Tài liệu Giáo án toán 7

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – TUẦN I: So¹n: 18/8/2013 Gi¶ng : CHƯƠNG I SỐ THỰC , SỐ HỮU TỈ TiÕt 1 : TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I Môc tiªu -HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm sè h÷u tØ , c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè vµ so s¸nh c¸c sè h÷u tØ , bíc ®Çu nhËn biÕt ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè N ,Z , Q. -HS biÕt c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè , biÕt so s¸nh hai sè h÷u tØ . -Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c , cÈn thËn , chÝnh x¸c . II . §å dïng : 1 .Gi¸o viªn : Thíc th¼ng cã chia kho¶ng,phÊn mµu . 2. Häc sinh : -¤n tËp : ph©n sè b»ng nhau , tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè, quy ®ång mÉu c¸c ph©n sè , so s¸nh ph©n sè, biÓu diÔn sè nguyªn trªn trôc sè . -B¶ng nhãm , phÊn , thíc th¼ng cã chia kho¶ng . III.Ph¬ng ph¸p: -D¹y häc ®Æt vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò -D¹y häc hîp t¸c trong nhãm nhá . IV . TiÕn tr×nh d¹y häc : 1 . Ổn ®Þnh tæ chøc : Ktra sÜ sè : 7A 7B: 7C : 2.KiÓm tra bµi cò : GV giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ®¹i sè 7 , nªu yªu cÇu vÒ s¸ch vë , ®å dïng häc tËp,ý thøc häc tËp bé m«n . 3 .Bµi míi : H§ cña GV H§ cña HS H§1: Giíi thiÖu kh¸i niÖm sè hò tØ 1. Sè h÷u tØ : 2 3 5 7 3 1 6 9 2 3 1 2 3 0,5        ......... 2 4 6 0 0 0 0     ...... 1 2 3 2 2 4  4     ...... 3 3 6  6 5 19 19 38 2     ..... 7 7 7 14 2 5 3; -0,5; 0; ; 2 lµ c¸c sè h÷u tØ 3 7 GV: Gi¶ sö ta cã c¸c sè 3 ; -0,5 ;0; ; 2 . 3     ......... Em h·y viÕt 3 ph©n sè trªn thµnh 3 ph©n sè b»ng nã ? GV : Cã thÓ viÕt mçi sè trªn thµnh bao nhiªu ph©n sè b»ng nã ? GV : C¸c ph©n sè b»ng nhau lµ c¸c c¸ch viÕt kh¸c nhau cña cïng mét sè. Sè ®ã ®îc gäi lµ sè h÷u tØ . 3; -0,5; 0; 2 5 ; 2 lµ c¸c sè h÷u tØ . 3 7 VËy thÕ nµo lµ sè h÷u tØ ? HS ®äc kÝ hiÖu . * Kh¸i niÖm : (sgk ) GV giíi thiÖu kÝ hiÖu GV cho häc sinh lµm ?1 V× sao . TËp hîp c¸c sè h÷u tØ kÝ hiÖu lµ Q 0, 6; 1, 25;1 1 lµ c¸c sè h÷u tØ ? 3 GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ 1 3 ?1. 0, 6; 1, 25;1 lµ c¸c sè h÷u tØ v×: TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – 6 3  10 5 125 5 1, 25   100 4 GV yªu cÇu HS lµm ?2. 1 4 GV: Em cã nhËn xÐt g×vÒ mèi quan hÖ 1 3  3 0, 6  gi÷a c¸c tËp hîp sè N; Z; Q ? a GV: giíi thiÖu s¬ ®å biÓu thÞ mèi quan ?2.Víi a�Z th× a  � a �Q 1 hÖ gi÷a 3 tËp hîp sè. n GV cho HS lµm BT1 : Víi n� N th× n  � n �Q 1 H§2: BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè: GV vÏ trôc sè. H·y biÓu diÔn c¸c sè-2;-1;2 trªn trôc sè? HS ®äc vÝ dô 1 SGK GV: thùc hµnh trªn b¶ng HS lµm theo . Bµi tËp 1: 3 �N ; 3 �Z ; 3 �Q; N �Z �Q 2 2 �Z ; �Q 3 3 2, BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè: Gv yªu cÇu häc sinh lµm VD2: + ViÕt 5 2 díi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè VD1:BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè. 4 3 d¬ng ? + Chia ®o¹n th¼ng ®¬n vÞ thµnh mÊy phÇn? 2 + §iÓm biÓu diÔn sè h÷u tØ ®îc x¸c 3 ®Þnh nh thÕ nµo? H§3: So s¸nh 2 sè h÷u tØ GV cho HS lµm ?4. VD2. biÓu diÔn sè h÷u tØ 2 2  3 3 2 trªn trôc sè . 