Tài liệu Giáo án thể dục lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

gi¸o ¸n thÓ dôc 6 N¨m häc:2007- 2008 N¨m häc:2007- 2008 TuÇn Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 1: Môc tiªu, ch¬ng tr×nh ThÓ dôc líp 6 1 I, Môc tiªu Trung häc phæ th«ng Häc sinh n¾m ®îc nh÷ng tri thøc c¬ b¶n vµ thùc hiÖn ë møc ®é nhÊt ®Þnh nh÷ng kÜ n¨ng vËn ®éng ®Ó tËp luyÖn vµ rÌn luyÖn søc khoÎ. Gãp phÇn rÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn vµ thãi quen tù gi¸c tËp luyÖn. Cã sù t¨ng tiÕn vÒ thÓ lùc, thi ®¹t tiªu chuÊn rÌn luyÖn th©n thÓ vµ thÓ hiÖn kh¶ nng cña b¶n th©n vÒ TDTT. BiÕt vËn dông ë møc ®é nhÊt ®Þnh nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo nÕp sèng sinh ho¹t ë nhµ trêng vµ ngoµi nhµ trêng. II, Néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 6: LÝ thuyÕt Bµi thÓ dôc PT chung Ch¹y nhanh Ch¹y bÒn BËt xa NÐm bãng M«n thÓ thao tù chän ( ®¸ cÇu ) III, Néi quy cña mét giê häc thÓ dôc . VÒ giê giÊc: Ph¶i tËp trung ®óng giê, ®óng chç quy ®Þnh, kh«ng em nµo ®îc vµo muén, nÕu v× lÝ do søc khoÎ kh«ng häc ®îc th× c¸c em ph¶i xin phÐp VÒ ý thøc tæ chøc kØ luËt: Trong hµng ngò c¸c em kh«ng ®îc cêi ®ïa nãi chuyÖn, x« ®Èy nhauph¶i tu©n thñ sù ®iÒu khiÓn cña ban c¸n sù líp, ph¶i chÊp hµnh c¸c ý kiÕn cña gi¸o viªn . Ph¶i ®oµn kÕt th©n ¸i gióp ®ì nhau trong häc tËp VÒ ý thøc häc tËp: C¸c em ph¶i ®i häc ®Òu, tù gi¸c häc tËp, ph¶i rÌn luyÖn thªm ë nhµ theo lêi dÆn cña gi¸o viªn ®Ó t¨ng thªm søc khoÎ ®Ó ®¶m b¶o kÕt qu¶ häc tËp thi ®¹t tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ cuèi n¨m. TuÇn: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 2: Lîi Ých t¸c dông cña TDTT Biªn chÕ tæ luyÖn tËp I, Môc tiªu BiÕt lîi Ých cña TDTT ®Ó trang bÞ cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt ®ón vÒ TDTT ®Ó c¸c em tÝch cùc rÌn luyÖn th©n thÓ Yªu cÇu: BiÕt ®îc lîi Ých, t¸c dông cña TDTT ®Ðn c¬, x¬ng tuÇn hoµn, h« hÊp vµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. II, Néi dung 1, Lîi Ých gãp phÇn gi¸o dôc h×nh thµnh nh©n c¸ch cña häc sinh. C¸i quý nhÊt cña mçi con ngêi lµ søc khoÎ vµ trÝ tuÖ. Cã søc khoÎ tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho trÝ tuÖ ph¸t triÓn ®ùoc tèt h¬n vµ ngîc l¹i, TDTT gióp cho häc sinh cã ®îc søc khoÎ tèt, tõ ®ã häc tËp c¸c m«n häc, tham gia c¸c ho¹t ®éng ë nhµ trêng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n, chÝnh lµ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®Ó c¸c em trë thµnh ngêi cã Ých cho x· héi. Khi tham gia c¸c ho¹t ®éng TDTT ®oih hái häc sinh ph¶i cã tÝnh kØ luËt cao, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tríc tËp thÓ, t¸c phong nhanh nhÑn, tÝnh thËt thµ trung thùc... chÝnh lµ t¸c dông gãp phÇn gi¸o dôc ®¹o ®øc h×nh thµnh nh©n c¸ch cña häc sinh. 2 TËp luyÖn TDTT thêng xuyªn cã kÕ ho¹ch gióp cho häc sinh cã mét nÕp sèng lµnh m¹nh, vui t¬i, häc tËp vµ lµm viÖc cã khoa häc. TËp luyÖn TDTT cã t¸c dông phßng chèng, ch÷a bÖnh vµ ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc sù khÐo lÐo chÝnh x¸c. 2, T¸c dông cña TDTT ®Õn c¬ thÓ. TËp luyÖn TDTT thêng xuyªn lµm cho m¸u tiÕp thu®îc ®Çy ®ñ h¬n c¸c tÕ bµo x¬ng ph¸t triªnd nhanh vµ trÎ l©u, x¬ng dµy lªn, cøng vµ dµi h¬n kh¶ n¨ng chèng ®ì t¨ng lªn. TËp luyÖn TDTT lµm cho c¬, x¬ng ph¸t triÓn t¹o vÎ ®Ñp vµ h×nh d¸ng khoÎ m¹nh cña con ngêi. TËp luyÖn TDTT lµm