Tài liệu Thầy ngọc anh ( tất cả các phản ứng hóa học )

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 268 |
  • Lượt tải: 0
nguyentrongtuananh

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ Các chuổi phản ứng https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH COOH + 2 NaOH ¾¾¾¾ ® CH + Na CO + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ Al C + 12H O ¾¾ ® 3CH + 4 Al ( OH ) https://www.facebook.com/tailieupro Al C + 12 HCl ¾¾ ® 3CH + 4 AlCl Al C + 6H SO ¾¾ ® 3CH + 2 Al ( SO ) https://www.facebook.com/tailieupro C H ¾¾¾¾® CH + C H https://www.facebook.com/tailieupro C + 2 H ¾¾¾ ® CH https://www.facebook.com/tailieupro CO + 4 H ¾¾¾® CH + 2 H O https://www.facebook.com/tailieupro CO + 3H ¾¾¾¾ ® CH + H O https://www.facebook.com/tailieupro CH COONa + NaOH ¾¾¾® CH + Na CO https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr BAØI TAÄP VEÀ ANKAN o t Na - O - C - CH 2 - C - O - Na + 2 NaOH ¾¾ ® CH 4 + 2 Na2CO3 O 1. + CaO ,t o 2. 3. 4. O 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 Cracking ,t 3 3 2 3 4 2 2 3 4 2 4 3 o 8 4 2 6 300o C 5. 2 4 vikhuan 6. 2 4 2 Ni ,250o C 7. 8. 2 2 4 CaO ,t 3 2 o 4 2 3 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ 2CH ¾¾¾¾¾ ®C H + 3H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + H O ¾¾¾® CH CHO https://www.facebook.com/tailieupro/ CH CHO + H ¾¾® C H OH https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C H OH ¾¾¾ ® C H + 2H O + H ­ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + 2H ¾¾® C H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H ¾¾¾¾ ® C H + CH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH = CH + HOH ¾¾ ® CH - CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ OH https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro 2CH COONa + 2 H O ¾¾¾¾® C H + 2CO + NaOH + H ­ https://www.facebook.com/tailieupro C H + Cl ¾¾¾® C H Cl + HCl C H Cl + 2 Na + ClC H ¾¾ ® C H + 2 NaCl https://www.facebook.com/tailieupro C H ¾¾¾¾ ® C H + CH https://www.facebook.com/tailieupro CH + O ¾¾¾¾¾® HCHO + H O https://www.facebook.com/tailieupr HCHO + 2 Ag O ¾¾¾ ® CO + H O + 4 Ag ¯ https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 9. 10. 4 2 1500o C làm lanh nhanh 2 2 2 5 Al2O3 450o C 4 13. 4 6 2 14. 4 10 3 12. 2 2 HgSO4 80o C 2 Ni to 11. 2 3 2 5 6 Ni to 4 2 2 10 Cracking 3 3 6 4 2 3 3 | 15. 16. 3 2 18. 2 5 19. 4 10 21. 2 6 2 2 ánh sáng 17. 20. dpdd có vách ngan 2 6 2 2 2 5 5 4 10 Cracking 4 3 2 6 4 Các oxit cua nito 600oC 2 NH 3 2 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H Cl + NaOH ¾¾ ® C H OH + NaCl https://www.facebook.com/tailieupro/ C H OH + CuO ¾¾ ® CH - CH - CHO + Cu + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ 1 CH CH CHO + O ¾¾¾ ® CH - CH - COOH https://www.facebook.com/tailieupro/ 2 CH - CH - CH OH ¾¾¾¾ ® CH - CH = CH + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH = CH + HCl ¾¾ ® CH - CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ Cl https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH - CH + NaOH ¾¾ ® CH - CH - CH + NaCl https://www.facebook.com/tailieupro/ Cl OH https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH - CH + CuO ¾¾ ® CH - C - CH + Cu + H O https://www.facebook.com/tailieupro O OH https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr C H ¾¾¾¾ ®C H + C H https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 22. 23. to 3 7 loãng t 3 3 7 o 7 3 2 2 Mn2+ 3 24. 25. 2 3 2 3 2 2 3 H2 SO4 ( d ) 180o C 2 2 3 2 2 3 2 3 | 26. to 3 3 | loãng 3 3 | 27. to 3 | 3 3 3 2 28. Cracking 29. 