Tài liệu Chiến lược qc tại cty bia – rượu – nước gk hà nội

  • Số trang: 103 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Lêi nãi ®Çu §Êt n−íc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−¬ng ®Þnh h−íng x héi chñ nghÜa. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng vµ viÖc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét tÊt yÕu. Tr¶i qua suèt chÆng ®−êng ®æi míi nÒn kinh tÕ n−íc ta ® vµ ®ang h×nh thµnh mét thÞ tr−¬ng kinh tÕ cã sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. ThÞ tr−êng qu¶ng c¸o cña ViÖt Nam ®−îc dù ®o¸n trong n¨m 2006 cã møc t¨ng tr−ëng 28%, mét møc t¨ng tr−ëng gÊp 5 lÇn møc t¨ng tr−ëng trung b×nh cña thÞ tr−êng qu¶ng c¸o thÕ giíi ( 5%), sù c¹nh tranh trªn thÞ tr−¬ng nµy sÏ trë nªn gay g¾t h¬n bao giê hÕt, sù x©m nhËp cña c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o n−íc ngoµi sÏ cµng lµm thÞ tr−êng nµy nãng báng h¬n. §iÒu nµy còng cho th©y nh÷ng thay ®æi trong nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®èi víi qu¶ng c¸o. C«ng cô qu¶ng c¸o ngµy cµng ®−îc khai th¸c m¹nh mÏ, triÖt ®Ó vµ trë thµnh c«ng cô quan träng, hiÖu qu¶ ®Ó c¸c doanh nghiÖp qu¶ng b¸ cho th−¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr−êng, t¹o dùng mét chç ®øng v÷ng ch¾c cho th−¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp trong t©m trÝ kh¸ch hµng. MÆt kh¸c nhËn thøc cña ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam ®èi víi c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o còng ® cã nh÷ng thay ®æi rÊt lín. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o ®Ó cã thÓ ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp cµng kh¾t khe h¬n, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp khi x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ph¶i ®Çu t− cã tÝnh chiÕn l−îc vµ hîp lý h¬n. Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp cña nhµ n−íc ® cã bÒ giÇy truyÒn thèng ph¸t triÓn trªn 100 n¨m qua ® phÇn nµo cã ®−îc chç ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam vµ dµnh ®−îc t×nh c¶m yªu mÕn cña kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ® ®ãng gãp kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn, cho viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm- th−¬ng hiÖu, l«i kÐo vµ duy tr× lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng trong nhiÒu n¨m qua cña Tæng c«ng ty Bia R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, chóng ta ph¶i thõa nhËn r»ng qu¶ng c¸o lu«n mang l¹i gi¸ trÞ lan truyÒn v« cïng to lín cho doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi 1 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª vÉn ch−a thùc sù t¹o ®−îc nh÷ng Ên t−îng s©u s¾c cho kh¸ch hµng, ch−a cã tÝnh s¸ng t¹o vµ cßn nhiÒu ®iÓm cßn bÊt cËp trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o. H¬n n÷a, sang n¨m 2006 nµy, khi mµ qu¶ng c¸o cµng bïng næ h¬n bao giê hÕt c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng, xu h−íng tiªu dïng hµng ho¸ v× th−¬ng hiÖu lµ mét tÊt yÕu. Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi còng ®ang ®−a ra s¶n phÈm míi lµ lo¹i bia chai 330ml nªn viÖc qu¶ng c¸o ®Ó qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm nµy nh»m môc ®Ých x©m nhËp vµo thÞ tr−êng cao cÊp vµ thÞ tr−¬ng miÒn Nam vµ suÊt khÈu cµng ®Æt ra cÊp thiªt nhÊt. C¸c ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cÇn ph¶i cã chÊt l−îng, ®éc ®¸o, s¸ng t¹o, thu hót ®−îc sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ cuèi cïng lµ t¹o niÒm tin th«i thóc kh¸c hµng uèng bia cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng tiªu thô – thÞ tr−êng cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, cã sù h−íng dÉn d×u d¾t cña anh §¹t vµ tËp thÓ phßng tiªu thô vµ thÊy gi¸o h−íng dÉn GS.TS TrÇn Minh §¹o em ® chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn chiÕn l−îc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi “ lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. Trong chuyªn ®Ò em chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu ®Õn thùc tr¹ng ho¹t ®éng Qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p gióp cho viÖc hoµn thiÖn chiÕn l−îc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, ®Ó qu¶ng c¸o cã thÓ cã nh÷ng ®ãng gãp h¬n n÷a trong viÖc qu¶ng b¸ th−¬ng hiÖu vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty Bia R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Chuyªn ®Ò nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®−îc tr×nh bµy thµnh 3 phÇn nh− sau: Ch−¬ng I: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña Tæng c«ng ty Bia R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Ch−¬ng II: Ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi 2 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Do thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt, thõa thiÕu. VËy nªn kÝnh mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®−îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n anh §¹t, tËp thÓ phßng tiªu thô Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi – thÇy gi¸o h−íng dÇn, GS.TS TrÇn Minh §¹o trong thêi gian qua ® tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 3 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Ch−¬ng 1 thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña tæng c«ng ty bia- r−îu- n−íc gi¶i kh¸t hµ néi i. Tæng Quan VÒ Tæng C«ng Ty Bia - R−îu - NGK Hµ Néi 1.1. Tæng quan vÒ tæng c«ng ty Tªn giao dÞch: Tæng C«ng Ty Bia- R−îu- N−íc Gi¶I Kh¸t Hµ Néi Tªn TiÕng ViÖt: HanoiBeer-Alcohol-Beverage Corporation. Tªn viÕt t¾t: HABECO §Þa ChØ: 183 Hoµng Hoa Th¸m- Ba §×nh Hµ Néi. §iÖn Tho¹i: (84.4) 8.453843 Fax: (84.4) 8.464549 Email: vinabeco@hn.vnn.vn Website: http://www.moi.gov.vn/Trang vang/ Ngµnh: Bia – R−¬u – N−íc Gi¶i Kh¸t. 1.2. H×nh thøc së h÷u: Doanh nghiÖp quèc doanh cña nhµ n−íc ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 75/2003/Q§-BCN ngµy 06/05/2003 cña Bé Tr−ëng Bé C«ng NghiÖp vµ ®−îc chuyÓn ®æi tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con theo QuyÕt ®Þnh sè 36/2004/Q§ - BCN ngµy 11/05/2004 cña Bé Tr−ëng Bé C«ng NghiÖp. Tªn Th−¬ng HiÖu: HABECO. Logo Vµ Slogan: BÝ quyÕt duy nhÊt-TruyÒn thèng tr¨m n¨m ý nghÜa logo: - §Æc tr−ng cho v¨n ho¸ Hµ Néi víi Chïa Mét Cét. - BiÓu t−îng ®¼ng cÊp víi 5 ng«i sao. - BiÓu t−îng cho søc m¹nh víi 5 chó gÊu. 4 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª - Th«ng ®iÖp göi tíi kh¸ch hµng lµ HABECO, since 1890. Slogan : TruyÒn thèng tr¨m n¨m. 1.3. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn: TiÒn th©n cña Tæng c«ng ty lµ Nhµ m¸y Bia Hommel, Nhµ m¸y Bia Hµ Néi, C«ng ty Bia Hµ Néi, cã truyÒn thèng trªn 100 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn víi nh÷ng cét mèc lÞch sö nh−: - N¨m 1890: nhµ m¸y bia Hommel ®−îc x©y dùng vµ s¶n xuÊt nh÷ng mÎ bia ®Çu tiªn. - N¨m 1957: nhµ m¸y bia Hommel ®−îc kh«I phôc, ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y Bia Hµ Néi. - N¨m 1993: nhµ m¸y Bia Hµ Néi ® ®−îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Bia Hµ Néi vµ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®Çu t− míi thiÕt bÞ n©ng c«ng suÊt lªn 50 triÖu lÝt / n¨m. -N¨m 2003: Tæng C«ng ty Bia – R−îu – N−íc gi¶I kh¸t Hµ Néi ®−îc thµnh lËp trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i C«ng ty Bia Hµ Néi vµ mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty R−îu – Bia – N−íc gi¶i kh¸t ViÖt Nam. - N¨m 2004 dù ¸n ®Çu t− chiÒu s©u ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, n©ng cao c«ng suÊt bia Hµ Néi lªn 100 triÖu lÝt/n¨m ® hoµn tÊt vµ ®−a vµo sö dông, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng−êi tiªu dïng vÒ c¶ sè l−îng