Tài liệu Giáo án toán lớp 5 tuần 1

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 770 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n n¨m häc 2008-2009 Vò Thanh Mïa TuÇn 1 Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : ¤N TËP KH¸I NIÖM VÒ PH¢N Sè ( SGK : 3 , HD : 33 ) A. Môc tiªu : - Cñng cè kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ ph©n sè: ®äc, viÕt PS - ¤n tËp c¸ch viªt th¬ng, viÕt sè TN díi d¹ng PS B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/-¤n tËp kh¸i niªm ban ®Çu vÒ PS - T/c häc sinh quan s¸t h×nh vÏ ®Ó ®äc + - HS quan s¸t tõng h×nh vÏ viÕt PS t¬ng øng SGK/3 - MÉu : HS lµm mÉu víi h×nh 1 GV ghi trªn - 1 HS ®äc PS- nªu c¸ch viÕt b¶ng . - HS lµm víi 3 h×nh cßn l¹i - HS lµm trªn nh¸p+gi¶i thÝch - §äc l¹i c¸c PS võa viÕt ®îc, chØ râ tö sè, mÉu sè cña tõng PS. - KQ: Trong PS, mÉu sè chØ g×, tö sè chØ g×? - MÉu : ChØ 1 ®¬n vÞ ®îc chia thµnh bao nhiªu phÇn b»ng nhau. - Tö: Sè phÇn t« mµu hay sè phÇn cßn l¹i. II/-¤n tËp c¸ch viÕt th¬ng 2 sè TN 1/- M : 1:3 = - HS tù lµm 4:10 ; 9:2 ; 15:5 - b¶ng - KQ : PS cßn biÓu thÞ g×? - Th¬ng 2 sè TN... - Tö, mÉu ®Òu lµ sè TN 1 - Chèt : ViÕt cã nghÜa lµ 1:3 .... 3 - PS lµ phÐp chia 2 sè TN mµ tö lµ sè lµ sè HS ho¹t ®éng nhãm 2: §iÒn vµo dÊu ... bÞ chia, mÉu sè lµ sè chia=> MS 0 2/- Mäi sè TN ®Òu cã thÓ viÔt díi d¹ng PS -HS : 5= 5 ; 12= 12 ; ... ... cã mÉu sè lµ 1 9 18 1= ; ....= ... 18 =>Nªu kÕt luËn t¬ng øng tõng trêng hîp .... 0= ; 0 = .... 7 19 trªn - §äc chó ý . 4 em III/- Thùc hµnh 1- Bµi 1 -HS tù lµm trªn nh¸p - Tr×nh bµy - líp nhËn xÐt - 5 HS däc nèi tiÕp lÇn 1 - ChØ râ TS vµ MS cña tõng PS - 5 HS nãi nèi tiÕp 2- Bµi 2 :ViÕt th¬ng díi d¹ng PS -HS lµm b¶ng tay 3- Bµi 3 : ViÕt c¸c sè TN díi d¹ng PS cã -HS lµm b¶ng tay mÊu sè lµ 1 - Chèt : Nªu chó ý tõ bµi tËp 3 4- Bµi 4 : ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng - HS lµm nh¸p+ 1 HS lªn b¶ng - §Æt c©u hái Kq néi dung bµi 4 - HS giao lu + MR: trong c¸c gt sau ®©u, ®©u lµ PS 1 1 ; 2,5 ; 1,5 ; 2 2 2 5 IV/- Cñng cè - §äc l¹i 4 chó ý trong bµi - 4 HS -TK : PS th× tö vµ mÉu ph¶i lµ sè TN - HS nghe TG 7’ 8’ 5’ 4’ 4’ 5’ 2’ 2’ Gi¸o ¸n n¨m häc 2008-2009 Vò Thanh Mïa 1 VD 2,5 k« ph¶i lµ PS v× MS k« ph¶i lµ sè TN BVN : VBT tiÕt 1 Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : «n tËp tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ps ( SGK 5 ; HD 9 ) A. Môc tiªu : - Gióp HS nhí l¹i 2 tÝnh chÊt c¬ b¶n cña PS - ¸p dông tÝnh chÊt ®ã ®Ó rót gän hoÆc quy ®ång PS B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC - Ch÷a bµi tËp tiÕt 1 II/- Híng dÉn HS «n tËp 1/- Tc 1 : Nh©n c¶ tö vµ mÉu .. - GV ®a VD: ViÕt sè thÝch hîp vµo ....... 