Tài liệu Giáo án vật lí 9 trọn bộ full

  • Số trang: 185 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 gv; v¬ng duy du SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØO HIEÄU ÑIEÄN THEÁ GIÖÕA HAI ÑAÀU DAÂY DAÃN I – MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY: 1.Neâu ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. 2.Veõ vaø söû duïng ñöôïc ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä I, U töø soá lieäu thöïc nghieäm. 3.Neâu ñöôïc keát luaän veà söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. II – CHUAÅN BÒ: Ñoái vôùi moãi nhoùm: (Lôùp goàm 6 nhoùm) 1 daây ñieän trôû baèng nikenlin chieàu daøi 1m ñöôøng kính 0,3mm, daây naøy ñöôïc quaán saún treân truï söù (ñieän trôû maãu) 1 ampe keá coù GHÑ 1,5A vaø ÑCNN 0,1A. 1 voân keá coù GHÑ 6V vaø ÑCNN 0,1V. 1 coâng taéc, 1 nguoàn ñieän 6V, 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm III – TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1 - OÅn ñònh tình hình lôùp: (1 phuùt) 2 - Kieåm tra baøi cuõ: (Khoâng kieåm tra) 3 - Giaûng baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS KIEÁN THÖÙC Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán baøi hoïc Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi döôùi ñaây: Ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn vaø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn caàn duøng nhöõng duïng cuï gì? Neâu nguyeân taéc söû duïng nhöõng duïng cuï ñoù? Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. Yeâu caàu HS tìm hieåu sô ñoà maïch ñieän hình 1.1SGK. SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØO HIEÄU ÑIEÄN THEÁ GIÖÕA HAI ÑAÀU DAÂY DAÃN I.THÍ NGHIEÄM Tìm hieåu sô ñoà Hình 1.1. 1.Sô ñoà maïch ñieän Tieán haønh TN vaø thaûo luaän nhoùm 2.Tieán haønh thí nghieäm caâu C1. Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Theo doõi, kieåm tra, giuùp ñôõ caùc nhoùm maéc maïch ñieän thí nghieäm. Töøng HS ñoïc thoâng baùo veà daïng ñoà Yeâu caàu moät vaøi nhoùm traû lôøi C1. thò trong SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi GV ñaët ra. Töøng HS laøm C2. Thaûo luaän nhoùm, nhaän xeùt daïng ñoà Hoaït ñoäng 3: Veõ vaø söû duïng ñoà thò ñeå ruùt ra keát thò, ruùt ra keát luaän. luaän. Ñoà thò bieåu dieánöï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá coù ñaëc ñieåm gì? Yeâu caàu HS traû lôøi C2. Höôùng daãn HS xaùc ñònh caùc ñieåm bieåu dieãn, veõ moät ñöôøng thaúng ñi qua goác Töøng HS chuaån bò traû lôøi caâu hoûi cuûa taï ñoä, ñoàng thôøi ñi qua gaàn taát caû caùc ñieåm bieåu dieãn. Neáu coù ñieåm naøo naèm quaù xa ñieåm bieåu dieãn GV. Töøng HS chuaån bò traû lôøi C5. thì phaûi tieán haønh ño laïi. Yeâu caàu moät vaøi nhoùm neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa I vaø U. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá baøi hoïc vaø vaän duïng Yeâu caàu HS neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa U, I. Ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä naøy coù ñaëc ñieåm gì? Ñoái vôùi HS yeáu keùm, coù theå cho HS töï ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK roài traû lôøi caâu hoûi/ Yeâu caàu HS traû lôøi C5. gv; v¬ng duy du II.ÑOÀ THÒ BIEÅU DIEÃN SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØO HIEÄU ÑIEÄN THEÁ 1.Daïng ñoà thò 2.Keát luaän Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moät daây daãn tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn ñoù. III.VAÄN DUÏNG Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 4 – Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (2 phuùt) Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù, khi hoïc baøi caàn xem laïi caùc thí nghieäm vaø lieân heä vôùi thöïc teá. Ñoïc kó caùc baøi taäp vaän dung. Laøm baøi taäp 1.1 – 1.4 trong saùch baøi taäp. Ñoïc muïc “coù theå em chöa bieát” iV – RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: gv; v¬ng duy du Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn:10/9/07 Ngày dạy:12/09/07 Tiết 2 gv; v¬ng duy du Bài 2 ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA DAÂY DAÃN – ÑÒNH LUAÄT OÂM I – MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY: 1.Nhaän bieát ñöôïc ñôn vò ñieän trôû vaø vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû ñeå giaû baøi taäp. 2.Phaùt bieåu vaø vieát ñöôïc heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm. 3.Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät OÂm ñeå giaûi moät soá daïng baøi taäp ñôn giaûn. II – CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: Ñoái vôùi giaùo vieân: Keû saün baûng ghi giaù trò thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn döïa vaøo soá lieäu trong baûng 1 vaø baûng 2 ôû baøi tröôùc. (nhö SGV). III – TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1 - OÅn ñònh tình hình lôùp: (1 phuùt) 2 - Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt) 1. Neâu caùch boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. 2. Veõ ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä I, U töø soá lieäu thöïc nghieäm ôû baøi tröôùc. 3.Neâu keát luaän veà söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. 3 - Giaûng baøi môùi: TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS KIEÁN THÖÙC 5 Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi kieán thöùc coù lieân quan Töøng HS chuaån bò traû lôøi caâu hoûi ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA DAÂY DAÃN ñeán baøi môùi. Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi sau: cuûa GV. ÑÒNH LUAÄT OÂM Neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá? Ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä ñoù coù ñaëc ñieåm gì? Ñaët vaán ñeà nhö SGK. 7 Hoaït ñoäng 2: Xaùc ñònh thöông soá U/I ñoái Töøng HS tính thöông soá U/I. I.ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA DAÂY DAÃN Töøng HS traû lôøi C2 vaø thaûo luaän 1.Xaùc ñònh thöông soá U/I ñoái vôùi moãi vôùi moãi daây daãn. Theo doõi, kieåm tra, giuùp ñôõ HS tính toaùn tröôùc lôùp. daây daãn cho chính xaùc. Yeâu caàu moät vaøi HS traû lôøi C2 vaø cho caû lôùp thaûo luaän. Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Töøng HS ñoïc phaàn thoâng baùo khaùi Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän trôû. 10 nieäm ñieân trôû trong SGK. Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau: Caù nhaân suy nghó vaø traû lôøi caùc caâu Tính ñieän trôû cuûa moät daây daãn baèng hoû i GV ñöa ra. coâng thöùc naøo? Khi taêng hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn leân hai laàn thì ñieän trôû cuûa noù taêng maáy laàn? Vì sao? Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn laø 3V, doøng ñieän chaïy qua noù coù cöôøng ñoä Töøng HS vieát heä thöùc cuûa ñònh luaät 250mA. Tính ñieän trôû cuûa daây. ? Haõy ñoåi caùc ñôn vò sau: 0,5M = …k = … OÂm vaøo vôû vaø phaùt bieåu ñònh luaät.  Töøng HS traû lôøi caâu hoûi GV ñöa ra. Neâu yù nghóa cuûa ñieän trôû. Töøng HS giaû C3, C4. Hoaït ñoäng 4: Phaùt bbieåu vaø vieát heä thöùc 5 ñònh luaät OÂm. Yeâu caàu moät vaøi HS phaùt bieâu ñònh luaät OÂm tröôùc lôùp. Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá baøi hoïc vaø vaän duïng 10 Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Coâng thöùc R = U/I duøng ñeå laøm gì? Töø coâng thöùc naøy coù theå noùi raèng U taêng bao nhieâu laàn thì R taêng baáy nhieâu laàn ñöôïc khoâng? Taïi sao? Goïi moät HS leân baûng giaûi C3, C4 vaø trao ñoåi vôùi lôùp. GV chính xaùc hoaù caâu traû lôøi cuûa HS 4 – Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (2 phuùt) Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù, khi hoïc baøi caàn xem laïi caùc thí nghieäm vaø lieân heä vôùi thöïc teá. Laøm baøi taäp 2.1 – 2.4 trong saùch baøi taäp. Ñoïc muïc “coù theå em chöa bieát” gv; v¬ng duy du 2.Ñieän trôû Ñôn vò ñieän trôû laø OÂm, kí hieäu:  II.ÑÒNH LUAÄT OÂM 1.Heä thöùc ñònh luaät OÂm U I R 2.Phaùt bbieåu ñònh luaät OÂm Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû cuûa daây. III.VAÄN DUÏNG Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn: 17/10/07 Ngày dạy: 18/10/07 Tiết 3 gv; v¬ng duy du Thöïc haønh XAÙC ÑÒNH ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA MOÄT DAÂY DAÃN BAÈNG AMPE KEÁ VAØ VOÂN KEÁ I – MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY: 1.Neâu ñöôïc caùch xaùc ñònh ñieän trôû töø coâng thöùc tính ñieän trôû. 2.Moâ taû ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh ñöôïc TN xaùc ñònh ñieän trôû cuûa moät daây daãn baèng ampe keá vaø voân keá. 3.Coù yù thöùc chaáp haønh nghieâm tuùc quy taéc söû duïng caùc thieát bò ñieân trong TN. II – CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: Ñoái vôùi moãi nhoùm: (Lôùp goàm 6 nhoùm) 1 daây daãn coù ñieän trôû chöa bieát giaù trò. 1 nguoàn ñieân coù hieäu ñieän theá ñieàu chænh ñöôïc caùc giaù trò töø 0V ñeán 6V moät caùch lieân tuïc. 1 ampe keá coù GHÑ 1,5A vaø ÑCNN 0,1A 1 voân keá coù GHÑ 6V vaø ÑCNN 0,1V. 1 coâng taéc, 