cho tim khoÎ lªn sù vËn chuyÓn m¸u cña hÖ m¹ch ®i nu«i c¬ thÓ vµ th¸i c¸c chÊt c¨n b· ra ngoµi ®îc thùc hiÖn nhanh h¬n, nhê vËy khÝ huyÕt ®ùoc lu th«ng, ngêi tËp ¨n ngon ngñ tèt cã nghÜa lµ søc khoÎ ®îc t¨ng lªn. Nhê tËp luyÖn TDTT thêng xuyªn lång ngùc vµ phèi në ra c¸c c¬ ®îc lµm chøc n¨ng h« hÊp ®îc khoÎ ®é ®µn håi t¨ng kh¶ n¨ng cña c¬ vµ x¬ng tham gia h« hÊp còng linh ho¹t nhê vËy lîng trao ®æi khÝ ë phæi t¨ng lµm cho m¸u giµu « xi h¬n søc khoÎ ®îc t¨ng lªn. ==========@=========== TuÇn: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 3: §éi h×nh ®éi ngò: TËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè, ®øng nghiªm, nghØ quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau, c¸ch chµo b¸o c¸o xin phÐp ra vµo líp Bµi thÓ dôc : Häc 3 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ngùc Ch¹y bÒn: häc trß ch¬i "hai lÇn hÝt vµo hai l©n thë ra" I, Môc tiªu: Häc sinh lµm quen víi ®éng t¸c ®· häc Bíc ®Çu biÕt ®îc ®êng ®i c¬ b¶n cña tay vµ ch©n II, §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn S©n tËp Dông cô: Cßi III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A, Më bµi: 1, NhËn líp, n¾m sÜ sè líp Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña bµi KiÓm tra bµi cò §L 5’ – 7’ 2, Khëi ®éng Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n B, C¬ b¶n a, ¤n tËp: Ph¬ng ph¸p tæ chøc Líp trëng ®iÒu khiÓn hµng ngò b¸o c¸o gi¸o viªn Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän néi dung vµ yªu cÇu Gi¸o viªn gäi mét sè em nªn nãi lîi Ých t¸c dông cña TDTT Ch¹y nhÑ nhµng trªn b·i tËp 30’ – 3 Gi¸o viªn gäi mét em nh¾c l¹i Gi¸o viªn nh¾c l¹i lîi Ých t¸c dông cña TDTT Nh¾c l¹i biªn chÕ tæ 32’ b, Bµi míi *, Häc: TËp hîp hµng ngang, däc, ®iÓm sè. KhÈu lÖnh: “ Thµnh 2,3,4 hµng ngang, däc tËp hîp” §éng t¸c: Tæ trëng ®øng ®èi diÖn®éi vµ tËp hîp Hµng däc tæ 2,3,4 ®øng bªn tay tr¸i T2 tæ 1. §èi víi hµng ngang: Ngêi chØ huy ®a tay tr¸i sang ngang tæ trëng tæ 1 ®øng s¸t vai ph¶i c¸c ngãn tay cña ngêi chØ huy tá 2,3,4 tËp hîp sau tæ trëng tæ1 t¹o thµnh mét hµng däc. §éng t¸c khi dãng hµng: C¸c tæ trëng nhanh chãng ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch hµng ngang, däc ®øng ngay ng¾n ®Ó lµm chuÈn Trong tõng tæ c¸c em ®øng saug¸y b¹n ®Ó dãng hµng däc vµ liÕc sang ph¶i ®Ó dãng hµng ngang. §iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt: Cã hai c¸ch ®iÓm sè: §iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1 – 2 +, KhÈu lÖnh: “ Tõng tæ ®iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt hoÆc 1 – 2” +, §éng t¸c: NÕu khÈu lÖnh tõng tæ th× tÊt c¶ c¸c tæ trëng b¾t ®Çu ®iÓm sè, em cuèi cïng tæ h« to “ hÕt” ®Ó tæ trëng tæ 2 biÕt. Tõng tæ lÇn lît ®iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt. *, §øng nghiªm, nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau. +, KhÈu lÖnh: “ Bªn ph¶i, tr¸i, ®»ng sau quay, nghiªm” +, §éng t¸c: Khi nghe bªn ph¶i, tr¸i, ®»ng sau quay, lÊy gãt ch©n tr¸i, ph¶i, nöa bµn ch©n tr¸i, ph¶i quay 900 . §èi víi quay sau 1800 vµ rót ch©n tr¸i vÒ ch©n ph¶i thµnh t thÕ nghiªm. *, C¸ch b¸o c¸o xin phÐp ra vµo líp ( SGK T19 ) *, Häc 3 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng. 1, §éng t¸c v¬n thë: o o o o CB 1.3 2 2, §éng t¸c tay 5 Gi¸o viªn nhËn xÐt ®óng sai Gi¸o viªn lµm mÉu tõng ®éng t¸c cho häc sinh quan s¸t Cho häc sinh nh¾c