3 3. So s¸nh hai sè h÷u tØ : HS lµm VD1, VD2 2 4 vµ 3 5 2 10 4 4 12  ;   3 15 5 5 15 10 10 2 4  �  15 12 3 5 1 VD1:so s¸nh 0, 6 & 2 ?4. So s¸nh 2 ph©n sè HS lµm ?5 , rót ra nhËn xÐt GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – 6 1 5 ;  10 2 10 6  5 1  � 0, 6  10 10 2 1 VD2:so s¸nh 3 & 0 2 0, 6  3 1 7 0  ;0  2 2 2 7 0 1  � 3  0 2 2 2 NhËn xÐt: a >0 nÕu a, b cïng dÊu b a <0 nÕu a,b kh¸c dÊu b 4. Cñng cè GV: thÕ nµo lµ 2 sè h÷u tØ? Cho VD? §Ó so s¸nh 2 sè h÷u tØ ta lµm nh thÕ nµo? 5. HDVN: Lµm bµi tËp: 3; 4; 5 (8 SGK ) 1; 2;3; 4;8 (3; 4 SBT ) So¹n: 18/8/2013 Gi¶ng : TiÕt 2: céng trõ sè h÷u tØ I. Môc tiªu: -HS n¾m v÷ng c¸c qui t¾c céng, trõ sè h÷u tØ, biÕt qui t¾c chuyÓn vÕ trong tËp hîp sè h÷u tØ. - Cã kÜ n¨ng lµm c¸c phÐp céng, trõ sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng - Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: 1) Gi¸o viªn: -Bµi so¹n , SGK, SGV. 2) Häc sinh: - ¤n qui t¾c céng, trõ ph©n sè, qui t¾c( chuyÓn vÕ) vµ qui t¾c ( dÊu ngoÆc) - B¶ng nhãm III. Ph¬ng ph¸p - D¹y häc nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - D¹y häc hîp t¸c trong nhãm nhá. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1 Tæ chøc: Ktra sÜ sè : 7A 7B: 2 KiÓm tra. Häc sinh 1: ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ? Cho vÝ dô vÒ 3 sè h÷u tØ( d¬ng, ©m, sè 0) ch÷a bµi tËp 3 (8- sgk) Häc sinh 2: Ch÷a bµi tËp 5 (8) GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – a b ; y  (a; b; m �Z ; m  0) x  y � a  b m m 2a 2b ab Ta cã: x  ;y ;z  2m 2m 2m V× a< b � a+ b 0) a m m sè víi a, b �z b �, VËy ®Ó cã thÓ céng b a b ab x+y = + = trõ 2 sè h÷u tØ ta cã thÓ lµm nh trªn? m m m - GV: Nªu qui t¾c céng 2 ph©n sè cïng a b a b mÉu, kh¸c mÉu x-y= - = m m m - GV: Em h·y nh¾c l¹i tÝnh chÊt cña phÐp céng ph©n sè? - GV: Nªu vÝ dô, häc sinh ®øng t¹i chç nªu VD. c¸ch lµm? 7 4 49 12 49  12 37 + = + =  3 7 21 21 21 21 3 12 3 9 - 2 häc sinh lªn b¶ng lµm? 1, c¶ líp lµm b, -3- ( ) =   . 4 4 4 4 vµo vë. a, ?1 2 3 2 9 10 1      3 5 3 15 15 15 H§2; QT ChuyÓn vÕ: 1 1 2 5 6 11 - GV: XÐt bµi tËp sau; T×m sè nguyªn x biÕt b,  (0, 4)      3 3 5 15 15 15 x+5= 17 (H. Sinh lµm) a, 0,6+ 2, Qui t¾c ( chuyÓn vÕ ) - GV: Nh¾c l¹i QT chuyÓn vÕ trong z? - T¬ng tù ta còng cã qui t¾c chuyÓn vÕ trong Q. - QT: (sgk/9) - H.sinh ®äc qui t¾c (9- sgk) – GV cho víi mäi x, y,z �Q häc sinh lµm VD. x +y = z � x = z-y VD: 2 HS lµm ?2. 3 1 1 3 7 9 16  x    x      7 3 3 7 21 21 21 HS: Lµm ?2. 1 2 2 3 2 3 b,  x  7 4 a, x   --> x  GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ 2 1 4 3 1     3 2 6 6 6 TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – x D. Cñng cè: -HS lµm BT8(SGK 10 ) -HS ho¹t ®éng nhãm lµm BT10(10 SGK ) C¸ch 1: A C¸ch 2: . 2 3 8 21 29     7 4 28 28 28 36  4  3 30  10  9 18  14  15   35  31  19 15 5 1 6 6 6     2 6 6 2 2 2 5 7 1 3 5 1 A  (6  5  3)  (   )  (   )  2 3 3 3 2 2 2 2 E. HDVN: -Häc thuéc c¸c qui t¾c vµ c«ng thøc tæng qu¸t. -Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i -¤n qui t¾c nh©n chia ph©n sè , tÝnh chÊt cña phÐp nh©n. Ngµy 22 /8/2011 DuyÖt bµi ®Çu tuÇn NguyÔn ThÞ Thanh Nghị GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – TUẦN 2 : So¹n: 22 /8/2013 Gi¶ng : /8/2013 TIẾT 3 : NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ I. Môc tiªu: - HS n¾m v÷ng qui t¾c nh©n ,chia sè h÷u tØ - Cã kü n¨ng nh©n chia sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng. - RÌn t duy nhanh , chÝnh x¸c. II. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn : 1. Gi¸o viªn. -B¶ng phô ,SGK, SGV. 2.Häc sinh.: -¤n qui t¾c nh©n chia ph©n sè. TÝnh chÊt c¬b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè. §Þnh nghÜa tØ sè. PhÊn ,b¶ng nhãm III.Ph¬ng ph¸p. GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2013 – 2014 - D¹y häc nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. IV. tiÕn tr×nh d¹y häc. 1. Tæ chøc: KTra sÜ sè : 7A 7B : 7C 2. KiÓm tra: HS1: Muèn céng 2 sè h÷u tØ x,y ta lµm nh thÕ nµo? viÕt c«ng thøc tæng qu¸t. Lµm BT8d (10 SGK ) 2 � � 2 7 1 3 16  42  12  9 79 7 �7 � �1 3 � �       3 � � �  � � 3 � 24 24 24 �4 � �2 8 � � 3 4 2 8 HS2. Ph¸t biÓu vµ viÕt qui t¾c chuyÓn vÕ Ch÷a BT9d. 3. Bµi míi: 4 1 4 1 5 x �x   7 3 7 3 21 H§ cña GV H§ cña HS H§1: Nh©n 2 sè h÷u tØ. 1. Nh©n 2 sè h÷u tØ: §V§: Trong tËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ còng cã phÐp nh©n ,chia 2sè h÷u tØ. HS lµm VD : 3 VD: - 0,2. em sÏ thùc hiÖn nh thÕ 4 - 0,2 = 2 . 3 = - 2.3  3 10 4 10.4 5.4 nµo? a c a c GV. Tæng qu¸t x = ; y= (b, d �0) Víi x= ; y = (b ;d �0) th× x.y =? b b d  3 20 d a c ac = b d bd 3 1 3 5 3.5 15 VD. .2  .   HS lµm VD. 4 2 4 2 4.2 8 GV. PhÕp nh©n ph©n sè cã tÝnh chÊt g×? Ta cã: x.y = . -PhÐp nh©n sè h÷u tØ còng cã tÝnh chÊt * TÝnh chÊt: +) x.y =y.x nh vËy. +) (x.y ). z =x.(y.z) +) x.1=1.x GV cho HS lµm BT11 (12 SGK ) H§2: Chia 2 sè h÷u tØ. Víi x= a c ; y= (y �0) b d ¸p dông qui t¾c chia ph©n sè, h·y viÕt CT x:y - C¶ líp lµm ?1 vµo vë . +) x. 1 =1 x +)x. (y+z)=x.y+x.z HS lµm BTËp 11 (12 SGK) 2. Chia 2 sè h÷u tØ: a c y= ( y �0) b d a c a d ad Ta cã : x:y= : = . = b d b c bc Víi x= 2 HS lªn b¶ng lµm ?1 GV: Yªu cÇu HS: Nªu kh¸i niÖm tØ sè cña 2 sè h÷u tØ. GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ 2 � 7 7 49 9 1 � .   4 a, 3,5. � � � 5� 2 5 10 10 TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 HS ®äc chó ý (11 SGK )) NĂM HỌC : 2013 – b, 5 5 1 5 : 2  .  23 23 2 46 * Chó ý. Víi x;y � Q ; y � 0 tØ sè cña x vµ y kÝ hiÖu lµ x/y hay x : y GV: §a bµi tËp lªn b¶ng phô BT13.(12 SGK ) KÕt qu¶ : a, -7 1 2 b, 2 3 8 BT14 (12 SGK ) Mét HS lªn b¶ng ®iÒn HS díi líp nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n c. 11 6 4.Cñng cè. BT13. (12 SGK ) HS nh¾c l¹i thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh. -3 HS lªn b¶ng. GV chia HS lµm 2 ®éi mçi ®éi gåm 5HS lµm BT14. §éi nµo lµm nhanh lµ th¾ng . 5.HDVN: - Häc qui t¾cnh©n , chia sè h÷u tØ. - ¤n gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn. BTVN:15;16 (13 SGK ) 10; 11; 14; 15 ( 4;5 SBT ) So¹n: 22 /8/2013 Gi¶ng : 31/8/2013 TIẾT 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN . I. Môc tiªu: - HS hiÓu kh¸i niÖm gi¸ trÞ tuyªt ®èi cña mét sè h÷u tØ. - X¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ, cã kü n¨ng céng ,trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n. - Cã ý thøc vËn dông tÝnh chÊt c¸c phÐp to¸n vÒ sè h÷u tØ ®Ó tÝnh to¸n mét c¸ch hîp lý. II. ChuÈn bÞ : 1.Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: a. GV: -B¶ng phô, thíc cã chia kho¶ng. b. HS: - ¤n gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn, quy t¾c céng trõ , nh©n . chia sè thËp ph©n, c¸ch viÕt sè thËp ph©n díi d¹ng ph©n sè thËp ph©n vµ ngîc l¹i., biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè. - PhÊn, b¶ng nhãm. 2. Ph¬ng ph¸p: - Ph©n tÝch, suy luËn - D¹y häc nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. Tæ chøc: KT sÜ sè : 7A 7B: 7C : GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2013 – 2014 2.KiÓm tra bµi cò : - HS1: Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn a lµ g×? T×m | 15 | ; | -3 | ; | 0 | T×m x biÕt | x | =2 - HS2: VÏ trôc sè,biÓu diÔn trªn trôc sè c¸c sè h÷u tØ 3,5 ; 3. Bµi míi: H§ cña GV 1 ; -2 2 H§ cña HS 1. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ. GV: §Þnh nghÜa t¬ng tù ®Þnh nghÜa gi¸ H§1: §Þnh nghÜa gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè trÞ tuyÖt ®èi cña sè nguyªn. h÷u tØ . HS: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa. * §Þnh nghÜa: (13 SGK ) Dùa vµo ®Þnh nghÜa trªn h·y t×m | 3,5 1 1 | 3,5| = 3,5; = 1 2 2 |; ; | 0 | ; | -2 | 2 | 0 | =0;| -2 | = 2 * NÕu x > 0 th× | x | = x x =0 th× | x | =0 x < 0 th× | x | =-x HS lµm VD. 2 2 * VD : x = th× | x | = 3 HS lµm ?2. 3 x=-5,75 th× | x | =| -5,75 | =5,75 ?2. 1 1 th× | x | = 7 7 1 1 b, x = th× | x | = 7 7 1 1 c, x = - 3 th× | x | = 3 5 5 a, x = - HS lµm BT 17( 15 SGK ) d, x = 0 th× | x | = 0 BT17. (15 SGK ) 1, a, ®óng b, sai c, ®óng 1 1 => x = � 5 5 b,| x | = 0,37 => x = � 0.37 2, a, | x | = HS lµm miÖng BT sau: Bµi gi¶i sau ®óng hay sai? a,| x | �0 víi mäi x � Q b,| x | �x víi mäi x � Q c, | x | =-2 => x= -2 d, | x | =- | -x | e, | x | = -x => x �0 tõ ®ã rót ra nhËn xÐt: GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ c, | x |=0 =>x =0 d, | x | = 1 2 2 =>x= �1 3 3 HS: a) §óng b) §óng c) Sai d) Sai e) §óng * NhËn xÐt: Víi mäi sè nguyªn x ta cã TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 H§2: Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n. VD: a, (-1,13) +(-0,264) H·y viÕt c¸c sè thËp ph©n trªn díi d¹ng ph©n sè thËp ph©n råi ¸p dông QT céng 2 ph©n sè. - Cã c¸ch nµo lµm kh¸c kh«ng ? GV: ¸p dông QT t¬ng tù nh víi sè nguyªn. - Häc sinh lªn b¶ng thùc hµnh c¸ch lµm. VD: b,c GV: Cho hs lµm ?3 HS : Lµm t¹i líp bµi tËp 20 SGK /15 Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp NĂM HỌC : 2013 – | x | �0;| x |= | -x | ;| x | �x 2.Céng trõ ,nh©n, chia sè thËp ph©n. 113 264  100 1000 1130 264 1394 =    1,394 1000 1000 1000 a, (-1,13)+(-0,264) = C¸ch kh¸c. (-1,13) + (-0,264) =-(1,13+0,264) =-1,394 b, 0,245-2,134 =-(2,134-0,245)=-1,1889 c, (-5,2). 3,14 =-(5,2.3,14)=-16,328 d, -0,408:(-0,34)=0,408:0,34=1,2 -0,408:(0.34)=-1,2 HS : Lµm ?3 a, -3,116+0,263=-(3,116-0,263) =- 2,853 b, (-3,7).(-2,16)=7,992 BT 20 (15-sgk) a, 6,3+(-3,7)+2,4+(0,3) =(6,3+2,4)+ �  3, 7    0,3 � � �= 8,7 + ( -4)= 4,7 b, (-4,9+4,9 ) + 4,9 + (-5,5 ) = ( -4,9+4,9 ) + (-5,5+ 5,5 )= 0 2,9+3,7+ (-4,2)+(-2,9)+4,2=3,7 4. Cñng cè: GV: Cho HS lµm BT 20 phÇn c vµ phÇn d(15-sgk) GV : Híng dÉn HS sö dông tÝnh chÊt cña c¸c phÐp to¸n ®Ó lµm to¸n nhanh. 