoÆc nÕu cã nh−ng hiÖu qu¶ thÊp. §iÒu quan träng lµ chi phÝ nhËp khÈu ph¶i rÎ h¬n chi phÝ tù s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã trong n−íc, Tõ ®ã cã thÓ tËp trung tÊt c¶ c¸c tiÒm n¨ng cña ®Êt n−íc vµo nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶ cao. Th«ng qua th−¬ng m¹i quèc tÕ, mçi n−íc ®Òu Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn x¸c ®Þnh cho m×nh mét c¬ cÊu ngµnh hîp lý nh»m ®¹t ®−îc nh÷ng lîi thÕ so s¸nh víi n−íc kh¸c. Lîi thÕ nµy lµ tuyÖt ®èi nÕu ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña m×nh ®−îc ®¸nh gi¸ lµ thuËn lîi nhÊt so víi c¸c n−íc cïng s¶n xuÊt vµ cung øng cïng lo¹i s¶n phÈm ra thÞ tr−êng quèc tÕ. Th«ng th−êng, ®ã lµ lîi thÕ t−¬ng ®èi cña viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy so víi s¶n phÈm kh¸c trong quan hÖ trao ®æi víi n−íc ngoµi. Tuy nhiªn ta còng cÇn quan t©m ®Õn nhu cÇu thÞ tr−êng quèc tÕ vÒ c¶ chÊt l−îng vµ thÞ hiÕu ®èi víi s¶n phÈm xuÊt kho ®ã. Trªn thùc tÕ, mét n−íc cã nÒn kinh tÕ l¹c hËu, kÕm ph¸t triÓn vÉn cã thÓ cã s¶n phÈm b¸n ra thÞ tr−êng n−íc ngoµi, trong khi ®ã mét n−íc cã ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ ®Ó s¶n xuÊt ra mét mÆt hµng nµo ®ã l¹i vÉn nhËp khÈu hµng ho¸ ®ã tõ n−íc ngoµi. N¨m 1887, nhµ kinh tÕ häc ng−êi Anh David Ricacdo ®= gi¶i thÝch hiÖn t−îng m©u thuÉn trªn b»ng häc thuyÕt lîi thÕ so s¸nh cña m×nh lµ: “ NÕu mét quèc gia nµo cã hiÖu qu¶ thÊp so víi quèc gia kh¸c trong viÖc s¶n xuÊt tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm th× quèc gia ®ã vÉn cã thÓ tham gia th−¬ng m¹i quèc tÕ ®Ó t¹o ra lîi Ých”. -Häc thuyÕt vÒ −u ®=i vµ yÕu tè: Mét n−íc sÏ xuÊt khÈu hµng ho¸ mµ viÖc s¶n xuÊt nã cÇn nhiÒu yÕu tè rÎ, t−¬ng ®èi cã s½n cña n−íc ®ã vµ nhËp khÈu lo¹i hµng ho¸ mµ viÖc s¶n xuÊt cÇn nhiÒu yÕu tè ®¾t, t−¬ng ®èi khan hiÕm ë n−íc ®ã. Tãm lai lµ mét n−íc giÇu lao ®éng sÏ xuÊt khÈu hµng ho¸ sö dông nhiÒu lao ®éng vµ nhËp khÈu hµng ho¸ sö dông nhiÒu vèn. Víi häc thuyÕt nµy cho thÊy sù kh¸c biÖt vÒ tÝnh t−¬ng ®èi phong phó cña c¸c yÕu tè. §iÒu nµy rÊt quan träng ®èi víi ViÖt Nam hiÖn nay bëi v× n−íc ta phong phó vÒ lùc l−îng lao ®éng, gi¸ nh©n c«ng rÎ nh−ng l¹i bÞ h¹n chÕ vÒ vèn.Víi nÒn kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay cã thÓ ¸p dông häc thuyÕt nµy ®Ó t×m ra ®−îc mÆt hµng sö dông Ýt vèn nh−ng l¹i sö dông nhiÒu lao ®éng phï hîp víi ®iÒu kiÖn trong n−íc, nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ lµm t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. -Häc thuyÕt vÒ chu kú sèng cña s¶n phÈm: Häc thuyÕt nµy ®−îc Raymond Vernon ®−a ra ®Çu tiªn vµo n¨m 1966, nh»m gi¶i thÝch c¸c m« h×nh th−¬ng m¹i quèc tÕ vµ ®Çu t− n−íc ngoµi trùc tiÕp. Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn Theo kh¸i niÖm chu kú sèng cña s¶n phÈm da sè c¸c s¶n phÈm ®Òu tr¶i qua chu kú bu«n b¸n bao gåm c¸c giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau vµ cã ¶nh h−ëng tíi khèi l−îng bu«n b¸n quèc tÕ cña mét n−íc. Theo häc thuyÕt nµy ng−êi ta cho r»ng ë ®Çu chu kú sèng cña s¶n phÈm th× s¶n phÈm ph¶i cã c«ng nghÖ cao, tiÕp theo giai ®o¹n 2 khi mµ c«ng nghÖ ®= kh«ng cßn lµ yÕu tè hµng ®Çu n÷a th× ng−êi ta sÏ chó ý ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÇn dÇn khi s¶n phÈm ®= ®uîc tiªu chuÈn ho¸ vÒ chÊt l−îng th× nh÷ng s¶n phÈm nµy sÏ ®uùc chuyÓn sang cho c¸c n−íc thø 3 cã −u thÕ vÒ lao ®éng. Khi chuyÓn dÞch theo chu kú sèng cña s¶n phÈm, c¸c yªu cÇu vÒ nh©n tè ®Çu vµo sÏ thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c trung t©m s¶n xuÊt cã lîi thÕ cïng thay ®æi. S¶n phÈm míi ChÝn muåi Tiªu chuÈn ho¸ C¸c n−íc tiªn tiÕn s¶n xuÊt xuÊt khÈu nhËp khÈu C¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn C¸c n−íc chËm ph¸t triÓn H×nh 1: Chu kú sèng cña s¶n phÈm quèc tÕ H×nh 1: Chu kú sèng cña s¶n phÈm quèc tÕ Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn +Giai ®o¹n s¶n phÈm míi: HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm míi ®−îc ph¸t triÓn vµ s¶n xuÊt ®Çu tiªn ë c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h¬n( c¸c n−íc tiªn tiÕn). nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh h×nh nµy lµ mét sè l−îng lín ng−êi tiªu dïng cã thu nhËp cao, cã mong muèn vÒ c¸c s¶n phÈm míi vµ nguån cung øng phong phó nh÷ng c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao t¹o ra mét lîi thÕ t−¬ng ®èi vÒ n¨ng lùc R & D. Trong giai ®o¹n nµy hµng ho¸ ®−îc tiªu dïng trong n−íc vµ nhu cÇu trªn thÞ tr−êng Ýt ®µn håi so víi gi¸, thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ v=n ë giai ®o¹n thö nghiÖm nªn n¬i nghiªn cøu vµ n¬i s¶n xuÊt cÇn ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ, th−êng xuyªn. +Giai ®o¹n chÝn muåi: nhu cÇu vµ khèi l−îng s¶n phÈm ®−îc s¶n xuÊt ra t¨ng nhanh chãng, s¶n phÈm ®ång d¹ng h¬n, ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt s¶n phÈm ®−îc chu tr×nh ho¸ vµ c¹nh tranh vÒ gi¸ trë nªn quan träng. +Giai ®o¹n s¶n phÈm tiªu chuÈn ho¸: S¶n phÈm vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã ®−îc tiªu chuÈn ho¸, c¹nh tranh vÒ gi¸ trë nªn khèc liÖt. S¶n xuÊt ®−îc chuyÓn sang c¸c n−íc chËm phÊt triÓn n¬i cã nh©n c«ng ®Çu vµo thÊp vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm tõ c¸c quèc gia chËm ph¸t triÓn sang c¸c quèc gia tiªn tiÕn ngµy cµng t¨ng nhanh. Tõ nh÷ng häc thuyÕt c¬ b¶n vÒ th−¬ng m¹i quèc tÕ trªn ta cã thÓ tæng hîp vµ hÖ thèng ®−îc mét nguyªn lý xuÊt khÈu kh«ng chØ cho c¸c nhµ qu¶n lý kinh doanh nãi chung mµ cßn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng, ®ã lµ lîi thÕ hay thÕ m¹nh cña ViÖt Nam vÒ lao ®éng còng nh− c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng mang ®Ëm nÐt phong c¸ch ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ khai th¸c thÕ m¹nh nµy ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm võa cã lîi thÕ so s¸nh, võa cã lîi thÕ t−¬ng ®èi l¹i tËn dông ®−îc sù −u ®=i cña c¸c yÕu tè s½n cã trong n−íc, tõ ®ã sÏ ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cao. 2. VÞ trÝ, vai trß cña xuÊt khÈu a, §èi víi nÒn kinh tÕ: KÓ tõ sau khi xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, nÒn kinh tÕ n−íc ta ®ang cã b−íc t¨ng Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn tr−ëng v−ît bËc. Së dÜ ®¹t ®−îc thµnh tùu to lín nh− vËy lµ do n−íc ta ®= thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ, thiÕt lËp quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi vµ ngµy cµng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, Marketing xuÊt nhËp khÈu nãi riªng vµ th−¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung sÏ lµm t¨ng møc tiªu thô hµng ho¸, lµm cho c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt ngµy cµng trë nªn cã hiÖu qu¶ h¬n v× chóng ®−îc hîp lý ho¸ ®Ó d¹t møc chi phÝ thÝch hîp. Ngoµi ra chóng ta cßn cã thÓ thu ®−îc lîi thÕ phô do s¶n xuÊt víi quy m« lín vµ do chuyÓn giao kü thuËt khi nÒn kinh tÕ cho phÐp Marketing xuÊt khÈu ho¹t ®éng, thÞ tr−êng chÝnh cña nã còng t¨ng lªn vÒ quy m«, lµm cho nã cã nhiÒu thêi c¬ ®Èy m¹nh chuyªn m«n ho¸ vµ t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt h¬n