l¹i Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c Gi¸o viªn h« chËm cho häc sinh tËp Gi¸o viªn n¾n kÜ thuËt cßn sai sãt cho häc sinh Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh Gi¸o viªn cho líp trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n tËp luyÖn §éi h×nh tËp luyÖn: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV Gi¸o viªn cho mét tæ cña líp tËp Cho 2 tæ nhËn xÐt vµ sau ®ã ®æi. Gi¸o viªn triÓn khai ®éi h×nh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5,6,7,8 ®æi bªn 4 GV Gi¸o viªn lµm mÉu ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c Gi¸o viªn tËp chËm cho häc sinh tËp theo Gi¸o viªn h« cho häc sinh tËp Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt o o o o CB 1.3 2 3, §éng t¸c ngùc: 5 o o o o CB 1.3 2 5 Gi¸o viªn th¶ láng 4 hµng ngang Gi¸o viªn híng dÊn häc sinh tËp ë nhµ 5,6,7,8 ®æi bªn 5,6,7,8 ®æi bªn */ Cñng cè: Gäi mét em tËp §H - §N vµ 1 em tËp 3 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng Ch¹y bÒn: häc trß ch¬i "hai lÇn hÝt vµo hai l©n thë ra 4’ – 5’ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV C, KÕt thóc: Th¶ láng toµn th©n Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc Gi¸o viªn ra bµi tËp vÒ nhµ cho häc sinh tËp luyÖn TuÇn: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 4: §éi h×nh ®éi ngò: ¤n tËp mét sè néi dung ®· häc. Häc míi dån hµng ngang, dån hµng däc. ¤n tËp 3 ®éng t¸c ®· häc Häc bµi míi: §éng t¸c ch©n vµ ®éng t¸c bông Ch¹y bÒn : ch¹y bíc nhá ch¹y n©ng cao ®ïi I, Môc tiªu: Häc sinh biÕt lµm c¸c ®éng t¸c ®· häc Bí ®Çu tËp ®îc c¸c ®éng t¸c míi TËp c¸c ®éng t¸c ®óng II, §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn B·i tËp Ph¬ng tiÖn: Cßi III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A, Më bµi: 1, NhËn líp n¾m sÜ sè líp. Phæ biÕn ND vµ yªu cÇu cña bµi KiÓm tra bµi cò §L 5’ – 7’ 5 Ph¬ng ph¸p – tæ chøc TËp hîp 4 hµng ngang Líp trëng b¸o c¸o sÜ sç vµ trang phôc Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp 2, Khëi ®éng Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng quanh b·i tËp B, C¬ b¶n: *, §éi h×nh ®éi ngò. a, ¤n tËp c¸c ®éng t¸c ®· häc Gi¸o viªn nh¾c l¹i néi dung ®· häc ë tiÕt 3 Gäi 1 em tËp l¹i c¸c néi dung ®· häc b, Häc bµi míi *, Häc dån hµng, d·n hµng ngang, däc KhÈu lÖnh: Em A lµm chuÈn, dån hµng, d·n hµng. §éng t¸c: Khi ngêi chØ huy chØ ®Þnh häc sinh nµo häc sinh ®ã ®øng ngay ng¾n gi¬ tay lªncao h« “ cã” sau ®ã tuú theo khÊu lÖnh dån hµng hay d·n hµng. *, Bµi thÓ dôc: ¤n tËp 3 ®éng t¸c ®· häc 30 – 32’ bªn CB o o o 1.3 2 5 Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c Gi¸o viªn lµm chËm cho häc sinh lµm theo Gi¸o viªn söa l¹i cho häc sinh Gi¸o viªn cho häc sinh tËp luyÖn §éi h×nh tËp trung hµng ngang Gi¸o viªn lµm mÉu Cho häc sinh quan s¸t tranh Gi¸o viªn lµm chËm cho häc sinh tËp theo Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh Häc míi 2 ®éng t¸c 5, §éng t¸c ngùc: o Gi¸o viªn nh¾c l¹i ng¾n gän Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt Giä 1 em nhËn xÐt ®óng sai Th¶ láng 4 hµng ngang §¸nh gi¸ giê häc. 5,6,7,8 ®æi 6, §éng t¸c bông: o bªn CB o o o 1.3 2 5 5,6,7,8 ®æi 3, Cñng cè bµi: Gäi 2 em tËp 5 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng Ch¹y bÒn : ch¹y bíc nhá ch¹y n©ng cao ®ïi 4 – 5’ C, KÕt thóc: Th¶ láng toµn th©n Ra bµi tËp vÒ nhµ NhËn xÐt giê häc 