Tài liệu Giáo án tự chọn ngữ văn 6

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 191 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

STuÇn TuÇn 1 Ngµy Ngµy so¹n Ngµy Ngµy d¹y: Chñ ®Ò 1: V¨n tù sù TiÕt 1: LËp dµn ý cho v¨n tù sù. A/ Môc tiªu bµi häc. Gióp HS nhËn thøc ®îc vÒ thÓ lo¹i v¨n tù sù. N©ng cao kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n tù sù. Qua tiÕt häc gióp HS biÕt c¸ch lËp dµn ý chi tiÕt. RÌn kü n¨ng lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n. B/ ChuÈn bÞ. GV: So¹n gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o. Mét dµn ý chi tiÕt. HS: ®äc bµi, häc bµi theo c©u hái SGK trªn líp. C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè líp. 2. KiÓm tra bµi cò: S¸ch, vë. 3. Bµi míi: GV: C¸c em ®· ®îc biÕt: Tù sù lµ (tøc lµ kÓ chuyÖn) lµ ph¬ng thøc tr×nh bµymét chuçi c¸c sù viÖc, sù viÖc nµy dÉn ®Õn sù viÖc kia, cuèi cïng dÉn ®Õn mét kÕt thóc, thÓ hiÖn mét ý nghÜa. Tù sù gióp ngêi kÓ, gi¶i thÝch sù viÖc, t×m hiÓu con ngêi, nªu vÊn ®Ò vµ bµy tá th¸i ®é khen chª. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã chóng ta tríc hÕt ph¶i lËp ®îc dµn ý. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t I/ Bè côc cña bµi v¨n tù sù GV: bµi v¨n tù sù cã mÊy phÇn? ®ã lµ nh÷ng phÇn nµo? HS: Cã 3 phÇn. + Më bµi Giíi thiÖu chung vÒ nh©n vËt vµ sù viÖc + Th©n bµi: KÓ diÔn biÕn cña sù viÖc. + PhÇn më bµi. + PhÇn th©n bµi. + KÕt bµi: KÓ kÕt côc cña sù viÖc. + PhÇn kÕt bµi. GV: Më bµi nãi g×? Th©n bµi nãi g×? KÕt bµi nãi g×? HS: Tr¶ lêi theo suy nghÜ. II/ LËp dµn ý. §Ò bµi: Em h·y kÓ mét c©u chuyÖn mÇ em thÝch b»ng lêi v¨n cña em? GV: §Ó lËp ®îc dµn ý c¸c em - T×m hiÓu ®Ò: h·y t×m hiÓu ®Ò, VËy theo em ®Ò yªu cÇu g×? HS: KÓ mét c©u chuyÖn mµ em thÝch b»ng chÝnh lêi v¨n cña em. GV: Em h·y x¸c ®Þnh néi dung - LËp ý: cô thÓ trong ®Ò lµ g×? HS: TruyÖn kÓ " Con Rång, ch¸u - Nh©n vËt: Tiªn" - Sù viÖc: - Nh©n vËt: L¹c Long Qu©n vµ - DiÔn biÕn: ¢u C¬. - KÕt qu¶: - Sù viÖc: Gi¶i thÝch nguån gèc - ý nghÜa cña truyÖn. cña ngêi ViÖt Nam. - DiÔn biÕn: 1 + LLQ thuéc nßi rång, con trai thÇn Long N÷... + ¢u C¬ con ThÇn N«ng xinh ®Ñp .... + LLQ vµ ¢u C¬ gÆp nhau, lÊy nhau.... + ¢u C¬ sinh ra bäc tr¨m trøng... + LLQ vµ AC chia con lªn rõng xuèng biÓn... + Con trëng theo AC lªn lµm vua....gi¶i thÝch nguån gèc cña ngêi ViÖt nam. Dµn ý chi tiÕt: 1. Më bµi: Trong kho tµng truyÖn truyÒn thuÕt, cæ tÝch ViÖt Nam ta cã rÊt nhiÒu c©u chuyÖn ly kú, hÊp dÉn.Trong ®ã cã mét c©u chuyÖn gi¶i thÝch nh»m suy t«n nguån gèc cña ngêi ViÖt Nam ta. §ã chÝnh lµ c©u chuyÖn "Con Rång, ch¸u Tiªn" mét c©u chuyÖn mµ em thÝch nhÊt. 2. Th©n bµi: - Giíi thiÖu vÒ L¹c Long Qu©n: con trai thÇn Long N÷, thÇn m×nh rång, sèng díi níc,cã søc khoÎ vµ nhiÒu phÐp l¹... - Giíi thiÖu vÒ ¢u C¬: con cña ThÇn N«ng, xinh ®Ñp tuyÖt trÇn.... - L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ gÆp nhau, yªu nhau råi kÕt thµnh vî chång.... - ¢u C¬ sinh ra bäc tr¨m trøng, në tr¨m con trai.... - LLQ vÒ thuû cung, AC ë l¹i nu«i con mét m×nh... - LLQ vµ AC chia con, kÎ xuèng biÓn, ngêi lªn rõng... - Con trëng cña AC lªn lµm vua....gi¶i thÝch nguån gèc cña ngêi ViÖt Nam. 3. KÕt bµi. C©u chuyÖn trªn lµm em thËt c¶m ®éng. C©u chuyÖn gióp em hiÓu biÕt râ h¬n vÒ nguèn gèc cña ngêi d©n ViÖt Nam chóng ta - gißng gièng Tiªn, Rång. 4. cñng cè, dÆn dß. GV: §Ó lËp ®îc dµn ý cho mét ®Ò v¨n tù sù th× lµm thÕ nµo? VÒ nhµ em h·y kÓ mét c©u chuyÖn kh¸c mµ em thÝch nhÊt? TuÇn 1 Chñ ®Ò 1: V¨n tù sù Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 2 TiÕt 2: Ng«i kÓ vµ lêi kÓ trong v¨n tù sù A/ Môc tiªu bµi häc. Gióp HS hiÓu ng«i kÓ vµ lêi kÓ trong v¨n tù sù lµ rÊt quan träng.V× thÕ trªn c¬ së ®· häc lý thuyÕt Gv nh»m gióp HS n©ng cao nhËn thøc vÒ ng«i kÓ. BiÕt vËn dung ng«i kÓ, lêi kÓ vµo lµm v¨n mét c¸ch linh hoat. RÌn kü n¨ng viÕt v¨n cho HS. B/ ChuÈn bÞ. GV: So¹n gi¸o ¸n chi tiÕt, tµi liÖu tham kh¶o. HS: Häc bµi vµ lµm bµi. C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong giê 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t I/ Ng«i kÓ trong v¨n tù sù GV: Ng«i kÓ lµ g×? HS: Lµ vÞ trÝ giao tiÕp mµ ngêi kÓ sö - Ng«i kÓ thø nhÊt: Tù xng lµ t«i, ngêi kÓ cã thÓ dông ®Ó kÓ chuyÖn. kÓ trùc tiÕp ra nh÷ng g× m×nh nghe, m×nh thÊy, GV: Cã mÊy ng«i kÓ? KÓ tªn gäi ng«i m×nh tr¶i