Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 4 hk2_cktkn

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

CHÍNH TAÛ NGHE VIEÁT, PHAÂN BIEÄT : l/n , in/inh I.Muïc tieâu: 1. Nghe vaø vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng moät ñoaïn trong baøi Thaéng bieån. 2. Tieáp tuïc luyeän vieát ñuùng caùc tieáng coù aâm ñaàu vaø vaàn deã vieát sai chính taû: l/n, in/inh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Moät soá tôø giaáy khoå to ñeå HS laøm BT. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. KTBC: -Kieåm tra 2 HS. GV ñoïc cho HS vieát: Caùi rao, soi daây, gioù thoåi, leânh kheânh, treân trôøi, … -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Caùc em ñöôïc bieát veà loøng duõng caûm cuûa nhöõng chaøng trai, coâ gaùi qua baøi TÑ Thaéng bieån. Hoâm nay moät laàn nöõa, caùc em gaëp laïi caùc chaøng trai, coâ gaùi aáy qua vieát chính taû ñoaïn 1+2 cuûa baøi Thaéng bieån. b). Vieát chính taû: a). Höôùng daãn chính taû. -Cho HS ñoïc ñoaïn 1+2 baøi Thaéng bieån. -Cho HS ñoïc laïi ñoaïn chính taû. -GV nhaéc laïi noäi dung ñoaïn 1+2. -Cho HS luyeän vieát nhöõng töø khoù: lan roäng, vaät loän, döõ doäi, ñieân cuoàng, … b). GV ñoïc cho HS vieát: -Nhaéc HS veà caùch trình baøy. -Ñoïc cho HS vieát. -Ñoïc moät laàn caû baøi cho HS soaùt loãi. c). Chaám, chöõa baøi: -GV chaám 5 ñeán 7 baøi. -GV nhaän xeùt chung. * Baøi taäp 2: -GV choïn caâu a hoaëc b. a). Ñieàn vaøo choã troáng l hay n -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. -GV giao vieäc. -Cho HS laøm baøi. -Cho HS trình baøy keát quaû: GV daùn 3 tôø giaáy ñaõ vieát saün BT leân baûng lôùp. -GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Caàn ñieàn laàn löôït caùc aâm ñaàu l, n, nhö sau: laïi – Hoaït ñoäng cuûa troø -2 HS leân baûng vieát, HS coøn laïi vieát vaøo giaáy nhaùp. -HS laéng nghe. -1 HS ñoïc, caû lôùp theo doõi trong SGK. -Lôùp ñoïc thaàm laïi 2 ñoaïn 1+2. -HS luyeän vieát töø. -HS vieát chính taû. -HS soaùt loãi. -HS ñoåi taäp cho nhau ñeå chöõa loãi, ghi loãi ra ngoaøi leà. -1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm theo. -HS laøm baøi caù nhaân. -3 HS leân thi ñieàn phuï aâm ñaàu vaøo choã troáng. -Lôùp nhaän xeùt. Trang 1 loà – löûa – naõi – neán – loùng laùnh – lung linh -HS cheùp lôøi giaûi ñuùng vaøo VBT. – naéng – luõ luõ – leân löôïn. b). Ñieàn vaøo choã troáng tieáng coù vaàn in hay inh ? -Caùch tieán haønh nhö caâu a. -Lôøi giaûi ñuùng: lung linh thaàm kín giöõ gìn laëng thinh bình tónh hoïc sinh nhöôøng nhòn gia ñình rung rinh thoâng minh 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø tìm vaø vieát vaøo vôû 5 töø baét ñaàu baèng töø n, 5 töø baét ñaàu baèng töø l. KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE , ÑAÕ ÑOÏC I.Muïc tieâu: 1. Reøn kó naêng noùi: -Bieát keå töï nhieân baèng lôøi cuûa mình moät caâu chuyeän (hoaëc ñoaïn truyeän) ñaõ nghe, ñaõ ñoïc, coù nhaân vaät, yù nghóa noùi veà loøng duõng caûm cuûa con ngöôøi. -Hieåu truyeän, trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän (hoaëc ñoaïn truyeän). 2. Reøn kó naêng nghe: Laéng nghe baïn keå, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Moät soá truyeän vieát veà loøng duõng caûm (GV vaø HS söu taàm). -Baûng lôùp. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. KTBC: -Kieåm tra 1 HS. -HS keå 2 ñoaïn truyeän Nhöõng chuù beù khoâng cheát. * Vì sao truyeän coù teân laø “Nhöõng chuù beù * Vì: 3 chuù beù aên maëc gioáng nhau neân teân khoâng cheát”. phaùt xít nhaàm töôûng chuù beù bò cheát soáng laïi. * Vì: tinh thaàn duõng caûm, söï hy sinh cao caû cuûa caùc chuù beù seõ soáng maõi trong taâm trí moïi ngöôøi. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Caùc em ñaõ nghe, ñöôïc ñoïc nhieàu truyeän -HS laéng nghe. treân saùch baùo, qua lôøi keå cuûa boá meï, anh Trang 2 chò hoaëc caùc anh chò phuï traùch ñoäi. Trong tieát hoïc haâm nay moãi em seõ keå moät caâu truyeän mình ñaõ nghe, ñaõ ñoïc noùi veà loøng duõng caûm cho caû lôùp cuøng nghe. b). Höôùng daãn tìm hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi: -Cho HS ñoïc ñeà baøi. -GV ghi leân baûng ñeà baøi vaø gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng. Ñeà baøi: Keå laïi moät caâu chuyeän noùi veà loøng duõng caûm maø em ñaõ ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc. -Cho HS ñoïc caùc gôïi yù. -Cho HS giôùi thieäu teân caâu chuyeän mình seõ keå. c). HS keå chuyeän: -Cho HS keå chuyeän trong nhoùm. -1 HS ñoïc ñeà baøi. -4 HS noái tieáp nhau ñoïc caùc gôïi yù 1, 2, 3, 4. -Moät soá HS noái tieáp noùi teân caâu chuyeän mình seõ keå. -Töøng caëp HS keå nhau nghe vaø trao ñoåi veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän mình keå. -Cho HS thi keå. -Moät soá HS thi keå, noùi veà yù nghóa caâu chuyeän mình keå. -GV nhaän xeùt, khen nhöõng HS keå chuyeän -Lôùp nhaän xeùt. hay, noùi yù nghóa ñuùng. 