Tài liệu Giáo án vật lý 6 trọn bộ

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ch¬ng 1 c¬ häc Thø 3 ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2008 TiÕt 1 Bµi 1 §o ®é dµi I.Môc tiªu: KiÕn thøc: - KÓ tªn mét sè dông cô ®o ®é dµi. - BiÕt x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña mét sè dông cô ®o. Kü n¨ng: - BiÕt íc lîng mét ®é dµi cÇn ®o vµ c¸ch tÝnh c¸c gi¸ trÞ trung b×nh c¸c kÕt qu¶ ®o. - BiÕt sö dông thíc ®o phï hîp vËt cÇn ®o. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, ý thøc hîp t¸c. II. ChuÈn bÞ: GV: Tranh vÏ to thíc kÎ cã GH§ 20cm vµ §CNN 2mm. HS: Mçi nhãm: - 1thíc kÎ cã §CNN 1mm, thíc d©y, thíc mÐt III. Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng1: §o ®é dµi 1, ¤n l¹i mét sè ®¬n vÞ ®o ®ä dµi GV: Cho ®äc th«ng tin më ®Çu. HS: §äc th«ng tin GV: H·y nªu ®¬n vÞ ®o ®é dµi lµ g×? HS: Mét sè ®¬n vÞ ®o ®é dµi lµ km, hm, dam, m, dm, cm, mm GV: §¬n vÞ thêng dïng lµ g×? HS: §¬n vÞ thêng dïng: km, m, dm, cm, mm. GV: §¬n vÞ ®o ®é dµi hîp ph¸p lµ g×? HS: §¬n vÞ ®o ®é dµi hîp ph¸p lµ mÐt (m) 2, ¦íc lîng ®é dµi GV: V× sao ph¶i íc lîng ®é dµi? HS: ¦íc lîng ®é dµi ®Ó chän thíc ®o phï h¬p. GV: Yªu cÇu HS hoµn thµnh C2? HS: Ho¹t ®éng c¸ nh©n hoµn thµnh Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu dông cô ®o vµ ®o dé dµi 1, T×m hiÓu dông cô ®« ®é dµi GV:Yªu cµu HS hoµn thµnh C4? HS: a) Thî dïng thíc mÐt, b) HS dïng thíc kÎ. c) Ngêi b¸n v¶i dïng thíc d©y. GV: Th«ng b¸o GH§, §CNN cho HS ghi HS: Theo dâi ghi vë vë - GH§ lµ ®é dµi lín nhÊt ghi trªn thíc. - §CNN lµ ®é dµi gi÷a 2 v¹ch chia liªn tiÕp. GV: Yªu cÇu HS hoµn thµnh C5, C6 . HS: Lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh 2. C¸c bíc ®o ®é dµi GV: Cho ®äc c©u C6 (Trang9). Tõ ®ã rót HS: ra kÕt luËn c¸c bíc ®o mét ®é dµi?. - Bíc1: ¦íc lîng ®é dµi cÇn ®o. - Bíc 2: Chän cã GH§ vµ §CNN phï hîp - Bíc 3: §Æt thíc däc theo ®é dµi cÇn ®o sao cho mét ®Çu cña vËt ngang b»ng víi v¹ch sè 0 cña thíc - Bíc 4: §Æt m¾t theo híng vu«ng gãc víi c¹nh thíc ë ®Çu kia cña vËt - Bíc 5: §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o theo v¹ch 1 chia gÇn nhÊt víi ®Çu kia cña vËt. Ho¹t ®éng3: Thùc hµnh ®o ®é dµi GV: Híng dÉn vµ cho HS ®o ®é dµi bµn HS: TiÕn hµnh ®o theo sù híng dÉn cña häc vµ bÒ dµy quyÓn s¸ch VËt lý 6 theo GV. Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 1. c¸c bíc nh SGK. GV: NÕu c¸c lÇn ®o kÕt qu¶ kh«ng trïng HS: NÕu kÕt qu¶ ®o kh«ng trïng nhau nhau th× sao? tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh. Ho¹t ®éng4: VËn dông GV: Treo b¶ng 2.1; 2.2; 2.3 cho ®äc c¸c HS: c©u C7, C8, C9, - H2.1:c) ®óng, nh thÕ míi ®o ®óng ®é dµi. - H2.2: c) ®óng, nh thÕ míi ®äc ®óng kÕt qu¶. - H2.3: l1 = 7cm; l2 = 7cm; l3 = 7cm - Nªu ghi nhí. (Ghi vë ) - C¸c bíc ®o mét ®é dµi lµ g×? - §äc phÇn em cha biÕt. Ho¹t ®éng 5: Cñng cè Ho¹t ®éng 6: Híng dÉn vÒ nhµ - Häc kü c¸c c©u C1…C10. - Bµi tËp: 2.9…2.13 SBT. - Mçi em kÎ 1 b¶ng 3.1 vµo tê giÊy TiÕt 2 Bµi 3 Thø 2 ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2008 §o thÓ tÝch chÊt láng I.Môc tiªu: - BiÕt mét sè dông cô ®o thÓ tÝch chÊt láng . - BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh mét thÓ tÝch chÊt láng b»ng dông cô ®o phï hîp. - BiÕt sö dông dông cô ®o thÓ tÝch. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, tû mØ vµ trung thùc. II. ChuÈn bÞ: GV: Mét nhãm 2 b×nh chia ®é, ca, b×nh ®ùng níc, kh¨n lau. HS: KÎ s½n b¶ng 3.1 SGK III. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò HS1: GH§ vµ §CNN lµ g×? V× sao ph¶i íc lîng tríc khi ®o? Ch÷a bµi 2.7; 2.8 sbt. HS2: Nªu c¸c bíc ®o mét ®é dµi? Ch÷a bµi 2.8; 2.9 Ho¹t ®éng 2 : §¬n vÞ ®« thÓ tÝch GV: Cho HS ®äc th«ng tin ®¬n vÞ ®o thÓ HS: Theo dâi vµ nªu c¸c ®¬n vÞ ®o tÝch. GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C1? HS: §¬n vÞ ®o thÓ tÝch thêng lµ m3vµ (l) 1 l = 1dm3 ; 1ml = 1cm3 (1cc ). 1m3 = 1000dm3 = 1 000 000 cm3. 2 1m3 = 1 000l = 1 000 000 ml = 1 000 000 cc. Ho¹t ®éng 3: §o thÓ tÝch chÊt láng 1. T×m hiÓu dông cô ®o thÓ tÝch. GV: Cho HS ®äc c¸c c©u C2; C3? HS: Nghiªn cøu vµ hoµn thµnh - Ca cã GH§ 1l vµ §CNN 1l. Ca cã GH§ 1/2 l vµ §CNN 1/2 l. Can cã GH§ 5l vµ §CNN 1l. GV: Gíi thiÖu dông cô ®o thÓ tÝch chÊt HS: Theo dâi vµ t×m GH§ vµ §CNN cña láng trong phßng thÝ nghiÖm c¸c b×nh chia ®é GV: Nªu tªn c¸c dông cô ®o thÓ tÝch? HS: Dông cô ®o thÓ tÝch: b×nh chia ®é, chai, ca… 2. C¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng GV: Treo tranh vÏ to c¸c h×nh: 3.3; 3.4; HS: ë h×nh 3.3 ®Æt b×nh theo h×nh b lµ 3.5. yªu cÇu HS hoµn thµnh C6; C7; C8? ®óng ®Ó ®o thÓ tÝch chÊt láng ë h×nh 3.4 ®Æt m¾t theo c¸ch b lµ ®óng ®Ó ®o thÓ tÝch chÊt láng GV: Tõ ®ã h·y nªu c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng? ë h×nh 3.5 thÓ tÝch t¬ng øng lµ:70 cm3, 50 cm3, 40 cm3 HS: Th¶ luËn theo nhãm hoµn thµnh C9: a) Bíc1: ¦íc lîng thÓ tÝch cÇn ®o. b) Bíc2: Chän b×nh chia ®é cã GH§ vµ §CNN thÝch hîp c) Bíc 3: §Æt b×nh chia ®é th¼ng ®øng. d) Bíc 