qua, cã thÓ trùc tiÕp nãi ra c¶m tëng, ý kÓ? nghÜ cña m×nh. HS: cã 2 ng«i kÓ: ng«i kÓ thø nhÊt vµ - Ng«i kÓ thø ba: Ngêi tù kÓ dÊu m×nh ®i, ngêi kÓ ng«i kÓ thø 3. cã thÓ linh ho¹t, tù do diÔn ra nh÷ng g× víi nh©n Gv: Nªu t¸c dung cña hai ng«i kÓ vËt. trªn? HS: Dùa vµo SGK tr¶ lêi. * VÝ dô minh ho¹ GV: TruyÒn truyÕt "Con Rång, ch¸u - TruyÒn truyÕt "con Rång, ch¸u Tiªn": §îc kÓ Tiªn" ®îc kÓ theo ng«i thø mÊy? theo ng«i thø ba. HS: KÓ theo ng«i thø ba. - " Bëi t«i ¨n uèng ®iÒu ®é vµ lµm viÖc cã chõng mùc nªn t«i chãng lín l¾m. Ch¼ng bao l©u, t«i ®· trë thµnh mét chµng dÕ thanh niªn cêng tr¸ng. §«i GV: Em h·y cho biÕt ®o¹n v¨n trªn ®- cµng t«i mÉm bãng. Nh÷ng c¸i vuèt ë ch©n, ë îc viÕt theo ng«i kÓ thø mÊy? khoeo cø cøng dÇn vµ nhän ho¾t. ThØnh tho¶ng, HS: §äan v¨n ®îc viÕt theo ng«i kÓ muèn thö sù lîi h¹i cña nh÷ng chiÕc vuèt, t«i co thø nhÊt. c¼ng lªn, ®¹p phanh ph¸ch vµ c¸c ngän cá.Nh÷ng GV: C¨n cø vµo ®©u mµ em biÕt ®îc ngän cá g·y r¹p, y nh cã nh¸t dao võa lia qua. §«i ®iÒu ®ã? c¸nh t«i, tríc kia ng¾n hñn ho¼n, b©y giê thµnh HS: Ngêi kÓ ®· tù xng lµ "t«i". c¸i ¸o dµi kÝn xuèng tËn chÊm ®u«i. Mçi khi t«i GV: Theo em "t«i" ë ®©y lµ t¸c gi¶ T« vò lªn, ®· nghe tiÕng phµnh ph¹ch gißn gi·." Hoµi hay lµ DÕ MÌn? ( T« Hoµi, DÕ MÌn phiªu lu kÝ) HS: DÕ MÌn. GV: Ng«i kÓ cã thÓ thay ®æi ®îc, vËy §o¹n v¨n trªn ®îc kÓ theo ng«i kÓ thø nhÊt. em h·y thay ®æi ng«i kÓ trong ®o¹n C¨n cø vµo tõ "t«i"- ®¹i tõ xng h«. v¨n trªn b»ng ng«i kÓ trø ba? HS: " Bëi DÕ MÌn ¨n uèng ®iÒu ®é vµ lµm viÖc cã chõng mùc nªn anh ta chãng lín l¾m. Ch¼ng bao l©u, MÌn ®· thµnh mét chµng dÕ thanh niªn cêng tr¸ng. §«i cµng mÉm bãng...MÌn 3 co c¼ng lªn... §«i c¸nh DÕ MÌn... Mçi khi MÌn vç c¸nh... tiÕng phµnh - Cho ®o¹n v¨n: "Mét c¸i bãng lÑ lµng tõ trong vôt ph¹ch gißn gi·." ra, r¬i xuèng mÆt bµn.Thanh ®Þnh thÇn nh×n râ: GV: Em h·y thay ®æi ng«i kÓ trong con mÌo giµ cña bµ chµng, con mÌo giµ vÉn ch¬i ®ïa vêi chµng ngµy tríc. Con vËt nÐp ch©n vµo ®o¹n v¨n trªn? HS: Thay tõ "Thanh, chµng" trong m×nh khÏ phe phÈy c¸i ®u«i, råi hai m¾t ngäc th¹ch xanh gi¬ng lªn nh×n ngêi. Thanh mØm cêi ®o¹n v¨n b»ng tõ "t«i". l¹i gÇn vuèt ve con mÌo. (Th¹ch Lam, Díi bãng hoµng lan) "Mét c¸i bãng lÑ lµng, r¬i xuèng mÆt bµn. T«i ®Þnh thÇn nh×n râ: con mÌo giµ cña bµ t«i, con mÌo giµ vÉn ch¬i ®ïa víi t«i ngµy tríc.Con vËt nÐp ch©n vµo m×nh khÏ phe phÈy c¸i ®u«i, råi hai m¾t ngäc th¹ch xanh gi¬ng lªn nh×n ngêi. T«i mØm cêi l¹i gÇn vuèt ve con mÌo." II/ Lêi kÓ trong v¨n tù sù GV: Theo em lêi kÓ trong v¨n tù sù bao gåm nh÷ng lêi v¨n nµo? - Lêi v¨n giíi thiÖu nh©n vËt: giíi thiÖu tªn, hä, lai HS: Lêi v¨n giíi thiÖu nh©n vËt vµ lêi lÞch, tinh t×nh, tµi n¨ng,h×nh d¹ng, quan hÖ, ý v¨n kÓ sù viÖc. nghÜa cña nh©n vËt. GV gi¶ng: V¨n tù sù chñ yÕu lµ v¨n kÓ ngêi vµ viÖc. - Khi kÓ viÖc th× kÓ c¸c hµnh ®éng, viÖc lµm, kÕt GV: VËy theo em khi kÓ ngêi lêi v¨n qu¶ vµ sù thay ®æi do c¸c hµnh ®éng Êy ®em l¹i. nh thÕ nµo?VÝ dô minh ho¹? HS: Ph¶i giíi thiÖu tªn, hä, lai lÞch, quan hÖ, tÝnh t×nh, tµi n¨ng, ý nghÜa cña nh©n vËt. VÝ dô: S¬n Tinh: ë nói T¶n Viªn, cã nhiÒu phÐp l¹. GV: Khi kÓ viÖc th× lêi v¨n nh thÕ nµo? HS: tr¶ lêi theo suy nghÜ. VÝ dô: Thuû Tinh: "h« ma, gäi giã lµm thµnh gi«ng b·o rung chuyÓn c¶ ®Êt trêi, d©ng níc s«ng lªn cuån cuén ®¸nh S¬n Tinh. Níc ngËp ruéng ®ång, níc ngËp nhµ cöa, níc d©ng lªn lng ®åi, sên nói, thµnh Phong Ch©u nh næi lÒnh bÒnh trªn mét biÓn níc." GV: Em h·y dïng lêi v¨n cña m×nh ®Ó kÓ vÒ mét ngêi b¹n cña em? HS:Hä tªn, lai lÞch... H×nh d¸ng... TÝnh t×nh... Tµi n¨ng... Nh÷ng viÖc lµm cña b¹n... KÕt qu¶ cña viÖc lµm mang l¹i... Sù thay ®æi cña hµnh ®éng Êy. GV: NhËn xÐt. 4 4. Cñng cè vµ dÆn dß. TuÇn 2 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Chñ ®Ò 1: V¨n tù sù TiÕt 3: X©y dùng nh©n v©t t×nh tiÕt trong v¨n tù sù. A/ Môc tiªu bµi häc. Trªn c¬ së HS ®· biÕt thÕ nµo lµ sù viªc, nh©n v©t trong v¨n tù sù, GV gióp HS hiÓu ®Æc ®iÓm vµ c¸ch thÓ hiÖn sù viÖc vµ nh©n vËt trong t¸c phÈm tù sù. Hai lo¹i nh©n vËt chñ yÕu: Nh©n vËt chÝnh vµ nh©n vËt phô. RÌn kü n¨ng viÕt v¨n tù sù. B/ ChuÈn bÞ - GV: So¹n bµi, tµi liÖu tham kh¶o. - HS: Häc bµi vµ lµm bµi. C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè. 2. KiÓm tra bµi cò: ? theo em trong v¨n tù sù cã mÊy ng«i kÓ?