6 §éi h×nh xuèng líp Häc sinh b¸o c¸o, chµo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV ==========@========== TuÇn: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 5: §éi h×nh ®éi ngò: ¤n tËp mét sè kÜ n¨ng ®· häc> Häc míi: GiËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu, ®øng l¹i, th¼ng híng, vßng ph¶i, tr¸i Bµi thÓ dôc: ¤n 5 ®éng t¸c ®· häc. Häc míi ®éng t¸c vÆn m×nh, phèi hîp. Ch¹y bÒn : ch¹y bíc nhá ch¹y n©ng cao ®ïi I, Môc tiªu TËp §H§N tËp nhÞp nhµng , ®Òu, th¼ng hµng. TËp chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c ®· häc, biÕt c¸ch tËp c¸c ®éng t¸c võa häc BiÕt vËn dông trong trêng häc II, §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn B·i tËp Ph¬ng tiÖn: Cßi III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung A, Më bµi: a, NhËn líp n¾m sÜ sè líp. Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña bµi b, Khëi ®éng: Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng b·i tËp ¤n tËp 5 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng B, C¬ b¶n: 1, §éi h×nh - §éi ngò ¤n tËp: Dån hµng, d·n hµng Häc míi: GiËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu, ®øng l¹i, vßng ph¶i, vßng tr¸i KiÓm tra bµi cò: ( SGK T16 ) §L 5’ – 7’ 30 – 32’ 2, Bµi thÓ dôc tay kh«ng ¤n tËp 5 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng Häc míi 2 ®éng t¸c tiÕp theo 6, §éng t¸c vÆn m×nh o o o o 7 Ph¬ng ph¸p – tæ chøc §éi h×nh 4 hµng ngang, líp trëng b¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn cho líp trëng ®iÒu khiÓn líp Gi¸o viªn h« chËm vµ söa sai cho häc sinh Gi¸o viªn nh¾c l¹i kÜ thuËt. Cho häc sinh «n tËp c¸c néi dung ®· häc Líp trëng h« cho häc sinh tËp. Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh . Gi¸o viªn lµm mÉu vµ häc sinh tËp luyÖn Líp trëng ®iÒu khiÓn tËp Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh Gi¸o viªn lµm mÉu cho häc sinh quan s¸t vµ ph¸t triÓn kÜ thuËt Gi¸o viªn h« chËm cho häc sinh tËp, §éi h×nh hµng ngang Líp trëngcho tËp luyªn 6 ®éng t¸c ®· häc Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh cã thÓ gäi 1 em tËp sai hoÆc söa cho c¶ líp Gäi 1 em tËpbµi thÓ dôc tay kh«ng. Häc sinh nhËn xÐt ®óng sai Gi¸o viªn nhËn xÐt ®óng sai §éi h×nh 4 hµng ngang Th¶ láng c¸c c¬ b¾p Híng dÉn häc sinh tËp ë nhµ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc CB 1.3 2 5 7, §éng t¸c phèi hîp o o o o CB 1.3 2 5 3, Cñng cè Gäi 2 em tËp bµi thÓ dôc tay kh«ng Ch¹y bÒn : ch¹y bíc nhá ch¹y n©ng cao ®ïi 4 – 5’ §éi h×nh xuèng líp Häc sinh b¸o c¸o, chµo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV C, KÕt thóc Th¶ láng toµn th©n Ra bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. NhËn xÐt vÒ giê häc. TuÇn: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 6: ¤n tËp §H§N: ¤n tËp mét sè kÜ n¨ng ®· häc Häc míi: §æi ch©n khi sai nhÞp Bµi thÓ dôc:¤n tËp 7 ®éng t¸c ®· häc, häc míi 2 ®éng t¸c nh¶y vµ ®iÒu hoµ Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" I, Môc tiªu BiÕt tËp mét sè ®éng t¸c ®· häc TËp c¸c ®éng t¸c nhanh nhÑn vµ chÝnh x¸c TËp c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc ®óng nhÞp II, §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn S©n tËp: B·i tËp Ph¬ng tiªn: Cßi vµ tranh vÏ III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Néi dung §L 8 Ph¬ng ph¸p – tæ chøc A, Më bµi a, NhËn líp