Tài liệu Autocad toàn tập

  • Số trang: 153 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Master AutoCAD 2006. Get more skills for success ! Copyright © 2006 Master 3D Network. All rights Reserved 1 2 Lêi më ®Çu Lµm viÖc víi c¸c b¶n vÏ trªn m¸y tÝnh ngµy nay ®· trë nªn quen thuéc vµ lµ ph−¬ng tiÖn hµng ngµy cña nh÷ng ng−êi thiÕt kÕ. §èi víi nh÷ng ng−êi míi b¾t ®Çu häc vÏ trªn m¸y tÝnh vµ nh÷ng ng−êi ®· lµm quen víi phÇn mÒm AutoCAD ®Òu cã mong muèn häc ®−îc c¸c c¸ch vÏ ®¬n gi¶n bá bít mét sè thao t¸c thõa trong khi vÏ. HiÖn ®ang lµ sinh viªn n¨m thø 4 §¹i häc ë chuyªn nghµnh KiÕn Tróc víi kinh nghiÖm ®· häc hái tõ nh÷ng ng−ßi thÇy, b¹n bÌ vµ s¸ch b¸o còng nh− kinh nghiÖm tù rót ra cho b¶n th©n trong khu«n khæ cuèn s¸ch nhá, chóng t«i muèn göi ®Õn cho c¸c b¹n nh÷ng kinh nghiÖm mµ nh÷ng cuèn s¸ch cã mÆt trªn thÞ tr−êng Ýt ®Ò cËp ®Õn víi hy väng nã nh− lµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ. Khi viÕt cuèn s¸ch nµy chóng t«i còng rÊt mong c¸c b¹n h·y Ýt dùa dÉm vµo s¸ch vë, biÕt tù t×m tßi, tù m×nh cñng cè kiÕn thøc cña m×nh, ®õng häc mét c¸ch m¸y mãc mµ h·y chän mét c¸ch lµm trªn m¸y tÝnh mµ b¹n c¶m thÊy phï hîp nhÊt. Hy väng cuèn s¸ch nhá nµy sÏ gióp Ých cho c¸c b¹n. Thay mÆt nhãm biªn so¹n: Elpvn 3 Mét vµi lêi khuyªn khi b¹n vÏ CAD: +§Ó thùc hiÖn nhanh c¸c b−íc vÏ CAD c¸c b¹n ph¶i cè g¾ng tËp sö dông phÝm c¸ch(speak) thay v× phÝm Enter +Khi b¹n kÐo chuét tõ ph¶i qua tr¸i th× tÊt c¶ nh÷ng ®èi t−îng mµ khung chän cña b¹n ®i qua sÏ ®−îc chän +Khi b¹n kÐo chuét tõ tr¸i qua ph¶i th× chØ cã nh÷ng ®èi t−îng mµ tÊt c¶ c¸c ®−êng cña nã n»m trong khung chän míi ®−îc chän vÝ dô: b¶n vÏ cña b¹n gåm ba ®èi t−îng a1: line (®o¹n th¼ng) a2: circle (h×nh trßn) a3: rectang (h×nh ch÷ nhËt) +NÕu khung chän cña b¹n tõ M1 ®Õn M2 (tõ tr¸i sang ph¶i): 4 Th× chØ ®èi t−îng a1(line)vµ a2(circle) ®−îc chän +NÕu khung chän cña b¹n tõ M1` ®Õn M2` (tõ ph¶i sang tr¸i): 5 Th× tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng mµ khung chän ®i qua ®Òu ®−îc chän +Khi nhËp sè liÖu th× b¹n nªn nhËp tõ c¸c phÝm sè n»m phÝa ph¶i bµn phÝm +B¹n nªn sö dông lÖnh b¾t ®iÓm tù ®éng (phÝm F3 ) + Sau khi ®¸nh lÖnh b¹n nhÊp phÝm c¸ch (speak) ®Ó thùc hiÖn lÖnh Mét sè cuèn s¸ch nªn tham kh¶o: Cña TS: NguyÔn H÷u Léc AutoCAD 2000 AutoCAD 2004 Bµi tËp thiÕt kÕ m« h×nh ba chiÒu 2000 6 Ch−¬ng I: Lµm quen víi autocad Néi dung ch−¬ng: 1- Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é. 2- C¸ch b¾t ®iÓm vµ nhËp mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm 3- HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCAD 4- Sö dông c¸c lÖnh F1,F2,…,F12 trªn bµn phÝm 7 1.1 - Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é. Víi AutoCAD b¹n cã 3 c¸ch ®Ó nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é: 1- C¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é tuyÖt ®èi: a,b MÆc ®Þnh trong AutoCAD lu«n cho ta mét hÖ to¹ ®é XOY cè ®Þnh. Khi ta nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é lµ (a,b) th× m¸y sÏ hiÓu lµ m×nh lÊy ®iÓm c¸ch gèc täa ®é däc theo trôc x mét ®o¹n b»ng a vµ theo trôc y mét ®o¹n b»ng b (H1). 