tr−íc. V× thÕ, Marketing xuÊt khÈu vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ nã lµ mét ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých, môc ®Ých ®ã lµ: sù ph¸t triÓn x= héi vµ nÒn kinh tÕ cña mét ®Êt n−íc. Th«ng qua marketing xuÊt khÈu hay th−¬ng m¹i quèc tÕ chóng ta cã thÓ t¹o nguån vèn, nguån ngo¹i tÖ lín tõ viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ gãp phÇn quan träng vµo viÖc c¶i thiÖn c¸n c©n ngo¹i th−¬ng, c¸n c©n thanh to¸n t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, chóng ta cã thÓ xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng cã thÕ m¹nh cña ®Êt n−íc ®Ó phÊt huy lîi thÕ so s¸nh cu¶ quèc gia, ®ång thêi häc hái, trao ®æi ®−îc c¸c thµnh tùu khoa häc tiªn tiÕn më ®−êng cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, cã thÓ ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o vµ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn mµ tÝnh c¹nh tranh cao trªn thÞ tr−êng thÕ giíi gióp cho ®Êt n−íc cã ®−îc nguån lùc c«ng nghiÖp míi, t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm tiÕt kiÖm chi phÝ cho lao ®éng x= héi. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, chóng ta ngµy cµng më réng ®−îc quan hÖ kinh tÕ víi n−íc ngoµi gãp phÇn thay ®æi ®−êng lèi ®èi ngo¹i cña ®Êt n−íc, g¾n chÆt nÒn kinh tÕ n−íc ta víi ph©n c«ng lao ®éng thÕ giíi. Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn b, Trong kinh doanh quèc tÕ: Th«ng qua marketing xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tèt ®Ó häc tËp c¸c kinh nghiÖm ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn trªn thÞ tr−êng. Th«ng qua marketing xuÊt khÈu sÏ ph¸t huy cao bé tÝnh n¨ng ®«ng, s¸ng t¹o cña mäi ng−êi, cña c¸c ®¬n vÞ còng nh− c¸c tæ chøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. XuÊt khÈu hµng ho¸ lµ mét lÜnh vùc khã kh¨n, m¹o hiÓm nh−ng l¹i høa hÑn nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn vµ mang l¹i lîi nhuËn cao v× thÕ nã ®ßi hái mçi c¸ nh©n, mçi tæ chøc kinh doanh ph¶i nhanh nh¹y n¾m b¾t thÞ tr−êng, n¾m b¾t tèt c¸c th«ng tin vµ xö lý nhanh chãng, chÝnh x¸c, bªn c¹nh ®ã cßn tao nªn mèi quan hÖ tèt gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c nhµ nghiªn cøu, t¨ng c−êng kh¶ n¨ng sö dông chÊt x¸m c¶ trong vµ ngoµi n−íc. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu tµnh phÇn vµ më cöa kinh tÕ héi nhËp víi n−íc ngoµi, xuÊt nhËp khÈu gãp phÇn h×nh thµnh c¸c liªn doanh, liªn kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ trong n−íc còng nh− trong n−íc víi n−íc ngoµi h×nh thµnh lªn c«ng ty kinh doanh lín t¹o nªn sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cho doanh nghiÖp. Th«ng qua marketing xuÊt khÈu, doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t huy ®−îc lîi thÕ so s¸nh cña ®¬n vÞ m×nh hay ®Þa bµn m×nh ho¹t ®éng tõ ®ã sÏ chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n c«ng lao ®éng hîp lý. ¸p dông ®−îc khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®Ó sö dông tèt c¸c yÕu tè ®Çu vµo tiÕn tíi s¶n xuÊt lín ®¹i trµ, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vµ dÇn dÇn cã thÓ h¹ ®−îc gi¸ thµnh b¸n s¶n phÈm. c, §èi víi x· héi: Nh− ®= tr×nh bµy ë trªn, marketing xuÊt khÈu nãi riªng vµ th−¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c quèc gia,th«ng qua th−¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c quèc gia cã thÓ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ mµ quèc gia m×nh cã lîi thÕ, thÕ m¹nh ®ång thêi nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ mµ trong n−íc kh«ng cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt.Sù trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn quèc gia nµy kh«ng nh÷ng lµm cho c¸c n−íc cã thÓ xÝch l¹i gÇn nhau h¬n,hiÓu biÕt vÒ phong tôc tËp qu¸n, v¨n ho¸ cña c¸c quèc gia th«ng qua nh÷ng nÐt ®Æc tr−ng trªn hµng ho¸ mµ cßn gióp cho tÊt c¶ c¸c quèc gia th©m gia vµo ho¹t ®éng trao ®æi nµy ®Òu thu ®−îc lîi nhuËn vµ ®iÒu quan träng h¬n lµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ thÕ giíi cïng ph¸t triÓn. Th«ng qua th−¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c quèc gia ®Òu tËn dông ®−îc lîi thÕ cña m×nh, nh÷ng n−íc giÇu cã th× chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ vèn sang c¸c n−íc nghÌo nh−ng l¹i rÊt dåi dµo vÒ lao ®éng. Tõ nh÷ng n−íc kÕm ph¸t triÓn h¬n nµy sÏ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ thñ c«ng hoÆc hµng ho¸ cÇn nhiÒu lao ®éng vµ xuÊt khÈu sang c¸c n−íc ph¸t triÓn. Nh− vËy th−¬ng mai quèc tÕ ®= gãp phÇn lµm t¨ng lîi thÕ so s¸nh cña tÊt c¶ c¸c quèc gia, lµm cho kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn g÷a c¸c quèc gia ®−îc thu ng¾n l¹i ®Ó dÇn dÇn lµm cho nÒn kinh tÕ thÕ giíi trë thµnh mét khèi thèng nhÊt tiÕn tíi tù do ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ trªn toµn thÕ giíi. II. Qu¸ tr×nh marketing xuÊt khÈu ë doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vµ qu¸ tr×nh Marketing xuÊt khÈu Tr−íc khi ®i vµo kh¸i niÖm marketing xuÊt khÈu ta ph¶i hiÓu ®−îc kh¸i niÖm vÒ marketing: -Theo Philip Cotter: Marketing lµ sù ph©n tÝch tæ chøc kÕ ho¹ch ho¸ vµ kh¶ n©−ng thu hót kh¸ch cña mét c«ng ty còng nh− chÝnh s¸ch vµ ho¹t ®éng víi quan ®iÓm tho¶ m=n nhu cÇu vµ mong muèn cña nhãm kh¸ch hµng ®= lùa chän. -C¸c nhµ lµm c«ng t¸c marketing ë ViÖt Nam ®= ®óc kÕt vµ ®−a ra ®−îc ®Þnh nghÜa marketing phï hîp, ®Çy ®ñ vµ s¸t thùc cho m×nh nh− sau: + Marketing lµ chøc n¨ng qu¶n lý c«ng ty vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh tõ viÖc ph¸t hiÖn ra nhu cÇu vµ biÕn søc mua cña ng−êi tiªu dïng thµnh nhu cÇu thùc sù vÒ mét lo¹i hµng cô thÓ ®Õn viÖc ®−a hµng ho¸ ®ã ®Õn tËn tay ng−êi tiªu dïng cuèi cïng nh»m ®¶m b¶o cho c«ng Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn ty thu ®−îc lîi nhuËn cao nhÊt. XuÊt ph¸t tõ kh¸i niÖm nµy ta cã thÓ ®−a ra ®Þnh nghÜa vÒ marketing xuÊt khÈu nh− sau: +Marketing xuÊt khÈu lµ viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®Þnh h−íng dßng vËn ®éng hµng ho¸ vµ dÞch vô cña c¸c c«ng ty tíi ng−êi tiªu dïng hoÆc sö dông ë nhiÒu quèc gia nh»m thu lîi nhuËn cho c«ng ty. 2. B¶n chÊt vµ nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña marketing. 2.1- B¶n chÊt : Nh− ®= tr×nh bÇy ë trªn marketing ®−îc ®Þnh nghÜa nh− lµ c¸c ho¹t ®éng nh»m n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr−êng ®Ó x¸c lËp c¸c biÖn ph¸p tho¶ m=n tèi ®a c¸c nhu cÇu ®ã, qua ®ã mang lai lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp. Nh− vËy, marketing xuÊt khÈu thùc chÊt chØ sù vËn dông nh÷ng nguyªn lý, nguyªn t¾c, c¸c ph−¬ng ph¸p vµ kü thuËt tiÕn hµnh cña marketing nãi chung trong ®iÒu kiÖn cña thÞ tr−êng n−íc ngoµi. Sù kh¸c biÖt cña marketing xuÊt khÈu vµ marketing nãi chung chØ ë chç lµ hµng ho¸ vµ dÞch vô d−îc tiªu thô kh«ng ph¶i trªn thÞ tr−êng néi ®Þa mµ lµ ë thÞ tr−êng n−íc ngoµi. Còng nh− marketing nãi chung, marketing xuÊt khÈu xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm lµ trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i vai trß cña kh¸ch hµng vµ nhu cÇu cña hä cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã chñ tr−¬ng r»ng ch×a kho¸ ®Ó ®¹t ®−îc sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ mong muèn cña c¸c thÞ tr−êng träng ®iÓm, ®ång thêi ph©n phèi nh÷ng tho¶ m=n mµ c¸c thÞ tr−êng ®ã chê ®îi mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. 