n¾m sÜ sè líp Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi häc b, Khëi ®éng Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng quanh b·i tËp B, C¬ b¶n a, §éi h×nh ®éi ngò Gi¸o viªn cho häc sinh «n tËp c¸c néi dung ®· häc +, TËp hîp hµng ngang, däc +, Nghiªm, nghØ, c¸c ®éng t¸c quay +, GiËm ch©n t¹i chç. *, Häc míi: §æi ch©n khi sai nhÞp KT ( SGK T17 ) 5’ – 7’ 30 – 32’ b, Bµi thÓ dôc tay kh«ng ¤n tËp 7 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng Häc míi 2 ®éng t¸c: 8, §éng t¸c nh¶y o o o o CB 1.3 2 5 9, §éng t¸c ®iÒu hoµ o o o o CB 1.3 2 5 5,6,7,8 ®æi bªn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx LT Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh Gi¸o viªn lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c. Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt cho häc sinh . Gi¸o viªn cho häc sinh tËp luyÖn Gi¸o viªn h« cho häc sinh tËp Gi¸o viªn cho líp trëng h« Gi¸o viªn cho tËp hîp ®éi h×nh hµng ngang Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh Khi gi¸o viªn cho häc sinh häc bµi míi cho häc sinh ®øng cù li réng Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c Gi¸o viªn ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c vµ quan s¸t trang Gi¸o viªn cho häc sinh tËp chËm Gi¸o viªn cho líp trëng h« cho líp tËp Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh Gäi 1 em nhËn xÐt Gi¸o viªn nhËn xÐt ®óng sai Theo 4 hµng ngang Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh tËp luyÖn ë nhµ 5,6,7,8 ®æi bªn Gi¸o viªn cho häc sinh tËp luyÖn 9 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng C, Cñng cè: Gäi 2 em tËp c¸c néi dung §H§N Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" TËp hîp thµnh 4 hµng ngang Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè vµ trang phôc Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän Gi¸o viªn cho häc sinh ch¹y nhÑ nhµng Gi¸o viªn cho líp trëng h« 4 – 5’ 3, KÕt thóc Th¶ láng toµn th©n NhËn xÐt giê häc Ra bµi tËp vÒ nhµ 9 §éi h×nh xuèng líp Häc sinh b¸o c¸o, chµo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV ==========@========== TuÇn: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 7: §H§N: ¤n tËp ®i ®Òu, vßng ph¶i, vßng tr¸i®æi ch©n khi sai nhÞp, c¸ch tËp hîp hµng ngang, hµng däc Bµi thÓ dôc : ¤n tËp 9 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" I, Môc tiªu Thùc hiÖn ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c ®éng t¸c §H§N BiÕt c¸ch ®iÒu khiÓn §H§N Thùc hiÖn ®îc toµn bé ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng II, §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn B·i tËp Cßi III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung A, Më bµi 1, NhËn líp, n¾m sÜ sè líp Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña bµi 2, Khëi ®éng Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng quanh b·i tËp Xoay c¸c khíp §L 5’ – 7’ 30 – 32’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc TËp hîp 4 hµng ngang Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè , trang phôc Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän Gi¸o viªn triÓn khai ®éi h×nh §éi h×nh khëi ®éng Líp trëng ®iÒu khiÓn líp tËp Gi¸o viªn ®i quan s¸t vµ söa sai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx LT B, C¬ b¶n 1, §éi h×nh ®éi ngò ¤n tËp ®i ®Òu vßng ph¶i, tr¸i, ®æi