5 12 3 16 2 6 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ æ ö ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH - CH = CH ¾¾¾ ® ç - CH - CH - ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ ç CH ÷ è ø https://www.facebook.com/tailieupro/ æ ö https://www.facebook.com/tailieupro/ ç ÷ CH - CH - CH - CH ¾¾¾® ç CH = C - CH = CH ÷ + 2 H https://www.facebook.com/tailieupro/ ç ÷ ç ÷ CH CH è ø https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ æ ö ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH = C - CH = CH ¾¾¾ ® ç -CH - C = CH - CH - ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ ç ÷ CH CH è ø https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH - CH - CH ¾¾¾® CH - C = CH - CH + H https://www.facebook.com/tailieupro CH CH https://www.facebook.com/tailieupro æ CH ö ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro nCH - C = CH ¾¾¾ ® ç - C - CH - ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro ç CH CH ÷ CH CH è ø https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr xt ,t o 3 2 2 | 30. 31. 3 n Dehidro 3 2 | 3 2 2 | 3 3 2 n 32. 2 xt ,t o p 2 | 2 2 | 3 3 n 33. Dehidro 3 2 | 3 3 3 | 3 3 3 3 34. | xt ,t o p | 3 | | 3 | 3 3 n BAØI TAÄP VEÀ ANKAÑIEN www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 2 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ HO - CH - CH - COONa + NaOH ¾¾ ® CH - CH - OH + Na CO https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C H OH ¾¾¾® CH = CH - CH = CH + 2H O + H https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - CH = CH + Br ¾¾ ® CH - CH - CH = CH https://www.facebook.com/tailieupro Br Br https://www.facebook.com/tailieupro CH = CH - CH = CH + Br ¾¾ ® CH - CH = CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro Br Br https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro CH = CH - CH = CH + 2 Br ¾¾ ® CH - CH - CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro Br Br Br Br https://www.facebook.com/tailieupr nCH = CH - CH = CH + 2Br ¾¾®[ -CH - CH = CH - CH -] https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 1. to 2 2. 3. 2 2 3 Al2O3 450o C 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 | | 2 2 2 2 2 2 | hay 2 2 2 2 | | | | 2 4. 5. Na 2 2 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 2 n 3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - C º CH + H ¾¾® CH = CH - CH = CH https://www.facebook.com/tailieupro/ 2CH º CH ¾¾¾¾¾ ® CH = CH - C º CH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ (C H O ) + nH O ¾¾® nC H O C H O ¾¾¾¾ ® 2C H OH + 2CO https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C H OH ¾¾¾® CH = CH - CH = CH + 2H O + H ­ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH = CH - CH = CH ¾¾®[ -CH - CH = CH - CH -] https://www.facebook.com/tailieupro/ æ ö ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH = CH ¾¾¾ ® ç -CH = CH ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro ç CH = CH CH = CH ÷ø è https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro 2CH = CH - COONa + 2 H O ¾¾¾ ® CH = CH - CH = CH + 2 NaOH + 2CO ­ + H ­ https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 6. Pd 2 2 CuCl , NH 4Cl 7. 2 2 2 2 Phöông trình 8, 9, 10, 11, 12, 13 caùc baïn töï vieát H+ 14. 6 10 5 n 2 6 12 6 men ruou 15. 6 16. 17. 12 2 6 2 Al2O3 450o C 5 5 2 2 2 2 2 Na to 2 2 to , p xt | 2 2 2 | 2 18. n 2 n 19. dpdd 2 2 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 2 2 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - CH = CH + Br ¾¾¾® CH - CH - CH = CH https://www.facebook.com/tailieupro/ Br https://www.facebook.com/tailieupro/ Br https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - CH = CH + Br ¾¾¾® CH - CH = CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ Br Br https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - CH = CH + Br ¾¾ ® CH - CH = CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ Br Br Br Br https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH - CH - CH ¾¾ ® CH = C - CH = CH + 2H https://www.facebook.com/tailieupro CH CH https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 20. cong 1,2 2 2 2 2 | 2 | Theo tæ leä 1 : 1 cong 1,4 2 2 2 2 | 2 | Theo tæ leä 1 : 1 2 2 2 2 | | | | 2 Theo tæ leä 1 : 2 3 21. 