Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 7

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 7 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp chung (SGK 32; TK 119) A/-Môc tiªu : Gióp HS cñng cè : - Quan hÖ gi÷a 1 vµ 1 ; 1 vµ 1 ; 1 vµ 1 . 10 10 100 100 1000 – T×m thµnh phÇn cha biÕt cña ph©n sè víi phÐp tÝnh ph©n sè . - Gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn TBC . - B.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc / I/- KTBC 3 - Ch÷a bµi tËp tiÕt 30. 1 hs lªn b¶ng - B¶ng con. 25 15 - TÝnh : : x7 28 14 II/- Híng dÉn luyÖn tËp . Bµi 1: Hs ®äc yªu cÇu 8/ - Lµm trªn nh¸p - Ch÷a : §äc – KT nèi tiÕp . - Líp tù kiÓm tra- ®èi chiÕu - Chèt: Muèn biÕt sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ - LÊy sè lín : sè bÐ em lµm thÕ nµo ? 8/ Bµi 2: T×m x:- Hs thùc hiÖn tõng ý - B¶ng con - KÕt hîp y/cÇu hs nªu c¸ch lµm chung - hs lªn b¶ng - VD: muèn t×m SH cha biÕt - Hs giao lu – TLCH - Nªu c¸ch t×m SBT, SBC - 1 hs tr×nh bµy - MR : x + 1 = 3 + 1 2 4 - Chèt: CÇn x¸c ®Þnh ®îc sè ph¶i t×m lµ thµnh phÇn g× cña phÐp tÝnh. - BiÕt k/qu¶ phÐp tÝnh lµ bao nhiªu . Bµi 3: T×m hiÓu ®Ò 8/ - 1 hs ®äc to, líp ®äc thÇm Ph©n tÝch ®Ò: giê ®Çu 2 bÓ; giê sau 1 bÓ 5 5 - Trung b×nh mçi giê ch¶y ? phÇn bÓ - Muèn t×m TB mçi giê ch¶y bao nhiªu em cÇn biÕt g× ? - Tæng 2 giê - Hs lµm bµi trªn vë - 1 hs lµm b¶ng phô - ChÊm, ch÷a bµi. - Nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n vÒ TBC - LÊy tæng sè : sè SH Bµi 4: Hs ®äc, gi¶i bµi to¸n 8/ - Nhãm 2 - Ch÷a: Nªu tt: tríc ®©y 60.000®- 5 mÐt hiÖn nay gi¶m 2000® / 1m Hái 60.000® mua ®îc ..... mÐt - Hs tr×nh bµy c¸ch lµm - Chèt: §©y lµ d¹ng to¸n nµo ? - Tû lÖ thuËn - Kh¸c bµi to¸n c¬ b¶n ë bíc nµo? - T×m sè tiÒn 1m sau khi gi¶m - Chó ý: Khi gi¶i bµi to¸n tû lÖ thuËn ta cÇn x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ 1, gi¸i trÞ 2 cu¶ ®¹i lîng ®· biÕt – gi¶i theo 2 bíc c¬ b¶n . III/- Cñng cè. - Ghi nhí mèi q/hÖ 1 10 víi 1 ; 1 100 100 víi 1 1000 - C¸ch gi¶i bµi to¸n cã v¨n - BVN : tiÕt 31 ******************************************** Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : sè thËp ph©n-kh¸i niÖm vÒ sè thËp ph©n (SGK 33; TK 122 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - NhËn biÕt ban ®µu vÒ sè thËp ph©n d¹ng ®¬n gi¶n vµ cÊu t¹o cña sè thËp ph©n . – BiÕt ®äc, viÕt sè thËp ph©n ë d¹ng ®¬n gi¶n . B/- ChuÈn bÞ: KÎ b¶ng hµng sè thËp ph©n ( nh SGK) C/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - §iÒn ph©n sè thÝch hîp ... 3/ 1 dm = ........m ; 5 dm = .........m 1 cm = .........m ; 1 mm= .........m - C¸c ph©n sè ®ã gäi chung lµ g× ? - Ph©n sè thËp ph©n . II/- Bµi míi : 1- Giíi thiÖu kh¸i niÖm ban ®µu vÒ STP a- Hs quan s¸t, ®äc sè ®o ®é dµi trong b¶ng viÕt thµnh PSTP- chuyÓn thµnh STP - Hs ®äc tõng dßng m dm cm mm PSTP STP 0 1 0,1m 1 -d1: o m 1 dm viÕt ps 1 m m 0 0 1 10 1 m 100 10 0,01m -d2 t¬ng tù hs ®iÒn 0m vµ viÕt thµnh .. 