5. HDVN: - Häc ®Þnh nghÜa , c«ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ .¤n so s¸nh 2 sè h÷u tØ. - BT. 21;22;24 (15;16 SGK ) 24;25;27 ( 7;8 SBT ) Ngµy 26 /8/2013 DuyÖt bµi tuần 2 GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – TUẦN 3 : So¹n: 31 /8/2013 Gi¶ng : /9/2013 TIẾT 5 : LUYỆN TẬP I. Môc tiªu: - Cñng cè qui t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ. - RÌn kü n¨ng so s¸nh c¸c sè h÷u tØ, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc , t×m x trong biÓu thøc chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.Sö dông m¸y tÝnh bá tói. - Ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o cña HS. II ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn : a. Gi¸o viªn: - B¶ng phô, m¸y tÝnh bá tói. b. HS.- PhÊn , b¶ng nhãm, m¸y tÝnh bá tói. 2. Ph¬ng ph¸p. - LuyÖn gi¶i bµi tËp. - D¹y häc hîp t¸c trong nhãm nhá. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. Tæ chøc. KT sÜ sè : 7A 7B : 7C : 2. KiÓm tra bµi cò. HS1. nªu c«ng thøc tÝnh gtt® cña 1 sè h.tØ. Ch÷a bt.24(7-sbt) T×m x biÕt: a, |x| =2,1=>x= �2,1 3 4 b, |x| = vµ x < 0 => x = HS2. Ch÷a BT27(8 SBT) 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : H§ cña GV 1 5 c, |x| =- � x kh«ng cã gtrÞ 3 4 GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ d, |x| = 0,35, x > 0 => x = 0,35 H§ cña HS TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN H§1. Ch÷a BT D¹ng so s¸nh 2 sè 1.Bµi 21(15-SGK) a, h.TØ - Em cã nxÐt g× vÒ c¸c psè nµy? 14 2 27 3 - muèn P.SèSỐ nµo7 b/d cïng mét 35  5 ; 63  7 NĂM HỌC : 2013 – GIÁO ÁNbiÕt : ĐẠI sè H.TØ ta lµm nh thÕ nµo? 2014 26 2 36 3 (Rót gän)  ;  65 5 84 34 2  85 5 b, GV yªu cÇu HS viÕt 3 ph©n sècïng biÓu diÔn sè h÷u tØ 3 . 7 7 14 26 34 biÓu diÔn cïng ; ; 35 65 85 => C¸c ph©n sè mét sè h÷u tØ . b, 3 6 9 12 BT 22. =   GV yªu cÇu HS s¾p xÕp theo thø tù 7 14 21 28 lín dÇn vµ gi¶i thÝch v× sao lµm ®îc 2.BT22 (16 SGK ) nh vËy? 2 5 4 1  0,875   0  0,3  BT23: 3 6 13 Muèn so s¸nh 2 sè h÷u tØ ta lµm nh thÕ nµo? 3. BT23. a, H§2: D¹ng BT tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. HS ho¹t ®éng nhãm lµm BT 24. 4 < 1 <1,1 5 b, -500 <0 <0,001 c, 12 12 12 1 13 13      37 37 36 3 39 38 4.BT24: H§3: sö dông m¸y tÝnh bá tói. GV híng dÉn HS sö dông m¸y tÝnh bá tói lµm : BT 26 H§4. D¹ng BT t×m x GV híng dÉn HS lµm phÇn a BT25. HS lµm c¸c phÇn cßn l¹i. a, � .�  2,5 .0, 4.0,38�  8 .  0,125 .  3,15  � � � � �  1.0,38  (1).3,15  0,38  3,15  2, 77 b, � 0, 2.  20,38   9,17 �� : 0,5.  2, 47   3,53� � �� �  0, 2.(30) : (0,5.6)  6 : 3  2 5. BT26: KÕt qu¶: a, -5,5497b.1,3138 c, 0,42 d, -5,12 6 .BT25; a, | x – 1,7 |= 2,3 x-1,7= 2,3 x=4 x-1,7=-2,3 x= -0,6 3 1 = 4 3 3 3 x+ = 4 4 3 3 x+ =4 4 b, x  H§5. T×m GTLN ;GTNN cña biÓu thøc. GV.NÕu ta cã bÓu thøc A =2,3- | x – 1,7 | GTNN cña biÓu thøc nµy lµ bao nhiªu? v× sao? 5 12 13 x= 12 x= c, |x-1,5|+ | 2,5 –x | =0 | x- 1,5 | = 0 => x – 1,5 =0 =>x=1,5 | 2,5 – x | =0 =>2,5 –x =0 =>x=2,5 => kh«ng cã gi¸ trÞ nµo cña x tho¶ m·n. T¬ng tù HS t×m GTNN cña biÓu thøc HS : | x -1,7TRƯỜNG | �0 víi mäi x �Q 3 1 GV:BNGUYỄN