®ã lµ nh÷ng ng«i kÓ nµo? 3. Bµi míi: Trong t¸c phÈm tù sù bao giê còng ph¶i cã viÖc, cã ngêi.§ã lµ sù viÖc vµ nh©n vËt hai ®Æc ®iÓm cèt lâi cña t¸c phÈm tù sù. Nhng vai trß, tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña nh©n vËt vµ sù viÖc trong t¸c phÈm tù sù nh thÕ nµo? Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn ra? Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng nã cho hay, cho sopãng ®äng trong bµi viÕt cña m×nh, chóng ta cïng t×m hiÓu bµi h«m nay. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung 1. Sù viÖc trong t¸c phÈm tù sù GV: Em h·y cho biÕt trong t¸c phÈm * 4 sù viÖc: tù sù cã mÊy sù viÖc? H·y chØ râ? + Sù viÖc khëi ®Çu. HS: Tù tr×nh bµy. + Sù viÖc ph¸t triÓn. GV: em h·y chØ râ c¸c sù viÖc ®ã + Sù viÖc cao trµo. trong v¨n b¶n S¬n Tinh, Thuû Tinh? + Sù viÖc kÕt thóc. HS: + Sù viÖc khëi ®Çu: Vua Hïng kÐn rÓ. + Sù viÖc ph¸t triÓn: Hai thÇn ®Õn cÇu h«n Vua Hïng ra ®iÒu kiÖn kÐn rÓ. S¬n Tinh ®Õn tríc, ®îc vî + Sù viÖc cao trµo: Thuû Tinh thua cuéc, ghen tu«ng, dang níc ®¸nh S¬n Tinh. Hai thÇn ®¸nh nhau hµng th¸ng trêi, cuèi cïng Thuû Tinh thua , rót vÒ. + Sù viÖc kÕt thóc: H»ng n¨m Thuû Tinh l¹i d©ng níc ®¸nh S¬n Tinh, nhng ®Òu thua. Gv: Sù viÖc trong t¸c phÈm tù sù cã mÊy yÕu tè? HS: Cã 6 yÕu tè. * YÕu tè trong v¨n tù sù: 5 + Ai lµm(nh©n vËt). + X¶y ra ë ®©u?(kh«ng gian, ®Þa ®iÓm) GV: Em h·y chØ râ 6 yÕu tè trong + X¶y ra lóc nµo?(thêi gian) truyÖn S¬n Tinh, Thuû Tinh? + V× sao l¹i x¶y ra?(nguyªn nh©n) HS: + Hïng V¬ng, S¬n Tinh, Thuû + X¶y ra nh thÕ nµo?(diÔn biÕn, qu¸ tr×nh). Tinh. + KÕt qu¶ ra sao? + ë Phong ch©u, ®Êt cña vua Hïng. + Thêi gian x¶y ra: Thêi vua Hïng. + Nguyªn nh©n: Nh÷ng trËn ®¸nh nhau dai d¼ng cña hai thÇn h»ng n¨m. + KÕt qu¶: Thuû Tinh thua nhng kh«ng cam chÞu. H»ng n¨m cuéc chiÕn gi÷a hai thÇn vÉn x¶y ra. 2. Nh©n vËt trong t¸c phÈm tù sù. GV: Nh©n vËt trong t¸c phÈm tù sù lµ ai? - Lµ kÎ võa thùc hiÖn c¸c sù viÖc võa lµ kÓ ®îc nãi HS: tr¶ lêi theo suy nghÜ. tíi, ®îc biÓu d¬ng hay bÞ lªn ¸n. GV: Theo em cã mÊy kiÓu nh©n vËt? §ã lµ kiÓu nh©n vËt nµo? HS: Hai kiÓu nh©n vËt: Nh©n vËt chÝnh - Cã hai kiÓu nh©n vËt: vµ nh©n vËt phô. + Nh©n vËt chÝnh. GV: Nh©n vËt trong v¨n tù sù ®îc kÓ + Nh©n vËt phô. ntn? HS: §îc gäi tªn, ®Æt tªn, giíi thiÖu lai * VÝ dô minh ho¹: TruyÖn S¬n Tinh, Thuû Tinh. lÞch, tÝnh t×nh, tµi n¨ng. - Nh©n vËt ®îc giíi thiªu: Hung V¬ng, S¬n Tinh, GV: Em h·y lÊy VD ®Ó minh ho¹ cho Thuû Tinh, MÞ N¬ng... nh÷ng vÊn ®Ò trªn? - Nh©n v©t chÝnh: S¬n Tinh vµ Thuû Tinh. HS: lÊy VD. - Nh©n vËt ®îc nãi tíi nhiÒu nhÊt: Thuû Tinh. - Nh©n vËt phô: Hïng V¬ng, MÞ N¬ng. 4. Cñng cè, dÆn dß. GV: ? em h·y nh¾c l¹i nh÷ng sù viÖc trong t¸c phÈm tù sù? T¸c phÈm tù sù cã nh÷ng yÕu tè nµo? ? trong t¸c phÈm tù sù cã nh÷ng nh©n vËt nµo? nh©n vËt ®îc thÓ hiÖn qua nh÷ng mÆt nµo? Gv: VÒ nhµ em h·y t×m nh÷ng yÕu tè,sù viÖc, nh©n vËt chÝnh, nh©n vËt phô trong truyÖn Th¸nh Giãng,Con Rång, ch¸u Tiªn? TuÇn 2 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 6 Chñ ®Ò 1: v¨n tù sù TiÕt 4: KÓ chuyÖn ®êi thêng. A/ Môc tiªu bµi häc. Trªn c¬ së häc lý thuyÕt, GV gióp c¸c em chuyªn s©u h¬n vµo thÓ lo¹i kÓ chuyÖn ®êi thêng.Qua ®ã c¸c em tù t×m hiÓu ®Ò, t×m ý, ph¬ng híng chuÈn bÞ viÕt bµi. RÌn kü n¨ng viÕt v¨n kÓ chuyÖn ®êi thêng. B/ ChuÈn bÞ - GV: So¹n gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o. - HS: Häc bµi vµ lµm bµi. C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè . 2. KiÓm tra bµi cò:?Em h·y nªu nh÷ng sù viÖc cã trong v¨n tù sù? V¨n tù sù cã nh÷ng yÕu tè nµo? ?Trong v¨n tù sù cã mÊy kiÓu nh©n vËt? Nh©n vËt ®îc thÓ hiÖn qua nh÷ng mÆt nµo? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t GV: Theo em hiÓu thÕ nµo lµ kÓ I/ KÓ chuyÖn ®êi thêng lµ g×? chuyÖn ®êi thêng? - KN: Lµ kÓ vÒ nh÷ng c©u chuyÖn hµng ngµy tõng HS:Tr¶ lêi theo suy nghÜ. tr¶i qua, tõng gÆp víi nh÷ng ngêi quen hay l¹ nhng ®Ó l¹i nh÷ng ©n tîng, c¶m xóc nhÊt ®Þnh nµo ®ã. GV: Theo em kÓ chuyÖn ®êi thêng cÇn - Yªu cÇu: Mét trong nh÷ng yªu cÇu hµng ®Çu yªu cÇu g×? cña kÓ chuiyÖn ®êi thêng lµ nh©n vËt vµ sù viÖc cÇn ph¶i hÕt søc ch©n thùc,kh«ng nªn bÞa ®Æt, thªm th¾t tuú ý. GV: ghi ®Ò lªn b¶ng. HS: chÐp ®Ò vµo vë. GV: Híng dÉn cho HS lµm ®Ò 1. GV:§Ò bµi yªu cÇu ®iÒu g×: HS: KÓ vÒ ngêi b¹n míi quen. GV: Më bµi cÇn nãi ®îc ®iÒu g×? HS: T¹o ra mét t×nh huèng tù nhiªn ®Ó giíi thiÖu