1 100 ta 0 0 0 1 0,001m 1 m 1000 1 , 1 , viÕt 100 1000 - Chèt: C¸c pstp 1 , 10 thµnh c¸c sè 0,1 ; 0,01 ; 0,001 lµ c¸c sè thËp ph©n - C¸ch ®äc: 0,1- k« phÈy mét 0,01- k« phÈy k« mét - §iªn sè: 0,1 =...; 0,01 = ...; 0,001= .... b- Hs lÇp sè thËp ph©n, däc dùa vµo b¶ng m dm cm mm pstp stp 0 5 0 0 7 0 0 0 9 - Hs tr×nh bµy, GV ghi kÕt qu¶. - Hs däc stp 0,5 ®äc lµ ................................0,5 = 0,07 ®äc lµ ..............................0,07 = 0,009 ®äc lµ.............................0,009 = - NhËn xÐt c¸ch ®äc, viÕt stp TiÓu kÕt: Tõ pstp ta viÕt ®îc thµnh stp t¬ng øng, c¸ch ®äc nh c¸ch viÐt . 2- Thùc hµnh. Bµi 1: §äc c¸c pstp vµ stp trªn tia sè a- hs ®äc pstp t¬ng øng stp b- §o¹n tõ 0 – 0,1 – 0,1 ®v chia lµm ? phÇn (10 phÇn = nhau), mçi phÇn t¬ng øng víi bao nhiªu( 0,01) - Chèt: c¸ch viÕt stp ë ý a vµ b kh¸c nhau ntn? t¹i sao? Bµi 2: ViÕt stp PT mÉu: 7dm = 7 m = 0,7m 10 - Hs lµm ý a+ ý b(phiÕu häc tËp) - Ch÷a. Bµi 3: ViÕt pstp vµ stp t¬ng øng vµo..... - Hs ®äc , hiÓu yªu cÇu, lµm bµi - Ch÷a ? Muèn viÕt stp em dùa vµo ®©u-®äc c¸c stp III/- Cñng cè -Nªu kiÕn thøc cÇn nhí - STP cã quan hÖ ®Õn pstp ntn ? - BVN : tiÕt 32. 5/ - Hs ®äc 2 sè cßn l¹i - Hs nèi tiÕp ®äc l¹i - 1 hs ®iÒn, 1 hs ®äc l¹i - H®, th¶o luËn nhãm bµn -§iÒn pstp vµ stp t¬ng øng vµo b¶ng. §iÒn stp vµo dÊu ... 5 = ... ; 7 = ... ; 9 = ... 10 100 1000 - H® c¸ nh©n . - nãi nèi tiÕp - ®äc nh c¸ch viªt 18/ 6/ 6/ 6/ 2/ - nèi tiÕp 1 sè , 2 sè , nhiÒu sè - Hs ®äc trªn tia sè ý b - Sau dÊu phÈy cã 2 ch÷ sè v× mÉu lµ 100 - 2 hs lµm b¶ng phô - Kt chÐo - Sö dông phiÕu häc tËp - 1 hs lµm b¶ng phô. - Tù KT - pstp *********************************************** Thø t ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : kh¸i niÖm vÒ sè thËp ph©n (tiÕp) (SGK 36 ; TK 127 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - NhËn biÕt kh¸i niÖm vÒ stp ( ë c¸c d¹ng thêng gÆp) vµ cÊu t¹o cña stp . – BiÕt ®äc, viÕt c¸c stp ë d¹ng ®¬n gi¶n thêng gÆp. B/- ChuÈn bÞ: GV kÎ b¶ng nh SGK. C/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 32 - B¶ng tay + 1 hs lªn b¶ng II/- Bµi míi . 1- Giíi thiÖu kh¸i niÖm vÒ ph©n sè 7/ a- Dùa bµi cò 1 hs viÕt kÕt qu¶ vµo cét 5, cét 6. m dm cm mm hçn sè m STP- m 0 7 0,7 m 7 m 10 2 7 ........... ............ 8 5 6 .............. ........... 