THCS = x   THỊ THANH NGHỊ => A= 2,3 - | x – 1,7 | � 2,3 víiHƯƠNG mäi x =>CẦN 4 3 GTNN cña A lµ 2,3 ®¹t ®îc khi x-1,7 =0 =>x = 1,7 GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – 4. Cñng cè: ( sau tõng bµi ) 5. HDVN: - BTVN: 26 (17 SGK ) 28 � 34 (8;9 SBT ) - ¤n: ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña sè nguyªn a , nh©n 2 luü thõa cïng c¬ sè. So¹n: Gi¶ng : 30 / 8 /2013 /9 /2013 TiÕt 6: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ I. Môc tiªu : - HS hiÓu kh¸i niÖm luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña mét sè h÷u tØ, biÕt c¸ch tÝnh tÝch vµ th¬ng cña 2 luü thõa. - Cã kÜ n¨ng vËn dông c¸c qui t¾c nªu trªn trong tÝnh to¸n . - Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ : 1. §å dïng a. Gi¸o viªn: - B¶ng phô, m¸y tÝnh bá tói. b. Häc sinh: - B¶ng nhãm, m¸y tÝnh bá tói. 2. Ph¬ng ph¸p: - D¹y häc nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - D¹y häc hîp t¸c trong nhãm nhá. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. Tæ chøc : KT sÜ sè : 7A 7B: 7C : 2. KiÓm tra: - Cho a lµ 1 sè tù nhiªn. Luü thõa bËc n cña a lµ g×? cho VD? - ViÕt c¸c kÕt qu¶ sau díi d¹ng 1 luü thõa. 34.35; 58:52 T¬ng tù nh luü thõa cña 1 sè tù nhiªn, ta cã luü thõa cña 1 sè h÷u tØ. 3. Các hoạt động dạy và học :. H§1: Luü thõa víi sè mò tù nhiªn - T¬ng tù nh ®èi víi sè TN; Em h·y nªu §N luü thõa bËc n ( n�N, n>1) cña 1 sè htØ x? - GV giíi thiÖu c¸ch ®äc, qui íc. 1. Luü thõa víi sè mò tù nhiªn * §N. (SGK) Xn =x.x...x(n thõa sè) (x �Q, n�Q, n>1) x gäi lµ c¬ sè,n lµ sè mò. Qui íc x0 =1; x1 =x (x �0) a a a a a th×; xn =( )n = . ... ( n thõa sè) b b b b b n n a � an = a.a....a  an =>( � � � n b.b.b...b b �b � b x= HS lµm?1. GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – ?1. 2 2 9 �3 � 3   � � 2 16 �4 � 4 ( 0,5)2 = (-0,5). ( -0,5 ) = 0.25 3 H§2. TÝch vµ th¬ng hai luü thõa cïng c¬ sè: GV: cho a � N; m;n � N ;m �n th× am.an=? am : an = ? T¬ng tù víi x � Q ; m , n � N ta còng cã c«ng thøc nh vËy. HS lµm ?2. H§3: luü thõa cña luü thõa: HS lµm ?3. 3 8 �2 � 2   � � 3 25 �5 � 5 (-0,5)3 = (-0,5). (-0,5) . (-0,5) = -0,125 9,70=1 2. TÝch vµ th¬ng hai luü thõa cïng c¬ sè: xm.xn=xm+n xm:xn=xm-n ( x � 0; m �n ) ?2. a, (-3)2 .(-3)3 = (-3)5 b, (-0,25)5 : (- 0,25 )3 =( -0,25 )2 3. Luü thõa cña luü thõa: ?3 a,( 22 )3 = 22. 22 . 22=26 = 22.3 5 2 2 2 2 2 10 � 1 �� �1 � �1 � �1 � �1 � �1 � � b, � � �� � �. � �. � �. � �.= � � �2 �� �2 � �2 � �2 � �2 � �2 � � Ta cã : ( xm)n = xm . xn HS lµm ?4. NhËn xÐt: - Luü thõa bËc ch½n cña mét sè ©m lµ mét sè d¬ng. - Luü thõa bËc lÎ cña mét sè ©m lµ mét sè d¬ng. 4. Cñng cè: HS lµm BT28 ( 19 SGK ) tõ ®ã nªu nhËn xÐt. HS lµm BT33: Sö dông m¸y tÝnh bá tói. GV nªu c¸ch tÝnh. HS lµm theo. 5. HDVN: - Häc ®Þnh nghÜa vµ c¸c qui t¾c. - Lµm c¸c BT 27;29;30;31;32 ( 19 SGK ) 39;40;42;43 (9 SBT ) - §äc môc “ Cã thÓ em cha biÕt ,, Ngµy 03 /9/2013 DuyÖt bµi tuÇn 3 Đinh Quang Định GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – TUẦN 4 : So¹n : / 9 /2013 Gi¶ng : /9 /2013 TiÕt 7: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ . (tiÕp theo ) I. Môc tiªu: - HS n¾m v÷ng hai qui t¾c vÒ luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th¬ng. - HS cvã kü n¨ng vËn dông hai qui t¾c trªn trong tÝnh to¸n. - Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn , chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ 1. §å dïng a. Gi¸o viªn. - Bµi so¹n; SGK;SGV;M¸y tÝnh bá tói. b. Häc sinh: - Häc bµi, lµm BTVN. - B¶ng nhãm, phÊn. 2.Ph¬ng ph¸p. - D¹y häc nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - D¹y häc hîp t¸c trong nhãm nhá. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. Tæ chøc: KT sÜ sè : 7A 7B: 2. KiÓm tra: HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa luü thõa bËc n cña mét sè h÷u tØ. ViÕt c«ng thøc. Ch÷a BT39 ( 9 SBT ) 0 2 1 �1 � �1 � 4  1; � 3 �  12 1 � 113 � � � 3 KÕt qu¶: �2 � � 2 � 4 ; 2,5 = 15,625 ; � 1 � 2 � 4 � 256 HS2. ViÕt c«ng thøc tÝnh tÝch vµ th¬ng hai luü thõa cïng c¬ sè, luü thø© cña mét luü thõa. Ch÷a BT30 (19 SGK ) 1 16 9 b, x  16 a, x  3. các hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV H§1. Luü thõa cña mét tÝch: GV nªu c©u hái ë ®Çu bµi. GV cho HS lµm ?1. GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ Hoạt động của HS 1. Luü thõa cña mét tÝch: HS lµm ?1. a, (2.5)2= 102=100 22.52= 4.25=100 => (2.5)2=22.52 b, TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – 3 3 VËy muèn tÝnh luü thõa cña mét tÝch ta lµm nh thÕ nµo? �1 3 � �3 � 27 � . � � � �2 4 � �8 � 512 - GV ®a ra c«ng thøc. �1 � �3 � 1 27 27 � �. � � .  �2 � �4 � 8 64 512 GV: Muèn nh©n hai luü thõa cïng sè mò ta lµm thÕ nµo? �1 3 � �1 � �3 � � � . � � �. � � �2 4 � �2 � �4 � 3 GV ®a bµi tËp sau: ViÕt díi d¹ng luü thõa: a, 108. 28 b,254.28 c, 158.94 H§2.Luü thõa cña mét th¬ng: GV cho HS lµm?3 ( 2 häc sinh lªn b¶ng ) 3 3 3 3 VËy (x.y)n=xn.yn - HS lµm ?2.. 5 5 1 � 5 �1 � 5 a, � � �.3  � .3 � 1  1 �3 � �3 � 3 b, (1,5) .8=(1,5)3.23=(1,5.2)3=33 = 27 2. Luü thõa cña mét th¬ng: VËy luü thõa cña mét th¬ng cã thÓ tÝnh nh thÕ nµo? Tõ ®ã nªu c«ng thøc chia hai luü thõa HS lµm ?3.a, cïng sè mò? GV cho HS lµm ?4. 3 �2 � 2 2 2 8 . .  � � �3 � 3 3 3 27  2  3 33 b, 3 8 �2 �  2   � � � 3 27 3 �3 � 3 5 105 100000 10 � �   3125  53  � � 5 2 32 �2 � n x � xn *� � � n �y � y GV ®a ra bµi tËp sau: ViÕt díi d¹ng c«ng thøc; a, 108:28 b, 272:252 HS lµm ?4. 2 722 �72 � 2  � � 3  9 242 �24 �  7,5  2,53 3 3 �7,5 � 3 �   3  27 � �2,5 � 3 153 153 � 15 �  3  � � 53  125 27 2 �3 � *108:28=(10:2)8=58 6 3� 272:252=(33)2 : (52)3=36:56= � �� �5 � Bµi tËp 37. 2 3 45 210 a, 4 .4  10  10  1 0 10 2 GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ 2 2 TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – 27.  32  27.93 27.36  b, 5 2  2 5 5 6 6 .8  2.35  .  23  2 .3 .2 3  3 3  4 2 16 4.Cñng cè: - HS lµm bµi tËp 34 (32 SGK) - HS lµm bµi tËp 37a,c 5. HDVN: - ¤n tËp c¸c qui t¾c vÒ luü thõa. - BT: 35;36;37 ;38;40 (22;23 SGK) - BT:50;51;52;53 (11 SBT ) So¹n : 30 / 9 /2013 Gi¶ng : /9 /2013 TiÕt 8. LUYỆN TẬP I Môc tiªu: - Cñng cè c¸c qui t¾c nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè, luü thõa cïa mét luü thõa’luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th¬ng. - RÌn kü n¨ng ¸p dông c¸c qui t¾c trªn trong tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc, viÕt díi