4: §Æt m¾t nh×n ngang víi ®é cao mùc chÊt láng trong b×nh e) Bíc 5: §äc vµ ghi kÕt qu¶ theo v¹ch chia gÇn nhÊt víi mùc chÊt láng Ho¹t ®éng 4:Thùc hµnh ®o thÓ tÝch chÊt láng GV: Ph¸t dông cô thÝ nghiÖm, ca níc cã HS: Ho¹t ®éng nhãm, nªu ph¬ng ¸n tiÕn thÓ tÝch kh¸c nhau vµ híng dÉn ®o thÓ tÝch h¸nh thÝ nghiÖm theo c¸c bíc vµ ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. GV: Thu b¸o c¸o, cho häc sinh thu dän dông cô vµ nhËn xÐt kÕt qu¶, ý thøc cña tõng nhãm Ho¹t ®éng 5: Cñng cè - Nªu c¸c bíc ®o thÓ tÝch chÊt láng? - V× sao ph¶i tu©n theo c¸c bíc ®ã? - Nªu ghi nhí?. Ho¹t ®éng 6: Híng dÉn vÒ nhµ - Häc kü c¸c c©u C1…C9; - Bµi t©p : 3.1, …3.7 SBT. - §äc tríc bµi 4 §o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc TiÕt3 Bµi 4 Thø 2 ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2008 §o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc 3 I. Môc tiªu: - BiÕt ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc. - BiÕt sö dông dông cô ®o chÊt láng ®Ó ®o thÓ tÝch vËt r¾n bÊt kú kh«ng thÊm níc. - Tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c ®o vµ trung thùc víi c¸c sè liÖu mµ m×nh ®o ®îc. - Hîp t¸c trong nhãm víi mäi c«ng viÖc. II. ChuÈn bi: GV: Mçi nhãm : B×nh chia ®é, b×nh trµn, vËt kh«ng thÊm níc nhá h¬n vµ lín h¬n b×nh chia ®é. HS: B×nh ®ùng níc, cèc nhá, d©y buéc. Kh¨n lau, b¶ng ghi kÕt qu¶ H4.1. III. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò HS1: §¬n vÞ ®o thÓ tÝch lµ g×? Nªu c¸c bíc ®o thÓ tÝch? HS2: Ch÷a bµi tËp 3.2; 3.5. Ho¹t ®éng 2: C¸ch ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc GV NÕu hßn ®¸ bá lät b×nh th× ®o thÓ tÝch HS: Th¶o luËn theo nhãm hoµn thµnh C1: cña nã nh thÕ nµo ? C¸ch ®o : §æ níc vµo b×nh ®îc V1 = 150cm3, th¶ vËt ch×m hÕt vµo b×nh ®îc V2 = 200cm3. ThÓ tÝch vËt V = V2 – V1= 50cm3 GV NÕu hßn ®¸ kh«ng bá lät b×nh th× ®o Th¶o luËn theo nhãm hoµn thµnh C2: thÓ tÝch cña nã nh thÕ nµo ? C¸ch ®o : §æ níc ngang víi mÐp díi cña vßi trµn, høng b×nh chøa, th¶ ®¸ vµo, níc trµn ra b×nh chøa. §æ níc tõ b×nh chøa vµo b×nh chia ®é lµ thÓ tÝch cña hßn ®¸ V = 80cm3 GV: Qua ®ã h·y rót ra kÕt luËn vÒ c¸ch ®o HS: Th¶o luËn theo nhãm hoµn thµnh C3 thÓ tÝch cña vËt r¾n kh«ng thÊm níc? Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh ®o thÓ tÝch GV: Cho nªu l¹i c¸c bíc ®o thÓ tÝch vËt HS: Nªu c¸c bíc ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng r¾n. cô lµ g×. thÊm níc Ph¸t dông cô, theo dâi híng dÉn häc HS: Ho¹t ®éng nhãm, tiÕn hµnh thýi sinh tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nghiÖm theo c¸c bíc vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 4.1 Ho¹t ®éng 4: VËn dông GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C4? HS: Kh«ng hoµn toµn chÝnh x¸c nªn ph¶i lau thËt kh« b¸t. Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vÒ nhµ - Häc kü bµi tõ c©u C1 …. C4, tù lµm mét b×nh chia ®é theo sù híng dÉn (C5) - Bµi tËp: 4.1….4.6. (SBT) - §äc tríc Bµi 5 Khèi lîng . §o khèi lîng Thø 2 ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2008 4 TiÕt 4 Bµi 5 Khèi lîng . §o khèi lîng I. Môc tiªu: - BiÕt ®îc sè chØ khèi lîng trªn tói ®ùng lµ g×. - BiÕt ®îc khèi lîng qu¶ c©n 1kg. - BiÕt sö dông c©n R«bÐcvan. - §o ®îc khèi lîng cña vËt b»ng c©n vµ chØ ra ®îc GH§, §CNN cña c©n. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, trung thùc khi ®äc kÕt qu¶. II. ChuÈn bÞ: GV: - Mçi nhãm mét c©n R«bÐcvan, - Tranh vÏ c¸c lo¹i c©n. HS: Mçi nhãm mét c©n ®ång hå III. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò HS1: Nªu c¸ch ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc b»ng b×nh chia ®« vµ b»ng b×nh trµn? HS2: Ch÷a bµi tËp 4.3; 4.4. Ho¹t ®éng 2: Khèi lîng. §¬n vÞ khèi lîng 1. Khèi lîng GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C1; C2. HS: Th¶o luËn hoµn thµnh C1: 397g chØ lîng s÷a chøa trong hép C2: 500g lµ chØ lîng bét giÆt OMO trong hép. GV: Qua ®ã hoµn thµnh C3, C4, C5, C6? HS: Chän sè, tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo dÊu … C3: 500 g lµ khèi lîng cña bét giÆt chøa trong tói C4: 397 g lµ khèi lîng cña s÷a chøa trong hép C5: Mäi vËt ®Òu cã khèi lîng C6: Khèi lîng cñatmét vËt chØ lîng chÊt chøa trong vËt 2. §¬n vÞ khèi lîng GV: H·y nªu ®¬n vÞ khèi lîng mµ em HS: Ho¹t ®éng c¸ nh©n ®a ra ®¬n vÞ khèi biÕt? lîng: tÊn, t¹, yÕn, ki l« gam, hÐct«gam, gam GV th«ng b¸o ®¬n vÞ khèi lîng hîp ph¸p HS: Theo dâi cña ViÖt Nam, qu¶ c©n mÉu 1kg Ho¹t ®éng 3: §o khèi lîng GV: Dông cô ®o khèi lîng lµ g×? HS: §Ó ®o khèi lîng ngêi ta dïng c©n GV: Trong phßng thÝ nghiÖm ngêi ta dïng HS: Theo dâi t×m hiÓu c©n R«bÐcvan b»ng c©n R«bÐcvan c¸ch hoµn thµnh C7: C¸c bé phËn chÝnh: §ßn c©n, ®Üa c©n, kim c©n, hép qu¶ c©n GH§ lµ tæng khèi lîng c¸c qu¶ c©n cã trong hép. §CNN lµ khèi lîng qu¶ c©n nhá nhÊt cã trong hép. GV: Híng dÉn häc sinh dïng c©n R«bÐc HS: TiÕn hµnh c©n theo nhãm díi sù híng van ®Ó c©n mét vËt dÉn cña gi¸o viªn 5 GV: Qua ®ã rót ra c¸ch dïng c©n R«bÐc van ®Ó c©n mét