2 | 3 3 2 2 | 3 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 2 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ æ ö ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH = C - CH = CH ¾¾¾ ® ç -CH - C = CH - CH - ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ ç ÷ CH CH è ø https://www.facebook.com/tailieupro/ Cl æ ö æ ö https://www.facebook.com/tailieupro/ ç ÷ ç ÷ ç -CH - C = CH - CH - ÷ + nHCl ¾¾ ® ç -CH - C - CH - CH - ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷ CH CH è ø è ø https://www.facebook.com/tailieupro/ C H ¾¾¾¾ ®C H + C H https://www.facebook.com/tailieupro/ æ ö ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH - CH = CH ¾¾ ® ç - CH - CH - ÷ ç ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ è CH ø https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 22. 2 to , p xt 2 | 2 2 | 3 3 n 23. | 2 2 | 2 3 2 | 3 n Cracking 24. 5 12 3 25. 3 2 6 2 6 2 | 3 n BAØI TAÄP VEÀ ANKIN www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 2 n Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ O O https://www.facebook.com/tailieupro/ Na - O - C - C - O - Na + 2 NaOH ¾¾¾ ® H + 2 Na CO https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C + H ¾¾¾® C H https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C H ¾¾¾¾¾ ® CH = CH - C º CH https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + H ¾¾® C H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H OH ¾¾¾¾ ®C H + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ CH CHO + H ¾¾® C H OH C H + H O ¾¾¾® CH CHO https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + 4 [O] ¾¾¾¾ ® HOOC - COOH https://www.facebook.com/tailieupro/ 3C H + 8KMnO + 4H O ¾¾ ® 3 (COOH ) + 8MnO + 8KOH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH º CH + 2 HCl ¾¾ ® CH - CHCl https://www.facebook.com/tailieupro CH - CHCl ¾¾¾¾® CH º CH + 2 HCl https://www.facebook.com/tailieupro AgC º CAg + 2HCl ¾¾ ® HC º CH + 2 AgCl ¯ HC º CH + Ag O ¾¾¾ ® AgC º CAg + H O https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro HC º CH + 2 éë Ag ( NH ) ùû OH ¾¾ ® AgC º CAg + 4 NH + 2 H O https://www.facebook.com/tailieupro 2C H ¾¾¾ ®C H https://www.facebook.com/tailieupro 2CH ¾¾¾¾¾ ® C H + 3H https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 1. voi toi to 2 2 3 3000o C 2. 2 2 4. 2 2 CuCl2 , NH4Cl 100o C Pd 2 5. 2 5 H 2 SO4 ( d ) 180o C 2 3. 2 2 2 2 4 2 4 2 Ni 6. 3 7. 2 8. 2 2 2 2 5 HgSO4 80o C 2 3 ddKMnO4 2 Hoaëc 2 2 4 2 9. 10. 2 2 3 2 2 KOH / ruou 3 2 11. 12. 2 NH 3 2 Hoaëc + - 3 2 13. 14. 2 2 4 600o C C làm lanh nhanh 1500oC 3 6 6 2 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 2 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H Br + 2Zn ¾¾ ® C H ­ +2ZnBr https://www.facebook.com/tailieupro/ CH º CH + H O ¾¾¾¾ ® CH CHO https://www.facebook.com/tailieupro/ 1 CH CHO + O ¾¾¾ ® CH COOH 2 https://www.facebook.com/tailieupro/ CH COOH + CH º CH ¾¾ ® CH COOCH = CH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ æ ö ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ nCH COOCH = CH ¾¾¾ ® ç - CH - CH - ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ ç OCOCH ÷ è ø https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro æ ö æ ö ç ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro ç - CH - CH - ÷ + nNaOH ¾¾ ® nCH COONa + ç - CH - CH - ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro è OH ø è OCOCH ø https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro CaCO ¾¾¾ ® CaO + CO https://www.facebook.com/tailieupr CaO + 3C ¾¾¾® CaC + CO https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr to 15. 2 2 4 2 HgSO4 60-80o C 2 16. 2 2 3 Mn2+ 3 17. 18. 19. 2 3 3 3 2 to , p 3 2 2 | 3 n 20. 2 | 3 3 | n n 900o C 21. 3 2 2000o C 22. 