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm. Moãi HS chuaån bò saün baùo caùo thöïc haønh nhö maãu SGK, trong ñoù ñaõ traû lôøi caùc caâu hoûi phaàn 1. Ñoái vôùi giaùo vieân: 1 ñoàng hoà ño ñieän naêng. III – TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1 - OÅn ñònh tình hình lôùp: (1 phuùt) 2 - Kieåm tra baøi cuõ: (khoâng kieåm tra) 3 - Giaûng baøi môùi: TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS KIEÁN THÖÙC 10 Töøng HS chuaån bò traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. Thöïc haønh Hoaït ñoäng 1: Trình baøy phaàn traû Töøng HS veõ sô ñoà maïch ñieän TN (coù theå XAÙC ÑÒNH ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA MOÄT lôøi caâu hoûi trong baùo caùo thöïc haønh DAÂY DAÃN BAÈNG VOÂN KEÁ VAØ Kieåm tra vieäc chuaån bò baùo caùo trao ñoåi nhoùm). Caùc nhoùm maéc maïch ñieän theo sô ñoà ñaõ AMPE KE thöïc haønh cuûa HS. I.CHUAÅN BÒ Yeâu caàu moät HS neâu coâng thöùc tính veõ. Tieán haønh ño, ghi keát quaû vaøo baûn baùo ñieän trôû. Yeâu caàu moät vaøi HS traû lôøi caâu b caùo. Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 vaø caâu c. Caù nhaân hoaøn thaønh baûn baùo caùo ñeå noäp. II.NOÄI DUNG THÖÏC HAØNH Yeâu caàu moät HS leân baûng veõ sô ñoà Nghe GV nhaän xeùt ñeå ruùt kinh nghieäm maïch ñieän TN. cho baøi sau. Hoaït ñoäng 2: Maéc maïch ñieän theo sô 32 ñoà vaø tieán haønh ño. Theo doõi, giuùp ñôõ, kieåm tra caùc nhoùm maéc maïch ñieän, ñaëc bieät laø khi maéc voân keá vaø ampe keá. Theo doõi, nhaéc nhôû moïi HS ñeàu phaûi tham gia hoaït ñoäng tích cöïc. Yeâu caàu HS noäp baùo caùo thöïc haønh. Nhaän xeùt keát quaû, tinh thaàn vaø thaùi ñoä thöïc haønh cuûa moät vaøi nhoùm. Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 4 – Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (2 phuùt) Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù, khi hoïc baøi caàn xem laïi caùc thí nghieäm vaø lieân heä vôùi thöïc teá. Ñoïc kó caùc baøi taäp vaän dung. Laøm baøi taäp trong saùch baøi taäp. Ñoïc muïc “coù theå em chöa bieát” IV – RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. gv; v¬ng duy du Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 gv; v¬ng duy du Ngày soạn: 21/10/07 Ngày dạy: 22/10/07 Tiết 4 ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP I – MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY: 1.Suy luaän ñeå xaây döïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp R tñ = R1 + R2 vaø heä thöùc U1/U2 = R1/R2 töø caùc kieán thöùc ñaõ hoïc. 2.Moâ taû ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm kieåm tra caùc heä thöùc ñaõ suy ra töø lí thuyeát. 3.Vaän duïng ñöôïc nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng vaø giaûi baøi taäp veà ñoaïn maïch noái tieáp. II – CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: Ñoái vôùi moãi nhoùm: (Lôùp goàm 6 nhoùm) 3 ñieän trôû maãu laàn löôït coù giaù trò 6, 10, 16. 1 ampe keá coù GHÑ 1,5A vaø ÑCNN 0,1A. 1 voân keá coù GHÑ 6V vaø ÑCNN 0,1V. 1nguoàn ñieän 6V, 1 coâng taéc, 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm. III – TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1 - OÅn ñònh tình hình lôùp: (1 phuùt) 2 - Kieåm tra baøi cuõ: (khoâng kieåm tra) 3 - Giaûng baøi môùi: TL HOAÏT ÑOÄNH CUÛA HS HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS KIEÁN THÖÙC 4 Töøng HS chuaån bò traû lôøi caùc caâu hoûi Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi nhöõng kieàn thöùc lieân cuûa GV. quan ñeán baøi môùi. Yeâu caàu HS cho bieát, trong ñoaïn maïch goàm hai boùng ñeøn maéc noái tieáp: Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moãi ñeøn coù lieân heä nhö theá naøo vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän maïch chính? Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch coù moái lieân heä nhö theá naøo vôùi hieäu ñieän theá giöõa Töøng HS traû lôøi C1. hai ñaàu moãi ñeøn. ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP I.CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØ HIEÄU ÑIEÄN THEÁ TRONG ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP 1.Nhôù laïi kieán thöùc ôû lôùp 7 2.Ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp I = I1 + I2 Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 5 Töøng HS aøm C2. Hoaït ñoäng 2: Nhaän bieát ñöôïc ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp. Yeâu caàu HS traû lôøi C1 vaø cho bieát hai ñieän trôû coù maáy ñieåm chung. Höôùng daãn HS vaän duïng caùc kieán thöùc vöøa oân taäp vaø heä thöùc ñònh luaät OÂm ñeå traû lôøi C2. Giaùo vieân yeâu caàu HS laøm thí nghieäm kieåm tra heä thöùc (1) vaø (2) ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm caùc ñieän trôû maéc noái tieáp. Töøng HS ñoïc phaàn khaùi nieäm ñieän trôû 10 Hoaït ñoäng 3: Xaây döïng coâng thöùc tính ñieän töông ñöông trong SGK. Töøng HS laøm C3. trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp. Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Theá naøo laø ñieän trôû töông ñöông cuûa moät ñoaïn maïch ñieän? Höôùng daãn HS xaây döïng coâng thöùc (4) Kí hieäu hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø U, giöõa hai ñaàu moãi ñieän trôû laø U 1, U2. Haõy vieát heä thöùc lieân heä giöõa U, U1, U2. Caùc nhoùm maâc maïch ñieän vaø tieán Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch laø haønh thí nghieäm theo höôùng daãn cuûa SGK. I. Vieát bieåu thöùc tính U, U1, U2 theo I vaø R Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát luaän. töông öùng. 10 Hoaït ñoäng 4: Tieán haønh thí nghieäm kieåm tra. Höôùng daãn HS laøm TN nhö SGK. Theo doõi, kieåm tra caùc nhoùm HS maéc maïch ñieän theo sô ñoà. Yeâu caàu moät HS phaùt bieåu keát luaän. 13 Hoaït ñoäng 5: Cuõng coá baøi hoïc vaø vaän duïng Caàn maáy coâng taéc ñeå ñieàu khieån ñoaïn maïch noái tieáp? Trong sô ñoà hình 4.3b SGK, coù theå chæ maéc hai ñieän trôû coù trò soá theá naøo noái tieáp vôùi nhau (thay cho 3 ñieän trôû)? Neâu caùch tính ñieän trôû gv; v¬ng duy du U = U1 + U2 U1 R1  U2 R2 II.ÑIEÄN TRÔÛ TÖÔNG ÑÖÔNG CUÛA ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP 1.Ñieän trôû töông ñöông 2.Coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp 3.Thí nghieäm kieåm tra 4.Keát luaän Rtñ = R1 + R2 III.VAÄN DUÏNG Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 töông ñöông cuûa ñoaïn maïc gv; v¬ng duy du 4 – Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (2 phuùt) Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù, khi hoïc baøi caàn xem laïi caùc thí nghieäm vaø lieân heä vôùi thöïc teá. Ñoïc kó caùc baøi taäp vaän dung. Laøm baøi taäp 4.1 – 4.7 trong saùch baøi taäp. Ñoïc muïc “coù theå em chöa bieát IV – RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: Ngaøy soaïn: 24/09/07 Ngày dạy: 25/9/07 Tiết 5 ÑOAÏN MAÏCH SONG SONG I – MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY: 1.Suy luaän ñeå xaây döïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieân trôû maéc song song vaø heä thöùc I 1/I2 = R2/R1 töø nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc. 2.Moâ taû ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh TN kieåm tra laïi caùc heä thöùc suy ra töø lí thuyeát ñoái vôùi ñoaïn maïch song song. 3.Vaän duïng ñöôïc nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng thöïc teá vaø giaûi baøi taäp veà ñoaïn maïch song song. II – CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: Ñoái vôùi moãi nhoùm: (Lôùp goàm 6 nhoùm) 3 ñieän trôû maãu, trong ñoù coù moät ñieän trôû laø ñieän trôû töông ñöông cuûa hai ñieän trôû kia khi chuùng maéc song song. 1 ampe keá coù GHÑ 1,5A vaø coù ÑCNN 0,1A. 1 voân keá coù GHÑ 6V vaø coù ÑCNN 0,1V. 1 coâng taéc, 1nguoàn 6V, 7 ñoaïn daây daãn, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm. III – TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1 - OÅn ñònh tình hình lôùp: (1 phuùt) 2 - Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt) 1.Neâu coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp R tñ = R1 + R2 vaø heä thöùc U1/U2 = R1/R2. 2.Moâ taû caùch boá trí thí nghieäm kieåm tra caùc heä thöùc ôû caâu 1. 3 - Giaûng baøi môùi: Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 TL HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 4 5 8 Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi nhöõng kieán thöùc coù lieân quan ñeán baøi hoïc. Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Trong ñoaïn maïch goàm hai boùng ñeøn maéc song song, hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän maïch chính coù quan heä theá naøo vôùi hieäu ñieän theá vaø ccöôøng ñoä doøng ñieän caùc maïch reõ? Hoaït ñoäng 2: Nhaän bieát ñöôïc ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song. Yeâu caàu HS traû lôøi C1 vaø cho bieát hai ñieän trôû naøy coù maáy ñieåm chung? Cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá cuûa ñoaïn maïch naøy coù ñaëc ñieåm gì? Höôùng daãn HS vaän duïng caùc kieán thöùc vöøa oân taäp vaø heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm ñeû traû lôøi C2. GV yeâu caàu HS laøm TN ñeå kieåm tra heä thöùc (1) vaø (2) ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song. gv; v¬ng duy du HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HS chuaån bò, traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. KIEÁN THÖÙC ÑOAÏN MAÏCH SONG SONG I.CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØ HIEÄU ÑIEÄN THEÁ TROÂNG ÑOAÏN MAÏCH SONG SONG Töøng HS traû lôøi C1. 