vµ chÊt l−îng. §Õn nay, Tæng c«ng ty gi÷ vai trß C«ng ty mÑ víi nhiÒu c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt, ®¬n vÞ phô thuéc tr¶i dµi tõ miÒn Trung Qu¶ng B×nh ®Õn c¸c tØnh, thµnh phÝa B¾c, ®ã lµ: C«ng ty TNHH Nhµ n−íc mét thµnh viªn R−îu Hµ Néi, C«ng ty CP Bia Thanh Ho¸, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – H¶i D−¬ng, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng B×nh, C«ng ty CP Bao b× Bia R−îu NGK, C«ng ty TNHH Thuû tinh SanMiguel Yamamura H¶i Phßng, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng Ninh, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – H¶i Phßng. 1.4. LÜnh vùc , ngµnh nghÒ kinh doanh. C«ng ty mÑ ®−îc kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu sau: a, S¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i: bia, r−îu, n−íc gi¶i kh¸t, cån, bao b×. 5 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª b, XuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i: s¶n phÈm bia, r−îu, n−íc gi¶i kh¸t, cån, bao b×, vËt t− nguyªn liÖu, c¸c lo¹i h−¬ng liÖu, n−íc cèt ®Ó s¶n xuÊt bia r−îu, n−íc gi¶i kh¸t, c¸c lo¹i thiÕt bÞ chuyªn ngµnh bia, r−îu, n−íc gi¶i kh¸t, c, DÞch vô ®Çu t−, t− vÊn , nghiªn cøu, ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, x©y, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh chuyªn ngµnh bia, r−îu, n−íc gi¶i kh¸t. d, T¹o nguån vèn ®Çu t−, cho vay vèn, ®Çu t− vèn vµo c¸c c«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt. ®, Kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch, héi chî triÓn lm, th«ng tin qu¶ng c¸o vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt II. Thùc Tr¹ng S¶n XuÊt Kinh Doanh Cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi : 2. §¸nh Gi¸ N¨ng Lùc Kinh Doanh Cña Tæng C«ng Ty: 2.1. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh: Nguån vèn: Vèn ®iÒu lÖ t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp Tæng C«ng Ty n¨m 2003 la: 710.824.000.000VN§. Sè ®¨ng ký kinh doanh: 113641- DNNN. Tµi kho¶n cò: 431101.000006 Tµi kho¶n míi: 1500.311.000006 T¹i Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. Chi nnh¸nh Hµ Néi: 77 L¹c Trung- Hai Bµ tr−ng – Hµ Néi. 6 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 1: B¶ng C©n §èi KÕ To¸n Tõ N¨m 2001 – 2004 (2005 ch−a tæng kÕt) Tµi s¶n N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 I. TSL§ & ®Çu t− ng¾n h¹n 338.840,15 487.580,18 798.816,43 1.081.728,23 1. TiÒn mÆt 278.131,76 400.222,74 657.292,76 889.651,28 2. Kho¶n ph¶i thu 6.036,52 80686,36 13.561,07 18.544,68 3. Hµng tån kho 48.887,65 70.347,77 114.629,99 155.395,80 4. TSL§ kh¸c 3.369,65 4.848,39 7.383,36 10.149,34 II TSL§ & ®Çu t− dµi h¹n 146.416,5 210.688,67 339.732,57 461.522,49 1. TSL§ h÷u h×nh 122.196,52 175.836,90 281.936,83 383.445,67 Nguyªn gi¸ 356.005,47 512.280,52 843.094,41 1.140.659,73 KhÊu hao -258.906,77 -372.558,58 -608.266,83 -824.261,20 2. TSC§ v« h×nh 2.931,39 4.218,18 6.383,54 9.279,99 Nguyªn gi¸ 3.864,16 5.560,40 9.135,03 12.363,51 KhÊu hao -932,77 -1.342,23 -2.296,49 -3.083,52 3. §Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 2.021,08 2.908,27 4.714,34 6.397,57 4. Chi phÝ XDCB dë dang 19.267,50 27.725,32 46.242,86 62.399,25 Tæng tµi s¶n =I+II 485.256,65 698.268,85 1.138.549,00 1.543.250,73 I. Nî ph¶i tr¶ 69.869,26 100.539,64 164.150,89 222.439,90 1. Nî ng¾n h¹n 67.972,70 97.810,54 159.734,02 216.444,09 2. Nî dµi h¹n 115,52 166,23 216,84 308,61 3. Nî kh¸c 1.781,04 2.562,86 4.200,04 5.687,21 II. Nguån vèn chÝnh s¸ch 415.387,39 597.929,22 974.398,11 1.320.810,83 Tæng nguån vèn 485.256,65 698.268,85 1.138.549,00 1.543.250,73 Nguån vèn ( Nguån: Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n) 7 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 2: C¬ cÊu vèn cña c«ng ty bia Hµ Néi(2003) STT 1. 