0 1 9 5 .............. ............... - Dßng 2: cã mÊy m, mÊy dm – h·y viÕt hçn sè thÝch hîp. - Hçn sè ®ã ta viÕt ®îc STP nµo- ®äc - Dßng 3, 4 – Hs h® nhãm bµn - Nªu c¸ch ®äc c¸c sè ®ã - C¸c sè ®ã ®îc gäi lµ sè g× ? b- CÊu t¹o cña STP - GV viÕt sè 8,56 - C¸c ch÷ sè cña sè 8,56 chia lµm ? phÇn - Trong c¸c STP kh¸c th× sao? - Chèt: Mçi STP gåm 2 phÇn, phÇn tríc dÊu phÈy lµ phÇn nguyªn, phÇn sau dÊu phÈy lµ phÇn th©ph ph©n - VËn dông: ChØ ra phÇn nguyªn, fÇn thËp f©n cña sè: 90,636 - §äc sè ®ã - §äc ghi nhí: Nªu c¸ch ®äc STP 2- Thùc hµnh Bµi 1: Cñng cè kü n¨ng ®äc STP - Giao lu: Nh¾c l¹i c¸ch ®äc STP - Chèt: PhÇn nguyªn, phÇn thËp ph©n ®äc nh víi sè TN, phÇn TP cã 3 ch÷ sè ®äc nhãm 3 ch÷ sè nh STN . Bµi 2 : Cñng cè mèi q/hÖ vµ c¸ch chuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ PS trong cac HS ®ã MR: Cho HS : 2 3 = 2,3 - §/S 5 - Chèt: PhÇn nguyªn cña HS- PhÇn nguyªn - 2m vµ 7dm = 2 7/ 7 10 m - 2,7m- hai phÈy b¶y mÐt - 1 hs lªn viÕt k/qu¶- líp n.xÐt - 1 hs ®äc, líp ®äc l¹i 4 sè - Sè thËp ph©n. - 2 phÇn: 8 ®øng tríc dÊu , 56 ®øng sau dÊu , - còng chia lµm 2 phÇn - Hs nh¾c l¹i. - Hs chØ - nªu - 1 hs ®äc - Hs nªu: ®äc fÇn nguyªn - dÊu phÈy - phÇn TP 7/ - Hs dïng b¶ng- lªn b¶ng 5/ - Hs viÕt b¶ng con, ®äc sè - Ph¶i lµ PSTP - Sai v× 3 k« ph¶i lµ PSTP 5 cña STP . Bµi 3 : ChuyÓn STP – PSTP - Hs lµm b¶ng + nh¸p - ? Nªu c¸ch chuyÓn 6/ III/- Cñng cè ? Sè TP gåm mÊy phÇn, cho VD vÒ STP ? So s¸nh STP trong bµi 2 vµ 3 Chèt: PhÇn nguyªn cña STP cã thÓ lµ 0, cã thÓ lín h¬n 0 . - §äc, viÕt STP ta ®Òu ®äc(viÕt)fÇn nguyªn tríc, fÇn TP sau . - §äc tõng phÇn nh ®äc sè tù nhiªn - BVN : tiÕt 33 VBT 3/ -FÇn nguyªn cña STP- phÇn nguyªn cña HS - PhÇn TP - PSTP Bµi 2 : PhÇn nguyªn >0 Bµi 3 : PhÇn nguyªn = 0 ********************************************* Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : hµng cña sè thËp ph©n (SGK 37; TK 131 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Bíc ®µu nhËn biÕt tªn c¸c hµng cña STP. – TiÕp tôc häc c¸ch ®äc, c¸ch viÕt STP. B/- §å dïng : B¶ng phô, kÎ cét nh SGK/37 C/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 33 - 1 hs lªn b¶ng ®iÒn:1®v gÊp 1 10 TG Ho¹t ®éng häc ...... lÇn 1 10 gÊp ..... lÇn 1 100 - ChØ râ c¸c phÇn cña sè 375,406 II/- Bµi míi 1- Giíi thiÖu vÒ c¸c hµng, gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè ë hµng cña STP STP 3 7 5 , 4 0 6 hµng - ViÕt STP 375,406 vµo b¶ng sao cho mçi ch÷ sè ë 1 cét - Nªu tªn c¸c hµng cña phÇn nguyªn - Nªu tªn vµ gi¸ trÞ cña c¸c hµng ë phÇn TP - Hoµn thµnh nhËn xÐt . - Mçi ®v ë 1 hµng gÊp.....®v cña hµng thÊp 13/ - 1 hs lªn b¶ng viÕt- chØ râ phÇn nguyªn, TP - 1 hs nªu - GV ghi vµo hµng 2(tr¨m,chôc, ®v)- nhiÒu hs nh¾c l¹i . - H® nhãm 2 h¬n liÒn sau . - Mçi ®v cña 1 hµng b»ng ....