2.2- §Æc tr−ng cña marketing xuÊt khÈu: C¸c ho¹t ®éng marketing xuÊt khÈu kh«ng ph¶i tiÕn hµnh ë trong néi bé cña mét quèc gia mµ nã ®−¬cj tiÕn hµnh trªn phËm vi réng tõ hai quèc gia trë nªn. - C¸c kh¸i niÖm vÒ marketing, c¸c qu¸ tr×nh, c¸c nguyªn lý marketing vµ nhiÖm vô cña nhµ tiÕp thÞ lµ gièng marketing néi ®Þa, tuy nhiªn khi x©m nhËp vµo thÞ tr−êng n−íc ngoµi, marketing xuÊt khÈu th−êng gÆp ph¶i nh÷ng Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn rµo c¶n vÒ luËt ph¸p, sù kiÓm so¸t cña chÝnh phñ ë nh÷ng n−íc c«ng ty x©m nhËp vµo. - Nhu cÇu thÞ tr−êng ®a d¹ng h¬n. - Quan ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ë tõng thÞ tr−êng n−íc ngoµi lµ kh¸c nhau do ®ã tuú tõng thÞ tr−êng mµ ta vËn dông c¸c quan ®iÓm marketing xuÊt khÈu phï hîp. - C¸c ®iÒu kiÖn thÞ tr−êng cã thÓ biÕn d¹ng, ®©y lµ ®Æc ®iÓm khã nhËn biÕt kh¸c vÒ c¨n b¶n so víi marketing néi ®Þa víi cïng mét s¶n phÈm, c¸c ®iÒu kiÖn thÞ tr−êng cã thÓ kh¸c nhau vÒ c¬ b¶n gi÷a n−íc nµy víi n−íc kh¸c, thu nhËp, c¬ cÊu tiªu dïng s¶n phÈm cña kh¸ch hµng, m«i tr−êng c«ng nghÖ, ®iÒu kiÖn v¨n ho¸ x= héi vµ thãi quen tiªu dïng, thãi quen tiªu dïng ë cïng thÞ tr−êng rÊt kh¸c nhau. V× vËy mµ sÏ kh«ng cã mét s¶n phÈm hay ng−êi tiªu dïng duy nhÊt. 3. M« h×nh marketing xuÊt khÈu: Qu¸ tr×nh marketing xuÊt khÈu ®−îc kh¸i qu¸t trong m« h×nh sau: Nghiªn cøu Marketing xuÊt khÈu Lùa chän thÞ tr−êng xuÊt khÈu X¸c ®Þnh h×nh thøc xuÊt khÈu X¸c lËp c¸c yÕu tè Mar- Mix xuÊt khÈu VËn hµnh vµ kiÓm tra c¸c nç lùc Mar-Mix H×nh 2- M« h×nh marketing xuÊt khÈu Chi tiÕt ho¸ tõng b−íc trong m« h×nh marketing xuÊt khÈu. Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn a, Nghiªn cøu marketing xuÊt khÈu: Muèn kinh doanh thµnh c«ng trªn thi tr−êng n−íc ngoµi th× tr−íc khi xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thi tr−êng n−íc ngoµi, víi bÊt kú mét c«ng ty kinh doanh nµo th× viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu marketing xuÊt khÈu, tõ kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, b¶n chÊt marketing xuÊt khÈu ®= tr×nh bÇy ë trªn, ta biÕt r»ng víi c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu, nghiªn cøu marketing xuÊt khÈu lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn vµ rÊt quan träng bëi lÏ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty ®Òu g¾n víi thÞ tr−êng n−íc ngoµi. Do ®ã nghiªn cøu thãi quen, tËp qu¸n sö dông vµ thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng n−íc ngoµi ®èi víi lo¹i s¶n phÈm mµ c«ng ty muèn x©m nhËp vµo. Kh«ng nh÷ng thÕ nghiªn cøu marketing ë ®©y ngoµi viÖc nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c yÕu tè gièng nh− nghiªn cøu marketing néi ®Þa mµ cßn ph¶i nghiªn cøu yÕu tè chÝnh trÞ, luËt ph¸p vµ v¨n ho¸ cña mét quèc gia. Lµm tèt c«ng viÖc nµy chÝnh lµ ®= lµ t¹o tiÒn ®Ò hay lµm ®iÓm tùa ®Ó ph¸t triÓn c¸c b−íc tiÕp theo. b, Lùa chän thÞ tr−êng xuÊt khÈu: Sau khi ®= nghiªn cøu marketing xuÊt khÈu mét c¸ch kü cµng, b−íc tiÕp theo ph¶i lµm trong m« h×nh marketing xuÊt khÈu lµ lùa chän thÞ tr−êng xuÊt khÈu. Dùa vµo c¸c yÕu tè ®= nghiªn cøu ë trªn, lóc nµy c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ph©n lo¹i, g¹n läc vµ lùa chän thÞ tr−êng xuÊt khÈu. ViÖc lùa chän thÞ tr−êng xuÊt khÈu nh− thÕ nµo lµ tuú thuéc tõng c«ng ty, tõng mÆt hµng mµ c«ng ty sÏ x©m nhËp vµo thi tr−êng n−íc ngoµi, viÖc lùa chän thÞ tr−êng xuÊt khÈu ë ®©y liªn quan ®Õn mét sè vÊn ®Ò mµ c«ng ty ph¶i quan t©m nh− nhu cÇu cña thÞ tr−êng ®ã, dung l−îng thÞ tr−êng, t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng...vv. Th«ng qua tÊt c¶ c¸c yÕu tè nµy, c¸c c«ng ty sÏ tiÕn hµnh lùa chän thÞ tr−êng xuÊt khÈu mµ c«ng ty ®ã c¶m thÊy cã −u thÕ nhÊt vµ cã kh¶ n¨ng thµnh c«ng nhÊt. Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn c, X¸c ®Þnh h×nh thøc xuÊt khÈu: §©y lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng vµ lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu trong m« h×nh marketing xuÊt khÈu, bëi v× nã chØ ra h×nh thøc xuÊt khÈu nµo mµ c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu cã thÓ sö dông. Trªn thùc tÕ cã hai h×nh thøc xuÊt khÈu c¬ b¶n mµ c¸c c«ng ty cã thÓ lùa chän sñ dông ®ã lµ: XuÊt khÈu gi¸n tiÕp vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp. - Trong xuÊt khÈu gi¸n tiÕp th× cã thÓ th«ng qua: o H=ng bu«n xuÊt khÈu ®Æt c¬ së trong n−íc. o §¹i lý xuÊt khÈu ®Æt c¬ së trong n−íc. o C¸c tæ chøc phèi hîp. - Trong xuÊt khÈu trùc tiÕp th× cã thÓ th«ng qua: o C¸c c¬ së b¸n hµng trong n−íc. o §¹i diÖn b¸n hµng xuÊt khÈu. o Chi nh¸nh b¸n hµng t¹i n−íc ngoµi. o C¸c ®¹i lý vµ c¸c nhµ ph©n phèi ®Æt ë n−íc ngoµi. d, X¸c lËp c¸c yÕu tè Mar- Mix xuÊt khÈu: Gièng nh− Mar- Mix néi ®Þa, Mar- Mix xuÊt khÈu còng cã 4 yÕu tè cÇn x¸c lËp lµ: s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi vµ xóc tiÕn b¸n trong ®ã tÊt c¶ c¸c yÕu tè nµy ®Òu phôc vô xuÊt khÈu hay nãi c¸ch kh¸c lµ 4 yÕu tè nµy ®= ®−îc x¸c lËp ®Òu ®Ó g¾n víi thÞ tr−êng n−íc ngoµi. - X¸c lËp yÕu tè s¶n phÈm xuÊt khÈu bao gåm : o CÊu tróc vÒ s¶n phÈm xuÊt khÈu. o KÕ ho¹ch ho¸ vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. o QuyÕt ®Þnh chung vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm xuÊt khÈu. o QuyÕt ®Þnh chung vÒ tiªu chuÈn ho¸ vµ thÝch nghi. o QuyÕt ®Þnh vÒ bao b× o QuyÕt ®Þnh vÒ nh=n m¸c. - X¸c lËp yÕu tè gi¸ xuÊt khÈu bao gåm: o YÕu tè x¸c dÞnh gi¸ xuÊt khÈu. Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn o C¸c ph−ên ph¸p ®Þnh gi¸ xuÊt khÈu. o C¸c chiÕn l−îc ®iÒu chØnh gi¸ - X¸c lËp yÕu tè ph©n phèi ph©n phèi xuÊt khÈu. - X¸c lËp yÕu tè xóc tiÕn b¸n xuÊt khÈu bao gåm: o Qu¶ng c¸o o KhuyÕn m¹i o Chµo hµng o Quan hÖ c«ng chóng e,VËn hµnh vµ kiÓm tra c¸c nç lùc marketing xuÊt khÈu. §©y lµ b−íc cuèi cïng trong m« h×nh marketing cã ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch marketing ®ã. §Ó kiÓm tra nç lùc marketing ®−îc tèt, cã thÓ ¸p dông theo 3 kiÓu sau: o KiÓm tra kÕ hoach n¨m o KiÓm tra kh¶ n¨ng sinh lêi o KiÓm tra chÊt l−îng §ã lµ tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cÇn ®−îc tiÕn hµnh trong m« h×nh marketing xuÊt khÈu.BÊt kú mét c«ng ty kinh doanh nµo ho¹t ®éng trong m«i tr−êng c¹nh tranh cÇn nhËn biÕt mét yÕu tè ®ãng vai trß rÊt quan träng trong sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña m×nh, ®ã lµ chiÕn l−îc marketing vµ ®Ó thùc hiÖn tèt ®−îc chiÕn l−îc marketing nµy th× viÖc x©y dùng m« h×nh marketing xuÊt khÈu cµng chi tiÕt bao nhiªu c«ng ty cµng cã kh¶ n¨ng kinh doanh thµnh c«ng vµ c¹nh tranh th¾ng lîi trªn thÞ tr−êng. III. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña Mar- Mix xuÊt khÈu 1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ m« h×nh Mar- Mix xuÊt khÈu a, kh¸i niÖm: Mar- Mix lµ mét tËp hîp nh÷ng c«ng cô marketing mµ doanh nghiÖp sö dông ®Ó theo ®uæi nh÷ng môc tiªu marketing cña m×nh trªn thÞ tr−êng môc tiªu. Nãi c¸ch kh¸c, mar- mix lµ mét phèi thøc ®Þnh h−íng c¸c biÕn sè Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn marketing cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc mµ c«ng ty kinh doanh sö dông mét c¸ch liªn hoµn vµ ®ång bé nh»m theo ®uæi mét søc b¸n vµ lîi nhuËn dù kiÕn trong mét thÞ tr−êng träng ®iÓm x¸c ®Þnh. b, B¶n chÊt. Tõ kh¸i niÖm vÒ Mar- Mix ë trªn, ta cã thÓ thÊy râ ®−îc b¶n chÊt cña mar- mix nh− sau: Thùc chÊt Mar- Mix lµ sù tæng hîp vµ sö dông mét c¸ch hµi hoµ, hîp lý cña 4 c«ng cô cña nã bao gåm: s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi vµ xóc tiÕn b¸n sao cho viÖc kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Ng−êi tiªu dïng sÏ biÕt tíi s¶n phÈm cña c«ng ty mét c¸ch nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt ë trong thÞ tr−êng träng ®iÓm mµ c«ng ty ®= lùa chän. Th«ng qua 4 biÕn sè nµy, c¸c c«ng ty thÓ v¹ch ra ®−îc chiÕn l−îc marketing vµ kÕ ho¹ch marketing cña m×nh, tõ ®ã sÏ phèi hîp liªn hoµn vµ ®ång bé c¶ 4 c«ng cô nµy trong tÇm kiÓm so¸t cña c«ng ty gióp c«ng ty cã thÓ theo ®uæi môc tiªu vÒ møc b¸n vµ doanh sè b¸n dù kiÕn trong ph©n ®o¹n thÞ tr−êng träng ®iÎem mµ c«ng ty ®= lùa chän. c, M« h×nh. Mar- Mix ®−îc cô thÓ ho¸ trong m« h×nh sau: S¶n phÈm Gi¸ Mar- Mix Ph©n phèi Qu¶ng c¸o Xóc tiÕn b¸n KhuyÕn m¹i Chµo hµng Quan hÖ c«ng chóng H×nh 3- M« h×nh Mar- Mix xuÊt khÈu. Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn 2. Nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh Mar- Mix xuÊt khÈu §Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ hay nãi c¸ch kh¸c sau khi ®= x¸c ®Þnh ®−îc ®o¹n thÞ tr−êng träng ®iÓm còng nh− c¸ch thøc ®Ó ®¸p øng sao cho hiÖu qu¶ cao nhÊt, c«ng ty kinh doanh th−êng sö dông nh÷ng ph−¬ng thøc tiÕp thÞ cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc cña c«ng ty m×nh ®Ó phèi hîp, sö dông gäi lµ phèi thøc tiÕp thÞ. nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh nªn phèi thøc tiÕp thÞ hay nãi c¸ch kh¸c nh÷ng yÕu tè hay c«ng cô cña Mar- Mix ®ã lµ: - S¶n phÈm( product) - Gi¸( price) - Ph©n phèi( place) - Xóc tiÕn b¸n(promotion) 2.1 S¶n phÈm xuÊt khÈu: Lµ tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ tho¶ m=n nhu cÇu hay −íc muèn cña kh¸ch hµng, cèng hiÕn nh÷ng lîi Ých cho hä vµ cã kh¶ n¨ng ®−a ra chµo b¸n trªn thÞ tr−êng víi môc tiªu thu hót sù chó ý mua s¾m, sö dông hay tiªu dïng. §¬n vÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ vèn lµ mét chØnh thÓ hoµn chØnh chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè ®Æc tÝnh vµ th«ng tin kh¸c nhau vÒ mét s¶n phÈm hµng ho¸. Nh÷ng yÕu tè, ®Æc tÝnh, th«ng tin ®ã cã thÓ cã nh÷ng chøc n¨ng marketing kh¸c nhau, khi t¹o ra mét mÆt hµng hay mét s¶n phÈm ng−êi ta sÏ x¾p xÕp c¸c yÕu tè, ®Æc tÝnh, th«ng tin ®ã theo 3 cÊp ®é cã nh÷ng chøc n¨ng marketing kh¸c nhau. Nh÷ng chøc n¨ng marketing víi cÊu tróc 3 líp thuéc tÝnh cña phèi thøc s¶n phÈm hçn hîp ®−îc thÓ hiÖn nh− sau: Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn H×nh 4: M« h×nh cÊu tróc 3 líp cña s¶n phÈm hçn hîp - CÊp ®é c¬ b¶n nhÊt lµ s¶n phÈm cèt lâi : cÊp ®é nµy cã chøc n¨ng tr¶ lêi c©u hái vÒ thùc chÊt s¶n phÈm hµng ho¸ nµytho¶ m=n nh÷ng lîi Ých cèt yÕu mµ kh¸ch hµng sÏ theo ®uæi lµ g×, vµ chÝnh ®ã lµ nh÷ng gi¸ trÞ mµ nhµ kinh doanh sÏ b¸n cho kh¸ch hµng. Nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n tiÒm Èn ®ã cã thÓ thay ®æi tuú theo nh÷ng yÕu tè hoµn c¶nh cña m«i tr−êng vµ môc tiªu c¸ nh©n cña kh¸ch hµng, nhãm