Tài liệu Bộ đề toán 8 thi học kì 2

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 1995 - 1996 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 06 th¸ng 5 n¨m 1996 §Ò Sè 1 Bµi 1: ( 2 ®iÓm) TÝnh:  8x 6x2 a) : 21y2 7y2 b) x2  y2 x  y : 6x2 y 3xy Bµi 2: (2 ®iÓm)  1 1 2  1 1   x3  y3   .   : . 2 y2 x  y  x y   x 2 y 2 x Cho biÓu thøc:  a) Rót gäc biÓu thøc b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc khi x = 1; y = - 2. Bµi 3: (1,5 ®iÓm) Gi¶i ph¬ng tr×nh: a) 7x  5 13  5x b) 5x  2 5  3x  3 2 c) 2x 2  4x  30 0 Bµi 4: (1,5 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh) Hai th viÖn cã c¶ th¶y 20.000 cuèn s¸ch. NÕu chuyÓn ë th viÖn thø nhÊt sang th viÖn thø hai 2.000 cuèn th× sè s¸ch cña hai th viÖn b»ng nhau. TÝnh sè s¸ch lóc ®Çu ë mçi th viÖn? Bµi 5: (3,0®iÓm) Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, c¹nh AB = 6cm; AC = 8cm. §êng cao AH a) TÝnh c¹nh BC; §êng cao AH. b) §êng ph©n gi¸c gãc A c¾t BC t¹i D. TÝnh BD; DC. c) Tõ D kÎ DE  AB; DF  AC. Tø gi¸c AEDF lµ h×nh g× ? Chøng minh ? .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 2 Bµi 1: ( 3,0 ®iÓm) §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 1993 - 1994 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 07 th¸ng 5 n¨m 1994  x 2  2x  1 1  1  2 : 2 . x4 x  x  Cho biÓu thøc A =  a/ Rót gän biÓu thøc A. b/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A víi x = -1; c/ TÝnh gi¸ nhá nhÊt cña biÓu thøc A vµ gi¸ trÞ t¬ng øng cña x. Bµi 2: (1,5 ®iÓm) Gi¶i c¸c bÊt ph¬ng tr×nh sau: b/ 7x  2  3 b/ 5x  2 1  2x  4 12 Bµi 3: (2,0 ®iÓm) Chøng minh r»ng: a/ x 2  2xy  1  y 2  0 víi mäi gi¸ trÞ cña x vµ y c/ x 2  x  1  0 víi mäi gi¸ trÞ cña x Bµi 4: (3,5®iÓm) Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A. §êng cao AH chia c¹nh huyÒn BC thµnh hai ®o¹n BH = 4cm; HC = 9cm. a/ Chøng minh: ABH ∽ CAH . b/ Gäi D vµ E lµ h×nh chiÕu cña H trªn AB vµ AC. TÝnh DE. c/ §êng th¼ng vu«ng gãc víi DE t¹i D vµ E c¾t BC lÇn lît ë M vµ N. Chøng M lµ trung ®iÓm cña BH ; N lµ trung ®iÓm cña HC. .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 3 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 1992- 1993 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 05 th¸ng 5 n¨m 1994 Bµi 1: ( 2,0 ®iÓm) 1 1  2m  : 2 Cho biÓu thøc A =  ;  2 4 2  m  n m  n  (m  n )(m  m  1) a/ Rót gän biÓu thøc A. b/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A víi m = -1; c/ Ph©n tÝch biÓu thøc A ®· rót gän thµnh nh©n tö. Bµi 2: (1,5 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh) Sè häc sinh khèi 8 cña mét trêng THCS lµ 162 em. Sè häc sinh n÷ b»ng 4 sè 5 häc sinh nam. TÝnh sè häc sinh nam ? sè häc sinh n÷ cña khèi t¸m ®ã? Bµi 3: (2,0 ®iÓm) Gi¶i c¸c bÊt ph¬ng tr×nh sau: a/ 12x - 5 < 19 b/ 1  x  1 2x  1  2 3 6 Bµi 4: (3,5®iÓm) Cho tam gi¸c CED c©n t¹i ®Ønh E. Mét ®iÓm I di chuyÓn trªn c¹nh CD. Tõ I kÎ IM vu«ng víi ED; IN vu«ng gãc víi EC. 1/ Chøng minh: CIN ∽ DMI . 2/ KÎ ®êng cao DH chøng minh: CI IN CN .   CD DH CH 3/ Chøng minh IN + IM kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm I. .