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän vöøa keå ôû lôùp cho ngöôøi thaân nghe. -Daën HS veà nhaø ñoïc tröôùc noäi dung cuûa tieát KC tuaàn 27. TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP XAÂY DÖÏNG KEÁT BAØI TRONG BAØI VAÊN MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI I.Muïc tieâu: 1. HS naém ñöôïc hai kieåu keát baøi (môû roäng vaø khoâng môû roäng) trong baøi vaên taû caây coái. 2. Luyeän taäp vieát ñoaïn keát baøi trong baøi vaên mieâu taû caây coái theo caùch môû roäng. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Tranh, aûnh moät soá loaøi caây. -Baûng phuï ñeå vieát daøn yù quan saùt. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. KTBC: -Kieåm tra 2 HS. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. Hoaït ñoäng cuûa troø -2 HS laàn löôït ñoïc môû baøi giôùi thieäu chung veà caùi caây em ñònh taû ôû tieát TLV tröôùc. Trang 3 2. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Caùc em ñaõ hoïc veà hai caùch keát baøi trong baøi vaên mieâu taû ñoà vaät. Trong tieát hoïc hoâm nay, caùc em seõ ñöôïc luyeän taäp veà 2 caùch keát baøi môû roäng vaø khoâng môû roäng trong baøi vaên mieâu taû caây coái. * Baøi taäp 1: -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT1. -GV giao vieäc. -Cho HS laøm baøi. -Cho HS trình baøy baøi laøm. -GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng: Khi vieát baøi coù theå söû duïng caùc caâu ôû ñoaïn a, b vì ñoaïn a ñaõ noùi ñöôïc tình caûm cuûa ngöôøi taû ñoái vôùi caây. * Baøi taäp 2: -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT2. -GV giao vieäc. GV ñöa baûng phuï vieát daøn yù. -Cho HS laøm baøi. GV daùn moät soá tranh aûnh leân baûng. -Cho HS trình baøy. -GV nhaän xeùt vaø choát laïi nhöõng yù traû lôøi ñuùng 3 caâu hoûi cuûa HS. * Baøi taäp 3: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT3. -GV giao vieäc: Caùc em döïa vaøo yù traû lôøi cho 3 caâu hoûi ñeå vieát moät keát baøi môû roäng cho baøi vaên. -Cho HS laøm baøi. -Cho HS trình baøy keát quaû ñaõ vieát. -GV nhaän xeùt, khen thöôûng nhöõng HS ñaõ vieát keát baøi theo kieåu môû roäng hay. * Baøi taäp 4: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. -GV giao vieäc: Caùc em choïn moät trong ba ñeà taøi a, b, c vaø vieát keát baøi môû roäng cho ñeà taøi em ñaõ choïn. -Cho HS vieát keát baøi vaø trao ñoåi vôùi baïn. -HS laéng nghe. -1 HS ñoïc to, lôùp ñoïc theàm theo. -HS laøm baøi theo caëp. -Ñaïi dieän caùc caëp phaùt bieåu. -Lôùp nhaän xeùt. -1 HS ñoïc to, lôùp laéng nghe. -HS laøm baøi caù nhaân, traû lôøi 3 caâu hoûi a, b, c. -Lôùp nhaän xeùt. -1 HS ñoïc to, lôùp laéng nghe. -HS vieát keát baøi theo kieåu môû roäng. -Moät soá HS ñoïc keát baøi cuûa mình. -Lôùp nhaän xeùt. -1 HS ñoïc to yeâu caàu cuûa BT. -HS laøm baøi caù nhaân, trao ñoåi vôùi baïn, goùp yù cho nhau. -Moät soá HS noái tieáp ñoïc ñoaïn keát baøi. -Cho HS ñoïc keát baøi. -GV nhaän xeùt, chaám ñieåm nhöõng keát baøi -Lôùp nhaän xeùt. hay. 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø hoaøn chænh, vieát laïi ñoïc keát ñaõ vieát ôû BT4. -Daën HS ñoïc tröôùc noäi dung tieát TLV Trang 4 tröôùc. Trang 5 TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI I.Muïc tieâu: 1. HS luyeän taäp toång hôïp vieát hoaøn chænh moät baøi vaên taû caây coái tuaàn töï theo caùc böôùc: Laäp daøn yù, vieát töøng ñoaïn (môû baøi, thaân baøi, keát baøi). 2. Tieáp tuïc cuûng coá kó naêng vieát ñoaïn môû baøi (Kieåu tröïc tieáp, giaùn tieáp); Ñoaïn thaân baøi; Ñoaïn keát baøi (kieåu môû roäng, khoâng môû roäng). II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng lôùp cheùp saün ñeà baøi vaø daøn yù. -Tranh aûnh moät soá loaøi caây. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. KTBC: -Kieåm tra 2 HS. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Trong caùc tieát TLV tröôùc, caùc em ñaõ ñöôïc luyeän vieát ñoaïn môû baøi, thaân baøi, keát baøi. Trong tieát TLV hoâm nay, caùc em seõ tieáp tuïc luyeän vieát hoaøn chænh moät baøi vaên taû caây coái. b). Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa baøi taäp: -Cho HS ñoïc ñeà baøi trong SGK. -GV gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng treân ñeà baøi ñaõ vieát tröôùc treân baûng lôùp. Ñeà baøi: Taû moät caây coù boùng maùt (hoaëc caây aên quaû, caây hoa) maø em yeâu thích. -GV daùn moät soá tranh aûnh leân baûng lôùp, giôùi thieäu löôùt qua töøng tranh. -Cho HS noùi veà caây maø em seõ choïn taû. -Cho HS ñoïc gôïi yù trong SGK. -GV nhaéc HS: Caùc em caàn vieát nhanh ra giaáy nhaùp daøn yù ñeå traùnh boû soùt caùc yù khi laøm baøi. c). HS vieát baøi: -Cho HS vieát baøi. -Cho HS ñoïc baøi vieát tröôùc lôùp. -GV nhaän xeùt vaø khen ngôïi nhöõng HS vieát hay. 