Tài liệu Giới thiệu công tác kĩ sư

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

i h c Bách Khoa TP. H Chí Minh Khoa MÔI TR NG Ch ng 1 Gi I THI U CÔNG TÁC K S K n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 TV N Kyõ sö laø taàng lôùp trí thöùc trong xaõ hoäi. Ñoùng goùp lôùn veà trí tueä vaø taøi naêng cuûa mình cho coäng ñoàng xaõ hoäi. Laø nhaø khoa hoïc ñöông thôøi. Caàn phaûi nghieân cöùu ñeå bieát roõ: Chöùc naêng, vai troø, nhieäm vuï, quyeàn haïn naêng löïc cuûa ngöôøi kyõ sö Xaùc ñònh traùch nhieäm ñoùng goùp cuûa mình ñoái vôùi ñaát nöôùc, xaõ hoäi. K n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 CH C N NG C A NG a) IK S s óng vai trò quan tr ng trong h th ng lao ng k thu t Laø ngöôøi quyeát ñònh moïi thaønh coâng trong caùc ngaønh ngheà cuûa moïi lónh vöïc trong neàn kinh teá cuûa ñaát nöôùc. b) m nh n th c hi n công tác theo chuyên ngành c ào t o, có th gi vai trò K s tr ng th c hi n:: Chöùc naêng ñieàu haønh: Caùc ñôn vò saûn xuaát gia coâng Caùc ñôn vò thieát keá hoaëc thi coâng Caùc ñôn vò kinh doanh, dòch vuï kyõ thuaät Chöùc naêng nghieân cöùu vaø ñaøo taïo c) m nh n các ch c v lãnh o, T tr Tr ng phòng Phó G , G …: ng KT, Chöùc naêng: Ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa heä thoáng kyõ thuaät hoaëc heä thoáng toå chöùc kinh doanh K n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 NHI M V AK S a) Kyõ sö laø ngöôøi coâng daân göông maãu vaø coù phaåm chaát toát. b) Coâng vieäc cuûa ngöôøi kyõ sö trong heä thoáng lao ñoäng kyõ thuaät: thöïc hieän toát coâng taùc theo chuyeân ngaønh ñaõ ñöôïc ñaøo taïo c) Töï ñaøo taïo, khoâng ngöøng saùng taïo, vöôn leân khoâng ngöøng d) Tham gia laõnh ñaïo ñôn vò ngh K nn ng ngGiao Giaoti tip Ngành p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012 hcmut_vlp_hdxb_2012-13 Nhi m v a ng i K s (tt) Nhieäm vuï cuûa kyõ sö trong ñôn vò saûn xuaát: Bieát khai thaùc, vaän haønh heä thoáng thieát bò trong nhaø maùy, XN, Cty. Bieát caùch toå chöùc quaûn lyù baûo trì söõa chöõa heä thoáng thieát bò trong nhaø maùy, XN, Cty. Tính toaùn thieát keá caùc thieát bò, maùy moùc,.. phuïc vuï coâng taùc saûn xuaát Trieån khai caùc bieäp phaùp coâng ngheä naâng cao naêng suaát vaø chaát löôïng saûn xuaát Kieåm tra ñaùnh giaù chaát löôïng cô baûn cuûa saûn phaåm,ngaønh ngheà Coù khaû naêng toå chöùc quaûn lyù, saûn xuaát cuûa ñôn vò. Ñeà xuaát caûi tieán thieát bò vaø öùng duïng tieán boä KHKT K n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 Nhi m v a ng i K s (tt) Ngöôøi kyõ sö vôùi coâng taùc thieát keá vaø chæ ñaïo thi coâng: Tham gia chæ ñaïo toå chöùc, quaûn lyù thieát keá, thi coâng “saûn phaåm”. Baûo ñ m tính chính xaùc, tính thöïc tieãn cuûa “baûn thieát keá”. Xaây döïng heä thoáng an toaøn, oån ñònh vaø tin caäy trong quaù trình vaän haønh caùc trang thieát bò phuïc vuï cho thi coâng. Toå chöùc ghi cheùp nhaät kyù theo doõi coâng trình, giaùm saùt, kieåm tra quaù trình thi coâng. Tham gia ñeà xuaát caûi tieán quaù trình thi coâng, trang thieát bò, coâng ngheä K n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 Nhi m v a ng i K s (tt) Ngöôøi kyõ sö hoaït ñoäng trong kinh doanh: Tham gia xaây döïng keá hoaïch kinh doanh thieát bò maùy moùc, ... quaûn lyù dòch vuï kyõ thuaät vaø coâng taùc haäu maõi Ñaåy maïnh coâng taùc giôùi thieäu “saûn phaåm” vaø tö vaán khaùch haøng. Tích cöïc tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng quaûng baù thöông hieäu. K n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 Nhi m v a ng i K s (tt) Ngöôøi kyõ sö vôùi coâng taùc nghieân cöùu khoa hoïc vaø öùng duïng: Tham gia toå chöùc, xaây döïng keá hoaïch: caûi tieán maùy moùc, saûn phaåm ñeå naâng cao naêng suaát vaø chaát löôïng “saûn phaåm”. Ñöa caùc phöông phaùp coâng ngheä môùi coù tieán boä veà KHKT aùp duïng cho ñôn vò. Hình thaønh vaø xaâp döïng caùc ñeà taøi nghieân cöùu coù tính chaát chieán löôïc vaø thieát thöïc ñeå phaùt trieån ñôn vò. K n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 Nhi m v a ng i K s (tt) Ngöôøi kyõ sö vôùi coâng taùc boài döôõng ñoäi nguõ caùn boä treû: Toå chöùc caùc lôùp