5 = 5 ...... = .............. 6 6 ...... ............. KQ: HS nªu tÝnh chÊt xña PS VD2: 20 = 20 ...... = ........ 24 24 ...... ......... - C.ta cã nhiÒu c¸ch ®iÒn kh¸c mµ ®îc 1 PS míi = PS ®· cho. - Ph¸t biÓu tÝnh chÊt thø 2 + §äc SGK 2/- øng dông t/c c¬ b¶n cña PS a) Rót gän PS sau : 90 cã thÓ rót gän 1 lÇn 120 cã thÓ rót gän dÇn ? Muèn rót gän PS em lµm thÕ nµo ? b) Quy ®ång mÉu sè -VD2: Quy dång mÉu c¸c PS 2 5 vµ 2 = 2 7 = 14 ; 4 = 4 5 = 20 5 7 35 7 7 5 35 5 4 7 - §Ó quy ®ång em ®· lµm ntn? -VD3: 3 vµ 9 5 10 NhËn thÊy 10 : 5 = 2 => MSC = 10 Q/®ång : 3 = 3 2 = 6 ; gi÷ nguyªn 9 5 5 2 10 10 ? C¸ch quy ®ång vd2  vd3 ntn? - Chèt: Khi thÊy mÉu cña 1 PS chia hÕt cho mÉu cña PS kh¸c th× ta chän mÉu ®ã lµ MSC, chØ quy ®ång 1 PS cßn l¹i. III/- Thùc hµnh HS lªn b¶ng + b¶ng tay - HS thùc hiÖn Cã nhiÒu kÕt qu¶ kh¸c nhau T G 3’ 5’ - Líp nghe, BS , nh¾c l¹i - HS lµm miÖng - HS ph¸t biÓu - HS më SGK ®äc ghi nhí - HS ho¹t ®éng nhãm 2 - Chia c¶ tö vµ mÉu cho 1 sè HS nh¸p, 1 HS lªn b¶ng -HS nªu c¸ch quy ®ång - HS nh¸p, tr×nh bµy VD2: LÊy tö vµ mÉu PS nµynhan víi mÉu PS kia VD3: cã 1 mÉu sè chia hÕt cho MS kia, chØ quy ®ång 1 PS 10’ Gi¸o ¸n n¨m häc 2008-2009 1- Bµi 1 : Cñng cè c¸ch rót gän PS - Ch÷a bµi 2- Bµi 2 : Cñng cè c¸ch quy ®ång mÉu sè - Ch÷a 3- Bµi 3 : Cñng c«c c¸ch t×m c¸c PS= nhau - Yªu cÇu hs viÕt thµnh c¸c nhãm - Ch÷a bµi -MR: h·y viÕt 5 PS kh¸c nhau kh¸c 3 5 IV/- Cñng cè - Nªu c¸c tÝnh chÊt cña PS - Ta vËn dông c¸c t/c ®ã ®Ó lµm g× - Cßn nhiÒu t/c kh¸c cña PS ta ®îc häc ë c¸c líp trªn. BVN : VBT tiÕt 2 Vò Thanh Mïa -HS lµm b¶ng tõng phÇn - HS lµm vë - 3 HS lªn b¶ng, líp kiÓm tra chÐo - HS viÕt vë -1 hs lµm b¶ng phô - HS gi¶ thÝch c¸ch lµm - Chän PS tèi gi¶n nh©n víi 1 sè ®Ó kiÓm tra - Rót gän hoÆc quy ®ång 3’ Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : So s¸nh 2 ph©n sè ( SGK : 6 ; TK : 36 ) A. Môc tiªu : - Gióp HS nhí l¹i c¸ch so s¸nh 2 PS cïng mÉu hoÆc kh¸c mÉu sè. - BiÕt c¸ch s¾p xÕp c¸c PS theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín hoÆc tõ lín ®Õn bÐ. B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I.KTBC:- Ch÷a bµi tËp tiÕt 2 ? Nªu c¸c tÝnh chÊt cña PS. II. Bµi míi 1. ¤n tËp c¸ch so s¸nh 2 