Tài liệu Quản lý dự án

Agile retrospectives
181 trang
296
0
0
Agile estimating and planning
320 trang
267
0
0
Tinh huong kdqtall
36 trang
422
0
0
31.2016.qä .ubnd
8 trang
368
0
0
Hat điều xuất khẩu
21 trang
372
0
0
Qtcl
1 trang
305
0
0
trang