(hay 0,1) ®v cña hµng cao h¬n liÒn tríc . - VËn dông:cho sè 0,1985 - §äc sè trªn - ChØ ra c¸c hang trong tõng phÇn cña sè ®ã - Nªu c¸ch ®äc,c¸ch viÕt sè TP -Chèt: Trong STP mçi ch÷ sè thuéc 1 hµng ë phÇn nguyªn c¸c hµng nh STN, hµng bÐ nhÊt lµ hµng ®v, ë phÇn TP kÓ tõ dÊu phÈy lµ c¸c hµng phÇn mêi, hµng phÇn tr¨m.. 2- Thùc hµnh luyÖn tËp Bµi 1: §äc STP, nªu phÇn nguyªn, phÇn TP vµ gi¸ trÞ tõng hµng . Bµi 2: ViÕt STP biÕt gi¸ trÞ tõng hµng trong mçi phÇn . - Chèt: Nªu c¸ch viÕt STP ë bµi 2 hµng nµo kh«ng cã ghi gi¸ trÞ = 0 Bµi 3: ViÕt STP thµnh HS chøa PSTP b1: Ph©n tÝch mÉu - Hs tr×nh bµy - k« phÈymét ngh×n chÝn tr¨m t¸m m¬i l¨m. - Hs ®äc ghi nhí . 20/ 6/ 6/ 6/ b2: hs lµm bµi trªn vë - Ch÷a- KT bµi - Chèt: Nªu c¸ch chuyÓn cÇn dùa vµo gi¸ trÞ tõng PSTP. + MR : Cho sè 207,48 2/ - Cho biÕt ch÷ sè 2 ë hµng .... cã gi¸ trÞ lµ ... - ch÷ sè 7 ë hµng ...... cã gi¸ trÞ lµ ....... - ch÷ sè 8 ë hµng ...... cã gi¸ trÞ lµ ...... III/- Cñng cè ? KÓ tõ dÊu phÈy: PhÇn nguyªn gåm nh÷ng hµng nµo . 2/ PhÇn TP gåm nh÷ng hµng nµo ? - Hµng nµo lín nhÊt . TK:Ghi nhí c¸c hµng cña STP,nhËn biÕt gi¸ trÞ cña hµng, n¾m ®îc c¸ch ®äc, viÕt STP - BVN : tiÕt 34 . - Hs lµm miÖng c¶ 4 sè - Tr×nh bµy, KT nèi tiÕp - B¶ng tay ( 2 ý ) - Nh¸p - ViÕt phÇn nguyªn, ®¸nh dÊu phÈy, viÕt phÇn TP ®óng gi¸ trÞ tõng hµng 3,5 = 3 5 10 - 1 hs lµm b¶ng phô - 1 hs nªu ( nh bµi 33 ) - Hs suy nghÜ 30s – tr¶ lêi - Líp nhËn xÐt, bæ sung ********************************************* Thø s¸u ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : luyÖn tËp (SGK 38; TK 136 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt chuyÓn PSTP – HS – STP . – ChuyÓn sè ®o díi d¹ng STP- Sè ®o díi d¹ng STN mang ®v thÝch hîp . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng I/- KTBC häc - Ch÷a bµi tËp tiÕt 34 - Cho sè 234,109. ®äc sè trªn, cho biÕt mçi ch÷ sè thuéc hµng nµo, cã gi¸ trÞ ? II/- Híng dÉn luyÖn tËp. Bµi 1: ChuyÓn PSTP thµnh HS a- Ph©n tÝch mÉu 162 = 16 2 10 10 ? Gi¶i thÝch c¸ch lµm b2: hs lµm b¶ng tay 3 ý bµi 1a b- ChuyÓn HS – STP Ph©n tÝch mÉu 16 2 = 16,2 10 b2: hs chuyÓn trªn b¶ng . - Chèt: Mäi PSTP cã tö > mÉu ta ®Òu chuyÓn ®îc thµnh HS= c¸ch chia tö cho mÉu vµ tõ HS ta chuyÓn thµnh PSTP Bµi 2 : ChuyÓn PSTP – STP råi ®äc 45 ( 45 : 10 = 4 d 5)=> 45 = 4,5 10 10 Bµi 3: ViÕt sè ®o ®é dµi d¹ng STP- STN mang ®v nhá h¬n - PT mÉu: 2,1 m = 2 1 m = 21dm 10 - C¸ch khac: Dïng pp ®Õm xu«i theo b¶ng ®v ®o: 2,1m = 2m + 1dm = 21dm - Chèt: Nªu c¸ch lµm Bµi 4:Cñng cè c¸ch chuyÓn PS- PSTP - STP III/- Cñng cè ®Æc biÖt lµ c¸ch chuyÓn ®v ®o ®é dµi ë bt3 - Ghi nhí c¸ch chuyÓn PSTP – HS- STP b»ng c¸ch ®Õm th«ng thêng . 3/ 5/ - 1 hs nªu . - LÊy 162 : 10 = 16 d 2 5/ 162:10 ta t¸ch ra 1 ch÷ sè hµng ®v – 16 d 2 . -16 lµ phÇn nguyªn, 2 lµ phÇn PS 10 7/ -Hs lµm bµi trªn vë, 2 hs lªn b¶ng 7/ - Hs nhËn d¹ng chuyÓn ®æi tõ lín – bÐ - Hs thùc hiÖn trªn vë, 1 hs lªn B 7/ 2/ - H® nhãm 2, hs tr×nh bµy
- Xem thêm -