vËt? GV: Cho c¸c nhãm dïng c©n R«bÐcvan c©n mét vËt GV: Giíi thiÖu c¸c läi c©n kh¸c HS: Th¶o luËn theo nhãm hoµn thµnh C9: C9: Tho¹t tiªn ph¶i ®iÒu chØnh sao cho khi cha c©n, dßn c©n n»m th¨ng b»ng, kim c©n chØ ®óng v¹ch gi÷a. §ã lµ viÖc ®iÒu chØnh sè 0. §Æt vËt ®em c©n lªn mét ®Üa c©n. §Æt lªn ®Üa c©n bªn kia mét sè qu¶ c©n cã khèi lîng phï hîp sao cho ®ßn c©n n»m th¨ng b»ng, kim c©n n»m ®óng giöa b¶ng chia ®é. Tæng khèi lîng cña c¸c qu¶ c©n trªn ®Üa c©n sÏ b»ng khèi lîng cña vËt ®em c©n HS: Thùc hµnh theo nhãm HS: Quan s¸t qua h×nh: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 SGK Ho¹t ®éng 4: VËn dông GV: Yªu cÇu häc sinh dïng c©n ®ång hå HS: Dïng c©n mµ nhãm m×nh chuÈn bÞ ®Ó c©n mét vËt c©n mét vËt §æi vËt gi÷a c¸c nhãm tiÕn hµnh c©n vµ so s¸nh kÕt qu¶ giöa c¸c nhãm Nªu c¸c bíc ®o khèi lîng? Nªu GH§, §CNN c©n ®ßn? Nªu ghi nhí? ( ghi vë ). Ho¹t ®éng 5: Cñng cè Ho¹t ®éng 6: Híng dÉn vÒ nhµ Häc kü c¸c c©u C1….C13. Bµi tËp: 5.1…5.5 SBT. §äc tríc bµi 6: Lùc – Hai lùc c©n b»mg Thø 2 ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2008 TiÕt 5 Bµi 6 Lùc – Hai lùc c©n b»ng I. Môc tiªu: - ChØ ra ®îc lùc ®Èy, lùc kÐo … khi vËt nµy t¸c dông vµo vËt kh¸c. chØ ra ® îc ph¬ng chiÒu c¸c lùc ®ã. - Nªu ®îc thÝ dô vÒ 2 lùc c©n b»ng. chØ ra hai lùc c©n b»ng. - NhËn xÐt tr¹ng th¸i vËt khi chÞu t¸c dông lùc. - HS b¾t ®Çu biÕt l¾p c¸c bé phËn TN sau khi nghiªn cøu kªnh h×nh. - Nghiªm tóc khi ngiªn cøu hiÖn tîng, rót ra kÕt luËn. II. ChuÈn bÞ: GV: 1 xe l¨n, 1 lß xo l¸ trßn, 1 thanh nam ch©m, 1 qu¶ gia träng, gi¸ s¾t HS: §äc tríc bµi ë nhµ III. Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò HS1:§¬n vÞ khèi lîng lµ g×? Nªu c¸c bíc ®o khèi lîng? HS2: Nªu c¸ch c©n 1 vËt b»ng c©n R«bÐcvan? Ch÷a bµi 5.4? Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh kh¸i niÖm lùc GV: Gíi thiÖu dông cô, híng dÉn häc sinh HS: NhËn ®å thÝ nghiÖm l¾p thÝ nghiÖm 6 l¾p thÝ nghiÖm GV: NhËn xÐt t¸c dông cña lß xo l¸ trßn lªn xe vµ lªn lß xo l¸ trßn khi ta ®Èy xe cho nã Ðp lß xo l¹i GV: NhËn xÐt t¸c dông cña lß xo lªn xe vµ cña xe lªn lß xo khi ta kÐo xe cho lß xo gi·n ra? GV: NhËn xÐt t¸c dông cña nam ch©m lªn qu¶ nÆng? GV: Giíi thiÖu t¸c dông cña vËt nµy lªn vËt kh¸c nh trªn gäi lµ t¸c dông lùc GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C4? GV: Qua ®ã rót ra kÕt luËn? theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn HS: Qua thÝ nghiÖm rót ra nhËn xÐt Lß xo l¸ trßn t¸c dông ®Èy lªn xe vµ xe t¸c dông Ðp lªn lß xo l¸ trßn. HS: Lß xo t¸c dông kÐo lªn xe. Xe t¸c dông kÐo lªn lß xo. HS: Nam ch©m t¸c dông hót lªn vËt nÆng b»ng s¾t. HS: Th¶o luËn theo nhãm hoµn thµnh C4: a) Lß xo l¸ trßn ®· t¸c dông lªn xe l¨n mét lùc ®Èy. Lóc ®ã tay ta (th«ng qua xe l¨n) ®· t¸c dông lªn lß xo l¸ trßn mét lùc Ðp lµm cho lß xo bÞ mÐo ®i b) Lß xo bÞ gi·n ®· t¸c dông lªn xe l¨n mét lùc kÐo. Lóc ®ã tay ta (th«ng qua xe l¨n) ®· t¸c dông lªn lß xo mét lùc kÐo lµm cho lß xo bÞ gi·n dµy ra. c) Nam ch©m t¸c dông lªn qu¶ nÆng mét lùc hót HS: KÕt luËn: Khi vËt nµy ®Èy hoÆc kÐo vËt kia, ta nãi vËt nµy t¸c dông lùc lªn vËt kia. Ho¹t ®éng 3: Nh©n xÐt vÒ ph¬ng vµ chiÒu cña GV: Cho lµm l¹i thÝ nghiÖm h×nh 6.2: Nªu HS: Xe l¨n chuyÓn ®éng theo ph¬ng däc nhËn xÐt ph¬ng vµ chiÒu chuyÓn ®éng cña theo lß xo. Xe l¨n chuyÓn ®éng theo chiÒu xe? tõ tr¸i sang ph¶i GV: Ta nãi lùc mµ lß xo t¸c dông lªn xe HS: Theo dâi vµ nhËn xÐt: Mçi lùc cã phl¨n ë h×nh 6.2 cã ph¬ng n»m ngang vµ cã ¬ng vµ chiÒu x¸c ®Þnh. chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i Ho¹t ®éng 4: Hai lùc c©n b»ng GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C6? HS: NÕu ®éi kÐo co bªn tr¸i m¹nh h¬n d©y sÏ chuyÓn ®éng sang bªn tr¸i NÕu ®éi kÐo co bªn tr¸i yÕu h¬n d©y sÏ chuyÓn ®éng sang bªn ph¶i. NÕu hai ®éi m¹nh ngang nhau th× d©y sÏ ®øng yªn GV: NhËn xÐt vÒ ph¬ng vµ chiÒu cña hai HS: Hai lùc nµy t¸c dông lªn d©y h¹i lùc lùc mµ hai ®éi t¸c dông lªn d©y trong trcã cïng ph¬ng n»m ngang, chiÒu ngîc êng hîp hai ®éi m¹nh ngang nhau? nhau vµ cã cïng ®é lín. GV: Hai lùc nh vËy ngêi ta gäi lµ hai lùc HS: Theo dâi vµ nªu kh¸i niÖm hai lùc c©n b»ng. c©n b»ng: Hai lùc c©n b¨ng lµ hai lùc m¹nh nh nhau cã cïng ph¬ng nhng ngîc chiÒu Ho¹t ®éng 5: VËn dông GV: Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi C10? HS: Giã t¸c dông vµo buåm mét lùc ®Èy. §Çu tµu t¸c dông vµo toa tµu mét lùc kÐo. 7 GV: Yªu cÇu häc sinh t×m nh÷ng vÝ dô vÒ hai lùc c©n b»ng? HS: Th¶o luËn t×m nh÷ng vÝ dô vÒ hai lùc c©n b»ng. Ho¹t ®äng 6: Híng dÉn vÒ nhµ Häc kü c¸c c©u C1 …C10. Bµi tËp 6.1 - 6.5 SBT. §äc phÇn em cha biÕt. §äc tríc bµi 7 T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc Thø 2 ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2008 TiÕt 6 Bµi 7 T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc I. Môc tiªu: - BiÕt ®îc thÕ nµo lµ sù biÕn ®ái cña chuyÓn ®éng vµ vËt bÞ biÕn d¹ng, t×m ®îc thÝ dô ®Ó minh häa. - Nªu ®îc mét sè thÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn mét vËt lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng ®ã hoÆc lµm vËt ®ã bÞ biÕn d¹ng hoÆc ®ång thêi c¶ hai. - BiÕt l¾p r¸p thÝ nghiÖm. - BiÕt ph©n tÝch thÝ nghiÖm, hiÖn tîng ®Î rót ra quy luËn cña vËt chÞu t¸c dông lùc. - Nghiªm tóc nghiªn cøu hiÖn tîng vËt lÝ, xö lÝ c¸c th«ng tin thu thËp ®îc. II. ChuÈn bÞ: GV: Mçi nhãm: 1 xe l¨n, 1m¸ng nghiªng, 1 lß xo xo¾n, 1 lß xo l¸ trßn, hßn bi, sîi d©y HS: §äc tríc bµi ë nhµ III. Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò HS1: H·y nªu thÝ dô vÒ t¸c dông lùc? HS2: Ch÷a bµi tËp 6.2; 6.3? Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng hiÖn tîng cÇn chó ý quan s¸t khi cã lùc t¸c dông 1.Nh÷ng sù biÕn ®æi cña chuyÓn ®éng GV: ThÕ nµo lµ sù biÕn ®æi chuyÓn ®éng? HS: - VËt ®ang C§, bÞ dõng l¹i  ChuyÓn - VËt chuyÓn ®éng nhanh  chuyÓn ®éng chËm l¹i. - VËt ®ang chuyÓn ®éng híng nµy chuyÓn sang híng 2. Nh÷ng sù biÕn d¹ng GV: ThÕ nµo lµ sù biÕn d¹ng? HS: §ã lµ nh÷ng sù thay ®æi h×nh d¹ng cña vËt. ThÝ dô: D©y giun, lß xo bÞ kÐo dµi ra. GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C2? HS: Ngêi bªn tr¸i ®ang gi¬ng cung v× c¸nh cung vµ d©y cung bÞ biÕn d¹ng. Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu nh÷ng kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc GV: Cho häc sinh lµm l¹i thÝ nghiÖm ë HS: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ rót ra nhËn h×nh 6.1 xÐt: Xe ®ang ®øng yªn  chuyÓn ®éng. Lß xo l¸ trßn t¸c dông lªn xe lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña xe. GV: Cho häc sinh lµm l¹i thÝ nghiÖm ë HS: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ rót ra nhËn h×nh 7.1 xÐt: KÕt qu¶ lùc do tay ta t¸c dông ®· lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña xe 8 GV: Cho häc sinh lµm l¹i thÝ nghiÖm ë h×nh 7.2 GV: Cho häc sinh lµm l¹i thÝ nghiÖm lÊy tay Ðp hai ®Çu lß xo bót bi l¹i? GV: Qua ®ã h·y nªu kÕt luËn vÒ kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc? HS: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ rót ra nhËn xÐt: KÕt qu¶ lùc lß xo l¸ trßn t¸c dông ®· lµm ®æi híng chuyÓn ®éng cña hßn bi HS: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ rót ra nhËn xÐt: KÕt qu¶ lùc tay t¸c dông ®· lµm lß xo bÞ biÕn d¹ng. HS: Th¶o luËn ®a ra kÕt luËn: Lùc mµ vËt A t¸c dông lªn vËt B cã thÓ lµm biÕn d¹ng vËt B hoÆc lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt B. Hai kªt qu¶ nµy cã thÓ cïng x¶y ra Ho¹t ®éng 4: VËn dông GV: H·y nªu 3 vÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn HS: Lùc mµ ch©n ta ®¸ vµo qu¶ bãng n»m mét vËt lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña yªn trªn s©n ®· lµm qu¶ bãng biÕn ®æi vËt? chuyÓn ®éng Lùc mµ tay ta t¸c dông vµo viªn bi ®· lµm viªn bi biÕn ®æi chuyÓn ®éng Lùc c¶n cña m¸ phanh xe ®¹p khi bãp phanh ®· lµm biÕn ®ái chuyÓn ®éng cña xe ®¹p. GV: H·y nªu 3 vÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn HS: DÊu ch©n tr©u t¸c dông lªn ®Êt ®· lµm mét vËt lµm biÕn d¹ng vËt? biÕn d¹ng ®Êt Tay ta t¸c dông lªn qu¶ bãng bay ®· lµm biÕn d¹ng qu¶ bãng bay. Lùc mµ bóa t¸c dông lªn thanh thÐp ®· lµm biÕn d¹ng thanh thÐp GV: H·y nªu 1 vÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn HS: Khi viªn ®¸ to l¨n ch¹m vµo c¸i thau mét vËt lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt kÐo theo c¸i thau chuyÓ ®éng vµ ®ång thêi ®ång th× lµm biÕn d¹ng vËt? nã còng bÞ biÕn d¹ng Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vÒ nhµ - Häc kü c©u C1….C11. - Bµi tËp: 7.1 … 7.5 SBT - §äc phÇn cha biÕt. - §äc tríc bµi 8 Träng lùc - ®¬n vÞ lùc Thø 5 ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt 7 Bµi 8 Träng lùc - ®¬n vÞ lùc I. Môc tiªu: - Tr¶ lêi ®îc c©u hái träng lùc hay träng lîng cña mét vËt. - Nªu ®îc ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc. N¾m ®îc ®¬n vÞ ®o cêng ®é cña lùc. - BiÕt vËn dông kiÕn thøc thu nhËn ®îc vµo thùc tÕ vµ kü thuËt sö dông d©y däi x¸c ®Þnh ph¬ng th¼ng ®øng. - Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vao cuéc sèng. - Trung thùc; cÈn thËn; yªu thÝch m«n häc. II. ChuÈn bÞ: 9 GV: Mçi nhãm: 1 gi¸ treo, 1 qu¶ nÆng cã mãc treo, 1 khay níc. 1 lß xo, 1 d©y däi, 1 thíc ªke. HS: Nghiªn cøu tríc bµi ë nhµ III. ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò HS1: KÕt qu¶ lùc t¸c dông lªn mét vËt lµ g×? Hiªn tîng cña vËt nh thÕ nµo th× ta nãi cã lùc t¸c dông lªn vËt? Nªu vÝ dô? Ch÷a bµi 7.1. HS2: Ch÷a bµi tËp 7.3; 7.4? Ho¹t ®éng 2: Ph¸t hiÖn sù tån t¹i cña träng lùc GV: Ph¸t ®å thÝ nghiÖm cho c¸c nhãm. H- HS: NhËn ®ß thÝ nghiÖm tiÕn hµnh thÝ íng dÉn häc sinh lµm thÝ nghiÖm. nghiÖm theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn: GV: Nªu tr¹ng th¸i cña lß xo? HS: Khi treo qu¶ nÆng vµo lß xo lß xo gi·n dµi ra GV: NhËn xÐt t¸c dông cña lß xo lªn qu¶ HS: Lùc lß xo t¸c dông vµo qu¶ nÆng mét nÆng? lùc cã ph¬ng th¼ng ®øng vµ cã chiÒu tõ díi lªn. GV: Qu¶ nÆng cã chuyÓn ®éng lªn trªn HS: Lß xo t¸c dông vµo qu¶ nÆng mét lùc hay kh«ng? V× sao? nhng qu¶ nÆng vÉn ®øng yªn. VËt ®øng yªn do chÞu t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng. Hai lùc nµy cïng ph¬ng nhng ngîc chiÒu nhau GV: Lµm thÝ nghiÖm ®èi víi viªn phÊn. HS: Quan s¸t nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch: Viªn phÊn r¬i chøng tá cã lùc hót viªn phÊn vÒ tr¸i ®Êt. Cã ph¬ng th¼ng ®øng chiÒu tõ trªn xuèng GV: Lùc t¸c dông lªn qu¶ nÆng c©n b»ng HS: Nªu kÕt luËn víi lùc cña lß xo, lùc hót t¸c dông lªn Tr¸i ®Êt t¸c dông lùc hót lªn mäi vËt. viªn phÊn ®ã lµ lùc hót cña tr¸i ®Êt vµ gäi Lùc nµy gäi lµ träng lùc. lµ träng lùc Trong ®êi sèng hµng ngµy, nhiÒu khi ngêi ta cßn gäi träng lùc t¸c dông lªn mét vËt lµ träng lîng cña vËt Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc GV: Ph¸t ®å thÝ nghiÖm cho c¸c nhãm. H- HS: NhËn ®ß thÝ nghiÖm tiÕn hµnh thÝ íng dÉn häc sinh lµm thÝ nghiÖm. nghiÖm theo sù híng dÉn cña gi¸o viªn: GV cho th¶o luËn tr¶ lêi ®îc c©u C4 vµ HS: Khi qu¶ nÆng treo trªn d©y däi ®øng ghi vë. yªn th× träng lîng cña qu¶ nÆng c©n b»ng víi lùc kÐo cña sîi d©y. Do ®ã ph¬ng cña träng lùc còng lµ ph¬ng cña d©y däi, tøc lµ ph¬ng th¼ng ®øng Cã thÓ kÕt luËn chiÒu cña träng lùc híng xuèng díi. GV: Nªu kÕt luËn vÒ ph¬ng vµ chiÒu cña HS: Träng lùc cã ph¬ng th¼ng ®øng vµ cã trong lùc? chiÒu tõ trªn xuèng. GV: Th«ng b¸o ®¬n vÞ lùc. Ho¹t ®éng 4: §¬n vÞ lùc HS: Theo dâi ghi vë: §¬n vÞ lùc lµ Niut¬n ( kÝ hiÖu lµ N ). Träng lîng kÝ hiÖu lµ P. NÕu m = 100g � P = 1N. Hay P = 10. m. 10 GV: Nªu chó ý kh«ng ®îc viÕt: 2 kg = 20 N VÝ dô: m = 2,5kg  P = 10. m = 10.2,5= 25N P = 10N  m =P/10 =10/10 = 1kg. HS: Theo dâi Ho¹t ®éng 5: V©n dông GV: Híng dÉn häc sinh lµm thÝ nghiÖm HS: Ho¹t ®éng theo nhãm, dïng thíc ªke C6. ®o ph¬ng d©y däi vµ mÆt níc n»m ngang hîp víi nhau 1 gãc? Ph¬ng cña träng lùc hîp víi ph¬ng ngang mét gãc 900. Ho¹t ®éng 6: Híng d·n vÒ nhµ Häc bµi theo SGK vµ vë ghi. Xem l¹i c¸c c©u tr¶ lêi, häc thuéc phÇn ghi nhí. Lµm bµi tËp SBT. ¤n l¹i kiÕn thøc ®· häc chuÈn bÞ tiÕt sau kiÓm tra mét tiÕt Thø 5 ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt 8 KiÓm tra I. Môc tiªu: - KiÓm tra kiÕn thøc c¬ b¶n cña ba ®èi tîng HS c¸c møc ®é nhËn thøc: nhí, hiÓu, vµ vËn dông. - Qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é tiÕp thu kiÕn thøc cña tõng ®èi tîng ®Ó cã kÕ häach cho häc k× II nh»m n©ng cao h¬n n÷a ë møc hiÓu vµ vËn dông. - Kã kÕ häach phô ®¹o cho HS yÕu vµ båi dìng HS kh¸, giái. II. ChuÈn bÞ: GV: Néi dung kiÓm tra HS: ¤n tËp kiÕn thøc ®· häc III. ma trËn ®Ò ND KT CÊp ®é nhËn thøc Tæng NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông §o c¸c 4 c©u KQ 2 ® 2 c©u 1 ® 1 c©u 2,5® ®¹i lîng - X/®Þnh ®/vÞ ®é dµi -X/®Þnh thÓ tÝch chÊt - X¸c ®Þnh kÕt (4 tiÕt) - X/®Þnh ®/vÞ thÓ láng b»ng dông cô qu¶ ®o tÝch chÊt láng - X/®Þnh khèi lîng - X/®Þnh ®/vÞ khèi l- b»ng c©n îng Lùc 3 c©u KQ 1,5® 1 c©u 0,5® 1c©u 2,5® (3tiÕt) - Nªu dÊu hiÖu cña - Mçi liªn hÖ gi÷a - ph©n tÝch lùc lùc khèi lîng vµ träng l- Nªu kÕt qu¶ t¸c îng dông cña lùc - Nªu ®¬n vÞ lùc Céng 7 c©u 3,5 3 c©u 1,5 2 c©u 5® ® ® 11 IV. Néi dung kiÓm tra: PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1: Trong c¸c ®¬n vÞ sau ®©y lµ ®¬n vÞ ®o ®é dµi? A. N B. kg/m3 C. m D. m3 C©u 2: Trong c¸c ®¬n vÞ sau ®©y lµ ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch? A. N B. kg/m3 C. m D. m3 C©u 3: Trong c¸c ®¬n vÞ sau ®©y lµ ®¬n vÞ ®o khèi lîng? A. N B. kg C. m D. m3 C©u 3: Trong c¸c ®¬n vÞ sau ®©y lµ ®¬n vÞ ®o khèi lîng? A. N B. kg C. m D. m3 C©u 4: §iÒn tõ thÝch hîp vµo dÊu “….” Khi ®o thÓ tÝch chÊt láng b»ng b×nh chia ®é cÇn: a) ¦íc lîng (1) …………… cÇn ®o b) Chon b×nh chia ®é cã (2) ……….. vµ cã (3) …………. thÝch hîp c) §Æt b×nh chia ®é (4) …………….. d) §Æt m¾t nh×n (5) …………víi ®é cao mùc chÊt láng trong b×nh e) §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o theo v¹ch chia (6) …………….. víi mùc chÊt láng. C©u 5: §iÒn tõ thÝch hîp vµo dÊu “….” C¸ch dïng c©n R«bÐcvan: tho¹t tiªn ph¶i ®iÒu chØnh sao cho khi cha c©n, ®ßn c©n ph¶i n»m th¨ng b»ng, kim c©n chØ ®óng v¹ch gi÷a. §ã lµ viÖc ……………. §Æt…….. lªn mét ®Üa c©n. §Æt lªn dÜa c©n bªn kia mét sè …….. cã khèi lîng phï hîp sao cho ®ßn c©n…………., kim c©n n»m…………. b¶ng chia ®é. Tæng khèi lîng cña c¸c …. trªn ®Üa c©n sÏ b»ng khèi lîng cña……… C©u 6: Lùc mµ ngãn tay t¸c dông vµo lß xo bót bi ®· lµm: A. BiÕn d¹ng lß xo; B. BiÕn ®æi chuyÓn ®éng cña lß xo C. Võa lµm biÕn d¹ng lß xo, võa lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña lß xo C©u 7: Hai lùc c©n b»ng lµ hai lùc ……….. nh nhau, cã……………..nhng…….. C©u 8: Trong c¸c ®¬n vÞ sau ®©y lµ ®¬n vÞ ®o lùc? A. N B. kg C. m D. m3 C©u 9: T×m sè thÝch hîp ®iÒn vµo dÉu …. a) Mét vËt cã khèi lîng 1,2 tÊn sÏ cã träng lîng lµ …….. b) Mét vËt cã träng lîng 2,5 N sÏ cã träng lîng lµ ……..(g) 2. PhÇn tù luËn: C©u 10: Tr×nh bµy c¸ch ®o chiÒu dµi bµn häc? C©u 11: Ph©n tÝch c¸c lùc t¸c dông lªn qu¶ cÇu treo trªn sîi d©y (H×nh vÏ) 12 Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt 9 Bµi 9 lùc ®µn håi I. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc lùc ®µn håi (qua sù ®µn håi cña lß xo ). - Tr¶ lêi ®îc ®Æc ®iÓm cña lùc ®µn håi. - Rót ra ®îc nhËn xÐt vÒ sù phô thuéc cña lùc ®µn håi vµo sù biÕn d¹ng cña lß xo. - L¾p ®îc TN qua kªnh h×nh, nghiªn cøu hiÖn tîng rót ra kÕt luËn vÒ sù biÕn d¹ng cña lùc ®µn håi . - Cã ý thøc t×m tßi quy luËt VËt lý qua c¸ hÞªn tîng tù nhiªn. II.ChuÈn bÞ: GV: Mçi nhãm: 1gi¸ treo, 1 lß xo, mét c¸i thíc, 4 qu¶ nÆng gièng nhau mçi qu¶ 50g. HS: Nghiªn cøu tríc bµi ë nhµ. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: HS1:Träng lùc lµ g×? Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc? KÕt qu¶ t¸c dông cña träng lùc lªn vËt? HS2: Ch÷a bµi tËp 8.1; 8.3. Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu biÕn d¹ng ®µn håi GV: Cho ®äc th«ng tin, ph¸t dông cô, y/c HS: Lµm viÖc theo nhãm, l¾p r¸p, lµm TN TN. vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 9.1. GV: Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u hái? HS: Lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi ghi vë. C1: (1) gi·n ra (2) t¨ng lªn (3) b»ng GV: Giíi thiÖu KN biÕn d¹ng ®µn håi. HS: Theo dâi ghi vë: Lß xo khi bÞ t¸c dông cña lùc nã bÞ biÕn d¹ng khi th«i kh«ng bÞ t¸c dông n÷a nã trë l¹i tr¹ng th¸i tù nhiªn biÕn d¹ng dã ®îc gäi lµ biÕn d¹ng ®µn håi. Ta nãi lß xo lµ vËt cã tÝnh chÊt ®µn håi GV: LÊy vÞ dô c¸c vËt cã tÝnh chÊt ®µn HS: Qu¶ bãng cao su, Sîi d©y cao su, s¨m håi? xe b¬m c¨ng Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu ®é biÕn d¹ng GV: §é biÕn d¹ng lß xo ®îc tÝnh nh thÕ HS: §é biÕn d¹ng cña lß xo ®îc tÝnh b»ng nµo? hiÖu gi÷a chiÒu dµi khi biÕn d¹ng vµ chiÒu dµi tù nhiªn cña lß xo: l – l0 GV: §é biÕn d¹ng lß xo phô thuéc vµo HS: §é biÕn d¹ng cña lß xo tØ lÖ víi lùc nh÷ng yÕu tè nµo? t¸c dông gäi lµ biÕn d¹ng ®µn håi. Ho¹t ®éng 4: Lùc ®µn håi vµ ®Æc ®iÓm cña nã GV: Lùc ®µn hßi lµ g×? HS: Lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi: Lùc mµ lß xo khi bÞ biÕn d¹ng t¸c dông vµo qu¶ nÆng gäi lµ lùc ®µn håi. GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnhC3: HS: Trong thÝ nghiÖm trªn khi qu¶ nÆng ®øng c©n b»ng lùc ®µn håi ®· c©n b»ng víi träng lîng cña qu¶ nÆng. GV: Cêng ®é cña lùc ®µn håi phô thuéc HS: Cêng ®é cña lùc ®µn håi phô thuéc vµo cêng ®é cña lùc nµo? vµo cêng ®é cña träng lîng. GV: Dùa vµo ®ã nªu sù phô thuéc cña lùc HS: Hoµn thµnh C4: 13 ®µn håi? §é biÕn d¹ng t¨ng th× lùc ®µn håi t¨ng. Lùc ®µn håi phô thuéc vµo ®é biÕn d¹ng Ho¹t ®éng 5: VËn dông GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C5: HS: Chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo dÊu … a) Khi ®é biÕn d¹ng t¨ng gÊp ®«i th× lùc ®µn håi t¨ng gÊp ®«i b) Khi ®é biÕn d¹ng t¨ng gÊp ba th× lùc ®µn håi t¨ng gÊp ba GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C6 HS: Mét sîi d©y cao su vµ mét lß xo ®Òu chung tÝnh chÊt ®µn håi. - §äc cã thÓ em cha biÕt. - Häc bµi C1… C6. - Lµm bµi tËp: 9.1…94 SBT Ho¹t ®éng 6: Híng dÉn vÒ nhµ C©u hái tr¾c nghiÖm C©u 1: Lùc nµo díi ®©y lµ lùc ®µn håi? A. Träng lùc cña mét qu¶ nÆng B. Lùc hót cña mét qu¶ nÆng t¸c dông lªn mét miÕng s¾t C. Lùc ®Èy cña mét lß xo díi yªn xe ®¹p D. Lùc kÕt dÝnh gi÷a mét tê giÊy d¸n trªn b¶ng víi mÆt b¶ng. C©u 2: Nh÷ng vËt nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt ®µn håi: A. Mét lä hoa B. Mét c¸i bót viÕt C. Mét quyÓn s¸ch D. Mét sîi d©y cao su C©u3: Chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: a. Khi ®é biÕn d¹ng ……. th× lùc ®µn håi còng t¨ng; b. Khi ®é biÕn d¹ng gi¶m th× lùc ®µn håi còng ….. Thöù 2 ngaøy 27 thaùng 10 naêm 2008 TiÕt 10 Bµi 10 Lùc kÕ . phÐp ®o lùc. träng lîng vµ khèi lîng i. Môc tiªu: - NhËn biÕt ®îc cÊu t¹o mét lùc kÕ, GH§ vµ §CNN cñ mét lùc kÕ. - Sö dông ®îc c«ng thøc liªn hÖ gi÷a P vµ m cña cïng mét vËt ®Ó tÝnh trong lîng khi biÕt m cña nã. - Sö dông ®îc lùc kÕ ®Î ®o lùc. - RÌn luyÖn tÝnh s¸ng t¹o, cÈn thËn. ii. ChuÈn bÞ: GV: Lùc kÕ, qu¶ nÆng. HS: §äc tríc bµi ë nhµ. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra HS1: Khi lß xo ®µn håi th× F®h t¸c dông vµo ®©u? Ph¬ng vµ chiÒu F®h nh thÕ nµo? 14 HS2: Nªu ®Æc ®iÓm cña lùc ®µn håi ? lµm bµi tËp: 9.2,9.3. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu lùc kÕ GV: Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. HS: NhËn lùc kÕ theo nhãm, ®äc th«ng tin trong SGK nªu: Lùc kÕ lµ dông cô dïng ®Ó ®o lùc. GV: Quan s¸t lùc kÕ trong nhãm m« t¶ HS: Quan s¸t lùc kÕ th¶o luËn theo nhãm lùc kÕ lß xo ®¬n gi¶n? m« t¶ lùc kÕ: CÊu tao: - Lß xo mét ®Çu cè ®Þnh vµo vá, ®Çu kia g¾n víi mãc treo vËt. - Kim chØ thÞ g¾n vµo mãc. - B¶ng chia ®é. GV: Nªu GH§ vµ §CNN cña lùc kÕ trong HS: x¸c ®Þnh GH§: 5N; §CNN: 0,1N. nhãm m×nh? Ho¹t ®éng 3: §o mét lùc b»ng lùc kÕ GV: §Ó ®o lùc b»ng lùc kÕ chóng ta lµm HS: Tho¹t tiªn ph¶i ®iÒu chØnh sè 0, nghÜa nh thÐ nµo? lµ ph¶i ®iÒu chØnh sao cho khi cha ®o lùc, kim chØ thÞ n»m ®óng v¹ch 0. Cho lùc cÇn ®o t¸c dông