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CaC + 2H O ¾¾ ® C H + Ca ( OH ) https://www.facebook.com/tailieupro/ CaC + 2 H ¾¾ ® C H + Ca https://www.facebook.com/tailieupro/ 2C H ¾¾¾¾¾ ® CH = CH - C º CH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - C º CH + H ¾¾® CH = CH - CH = CH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH - CH = CH + H ¾¾® CH - CH - CH = CH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH - CH = CH + H ¾¾® C H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H ¾¾¾¾ ® CH + C H https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H Br + 2KOH ¾¾¾ ® C H + 2KBr + 2H O https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + 4 [O] ¾¾¾¾ ® HOOC - COOH https://www.facebook.com/tailieupro/ HOOC - COOH + 2 NaOH ¾¾ ® ( COONa ) + 2H O https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro NaOOC - COONa + 2 NaOH ¾¾¾ ® H + 2 Na CO https://www.facebook.com/tailieupro H + C H ¾¾® CH = CH https://www.facebook.com/tailieupro CH = CH + [O ] + H O ¾¾¾¾ ® CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro OH OH https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 2 23. 2 2 2 2 + 2 Hoaëc 2 24. 25. 2+ 2 CuCl2 , NH4Cl 100o C 2 2 2 Pd 2 2 2 2 26. Ni 2 2 2 3 2 2 Ni 27. 3 2 2 2 4 10 Cracking 28. 4 10 29. 2 4 30. 2 2 4 2 3 ruou to dd 6 2 2 2 ddKMnO4 31. 32. 2 2 CaO 2 2 Pd 33. 2 2 2 2 2 2 2 2 ddKMnO4 | 2 | 2 34. www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH + 4 [O ] ¾¾¾¾ ® COOH + 2 H O https://www.facebook.com/tailieupro/ COOH OH OH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + CH COOH ¾¾ ® CH - COOCH = CH https://www.facebook.com/tailieupro/ æ ö https://www.facebook.com/tailieupro/ ç ÷ nCH - COOCH = CH ¾¾ ® ç - CH - CH - ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ ç OCOCH ÷ è ø https://www.facebook.com/tailieupro/ CH COOCH = CH + NaOH ¾¾ ® CH COONa + CH CHO https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + H O ¾¾¾¾ ® CH CHO https://www.facebook.com/tailieupro nCH º CH ¾¾¾ ®[ -CH = CH -] hay (CH ) https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro CH - C º CH + H O ¾¾ ® CH - C = CH https://www.facebook.com/tailieupro OH https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr | 2 | ddKMnO4 2 2 | 35. xt 36. 2 2 3 3 3 2 2 2 | 37. 3 38. 39. 3 2 2 2 40. 3 2 n 3 HgSO4 60-80o C Ca 280o C 2 3 3 2n n 3 | 2 41. www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ OH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - C = CH + H O ¾¾ ® CH - C - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ OH OH https://www.facebook.com/tailieupro/ OH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - C - CH ¾¾ ® CH - C - CH + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ O OH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H Br + 2KOH ¾¾¾ ® C H ­ +2KBr + 2H O https://www.facebook.com/tailieupro/ 3C H ¾¾¾® C H https://www.facebook.com/tailieupro C H + C H ¾¾ ® C H - CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro C H - CH - CH ¾¾¾® C H - CH = CH + H æ ö https://www.facebook.com/tailieupro ç ÷ nC H - CH = CH ¾¾ ® ç - CH - CH - ÷ https://www.facebook.com/tailieupro ç ÷ ç CH ÷ è ø https://www.facebook.com/tailieupro C H + H ¾¾® C H https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr | 3 2 | 2 3 3 | 42. | 3 3 | 3 3 2 43. 44. 2 4 2 45. 46. 47. 2 6 dd 600o C bot than 2 6 ruou to 2 6 4 2 2 2 6 6 5 2 3 Dehidro 6 5 6 2 3 5 6 2 5 2 | 6 48. 2 5 n Pd 49. 