ngêi b¹n míi quen. GV: nhËn xÐt vµ kÕt luËn. II/ §Ò. 1. §Ò 1: Em h·y kÓ vÒ mét ngêi b¹n mµ em míi quen? 2. §Ò 2: Em h·y kÓ vÒ thÇy gi¸o(c« gi¸o) cña em? II/ Dµn bµi. 1. §Ò 1. a, Më bµi: Trong mét lÇn ®i häc muén, ph¶i ®øng ngoµi cæng trêng trong khi c¸c b¹n ®ang chµo cê, t«i ®· quen Hoa - mét c« b¹n còng ®i muén, ph¶i ®øng chê ngoµi cæng nh m×nh. b/ Th©n bµi GV: phÇn th©n bµi cÇn nãi ®îc vÊn ®Ò - Lý do: V× ®au bông nªn em ®Õn trêng muén... g×? - T×nh huèng: xin b¸c b¶o vÖ víi lý do chÝnh ®¸ng HS: - Ph¸c qua vµi nÐt næi bËt vÒ h×nh nhng còng kh«ng ®îc, tøc qu¸ ®¸ hßn sái, kh«ng d¸ng bªn ngoµi... may vµo ch©n mét b¹n còng ®i muén nh em.... - KÓ chi tiÕt t×nh huèng gÆp b¹n.... + Lêi xin lçi cña em víi b¹n ®ã - Sau ®ã lµ giai ®o¹n giao tiÕp gi÷a em - KÕt b¹n th©n víi b¹n ®ã: giíi thiÖu tªn m×nh, qua vµ b¹n míi quen.... ®ã hái tªn b¹n ®Ó kÕt th©n. GV: PhÇn kÕt bµi em nãi ®îc vÊn ®Ò + Ngêi b¹n ®ã tªn Lan, ë xãm 2, ®ang häc líp g×? 6C... HS: Mong íc t×nh b¹n ngµy cµng tèt + Lan rÊt dÞu dµng, giäng nãi nghe rÊt Êm... 7 ®Ñp - gióp ®ì nhau trong häc tËp. + §«i m«i lóc nµo còng në nô cêi.... - Lan nhanh nhÑn trong mäi lÜnh vùc...nhÊt lµ trong häc tËp: Bµi khã hái Lan, b¹n Êy gi¶ng nhanh mµ l¹i dÔ hiÓu...chÝnh v× thÕ mµ t×nh b¹n gi÷a em vµ Lan cµng g¾n bã h¬n... c, KÕt bµi. T«i rÊt vui khi ®îc lµm b¹n víi Lan. Lµm b¹n víi Lan, t«i häc tõ b¹n Êy bao nhiªu ®iÒu. T«i vµ Lan m·i m·i lµ b¹n th©n cña nhau. 2. §Ò 2 GV: Yªu cÇu cña ®Ò lµ g×? HS: KÓ vÒ thÇy gi¸o( c« gi¸o) mµ em kÝnh mÕn. GV: Theo em më bµi nªn nãi nh÷ng g×? HS: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ngêi thÇy gi¸o(c« gi¸o) mµ em kÝnh mÕn hoÆc yªu quý. a, Më bµi " Ngêi thÇy nh mét con ®ß §a kh¸ch sang s«ng råi mét m×nh quay trë l¹i" ®ã lµ h×nh ¶nh thÇy gi¸o mµ t«i kh«ng bao giê quªn - thÇy Hïng b, Th©n bµi - H×nh d¸ng: ThÇy kho¶ng 40 tuæi, vÉn cßn nhanh nhÑn... GV:Th©n bµi em nãi vÒ ®iÒu g×? + Lµ mét «ng gi¸o lµng, cã kho¶ng 15 n¨m trong HS:- Ph¸c qua vµi nÐt vÒ h×nh d¸ng nghÒ... bªn ngoµi cña thÇy gi¸o(c« gi¸o): gi¶n + ¡n mÆc gi¶n dÞ... dÞ, nhanh nhÑn... - KØ niÖm: - kÓ chi tiÕt nh÷ng kû niÖm th©n thiÕt + b¶n th©n t«i lµ mét HS dèt... g¾n bã víi thÇy gi¸o(c« gi¸o): trong + §îc thÇy ®Ó ý vµ quan t©m nhiÒu h¬n: ngoµi giê häc t©p, trong ®êi sèng... lªn líp, nh÷ng lóc ë nhµ thÇy ®Õn nhµ kÌm ... + KÕt qu¶:n¨m Êy t«i tõ mét HS dèt v¬n lªn lµ HS giái cña líp... +Trong cuéc sèng thêng ngµy: thÇy sèng rÊt ®¹m b¹c, yªu c©y c¶nh, lu«n ch¨m sãc th¬ng yªu nh÷ng ngêi trong g®... c, KÕt bµi T«i tÊt biÕt ¬n thÇy. Nhê thÇy mµ t«i häc giái h¬n rÊt nhiÒu.NÕu mai ®©y thµnh c«ng trong c«ng viÖc GV: PhÇn kÕt bµi em thÓ hiÖn ®iÒu g×? th× em sÏ m·i m·i nhí ¬n ngêi thÇy mµ em yªu HS: Mong gi÷ m·i h×nh ¶nh cña thÇy quý. gi¸o(c« gi¸o) kÝnh mÕn. 4. Cñng cè, dÆn dß. GV: ? Em hiÓu kÓ chuyÖn ®êi thêng lµ nh thÕ nµo? GV: VÒ nhµ em h·y viÕt hai ®Ò trªn thµnh bµi v¨n hoµn chØnh. 8 TuÇn 3 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Chñ ®Ò 1: v¨n tù sù TiÕt 5: KÓ chuyÖn tëng tîng A/ Môc tiªu bµi häc Gióp HS bíc ®Çu n¾m ®îc néi dung, yªu cÇu cña kÓ chuyÖn s¸ng t¹æ møc ®é ®¬n gi¶n Gióp HS hiÓu ®îc vai trß cña tëng tîng trong v¨n tù sù. BiÕt vËn dông trong bµi lµm. B/ ChuÈn bÞ - GV: So¹n bµi, tµi liÖu tham kh¶o. - HS: Häc bµi vµ lµm nµi. C/ TiÕn tr×nh ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè. 2. KiÓm tra bµi cò: ? em h·y kÓ vÒ mét ngêi b¹n than cña em? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t I/ Lý thuyÕt GV: Em hiÓu kÓ chuyÖn tëng tîng lµ g×? HS: Lµ nh÷ng truyÖn do ngêi kÓ nnghÜ ra b»ng trÝ tëng tîng cña m×nh, kh«ng cã s½n trong s¸ch vë hay trong thùc tÕ, nhng cã mét ý nghÜa nµo ®ã. GV: Nªu ®Æc ®iÓm cña kÓ truyÖn tëng tîng? HS: TruyÖn tëng tîng ®îc kÓ ra mét phÇn dùa vµo nh÷ng ®iÒu cã thËt, cã ý nghÜa, råi tëng tîng thªm ra cho thó vÞ vµ lµm cho ü nghÜa thªm næi bËt. II/ LuyÖn tËp 1. Bµi 1: Em h·y tëng tîng cuéc ®ä søc gi÷a S¬n Tinh vµ Thuû Tinh trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay víi m¸y ñi, m¸y xóc, xi m¨ng cèt thÐp... GV: Më bµi cÇn nãi nh÷ng g×? a. Më bµi HS: Cuéc chiÕn gi÷a ST vµ TT rÊt d÷ déi, víi ®ñ c¸c lo¹i vò khÝ - Giíi thiÖu trËn ®¸nh gi÷a hiÖn ®¹i, hßng tiªu diÖt lÉn nhau ®Ó cíp MÞ N¬ng... ST vµ TT víi nhiÒu thø vò khÝ GV: Th©n bµi em cÇn nãi nh÷ng g×? hiÖn ®¹i HS: TT ®em lÔ vËt ®Õn muén kh«ng lÊy ®îc MÞ N¬ng bÌn ®em b. Th©n bµi: xe léi níc, xe t¨ng tÊn c«ng... - nguyÖn nh©n ST vµ TT ®µnh - ST : dïng m¸y bay trót bom... nhau - T¨ng thªm qu©n TT dïng ®iÖn tho¹i di ®éng gäi cho c¸ sÊu, c¸ - Trong trËn chiÕn ST vµ TT mËp ®em thªm m¸y xóc, m¸y ñi ®Õn .... dung nh÷ng lo¹i vò khÝ nµo? - TrËn chiÕn rÊt ¸c liÖt, bôi khãi, tiÕng kªu vang.... - TT ®iÒu qu©n ra sao? - TT kh«ng tiªu diÖt ®îc ST... - ST øng phã thÕ nµo? GV: NHËn xÐt vµ kÕt luËn. - KÕt qu¶ cuèi cïng ntn? GV: PhÇn kÕt bµi ntn? c. KÕt bµi: HS: TT ®em lßng o¸n hËn, hµng n¨m vÉn cho qu©n vµ m¸y bay Hµng n¨m TT vÉn ®¸nh ST. dß la...cã c¬ héi l¹i chiÕn ®Êu. GV: Sau khi cho HS ghi dan bµi chi tiÕt GV cho HS lµm bµi ra giÊy nh¸p? 9 HS: Lµm Bµi (trong vßng 15 phót) GV: Sau 15 phót GV gäi HS tr×nh bµy tríc líp? HS: 3-4 HS tr×nh bµy GV: NhËn xÐt vµ kÕt luËn GV: Cho HS tham kh¶o bµi lµm sau: Bµi tham kh¶o Mét cuéc chiÕn gi÷a ST vµ TT diÔn ra rÊt d÷ déi, víi ®ñ c¸c lo¹i vò khÝ hiÖn ®¹i, hßng tiªu diÖt lÉn nhau, ®Ó tranh cíp nµng MÞ N¬ng xinh ®Ñp con vua Hïng V¬ng thõ mêi t¸m. Do mang lÔ vËt ®Õn chËm kh«ng lÊy ®îc MÞ N¬ng, Thuû Tinh tøc giËn bÌn ®em xe t¨ng, m¸y bay, xe léi níc tÊn c«ng MÞ N- HS: Nghe ¬ng. ®Ó b¶o vÖ thµnh qu¶ cña m×nh võa ®¹t ®îc, S¬n Tinh ®· dïng m¸y bay chiÕn ®Êu trót bom tíi tÊp xuèng ®éi qu©n cña Thuû Tinh. T¨ng thªm viÖn trî, Thuû Tinh ®· dïng ®iÖn tho¹i di ®éng gäi c¸ sÊu , c¸ mËp, ®em thªm m¸y xóc, m¸y ñi hßng san b»ng dinh luü cña S¬n Tinh.Bôi khãi bay mï mÞt, nh÷ng tiÕng næ long trêi, c©y cèi ng¶ nghiªng, nhµ cöa sËp ®æ. TiÕng kªu vang c¶ ®Êt trêi, nhng cuéc chiÕn vÉn diÔn ra ¸c liÖt vµ kÐo dµi hµng mÊy th¸ng liÒn. M¹c dï Thuû Tinh ®· huy ®éng tèi ®a c¸c lo¹i vò khÝ tèi t©n, nhng kh«ng sao tiªu diÖt ®îc S¬n Tinh.Cuèi cïng Thuû Tinh ph¶i rót qu©n vÒ níc. Tõ ®ã hµng n¨m Thuû Tinh vÉn cha v¬i lßng o¸n hËn nªn thØnh tho¶ng cho m¸y bay dß la vµ th¶ bom xuèng thµnh phè lµng m¹c lµm h h¹i mïa mµng, nhµ cöa hßng tiªu diÖt nÒn kinh tÕ cña S¬n Tinh. 2. bµi 2:KÓ l¹i mêi n¨m sau em vÒ th¨m l¹i trêng cò hiÖn nay, tëng tîng nh÷ng ®æi thay cã thÓ x¶y ra 4. Cñng cè, dÆn dß: GV: Kh¸i qu¸t toµn bµi. VÒ nhµ lµm ®Ò bµi trªn TuÇn 3 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Chñ ®Ò 1: V¨n tù sù TiÕt 6: ¤n tËp v¨n kÓ chuyÖn. A/ Môc tiªu bµi häc. Gióp HS hÖ thèng l¹i kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n tù sù. RÌn kü n¨ng c¶m thô v¨n. BiÕt c¸ch lµm bµi v¨n tù sù B/ ChuÈn bÞ: - GV: So¹n gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o. 10 - HS: Häc bµi vµ lµm bµi. C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. 1. æn ®Þnh tæ chóc: KiÓm tra sü sè líp 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: Theo em v¨n tù sù lµ g×? em h·y lÊy VD? HS: V¨n tù sù lµ kÓ ngêi vµ viÖc. - VD: TruyÖn ST,TT kÓ vÒ ST vµ TT®ång thêi kÓ viÖc TT ®¸nh ST ®Ó dµnh l¹i MÞ N¬ng Néi dung cÇn ®¹t 1. Sù viÖc vµ nh©n vËt trong v¨n tù sù GV:Cho HS ®äc truyÖn "Hoµng ®Õ hä Mai" trong STK. HS: §äc GV: chñ ®Ò cña truyÖn trªn ca ngîi ai? 2. chñ ®Ò vµ dµn bµi trong v¨n t HS: ca ngîi anh hïng khëi nghÜa n«ng d©n Mai H¾c §Õ. Tõ ®ã, ca ngîi truyÒn thèng ®Êu tranh chèng ngo¹i x©m cña d©n téc. - TruyÖn "Hoµng ®Õ hä Mai" GV: H·y chØ ra ba phÇn: Më bµi, Th©n bµi, kÕt bµi? HS: - Më bµi: Tõ ®Çu ®Õn "...mÑ giµ": Giíi thiÖu hoµn c¶nh ®Êt níc vµ giíi thiÖu Mai Thóc Loan. - Th©n bµi: tiÕp ®Õn "...bá vÒ níc": Nh©n d©n bÞ bãc lét khæ cùc ®· ®øng dËy díi sù chØ ®¹o cña Mai H¾c §Õ vµ ®· th¾ng lîi bíc ®Çu. - KÕt bµi: §o¹n cßn l¹i: Mai Tóc Loan lªn ng«i hoµng ®Õ vµ tiÕp tôc chiÕn ®Êu chèng ngo¹i x©m b¶o vÖ ®Êt níc. GV: theo em v¨n tù sù cã mÊy ng«i kÓ? 3. Ng«i kÓ trong v¨n tù sù HS: Cã hai ng«i kÓ: - Ng«i thø nhÊt vµ ng«i thø ba. GV: TruyÖn " Con Rång, ch¸u Tiªn" ®îc kÓ theo ng«i thø mÊy? - ng«i thù nhÊt. HS: Ng«i thø ba. - ng«i thø ba. GV: §äc mét ®oan truyÖn " DÕ MÌn phiªu lu ký" cña T« Hoµi vµ yªu cÇu HS cho biÕt truyÖn ®îc kÓ theo ng«i thø mÊy? HS: TruyÖn ®îc kÓ theo ng«i thø nhÊt. 4. §Ò bµi: Em h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn mµ em thÝch nhÊt b»ng lêi v¨n cña em? Dµn bµi a. Më bµi GV: Yªu cÇu HS lµm më bµi ra giÊy nh¸p? HS: lµm bµi. GV: TH©n bµi cÇn nãi nh÷ng g×? b. Th©n bµi HS: - truyÖn " S¬n Tinh, Thuû Tinh" - Hoµn c¶nh Vua Hïng kÐn rÓ. - Cã ST,TT ®Õn