1.Nhôù laïi kieán thöùc ôû lôùp 7 Moãi HS töï vaän duïng heä thöùc (1) vaø 2.ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc (2) vaø heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm, chöùng song song minh heä thöùc (3) (coù theå thaûo luaän nhoùm). Töøng HS vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå xaây döïng coâng thöùc (4) (traû lôøi C3). Hoaït ñoäng 3: Xaây döïng coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song. Höôùng daãn HS xaây döïng coâng thöùc (4). Caùc nhoùm maéc maïch ñieän vaø tieán Vieát lieân heä giöõa I, I1, I2 theo U, Rtñ, R1, R2. haønh TN theo höôùng daãn SGK. Vaän duïng heä thöùc (1) ñeå suy ra heä thöùc (4). Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát luaän. Hoaït ñoäng 4: Tieán haønh thí nghieäm kieåm tra. Höôùng daãn, theo doõi, kieåm tra caùc nhoùm HS maéc maïch ñieän vaø tieán haønh TN hteo höôùng daãn trong SGK. Yeâu caàu moät vaøi HS phaùt bieåu keát luaän. Hoaït ñoäng 5: Cuõng coá baøi hoïc vaø vaän duïng. Töøng HS traû lôøi C4. Yeâu caàu HS traû lôøi C4, C5. II.ÑIEÄN TRÔÛ TÖÔNG ÑÖÔNG CUÛA ÑOAÏN MAÏCH SONG SONG 1.Coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song 2.Thí nghieäm kieåm tra 3.Keát luaän Ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song thì nghòch ñaûo cuûa ñieän trôû töông ñöông baèng toång caùc nghòch ñaûo cuûa töøng ñieän trôû thaønh phaàn. Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Höôùng daãn HS laøm phaàn 2 cuûa C5. 10 C4: Ñeøn ñieän vaø quaït ñieän ñöôïc maéc song song vaøo nguoà 220V ñeå caû ñeøn ñieän vaø quaït ñieän hoaït ñoäng bình thöôøng. Veõ sô ñoà. Neáu ñeøn khoâng hoaït ñoäng thì quaït vaãn hoaït ñoäng vì quaït vaãn ñöôïc maéc vaøo hieäu ñieän theá ñaõ cho. Ngöôïc laïi neáu quaït khoâng hoaït ñoäng thì ñeøn ñieän vaãn saùng bình thöôøng ôû hieäu ñieän theá aáy. Trong sô ñoà hình 5.2b SGK, coù theå chæ maéc hai ñieän trôû coù trò soá baèng bao nhieâu song song vôùi nhau (thay cho vieäc maéc 3 ñieän trôû)? Neâucaùch tính ñieän trôû 10 töôngñöông cuûa ñoaïn maïch ñoù gv; v¬ng duy du III.VAÄN DUÏNG 4 – Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (2 phuùt) Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù, khi hoïc baøi caàn xem laïi caùc thí nghieäm vaø lieân heä vôùi thöïc teá. Ñoïc kó caùc baøi taäp vaän dung. Laøm baøi taäp 5.1 – 5.6 trong saùch baøi taäp. Ñoïc muïc “coù theå em chöa bieát” Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn: 28/9/07 Ngày dạy: 29/9/07 Tiết 6 gv; v¬ng duy du BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT OÂM I – MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY: Vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi ñöôïc caùc baøi taäp ñôn giaûn veà ñoaïn maïch goàm nhieàu nhaát laø ba ñieän trôû. II – CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: Ñoái vôùi giaùo vieân: Baûng lieät keâ caùc giaù trò hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc cuûa moät soá ñoà duøng ñien duøng trong gia ñình, vôùi hai loaïi nguoàn ñieân 110V vaø 220V. III – TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1 - OÅn ñònh tình hình lôùp: (1 phuùt) 2 - Kieåm tra baøi cuõ: (khoâng kieåm tra) 3 - Giaûng baøi môùi: 12 Hoaït ñoäng 1: Giaûi baøi 1 BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT OÂM Yeâu caàu HS traû lôùi caùc caâu hoûi sau: Haõy cho bieát R1 vaø R2 ñöôïc maéc vôùi nhau Giaûi baøi 1 nhö theá naøo? Ampe keá vaø voân keá ño nhöõng ñaïi Töø n g HS chuaå n bò traû lôø i caâ u hoû i a)Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn löôïng naøo trong maïch. maïch Khi bieát hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn cuûa GV. Caù nhaân suy nghó, traû lôøi caâu hoûi Rtñ = 12 maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua maïch cuûa GV ñeå laøm caâu a cuûa baøi 1. chính, vaän duïng coâng thöùc naøo ñeå tính Rtñ? b)Tính ñieän trôû R2 Töøng HS laøm caâu b. Vaän duïng coâng thöùc naøo ñeå tính R 2 khi bieát R2 = 7 Thaûo luaän nhoùm ñeå tìm ra caùch Rtñ vaø R1? giaûi khaùc ñoái vôùi caâu b. Höôùng daãn HS tìm caùch giaûi khaùc. Tính hieäu ñieän theá U2 giöõa hai ñaàu R2 töø ñoù tính R2. 