2 2 2 2 4 BAØI TAÄP VEÀ AREN www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 2 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ Al C + 12 HCl ¾¾ ® 4 AlCl + 3CH https://www.facebook.com/tailieupro/ 2CH ¾¾¾¾¾ ®C H + 3H https://www.facebook.com/tailieupro/ 3C H ¾¾¾ ®C H C H ¾¾¾ ® C H + 3H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + 3H ¾¾® C H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + Br ¾¾¾ ® C H Br + HBr https://www.facebook.com/tailieupro C H + Cl - CH ¾¾¾ ® C H - CH + HCl https://www.facebook.com/tailieupro C H CH + 3[O] ¾¾¾¾ ® C H COOH + H O https://www.facebook.com/tailieupro C H COOH + NaOH ¾¾ ® C H COONa + H O C H COONa + HCl ¾¾ ® C H COOH + NaCl https://www.facebook.com/tailieupro C H COONa + NaOH ¾¾¾ ® C H + Na CO https://www.facebook.com/tailieupro C H + 3Cl ¾¾® C H Cl https://www.facebook.com/tailieupro C H ¾¾¾ ® C H + 3H https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 1. 4 3 3 4 2. 2 3. 1500o C làm lanh nhanh 600o C C 2 4. 6 12 5. 6 6 6. 6 6 7. 6 6 8. 6 5 9. 6 5 10. 6 5 11. 6 5 12. 6 6 13. 6 12 2 6 Pd 300o C 2 2 6 6 6 Ni to 2 4 2 6 12 6 5 bot Fe 2 AlCl3 3 6 5 ddKMnO4 to 3 3 6 6 6 5 2 5 2 5 ( tinh thê) vôi tôi to (r ) 6 6 2 á s' 2 Pd 300o C 6 6 6 6 6 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CaCO ¾¾¾ ® CaO + CO https://www.facebook.com/tailieupro/ CaO + 3C ¾¾¾® CaC + CO CaC + 2H O ¾¾ ® Ca ( OH ) + C H https://www.facebook.com/tailieupro/ 3C H ¾¾¾ ®C H https://www.facebook.com/tailieupro/ C H + Cl - CH ¾¾¾ ® C H - CH + HCl https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H COONa + 2 H O ¾¾¾ ® C H + 2 NaOH + 2CO ­ + H ­ https://www.facebook.com/tailieupro C H ¾¾¾¾ ® C H + CH https://www.facebook.com/tailieupro 2CH ¾¾¾¾¾ ®C H + 3H https://www.facebook.com/tailieupro 3C H ¾¾¾ ®C H https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr C H ¾¾¾® C H - CH + 4H https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 900o C 14. 3 2 o 2000 C 15. 2 2 16. 17. 18. 2 2 2 6 6 2 5 2 2 600o C C 6 3 2 6 AlCl3 6 5 3 19. 20. dpdd 21. 4 2 10 2 23. Cracking 600o C 3 1500o C làm lanh nhanh 4 22. 4 2 600o C C 6 2 6 10 2 4 2 2 6 24. 25. 7 16 Dehidro to 6 5 3 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 2 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H - CH + Br ¾¾® C H - CH Br + HBr https://www.facebook.com/tailieupro/ C H - CH Br + H O ¾¾¾ ® C H - CH OH + HBr https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH COOH + HO - CH - C H CH COOCH - C H + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H CH CH + Cl ¾¾ ® C H - CH - CH - Cl + HCl https://www.facebook.com/tailieupro/ C H CH CH + Cl ¾¾ ® C H - CH - CH + HCl https://www.facebook.com/tailieupro/ Cl https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H - CH - CH - Cl + H O ¾¾® C H - CH - CH - OH + HCl https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro C H - CH - CH OH + CuO ¾¾ ® C H CH CHO + Cu + H O https://www.facebook.com/tailieupro C H CH CHO + 2 éë Ag ( NH ) ùû OH ¾¾ ® C H CH - COONH + 3NH + 2 Ag ¯ + https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro 2C H CH - COONH + H SO ¾¾ ® 2C H CH COOH + ( NH ) SO https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr á s' 26. 27. 28. 6 5 3 2 6 5 2 OH - 6 5 2 2 6 5 2 H 2 SO4 ( d ) 3 29. 2 6 5 2 6 5 3 2 6 2 3 6 2 5 3 5 6 2 5 2 6 5 2 2 3 | 30. 31. OH 6 5 2 2 2 6 5 2 2 32. to 6 5 2 2 6 5 2 2 33. to 6 5 2 3 2 6 5 2 6 5 2 4 3 34. 6 5 2 4 2 4 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 4 2 4 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H - CH - CH + H O ¾¾¾ ® C H - CH - CH + HCl Cl OH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ C H - CH - CH ¾¾¾¾ ® C H - CH = CH + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ OH https://www.facebook.com/tailieupro/ æ ö ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ nC H - CH = CH ¾¾ ® ç - CH - CH - ÷ ç ÷ ç ÷ https://www.facebook.com/tailieupro/ è CH ø https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH OH + HCl ¾¾¾® CH CH Cl + H O https://www.facebook.com/tailieupro CH CH Cl + NaOH ¾¾ ® CH CH OH + NaCl https://www.facebook.com/tailieupro CH CH Cl + H O CH CH OH + HCl https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH Cl ¾¾¾¾ ® CH = CH + HCl https://www.facebook.com/tailieupro CH = CH + HCl ¾¾ ® CH CH Cl https://www.facebook.com/tailieupro CH CH OH ¾¾¾¾ ® CH = CH + H O CH = CH + H O ¾¾¾® CH CH OH https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr OH - 6 5 6 5 3 | 2 6 5 3 | 35. H 2 SO4 ( d ) to 3 | 6 5 2 2 36. 