Tài liệu Giáo án môn toán lớp 3 theo vnen full hay

  • Số trang: 331 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 18934 |
  • Lượt tải: 5
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Giáo án môn toán lớp 3 theo vnen full hay
Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 1 tiết 1 Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đổi đơn vị đo; đọc, viết số có 3 chữ số; thực hiện phép tính cộng, trừ (không nhớ); giải toán có lời văn. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Nhận phiếu và làm việc. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút): Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước Kết quả: Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 câu trả lời đúng: a) 1m bằng: A. 10 cm B. 100 cm C. 1000 cm B. 100 cm. b) Trên mặt đồng hồ, kim ngắn và kim dài đều chỉ số 6. Như vậy, đồng hồ chỉ: A. 6 giờ B. 6 giờ 6 phút C. 6 giờ C. 6 giờ 30 phút. 30 phút Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 Bài 2. Viết các số thích hợp vào chỗ chấ Đáp án: m: - Ba trăm linh bảy : ..................................... - Sáu tră m chín mươi - Ba trăm linh bảy : 307 - Sáu tră m chín mươi lăm : 695 - Bốn trăm : 400 - Sáu trăm mười chín : 619 lăm : ........................ - Bốn trăm : ................................................. - Sáu trăm mười chín : ................................. Bài 3. Đặt tính rồi tính : Đáp án: 671 + 125 207 + 671 - 125 ………………… 796 ………………… 648 648 - 207 441 ………………… ………………… ………………… ………………… Bài 4. Mỗi bộ quần áo may hết 3 m vải. Hỏi may 4 bộ quần áo như thế thì sử dụng bao nhiêu mét vải? Bài giải Giải ................................................................. Số mét vải sử dụng là: ... 3 x 4 = 12 (mét vải) ................................................................. Đáp số: 12 mét vải. ... ................................................................. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 ... c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng sửa bài. lớp. - Giáo viên chốt đúng - sai. - Học sinh nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn - Học sinh phát biểu. luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 1 tiết 2 Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 2) Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân chia (không nhớ); một phần ba; giải toán có lời văn. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Nhận phiếu và làm việc. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút): Bài 1. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 Bài 2. Bài 3. Đặt tính rồi tính : Đáp án: 249 + 150 625 + 249 - 150 ………………… 399 ………………… 837 837 - 625 212 ………………… ………………… ………………… ………………… Bài 4. Lớp 3A có 32 học sinh, trong đó có 21 học sinh nữ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh nam? Bài giải Giải ................................................................. Số học sinh nam của lớp 3A là: ... 32 - 21 = 11 (học sinh nam) ................................................................. Đáp số: 11 học sinh nam. ... ................................................................. ... Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng sửa bài. lớp. - Giáo viên chốt đúng - sai. - Học sinh nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn - Học sinh phát biểu. luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 1 tiết 3 Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 3) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về so sánh số; thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia (không nhớ); giải toán có lời văn. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Nhận phiếu và làm việc. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút): Bài 1. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 Bài 2. Tìm x: a) b) Đáp án: x:5 =9 a) ......................................... x =9x5 ......................................... x = 45 4 x x = 32 b) 4 x x = 32 ......................................... x = 32 : 4 ......................................... x Bài 3. Đặt tính rồi tính : 276 - 423 =8 Đáp án: 276 + 423 467 + x:5 =9 ………………… 699 ………………… 689 689 - 467 232 ………………… ………………… ………………… ………………… Bài 4. Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có 10 học sinh thì cần mấy bàn? Bài giải Giải ................................................................. Số bàn cần là: ... 10 : 2 = 5 (bàn) ................................................................. Đáp số: 5 bàn. ... ................................................................. ... c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng sửa bài. Design by quangtlt.cuchi lớp. Năm học 2016- 2017 - Giáo viên chốt đúng - sai. - Học sinh nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn - Học sinh phát biểu. luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 2 tiết 1 Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 4) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đọc, viết số có 5 chữ số; thực hiện phép tính cộng, trừ (không nhớ); giải toán có lời văn. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Nhận phiếu và làm việc. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút): Bài 1. Tính nhẩm : Kết quả: 600 + 200 = ….. 800 – 600 = ….. 