5,179 tài liệu chứa từ khóa này

Kiểm toán môi trường

Kiểm toán môi trường

kiểm toán...

349 1611 6

Kiểm toán 3 - kiểm soát nội bộ

Kiểm toán 3 - kiểm soát nội bộ

Kiểm toán 3 - Kiểm soát nội bộ...

11 1355 1

Kiểm toán 1 - tổng quan báo cáo tài chính

Kiểm toán 1 - tổng quan báo cáo tài chính

Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, đối tượng, phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một cuộc ki...

9 1337 0

Kiểm toán 5 - bằng chứng kiểm toán

Kiểm toán 5 - bằng chứng kiểm toán

Kiểm toán 5 - Bằng chứng kiểm toán...

6 1322 0