2. Sè l−îng (tû ®ång) 187 63 16 66 34 Lo¹i vèn * Vèn cè ®Þnh -Vèn ng©n s¸ch -Vèn tù bæ xung -Vèn vay -Vèn chiÕm dông Tû träng (%) 100 34 10 35 21 33 100 29 88 4 12 (Nguån: Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n) * Vèn l−u ®éng -Vèn ng©n s¸ch cÊp -Vèn tù bæ xung Qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy nguån vèn cña Tæng c«ng ty chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch chiÕm h¬n 86% tæng vèn, vèn ®i vay chiÕm mét tû lÖ nhá vµ chñ yÕu lµ vay ng¾n h¹n. Tai s¶n l−u ®éng chñ yÕu lµ tiÒn mÆt, Tæng c«ng ty sö dông ph−¬ng thøc b¸n hµng tr¶ tiÒn ngay ( hoÆc tr¶ chËm trong thêi gian ng¸n vµ chØ víi sè l−îng nhá) nªn c¸c kho¶n ph¶i thu thÊp, chØ chiÕm kho¶ng 1,5%. Tµi s¶n cè ®Þnh ®−îc ®Çu t− nhiÒu, n¨m s¨u cao h¬n n¨m tr−íc ®Æc biÖt n¨m 2003 nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng h¬n 331 tû so víi n¨m 2002vµ n¨m 2004 t¨ng gÇn 300 tû so víi n¨m 2003. 2.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (phÇn cøng) chñ yÕu lµ nhËp tõ c¸c n−íc ch©u ¢u vµ ®−îc gióp ®ì cña c¸c n−íc nh− §øc, TiÖp Kh¾c… Tuy nhiªn, hÖ thèng c¸n bé kü thuËt Tæng c«ng ty ® tõng b−íc tr−ëng thµnh vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng, cã thÓ ®¶m nhiÖm còng nh− c¶i tiÕn mét sè kh©u – giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn. HiÖn t¹i Tæng c«ng ty ®ang së h÷u mét d©y truyÒn trang thiÕt bÞ t−¬ng ®èi hiÖn ®¹i bao gåm: - HÖ thèng thiÕt bÞ nÊu vµ nhµ nÊu cña §øc c«ng suÊt 100 triÖu lÝt/n¨m 8 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª - HÖ thèng lªn men cña CHLB §øc c«ng suÊt 50 triÖu lÝt/n¨m - HÖ thèng thu håi CO2 cña §an M¹ch - HÖ thèng chiÕt bia lon cña CHLB §øc 7500 lon/h - HÖ thèng chiÕt bia chai cña CHLB §øc 150000 chai/h - D©y chuyÒn chiÕt chai hiÖn ®¹i cña §øc 30000 chai/h - HÖ thèng l¹nh cña NhËt - HÖ thèng lß dÇu cña §µi Loan 10 tÊn h¬i/h - HÖ thèng xö lý n−íc hiÖn ®¹i cña §øc - HÖ thèng xö lý n−íc th¶i chèng « nhiÔm m«i tr−êng… HÖ thèng trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña Tæng c«ng ty cho phÐp s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l−îng cao tuy nhiªn víi c«ng suÊt hiÖn t¹i ch−a thÓ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu tiªu thô cña thÞ tr−êng. V× vËy nã cã ¶nh h−ëng lín tíi viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña Tæng c«ng ty. 9 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 3: S¬ §å Quy Tr×nh C«ng NghÖ S¶n XuÊt Bia Cña C«ng Ty Bia Hµ Néi. G¹o + malt Malt Lµm s¹ch Lµm s¹ch L¾ng trong ë n® Men gièng Lªn men Xay Ng©m Hå ho¸ Xay KhÝ s¹ch Läc bo hoµ CO2 DÞch ho¸ T¨ng chøa ¸p lùc §¹m ho¸ §un s«i Chai Lon Keg Röa chai Röa lon Röa ChiÕt chai ChiÕt lon ChiÕt §ãng nót GhÐp mÝ XuÊt Thanh trïng Thanh trïng §ãng kÐt KiÓm tra ®Çy v¬i H¹ nhiÖt ®é D¸n nhn §ãng hép Lªn men s¬ bé NhËp kho NhËp kho XuÊt XuÊt §−êng ho¸ 1 §−êng ho¸ 2 B bia Läc Hoa §un hoa §−êng B bia T¸ch b bia L¾ng trong KhÝ s¹ch Men gièng Thu håi CO2 Thu håi men Lªn men chÝnh Lªn men phô 10 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª 2.3. T×nh h×nh lao ®éng cña Tæng c«ng ty B¶ng 4: B¶ng c¬ cÊu nh©n lùc cña Tæng c«ng ty qua 3 n¨m (2002 – 2004) Thêi gian C¬ cÊu Tæng sè lao ®éng 2002 Sè tuyÖt Tû träng ®èi % 688 100 2003 Sè tuyÖt Tû träng ®èi % 672 100 2004 Sè tuyÖt Tû träng ®èi % 649 100 Sè lao ®éng n÷ 278 40,4 272 40,5 251 38,7 Sè lao ®éng nam 410 59,6 400 59,5 398 61,3 Lao ®éng gi¸n tiÕp 118 17,2 110 16,4 99 15,3 Lao ®éng trùc tiÕp 570 82,8 562 83,6 550 84,7 Tr×nh ®é ®¹i häc 70 10,2 72 10,7 93 14,3 Tr×nh ®é cao ®¼ng 10 1,4 12 1,8 14 2,1 Tr×nh ®é trung cÊp 50 7,3 71 10,6 77 11,9 Tr×nh ®é s¬ cÊp 155 22,3 160 23,8 173 26,7 Tr×nh ®é phæ th«ng 403 58,5 357 53,1 292 45 ( Nguån: Phßng Tæ chøc lao ®éng) Qua b¶ng c¬ cÊu nãi trªn cã thÓ thÊy tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®−îc n©ng cao, ®ã lµ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o