Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
341
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
320
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
637
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
432
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
431
0
0
trang