600 + 200 = 800 800 – 600 = 200 800 – 200 = ….. 300 + 80 = ….. 800 – 200 = 600 300 + 80 380 – 80 = ….. 380 – 300 = ….. = 380 200 + 30 + 6 = ….. 380 – 80 = 300 380 – 300 = 80 500 + 40 + 1 = ….. 200 + 30 + 6 = 236 900 + 70 + 9 = ….. 500 + 40 + 1 = 541 900 + 70 + 9 = 979 Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 Bài 2. Viết (theo mẫu) : Đọc số Viết số 230 ….. ….. 304 444 ….. 700 ….. ….. Hai trăm ba mươi Tám trăm bốn mươi lăm Năm trăm linh năm ……………………………………………… ……………………………………………… Một trăm tám mươi tám ……………………………………………… Một trăm mười bốn Sáu trăm sáu mươi sáu Bài 3. Đặt tính rồi tính : 721 721 + 167 342 + Đáp án: - 167 ………………… 888 557 557 – 342 215 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Bài 4. Buổi sáng, mẹ Lan bán được 247 quả trứng. Buổi chiều, mẹ Lan bán được ít hơn 104 quả trứng. Hỏi buổi chiều, mẹ Lan bán được bao nhiêu quả trứng? Bài giải Giải ................................................................. Số trứng buổi chiều mẹ Lan bán được là: ... ................................................................. 247 - 104 = 143 (quả trứng) Đáp số: 143 quả trứng. ... ................................................................. ... Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng sửa bài. lớp. - Giáo viên chốt đúng - sai. - Học sinh nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn - Học sinh phát biểu. luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 2 tiết 2 Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 5) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về tìm thành phần chưa biết; phép cộng có nhớ; so sánh; giải toán có lời văn. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Nhận phiếu và làm việc. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút): Bài 1. Tìm x : a) x – 60 = 420 Kết quả: a) x – 60 = 420 ..................... x = 420 + 60 ....................... x = 480 b) x + 130 = 330 b) x + 130 = 330 ....................... x = 330 - 130 ....................... x = 200 Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 Bài 2. Điền dấu >, <, = vào chỗ nhiều Đáp án: chấm: 505 < 550 505 ..… 550 567 = 567 ..… 500 + 60 + 60 + 7 7 728 < 827 728 ….. 827 40 + 200 ..… 241 109 ..… 110 830 – 30 ….. 800 + 109 < 110 +1 Bài 3. Đặt tính rồi tính : Đáp án: 216 + 167 + 216 + 167 ………………… 383 + 342 ………………… 629 830 – 30 < 800 + 180 809 ………………… 448 ………………… 629 40 + 200 < 241 1 180 500 + + ………………… 790 ………………… 682 51 733 448 + 342 682 + 51 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Bài 4. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 346kg cà chua, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được 429kg cà chua. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua? Giải Bài giải Số cà chua cả hai thửa thu hoạch được ................................................................. là: Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 ... 346 + 429 = 775 (kg) ................................................................. Đáp số: 775 kg cà chua. ... ................................................................. ... c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng sửa bài. lớp. - Giáo viên chốt đúng - sai. - Học sinh nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn - Học sinh phát biểu. luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... .................................................................................................................................... ..................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Toán tuần 2 tiết 3 Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 6) I. MỤC TIÊU: Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về tìm thành phần chưa biết; phép cộng có nhớ; tính nhẩm; giải toán có lời văn. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu - Học sinh quan sát và chọn đề bài. cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Nhận phiếu và làm việc. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút): Bài 1. Tính nhẩm : 270 + 30 = ……. Kết quả: 430 + 120 =……. 430 + 120 = 550 220 – 120 60 270 + 30 = 300 =……. 300 + = ……. 105 + 75 = ……. 220 – 120 60 845 – 45 = Design by quangtlt.cuchi = 200 300 + = 360 105 + 75 = 180 845 – 45 = 800 Năm học 2016- 2017 ……. 200 – 150 200 – 150 50 = ……. 650 - 50 = ……. 425 – 125 125 = 50 650 - = 600 425 – 125 = 300 300 + 125 = = ……. 300 + 425 = ……. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017 Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô Đáp án: trống: a) x - 124 – 17 = 250, giá trị của x là : 391 193 Đ-S-S 93 b) x + 14 – 25 = 90 giá trị của x là : 100 S-Đ-S 101 95 c) x – 42 = 23 + 27 giá trị của x là: 90 92 S-Đ-S 102 d) x + 72 = 100 giá trị của x là : 28 30 Bài 3. Đặt tính rồi tính : 324 476 476 324 + 168 + + 205 168 205 ………………… 492 681 ………………… 91 263 ………………… + + 66 50 ………………… ………………… 157 313 ………………… 91 + 66 263 + 50 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Đ-S-S 32 Đáp án: + Bài 4. Cửa hàng buổi sáng bán 205 kg gạo, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 52kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Giải Bài giải Số gạo buổi chiều cửa hàng bán được là: ................................................................. 205 - 52 = 153 (kg) Design by quangtlt.cuchi Năm học 2016- 2017
- Xem thêm -