còng nh− c«ng t¸c tuyÓn dông trong c«ng ty. Bªn c¹nh sè lao ®éng trªn, Tæng c«ng ty còng sö dông lao ®éng mïa vô ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh− sÕp chai bia vµo hép giÊy, dän dÑp,… Tuy lµ lao ®éng mïa vô nh−ng Tæng c«ng ty còng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ an toµn lao ®éng, khen th−ëng. ChÊt l−îng lao ®éng dÇn ®−îc n©ng cao ®iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn qua chØ tiªu: Sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc t¨ng 32,9% n¨m 2004 so víi n¨m 2002 t−¬ng øng lµ 23 ng−êi. Sè lao ®éng phæ th«ng gi¶m ®¸ng kÓ 111 ng−êi n¨m 2004 so víi n¨m 2002. §iÒu nµy lµ do yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, do vËy ®ßi hái ®éi ngò lao ®éng ph¶i qua ®µo t¹o. ChÝnh v× vËy mµ lao ®éng cã tr×nh ®é ngµy mét t¨ng lªn. T×nh h×nh thu nhËp cña ng−êi lao ®éng. Tæng c«ng ty cã chÝnh s¸ch ®i ngé nh©n sù kh¸ hîp lý, th«ng qua thu nhËp cña ng−êi lao ®éng ë møc kh¸ 11 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª cao so víi møc thu nhËp trung b×nh cña ng−êi lao ®éng trong c¶ n−íc. Kh«ng nh÷ng vËy chÝnh s¸ch ®i ngé nh©n sù cña Tæng c«ng ty cßn ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c ®i ngé tµi chÝnh, nh− cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn c«ng ty ®i tham quan nghØ m¸t, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao ®¶m b¶o ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cho ng−êi lao ®éng, tõ ®ã t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc h¨ng say tho¶i m¸i cho ng−êi lµo ®«ng sau nh÷ng ngµy lµm viÖc mÖt nhäc, ®ång thêi cã chÝnh s¸ch quan t©m ®Õn con em c¸n bé, c«ng nh©n viªn… B¶ng 5: B¶ng thu nhËp b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng cña Tæng c«ng ty §V: TriÖu ®ång N¨m N¨m N¨m 2002 2003 2004 2,1 2,2 2,5 Thu nhËp BQ1ng−êi/th¸ng So s¸nh 2003/2002 So s¸nh 2004/2003 Chªnh lÖch Tû lÖ % Chªnh lÖch Tû lÖ % 0,1 4,5 0,3 13,64 ( Nguån: Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n) Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy thu nhËp b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong Tæng c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi t¨ng 0,1 triÖu ®ång tû lÖ t¨ng 4,5%. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi t¨ng lªn 0,3 triÖu ®ång tû lÖ t¨ng lµ 13,64%. * NhËn xÐt vÒ lùc l−îng lao ®éng cña Tæng c«ng ty Víi ®Æc ®iÓm lao ®éng nh− hiÖn nay, Tæng c«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña minh. §éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ cao, kinh nghiÖm l©u n¨m vµ th−êng xuyªn ®−îc n©ng cao tay nghÒ, ®éi ngò c¸n bé kü thuË cña Tæng c«ng ty còng th−ìng xuyªn trau dåi kiÕn thøc ®Ó cã thÓ lµm chñ ®−îc c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mua vÒ. V× vËy cho phÐp Tæng c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l−îng cao, gi¶m tû lÖ phÕ phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt… Ho¹t ®éng tieeu thô cña mäi doanh nghiÖp chÞu ¶nh h−ëng rÊt lín bëi n¨ng suÊt lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé kinh doanh. S¶n 12 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª phÈm s¶n xuÊt ra nh−ng ®Ó ®Õn tay ng−êi tiªu dïng th× cÇu nèi v« cïng quan träng lµ ®éi ngò nµy. HiÖn nay ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng ng−êi rÊt cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é. Hä ® qu¶n lý tèt ho¹t ®éng tiªu thô trong khu vùc thÞ tr−êng cña m×nh. Tuy nhiªn, do sè l−îng c¸n bé kinh doanh cña Tæng c«ng ty cßn thiÕu nªn viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, më réng khai th¸c thÞ tr−êng tiªu thô cña Tæng c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Víi yªu cÇu cña viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ®ßi hái Tæng c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông thªm c¸n bé