8 2- C¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é t−¬ng ®èi: @a,b Khi sö dông lÖnh nµy m¸y sÏ chuyÓn tøc thêi gèc to¹ ®é O tíi to¹ ®é ®iÓm b¹n võa sö dông lion tr−íc ®ã. vÝ dô: NhËp gi¸ trÞ ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh lµ a,b víi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ: a1,b1,®iÓm cuèi: a2,b2 th× nã t−ong ®−¬ng víi phÐp vÏ nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu: a1,b1 vµ to¹ ®é t−¬ng ®èi cña ®iÓm cuèi so víi ®iÓm ®Çu:@a,b (H2) 3- C¸ch “b¾t ®iÓm”: §¬n gi¶n vµ th−êng dïng 9 §©y lµ ph−¬ng ph¸p sö dông nh÷ng ®iÓm cña c¸c ®èi t−îng ®· cã trªn b¶n vÏ. VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) vu«ng gãc víi mét ®o¹n th¼ng cã tr−íc. NhËp gi¸ trÞ ®Çu a1,b1 råi b¹n dÝ phÝm shift vµ nhÊp chuét ph¶i th× ngay lËp tøc b¹n cã mét b¶ng gåm c¸c ®iÓm: (shift + chuét ph¶i) - Endpoint: §iÓm mót cña ®−êng. ; - Midpoint: Trung ®iÓm cña ®−êng ; - Intersection: Giao ®iÓm ; 10 - Center: T©m vßng trßn. ; - Quadrant: §iÓm gãc 1/4. ; - Tangent: TiÕp ®iÓm cña ®−êng th¼ng víi ®−êng trßn. ; - Nearest: §iÓm thuéc ®−êng. ; - Perpendicular: §iÓm ch©n ®−êng vu«ng gãc. ; - Osnap settings …: B¶n chØnh söa mét vµi tÝnh n¨ng cña CAD ë ®©y ta cÇn vÏ vu«ng gãc nªn khi xuÊt hiÖn b¶ng b¾t ®iÓm b¹n chØ chuét vµo dßng Perpendicular hoÆc nhËp phÝm t¾t P. 11 Chó ý:- Khi sö dông lÖnh b¾t ®iÓm th× sau khi nhËp ®iÓm cÇn b¾t th× b¹ ph¶i rª chuét tíi ®ãi t−îng cÇn b¾t ®iÓm. -Trong tr−êng hîp b¹n nhËp nhÇm ®iÓm th× nªn nhËp l¹i ®iÓm cÇn b¾t ®óng hai lÇn. B¹n cã thÓ ®Æt mÆc ®Þnh c¸c ®iÓm cÇn b¾t th−êng dïng b»ng c¸ch: ngay tõ khi b¾t ®Çu vÏ b¹n dÝ phÝm shift vµ nhÊp chuét ph¶i råi vµo dßng - Osnap settings …: B¶n chØnh söa mét vµi tÝnh n¨ng cña CAD th× sÏ xuÊt hiÖn b¶ng Drafting settings: + B¶ng object snap: ®Æt mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm §¸nh dÊu (v) vµo kiÓu ®iÓm b¾t ®iÓm th−êng xuyªn ®−îc sö dông. 12 (B¹n kh«ng nªn chän hÕt c¶ mµ chØ nªn chän nh÷ng ®iÓm b¹n th−êng dïng nhÊt v× nÕu kh«ng khi ZOOM nhá b¶n vÏ th× b¹n sÏ rÊt dÔ b¾t nhÇm ®iÓm cÇn b¾t Nªn ®Ó ý tíi c¸c biÓu t−îng b¾t ®iÓm ). 1.2-HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCAD Trong b¶ng object snap ®Æt chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng b¹n sÏ cã nót options … b¹n h·y nhÊp vµo ®©y >options … ; 13 Æ Drafting: §Æt ®é lín cña t©m lóc b¾t ®iÓm vµ lóc b×nh th−êng Auto snap maker color: Mµu cña t©m lóc b¾t ®iÓm. Auto snap maker size: KÝch cì cña t©m lóc b¾t ®iÓm. Aperture size: KÝch cì cña t©m lóc b×nh th−êng Æ Display: 14 - Croshair size: ChØnh ®é dµi cña dÊu céng to¹ ®é