d¹ng luü thõa, so s¸nh hai luü thõa, t×m sè cha biÕt. - Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ : 1 . §å dïng : a. Gi¸o viªn: - Bµi so¹n, SGK, SGV. B¶ng phô b. Häc sinh: - Häc bµi, lµm BTVN. - B¶ng nhãm. 2 . Ph¬ng ph¸p: - LuyÖn gi¶i bµi tËp. - D¹y häc hîp t¸c trong nhãm nhá. IV. TiÕn tr×nh d¹y häc: . Tæ chøc: KT sÜ sè : 7A 7B: 7C : 2. KiÓm tra bµi cò: HS1. §iÒn vµo c«ng thcsau: n xm.xn = (xm)n = (x.y)n = Gi¶i bµi tËp 35 (22 SGK ) GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ xm : xn = �x � � � �y � TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 HS2. Ch÷a bµi tËp 36 (22 SGK)3 3. Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV 1.Bµi 40(23 SGK ) 2 2 NĂM HỌC : 2013 – Hoạt động của HS 2 13 � 169 �3 1 � �6  7 � � a , �  � � � � �  14 � 196 �7 2 � �14 � � 54.204  5.20  1004 1 b, 5 5    5 5 25 .4  25.4  100 100 4 5 4 4 �10 � �6 � �10 6 � �10 � c, � �. � � � . �. � � � 3 � �5 � � 3 5 � � 3 � 10 2560  44.  3 3 2 .Bµi 41 (23 SGK) 2 2 16  15 � � 2 1 ��4 3 � 12  8  3 � a, � 1  � .�  �  .� � 12 � 3 4 ��5 4 � � 20 � 17 1 17 = . 2 12 20 4800 3 �1 2 � b, 2 : �  � �2 3 � 3 3 1 �3  4 � �1 � 2:�  432 � 2 : � � 2 : 216 �6 � �6 � 3.Bµi 39 <23- SGK> x �Q, x �0 a, x10=x7.x3 b, x10=(x2)5 x10=x12: x2 4. Bµi 40 125=53 ; -125=(-5)3 27 =33 ; -27=(-3)3 5 .Bµi 45 c, 1 .9=33 92 3 1 b, = 22.25:( 24 ) = 27: = 27.2= 28 2 2 a, = 33.9. 6. Bµi 42(23-SGK) 16 16 =2 � 2n=  8  2 3 n 2 2  n 3 n b, (3)  27 =>(-3)n=(-27) .81 81 a, (-3)n = (-3)3 (-3)4=(-3)7 =>n=7 c, 8n : 2n = 4 => (8:2)n = 4 GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 4n = 4 => n=1 7.Bµi 43. 12+22+32+...+102=385 S = 22+42+62+...+202 = (1.2)2+(2.2)2+(2.3)2+...+(2.10)2 =12.22+22.22+22.32+...+22.102 =22.( 12+22+32+...+102) =4.385=1540 NĂM HỌC : 2013 – H§1: D¹ng bµi tËp tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. 3 HS lªn b¶ng lµm BT40 (23 SGK) HS ho¹t ®éng nhãm lµm BT41 (23 SGK ) - GV Treo b¶ng nhãm, cho HS nhËn xÐt, söa l¹i cho CX. H§2: D¹ng BT díi mét luü thõa. - HS Tr¶ lêi miÖng BT 39. HS lµm BT 40. SBT. - Muèn viÕt biÓu thøc díi d¹ng an (a �Q ; n �N ) ta lµm nh thÕ nµo? H§3: D¹ng bµi tËp t×m sè cha biÕt. GV híng dÉn HS lµm phÇn a GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 2014 NĂM HỌC : 2013 – 4.Cñng cè: Sau tõng d¹ng bµi tËp GV chèt l¹i c¸ch lµm. 5. HDVN; BTVN: 50;51;52;53;54(11SGK) 57;58;59(SBT) §äc bµi ®äc thªm “ luü thõa víi sè mò nguyªn ©m” Ngµy 09 /9/2013 DuyÖt bµi tuÇn 4 Đinh Quang Định TUẦN 5 : So¹n : / 9 /2013 Gi¶ng : /9 /2013 TiÕt 9: TỈ LỆ THỨC I. Môc tiªu: - HS HiÓu thÕ nµo lµ tØ lÖ thøc, n¾m v÷ng 2 T/C cña tØ lÖ thøc. - HS NhËn biÕt ®îc tØ lÖ thøc vµ c¸c sè h¹ng cña tØ lÖ thøc. Bíc ®Çu vËn dông ®îc c¸c T/C cña tØ lÖ thøc vµo gi¶i BT. - G dôc tÝnh cÈn thËn, t duy chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ 1.§å dïng. a. GV: SGK, bµi so¹n,b¶ng phô. b. HS: - B¶ng nhãm + phÊn - ¤n tËp c¸c KT 2.Ph¬ng ph¸p. - D¹y häc nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò - D¹y häc hîp t¸c trong nhãm nhá IV. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1.Tæ chøc KT sÜ sè : 7A: 7B: GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN
- Xem thêm -