cÇu h«n. - Vua Hïng Ra ®iÒu kiÖn kÐn rÓ.... - ST ®Õn tríc lÊy ®îc MÞ N¬ng, ríc vÒ nói.... - TT ®Õn sau kh«ng lÊy ®îc ®em qu©n ®uæi ®¸nh ST ®Ó cíp MÞ N¬ng vÒ... - KÕt qu¶: Thµnh Phong Ch©u.... 11 - TT thua ®µnh rót qu©n vÒ... - Hµng n¨m TT d©ng níc ®¸nh ...... GV: NhËn xÐt GV: KÕt bµi ntn? HS: tô lµm ra giÊy nh¸p. c. kÕt bµi: GV: Yªu cÇu HS lµm hoµn chØnh bµi lµm HS: Lµm bµi. 4. Cñng cè vµ dÆn dß: GV: VÒ nhµ lµm ®Ò bµi trªn. TuÇn 4 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Chñ ®Ò 2: Tõ lo¹i TiÕt 1: Danh tõ A/ Môc tiªu bµi häc Gióp HS n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña danh tõ. C¸c nhãm danh tõ chØ ®¬n vÞ vµ danh tõ chØ sù vËt BiÕt vËn dung vµo bµi tËp B/ ChuÈn bÞ - GV: So¹n gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o - HS: Häc bµi C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi 3. Bµi míi: Ho¹t ®äng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t I/ §Æc ®iÓm 1. DT chØ ngêi, thùc vËt, ®éng GV; Em h·y lÊy mét sè DT chØ ngêi? vËt, ®å vËt. HS: Cha, mÑ, anh em, ®«ng chÝ, c«ng nh©n, häc sinh, c¸n bé, bé ®éi... GV: Em h·y lÊy mét sè DT chØ ®éng vËt? HS: Chim choc, bå c©u, vÞt, gµ, tr©u, c¸,voi, chã, lîn... GV: Em h·y lÉy mét sè DT chØ thùc vËt? HS: c©y cèi, cam quýt, chuèi, xoµi,m¨ng côt... GV: EM h·y l©y mét sè DT chØ ®å vËt? HS: Bµn, ghÕ, s¸ch, bót... 2. C¸c nhãm cña Dt a. DT chØ ®¬n vÞ tù nhiªn GV: Em h·y lÊy mét sè DT chØ ®¬n vÞ tù nhiªn? HS: Ba con tr©u. 12 - Mét viªn quan. con, viªn lµ DT chØ ®¬n vÞ tù nhiªn. b. DT chØ ®¬n vÞ quy íc * DT chØ ®¬n vÞ chÝnh x¸c: GV: LÊy mét sè DT chØ ®¬n vÞ chÝnh x¸c? HS: - S¸u t¹ thãc. - Ba c©n khoai. " t¹, c©n" lµ Dt chØ ®¬n vÞ chÝnh x¸c. GV: LÊy mét sè DT chØ ®¬n vÞ íc chõng? HS: Ba thóng g¹o rÊt ®Çy thóng" lµ DT chØ ®¬n vÞ íc chõng. II/ LuyÖn tËp 1. bµi tËp tr¾c nghiÖm. GV: Gh¹ch díi nh÷ng DT trong c©u sau? " C©y bót thÇn lµ truyÖn cæ tÝch vÒ nh©n vËt cã tµi n¨ng kú l¹" 2. bµi 2 HS: suy nghÜ tr¶ lêi GV: LiÖt kª mét sè Dt chØ sù vËt mµ em biÕt. §Æt c©u víi mét trong nh÷ng DT Êy? HS: - Nhµ, ca, bµn, ghÕ, chai, lä... - §Æt c©u: + Nhµ cöa cña anh sao bÈn thÕ. 3. Bµi 3 + C¸i bµn nµy cã bèn ch©n. H·y liÖt kª nh÷ng tõ lo¹i chuyªn ®øng tríc Dt chØ ngêi, ®å vËt? GV:Yªu cÇu HS ®äc §Ò bµi? HS: §äc GV:Yªu cÇu HS lµm bµi? HS: - Tõ lo¹i chuyªn ®øng tríc DT chØ ngêi: anh, chÞ, «ng, ngµi... - Tõ lo¹i chuyªn ®øng tríc DT chØ ®å v©t: hoa, qu¶, tê, chiÕc... 4. Bµi tËp 4. H·y liÖt kª c¸c DT chØ ®¬n vÞ quy íc chÝnh x¸c, íoc chõng? GV: Yªu cÇu HS ®äc Bµi tËp? HS: §äc GV: Yªu cÇu HS lµm ra giÊy nh¸p. HS: Lµm bµi. GV: Gäi 1-2 HS lªn b¶ng lµm bµi. HS: - DT chØ ®¬n vÞ quy íc chÝnh x¸c: Ki- l«- gam, t¹, tÊn, met... - DT chØ ®¬n vÞ quy íc íc chõng: vµi, ®µn, mí... GV: NhËn xÐt bµi lµm cña HS . 4. cñng c« vµ dÆn dß: GV: Theo em DT cã mÊy lo¹i? ? DT chØ ®¬n vÞ quy íoc cã mÊy lo¹i? GV; Häc bµi vµ lµm bµi. 13 TuÇn 4 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Chñ ®Ò 2: Tõ lo¹i TiÕt 2: Côm danh tõ A/ Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña côm DT CÊu t¹o cña côm Dt BiÕt øng dông vµo bµi tËp B/ ChuÈn bÞ. - Gv: So¹n bµi, tµi liÖu tham kh¶o. - HS: Häc bµi vµ lµm bµi theo híng dÉn C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè. 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong giê. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: Côm danh tõ lµ g×? HS: Lµ tæ hîp tõ do danh tõ vµ mét sè tõ ng÷ phô thuéc nã t¹o thµnh. GV:Em h·y so s¸nh nghÜa cña côm danh tõ vµ nghÜa cña danh tõ? HS: NghÜa cña côm danh tõ ®Çy ®ñ h¬n nghÜa cña danh tõ. GV: CDT cã cÊu tróc ng÷ ph¸p ntn? HS: Ho¹t ®éng nh mét danh tõ. GV: Theo em CDT cã cÊu tróc ntn? HS: PhÇn phô tríc, phÇn trung t©m vµ phÇn phô sau. GV: Em h·y viÕt cÊu t¹o cña CDT b»ng m« h×nh? HS: PhÇn sau PhÇn tríc PhÇn trung t©m t1 t2 T1 T2 s1 s2 Néi dung cÇn ®¹t 1. Côm danh tõ lµ g×? - KN: - §Æc ®iÓm: +Ng÷ nghÜa: +Ng÷ ph¸p: 2. CÊu t¹o cña côm danh tõ. 3. Bµi tËp. a. Bµi tËp 1 Khoanh vµo c©u GV: Dßng nµo díi ®©y nªu ®óng m« h×nh cÊu tróc cña côm tr¶ lêi ®óng nhÊt? danh tõ? A. CDT lµ tæ hîp tõ cß m« h×nh cÊu tróc phøc t¹p h¬n DT. B. CDT lµ tæ hîp DT cã m« h×nh cÊu tróc gåm 2 phÇn: PhÇn - §¸p ¸n: D tríc vµ phÇn trung t©m. C. CDT lµ lo¹i tæ hîp DT cã m« h×nh cÊu tróc gåm 2 phÇn: 14 PhÇn trung t©m vµ phÇn sau. D. CDT lµ lo¹i tæ hîp