vÏ. - Colors… : ÆWindow Element: + Model tab background: Mµu nÒn cña CAD + Command line text: Mµu ch÷ dßng lÖnh (command: ) + Command line background: Mµu nÒn cña dßng lÖnh (command: ) + Model tab pointer: Mµu dÊu céng to¹ ®é vÏ Ngoµi ra b¹n cã thÓ chØ trùc tiÕp vµo c¸c ®èi t−îng cÇn chuyÓn mµu ngay trªn h×nh biÓu diÔn phÝa trªn khi nhÊp ®Õn ®èit−îng nµo th× « Window Element sÏ tù chuyÓn sang dßng ch÷ tu¬ng øng víi ®èi t−îng ®ã. - Fonts: KiÓu ch÷ dßng lÖnh (command: ) 15 Æ Open and save: - Automatic save: ®Æt chÕ ®é tù ®éng ghi l¹i. Minutes between saves : ®Æt thêi gian tù ®éng ghi. Æ Selection: - Pickbox size: KÝch cì cña t©m lóc nhËn lÖnh. - Grif size: KÝch cì ®iÓm ®èi t−îng (Endpoint, Midpoint, Center …) 16 +B¶ng Snap and Grid §Æt kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm trªn l−íi to¹ ®é. Snap x spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc X cña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é Snap Y spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc Y cña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é *Chó ý: Khi ®Æt b¶ng nµy chuét cña b¹n chØ cã thÓ ®i theo nh÷ng ®iÓm thuéc l−íi to¹ ®é víi c¸c kho¶ng c¸ch cña l−íi b¹n nhËp. 17 LÖnh nµy chØ phï hîp khi b¹n sö trong b¶n vÏ cã c¸c kho¶ng c¸ch ch½n 1.3-C¸c lÖnh t−¬ng øng víi c¸c phÝm F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7…F12 trªn bµn phÝm: PhÝm F1: lÖnh Help PhÝm F2: hiÖn dßng lÖnh (command:) Sö dông khi b¹n muèn xem ®Çy ®ñ dßng lÖnh PhÝm F3: bËt (osnap on) hoÆc t¾t (osnap off) chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng PhÝm F7: bËt (grid on) hoÆc t¾t (grid off) l−íi to¹ ®é PhÝm F8: bËt (ortho on) hoÆc t¾t (ortho off) chÕ ®é vÏ däc theo trôc to¹ ®é Lóc bÊt chÕ ®ä nµy trong qua tr×nh b¹n vÏ chuét chØ cã thÓ rª theo hai ph−¬ng däc theo trôc X hoÆc trôc Y 18 * TiÖn Ých khi bËt chÕ ®é nµy: - NÕu b¹n rª chuét däc theo chiÒu nµo th× chØ viÖc nhËp gi¸ trÞ ®é dµi theo chiÒu ®ã mµ kh«ng cÇn ph¶I nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é a,b VÝ dô: Ta vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) dµi l däc theo trôc X víi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ (x1,y1) to¹ ®é ®iÓm cuèi lµ (x2,y1) nh− h×nh vÏ (H3) th× ta chØ cÇn nhËp gi¸ trÞ ®iÓm ®Çu a1,b1 råi h−íng chuét däc theo trôc X theo ph−¬ng ®o¹n th¼ng h−íng vÒ råi nhËp gi¸ trÞ ®é dµi ®o¹n th¼ng l (Ta cã thÓ lµm t−¬ng tù víi trôc Y) - Ngoµi ra chóng ta cã thÓ ¸p dung ph−¬ng ph¸p nµy cho nhiÒu lÖnh kh¸c nh− cho lÖnh di chuyÓn (move) hay lÖnh xoay (rotate) víi gãc xoay 90˚… thuËn tiÖn h¬n vµ nhanh h¬n. 19 * Chó ý khi sö dông ph−¬ng ph¸p nµy th× ta chØ cÇn h−íng chuét vÒ phÝa cÇn sang chø kh«ng cÇn ph¶i nhËp gi¸ trÞ ©m(-) hay d−¬ng(+) PhÝm F9: bËt (snap on) hoÆc t¾t (snap off) chÕ ®é vÏ theo l−íi to¹ ®é víi gi¸ trÞ l−íi b¹n nhËp trong b¶ng Snap and Grid 20
- Xem thêm -