kinh doanh trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn, do sè l−îng c«ng viÖc cßn ch−a cao, ch−a ph¸t huy ®−îc hÕt n¨ng lùc. V× vËy khiÕn cho viÖc thóc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thu, më réng khai th¸c thÞ tr−êng tiªu thô cña Tæng c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y thu nhËp cña c¸n bé nh©n viªn Tæng c«ng ty liªn tôc ®−îc n©ng cao. §iÒu nµy cho thÊy Tæng c«ng ty lu«n quan t©m tíi ®êi sèng c¸n bé nh©n viªn cña minh. Víi møc thu nhËp æn ®Þnh, ®ñ ®¶m b¶o ®êi sèng cña lao ®éng gióp hä cã thÓ toµn t©m toµn ý cèng hiÕn cho Tæng c«ng ty. §©y chÝnh lµ mét ®éng lùc quan träng gióp Tæng c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ®−îc môc tiªu ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña minh trong t−¬ng lai. 2.4. C¬ cÊu tæ chøc 13 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 6: C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc Chi nh¸n h XN chÕ biÕn XN thµnh phÈm XN ®éng lùc Ban Y tÕ Phßng kÕ ho¹ch P. KT c«ng nghÖ P. ®Çu t− VËt t− nguyªn liÖu Phã tæng gi¸m ®èc KHKT- §Çu B¶o vÖ P.kü thuËt c¬ ®iÖn Phã tæng gi¸m ®èc KT-SX V¨n phßng P. tæ chøc- L§ Tµi chÝnh- KÕ to¸n Tiªu thi –thÞ tr−êng Phã tæng gi¸m ®èc Tµi chÝnh- ®æi XN c¬ ®iÖn Bé phËn vËt t− (Nguån: Phßng Tæ chøc lao ®éng) 14 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Tæng c«ng ty ®−îc qu¶n lý bëi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®−îc ®iÒu hµnh bëi Tæng gi¸m ®èc. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ ®¹i diÖn trùc tiÕp chñ së h÷u nhµ n−íc t¹i Tæng c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn môc tiªu, nhiÖm vô vµ quyÒn lîi cña Tæng c«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u ph©n cÊp cho c¸c c¬ quan, tæ chøc kh¸c lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u thùc hiÖn. Tæng gi¸m ®èc do Bé tr−ëng Bé c«ng nghiÖp bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th−ëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Héi ®ång qu¶n trÞ, tr−íc Bé tr−ëng Bé c«ng nghiÖp vµ tr−íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lµ ng−êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng c«ng ty. Phã Tæng gi¸m ®èc lµ ng−êi gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®−îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn. Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt - kü thuËt lµ ng−êi ®−¬c tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng chØ ®¹o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kü thuËt theo kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty(c«ng ty mÑ),chÞu tr¾ch nhiÑm tr−íc tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®−îc giao.Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®èc guû quyÒn. Phã Tæng gi¸m ®èc tµi chÝnh: lµ ng−êi ®−îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng tæ ch−c quan lý c«ng t¸c tai chÝnh kÕ to¸n,®æi míi s¾p sÕp doanh nghiÖp trong toµn bé tæng c«ng ty.Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn. Phã tæng gi¸m ®èc Khoa häc kü thuËt vµ §Çu t−: Lµ ng−êi ®−îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng chØ ®¹o lÜnh vùc khoa häc kü thuËt vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty.Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®«c uû quyÒn. KÕ to¸n tr−ëng Tæng c«ng ty gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕt to¸n, thèng kª cña Tæng c«ng ty, cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 15 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª V¨n phßng: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr−íc Tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc v¨n phßng nh− : c«ng t¸c hµnh chÝnh, táng hîp, c«ng t¸c qu¶n trÞ,c«ng t¸c thi ®ua khen th−ëng ,c«ng t¸c y tÕ, c«ng t¸c b¶o vÖ, an ninh trËt tù vµ qu©n sù. Phßng tæ chøc - lao ®éng: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr−íc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc tæ chøc – lao ®éng: C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ qu¶n lý lao ®éng…vµ lÜnh vùc qu¶n lý c¸c hÖ thèng chÊt l−îng vµ m«i tr−êng. Phßng kÕ ho¹ch: §¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty mÑ vµ tæ hîp c«ng ty mÑ – c«ng ty con. Phßng vËt t−- nguyªn liªu: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr−íc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc cung cÊp vËt t−, nguyªn liÖu, kho tµng, vËn chuyÓn… ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Phßng tiªu thô – thÞ tr−êng: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr−íc Tæng c«ng ty vª viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong toµn Tæng c«ng ty. Phßng kü thuËt c«ng nghÖ – KCS: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr−íc tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ vµ KCS trong T«ng c«ng ty. Phßng kü thuËt – c¬ ®iÖn: §¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc qu¶n lý c¬ - ®iÖn trong Tæng c«ng ty. Phßng ®Çu t−: §¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Tæng c«ng ty vª lÜnh vùc qu¶n lý ®Çu t− cña Tæng c«ng ty va c¸c c«ng ty con. Phßng nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi: 16 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr−íc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cña toµn Tæng c«ng ty vµ c¸c c«ng ty con. C¸c XÝ NghiÖp S¶n XuÊt : XÝ nghiÖp chÕ biÕn: Thù hiÖn c¸c c«ng ®o¹n trong s¶n xuÊt gåm: NÊu, lªn men, läc bia thµnh phÈm theo cac kÕ ho¹ch ®¶m b¶o chÊt l−îng, sè l−îng cho toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña Tæng c«ng ty. XÝ nghiÖp thµnh phÈm: Thùc hiÖn chiÕt bia c¸c lo¹i: bia chai, bia lon, bia h¬i theo kÕ ho¹ch ®¶m b¶o ch©t l−îc, sè l−îng, mÉu m cña Tæng c«ng ty. XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn: Cung cÊp ®iÖn b¶o d−ìng, söa ch÷a toµn bé m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phôc vô s¶n xuÊt cña Tæng cæng c«ng ty theo kÕ ho¹ch ®−îc giao; l¾p ®Æt, x©y dùng vµ söa ch÷a c«ng tr×nh nhá t¹i Tæng c«ng ty. XÝ nghiÖp ®éng Lùc: S¶n xuÊt vµ cung c©p h¬i nãng, l¹nh, khÝ nÐn, CO2, n−íc cho c¸c qóa trÝnh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt; xö lý n−íc th¶i trong toµn Tæng c«ng ty. C¸c c«ng ty con: C«ng ty TNHH NN1thµnh viªn R−îu Hµ Néi. C«ng ty Cæ PhÇn Bia Thanh Ho¸. C«ng ty Bao Bi R−îu – Bia – NGK C«ng ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi - H¶i D−¬ng. C«ng ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi – Qu¶ng B×nh. C«ng Ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh. C«ng Ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi - Qu¶ng Ninh. C«ng Ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi – H¶i Phßng. C«ng ty liªn kÕt: C«ng ty TNHH Thuû tinh SaMiguel Yamamura H¶iPhßng. M« H×nh Tæ Chøc Tæ Hîp C«ng Ty MÑ – C«ng Ty Con Cña Tæng C«ng Ty Bia – R−¬u – N−íc Gi¶i Kh¸t Hµ Néi 17 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 7: M« h×nh tæ chøc tæ hîp c«ng ty mÑ – c«ng ty con cña Tæng c«ng ty bia – r−îu – n−íc gi¶i kh¸t C«ng ty mÑ Tæng CTY bia – r−îu-ngk hµ néi (Habeco) Cty TNHH 1 thµnh viªn R−îu Hµ Néi Cty TNHH 1 thµnh viªn Cty CP Bia Thanh Ho¸ Cty Bao b× RB NGK Cty CP Bia Hµ Néi – H¶i D−¬ng Cty CP Bia Hµ NéiQu¶ng B×nh C«ng ty Cæ phÇn C«ng ty Cæ phÇn C«n g ty Cæ phÇn C«ng ty Cæ phÇn Cty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng Ninh C«ng ty Cæ phÇn Cty cæ phÇn Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh C«ng ty CP Bia Hµ Néi H¶i Phßng C«ng ty Cæ phÇn C«ng ty Cæ phÇn (Nguån: Phßng tiªu thô – thÞ tr−êng) M« h×nh tæ chøc cña Tæng c«ng ty lµ m« h×nh hçn hîp, kÕt hîp gi÷a m« h×nh chøc n¨ng vµ trùc tuyÕn nh−ng trong ®ã m« h×nh chøc n¨ng lµ chñ yÕu. Tæng gi¸m ®èc lµ ng−êi cã quyÕt ®Þnh sau cïng vµ cã hiÖu lùc nhÊt, theo chÕ ®é “mét thñ tr−ëng”. C¸c phßng ban cã nhiÖm vô t− vÊn, gióp ®ì Tæng gi¸m ®èc trong ph¹m vi chøc n¨ng do phßng m×nh qu¶n lý. ChØ cã phßng vËt t− vµ phßng tiªu thô thÞ tr−êng lµ cã thªm quyÒn ra quyÕt ®Þnh c¸c chi nh¸nh vµ c¸c bé phËn vËt t−. 