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 4 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 1996 - 1997 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 05 th¸ng 5 n¨m 1994 Bµi 1: ( 2 ®iÓm) 3x 2  2  2 Cho biÓu thøc A =   : (x  1) ;  x 1 x  1  a/ Rót gän biÓu thøc A. b/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A biÕt x 2  x 3 ; Bµi 2: (1,5 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh) Khu vêng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 82 m, chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 11 m. TÝnh diÖn tÝch khu vên. Bµi 3: (2,0 ®iÓm) Gi¶i c¸c bÊt ph¬ng tr×nh sau: a/ 7x + 2 > 3 Bµi 4: (1,5®iÓm) b/ 12x - 5 < 19 c/ 2x 2  5  2x2  2x  1 . Gi¶i ph¬ng tr×nh: a/ b/ (3x - 1)(2x - 5) = (3x - 1)(x + 2) 3(x  2) x  5 4(x  3)  1  2 3 5 Bµi 5: (3,0®iÓm) Cho tam gi¸c c©n ABC ( AB = AC). KÎ ®êng cao BH vµ CK. a/ Chøng minh: BHC CKB . b/ Chøng minh: AKH ∽ ABC . c/ TÝnh ®é dµi HK biÕt BC = a, AB = h. .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 5 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 1997 - 1998 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 07 th¸ng 5 n¨m 1998 Bµi 1: ( 2 ®iÓm) x 1  x2 .  : 2 2  x  1 x  1 x 1  1  x 1 Cho biÓu thøc M =   1/ Rót gän biÓu thøc M. 2/ T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó M lu«n d¬ng. Bµi 2: (1,5 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh) Mét xe « t« ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 50 km/h vµ sau ®ã quay trë vÒ tõ B ®Õn A víi vËn tèc 40km/h. C¶ ®i lÉn vÒ mÊt 5 giê 24 phót. TÝnh chiÒu dµi qu·ng ®êng AB. Bµi 3: (1,5®iÓm) Gi¶i ph¬ng tr×nh, vµ bÊt ph¬ng tr×nh: a/ 1 3 x 3  x 2 x 2 b/ x 1 x  2 x  3 x   1 2 3 4 2 Bµi 4: (3,0®iÓm) Cho tam gi¸c c©n ABC ( AB = AC). KÎ ®êng cao AH = 12 cm, ®¸y BC = 18cm. a/ TÝnh AB vµ AC. b/ Gäi I lµ trung ®iÓm cña AH; KÐo dµi BI c¾t AC t¹i E; kÎ HF // BE. Chøng minh: AE = EF = FC. c/ TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AIE. .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 1998 - 1999 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 07 th¸ng 5 n¨m 1999 §Ò Sè 6 Bµi 1: ( 3.0®iÓm) 2 Cho biÓu thøc P = 3x 2  2x  2 . x x x 1 1/ Rót gän råi tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc P víi x = 2. 2/ T×m x ®Ó P = 1. Bµi 2: (2,0 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh) Trong mét buæi lao ®éng trång c©y hai líp 8A vµ 8B trång ®îc tÊt c¶ lµ 98 c©y. BiÕt r»ng líp 8B trång ®îc nhiÒu h¬n líp 8A lµ 2 c©y. Hái trong buæi lao ®éng ®ã mçi líp trång ®îc bao nhiªu c©y? Bµi 3: (5,0®iÓm) Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, Cµ 300 ,BC 10cm . a/ TÝnh c¸c c¹nh AB, AC vµ ®êng cao AH cña tam gi¸c ABC. b/ Tõ A kÎ AM vµ AN lÇn lît vu«ng gãc víi ®êng ph©n gi¸c trong vµ ngoµi cña gãc B (M vµ N lµ ch©n c¸c ®êng vu«ng gãc Êy). Chøng minh tø gi¸c AMBN lµ h×nh ch÷ nhËt vµ MN = AB. c/ Chøng minh r»ng ABM ∽ BCA . T×m tØ sè ®ång d¹ng .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 7 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 1999 - 2000 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 07 th¸ng 5 n¨m 2000 I Lý thuyÕt (2 ®iÓm). a/ §Þnh nghÜa ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn sè? cho vÝ dô? b/ Ph¸t biÓu vµ viÕt c«ng thøc ®Þnh lý Pitago thuËn? II. Bµi to¸n (8 ®iÓm). 1. Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh (4 ®iÓm). a/ 3x  4 16x  1 .  2 7 b/ 1 3 .  2 x 1 x 1 c/ x 2x  1 . 2. Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, ®êng cao AH. Gäi M vµ N lÇn lît lµ trung ®iÓm cña AB vµ AC. BiÕt HM = 3cm, HN = 4cm. Chøng minh: a/ AB.HA = AC.HB. b/ TÝnh ®é dµi AB, AC vµ BC. c/ HA2 = HB.HC. .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 8 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2000 - 2001 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 04 th¸ng 5 n¨m 2001 Bµi 1: ( 2 ®iÓm) 1/ Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö: x 2  49  y2  2xy . 2/ Rót gän biÓu thøc: P a 2 b  ab2 1 : ; (Víi a 0; b 0; a b) . ab a b Bµi 2: (2,0 ®iÓm) . 1) Gi¶i ph¬ng tr×nh: (x  1)(2x  5) (2x  3)(x  7) . 2) Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh: x(2x  3)  2x(x  5)  26 . Bµi 3: (2,0 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh) Mét sè cã hai ch÷ sè. TØ sè gi÷a ch÷ sè hµng chôc vµ hµng ®¬n vÞ lµ 3 . NÕu 4 céng thªm 2 vµo ch÷ sè hµng chôc th× ®îc mét ch÷ sè b»ng ch÷ sè hµng ®¬n vÞ. T×m sè ®· cho. Bµi 4: (4,0®iÓm) · Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã ABD 300 vµ BD = 10cm. Gäi M vµ N thø tù lµ trung ®iÓm cña AB vµ CD; E lµ ®iÓm bÊt k× thuéc tia ®èi cña tia CB; BD c¾t EN vµ MN thø tù t¹i F vµ O. 1/ TÝnh ®é dµi AD vµ diÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh lµ AB. 2/ Chøng minh O lµ trung ®iÓm cña MN. · 3/ Chøng minh MN lµ tia ph©n gi¸c cña EMF . .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 9 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2001 - 2002 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 07 th¸ng 5 n¨m 2002 I Lý thuyÕt (2 ®iÓm). a/ §Þnh nghÜa bÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn sè? cho vÝ dô? b/ Ph¸t biÓu ®Þnh lý Pitago thuËn? VÏ h×nh viÕt biÓu thøc minh häa? II. Bµi to¸n (8 ®iÓm). 1. Cho biÓu thøc (4 ®iÓm). 3x  1 3x  1   A =  : 3x .  3x  1 3x  1  2(3x  1) 1 3 a/ Rót gän biÓu thøc A ( víi x 0; x  ). b/ T×m x ®Ó A = 2 . 3 2. Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh: 2x  1 2x  1  1 5 3 3. Cho tam gi¸c ABC , ®êng cao AH. BiÕt AB = 15cm; AC = 20cm vµ BC = 25cm. Chøng minh: a/ ABC lµ tam gi¸c g×? T¹i sao ? TÝnh AH = ? b/ Gäi D lµ ®iÓm ®èi xøng víi B qua H, vÏ h×nh b×nh hµnh ADCE? Cho biÕt tø gi¸c ABCE lµ h×nh g×? T¹i sao? c/ TÝnh diÖn tÝch cña tø gi¸c ABCE. .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 10 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2001 - 2002 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 00 th¸ng 0 n¨m 2002 (Tù luyÖn) Bµi 1: ( 2 ®iÓm) a. Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa hai bÊt ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng. b. Hai bÊt ph¬ng tr×nh: 2x + 1 - x > 7 - x vµ 2x > 6 cã t¬ng d¬ng kh«ng? v× sao ? Bµi 2: (2,0 ®iÓm) . 1) Gi¶i ph¬ng tr×nh: 15  x 8   2 0 . x 7 x 7 2) Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh: 2x  7 3x  2 5x  2 1  x .    