Tài liệu Tích hợp kiến thức liên môn âm nhạc 8 bài 9 học hát bài tuổi hồng

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2469 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát BÀI 3. TIẾT 9. HỌC HÁT BÀI: TUỔI HỒNG I/ MUÏC TIEÂU 1. Kiến thức: Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt Tuoåi hoàng, hieåu moät yù nghóa cuûa baøi haùt Vaøm coû ñoâng cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc. 2. Kĩ năng: Luyeän taäp kó naêng haùt ñôn ca, haùt song ca, haùt taäp theå, kỹ năng lắng nghe tích cực và kỹ năng thể hiện sự tự tin. 3. Thaùi ñoä: Tích hợp liên môn: - Địa lý: Học sinh biết được vị trí, tầm quan trọng của sông Vàm cỏ đông, yêu quý, trân trọng. - Lịch sử: Sông Vàm Cỏ Đông có một số chi lưu trong đó có sông Nhật Tảo. Sông Vàm cỏ đông là nơi xảy ra nhiều trận đánh ác liệt trong các cuộc chiến tranh chống Pháp. Trong cuộc chiến chống Pháp, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã chỉ huy trận đánh đốt tàu Hy Vọng của thực dân Pháp tại sông Nhật Tảo. Học sinh biết yêu quý và trân trọng những chiến sĩ đã hi sinh cho đất nước và các em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để sau này giúp ích cho nước nhà. - Ngữ Văn: Bài hát Vàm cỏ đông cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc được tác giả sáng tác từ bài thơ Vàm cỏ đông của nhà thơ Hoài Vũ. Học sinh biết yêu quý và trân trọng những nhà thơ, những nhạc sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền Văn học -Văn hóa - Nghệ thuật nước nhà. - Kỹ năng sống: Kỹ năng lắng nghe tích cực và kỹ năng thể hiện sự tự tin. Từ đó giúp học sinh nắm vững kiến thức, có năng lực vận dụng những kiến thức của các môn học đề giải quyết các vấn đề đặt ra trong bài học, gắn liền với thực tiễn. Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 1 Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát - Giáo dục công dân: Giáo dục học sinh phải biết yêu quý, trân trọng tuổi học trò, trân trọng những nhạc sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền âm nhạc Việt Nam. - Hoạt động ngoài giờ: Qua tiết học hát các em học thuộc bài hát và các em có thể hát bài hát vào các tiết Hoạt động ngoài giờ. II/ CHUAÅN BÒ 1/ Giaùo vieân: - Ñaøn organ. - Đệm đàn và hát chuẩn xác bài Tuổi hồng. - Nắm vững tiểu sử nhạc sĩ Trương Quang Lục. - Thuộc và hát được một số trích đoạn bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục. - Baøi giaûng ñieän töû. 2/ Hoïc sinh : - Tìm hiểu các kiến thức liên môn có liên quan đến nội dung bài học. - Saùch, vôû, vieát… III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 1/ OÅn ñònh lôùp: - Cả lớp haùt baøi “ Lôùp chuùng ta ñoaøn keát” - Kieåm tra só soá lôùp hoïc. 2/ Kieåm tra baøi cuõ: Xen keõ trong tieát hoïc. 3/ Baøi môùi: Giaùo vieân cho Hoïc sinh nghe baøi haùt Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng em vaø hoûi Hoïc sinh: Baøi haùt coù teân laø gì vaø do ai saùng taùc? Hoïc sinh traû lôøi: Baøi haùt Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng em do nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác. Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 2 Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát Giaùo vieân giôùi thieäu baøi môùi: Nhö caùc em ñaõ bieát, Tuoåi hoàng laø löùa tuoåi thieáu nieân, laø moät löùa tuoåi ñeïp töïa muøa xuaân ñang veà treân caønh laù vaø Nhaïc só Tröông Quang luïc ñaõ saùng taùc baøi haùt daønh rieâng cho löùa tuoåi naøy, ñoù chính laø baøi haùt Tuoåi hoàng. Trong tieát hoïc hoâm nay coâ seõ daïy cho caùc em haùt baøi haùt naøy nha! PHÖÔNG PHAÙP - Giaùo vieân ghi töïa leân baûng (Hoïc sinh ghi baøi ) Hoaït ñoäng1 - Giaùo vieân giôùi thieäu veà Taùc giaû vaø Taùc phaåm. NOÄI DUNG I. Giôùi thieäu veà Taùc giaû vaø Taùc phaåm 1. Taùc giaû: - Giaùo vieân trình chiếu hình aûnh nhaïc só Tröông Quang Luïc leân vaø hoûi hs ñaây laø hình aûnh cuûa nhaïc só naøo? Hoïc sinh traû lôøi. Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 3 Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát - Giaùo vieân giôùi thieäu veà nhaïc só vaø cho Học sinh ghi tóm tắt. - Nhaïc só Tröông Quang Luïc sinh ngaøy 25/2/1933 queâ ôû Quaûng Ngaõi. - OÂng laø hoäi vieân hoäi nhaïc só Vieät Nam ñoàng thôøi laø hoäi vieân hoäi nhaø - Giaùo vieân giôùi thieäu vaø cho Học sinh xem, nghe baùo Vieät Nam. video một số bài hát nổi tiếng tiêu biểu của nhạc sĩ - Moät soá taùc phaåm noåi tieáng tieâu trong đó có baøi haùt Vaøm coû ñoâng vaø tích hôïp: bieåu cuûa oâng : Xỉa cá mè, Maøu möïc + Liên môn Địa lý: tím, Vaøm coû ñoâng v…v…. Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 4 Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát Giaùo vieân: Em hãy cho biết Sông Vàm cỏ đông bắt nguồn từ đâu? Hoïc sinh: Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ vùng đồi núi bên lãnh thổ Campuchia chảy vào Việt Nam tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành, Tây Ninh, rồi qua các huyện Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng (đều thuộc Tây Ninh).Và đi vào địa phận tỉnh Long An qua các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Đước kết hợp với sông Vàm Cỏ Tây tạo nên sông Vàm Cỏ và đi ra biển Đông. Sông có chiều dài 220 km trong đó phần trên lãnh thổ Việt Nam dài hơn 150 km. Lưu vực sông rộng 8.500 km² và lưu lượng là 96 m³/s. + Liên moân Lòch söû: Giaùo vieân: Vào thời nhà Nguyễn, sông Vàm cỏ đông được mang tên là gì? Hoïc sinh: Vào thời nhà Nguyễn, sông Vàm Cỏ Đông mang tên là sông Quang Hóa vì chảy qua gần lỵ sở và cắt ngang chính giữa huyện Quang Hóa phủ Tây Ninh tỉnh Gia Định nhà Nguyễn (vùng đất nay là các huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng,... tỉnh Tây Ninh). Đây là nơi xảy ra nhiều trận đánh ác liệt trong các cuộc chiến tranh. - Trong cuộc chiến chống Pháp, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã chỉ huy trận đánh đốt tàu Hy Vọng của thực dân Pháp. Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 5 Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát + Liên moân Ngöõ vaên: Giaùo vieân: Baøi haùt Vaøm coû ñoâng của nhaïc só Tröông Quang Luïc được nhạc sĩ saùng taùc töø baøi thơ có tên là gì, của nhà thơ nào? Hoïc sinh: Baøi haùt Vaøm coû ñoâng của nhaïc só Tröông Quang Luïc được nhạc sĩ saùng taùc töø baøi thô Vaøm coû ñoâng cuûa nhaø thô Hoaøi Vuõ. Giaùo vieân: Vôùi nhöõng coáng hieán cuûa oâng cho neàn AÂm nhaïc Vieät Nam, Nhaø nöôùc ñaõ trao taëng cho oâng giaûi thöôûng gì? Hoïc sinh: Vôùi nhöõng coáng hieán cuûa oâng, Nhaø - Ông được nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh về Văn học nghệ thuật. nöôùc ñaõ trao taëng cho oâng giaûi thöôûng Hoà Chí 2. Taùc phaåm: Tuoåi Hoàng Minh về Văn học nghệ thuật. - Giaùo vieân cho Học sinh phaân tích baøi. Nhaïc vaø lôøi: Tröông Quang Luïc Giaùo vieân: Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy? Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 6 Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát 4 Hoïc sinh: Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp 4 Giaùo vieân: Trong baøi coù nhöõng kí kieäu gì? Hoïc sinh: Trong baøi coù nhöõng kí kieäu daáu thaêng, daáu quay laïi, daáu laëng ñôn, daáu luyeán, daáu noái, daáu chaám doâi, khung thay ñoåi, daáu lặng ñen. Giaùo vieân: Baøi haùt goàm maáy ñoaïn? Hoïc sinh: Baøi haùt goàm 2 ñoaïn: Ñoaïn 1 chia laøm 4 caâu. Ñoaïn 2 chia laøm 2 caâu. - Giaùo vieân cho Hoïc sinh ñoïc lôøi baøi haùt. - Giaùo vieân xaùc ñònh gioïng cuûa baøi haùt (Gioïng Reâ tröôûng- D) - Giaùo vieân cho Hoïc sinh nghe baøi haùt maãu hoaëc II. Hoïc haùt Giaùo vieân haùt (1 laàn 2 lôøi). Hoaït ñoäng 2 - Giaùo vieân ñeäm ñaøn höôùng daãn Hoïc sinh Luyeän thanh (khôûi ñoäng gioïng). Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 7 Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát - Giaùo vieân cho Hoïc sinh nghe baøi haùt maãu hoaëc Giaùo vieân haùt theâm moät laàn nöõa. - Giaùo vieân höôùng daãn taäp töøng caâu: Moãi caâu 2,3 laàn, keát noái caùc caâu thaønh baøi vaø taäp theo hình thöùc Giaùo vieân ñeäm ñaøn, haùt maãu, caû lôùp haùt theo hoặc sau khi Giáo viên hát mẫu 1 lần, Giáo viên chỉ định một học sinh (có giọng chuẩn) hát lại câu hát đó, sau đó cả lớp hát. - Giaùo vieân nhaéc Hoïc sinh chuù yù nhöõng choã daáu luyeán, daáu chaám doâi, daáu noái, daáu laëng. - Giaùo vieân höôùng daãn học sinh theå hieän tính chaát aâm nhaïc haùt Vöøa phaûi. - Giaùo vieân ñeäm ñaøn, lôùp haùt hoaøn chænh caû baøi. - Sau khi Hoïc sinh ñaõ haùt hoaøn chænh baøi haùt, Giaùo vieân ñaët caâu hoûi: Giaùo vieân: Em haõy cho bieát noäi dung baøi haùt noùi leân ñieàu gì? Hoïc sinh: Baøi haùt Tuoåi hoàng daønh cho löùa tuoåi thieáu nieân, löùa tuoåi ñeïp töïa muøa xuaân ñang veà treân caønh laù, moâ taû böôùc chaân cuûa caùc em treân ñöôøng ñeán tröôøng vaø dieãn taû nieàm vui cuûa caùc em vôùi nhöõng öôùc mô töôi ñeïp. - Giaùo vieân chia lôùp laøm 2 nhoùm: Nhoùm Chim sôn ca vaø Chim hoïa mi. Chim sơn ca hát ñoaïn 1 Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 8 Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát câu 1, câu 3. Chim họa mi haùt caâu 2, caâu 4. Ñoaïn 2 haùt chung vaø ngöôïc laïi. - Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai (neáu coù) - Liên môn Kỹ năng sống: Kỹ năng lắng nghe tích cực và kỹ năng thể hiện sự tự tin. - Giaùo vieân chæ ñònh 2 Hoïc sinh đứng lên hát. Em thứ nhất hát câu 1, câu 3. Em thứ 2 hát câu 2, câu 4 đoạn 1. Đoạn 2 cả lớp hát chung. - Giaùo vieân chæ ñònh nhoùm 4 Hoïc sinh ñöùng leân haùt. - Caû lôùp nghe, nhaän xeùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt chung vaø xeáp loaïi. 4/ Cuûng coá: - Giaùo vieân cho Hoïc sinh chôi troø chôi trong noäi dung trong baøi hoïc. Caâu 1: Em haõy cho bieát trong caùc aûnh treân, aûnh naøo laø nhaïc sĩ Trương Quang Lục? A B C Caâu 2: Em haõy cho bieát nhaïc só Tröông Quang Lục sinh ngaøy thaùng naêm naøo? Queâ ôû ñaâu? Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 9 Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát a. 25/02/1933. Queâ ôû Haûi Döông. b. 25/02/1933. Queâ ôû Thöøa Thieân Hueá. c. 25/02/1933. Queâ ôû Quaûng Ngaõi. Caâu 3: Caùc baøi haùt döôùi ñaây, baøi haùt naøo laø cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc saùng taùc? a. Maøu möïc tím. b. Vaøm coû ñoâng. c. Caû yù a, b ñeàu ñuùng. Caâu 4: Em haõy cho bieát teân ca khuùc ñang nghe vaø teân nhaïc só saùng taùc ca khuùc ñoù? (Giaùo vieân cho hoïc sinh nghe baøi haùt Vaøm coû ñoâng) Ñaùp aùn: Baøi haùt Vaøm coû ñoâng cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc. Caâu 5: Em haõy cho bieát ñaây laø caâu maáy, ñoaïn maáy baøi haùt Tuoåi hoàng? (Giaùo vieân haùt cho hoïc sinh nghe) Ñaùp aùn: Caâu 1 ñoaïn 2. Caâu 6: Em haõy cho bieát ñaây laø caâu maáy, ñoaïn maáy baøi haùt Tuoåi hoàng? (Giaùo vieân haùt cho hoïc sinh nghe) Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 10 Tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết Học hát Ñaùp aùn: Caâu 1 ñoaïn 1. - Caû lôùp haùt laïi baøi haùt Tuoåi hoàng. - Qua tieát hoïc, caùc em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc giaùo duïc gì ? - Liên môn Giáo dục công dân: Giáo dục các em phải biết yêu quý, trân trọng tuổi học trò, trân trọng những nhạc sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền âm nhạc Việt Nam. - Liên môn Hoạt động ngoài giờ: Sau khi học xong bài hát các em có thể hát cho các bạn nghe ở các tiết Hoạt động ngoài giờ. 5/ Daën doø: + Veà nhaø hoïc baøi. Laøm baøi taäp trong Saùch giaùo khoa. + Chuaån bò Tieát 10 : - OÂn taäp baøi haùt: Tuoåi hoàng. - Nhaïc lí: Gioïng song song- Gioïng La thöù hoaø thanh. - Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3. + Taäp saùng taùc moät soá ñoäng taùc cho baøi haùt Tuoåi hoàng. + Xaùc ñònh tröôùc moät soá kí hieäu, gioïng, soá chæ nhòp trong baøi TÑN soá 3./. Nhóm Giáo viên viết Kiều Thị Phương Dung Nguyeãn Thò Luyeán Nghieâm Thò Phöôïng Nhóm tác giả: Phương Dung, Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng Trang 11
- Xem thêm -