PS cïng mÉu VD : So s¸nh 2 PS 2 5  2 7 hay 2 5 2 7 vµ  2 7 2 5 ? Nªu c¸ch so s¸nh 2 PS cïng mÉu 2. ¤n tËp c¸ch so s¸nh 2 PS kh¸c mÉu VD: So s¸nh 3 vµ 5 4 7 C¸ch lµm : B1 : Quy ®ång mÉu 3 4 = 3 7 = 21 ; 5 = 5 4 = 20 4 7 28 7 7 4 28 B2 : So s¸nh 2 tö sè . V× 21 > 20 nªn 21 28 > Ho¹t ®éng häc HS lªn b¶ng HS nªu - HS kh¸c nh¾c l¹i HS nªu - 2 HS nh¾c l¹i HS ho¹t ®éng nhãm 2 2 HS nh¾c l¹i c¸ch lµm 20 28 B3 : KÕt luËn : VËy 3 > 5 4 7 ? C¸ch so s¸nh ë VD2 VD1 nh thÕ nµo? - B1 : Ph¶i quy ®ång mÉu - B2 : So s¸nh 2 PS cïng mÉu - B3 : KÕt luËn T G 3’ 12’ Gi¸o ¸n n¨m häc 2008-2009 III/- Thùc hµnh: 1- Bµi 1 : Cñng cè c¸ch so s¸nh 2 PS - Chèt : Nªu c¸ch so s¸nh 2 PS 2- Bµi 2 : XÕp c¸c PS theo thø tù tõ bÐ - lín HS lµm bµi tËp (c¶ 2 ý) - Ch÷a bµi - Chèt : §Ó s¾p xÕp c¸c PS chóng ta cÇn thùc hiªn theo nh÷ng bíc nµo ? IV/- Cñng cè Nªu c¸ch so s¸nh c¸c PS trong bµi häc Ngoµi ra ta cßn so s¸nh PS b»ng c¸ch nµo ? Vò Thanh Mïa HS lµm bµi + nh¸p HS nªu ®Þnh híng B1 : So s¸nh c¸c PS B2 : XÕp 2 HS lªn b¶ng HS nªu 2 bíc 20’ 10’ 10’ 3’ NÕu 2 PS cïng mÉu NÕu 2 PS kh¸c mÉu Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 To¸n : «n tËp So s¸nh 2 ph©n sè ( SGK 7 ; HD 37 ) A. Môc tiªu : Gióp HS «n tËp cñng cè vÒ : - So s¸nh 2 PS víi ®¬n vÞ. - So s¸nh 2 PS cã cïng tö sè. B.Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC - Nªu c¸ch so s¸nh 2 PS - Ch÷a bµi tËp tiÕt 3 II/- Híng dÉn luyÖn tËp 1-Bµi 1 : ¤n l¹i c¸ch so s¸nh PS víi 1 - ý a : HS lµm - Ch÷a + gi¶i thÝch c¸ch lµm - ý b : HS ®äc yªu cÇu, tù lµm => KÕt luËn : nh SGK 2- Bµi 2 : ¤n l¹i c¸ch ss 2 PS cã cïng tö sè - NhËn xÐt c¸c cÆp PS - HS thùc hiÖn c¶ 2 yªu cÇu bµi tËp - Ch÷a bµi : tõng ý =>Nªu c¸ch ss 2 PS cïng tö sè 3- Bµi 3 : Ph©n sè nµo lín h¬n - Muèn biÕt PS nµo lín h¬n c.ta ph¶i lµm g× - HS lµm bµi - Ch÷a : 3 HS lªn b¶ng+gi¶i thÝch c¸ch lµm 4- Bµi 4 : Gi¶i to¸n Ph©n tÝch ®Ò: ChÞ em 1 3 2 5 ai ®îc nhiÒu h¬n? sè quýt sè quýt Ho¹t ®éng häc - 2 HS tr¶ lêi - HS lªn b¶ng tg 3’ 8’ - HS tù thùc hiÖn trªn nh¸p - 1 HS lªn b¶ng - 2 HS nh¾c l¹i kÕt luËn 8’ - Cã cïng tö sè - H® c¸ nh©n - 2 HS tr×nh bµy tiÕp - HS nªu yªu cÇu - So s¸nh 2 PS - HS tù lµm trªn nh¸p - Líp tù ®èi chiÕu, kiÓm tra 8’ 8’ Ho¹t ®éng nhãm 2, gi¶i bµi Gi¸o ¸n n¨m häc 2008-2009 - Ch÷a bµi . - Chèt : §Ó gi¶i bµi to¸n em lµm theo mÊy bíc. III/- Cñng cè - Nªu néi dung, kiÕn thøc «n tËp - DÆn dß ; bµi vÒ nhµ: tiÕt 4 VBT Thø ngµy Vò Thanh Mïa - HS nªu bµi lµm - B1 : Quy ®ång ®Ó so s¸nh -B2 : Tr¶ lêi th¸ng n¨m 2008 To¸n : ph©n sè thËp ph©n ( SGK 8 ; TK 19 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS biÕt : - ThÕ nµo lµ sè thËp ph©n . - Cã mét sè ph©n sè cã thÓ chuyÓn thµnh PS thËp ph©n vµ biÕt c¸ch chuyÓn c¸c PS ®ã thµnh PS thËp ph©n. B.Ho¹t ®éng d¹y häc T Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc G I/- KTBC 3’ - So s¸nh c¸c PS sau b»ng c¸ch nhanh nhÊt 1 HS lªn b¶ng Líp lµm nh¸p 3 3 vµ 1 ; vµ 5 2 4 4 6 II/- Bµi míi. 1/- Giíi thiÖu PS thËp ph©n GV viÕt c¸c PS : 3 ; 10 HS ®äc c¸c PS trªn Chó ý : 5 100 7’ ; 47 1000 3 HS ®äc 5 100 n¨m phÇn tr¨m n¨m phÇn mét tr¨m 47 bèn m¬i b¶y phÇn ngh×n 1000 bèn m¬i b¶y phÇn mét ngh×n - Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c mÉu sè cña c¸c PS trªn => Nh÷ng PS nh vËy®îc gäi lµ PS thËp ph©n ? Nªu ®Æc ®iÓm cña PS thËp ph©n Ghi bµi: C¸c PS thËp ph©n cã mÉu sè lµ 10, 100, 1000, ... MS lµ 10 ; 100 ; 1000 PS cã mÉu sè lµ 10, 100, 1000,... 3 HS nh¾c l¹i Gi¸o ¸n n¨m häc 2008-2009 Vò Thanh Mïa Cho VD vÒ PS thËp ph©n Mét d·y HS nªu Chèt : Khi ®äc c¸c PS thËp ph©n cã mÉu sè lµ 100,1000,100000,...®îc ®äc t¾t, bá ch÷ “1” VD : N¨m phÇn tr¨m, mét phÇn triÖu 2/- ChuyÓn 1 PS thµnh PS thËp ph©n Kh«ng, v× MS lµ 5 GV ®a VD PS 3 cã ph¶i lµ PS thËp ph©n k« 5 ? Cã thÓ chuyÓn thµnh PS cã MS lµ 10, 100,... ®îc kh«ng, b»ng c¸ch nµo ? Quy ®ång  6 ; 60 ; . . . 10 100 Ho¹t ®éng nhãm 2 7 20 -T¬ng tù víi 2 PS ; ; 4 125 - HS tr×nh bµy, gi¶i thÝch c¸ch lµm . 7 4 = 7 25 4 25 = 175 100 ; 20 125 = KQ : C¸c em ®· chuyÓn c¸c b»ng c¸ch nµo ? 160 1000 PS 3 5 ; 7 4 ; 20 125 VD3 : Cho PS 1 chuyÓn thµnh PS thËp ph©n 3 => ChØ cã 1 sè PS chuyÓn ®îc thµnh PSTP 3/- Thùc hµnh : 1-Bµi 1 : Cñng cè s¸ch ®äc PSTP - Chó ý nh÷ng trêng hîp ®äc gän 2-Bµi 2 : Cñng cè c¸ch viÕt PSTP 3- Bµi 3 : NhËn biÕt PSTP Ghi l¹i PSTP cã trong bµi tËp - Gi¶i thi¸ch t¹i sao em chän PS ®ã 4-Bµi 4: Cñng cè c¸ch chuyÓn PS thµnh PSTP Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c PS míi ? Bµi tËp cung cÊp kiªn thøc g×. III/- Cñng cè - Nªu néi dung tiÕt häc - Giao bµi vÒ nhµ: TiÕt 5 VBT 8’ Quy ®ång ®Ó cã MS lµ 10, 100, 1000, ... K« chuyÓn ®îc v× 3 k« nh©n víi sè nµo ®Ó ®îc 10,100,1000, 20’ HS lµm b¶ng tay HS viÕt b¶ng tay, ®äc l¹i B¶ng, 1 HS lªn b¶ng Cã mÉu lµ 10, 100,.. HS lµm nh¸p, 1 HS lªn b¶ng §Òu lµ PSTP + NhËn biÕt ®.®iÓm cña PSTP - 1 sè PS cã thÓ chuyÓn thµnh PSTP b»ng c¸ch quy ®ång hay rót gän 2’
- Xem thêm -