ch©n khi sai nhÞp C¸ch tËp hîp hµng ngang , hµng däc Gi¸o viªn nh¾c l¹i kÜ thuËt, mét sè ®éng t¸c cßn yÕu Gi¸o viªn cho líp trëng ®iÒu khiÓn tËp Gi¸o viªn cã thÓ dõng l¹i gäi em tËp sai lªn tËp Gi¸o viªn cho líp nhËn xÐt 10 Gi¸o viªn nhËn xÐt ®óng sai Gi¸o viªn triÓn khai ®éi h×nh Gi¸o viªn h« cho häc sinh tËp 2, Bµi thÓ dôc ¤n tËp 9 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, Ph©n nhãm luyÖn tËp Gi¸o viªn ph©n thµnh 2 nhãm Nhãm 1: TËp luyÖn §H§N Nhãm 2: TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng GV Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh Mçi nhãm häc sinh cö 1 em lªn ®iÒu khiÓn nhãm m×nh tËp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gi¸o viªn ®i söa sai cho c¸c nhãm sau ®ã 10’ gi¸o viªn ®æi néi dung tËp Gi¸o viªn cho líp nhËn xÐt Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i cho häc sinh TËp híp 4 hµng ngang th¶ láng c¬ thÓ Híng dÉn häc sinh tËp ë nhµ Gi¸o viªn cã khen vµ phª b×nh râ rµng 4, Cñng cè Gäi 2 em tËp bµi thÓ dôc tay kh«ng Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" C, KÕt thóc Th¶ láng toµn th©n Ra bµi tËp vÒ nhµ NhËn xÐt giê häc 4 – 5’ §éi h×nh xuèng líp Häc sinh b¸o c¸o, chµo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV ==========@========== TuÇn: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 8: §H§N: ¤n tËp c¸c néi dung mµ häc sinh cßn yÕu Bµi thÓ dôc : TiÕp tôc «n bµi thÓ dôc Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" 11 I, Môc tiªu Thùc hiÖn chÝnh x¸c c¸c khÈu lÖnhvµ c¸c ®éng t¸c , kh«ng chen lÊn x« ®Èy nhau. Thùc hiÖn bµi thÓ dôc ë møc ®é chÝnh x¸c c¸c ph¬ng híng biªn ®é vµ nhÞp ®iÖu BiÕt vËn dông vµo giê häc thÓ dôc gi÷a giê vµ c¸ ho¹t ®éng cña nhµ trêng II, §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn S©n b·i tËp Cßi, tranh III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung A, Më bµi 1, NhËn líp, n¾m sÜ sè líp Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña bµi 2, Khëi ®éng Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng quanh b·i tËp Xoay c¸c khíp §L 5’ – 7’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc TËp hîp 4 hµng ngang Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè , trang phôc Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän Gi¸o viªn triÓn khai ®éi h×nh §éi h×nh khëi ®éng Líp trëng ®iÒu khiÓn líp tËp Gi¸o viªn ®i quan s¸t vµ söa sai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 30 – 32’ LT B, C¬ b¶n 1, §éi h×nh ®éi ngò ¤n tËp ®i ®Òu vßng ph¶i, tr¸i, ®æi ch©n khi sai nhÞp C¸ch tËp hîp hµng ngang , hµng däc Gi¸o viªn nh¾c l¹i kÜ thuËt, mét sè ®éng t¸c cßn yÕu Gi¸o viªn cho líp trëng ®iÒu khiÓn tËp Gi¸o viªn cã thÓ dõng l¹i gäi em tËp sai lªn tËp Gi¸o viªn cho líp nhËn xÐt Gi¸o viªn nhËn xÐt ®óng sai Gi¸o viªn triÓn khai ®éi h×nh Gi¸o viªn h« cho häc sinh tËp 2, Bµi thÓ dôc ¤n tËp 9 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh Mçi nhãm häc sinh cö 1 em lªn ®iÒu khiÓn nhãm m×nh tËp 3, Ph©n nhãm luyÖn tËp Gi¸o viªn ph©n thµnh 2 nhãm Nhãm 1: TËp luyÖn §H§N Nhãm 2: TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng * * * * * * 4, Cñng cè Gäi 2 em tËp bµi thÓ dôc tay kh«ng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gi¸o viªn ®i söa sai cho c¸c 12 nhãm sau ®ã 10’ gi¸o viªn ®æi néi dung tËp Gi¸o viªn cho líp nhËn