10 Hoaït ñoäng 2: Giaûi baøi 2 Töøng HS chuaån bò traû lôøi caâu hoûi cuûa GV ñeå laøm caâu a. Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau: Töøng HS laøm caâu b. R1 vaø R2 ñöôïc maéc vôùi nhau nhö theá naøo? Thaûo luaän nhoùm ñeå tìm ra caùch Giaûi baøi 2 Caùc ampe keá ño nhöõng ñaïi löôïng naøo trong giaû i khaùc ñoái vôùi caâu b. maïch? a)Tính hieäu ñieän theá UAB cuûa ñoaïn maïch. Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Tính UAB theo maïch reõ R1. Tính I2, töø ñoù tính R2. Höôùng daãn HS tìm caùch giaûi khaùc. Töø keát quaû caâu a, tính Rtñ. Töøng HS chuaån bò traû lôøi caâu hoûi Bieát Rtñ vaø R1, haõy tính R2. cuûa GV ñeå laøm caâu a. 15 Töøng HS laøm caâu b. Hoaït ñoäng 3: Giaûi baøi 3 Thaûo luaän nhoùm ñeå tìm ra caùch Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau: R2 vaø R3 ñöôïc maéc vôùi nhau nhö theá naøo? R 1 giaûi khaùc ñoái vôùi caâu b. ñöôïc maéc nhö theá naøo ñoái vôùi ñoaïn maïch MB? Ampe keá ño ñaïi löôïng naøo trong maïch? Vieát coâng thöùc tính Rtñ theo R1 vaø RMB. Vieát coâng thöùc tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua R1. Vieát coâng thöùc tính hieäu ñieän theá U MB töø ñoù Thaûo luaän nhoùm ñeå traû lôøi caâu tính I2 vaø I3. Höôùng daãn HS tìm caùch giaûi khaùc: Sau khi hoûi cuûa GV. tính ñöôïc I1, vaän duïng heä thöùc I 3/I2 = R2/R3 vaø I1 = I2 + I3 töø ñoù tính ñöôïc I2 vaø I3. Hoaït ñoäng 4: Cuõng coá 5 Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Muoán giaûi baøi taäp veà ñònh luaät OÂm cho caùc loaïi ñoaïn maïch, caàn tieán haønh theo maáy böôùc? Cho HS ghi laïi caùc böôùc giaûi baøi taäp phaàn naøy. 4 – Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (2 phuùt) Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù, khi hoïc baøi caàn xem laïi caùc thí nghieäm vaø lieân heä vôùi thöïc teá. Ñoïc kó caùc baøi taäp vaän dung. Laøm baøi taäp 6.1 – 6.5 trong saùch baøi taäp. gv; v¬ng duy du UAB = 12V b)Tính ñieän trôû R2 R2 = 20 Giaûi baøi 3 a)Tình ñieän trôû ñoaïn maïch AB RMB = 15 Tính ñieän trôû ñoaïn maïch AB RAB = 30 b)Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moãi ñieän trôû I1 = 0,4A U2 = U3 = 6V I2 = I3 = 0,2A Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 gv; v¬ng duy du Ngày soạn: 01/10/07 Ngày dạy: 02/10/07 Tiết 7 SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ VAØO CHIEÀU DAØI DAÂY DAÃN I – MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY: 1.Neâu ñöôïc ñieän trôû cuûa daây daãn phuï thuoäc vaøo chieàu daøi, tieát dieän vaø vaät lieäu laøm daây daãn. 2.Bieát caùch xaùc ñònh söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo moät trong caùc yeáu toá (chieàu daøi, tieát dieän, vaâtò lieäu laøm daây daãn) 3.Suy luaän vaø tieán haønh ñöôïc TN kieåm traë phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo chieàu daøi daây daãn. 4.Neâu ñöôïc ñieän trôû cuûa caùc daây daãn coù cuøng tieát dieän vaø döôïc laøm töø cuøng moät vaät lieäu thì tæ leä thuaän vôùi chieàu daøi cuûa daây. II – CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: Ñoái vôùi caû lôùp: 1 ñoaïn daây daãn baèng ñoàng coù voû boïc caùch ñieän, daøi 80cm, tieát dieân 1mm 2. 1 ñoaïn daây theùp daøi 50cm, tieát dieän 3mm2. 1 cuoän daây kim loaïi daøi 10m, tieát dieän 0,1mm2 Ñoái vôùi moãi nhoùm: (Lôùp goàm 6 nhoùm) 1 nguoàn ñieân 3V, 1coâng taéc. 1 ampe keá coù GHÑ 1,5A, ÑCNN 0,1A. 1 voân keá coù GHÑ 10V, ÑCNN 0,1V. 3 daây ñieän trôû coù cuøng tieát dieän vaø ñöôïc laøm baèng cuøng moät loaïi vaät lieäu: moät daây daøi l (R=4), moät daây daøi 2l vaø daây thöù ba daøi 3l. Moãi daây ñöôïc quaán quanh moät loõi caùch ñieïn phaúng, deït vaø deå xaùc ñònh soá voøng daây. 8 ñoaïn daây noái coù loõi baèng ñoàng vaø coù voù caùch ñieän, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm. III – TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1 - OÅn ñònh tình hình lôùp: (1 phuùt) 2 - Kieåm tra baøi cuõ: (khoâng kieåm tra) 3 - Giaûng baøi môùi: 10 Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà coâng duïng cuûa daây daãn vaø caùc loaïi daây daãn thöôøng ñöôïc söû duïng. Caùc nhoùm HS thaûo luaän (döïa treân hieåu bieát vaø kinh SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ VAØO CHIEÀU DAØI DAÂY DAÃN Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Neâu