kh¸ch hµng hay bèi c¶nhnhÊt ®Þnh. §iÒu quan träng sèng cßn ®èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh lµ ng−êi lµm c«ng t¸c marketing ph¶i nghiªn cøu t×m hiÓu kh¸ch hµng ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®ßi hái vÒ khÝa c¹nh lîi Ých kh¸c nhau tiÒm Èn trong nhu cÇu cña hä. ChØ cã nh− vËy c¸c nhµ kinh doanh míi t¹o ra nh÷ng hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng tho¶ m=n ®óng vµ tèt nh÷ng lîi Ých mµ kh¸ch hµng mong ®îi. - CÊp ®é thø hai cÊu thµnh mét s¶n phÈm hµng ho¸ lµ s¶n phÈm hiÖn h÷u. §ã lµ nh÷ng yÕu tè ph¶n ¸nh sù cã mÆt trªn th−ch tÕ cña s¶n phÈm hµng ho¸, nh÷ng chØ tiªu ®ã bao gåm: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt l−îng c¶m nhËn ®−îc vµ c¸c ®Æc tÝnh næi tréi bªn ngoµi, phong c¸ch mÉu m=, tªn nh=n hiÖu cô thÓ, dÞch vô tr−íc b¸n vµ c¸c ®Æc tr−ng cña bao gãi . Trong thùc tÕ, khi t×m Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn mua nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n kh¸ch hµng th−êng dùa vµo yÕu tè nµy, vµ còng nh− víi hµng lo¹t c¸c yÕu tè nµy, nhµ s¶n xuÊt kh¼ng ®Þnh sù hiÖn diÖn cña m×nh trªn thÞ tr−êng ®Ó ng−êi mua t×m ®Õn c«ng ty. Hä ph©n biÖt ®−îc hµng ho¸ cña c«ng ty nµy so víi hµng ho¸ cña c«ng ty kh¸c. - Cuèi cïng lµ s¶n phÈm gia t¨ng, cÊp ®é nµy bao gåm nh÷ng yÕu tè nh− l¾p ®Æt sö dông, b¶o hµnh, dÞch vô trong vµ sau b¸n, ®iÒu kiÖn giao hµng, thanh to¸n. ChÝnh nhê nh÷ng yÕu tè nµy ®= t¹o ra sù ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn chØnh kh¸c nhau trong nhËn thóc cña ng−êi tiªu dïng hay kh¸ch hµng vÒ mÆt hµng, nh=n hiÖu cô thÓ.Khi mua nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n cña mét hµng ho¸, bÊt kú kh¸ch hµng nµo còng muèn mua nã ë møc ®é hoµn chØnh nhÊt, ®Õn l−ît nã chÝnh møc ®é hoµn chØnh vÒ lîi Ých c¬ b¶n mµ kh¸ch hµng mong ®îi l¹i phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè gia t¨ng(bæ dông) mµ nhµ kinh doanh sÏ cung cÊp cho hä, v× vËy tõ gãc ®é nhµ kinh doanh, c¸c yÕu tè gia t¨ng trë thµnh mét trong nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh cña nh=n hiÖu hµng ho¸. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm lµ x−¬ng sèng, lµ nÒn t¶ng trong chiÕn l−îc chung marketing cña c«ng ty. Tr×nh ®é s¶n xuÊt cµng cao, c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng ngµy cµng gay g¾t th× c¸i vai trß chÝnh s¸ch s¶n phÈm cµng trë lªn quan träng, kh«ng cã chÝnh s¸ch s¶n phÈm th× c¸c yÕu tè cßn l¹i cña marketing kh«ng cã ý nghÜa hay nãi c¸ch kh¸c lµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn tån t¹i. Trong tr−êng hîp chÝnh s¸ch s¶n phÈm sai lÇm( ®−a ra thÞ tr−êng nh÷ng s¶n phÈm kh«ng tèt hoÆc ch¸at l−îng kÐm ) th× dï gi¸ c¶ cã thÊp ®Õn ®©u, qu¶ng c¸o cã hÊp dÉn ®Õn mÊy còng khã thµnh c«ng trªn thÞ tr−êng. Bëi vËy, chÝnh s¸ch s¶n phÈm kh«ng chØ ®Èm b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ®óng h−íng mµ cßn g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña c«ng ty nh»m phôc vô cho môc tiªu cña chiÕn l−äc tæng qu¸t 2.2 Gi¸ c¶ xuÊt khÈu Lµ mét phÇn cÊu thµnh lªn s¶n phÈm, gi¸ c¶ lµ sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i bá ra ®Ó cã ®−îc s¶n pfÈm, gi¸ c¶ chÞu ¶nh h−ëng bëi nhiÒu yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng ty. C¸c môc tiªu ®Þnh gi¸ bao gåm viÖc t¨ng doanh sè, thÞ phÇn, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i cña c«ng ty Gi¸ c¶ ph¶i trang tr¶i ®−îc toµn bé phÝ tæn ®Ó s¶n xuÊt vµ b¸n s¶n phÈm céng víi mét møc lêi tho¶ ®¸ng. Khoa Kinh doanh doanh Th−¬ng m¹i 20
- Xem thêm -