Tài liệu Lập trình wincc cho hệ thống scada - ebook

  • Số trang: 134 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 329 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

LAÄP TRÌNH WINCC CHO HEÄ THOÁNG SCADA Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Heä thoáng giaùm saùt vaø thu thaäp döõ lieäu SCADA ñieån hình Supervisory Control and Data Aquisition System Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Caáu truùc phaân caáp cuûa moät heä thoáng töï ñoäng Data flow Planning - Management - Production Production management Process control Local control Sensors, actuators, drives Provina technology ltd. COROSOP15 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 DEL 8 3 SHIFT HELP 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Giaûi phaùp truyeàn thoâng cuûa Siemens: Simatic-net Management Level Industrial Ethernet (Maïng coâng ty) Cell Level (maïng xí nghieäp) PROFIBUS Field Level (ñ/khieån giaùm saùt quaù trình) ActuatorSensor Interface Provina technology ltd. ActuatorSensor Level 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Moät soá chöùc naêng cô baûn cuûa heä thoáng SCADA + + + + + Ñieàu khieån (Control) Hieån thò (Display): Trend (Historical), Table... Caûnh baùo (Alarm) Löu tröõ (Archieve) In aán (Report) Moät soá phaàn meàm cho heä SCADA hieän coù taïi Vieät Nam WinCC (Siemens), Fix-Intellution, Wonderware, Scitect, Plantscape (Honeywell)... Ñeå trao ñoåi döõ lieäu vôùi PLC caùc phaàn meàm naøy ñeàu söû duïng khaùi nieäm Tag hay Point Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City WINCC WINDOWS CONTROL CENTER Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Caøi ñaët WinCC Caáu hình maùy tính: Heä ñieàu haønh söû duïng cho WinCC5.0: Win2000 Service Pack 2, WinNT Service Pack 5 Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Ñöa ñóa CD vaøo Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Choïn Next vaø laøm theo höôùng daãn treân maøn hình Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Laøm theo chæ daãn treân maøn hình cho ñeán khi hoaøn taát Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Caùc böôùc ñeå taïo moät Project trong WinCC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Khôûi ñoäng WinCC Taïo moät Project môùi Caøi ñaët Driver keát noái PLC Ñònh nghóa caùc Tag söû duïng Taïo vaø soaïn thaûo moät giao dieän ngöôøi duøng Caøi ñaët thoâng soá cho winCC Runtime Chaïy chöông trình (Activate) Coù theå duøng chöông trình WinCC Variable Simulator ñeå moâ phoûng hoaït ñoäng cuûa caùc Tag Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Trình töï taïo moät Project 1. Khôûi ñoäng WinCC: Nhaán nuùt Start→Simatic→WinCC→Windows Control Center Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City 2.Taïo moät Project Choïn Single-User Project Provina technology ltd. Goõ teân Project vaøo project name 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City 3. Caøi ñaët Driver keát noáiPLC Click chuoät phaûi vaøo Tag Management → Add new Driver Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Choïn Driver ñeå keát noái PLC töø hoäp thoaïi sau: Keát noái vôùi PLC S7300 choïn Driver naøy Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City + Caàn phaân bieät hai loaïi Internal Tag vaø External (Process) Tag Taïo External Tag Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Goõ teân vaø nhaáp OK töø hoäp thoaïi New Connection Properties Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Choïn New Tag töø Connection vöøa taïo Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City Goõ teân Tag vaø choïn kieåu döõ lieäu cuûa Tag Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
- Xem thêm -