caâu hoûi gôïi yù sau: Daây daãn ñöôïc duøng laøm gì? (Ñeå cho doøng ñieän chaïy qua) Quan saùt thaáy daây daãn ôû ñaâu xung quanh ta? (Maïng ñieän trong gia ñình, trong caùc thieát bò ñieân…) Ñeà nghò HS, baèng voán hieåu bieát cuûa mình neâu teân caùc vaät lieäu coù theå ñöôïc duøng laøm daây daãn (ñoàng, nhoâm…) gv; v¬ng duy du nghieäm) veà caùc vaán ñeà: Coâng duïng cuûa daây daãn trong caùc maïch ñieân vaø trong caùc thieát bò ñieän. Caùc vaät lieäu ñöôïc duøng laøm daây. Caùc nhoùm thaûo luaän ñeå traû lôøi caâu hoûi: Caùc daây daãn I.XAÙC ÑÒNH SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA coù ñieän trôû khoâng? Vì sao? ÑIEÄN TRÔÛ VAØO MOÄT TRONG HS quan saùt caùc ñoaïn daây NHÖÕNG YEÁU TOÁ KHAÙC NHAU daãn khaùc nhau vaø neâu ñöôïc caùc nhaän xeùt vaø döï ñoaùn: Caùc ñoaïn daây daãn naøy khaùc nhau ôû nhöõng yeáu toá naøo, ñieän trôû cuûa caùc daây daãn naøy lieäu coù nhö nhau hay khoâng, nhöõng yeáu toá naøo cuûa daây daãn coù theå aûnh höôûng tôùi ñieän trôû cuûa daây… 10 Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñieän trôû cuûa daây daãn phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo. Gôïi yù HS traû lôøi cauu hoûi naøy nhö sau: Neáu ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn moät hieäu ñieän theá U thì coù doøng ñieän chaïy qua noù hay khoâng? Khi ñoù doøng ñieän naøy coù moät cöôøng ñoä I naøo ñoù hay khoâng? Khi ñoù daây daãn coù moät ñieän trôû hay khoâng? Ñeà nghò HS quan saùt hình 7.1 SGK hoaëc cho HS quan saùt tröïc tieáp caùc ñôïn hay cuoän daây daãn ñaõ chuaãn bò. Yeâu caàu HS döï doaùn xem ñieän trôû cuûa caùc daây daãn naøy coù nhö nhau khoâng, neáu coù thì caùc yeáu toá naøo coù theå laøm aûnh höôûng ñeán ñieän trôû cuûa daây. Neâu caâu hoûi: Ñeå xaùc ñònh söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo moâth trong caùc yeáu toá thì phaûi laøm nhö theá naøo? HS neâu döï kieán caùch laøm. Gôïi yù cho HS nhôù laïi trong tröôøng hôïp khi tìm hieåu Caùc nhoùm thaûo luaän C1. söï phuï thuoäc cuûa toác ñoä bay hôi cuûa moät chaát loûng vaøo Töøng nhoùm tieán haønh TN moät trong caùc yeáu toá laø nhieät ñoä, dieän tích maët thoaùng, kieåm tra vaø ñoái chieáu keát quaû gioù thì caùc em ñaõ laøm nhö theá naøo? thu ñöôïc vôùi döï ñoaùn ñaõ neâu Hoaït ñoäng 3: Xaùc ñònh söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaø nhaän xeùt. vaøo chieàu daøi daây daãn. Ñeø nghò töøng nhoùm HS neâu döï ñoaùn theo yeâu caàu 15 cuûa C1 vaø ghi leâ baûng caùc döï ñoaùn ñoù. Theo doõi, kieåm tra vaø giuùp ñôõ caùc nhoùm tieán haønh TN, kieåm tra vieäc maéc maïch ñieän, ñoïc vaø ghi keát quaû ño Töøng HS traû lôøi C2. II.SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ VAØO CHIEÀU DAØI DAÂY DAÃN 1.Döï kieán caùch laøm 2.Thí nghieäm kieåm tra 3.Keát luaän Ñieän trôû cuûa daây daãn tæ leä thuaän vôùi chieàu daøi cuûa daây. Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 vaøo baûng 1 trong töøng laàn TN. Töøng HS laøm C3. Saâu khi taát caû hoaëc ña soá caùc nhoùm hoaøn thaønh baûng Töøng HS ñoïc muï “coù theå 1, yeâu caàu moãi nhoùm ñoái chieáu keát quaû thu ñöôïc vôùi döï em chöa bieát” IIIVAÄN DUÏNG ñoaùn ñaõ neâu. Ghi phaàn ñoùng khung ôû Ñeà nghò moät vaøi HS neâu keát luaän veà söï phuï thuoäc cuoái baøi. cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo chieàu daøi daây. 7 Hoaït ñoäng 4: Cuõng coá vaø vaän duïng Gôïi yù cho HS C2 nhö sau: Trong hai tröôøng hôïp maéc boùng ñeøn baèng daây daãn ngaén vaø baèng daây daãn daøi, thì trong tröôøng hôïp naøo ñoaïn maïch coù ñieän trôû lôùn hôn vaø do ñoù cöôøng ñoä doøng ñieän chaøy qua seõ nhoû hôn? Gôïi yù cho HS nhö sau: Tröôùc heát aùp duïng ñònh luaät OÂm ñeå tính ñieän trôû cuûa cuoän daây, sau ñoù vaän duïng keát luaän ñaõ ruùt ra treân ñaây ñeå tính chieàu daøi cuoän daây. Ñeà nghò HS ñoïc phaàn “coù theå em chöa bieát” Yeâu caàu HS phaùt bieåu ñieàu caàn ghi nhôù cuûa baøi hoïc. 4 – Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (2 phuùt) Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù, khi hoïc baøi caàn xem laïi caùc thí nghieäm vaø lieân heä vôùi thöïc teá. Ñoïc kó caùc baøi taäp vaän dung. Laøm baøi taäp 7.1 7.4 trong saùch baøi taäp. Ñoïc muïc “coù theå em chöa bieát” Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngaøy soaïn: 4/10/07 Ngày dạy: 06/10/07 Tiết 8 gv; v¬ng duy du SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ VAØO TIEÁT DIEÄN DAÂY DAÃN I – MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY: 1.Suy luaän ñöôïc raèng caùc daây daãn coù cuøng chieàu daøi vaø laøm töø cuøng moät loaïi vaät lieäu thì ñieän trôû cuûa chuùng tæ leä nghòch vôùi tieát dieän cuûa daây (treân cô sôû vaän duïng söï hieåu bieát veà ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch song song). 