DT cã m« h×nh cÊu tróc gåm 3 phÇn: PhÇn tríc, phÇn trung t©m vµ phÇn sau. GV: Trong c¸c CDT sau, côm nµo cã ®ñ cÊu tróc 3 phÇn? A. Mét lìi bóa. B. Chµng trai kh«i ng« tuÊn tó Êy. C. TÊt c¶ c¸c b¹n HS líp 6. D. ChiÕc thuyÒn c¾m cê ®u«i nheo. b. Bµi tËp 2 - §¸p ¸n: C c. Bµi tËp 3 GV: Trong c¸c CDT sau côm nµo chØ cã mét thµnh tè trong phÇn trung t©m? A. Mét chµng trai kh«i ng« tuÊn tó. B. Tóp lÒu. - §¸p ¸n: B C. Nh÷ng em HS. D. ChiÕc thuyÒn c¾m cê ®u«i nheo. d. Bµi tËp 4 GV: H·y cho nh÷ng CDT sau vµo m« h×nh cÊu t¹o cña CDT? - lµng Êy - ba thóng g¹o nÕp - ba con tr©u ®ùc - ba con tr©u Êy - chÝn con - n¨m sau - c¶ lµng HS: PhÇn tríc PhÇn trung t©m PhÇn sau t1 t2 T1 T2 s1 s2 Lµng Êy ba thóng g¹o nÕp c¶ lµng ba con tr©u ®ùc ba con tr©u Êy chÝn con n¨m sau GV: NhËn xÐt c¸ch lµm cña HS. 4. Cñng cè, dÆn dß. GV: - vÒ nhµ lµm bµi tËp cßn l¹i 15 TuÇn 5 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Chñ ®Ò 2: Tõ lo¹i TiÕt 3: §éng tõ. A/ Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc vÒ ®éng tõ. BiÕt ph¸t hiÖn vµ vËn dông ®éng tõ vµo bµi lµm v¨n cña m×nh. BiÕt c¸ch sö dông ®éng tõ. B/ ChuÈn bÞ cña GV- HS. - GV: So¹n gi¸o ¸n vµ tµi liÖu tham kh¶o - HS: Häc bµi vµ so¹n bµi. C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè. 2. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ cum danh tõ? Cho VD? ?CDT cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? LÊy mét côm danh tõ vµ sau ®ã ®iÒn vµo m« h×nh cÊu t¹o? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t 1. §Æc ®iÓm cña ®éng tõ GV: §éng tõ lµ g×? HS: Lµ nh÷ng tõ chØ hµnh ®éng, tr¹ng th¸i cña sù vËt. GV: H·y t×m §T trong c©u sau? " Trong trêi ®Êt, kh«ng g× quý b»ng h¹t g¹o.[...] H·y lÊy g¹o lµm b¸nh - VD:mµ lÔ Tiªn v¬ng. HS: LÊy, lµm, lÔ. - Sù kh¸c biÖt gi÷a DT vµ GV: Gi÷a DT vµ §T cã sù kh¸c biÖt nh thÕ nµo? HS: - DT: + Kh«ng kÕt hîp víi ®·, sÏ. ®ang, còng, vÉn, chí, §T: ®õng... + Thêng lµm chñ ng÷ trong c©u. + Khi lµm VN ph¶i cã tõ lµ ®øng tríc. - §T: + Cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi ®·, sÏ, ®ang, còng, vÉn, h·y, chí, ®õng... +Thêng lµm VN trong c©u. + Khi lµm chñ ng÷, mÊt kh¶ n¨ng kÕt hîp víi ®·, sÏ, ®ang, còng, vÉn, h·y, chí, ®õng... GV: Em h·y lÉy VD mµ §T kÕt hîp víi tõ h·y, vÉn, sÏ, ®ang? HS: H·y häc, vÉn lµm, sÏ ®i, ®ang ®Õn. GV: LÊy §T thêng lµm VN trong c©u? HS: T«i häc. GV: LÊy VD vÒ §T lµm CN? HS: Häc tËp lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu cña HS. §T 2. C¸c lo¹i §T: GV: §T cã nh÷ng lo¹i nµo? + §t t×nh th¸i. HS: §T cã 2 lo¹i: + §T chØ hµnh ®éng, tr¹ng - §T t×nh th¸i( thêng ®ßi hái c¸c §T kh¸c ®i kÌm). - §T chØ hµnh ®éng, tr¹ng th¸i(Kh«ng ®ßi hái c¸c §T kh¸c ®i th¸i 16 kÌm). Bao gåm 2 lo¹i nhá: + §T chØ hµnh ®éng( tr¶ lêi c©u hái Lµm g×?) + §T chØ tr¹ng th¸i( tr¶ lêi c©u hái Lµm sao?, ThÕ nµo?) 3. LuyÖn tËp. a. Bµi tËp 1. Khoanh vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt? GV: Dßng nµo sau ®©y kh«ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña §T? A. Thêng lµm VN trong c©u. B. Cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi ®·, sÏ, ®ang, còng, vÉn, chí C. Khi lµm CN mÊt kh¶ n¨ng kÕt hîp víi ®·, sÏ, ®ang, còng, - §¸p ¸n: D vÉn, chí D. Thêng lµm thµnh phÇn phô trong c©u b. Bµi tËp 2. GV: §T lµ nh÷ng tõ kh«ng tr¶ lêi cho c©u hái nµo sau ®©y? A. C¸i g×? B. Lµm g×? C. ThÕ nµo? D. Lµm sao? - §¸p ¸n: A c. Bµi tËp 3 GV: Tõ ng÷ nµo cã thÓ ®iÒn vµo chç trèng thÝch hîp cho c©u v¨n " Bµ cho lµ hæ ... ¨n thÞt m×nh, run sî kh«ng... nhóc nhÝch"? - §¸p ¸n: A,C A. ®Þnh B. ®õng C. d¸m D. s¾p HS: " Bµ cho lµ hæ ®Þnh ¨n thÞt m×nh, run sî kh«ng d¸m nhóc nhÝch"? d. Bµi tËp 4 GV: X¸c ®Þnh vµ ph©n lo¹i c¸c §T trong c¸c c©u sau: a. Anh d¸m lµm kh«ng? b. Nã toan vÒ quª. c. Nam §Þnh ®i Hµ Néi d. B¾c muèn viÕt th. e. §«ng ph¶i thi l¹i. g. S¬n cÇn häc ngo¹i ng÷. h. Hµ nªn ®äc s¸ch. i. Giang ®õng khãc HS: + §T t×nh th¸i: d¸m, ®Þnh, muèn, ph¶i, cÇn, nªn, ®õng. + §T hµnh ®éng: lµm, vÒ, ®i, viªt, thi, häc, ®äc, khãc 4. Cñng cè, dÆn dß TuÇn 5 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Chñ ®Ò 2: Tõ lo¹i TiÕt 4: Côm ®éng tõ. A/ Môc tiªu cÇn ®¹t. - Gióp HS n¾m v÷ng kh¸i niÖm vµ cÊu t¹o cña C§T. 17 - N©ng cao kiÕn thøc vÒ C§T. - RÌn kü n¨ng nhËn biÕt vµ vËn dông C§T khi nãi, viÕt. B/ ChuÈn bÞ cña GV - HS. - GV: So¹n bµi, tµi liÖu tham