15 6 3 2 Bµi 3: (2,0 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh) 1 2 Mét « t« ®i tõ A ®Õn B mÊt 1 giê. NÕu nã ®i víi vËn tèc nhá h¬n lµ 10km/h th× nã sÏ ®i mÊt nhiÒu thêi gian h¬n lµ 5 giê. TÝnh qu·ng ®êng AB. 6 Bµi 4: (4,0®iÓm) Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, H lµ ch©n cña ®êng cao AH chia c¹nh huyÒn BC thµnh hai ®o¹n cã ®é dµi 4dm vµ 9dm. Gäi D vµ E lµ h×nh chiÕu cña H trªn AB vµ AC. a) TÝnh ®é dµi DE. b) §êng th¼ng vu«ng gãc víi DE t¹i D vµ E c¾t BC t¹i M vµ N. Chøng minh M lµ trung ®iÓm cña BH, N lµ trung ®iÓm cña CH. c) TÝnh diÖn tÝch tø gi¸c DENM. .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2001 - 2002 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) §Ò Sè 11 Ngµy thi: 00 th¸ng 0 n¨m 2002 (Tù luyÖn) Bµi 1: ( 2 ®iÓm) Rót gän råi tÝnh sè trÞ cña biÓu thøc: 1  x2 A =  1  : (Víi x 0; x 1) .  2  1  x  x  2x  1 Bµi 2: (2,0 ®iÓm) . Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö: a. x 2  4x  3 . b. x 2  2xy  y 2  4 . Bµi 3: (2,0 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh) Mét ph©n sè cã tö bÐ h¬n mÉu lµ 13. NÕu t¨ng tö sè lªn 3 ®¬n vÞ vµ gi¶m mÉu sè 5 ®¬n vÞ th× ta ®îc ph©n sè b»ng 3 . T×m ph©n sè ®· cho. 4 Bµi 4: (4,0®iÓm) Cho h×nh thang ABCD; cã ®¸y nhá AB b»ng c¹nh bªn AD vµ BC, ®¸y lín CD gÊp ®«i ®¸y nhá AB. a. TÝnh c¸c gãc cña h×nh thang. b. §¸y lín DC = 20 cm. TÝnh chu vi h×nh thang. c. Gäi O lµ giao ®iÓm cña hai ®êng chÐo AC vµ BD. Chøng minh: OA OB 1   . Oc OD 2 .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 12 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2002 - 2003 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 29 th¸ng 04 n¨m 2003 Bµi 1: ( 2 ®iÓm) 1/ Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö: x 2  2x  1  y 2 . 2/ Gi¶i ph¬ng tr×nh: ( x + 5)(x - 1) = x2 - 2. Bµi 2: (2,5 ®iÓm) . Cho biÓu thøc: 1  x 1  x  x 1  A =  . .  1  x 1  x  4x a. T×m tËp x¸c ®Þnh cña biÓu thøc A. b. Rót gän biÓu thøc A. Bµi 3: (2,0 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh) Hai líp 8A vµ 8B mua t¨m ñng hé ngêi mï, ®· mua ®îc tÊt c¶ 100 gãi. BiÕt r»ng sè gãi t¨m cña líp 8B mua ®îc nhiÒu h¬n líp 8A lµ 10 gãi. TÝnh sè gãi t¨m cña mçi líp ®· mua? Bµi 4: (3,5®iÓm) Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, ®êng cao AH. Gäi D vµ E lÇn lît lµ ch©n c¸c ®êng vu«ng gãc h¹ tõ H xuèng AB vµ AC. a. Tø gi¸c ADHE lµ h×nh g×? T¹i sao? b. Chøng minh r»ng DHB ∽ ECH . .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 13 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2004 - 2005 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 29 th¸ng 04 n¨m 2005 PhÇn I Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2 ®iÓm). 1/ H·y chän kÕt luËn ®óng trong c¸c kÕt luËn sau råi ghi vµo të giÊy thi. Ph¬ng tr×nh nµo sau ®©y lµ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn sè? a. 2  5 0 x b. x  1 0 2 c. 3x + 5y = 0 d. 0x + 5 = 0 2/ H·y chän kÕt luËn ®óng trong c¸c kÕt luËn sau råi ghi vµo të giÊy thi. Ph¬ng tr×nh: x  3 9 cã tËp nghiÖm lµ : a.   12 b.  6 c.   6;12 d.  12 3/ H·y chän kÕt luËn ®óng trong c¸c kÕt luËn sau råi ghi vµo të giÊy thi. BiÕt MN 3  vµ ®é dµi PQ = 5 cm. §é dµi MN b»ng: PQ 4 a. 3, 75 (cm) b. 20 (cm) 3 c. 15 (cm) d. 20 (cm) 4/ H·y chän kÕt luËn ®óng trong c¸c kÕt luËn sau råi ghi vµo të giÊy thi. Cho tam gi¸c MNP ∽ EGF . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai. µ E µ a. M b. MN MP  EG EF c. NP EG  MP FG d. MN EG  NP FG PhÇn II : Tù luËn (8®iÓm). C©u 1 (4 ®iÓm) a. (3 ®iÓm). Hai xe cïng khëi hµnh mét lóc tõ hai ®Þa ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 70 km vµ sau mét giê th× gÆp nhau. TÝnh vËn tèc cña mçi xe biÕt xe ®i tõ A cã vËn tèc lín h¬n xe ®i tõ B 10km/h. b. (1 ®iÓm) Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh : 2x  1 x  1  3 . 3 2 C©u 2: (4 ®iÓm). Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, trung tuyÕn AM, kÎ MD vu«ng gãc víi AB, ME vu«ng gãc víi AC. Chøng minh: a) DE = AM. b) ADE ∽ ABC . c) Cho biÕt AB = 6cm, AC = 8cm. TÝnh AM, tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC, tam gi¸c ADE. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2005 - 2006 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) §Ò Sè 14 Ngµy thi: 04 th¸ng 05 n¨m 2006 PhÇn I Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2 ®iÓm). (Mçi c©u 0,5 ®iÓm) H·y chän kÕt luËn ®óng trong c¸c kÕt luËn sau råi ghi vµo të giÊy thi. C©u 1: TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh: x(x  1) (x  3)x lµ: A.   B.  1 C.  1; 3 D.  0 C©u 2: TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh: x 2 (x  3)  (x  3) 0 lµ: A.  3 B.   3 C.  0;  3 D.  0; 3 C©u 3: NghiÖm cña bÊt ph¬ng tr×nh: - 2x + 4 0 lµ: A. x > 2 B. x < 2 C. x 2 C©u 4: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh ph¬ng tr×nh: A. x 0 D. x 2 x x4 lµ:  x  1 x 1 C. x 1 B. x 0; x  4 D. x 1 C©u 5: H×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch thíc: 1; 2; 3 (nh h.vÏ 1) th× cã thÓ tÝch lµ: A. 5 B. 6 C. 8 D. 9 C©u 6: ë h×nh 2 cã AB//CD vµ AD c¾t BC O. Khi ®ã 3 TØ sè 2 AB b»ng: CD 1 AO A. OC H×nh 1B. AO AD C. AO OD D. II. PhÇn II : Tù luËn (7. C©u 7 (3 ®iÓm): Gi¶i c¸c pha. 12 - 4x = 0 2 BO OD A ®iÓm). ¬ng tr×nh sau: B b. (x - 1)(2x + 3) = (3x - 2)(x - 1) 0 2 c. (x  2)  x  10  1 2x  3 2x  3 H×nh 2 C D C©u 8 (4®iÓm): Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, cã AB = 6cm; AC = 9cm. Trªn c¹nh AB lÊy mét AD 1 ®iÓm D sao cho  . Tõ D kÎ ®êng th¼ng song song víi BC c¾t c¹nh AC ë E. DB 2 a. TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng AD vµ AE. b. TÝnh diÖn tÝch tø gi¸c BDEC. c. BE c¾t CD ë O. Chøng minh tia AO ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n BC. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2006 - 2007 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) §Ò Sè 15 Ngµy thi: 04 th¸ng 05 n¨m 2006 Bµi 1 (2 ®iÓm) Chän c©u tr¶ lêi ®óng: 1. TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh: 3x  15 2x(x  5) lµ: 3 A.  5;  B. 2  3 2 D.  5 3 C.  5 2  2. NghiÖm cña bÊt ph¬ng tr×nh: 8x  3 5x  1 lµ: A. x  4 3 B. x  4 3 C. x  4 3 D. x  4 3 3. ë h×nh 1 cã MN // BC. §é dµi x lµ: 6 A. 5 C. 2 10 B. 3 A 5 D. 6 4. Tam gi¸c ABC cã diÖn tÝch lµ 30 cm , ®é dµi mét c¹nh lµ 10cm. ChiÒu cao t¬ng øng cña tam gi¸c cã ®é dµi lµ: 3 B. 5 (cm) C. 6 9cm) 7 M 2 A. 10 (cm) 5 N x B H×nh 1 C D. 3 (cm) Bµi 2 ( 3 ®iÓm). Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau: A. 7x + 21 = 0 B.  2x 2  3 (4x  3) (2x 2  3)(x  5) C. 2x  1 2(x  1)  x 1 x 1 Bµi 3 (1,5 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh). Tæng hai sè b»ng 75, hiÖu cña chóng b»ng 5. T×m hai sè ®ã. Bµi 4: (3,5®iÓm) Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 3 cm; BC = 4cm. Gäi H lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ A xuèng BD. 1/ Chøng minh: ABH ∽ ACD . 