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu nhöõng HS vieát baøi chöa ñaït veà nhaø vieát laïi vaøo vôû. -Daën HS veà nhaø chuaån bò giaáy buùt ñeå laøm Hoaït ñoäng cuûa troø -2 HS laàn löôït ñoïc ñoaïn keát baøi kieåu môû roäng ñaõ vieát ôû tieát TLV tröôùc. -HS laéng nghe. -1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm theo. -HS quan saùt vaø laéng nghe GV noùi. -HS laàn löôït noùi teân caây seõ taû. -4 HS laàn löôït ñoïc 4 gôïi yù. -Vieát ra giaáy nhaùp  vieát vaøo vôû. -Moät soá HS ñoïc baøi vieát cuûa mình. -Lôùp nhaän xeùt. Trang 6 baøi kieåm tra ôû tieát TLV tuaàn 27. CHUÛ ÑIEÅM NHÖÕNG NGÖÔØI QUAÛ CAÛM TUAÀN 27 TAÄP ÑOÏC DUØ SAO TRAÙI ÑAÁT VAÃN QUAY I.Muïc tieâu: 1. Ñoïc troâi chaûy toaøn baøi. Ñoïc ñuùng caùc teân rieâng nöôùc ngoaøi: Coâ-peùc-ních, Ga-li-leâ. -Bieát ñoïc dieãn caûm baøi vaên vôùi gioïng keå roõ raøng, chaäm raõi, caûm höùng ca ngôïi loøng duõng caûm baûo veä chaân lí khoa hoïc cuûa hai nhaø baùc hoïc Coâ-peùc-ních vaø Ga-li-leâ. 2. Hieåu noäi dung yù nghóa cuûa baøi: Ca ngôïi nhaø khoa hoïc chaân chính ñaõ duõng caûm, kieân trì baûo veä chaân lí khoa hoïc. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Tranh chaân dung Coâ-peùc-ních, Ga-li-leâ trong SGK. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. KTBC: -Kieåm tra 4 HS. * Ga-vroát ra ngoaøi chieán luyõ ñeå laøm gì ? Hoaït ñoäng cuûa troø -4 HS: ñoïc phaân vai Ga-vroát ngoaøi chieán luyõ. * Ga-vroát ra ngoaøi chieán luyõ ñeå nhaët ñaïn cho nghóa quaân vì Ga-vroát nghe AÊng-gioânraéc noùi nghóa quaân saép heát ñaïn. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Coâ-peùc-ních laø nhaø thieân vaên hoïc Ba Lan. -HS laéng nghe. Naêm 1543, oâng ñaõ cho xuaát baûn 1 cuoán saùch chöùng minh raèng traùi ñaát laø haønh tinh quay xung quanh maët trôøi. Phaùt hieän cuûa oâng coù ñöôïc moïi ngöôøi chaáp nhaän hay khoâng ? Ñieàu gì ñaõ xaûy ra. Ñeå bieát ñieàu ñoù, chuùng ta cuøng ñi vaøo baøi TÑ Duø sao traùi ñaát vaãn quay. b). Luyeän ñoïc: -HS noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn (2 laàn). a). Cho HS ñoïc noái tieáp. -GV chia ñoaïn: 3 ñoaïn. +Ñoaïn 1: Töø ñaàu … chuùa trôøi. +Ñoaïn 2: Tieáp theo … baûy chuïc tænh. +Ñoaïn 3: Coøn laïi. -Cho HS luyeän ñoïc töø ngöõ khoù: Coâ-peùcních, Ga-li-leâ. b). Cho HS ñoïc chuù giaûi vaø giaûi nghóa töø. -1 HS ñoïc chuù giaûi trong SGK. 3 HS giaûi nghóa töø. Trang 7 -Cho HS ñoïc. c). GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi. -Caàn ñoïc vôùi gioïng keå roõ raøng chaäm raõi. -Caàn nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ: trung taâm, ñöùng yeân, baõi boû, sai laàm, söûng soát, taø thuyeát, phaùn baûo, coå vuõ, laäp töùc, caám, toäi phaïm, buoäc phaûi theà, noùi to, vaãn quay, thaéng, giaûn dò. c). Tìm hieåu baøi: Ñoaïn 1: -Cho HS ñoïc ñoaïn 1. * YÙ kieán cuûa Coâ-peùc-ních coù ñieàu gì khaùc yù kieán chung luùc baáy giôø ? Ñoaïn 2: -Cho HS ñoïc ñoaïn 2. * Ga-li-leâ vieát saùch nhaèm muïc ñích gì ? * Vì sao toaø aùn luùc ñoù xöû phaït oâng ? -Töøng caëp HS luyeän ñoïc. 1 HS ñoïc laïi caû baøi. -1 HS ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm. -Thôøi ñoù ngöôøi ta cho raèng traùi ñaát laø trung taâm cuûa vuõ truï, ñöùng yeân moät choã, coøn maët trôøi, maët traêng vaø caùc vì sao phaûi quay xung quanh noù. Coâ-peùc-ních ñaõ chöùng minh ngöôïc laïi. -HS ñoïc thaàm ñoaïn 2. * Ga-li-leâ vieát saùch nhaèm uûng hoä tö töôûng cuûa Coâ-peùc-ních. * Toaø aùn xöû phaït Ga-li-leâ vì cho raèng oâng ñaõ choáng ñoái quan ñieåm cuûa giaùo hoäi, noùi ngöôïc vôùi nhöõng lôøi phaùn baûo cuûa Chuùa trôøi. Ñoaïn 3: -Cho HS ñoïc ñoaïn 3. -HS ñoïc thaàm ñoaïn 3. * Loøng duõng caûm cuûa Coâ-peùc-ních vaø Ga- * Hai nhaø baùc hoïc ñaõ daùm noùi ngöôïc vôùi lôøi li-leâ theå hieän ôû choã naøo ? phaùn baûo cuûa Chuùa trôøi, töùc laø ñoái laäp vôùi quan ñieåm cuûa giaùo hoäi luùc baáy giôø, maëc duø hoï bieát vieäc laøm ñoù nguy haïi ñeán tính maïng. Vì baûo veä chaân lí khoa hoïc, nhaø baùc hoïc Ga-li-leâ ñaõ phaûi soáng trong caûnh tuø ñaøy. d). Ñoïc dieãn caûm: -Cho HS ñoïc noái tieáp. -HS ñoïc noái tieáp 3 ñoaïn. -GV höôùng daãn caû lôùp luyeän ñoïc (töø: Chöa -HS luyeän ñoïc theo höôùng daãn cuûa GV. ñaày moät theá kæ sau … duø sao thì traùi ñaát vaãn quay !). -Cho HS thi ñoïc dieãn caûm. -HS thi ñoïc ñoaïn vöøa luyeän. 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc vaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. CHÍNH TAÛ NHÔÙ – VIEÁT, PHAÂN BIEÄT S/X , DAÁU HOÛI/DAÁU NGAÕ I.Muïc tieâu: Trang 8 1. Nhôù vaø vieát laïi ñuùng chính taû 3 khoå thô cuoái cuûa baøi Baøi thô veà tieåu ñoäi xe khoâng kính. Bieát caùch trình baøy caùc doøng thô theo theå töï do vaø trình baøy caùc khoå thô. 2. Tieáp tuïc luyeän vieát ñuùng caùc tieáng coù aâm, vaàn deã laãn: s/x, daáu hoûi/daáu ngaõ. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Moät soá tôø giaáy roäng keû baûng noäi dung BT2a (2b), BT3a (3b). III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. KTBC: -Kieåm tra 4 HS. GV ñoïc caùc töø: lung linh, luùc læu, luûng laúng, nuùng nính, bình minh, nhaø in. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: ÔÛ tuaàn 25, caùc em ñaõ hoïc baøi Baøi thô veà tieåu ñoäi xe khoâng kính cuûa nhaø thô Phaïm Tieán Duaät. Hoâm nay caùc em ñöôïc gaëp laïi nhöõng ngöôøi chieán só laùi xe duõng caûm qua baøi chính taû, nhôù vieát 3 khoå thô cuoái cuûa baøi thô. b). Nhôù - vieát: a). Höôùng daãn chính taû: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø HTL 3 khoå thô vieát CT. -Cho HS ñoïc thaàm 3 khoå thô. Hoaït ñoäng cuûa troø -2 HS leân vieát treân baûng lôùp, HS coøn laïi vieát vaøo giaáy nhaùp. -HS laéng nghe. -1 HS ñoïc yeâu caàu. -1 HS ñoïc thuoäc loøng 3 khoå thô cuûa baøi CT. -HS nhìn SGK (trang 71, 72) ñoïc thaàm 3 khoå thô. -GV noùi qua noäi dung 3 khoå thô. -Cho HS vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai: -HS vieát töø ngöõ vaøo baûng con. xoa, sao trôøi, möa xoái, nuoát. -HS vieát chính taû. b). HS nhôù – vieát: -HS soaùt loãi. -GV ñoïc caû baøi moät löôït. c). Chaám – chöõa baøi: -Chaám 5 ñeán 7 baøi. -HS ñoåi taäp cho nhau vaø soaùt loãi, ghi loãi ra ngoaøi leà. -Nhaän xeùt chung. * Baøi taäp 2: -GV choïn caâu a hoaëc b. a). Tìm 3 tröôøng hôïp chæ vieát vôùi s, khoâng vieát vôùi x vaø ngöôïc laïi. -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. -1 HS ñoïc maãu. -GV giao vieäc. -Cho HS laøm baøi. GV phaùt giaáy cho caùc -HS laøm baøi theo nhoùm. nhoùm laøm baøi. -Cho HS trình baøy keát quaû baøi laøm. -GV nhaän xeùt, choát laïi nhöõng töø caùc em -Ñaïi dieän caùc nhoùm daùn baøi leân baûng lôùp. tìm ñuùng, khen nhöõng nhoùm tìm ñuùng, tìm -Lôùp nhaän xeùt. nhanh. Vôùi tröôøng hôïp chæ vieát vôùi s: sai, saûi, saøn, Trang 9 saûn, saïn, sôï, sôïi, … Tröôøng hôïp chæ vieát vôùi x: xua, xuaân, xuùm, xuoâi, xuoáng, xuyeán, … b). Tìm 3 tieáng khoâng vieát vôùi daáu ngaõ, 3 tieáng khoâng vieát vôùi daáu hoûi. -Caùch tieán haønh nhö caâu a. -Lôøi giaûi ñuùng. +Tieáng khoâng vieát vôùi daáu ngaõ laø: aûi, aûnh, baûng, baûn, … +Tieáng khoâng vieát vôùi daáu hoûi: coõng, coãi, daãm, daãy, muoãng, … * Baøi taäp 3: -GV choïn caâu a hoaëc b. a) Choïn tieáng sa, xa, sen, xen trong ngoaëc ñôn. -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. -1 HS ñoïc ñoaïn vaên. -GV giao vieäc. -Cho HS laøm baøi. Cho HS quan saùt tranh. -HS ñoïc thaàm ñoaïn vaên vaø quan saùt, laøm -Cho HS thi laøm baøi. GV daùn leân baûng lôùp baøi vaøo vôû. -3 HS leân thi. 3 tôø giaáy ñaõ vieát saün BT. (GV noùi: Caùc em chæ caàn gaïch tieáng sai chính taû trong ngoaëc ñôn laø ñöôïc). -GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng. -Lôùp nhaän xeùt. Tieáng ñuùng laø: sa (sa maïc) xen (xen keû) b). Caùch tieán haønh nhö caâu a. Lôøi giaûi ñuùng: bieån (ñaùy bieån) luõng (thung luõng) 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø ñoïc laïi keát quaû laøm baøi, ñoïc nhôù thoâng tin ôû BT 2. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU CAÂU KHIEÁN I.Muïc tieâu: 1. Naém ñöôïc caáu taïo vaø taùc duïng cuûa caâu khieán. 2. Bieát nhaän dieän caâu khieán, ñaët caâu khieán. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï. -Moät soá baêng giaáy -Moät soá tôø giaáy. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Trang 10 1. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Trong khi noùi vaø vieát, chuùng ta khoâng chæ duøng caâu keå ñeå keå laïi moät söï vieäc, khoâng chæ duøng caâu caûm ñeå bieåu thò caûm xuùc, … maø chuùng ta coøn phaûi söû duïng caâu khieán ñeå neâu leân moät ñeà nghò, moät yeâu caàu mong muoán. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em naém ñöôïc caáu taïo, taùc duïng cuûa caâu khieán, giuùp caùc em bieát nhaän dieän caâu khieán vaø ñaët caâu khieán. b). Phaàn nhaän xeùt: * Baøi taäp 1+2: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT 1+2. -GV giao vieäc. -Cho HS laøm baøi. -Cho HS trình baøy keát quaû. -GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng (GV chæ leân baûng ñaõ vieát caâu khieán). Caâu:Meï môøi söù giaû vaøo ñaây cho con ! duøng ñeå nhôø meï vaøo. Cuoái caâu laø daáu chaám than. * Baøi taäp 3: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT3. -GV giao vieäc. -Cho HS laøm baøi. -Cho HS trình baøy. -GV nhaän xeùt vaø choát laïi: Nhöõng caâu duøng ñeå yeâu caàu, ñeà nghò, nhôø vaû, … ngöôøi khaùc laøm moät vieäc gì ñoù thì goïi laø caâu khieán. c). Ghi nhôù: -Cho HS ñoïc noäi dung caàn ghi nhôù. -Cho HS laáy VD. d). Phaàn luyeän taäp: * Baøi taäp 1: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT1. -GV giao vieäc. -Cho HS laøm baøi. -HS laéng