vµo lß xo cña lùc kÕ. PhØa cÇm vá lùc kÕ vµ híng sao cho lß xo cña lùc kÕ n»m däc theo ph¬ng cña lùc cÇn ®o. GV: Ph¸t ®å thÝ nghiÖm cho c¸c nhãm, h- HS: NhËn ®å thÝ nghiÖm theo nhãm tiÕn íng dÉ c¸c nhãm thùc hµnh. hµnh ®o lùc theo sù híng dÉn cña GV Ho¹t ®éng 4: Liªn hÖ gi÷a träng lîng vµ khèi lîng GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C6? HS: Thao luËn tr¶ lêi C6 a) Mét qu¶ c©n cã khèi lîng 100 g th× cã träng lîng 1 N b) Mét qu¶ c©n cã khèi lîng 200 g th× cã träng lîng 2 N c) Mét tói ®êng cã khèi lîng 1 kg th× cã träng lîng 10 N GV: Nõu khèi lîng cho ë ®¬n vÞ lµ kg th× HS: Gi÷a träng lîng vµ khèi lîng cña träng lîng cã mèi quan hÖ nh thÕ nµo víi cïng mét vËt cã hÖ thøc P = 10m. khèi lîng? Trong ®ã: P lµ träng lîng (N) m lµ khèi lîng (kg) Ho¹t ®éng 5: Bµi tËp vËn dông C©u 1: Trong c¸c c©u sau c©u nµo ®óng? A. Lùc kÕ lµ dông cô dïng ®Ó ®o khèi lîng B. C©n R«-bÐc-van lµ dông cô dïng ®Ó ®o träng lîng C. Lùc kÕ lµ dông cô dïng ®Ó ®o c¶ träng lîng lÉn khèi lîng D. Lùc kÕ lµ dông cô dïng ®Ó ®o lùc cßn c©n R«-bÐc-van lµ dông cô dïng ®Ó ®o khãi lîng. C©u 2: T×m nh÷ng con sè ®Ó ®iÒn vµo chç trèng A. Mét «t« t¶i cã khèi lîng 2,8 tÊn sÏ cã träng lîng lµ ….. niut¬n B. 20 tÖp giÊy nÆng 18,4 N. Mçi tÖp giÊy sÏ cã khèi lîng ……. G C. Mét hßn g¹ch cã khèi lîng 1600 g. Mét ®èng g¹ch cã 10000 viªn sÏ nÆng … N C©u 3: Chon tõ thÝch hîp ®iÒn vµo dÊu … ? A. Khi c©n hµng ho¸ ®em theo ngêi lªn m¸y bay th× ta quan t©m ®Õn …………. 15 B. Khi c©n mét tói kÑo ta quan t©m ®Õn ………. cña tói kÑo C. Khi mét «t« t¶i ch¹y qua mét chiÕc cÇu yÕu nÕu ……… cña «t« qu¸ lín sÏ cã thÓ lµm g·y cÇu. - Ho¹t ®éng 6: Híng dÉn vÒ nhµ Häc thuéc phÇn ghi nhí Lµm bµi trong GBT §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt §äc tríc bµi “Khèi lîng riªng. Träng lîng riªng” TiÕt 11 Thø 2 ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2008 Bµi 11 Khèi lîng riªng. träng lîng riªng I. Môc tiªu: - HiÓu ®îc khèi lîng riªng, TLR lµ g×? - Sö dông ®îc c«ng thøc: m = D. V vµ P = d. V®Ó tÝnh m vµ P cña vËt. - Sö dông ®îc b¶ng sè liÖu ®Ó tra cøu KLR vµ TLR cña c¸c chÊt. - §o ®îc TLR cña chÊt lµm qu¶ c©n. II. ChuÈn bÞ: GV: Lùc kÕ, qu¶ nÆng cã d©y buéc, b×nh chia ®é HS: §äc tríc bµi ë nhµ III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra HS1:Nªu c«ng dông cña lùc kÕ? CÊu t¹o? NÕu m =5,2kg th× P =? HS2: Nªu c¸c bíc ®o mét lùc? Ch÷a bµi 10.1; 10.2? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu khèi lîng riªng. GV: Cho ®äc th«ng tin C1. HS: §äc yªu cÇu C1. GV: Gîi ý: V = 1dm3 th× cã m = 7,8kg. 1, Khèi lîng riªng. V = 1m3 th× cã m = ? V = 1dm3 th× cã m = 7,8kg. 3 V = 0,9m th× cã m = ? V = 1m3 th× cã m = 7800kg. GV:Th«ng b¸o KLR, ®¬n vÞ KLR. HS ghi V = 0,9m3 th× cã m = 7800. 0,9 = vë. 7020kg. Gäi 7800kg/m3lµ KLR cña s¾t. - §N: ( SGK ). - §¬n vÞ lµ kg/m3. GV: Nãi KLR cña s¾t lµ 7800kg/m3 nghÜa HS: Nãi KLR cña s¾t lµ 7800 kg/m3 nghÜa lµ g×? lµ 1m3 s¾t cã khèi lîng 7800 kg GV: Giíi thiÖu b¶ng khèi lîng riªng cña HS: Quan s¸t b¶ng KLR cña mét sè chÊt mét chhÊt nªu khèi lîng riªng cña mét sè chÊt vµ gi¶i thÝch ý nghÜa. Ho¹t ®éng 3: TÝnh khèi lîng cña mét chÊt theo khèi lîng riªng GV: Cho ®äc c©u C3 vµ tr¶ lêi theo y/c, HS: - Tra b¶ng ®Ó biÕt KLR cña ®¸. Nªn: nªu ®îc tªn gäi, ®¬n vÞ c¸c ®¹i lîng? m = 2600kg/m3. 0,5 m3 = 1300kg. C«ng thøc: m = D.V GV: Nõu biÕt khèi lîng lµm thÕ nµo tÝnh Trong ®ã: m lµ khèi lîng (kg) 16 thÓ tÝch cña vËt? D lµ khèi lîng riªng (kg/m3) V lµ thÓ tÝch (m3) m GV: VËy chØ cÇn biÕt hai ®¹i lîng trong HS: tõ c«ng thøc m = D.V � V = D c«ng thøc ta biÕt ®¹i lîng thø 3 Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu träng lîng riªng GV: Cho HS ®äc th«ng tin HS: Ho¹t ®éng c¸ nh©n tr¶ lêi ghi vë. GV: Th«ng b¸o TLR, ®¬n vÞ cña TLR. HS §Þnh nghÜa: Träng lîng cña mét mÐt khèi ghi vë. cña mét chÊt gäi lµ träng lîng riªng cña GV: Yªi cÇu häc sinh tr¶ lêi C4. chÊt ®ã. §¬n vÞ ®o: N/m3. C«ng thøc: d = P V Trong ®ã: d lµ TLR ®¬n vÞ N/m3. P lµ träng lîng ®¬n vÞ N. V lµ thÓ tÝch ®¬n vÞ m3. GV: Nªu mçi quan hÖ gi÷a träng lîng vµ khèi lîng tõ ®ã suy ra mçi liªn hÖ gi÷a träng lîng riªng vµ khèi lîng riªng? Ta cã: d P 10.m  10.D  V V d = 10.D Ho¹t ®éng 4: X¸c ®Þnh träng lîng riªng cña mét chÊt GV víi c¸c dông cô ®· cho h·y nªu ph- HS: Ho¹t ®éng theo nhãm nªu ph¬ng ¸n ¬ng ¸n TN ®o TLR cña vËt? thÝ nghiÖm Dïng lùc kÕ ®o P(vËt). §æ níc vµo b×nh chia ®é ®¸nh dÊu mùc níc V1. - Nhóng ch×m vËt ®¸nh dÊu mùc níc V2. - ThÓ tÝch vËt V = V2 - V1. - Träng lîng riªng cña vËt: d  P V HS: TiÕn hµnh ®o: V1 = GV: Cho HS lµm TN vµ theo dâi, kiÓm V2 = tra. V = V2 - V1 GV: LÊy kÕt qu¶ c¸c nhãm nªu nhËn xÐt. P d GV: NÕu biÕt m, D  V = ? NÕu biÕt m, V  D = ? NÕu biÕt D, V  m = ? V Ho¹t ®éng 5: VËn dông m D m NÕu biÕt m, V  D = V HS: NÕu biÕt m, D  V = NÕu biÕt D, V  m = D.V Ho¹t ®éng 7: Híng dÉn vÒ nhµ Häc bµi, tr¶ lêi c©u hái SGK Lµm bµi tËp SBT Thöù 2 ngaøy 10 thaùng 11 naêm 2008 17 Tieát 12 BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh naém ñöôïc khaùi nieäm khoái löôïng rieâng cuûa moät chaát - Bieát söû duïng coâng thöùc tính khoái löôïng rieâng cuûa moät chaát ñeå tính khoái löôïng rieâng, khoái löôïng, theå tích khi bieát hai trong ba ñaïi löôïng - Böôùc ñaàu taäp suy luaän tính theo coâng thöùc. II. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ - Theá naøo laø khoái löôïng rieâng cuûa moät chaát? Ñôn vò cuûa khoái löôïng rieâng laø gì? - Vieát coâng thöùc tính khoái löôïng theo khoái löôïng rieâng vaø theå tích? Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp GV: Treo baûng phuï ghi baøi taäp 1. Yeâu HS: Toùm taét baøi toaùn: caàu hoïc sinh hoaøn thaønh vaøo vôû? D = 7800 kg/m3 V = 50 cm3 = 0,000 05 m3 Tính: m = ? Baøi giaûi GV: Höôùng daãn söû duïng coâng thöùc tính AÙp duïng coâng thöùc tính khoái löôïng theo khoái löôïng theo khoái löôïng rieâng vaø theå khoái löôïng rieâng vaø theå tích: tích m = D.V � m = 7800.0,000 05 = 0,039 kg Ñs: m = 0,039 kg = 39 g GV: Treo baûng phuï ghi baøi taäp 2. Yeâu HS: Toùm taét baøi toaùn: caàu hoïc sinh hoaøn thaønh vaøo vôû? D = 2700 kg/m3 m = 135 g = 0,135 kg Tính: V = ? Baøi giaûi AÙp duïng coâng thöùc tính khoái löôïng theo khoái löôïng rieâng vaø theå tích: m = D.V � V = m 0,135   0, 00005 m3 D 2700 Ñs: V = 0,00005 m3 = 50 cm3 Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø - Chuaån bò moãi nhoùm 15 vieân soûi röûa saïch, khaên lau - Tieát sau veà phoøng thöïc haønh Thöù 2 ngaøy 17 thaùng 11 naêm 2008 18 thùc hµnh x¸c ®Þnh khèi lîng riªng cña sái I. Môc tiªu: -BiÕt x¸c ®Þnh khèi lîng riªng cña vËt r¾n -BiÕt c¸ch tiÕn hµnh mét bµi thÝ nghiÖm vËt lÝ II. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm:- 1 c©n cã §CNN lµ 10g - 1 b×nh chioa ®é cã GH§ 100 cm3, §CNN lµ 1 cm3 - 1 cèc níc Häc sinh: -PhiÕu BCHT, b¶ng ghi kÕt qu¶ - 15 viªn sái, kh¨n lau kh« - GiÊy lau kh« III. Ho¹t ®éng d¹y häc: TiÕt 13 Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò Khèi lîng riªng lµ g×? C«ng thøc tÝnh? §¬n vÞ Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thùc hµnh GV: Híng dÉn c¸c bíc thùc hµnh nh ë HS: Theo dâi SGK, giíi thiÖu dông cô GV: Lµm mÉu theo c¸c bíc nh ë SGK ®Ó HS: Theo dâi, quan s¸t HS quan s¸t Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh GV: Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu 2 vµ 3 trong HS: Ho¹t ®éng c¸ nh©n, ®äc tµi liÖu c¸ vßng 10/, yªu cÇu HS chèt l¹i nh÷ng ý nh©n trong vßng 10 phót phÇn 2 vµ 3 vµ chÝnh øng víi c¸c viÕc cÇn lµm rót ra nh÷ng viÖc cÇn lµm GV: Yªu cÇu HS c¸c th«ng tin vÒ lÝ thuyÕt HS: §iÒn c¸c th«ng tin ë môc 1 ®Õn môc vµo b¸o c¸o thùc hµnh 5 trong mÉu b¸o c¸o thùc hµnh GV: Cho HS tiÕn hµnh ®o: HS: TiÕn hµnh theo nhãm, thay ®æi nhau ®o vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng GV theo dâi ho¹t ®éng cña HS ®Ó ®¸nh HS: TÝnh khèi lîng riªng gi¸ ý thøc cña HS. Lu ý ®o ®Õn ®au ghi HS: Hoµn thµnh mÉu b¸o c¸o vµ nép kÕt qu¶ ®Õn ®ã Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸ buæi thc hµnh -GV ®¸nh gi¸ kÜ n¨ng thùc hµnh, kÕt qu¶ thùc hµnh vµ th¸i ®é, t¸c phong trong giê thùc hµnh -§¸nh gi¸ ®iÓm theo thang ®iÓm nh ë SGK Thöù 2 ngaøy 24 thaùng 11 naêm 2008 TiÕt 14: Baøi 13 M¸y c¬ ®¬n gi¶n I. Môc tiªu: 1. Kieán thöùc: So s¸nh ®îc lùc kÐo vËt lªn theo ph¬ng th¼ng ®øng víi träng lîng cña vËt N¾m vµ kÓ tªn mét sè m¸y c¬ ®¬n gi¶n thêng dïng 2. Kü n¨ng: BiÕt lµm thÝ nghiÖm ®Ó so s¸nh lùc kÐo vËt lªn víi träng lîng cña vËt 19 NhËn biÕt ®îc maùy cô ñôn giaûn II. ChuÈn bÞ: Mçi nhãm: -2 lùc kÕ (GH§ 5N) -1 qu¶ nÆng -1 gi¸ C¶ líp: Tranh vÏ h×nh 13.1, 13.2, 13.5, 13.6 SGK iii. tiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: Nªu ®Þnh nghÜa vÒ khèi lîng riªng vµ träng lîng riªng cña 1 chÊt? §¬n vÞ Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu c¸ch kÐo vËt lªn theo ph¬ng th¼ng ®øng GV: Cho häc sinh quan sát hình 13.2 dự HS: Không thể kéo vật lên theo phương đoán có thể kéo vật lên theo phương thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lượng thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật của vật được không GV: Phát dụng cụ cho các nhóm, híng HS: NhËn ®å thÝ nghiÖm theo nhoùm tieán dẫn cách sử dụng dụng cụ thí nghiệm haønh thí nghieäm theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân. GV: Yeâu caàu hoïc sinh ghi keát quaû thí HS: Ghi keát quaû vaøo baûng nghieäm vaøo baûng GV: Yeâu caàu hoïc sinh hoaøn thaønh C1? HS: Löïc keùo vaät leân baèng troïng löôïng cuûa vaät. GV: Từ thí nghiệm nhận xét dự đoán HS: Từ thí nghiệm ta thaáy dự đoán đúng đúng hay sai GV: Yêu cầu hoïc sinh hoàn thành câu C3 HS: Caù nhaân hoaøn thaønh C3: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng lực kéo ít nhất phải bằng trọng lượng của vật. GV: Quan sát lại hình 13.2 nêu những HS: Tư thế đứng kéo không thoải mái, dễ khó khăn trong cách kéo này. té ngã Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc HS bíc ®Çu t×m hiÓu vÒ m¸y c¬ ®¬n gi¶n: 20
- Xem thêm -