kh¶o. - HS: Häc bµi, lµm bµi. C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè. 2. KiÓm tra bµi cò: ? H·y x¸c ®Þnh vµ ph©n lo¹i ®éng tõ trong c©u sau? a. Anh d¸m lµm kh«ng? b. Nam §Þnh ®i Hµ Néi 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung cÇn ®¹t 1. Côm ®éng tõ lµ g×? GV: ThÕ nµo lµ C§T? LÊy VD? - KN: HS: Nh¾c l¹i KN - VD: Viªn quan Êy ®· ®i nhiÒu n¬i - ý nghÜa: GV: Nªu vÒ mÆt ng÷ nghÜa cña C§T? HS: C§T cã ü nghÜa ®Çy ®ñ vµ cã cÊu t¹o phøc t¹p h¬n §T. - Ng÷ ph¸p: GV: Nªu vÒ mÆt ng÷ ph¸p? HS: Ho¹t ®éng trong c©u nh mét §T 2. CÊu t¹o GV: Em h·y nªu cÊu t¹o cña C§T? HS: Cã 3 phÇn PhÇn tríc PhÇn trung t©m - PhÇn tríc: PhÇn sau - PhÇn trung t©m: - PhÇn sau: GV: Phô ng÷ tríc bæ sung cho §T c¸c ý nghÜa g×? HS: Bæ sung Quan hÖ thêi gian Sù tiÕp diÔn t¬ng tù Sù khuyÕn khÝch hoÆc ng¨n c¶n hµnh ®éng. Sù kh¼ng ®Þnh hoÆc phñ ®Þnh hµnh ®éng. GV: Phô ng÷ sau bæ sung cho §T nh÷ng g×? HS: Bæ sung §èi tîng Híng §Þa ®iÓm Thêi gian Môc ®Ých Nguyªn nh©n Ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc hµnh ®éng... 3. Bµi tËp a. Bµi tËp 1 Khoanh vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt? GV: NhËn ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng ®óng vÒ C§T? A. HoatÞ ®éng trong c©u nh mét ®éng tõ. - §¸p ¸n: B B. Ho¹t ®éng trong c©u kh«ng nh mét ®éng tõ. C. Do mét ®éng tõ vµ mét sè tµ ng÷ phô thuéc nã t¹o thµnh. D. Cã ý nghÜa ®Çy ®ñ h¬n vµ cÊu tróc phøc t¹p h¬n ®éng tõ b. Bµi tËp 2. 18 GV: Dßng nµo sau ®©y kh«ng cã C§T? A. Viªn quan Êy ®· ®i nhiÒu n¬i. B. Th»ng bÐ cßn ®ang ®ïa nghÞch ë sau nhµ. C. Ngêi cha cßn ®ang cha biÕt tr¶ lêi ra sao. D. Ngµy h«m Êy, nã buån. - §¸p ¸n: D c. Bµi tËp 3 GV: Trong C§T, c¸c phô ng÷ ë phÇn phô tríc kh«ng cã t¸c dông bæ sung cho §T c¸c ý nghÜa nµo? A. Quan hÖ thêi gian. - §¸p ¸n: D B. Sù tiÕp diÔn t¬ng tù. C. Sù kh¼ng ®Þnh hoÆc phñ ®Þnh hµnh ®éng. D. ChØ c¸ch thøc hµnh ®éng. d. Bµi tËp 4 GV: Cho C§T: ®ang ®i nhiÒu n¬i, em h·y cho biÕt phÇn phô tríc trong C§T bæ sung ý nghÜa cô thÓ nµo hco §T? A. Sù kh¼ng ®Þnh hoÆc phñ ®Þnh hµnh ®éng - §¸p ¸n: D B. Quan hÖ thêi gian. C. Sù khuyÕn khÝch hoÆc ng¨n c¶n hµnh ®éng D. Sù tiÕp diÔn. 4. Cñng cè, dÆn dß. GV: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i KN cña C§T? Yªu cÇu HS nh¾c l¹i m« h×nh cÊu t¹o cña C§T? TuÇn 6 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Chñ ®Ò 2: Tõ lo¹i TiÕt 5: TÝnh tõ A/ Môc tiªu cÇn ®¹t - Gióp HS n¾m v÷ng ®Æc ®iÓm cña tÝnh tõ vµ mét sè lo¹i tÝnh tõ - N©ng cao kiÕn thøc vÒ tÝnh tõ. - RÌn kü n¨ng biÕt vËn dông tÝnh tõ trong khi nãi hoÆc viÕt. B/ ChÈn bÞ cña thÇy vµ trß. - GV: So¹n bµi,tµi liÖu tham kh¶o. - HS: häc bµi vµ lµm bµi. C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè. 2. KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong giê. 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: yªu cÇu HS nh¾c l¹i KN tÝnh tõ ®· häc ë bËc tiÓu häc? HS: tr¶ lêi 19 Néi dung cÇn ®¹t 1. §Æc ®iÓm tÝnh tõ GV: Nªu ®Æc ®iÓm cña tÝnh tõ? HS: TÝnh tõ kÕt hîp víi c¸c tõ: ®·, sÏ, ®ang, còng, vÉn... ®Ó t¹o thµnh côm tÝnh tõ - TÝnh tõ cã thÓ lµm vÞ ng÷, chñ ng÷ trong c©u. GV: TÝnh tõ cã mÊy lo¹i? HS: Cã 2 lo¹i: - TÝnh tõ chØ ®Æc ®iÓm t¬ng ®èi(cã thÓ kÕt hîp víi c¸c tõ chØ møc ®é) - TÝnh tõ chØ ®Æc ®iÓm tuyÖt ®èi(kh«ng thÓ kÕt hîp víi tõ chØ møc ®é) GV: Cho ®o¹n v¨n sau: " Trong c¸c gièng vËt, tr©u lµ kÎ vÊt v¶ nhÊt. Sím tinh m¬ ®· bÞ goi dËy ®i cµy, ®i bõa, ¸ch kho¸c lªn vai, d©y ch·o x©u ®¨ng mòi.Th«i th× tuú chñ, miÖng qu¸t, tay ®¸nh, tr©u chØ mét lßng ch¨m chØ lµm lông, kh«ng kÓ ruéng c¹n ®ång s©u, ngÇy ma ngµy n¾ng, chØ mong lóa ng« t¬i tèt ®Òn ¬n chñ" Em h·y cho biÕt ®o¹n v¨n trªn cã mÊy tÝnh tõ? A. ChÝn B. T¸m C. B¶y D. S¸u GV: Díi ®©y lµ n¨m c©u cña n¨m «ng thÇy bãi: - Nã sun sun nh con ®Øa. - Nã chÇn chÉn nh c¸i ®ßn cµn. - Nã bÌ bÌ nh c¸i qu¹t thãc. - Nã sõng s÷ng nh c¸i cét ®×nh. - Nã tun tñn nh c¸i chæi xÓ cïn. Em h·y nhËn xÐt viÖc dïng c¸c tÝnh tõ vµ phô ng÷ so s¸nh trong nh÷ng c©u trªn cã t¸c dông phª b×nh vµ g©y cêi nh thÕ nµo? 2. C¸c lo¹i tÝnh tõ 3. Bµi tËp a. Bµi tËp 1 B. Bµi tËp 2 4. cñng cè, d¨n dß TuÇn 6 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Chñ ®Ò 2: Tõ lo¹i TiÕt 6: Côm tÝnh tõ A/ Môc tiªu bµi häc - gióp HS kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o cña côm tÝnh tõ 20
- Xem thêm -