6 5 2 2 | 6 37. 5 n BAØI TAÄP VEÀ RÖÔÏU 1. 3 2. 3 3 3 3. 3 4. 2 6. 3 2 Hay 5. H 2 SO4 2 2 2 KOH / con dun nóng 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 H 2 SO4 ( d ) 170o C 2 2 H3 PO4 to , p 2 2 2 3 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH - COONa + NaOH ¾¾¾ ® CH - CH - OH + Na CO https://www.facebook.com/tailieupro/ OH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH CH CH OH ¾¾¾¾ ® CH - CH = CH + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH CH = CH + H O ¾¾¾® CH - CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ OH https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH - CH ¾¾¾¾ ® CH - CH = CH + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ OH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH = CH + Cl ¾¾¾® CH - CH = CH + HCl https://www.facebook.com/tailieupro Cl https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH = CH + H ¾¾® CH - CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro Cl Cl https://www.facebook.com/tailieupro CH - CH - CH Cl + NaOH ¾¾ ® CH CH CH OH + NaCl https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 7. 3 8. vôi tôi to | 3 2 H2 SO4 ( d ) 170o C 2 3 2 3 2 3 2 H 2 SO4 to , p 2 2 2 3 3 | Hoaëc 3 3 | H 2 SO4 ( d ) 170o C 3 2 2 9. 500o C 3 2 2 | 2 2 Hoaëc | 2 2 2 Ni to 2 | 2 Hoaëc Hoaëc 3 2 2 3 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 3 3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ HO - CH - COONa + NaOH ¾¾¾ ® CH OH + Na CO https://www.facebook.com/tailieupro/ 1 CH OH + Na ¾¾ ® CH ONa + H 2 https://www.facebook.com/tailieupro/ CH ONa + HCl ¾¾ ® CH OH + NaCl https://www.facebook.com/tailieupro/ CH OH + HCl ¾¾ ® CH Cl + H O CH OH + CuO ¾¾ ® HCHO + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ 1 https://www.facebook.com/tailieupro/ HCHO + O ¾¾¾ ® HCOOH 2 https://www.facebook.com/tailieupro/ 6 HCHO ¾¾¾¾ ®C H O https://www.facebook.com/tailieupro/ C H O ¾¾¾® 2C H OH + 2CO https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro (C H O ) + nH O ¾¾® nC H O https://www.facebook.com/tailieupro C H O ¾¾¾¾® 2C H OH + 2CO https://www.facebook.com/tailieupro C H OH + HCl ¾¾ ® C H Cl + H O https://www.facebook.com/tailieupro C H Cl ¾¾¾® CH = CH + HX https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr vôi tôi to 2 10. 3 11. 3 12. 3 13. 3 14. 3 3 2 2 3 3 2 2 Mn 2+ 2 15. Ca ( OH )2 16. 17. 6 12 len men ruou 6 6 2 12 6 5 2 H+ 18. 6 10 5 n 19. 6 12 6 20. 2 21. 2 2 6 12 6 len men ruou 2 5 5 2 ddKOH ruou 5 2 5 2 2 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên 3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH = CH + [O ] + H O ¾¾¾¾ ® CH - CH https://www.facebook.com/tailieupro/ OH OH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ 3CH = CH + 2 KMnO + 4 H O ¾¾ ® 3 CH - CH + 2MnO + 2 KOH https://www.facebook.com/tailieupro/ OH OH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ CH - CH + 3[O ] ¾¾¾¾ ® HO - C - C - OH + H O https://www.facebook.com/tailieupro/ O O OH OH https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ COOH + 2 KOH ¾¾ ® COOK + 2 H O https://www.facebook.com/tailieupro COOH COOK https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro C H ¾¾¾¾ ®C H + C H https://www.facebook.com/tailieupro C H + H O ¾¾¾ ®C H OH https://www.facebook.com/tailieupr C H OH + O ¾¾¾¾¾ ® CH COOH + H O https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 2 22. 2 ddKMnO4 2 | 2 | 2 Hoaëc 2 2 2 2 4 2 | 2 | 2 2 23. | | ddKMnO4 2 | 2 | 24. 25. 6 26. 2 27. 2 14 4 Cracking to 2 4 H+ 280o C 2 4 2 10 5 lên men giam 5 2 3 2 www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên
- Xem thêm -