2/ TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng DH. 3/ Gäi M; N theo thø tù lµ c¸c ®iÓm thuéc c¸c ®o¹n BH vµ CD sao cho 1 1 BM  MH; CN  CD . Chøng minh: ABM ∽ ACN . Tõ ®ã suy ra AM  MN . 2 3 .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2008 - 2009 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) §Ò Sè 16 Ngµy thi: 07 th¸ng 05 n¨m 2009 Bµi 1 (3 ®iÓm) . Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau: 1. x - 7 = 20 2. 3x - 2 = -8 3. x 3 x 2   1 . x 2 x  4 Bµi 2 ( 2.0 ®iÓm). Cho biÓu thøc M = 4 3 5x  2 .   x  2 x  2 4  x2 1. Rót gän biÓu thøc M. 2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó M < 0. Bµi 3 (1,5 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh). Trong mét buæi lao ®éng, líp 8A gåm 36 häc sinh ®îc chia lµm hai nhãm, nhãm thø nhÊt trång c©y, nhãm thø hai lµm vÖ sinh. Nhãm trång c©y h¬n nhãm lµm vÖ sinh lµ 8 ngêi. Hái mçi nhãm cã bao nhiªu häc sinh. Bµi 4: (3,0®iÓm) Cho h×nh vu«ng ABCD, trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm E. KÎ AH  DE (H  DE) . a/ Chøng minh: AHE ∽ DAE . · · b/ Chøng minh: DAH . EDC · c/ Trªn c¹nh AD lÊy ®iÓm F sao cho AF = AE. TÝnh FHC . Bµi 5: (0,5®iÓm) Chøng minh r»ng: víi a, b, c tïy ý ta lu«n cã: a 2  b2  c2  d 2 (a  b)(c  d) . .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 17 Bµi 1 (3 ®iÓm) . §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2009 - 20010 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 07 th¸ng 05 n¨m 2010 Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö: a. 2x 2  xy c. x 2  5x  4 b. x 2  xy  x  y Bµi 2 ( 2.5 ®iÓm). Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau: a. 3x  5 4 b. 5x(x  3)  x  3 0 c. x  1 2  x 2x(1  x)   x  3 x 3 9  x2 Bµi 3 (1,5 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh). T×m hai sè tù nhiªn biÕt hiÖu hai sè b»ng 18 vµ tØ sè gi÷a chóng lµ 5 . 8 Bµi 4: (3,0®iÓm) Cho h×nh b×nh hµnh ABCD (AC > BD). KÎ BE, DF vu«ng gãc víi AC ( E; F  AC ). 1. Chøng minh: ABE CDF ; Tø gi¸c BEDF lµ h×nh b×nh hµnh. 2. Gäi H vµ K thø tù lµ h×nh chiÕu cña C lªn AB vµ AD. Chøng minh: . ADF ∽ ACK . 3. Chøng minh: AC 2 AB.AH  AD.AK . Bµi 5: (1,0 ®iÓm) Cho x, y tháa m·n x 2  2y2  2xy  2x  6y  5 0 . TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc : P = x 2  7xy  51 x y  x y  .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 18 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2010 - 20011 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 07 th¸ng 05 n¨m 2011 Bµi 1 (1.5 ®iÓm) . a. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc M = 5x 2 y  3xy  21 t¹i x = -2; y = 1. b. Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö: a 2  a  6 . Bµi 2 (3.0 ®iÓm) . Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau: a. 12x - 6 = 6 b. (4x  8)(24  5x) 0 c. x 3 x 2   1 x 2 x 1 Bµi 3 (2,0 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh). Cho hai sè tù nhiªn biÕt hiÖu cña hai sè b»ng 22 vµ sè lín gÊp hai lÇn sè bÐ. T×m hai sè ®ã. Bµi 4: (3,0®iÓm) Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 12cm, BC = 9cm. Gäi H lµ ch©n ®êng vu«ng gãc kÎ tõ A xuèng BD. a) Chøng minh: ADH ∽ BDA ; ABH ∽ BDC . b) TÝnh BD. c) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABH. Bµi 5: (0,5 ®iÓm) Cho a > b > 0 BiÕt x = a 1 b 1 . So s¸nh hai sè x vµy y. ;y  2 a  a 1 b  b 1 2 .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 19 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2011 - 20012 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 05 th¸ng 05 n¨m 2011 Bµi 1 (1.5 ®iÓm) . TÝnh mét c¸ch hîp lý gi¸ trÞ cña biÓu thøc A = (x  y)2  100 t¹i x = 55 vµ y = 35. Bµi 2 (3.0 ®iÓm) . Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau: a. 2(x + 1) + 3 = 0 b. 5 3  x 3 x  1 c. 2x 2  x 1 Bµi 3 (2,0 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh). Mét « t« ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 40km/h. Sau ®ã 1 giê mét ¤ t« còng ®i tõ A vµ ®Õn B víi vËn tèc 60km/h vµ ®Õn B cïng mét lóc víi M« t«. TÝnh qu·ng ®êng AB. Bµi 4: (3,0®iÓm) Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AB = 5cm, AC = 12cm. Tõ A kÎ AH vu«ng gãc víi BC ( H  BC ). 1. Chøng minh: ABH ∽ CAH ; 2. TÝnh diÖn tÝch ABC , chu vi ABH . 3. Gäi M vµ N lÇn lît lµ trung ®iÓm cña BH vµ AH. Chøng minh AM  CN. Bµi 5: (0,5 ®iÓm) Chøng minh r»ng víi mäi gi¸ trÞ cña x ta lu«n cã: 2x 4  1 2x 3  x 2 . .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò Sè 20 §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2012 - 20013 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Ngµy thi: 05 th¸ng 05 n¨m 2013 (Tù luyÖn) Bµi 1 (2.0 ®iÓm) . x x  6  2x  6 x  2 : 2    x  36 x  6x  x  6x 6  x Cho biÓu thøc: S =  2 (víi x 0; x 6 ;x 3) . a) Rót gän biÓu thøc; b) T×m x ®Ó gi¸ trÞ cña S = - 1 Bµi 2 (2.0 ®iÓm) . Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh: a. x 2 1 2   x  2 x x(x  2) b. 3x x  6 c. 2x 2  5x  3 0 Bµi 3 (2,0 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh). Mét tæ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch mçi ngµy ph¶i s¶n xuÊt 50 s¶n phÈm. Khi thùc hiÖn, mçi ngµy tæ ®· s¶n xuÊt ®îc 57 s¶n phÈm. Do ®ã tæ ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch tríc mét ngµy vµ cßn vît møc 13 s¶n phÈm. Hái theo kÕ ho¹ch, tæ ph¶i s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm. Bµi 4: (3,0®iÓm) Cho h×nh thang c©n ABCD cã AB // CD vµ AB < CD, ®êng chÐo BD vu«ng gãc víi c¹nh bªn BC. VÏ ®êng cao BH. a/ Chøng minh: BDC ∽ HBC . b/ Cho BC = 15 cm; DC = 25cm. TÝnh HC, HD. c/TÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCD. Bµi 5: (1,0 ®iÓm) 3 2 T×m sè tù nhiªn n sao cho ph©n thøc n  n  2 cã gi¸ trÞ nguyªn. n 1 .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2012 - 20013 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) §Ò Sè 21 Ngµy thi: 05 th¸ng 05 n¨m 2013 (Tù luyÖn) Bµi 1 (2.0 ®iÓm) .  2x 4x 2 2  x  x 2  3x  2  Cho biÓu thøc S =  ( víi x x 0;x 3; x 2 ). : 2 3  2  x x  4 2  x  2x  x a. Rót gän biÓu thøc S. b. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc S víi x  5 2 . Bµi 2 (2.0 ®iÓm) . Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh vµ bÊt ph¬ng tr×nh: a. 5  x 3x  4  2 6 b. (x  3)(x 2  2) 0 c. x  x 2 x 3x  3 2 d. x  3 x  1 Bµi 3 (2,0 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh). T×m hai sè biÕt tæng cña chóng lµ 100 vµ nÕu t¨ng sè thø nhÊt lªn 2 lÇn vµ céng thªm vµo sè thø hai 5 ®¬n vÞ th× sè thø nhÊt gÊp 5 lÇn sè thø hai. Bµi 4: (3,5 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, cã AB = 6cm, AC = 8cm. VÏ ®êng cao AH. a. TÝnh BC. b. Chøng minh AB2 = BH.BC. TÝnh BH, HC. c. VÏ ph©n gi¸c AD cña gãc A (D  BC). Chøng minh H n»m gi÷a B vµ D. Bµi 5: (0,5 ®iÓm) Chøng minh bÊt ®¼ng thøc sau: 4a 4  4a 3 4a  1  5a 2 víi mäi a. .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2012 - 20013 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) §Ò Sè 22 Ngµy thi: 05 th¸ng 05 n¨m 2013 (Tù luyÖn) Bµi 1 (2.0 ®iÓm) . 2 Cho biÓu thøc A = x 2 6x  9 . x  3x a. §iÒu kiÖn nµo cña x th× gi¸ trÞ cña ph©n thøc A ®îc x¸c ®Þnh. b. Rót gän ph©n thøc råi tÝnh gi¸ trÞ cña ph©n thøc khi x = 3. Bµi 2 (2.0 ®iÓm) . Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh vµ bÊt ph¬ng tr×nh : 1/ 7x  1 16  x .  2x  6 5 2 2/ x  1  x  1  2(x2  2) . x 2 x 2 x 4 3/ (x - 3)(x + 3) < (x+2)2 + 3. Bµi 3 (2,0 ®iÓm) ( Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh). T×m hai sè biÕt tæng cña chóng lµ 63 vµ hiÖu cña chóng lµ 9. Bµi 4: (3,5®iÓm) Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, BC = 2AB. Gäi M lµ trung ®iÓm cña BC, lÊy D ®èi xøng cña A qua M. a. Chøng minh tø gi¸c ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt. b. KÎ BE vu«ng gãc víi AD vµ MN vu«ng gãc víi AC, BE c¾t AC vµ MN t¹i P vµ F. Chøng minh AE.AM = AP.AN. c. Chøng minh tø gi¸c AMCF lµ h×nh thoi. TÝnh diÖn tÝch AMCF nÕu AB = 10cm. Bµi 5: (0,5 ®iÓm) 2 T×m sè tù nhiªn n sao cho ph©n thøc n cã gi¸ trÞ nguyªn. n 3 .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD:.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2012 - 20013 Thêi gian: 90 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) §Ò Sè 23 Ngµy thi: 05 th¸ng 05 n¨m 2013 (Tù luyÖn) Câu 1 ( 3 đ) 1. Giải các phương trình sau: a. 2x – 1 = x + 8 b. (x-1) (4x+ 6) = 0 2. Giải bất phương trình sau: -3x + 6  0. Câu 2 (2 đ) . Giải các phương trình sau: 1. 3x  2 x  1 2. x 4x  5  2 1 x 1 x  x Câu 3(1,5 đ) . Một người dự định đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Nhưng sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 15 phút. Do đó để kịp đến B đúng giờ đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 10km/h. Tính độ dài quãng đường AB. Câu 4.( 3 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 9cm, AC = 12cm. Tia phân giác của  Cắt cạnh BC tại D. Từ D, kẻ DE vuông góc với AC ( E thuộc AC) BAC 1. Chứng minh rằng hai tam giác CED và CAB đồng dạng 2. Tính tỉ số DE CD 3. Tính diện tích tam giác ABD. Câu 5. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: x  2011 2011  x  2012 2012 1 .........................................................HÕt.................................................... (®Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................Sè BD :.............................. Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa §Ò kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m N¨m häc: 2012 - 20013
- Xem thêm -