nghe. -1 HS ñoïc, caû lôùp theo doõi trong SGK. -HS laøm baøi caù nhaân. -HS laàn löôït phaùt bieåu yù kieán. -Lôùp nhaän xeùt. -1 HS ñoïc, lôùp laéng nghe. -HS laøm baøi theo caëp. Töøng caëp noùi, sau ñoù caùc em ghi laïi caâu noùi cuûa mình. -Coù theå caù nhaân leân vieát treân baûng caâu mình vöøa noùi. Cuõng coù theå töøng caëp leân noùi vôùi nhau, sau ñoù vieát leân baûng caâu cuûa caëp mình vöøa noùi. -Lôùp nhaän xeùt. -3 HS ñoïc. -1 HS cho VD. -4 HS noái tieáp ñoïc yeâu caàu BT. -HS laøm baøi caù nhaân, duøng vieát chì gaïch caâu khieán coù trong caùc ñoaïn vaên. -Cho HS trình baøy keát quaû baøi laøm. -GV daùn leân baûng lôùp 4 baêng giaáy ñaõ vieát -4 HS leân baûng duøng phaán maøu gaïch döôùi caùc caâu khieán trong moãi ñoaïn. saün 4 ñoaïn vaên a, b, c, d. -GV nhaän xeùt vaø choát laïi: Caùc caâu khieán -Lôùp nhaän xeùt. coù trong ñoaïn vaên a, b, c, d laø: a). Haõy goïi ngöôøi haøng haønh vaøo cho ta ! Trang 11 b). Laàn sau, khi nhaûy muùa phaûi chuù yù nheù ! Ñöøng coù nhaûy leân boong taøu ! c). Nhaø vua hoaøn göôm laïi cho Long Vöông ! d). Con ñi chaët cho ñuû moät traêm ñaát tre mang veà ñaây cho ta. * Baøi taäp 2: -1 HS ñoïc, lôùp laéng nghe. -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2. GV giao vieäc. -HS ñoïc saùch TV hoaëc saùch Toaùn, tìm 3 caâu -Cho HS laøm baøi. khieán. -Moät soá HS laàn löôït ñoïc 3 caâu khieán. -Cho HS ñoïc tröôùc lôùp caùc caâu ñaõ tìm. -GV nhaän xeùt, khen nhöõng HS ñaõ tìm ñuùng -Lôùp nhaän xeùt. caû 3 caâu. * Baøi taäp 3: -1 HS ñoïc, lôùp laéng nghe. -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT3. -GV giao vieäc: Caùc em phaûi ñaët ñöôïc moät caâu khieán. Vôùi baïn, phaûi xöng hoâ thaân maät, vôùi ngöôøi treân phaûi xöng hoâ leã pheùp. -Cho HS laøm baøi. GV phaùt giaáy cho 3 HS. -3 HS laøm baøi vaøo giaáy. HS coøn laïi laøm giaáy nhaùp -3 HS daùn leân baûng baøi laøm cuûa mình. -Cho HS trình baøy. -Lôùp nhaän xeùt. -GV nhaän xeùt, choát nhöõng HS laøm ñuùng. 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc caâu ghi nhôù, vieát vaøo vôû 5 caâu khieán. KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I.Muïc tieâu: 1. Reøn kó naêng noùi: -HS choïn ñöôïc moät caâu chuyeän veà loøng duõng caûm mình ñaõ chöùng kieán hoaëc tham gia. Bieát saép xeáp caùc söï vieäc thaønh moät caâu chuyeän. Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän. -Lôøi keå töï nhieân, chaân thöïc, coù theå keát hôïp lôøi noùi vôùi cöû chæ, ñieäu boä. 2. Reøn kó naêng nghe: Laéng nghe baïn keå, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Tranh minh hoaï trong SGK. -Baûng lôùp vieát ñeà baøi, daøn yù cuûa baøi keå chuyeän. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. KTBC: -Kieåm tra 1 HS. Hoaït ñoäng cuûa troø -HS keå laïi caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc noùi veà loøng duõng caûm. Trang 12 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Xung quanh ta, coù bieát bao taám göông veà loøng duõng caûm khieán ta caûm phuïc. Caùc em coù theå ñaõ ñöôïc chöùng kieán hoaëc tröïc tieáp tham gia caâu chuyeân noùi veà loøng duõng caûm. Trong tieát hoïc hoâm nay, caùc em haõy keå laïi moät caâu chuyeän cho caùc baïn trong lôùp cuøng nghe. b). Höôùng daãn HS tìm hieåu ñeà baøi: -Cho HS ñoïc ñeà baøi trong SGK. -GV vieát ñeà baøi leân baûng, gaïch chaân nhöõng töø ngöõ quan troïng. Ñeà baøi: Keå laïi moät caâu chuyeän veà loøng duõng caûm maø em ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. -Cho HS ñoïc caùc gôïi yù, quan saùt tranh trong SGK phoùng to (neáu coù). * Em haõy noùi cho lôùp nghe, em seõ keå veà caâu chuyeän gì maø em ñaõ chöùng kieán ? c). HS keå chuyeän: a). Cho HS keå theo caëp. -1 HS ñoïc, lôùp laéng nghe. -4 HS ñoïc noái tieáp nhau 4 gôïi yù, caû lôùp theo doõi trong SGK. -HS laàn löôït giôùi thieäu caâu chuyeän mình seõ keå. -Töøng caëp HS keå cho nhau nghe, trao ñoåi ruùt ra yù nghóa cuûa caâu chuyeän. b). Cho HS thi keå. -Ñaïi dieän caùc caëp leân thi keå, trình baøy yù nghóa cuûa caâu chuyeän. -GV nhaän xeùt, khen nhöõng HS keå chuyeän -Lôùp nhaän xeùt. hay nhaát, coù caâu vaên hay. 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. -Daën HS xem tröôùc noäi dung baøi KC tuaàn 29. TAÄP ÑOÏC CON SEÛ I.Muïc tieâu: 1. Ñoïc löu loaùt toaøn baøi, bieát ngaét nghæ ñuùng choã. Bieát ñoïc dieãn caûm baøi vaên – Chuyeån gioïng linh hoaït phuø hôïp vôùi dieãn bieán caâu chuyeän. 2. Hieåu ñöôïc noäi dung yù nghóa cuûa baøi: Ca ngôïi haønh ñoäng duõng caûm cöùu con cuûa seû meï. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Tranh minh hoaï baøi hoïc trong SGK. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Trang 13 1. KTBC: -Kieåm tra 2 HS. -HS1: ñoïc ñoaïn 1 baøi Duø sao traùi ñaát vaãn quay. * YÙ kieán cuûa Coâ-peùc-ních coù ñieåm gì khaùc * Luùc baáy giôø ngöôøi ta nghó raèng traùi ñaát laø yù kieán chung luùc baáy giôø ? trung taâm cuûa vuõ truï, ñöùng yeân moät choã, coøn maët trôøi, maët traêng vaø muoân ngaøn vì sao thì quay quanh noù. Coâ-peùc-ních thì coù quan ñieåm traùi ngöôïc. -HS2: Ñoïc phaàn coøn laïi. * Loøng duõng caûm cuûa Coâ-peùc-ních vaø Ga- * Theå hieän ôû choã: 2 nhaø baùc hoïc quyeát taâm li-leâ theå hieän ôû choã naøo ? baûo veä chaân lí khoa hoïc daãu cho phaûi tuø toäi. 2. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Coù nhöõng caâu chuyeän maø ñoïc xong ngöôøi -HS laéng nghe. ta nhôù maõi. Truyeän co seû maø hoâm nay chuùng ta hoïc laø moät caâu chuyeän nhö theá. Taïi sao caâu chuyeän laïi haáp daãn ngöôøi ñoïc ? Coâ cuøng caùc em ñi vaøo tìm hieåu baøi chuùng ta seõ bieát ñöôïc ñieàu ñoù. b). Luyeän ñoïc: -HS noái tieáp ñoïc (2 laàn). a). Cho HS ñoïc noái tieáp. -GV chia ñoaïn: 5 ñoaïn. +Ñoaïn 1: Töø ñaàu … treân toå xuoáng. +Ñoaïn 2: tieáp theo … cuûa con choù. +Ñoaïn 3: Tieáp theo … xuoáng ñaát. +Ñoaïn 4: Tieáp theo … thaùn phuïc. +Ñoaïn 5: Coøn laïi. -Cho HS luyeân ñoïc nhöõng töø ngöõ khoù ñoïc: -HS vieát töø khoù vaøo baûng con. rít leân, thaûm thieát, boái roái. -1 HS ñoïc chuù giaûi, 2 HS giaûi nghóa töø. b). Cho HS chuù giaûi vaø giaûi nghóa töø. -Cho HS luyeän ñoïc. -Töøng caëp HS luyeän ñoïc, 1 HS ñoïc caû baøi. c). GV ñoïc dieãn caûm caû baøi: Chuù yù: +Ñoaïn 1: Ñaàu ñoaïn ñoïc vôùi gioïng keå khoan thai daàn chuyeån sang gioïng hoài hoäp, toø moø ôû cuoái ñoaïn. +Ñoaïn 2+3: Ñoïc vôùi gioïng hoài hoäp, caêng thaúng, nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ: lao xuoáng, döïng ngöôïc, rít leân, tuyeät voïng, thaûm thieát. +Ñoaïn 4+5: Ñoïc vôùi gioïng chaäm raõi, thaùn phuïc. Nhaán gioïng vôùi caùc töø ngöõ: döøng laïi, boái roái, ñaày thaùn phuïc, kính caån nghieâng mình. c). Tìm hieåu baøi: Ñoaïn 1+2: -1 HS ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm. -Cho HS ñoïc ñoaïn 1+2. * Treân ñöôøng ñi, con choù thaáy gì ? Noù ñònh * Treân ñöôøng ñi, con choù ñaùnh hôi thaáy moät co seû non vöøa rôi töø treân toå xuoáng. Noù laøm gì ? chaäm raõi tieán laïi gaàn seû non. Trang 14 Ñoaïn 3+4: -Cho HS ñoïc ñoaïn 3+4. -HS ñoïc thaàm ñoaïn 3+4. * Vieäc gì ñoät ngoät xaûy ra khieán con choù * Moät con seû giaø töø treân caây lao xuoáng ñaát döøng laïi vaø luøi laïi ? cöùu con. Daùng veû cuûa seû meï raát hung döõ khieán con choù phaûi döøng vaø luøi laïi vì caûm thaáy tröôùc maët noù coù moät söùc maïnh laøm noù phaûi ngaàn ngaïi. * Hình aûnh seû meï cöùu con ñöôïc mieâu taû -Con seû giaø lao xuoáng nhö moät hoøn ñaù rôi nhö theá naøo ? tröôùc moõm con choù. Loâng seû giaø döïng ngöôïc … phuû kín seû con. Ñoaïn 5: -Cho HS ñoïc ñoaïn 5. -HS ñoïc thaàm ñoaïn 5. * Vì sao taùc giaû baøy toû loøng kính phuïc ñoái * Vì con seû nhoû beù ñaõ duõng caûm ñoái ñaàu vôùi con seû nhoû beù ? vôùi con choù ñeå cöùu con. Ñoù laø moät haønh ñoäng ñaùng traân troïng khieán con ngöôøi phaûi caûm phuïc. d). Ñoïc dieãn caûm: -Cho HS ñoïc noái tieáp 5 ñoaïn. -HS noái tieáp ñoïc 5 ñoaïn theo höôùng daãn ñoïc cuûa GV. -GV höôùng daãn caû lôùp ñoïc dieãn caûm ñoaïn 2+3. -Cho HS thi ñoïc dieãn caûm. -Caû lôùp luyeän ñoïc. -GV nhaän xeùt, bình choïn HS ñoïc hay. -Lôùp nhaän xeùt. 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc dieãn caûm vaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. TAÄP LAØM VAÊN MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI (KIEÅM TRA VIEÁT) I.Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát hoaøn chænh moät baøi vaên mieâu taû caây coái sau giai ñoaïn hoïc veà vaên mieâu taû caây coái. Bieát vieát ñuùng vôùi yeâu caàu cuûa ñeà baøi, coù ñuû 3 phaàn (môû baøi, thaân baøi, keát baøi), dieãn ñaït thaønh caâu, lôøi taû sinh ñoäng, töï nhieân. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -AÛnh moät soá caây coái trong SGK, moät soá tranh aûnh caây coái khaùc. -Baûng lôùp vieát ñeà baøi, daøn yù cuûa baøi vaên taû caây coái. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: -ÔÛ tieát TLV tröôùc, caùc em ñaõ ñöôïc daën -HS laéng nghe. chuaån bò saün giaáy buùt ñeå hoâm nay laøm baøi Trang 15 kieåm tra. Caùc em cuõng ñaõ nghe daën veà nhaø quan saùt moät caây coù boùng maùt, caây aên quaû hoaëc moät caây hoa … ñeå hoâm nay ta seõ laøm moät baøi vaên troïn veïn veà mieâu taû caây coái. Caùc em laáy giaáy, buùt ra ñeå ta chuaån bò kieåm tra. b). Chuaån bò: -Cho HS ñoïc ñeà baøi gôïi yù trong SGK. -1 HS ñoïc lôùp laéng nghe, ñoïc daøn yù baøi vaên mieâu taû. -GV ghi leân baûng caû 4 ñeà baøi hoaëc ghi ñeà -HS ñoïc ñeà baøi treân baûng. baøi khaùc mình ñaõ chuaån bò. -Cho HS quan saùt tranh, aûnh. GV höôùng -HS quan saùt aûnh (hoaëc tranh aûnh GV ñaõ daãn HS quan saùt aûnh trong SGK. daùn leân baûng lôùp). -GV: Caùc em choïn laøm moät trong caùc ñeà -HS choïn ñeà. ñaõ cho. c). HS laøm baøi: -Nhaéc HS döïa vaøo daøn yù baøi vaên mieâu taû -HS choïn ñeà, laøm baøi. ñeå laøm baøi. -GV thu baøi khi heát giôø. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU CAÙCH ÑAËT CAÂU KHIEÁN I.Muïc tieâu: HS naém ñöôïc caùch ñaët caâu khieán. Bieát ñaët caâu khieán trong caùc tình huoáng khaùc nhau. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Buùt daï, caùc baêng giaáy ñeå ghi caâu Nhaø vua hoaøn göôm laïi cho Long vöông. -3 tôø giaáy khoå to. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. KTBC: -Kieåm tra 2 HS. Hoaït ñoäng cuûa troø -HS1: Noùi laïi noäi dung caàn ghi nhôù trong tieát LTVC tröôùc vaø cho VD. -HS2: Ñoïc 3 caâu khieán ñaõ tìm ñöôïc trong saùch Tieáng Vieät, Toaùn. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Caùc em ñaõ hieåu ñöôïc taùc duïng cuûa caâu -HS laéng nghe. khieán qua caùc baøi hoïc tröôùc. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em bieát taïo ra nhöõng caâu khieán trong nhöõng tình huoáng khaùc nhau. b). Phaàn nhaän xeùt: * Baøi taäp 1: -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT1. -1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm trong SGK. -GV giao vieäc: Caùc em choïn moät trong caùc Trang 16 tình huoáng ñaõ cho vaø chuyeån caâu keå thaønh caâu khieán. -Cho HS laøm baøi. GV daùn 3 baêng giaáy leân baûng coù ghi caâu keå ñaõ cho. -GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. a). Choïn caùch 1: Theâm haõy, ñöøng, chôù, neân phaûi vaøo tröôùc ñoäng töø. Nhaø vua / haõy / hoaøn göôm laïi cho Long Vöông! b). Choïn caùch 2: Theâm ñi, thoâi, naøo vaøo cuoái caâu, Nhaø vua hoaøn göôm cho Long Vöông / ñi ! c). Choïn caùch 3: Theâm ñeà nghò, xin, mong vaøo ñaàu caâu. Xin / Mong / Nhaø vua hoaøn göôm laïi cho Long Vöông. d). Caùch 4: Thay ñoåi gioïng ñieäu. * Baøi taäp 1: * Döïa vaøo caùch naøo ôû BT1 phaàn nhaän xeùt, em haõy cho bieát coù maáy caùch ñaët caâu khieán ? -Cho HS ñoïc noäi dung caàn ghi nhôù. b). Phaàn luyeän taäp: * Baøi taäp 1: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT1. -GV giao vieäc: Moãi caâu keå ñaõ cho caùc em coù theå vieát thaønh nhieàu caâu khieán baèng caùc caùch ñaõ laøm ôû BT1. -Cho HS laøm baøi. GV phaùt 4 baêng giaáy cho 4 HS vaø yeâu caàu moãi em chuyeån sang caâu khieán 1 caâu keå ñaõ cho. -Cho HS trình baøy keát quaû. -GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Caâu keå Nam ñi hoïc Thanh ñi lao ñoäng Ngaân chaêm chæ Giang phaán ñaáu hoïc gioûi -3 HS leân baûng laøm baøi treân giaáy. -Lôùp nhaän xeùt. -HS phaùt bieåu. -3 HS ñoïc noäâi dung ghi nhôù trong SGK. -1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm theo. -HS laøm baøi caù nhaân. -4 HS laøm baøi treân giaáy daùn leân baûng lôùp. -Lôùp nhaän xeùt. Caâu khieán * -Nam ñi hoïc ! -Nam ñi hoïc naøo ! -Nam phaûi ñi hoïc -Ñeà nghi Nam ñi hoïc ! -Nam haõy ñi hoïc ñi ! … * -Thanh phaûi ñi lao ñoäng. -Thanh neân ñi lao ñoäng. -Thanh ñi lao ñoäng thoâi naøo ! -Ñeà nghò Thanh ñi lao ñoäng. * -Ngaân phaûi chaêm chæ leân ! -Ngaân haõy chaêm chæ naøo ! -Mong Ngaân haõy chaêm chæ hôn ! * -Giang phaûi phaàn ñaáu hoïc gioûi ! -Giang haõy phaàn ñaáu hoïc gioûi leân ! -Giang caàn phaán ñaáu hoïc gioûi ! Trang 17 -Mong Giang phaán ñaáu hoïc gioûi ! * Baøi taäp 2: -1 HS ñoïc, lôùp laéng nghe. -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT2. -GV giao vieäc: Khi ñaët caâu khieán caùc em chuù yù ñeán caùc ñoái töôïng giao tieáp ñeå xöng hoâ cho phuø hôïp. -HS laøm baøi caù nhaân. -Cho HS laøm baøi. -HS laàn löôït trình baøy hoaëc trình baøy treân -Cho HS trình baøy. GV daùn leân baûng lôùp. giaáy daùn treân baûng lôùp. -Lôùp nhaän xeùt. -GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng. * Baøi taäp 3: -1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm. -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT. -GV giao vieäc. -HS laøm baøi, ñaët caâu khieán. -Cho HS laøm baøi. -HS laàn löôït ñoïc caâu mình ñaët. -Cho HS trình baøy. -GV nhaän xeùt, khen nhöõng HS ñaët caâu -Lôùp nhaän xeùt. khieán ñuùng vôùi 3 yeâu caàu ñeà baøi cho vaø neâu ñuùng caùc tình huoáng söû duïng caâu khieán. 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Yeâu caàu HS veà nhaø vieát vaøo vôû 5 caâu khieán. -Daën HS veà nhaø tìm moät tin töùc treân baùo Nhi Ñoàng hoaëc Thieáu nieân tieàn phong ñeå hoïc tieát TLV sau. TAÄP LAØM VAÊN TRAÛ BAØI VAÊN MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI I.Muïc tieâu: 1. Giuùp HS nhaän thöùc ñuùng veà loãi trong baøi vaên mieâu taû caây coái cuûa baïn vaø cuûa mình khi ñöôïc thaày, coâ chæ roõ. 2. HS bieát tham gia cuøng caùc baïn trong lôùp chöõa nhöõng loãi chung veà yù, boá cuïc baøi, caùch duøng töø, ñaët caâu, bieát töï chöõa loãi, … 3. Nhaän thöùc ñöôïc caùi hay cuûa nhöõng baøi ñöôïc thaày coâ khen. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng lôùp, phaàn maøu ñeå chöõa loãi chung. -Phieáu hoïc taäp. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Tuaàn tröôùc caùc em ñaõ laøm baøi kieåm tra -HS laéng nghe. vieát. Tieát hoïc hoâm nay, caùc em seõ ñöôïc traû baøi kieåm tra. Chuùng ta seõ cuøng chöõa nhöõng loãi caùc em coøn maéc phaûi veà caùch duøng töø, Trang 18 ñaët caâu veà chính taû. b). Nhaän xeùt chung: -GV nhaän xeùt chung veà keát quaû baøi vieát -HS laéng nghe. cuûa caû lôùp. +Öu ñieåm. +Nhöõng haïn cheá, GV neâu nhöõng VD cuï theå. -Thoâng baùo ñieåm cuï theå cho HS. c). Höôùng daãn HS chöõa baøi: -Höôùng daãn töøng HS chöõa loãi. -Töøng HS ñoïc lôøi pheâ, ghi caùc loaïi loãi vaø caùch chöõa loãi. -GV phaùt phieáu hoïc taäp cho HS. -HS ñoái chieáu, ñoåi baøi cho nhau theo töøng caëp ñeå soaùt loãi coøn soùt, soaùt laïi vieäc chöõa loãi. -Höôùng daãn chöõa loãi chung. -GV cheùp caùc loãi seõ chöõa leân baûng lôùp. -Cho HS leân baûng chöõa loãi, lôùp chöõa loãi vaøo giaáy nhaùp. -GV nhaän xeùt, chöõa baøi laïi cho ñuùng. -Lôùp nhaän xeùt baøi treân baûng lôùp. d). Hoïc nhöõng ñoaïn, baøi vaên hay: -GV ñoïc nhöõng baøi, nhöõng ñoaïn vaên hay cuûa moät soá HS trong lôùp (hoaëc ngoaøi lôùp mình söu taàm ñöôïc). -Cho HS trao ñoåi, thaûo luaän veà caùi hay, caùi ñeïp cuûa caùc ñoaïn, baøi vaên. 2. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -GV ñoïc nhöõng baøi, nhöõng ñoaïn vaên hay cuûa moät soá HS trong lôùp (hoaëc ngoaøi lôùp mình söu taàm ñöôïc). -GV khen ngôïi nhöõng HS laøm baøi toát, yeâu caàu moät soá HS vieát baøi chöa ñaït veà nhaø vieát laïi. -Daën HS veà nhaø luyeän ñoïc caùc baøi TÑ, HTL. CHUÛ ÑIEÅM NHÖÕNG NGÖÔØI QUAÛ CAÛM TUAÀN 28 OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ II TIEÁT 1 I.Muïc tieâu: 1. Kieåm tra laáy ñieåm TÑ vaø HTL, keát hôïp kieåm tra kó naêng ñoïc – hieåu (HS traû lôøi ñöôïc 1 – 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc). Yeâu caàu kó naêng ñoïc thaønh tieáng: HS ñoïc troâi chaûy caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc töø ñaàu HK II cuûa lôùp 4 (phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïc toái thieåu 120 chöõ/phuùt; bieát ngöøng nghæ sau caùc Trang 19 daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø, bieát ñoïc dieãn caûm theå hieän ñuùng noäi dung vaên baûn ngheä thuaät). 2. Heä thoáng ñöôïc moät soá ñieàu caàn ghi nhôù veà caùc baøi taäp ñoïc laø truyeän keå thuoäc chuû ñieåm Ngöôøi ta laø hoa ñaát. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -Caùc phieáu thaêm. -Moät soá töø khoå to keû saün baûng ôû BT2 ñeå HS ñieàn vaøo choã troáng. III.Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. Baøi môùi: a). Giôùi thieäu baøi: Baét ñaàu töø tieát 1 naøy, caùc em seõ ñöôïc kieåm tra ñeå laáy ñieåm taäp ñoïc vaø HTL. Caùc em nhôù ñoïc kó phieáu thaêm mình baét ñeå ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi theo ñuùng yeâu caàu ñöôïc ghi trong phieáu thaêm. b). Kieåm tra TÑ - HTL: a). Soá löôïng HS kieåm tra (khoaûng 1/3 soá HS trong lôùp). b). Toå chöùc kieåm tra. -Goïi töøng HS leân boác thaêm. -Cho HS chuaån bò. -Cho HS ñoïc baøi . -GV cho ñieåm theo höôùng daãn cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. -GV löu yù HS: Nhöõng em naøo kieåm tra chöa ñaït yeâu caàu veà nhaø luyeän ñoïc ñeå kieåm tra laïi trong tieát hoïc sau. c). Baøi taäp 2: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2. -GV giao vieäc: Caùc em chæ toùm taét noäi dung caùc baøi taäp ñoïc laø truyeän keå trong chuû ñieåm Ngöôøi ta laø hoa ñaát. * Trong chuû ñieåm “Ngöôøi ta laø hoa ñaát” (tuaàn 19, 20, 21) coù nhöõng baøi TÑ naøo laø truyeän keå ? -Cho HS laøm baøi. GV phaùt phieáu cho 3 HS. Hoaït ñoäng cuûa troø -HS laéng nghe. -HS laàn löôït leân boác thaêm. -Moãi em chuaån bò trong 2’. -HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi theo phieáu thaêm. -1 HS ñoïc. -Coù baøi Boán anh taøi vaø baøi Anh huøng lao ñoäng Traàn Ñaïi Nghóa. -3 HS laøm baøi vaøo giaáy. Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. -3 HS laøm baøi vaøo giaáyNhaä daùn treâtn baûng lôùp, Teân baøi Noäi dung chính n xeù ñoïncg,noänhieä i dung. Boá-Cho n anhHS taøi trình baøy. Ca ngôïi söùc khoûe, taøi naê t Caåu Khaây, Naém Tay Ñoùng -Lôù p nhaä n . c, Laáy Tai Taùc Nöôùc, thaønh laøm vieäc nghóa: tröø aùc, cöùuxeùtCoï -GV nhaän xeùt, choát daâ laïinlôølaø i giaû ñuùangboá (GV nh i cuû n anh em Caåu Moùng Tay Ñuïc Maùng, yeâu ñöa baûng toång keát leân).Khaâây. tinh, baø laõo chaên boø. Anh huøng lao ñoäng Ca ngôïi anh huøng lao ñoäng Traàn Traàn Ñaïi Nghóa. Traàn Ñaïi Nghóa. ñaïi Nghóa ñaõ coù nhöõng coáng hieán xuaát saéc cho söï nghieäp quoác phoøng vaø xaây döïng neàn khao hoïc treû cuûa ñaát nöôùc. Trang 20
- Xem thêm -