18 Líp: Marketing 44b C«ng ty con Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª 2.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi B¶ng 8: Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty Bia – R−îu –N−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi ( 2002-2004) §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång (Nguån: Phßng tiªu thô – thÞ tr−êng) Thùc hiÖn(1000®) chØ tiªu 2002 2003 So s¸nh 2003/2002 2004 Sè tiÒn 2004/2003 Tû lÖ Sè tiÒn Tû lÖ Tæng doanh thu 587,768,800 732,174,000 942,433,500 144,405,200 24.57% 210,259,500 28.72% C¸c kho¶n gi¶m trõ 367,022 435,186 513,889 68,164 18.57% 78,702 18.08% Doanh thu thuÇn 587,401,778 731,738,814 941,919,611 144,337,036 24.57% 210,180,798 28.72% GTSX hµng b¸n 427,981,000 543,793,000 697,255,000 115,812,000 27.06% 153,462,000 28.22% Lîi nhuËn gép 159,420,778 187,954,814 244,664,611 28,525,036 17.89% 56,718,798 30.18% Tû suÊt LN gép/DTT 27.14% 25.68% 25.98% - -1.46% - 0.29% Chi phÝ kinh doanh 38,204,972 47,005,571 59,750,284 8,800,599 23.04% 12,744,713 27.11% Tû suÊt CPKD/DTT 6.50% 6.42% 6.34% - -0.08% - -0.08% LN tr−íc thuÕ 121,215,806 140,940,243 184,914,327 19,724,437 16.27% 43,974,084 31.20% ThuÕ TN ph¶i nép 33,940,426 39,463,268 51,776,012 5,522,842 16.27% 12,312,744 31.20% LN sau thuÕ 87,275,380 133,138,316 133,138,316 14,201,595 16.27% 31,661,341 31.20% 19 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª * NhËn xÐt: Trong 3 n¨m 2002, 2003, 2004 Tæng c«ng ty lu«n t¹o ra møc lîi nhuËn cao vµ v÷ng m¹nh theo tõng n¨m. N¨m 2002, lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®¹t 87,257,380,180 ®ång, n¨m 2003 lîi nhuËn t¨ng 16.27% so víi n¨m 2002. N¨m 2004 lîi nhuËn ®¹t ®−îc t¨ng 31.2% so víi n¨m 2003 t−¬ng øng víi tiÒn lµ 31,661,340,810 ®ång. Nh− vËy, ta thÊy lîi nhuËn thu ®−îc cña Tæng c«ng ty liªn tôc t¨ng víi møc t¨ng hµng n¨m lµ rÊt cao. Tû lÖ t¨ng lîi nhuËn n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng gÊp 2 lÇn tû lÖ t¨ng lîi nhuËn n¨m 2003 so víi n¨m 2002. Cã ®−îc ®iÒu nµy lµ do nhiÒu nguyªn nh©n bao gåm c¶ nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ qua. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ ®−a ra ®−îc nh÷ng nhËn xÐt chÝnh x¸c ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty cÇn xem xÐt c¸c chØ tiªu doanh thu vµ chi phÝ. Tæng doanh thu thuÇn cña Tæng c«ng ty t¨ng lªn hµng n¨m víi møc t¨ng kh¸ cao. Doanh thu thuÇn ®¹t ®−îc n¨m 2003 lµ 144,337,035,750 ®ång, t¨ng 24.57% so víi n¨m 2002. N¨m 2004 so víi n¨m 2003, doanh thu ®¹t ®−îc cßn m¹nh h¬n víi tû lÖ 28.72% t−¬ng øng víi sè tiÒn 210,259,500,000 ®ång. Møc t¨ng doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 2003 lµ rÊt cao. §iÒu nµy chñ yÕu do Tæng c«ng ty t¨ng s¶n l−îng tiªu thô, bªn c¹nh ®ã do Tæng c«ng ty t¨ng gi¸ b¸n s¶n phÈm bia chai tõ 10,333 ®ång/lÝt lªn 11,367 ®ång/lÝt. Mµ s¶n phÈm bia chai cña Tæng c«ng ty lµ s¶n phÈm mòi nhän, chiÕm tû träng lín (>70%) trong c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh cña Tæng c«ng ty. T×nh h×nh chi phÝ kinh doanh cña Tæng c«ng ty còng cã xu h−íng t¨ng nhanh. Chi phÝ kinh doanh cña Tæng c«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 23.04% t−¬ng øng sè tiÒn 8,800,598,800 ®ång. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 chi phÝ kinh doanh t¨ng 7.11% t−¬ng øng sè tiÒn 12,774,713,100 ®ång.Chi phÝ t¨ng nhanh lµ do gi¸ c¶ ngµy cµng ®¾t ®á khiÕn cho chi phÝ b¸n hµng (tiÒn l−¬ng nh©n viªn b¸n hµng, tiÒn thuª mÆt b»ng kinh doanh….) t¨ng m¹nh. Bªn c¹nh ®ã lµ viÖc 20 Líp: Marketing 44b
- Xem thêm -