Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
295
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
266
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
412
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
363
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
371
0
0
Qtcl
1 trang
301
0
0
trang