2.Boá trí vaø tieán haønh ñöôïc TN kieåm tra moái quan heä giöõa ñieän trôû vaø tieát dieän cuûa daây daãn. 3.Neâu ñöôïc ñieän trôû cuûa caùc daây daãn coù cuøng chieàu daøi vaø laøm töø cuøng moät vaät lieäu thì tæ leä nghòch vôùi tieát dieän cuûa daây. II – CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: Ñoái vôùi moãi nhoùm: (Lôùp goàm 6 nhoùm) 2 ñoaïn daây baèng hôïp kim cuøng loaïi, coù cuuøng chieàu daøi nhöng coù tieát dieän khaùc nhau. 1 ampe keá coù GHÑ 1,5A vaø coù ÑCNN 0,1A. 1 voân keá coù GHÑ 6V vaø coù ÑCNN 0,1V. 1 coâng taéc, 1nguoàn 6V, 7 ñoaïn daây daãn, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm, 2 choát keïp noái daây daãn. III – TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 1 - OÅn ñònh tình hình lôùp: (1 phuùt) 2 - Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt) 1.Ñieän trôû cuûa daây daãn coù phuï thuoäc vaøo chieàu daøi, tieát dieän vaø vaät lieäu laøm daây daãn khoâng? 2.Ñieän trôû cuûa caùc daây daãn coù cuøng tieát dieän vaø döôïc laøm töø cuøng moät vaät lieäu phuï thuoäc nhö theá naøo vaøo chieàu daøi cuûa daây? 3 - Giaûng baøi môùi: 8 Hoaït ñoäng 1: Traû lôøi caâu hoûi kieåm tra baøi cuû vaø trình baøy lôøi giaûi baøi taäp ôû nhaø theo yeâu caàu cuûa GV. Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi sau: Ñieïn trôû cuûa ñaây daãn phuï thuoäc nhöõng yeáu toá naøo? Phaûi tieán haønh TN vôùi caùc daây daãn nhö theá naøo ñeå xaù ñònh söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo chieàu SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ VAØO TIEÁT DIEÄN DAÂY DAÃN Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 daøi cuûa chuùng? Caùc daây daãn coù cuøng tieát dieän vaø laøm töø cuøng moät vaät lieäu phuï thuoäc vaøo chieàu daøi daây nhö theá naøo? Ñeà nghò moät HS khaùc trình baøy lôøi giaûi baøi taäp 7.2 SBT. Nhaän xeùt caâu traû lôøi vaø lôøi giaûi cuûa HS. gv; v¬ng duy du I.DÖÏ ÑOAÙN VEÀ SÖÏ PHUÏ THUOÄC Caùc nhoùm thaûo luaän xem caàn phaûi söû duïng CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ VAØ TIEÁT DIEÄN caùc daây daãn loaïi naøo ñeå tìm hieåu söï phuï thuoäc DAÂY DAÃN cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo tieát dieän cuûa chuùng. Caùc nhoùm thaûo luaän ñeå neâu ra döï ñoaùn veà söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo tieát dieän cuûa chuùng. Tìm hieåu xem caùc ñieän trôû ôû hình 8.1 SGK coù ñaëc ñieåm gì vaø ñöôïc maéc vôùi nhau nhö theá naøo. Sau ñoù thöïc hieän yeâu caàu cuûa C1. Thöïc hieän yeâu caàu cuûa C2. Hoaït ñoäng 2: Neâu döï ñoaùn veà söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo tieát dieän 10 Ñeà nghò HS nhôù laïi kieán thöùc ñaõ coù ôû baøi 7. Töông töï nhö ñaõ laøm ôû baøi 7, ñeå xeùt söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo tieát dieän thì caàn phaûi söû duïng caùc loaïi daây daãn naøo? Ñeà nghò HS tìm hieåu caùc maïch ñieän trong hình 8.1 SGK vaø thöïc hieän C1. Giôùi thieäu caùc ñieän trôû R1, R2, R3 trong maïch ñieän hình 8.2 SGK vaø ñeà nghò HS thöïc hieän C2. Ñeà nghò töøng nhoùm HS neâu döï ñoaùn theo yeâu caàu Töøng nhoùm HS maéc maïch ñieän theo sô ñoà cuûa C2 vaø ghi leân baûng caùc döï ñoaùn ñoù. 8.3 SGK, tieán haønh TN vaø ghi keát quaû ño vaøo baûng 1 SGK. Ñoái chieáu vôùi döï ñoaùn cuûa nhoùm mình vaø Hoaït ñoäng 3: Tieán haønh thí nghieäm kieåm tra döï ñoaùn ruùt ra keát luaän. ñaõ neâu theo yeâu caàu cuûa C2. Theo doõi, kieåm tra, giuùp ñôõ caùc nhoùm tieán haønh 12 TN kieåm tra vieäc maéc maïch ñieän, ghi keát quaû ño vaøo Töøng HS traû lôøi C3. baûng 1 trong töøng TN. Töøng HS laøm C4. Sau khi ña soá caùc nhoùm HS hoaøn thaønh baûng 1 Töøng HS töï ñoïc phaàn “coù theå em chöa bieát” SGK, yeâu caàu moãi nhoùm ñoái chieáu keát quaû thu ñöôïc Cheùp vaøo vôû noäi dung ghi nhôù phaàn ñoùng vôùi döï ñoaùn maø moãi nhoùm ñaõ neâu. khung ôû cuoái baøi. Ñeà nghò moät vaøi HS neâu keát luaän veà söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo tieát dieän daây. Hoaït ñoäng 4: Cuõng coá vaø vaän duïng II.THÍ NGHIEÄM KIEÅM TRA 1.Laép maïch ñieän 2.Thí nghieäm 3.Nhaän xeùt 4.keát luaän Ñieän trôû cuûa daây daãn tæ leä nghòch vôùi
- Xem thêm -