ñeå boå tuùc kieán thöùc chuyeân moân cuûa ngaønh cho ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät döôùi mình: cao ñaúng, trung caáp vaø coâng nhaân. Toå chöùc thi kieåm tra tay ngheà vaø naâng baäc thôï. Xaây döïng keá hoaïch naâng cao trình ñoä ñoâi nguõ kyõ thuaät thoâng qua caùc ñôït cöû caùn boä ñi hoïc ngaén haïn hay daøi haïn taïi caùc trung taâm, tröôøng, vieän. K n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 Nhi m v a ng i K s (tt) Ngöôøi kyõ sö coøn tham gia nhieàu coâng taùc khaùc: Quaûn lyù vaät tö, kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm (KCS). Tham gia giaûng daïy ôû caùc tröôøng ÑH, cao ñaúng, trung hoïc ngheà vaø caùc trung taâm ñaøo taïo,... K n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 Nhi m v a ng i K s (tt) Töï ñaøo taïo, khoâng ngöøng saùng taïo, vöôn leân khoâng ngöøng: Khoâng ngöøng trao doøi kyõ naêng ngheà nghieäp: hoïc hoûi, trao ñoåi tieáp thu kinh nghieäm töø thöïc teá. Suy nghó, tìm toøi caûi tieán, saùng taïo nhaèm naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø chaát löông saûn phaåm. Xaây döïng cho mình moät keá hoaïch laøm vieäc vaø phaán ñaáu vöôn leân khoâng ngöøng. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 NG L C C A K S Ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï vaø chöùc naêng, ngöôøi kyõ sö phaûi coù naêng löïc veà caùc maët: a) Kieán thöùc chuyeân moân, kyõ naêng ngheà nghieäp vaø kinh nghieäm thöïc tieãn b) Söï caàn maãn vaø tính kyõ luaät trong coâng vieäc. c) Coù theå löïc vaø tinh thaàn. d) Coù khaû naêng giao tieáp toát. e) Coù kieán thöùc taâm lyù xaõ hoäi vaø khaû naêng taäp hôïp quaàn chuùng. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 ng l c c a ng i K s (tt) a) Kieán thöùc chuyeân moân, kyõ naêng ngheà nghieäp vaø kinh nghieäm thöïc tieãn Naém vöõng kieán thöùc chuyeân moân vaø kinh nghieäm thöïc teá cuûa ngaønh ngheà ñöôïc ñaøo taïo. Thaønh thaïo moät ñeán hai ngoaïi ngöõ chính vaø tin hoïc cô baûn Toå chöùc ñaøo taïo vaø phoå bieán kieán thöùc kyõ thuaät coâng ngheä Laäp keá hoaïch thöïc hieän caùc coâng vieäc chuyeân moân n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 ng l c c a ng i K s (tt) b) Tính kyû luaät trong coâng vieäc Phaûi coù tính kieân trì vaø caàn maãn. Thöïc hieän vaø ñieàu haønh coâng vieäc thoâng qua heä thoáng qui ñònh kyõ thuaät chaët cheõ, ñaûm baûo tính chính xaùc. Xaây döïng cho mình khaû naêng döï ñoaùn vaø quyeát ñoaùn ñeå coù theå laøm chuû thôøi gian vaø nhaân löïc. Caàn öùng duïng moät caùch khoa hoïc vaø saùng taïo lyù thuyeát vaøo thöïc teá ñeå naâng cao hieäu quaû coâng vieäc. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 ng l c c a ng i K s (tt) c) Khaû naêng giao tieáp toát Phaûi coù khaû naêng giao tieáp baèng dieãn ñaït qua noùi (thuyeát trình, ñoái thoaïi, tham gia vaø ñieàu haønh toát caùc cuoäc hoïp). Phaûi coù khaû naêng dieãn ñaït baèng vieát (ghi cheùp nhaät kyù, xaây döïng baùo caùo kyõ thuaät, vieát lyù thuyeát LVTN, laäp thuyeát minh ñeà taøi, döï aùn). Coù khaû naêng laøm vieäc theo nhoùm. Phaûi coù khaû naêng sö phaïm: truyeàn ñaït cho ñoàng nghieäp hieåu. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 ng l c c a ng i K s (tt) d) Kieán thöùc taâm lyù xaõ hoäi vaø khaû naêng taäp hôïp quaàn chuùng Caàn naém baét vaø hieåu bieát veà taâm lyù con ngöôøi. Coù quan heä toát vôùi ñoàng nghieäp, coù quan ñieåm ñoái nhaân xöû theá ñuùng ñaén. Coù tinh thaàn ñoaøn keát, khaû naêng taäp hoïp, laõnh ñaïo toå chöùc ñieàu haønh hoaït ñoäng ñôn vò. n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S hcmut_vlp_hdxb_2012-13 QUÁ TRÌNH ÀO T O K S Traûi qua kyø thi tuyeån sinh quoác gia haønh naêm vaøo thaùng 7. Nhaäp hoc vaøo thaùng 9 haøng naêm Traûi qua ít nhaát 4 naêm hoïc, coù theå keùo daøi 4,5 hoaëc 5, 6 naêm 1. Quaù trình ñaøo taïo chung: - Khoái löôïng kieán thöùc cô baûn: 25 – 30% - Khoái löôïng kieán thöùc cô sôû: 40 – 50% -Khoái löôïng kieán thöùc chuyeân ngaønh: 25 – 30% 2. Qtrình ñaøo taïo kyõ sö ôû m t soá tröôøng n ng Giao ti p Ngành ngh Ch ng 1- CÔNG TÁC K S H kyõ thuaät hcmut_vlp_hdxb_2012-13
- Xem thêm -