xÐt Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i cho häc sinh TËp híp 4 hµng ngang th¶ láng c¬ thÓ Híng dÉn häc sinh tËp ë nhµ Gi¸o viªn cã khen vµ phª b×nh râ rµng Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" 4 – 5’ C, KÕt thóc Th¶ láng toµn th©n Ra bµi tËp vÒ nhµ NhËn xÐt giê häc TuÇn: §éi h×nh xuèng líp Häc sinh b¸o c¸o, chµo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 9: §H§N: Bíc ®Çu hoµn thiÖn nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc Bµi thÓ dôc: TiÕp tôc «n ®Ó hoµn thiÖn bµi thÓ dôc ®· häc Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" I, Môc tiªu Thùc hiÖn chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c ®· häc BiÕt ®iÒu khiÓn §H§N BiÕt øng dông vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng II, §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn B·i tËp Ph¬ng tiÖn: Cßi III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung A, Më bµi: a, NhËn líp vµ n¾m sÜ sè líp Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña bµi b, Khëi ®éng: TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng Xoay c¸c khíp §L 5’ – 7’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc TËp hîp 4 hµng ngang Líp trëng b¸o cao sÜ sè trang phôc Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän Gi¸o viªn triÓn khai ®éi h×nh Líp trëng ®iÒu khiÓn. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 13 B, C¬ b¶n 1, §éi h×nh ®éi ngò 30 – 32’ ¤n tËp c¸c híng GiËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu, ®æi ch©n khi sai nhÞp C¸ch tËp hîp hµng ngang , hµng däc 2, Bµi thÓ dôc: ¤n tËp 9 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng 3, Ph©n nhãm thùc hiÖn Nhãm 1: TËp §H§N LT Gi¸o viªn nh¾c l¹i mét sè kÜ thuËt cßn yÕu Gi¸o viªn cho häc sinh luyÖn nh tiÕt 7 Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh * * * * * * Nhãm 2: TËp luyÖn bµi thÓ dôc tay kh«ng Sau ®ã gi¸o viªn ®æi nhiÖm vô gi÷a c¸c nhãm Cñng cè: Gäi 2 em tËp bµi thÓ dôc tay kh«ng Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" xxxxxxxx * * * * * * * * * * * * * * Sau 10’ gi¸o viªn cho ®æi vÞ trÝ tËp luyÖn Gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai cho häc sinh Gi¸o viªn cho líp nhËn xÐt 4 – 5’ §éi h×nh 4 hµng ngang Th¶ láng c¬ b¾p §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp Híng dÉn häc sinh tËp luyÖn C, KÕt thóc Th¶ láng toµn th©n NhËn xÐt giê häc Ra bµi tËp vÒ nhµ §éi h×nh xuèng líp Häc sinh b¸o c¸o, chµo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV ==========@========== TuÇn: * * * * * * Ngµy so¹n: 14 Ngµy d¹y: TiÕt 10: §H§N: TiÕp tôc hoµn thiÖn nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc Bµi thÓ dôc: TiÕp tôc «n tËp ®Ó hoµn thiÖn bµi thÓ dôc Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" I, Môc tiªu: Thùc hiÖn ®îc chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c ®· häc ®Òu ®Ñp ¤n tËp c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng ®Ó chuÈn bÞ kiÓm tra BiÕt øng dông vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng II, §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn B·i tËp Ph¬ng tiÖn: Cßi III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung A, Më bµi: a, NhËn líp vµ n¾m sÜ sè líp Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña bµi b, Khëi ®éng: TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng Xoay c¸c khíp §L 5’ – 7’ B, C¬ b¶n 30 – 1, §éi h×nh ®éi ngò 32’ ¤n tËp c¸c híng GiËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu, ®æi ch©n khi sai nhÞp C¸ch tËp hîp hµng ngang , hµng däc 2, Bµi thÓ dôc: ¤n tËp 9 ®éng t¸c bµi thÓ dôc tay kh«ng xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx LT Gi¸o viªn nh¾c l¹i mét sè kÜ thuËt cßn yÕu Gi¸o viªn cho häc sinh luyÖn nh tiÕt 7 Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh * * * * * * 3, Ph©n nhãm thùc hiÖn Nhãm 1: TËp §H§N Nhãm 2: TËp luyÖn bµi thÓ dôc tay kh«ng Sau ®ã gi¸o viªn ®æi nhiÖm vô gi÷a c¸c nhãm Cñng cè: Gäi 2 em tËp bµi thÓ dôc tay kh«ng Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" Ph¬ng ph¸p tæ chøc TËp hîp 4 hµng ngang Líp trëng b¸o cao sÜ sè trang phôc Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän Gi¸o viªn triÓn khai ®éi h×nh Líp trëng ®iÒu khiÓn. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Sau 10’ gi¸o viªn cho ®æi vÞ trÝ tËp luyÖn Gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai cho häc sinh Gi¸o viªn cho líp nhËn xÐt 4 – 5’ §éi h×nh 4 hµng ngang Th¶ láng c¬ b¾p §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp Híng dÉn häc sinh tËp luyÖn §éi h×nh xuèng líp 15 C, KÕt thóc Th¶ láng toµn th©n NhËn xÐt giê häc Ra bµi tËp vÒ nhµ TuÇn: Häc sinh b¸o c¸o, chµo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 11: §H§N: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ n¨ng ®· häc Bµi thÓ dôc: TiÕp tôc «n tËp bµi thÓ dôc Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" I, Môc tiªu: BiÕt c¸ch ®iÒu khiÓn §H§N, tËp ®óng c¸c ®éng t¸c Thùc hiÖnchÝnh x¸c ®Òu ®Ñp bµi thÓ dôc tay kh«ng ¸p dông vµo trong cuéc sèng vµ nhµ trêng II, §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn B·i tËp Ph¬ng tiÖn: Cßi III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p tæ chøc Néi dung A, Më bµi: 1,NhËn líp vµ n¾m sÜ sè líp 2, Khëi ®éng Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng b·i tËp §L 5’ – 7’ B, C¬ b¶n 1, §H§N: ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc cßn yÕu C¸c ®éng t¸c quay GiËm ch©n t¹i chç vµ ®i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i 30 – 32’ 2, Bµi thÓ dôc 9 ®éng t¸c ¤n tËp bµi thÓ dôc 9 ®éng t¸c +, ®éng t¸c v¬n thë + ®éng t¸c tay + ®éng t¸c ngùc + ®éng t¸c ch©n + ®éng t¸c bông + ®éng t¸c vÆn m×nh + ®éng t¸c phèi hîp + ®éng t¸c nh¶y + ®éng t¸c ®iÒu hoµ Ph¬ng ph¸p tæ chøc TËp hîp 4 hµng ngang Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè líp vµ trang phôc Phæ biÕn ng¾n gän Gi¸o viªn cho häc sinh ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng b·i tËp Gi¸o viªn gäi 1 häc sinh tËp nghiªm nghØ, c¸c ®éng t¸c quay, ®i ®Òu vßng tr¸i, ph¶i Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp Gi¸o viªn cho häc sinh tËp luyÖn Gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai cho häc sinh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx LT Gi¸o viªn nh¾c l¹i kÜ thuÊt cña c¸c ®éng t¸c mµ häc sinh cßn yÕu Gi¸o viªn cho häc sinh tËp luyÖn 16 §éi h×nh tËp luyÖn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx LT Gi¸o viªn cho häc sinh tËp luyÖn Gi¸o viªn söa sai cho häc sinh * * * * * * * * * * * * * Thµnh 4 hµng ngang Th¶ láng c¬ b¾p Híng dÉn häc sinh tËp luyÖn ë nhµ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh cã khen vµ phª b×nh râ rµng C, KÕt thóc TuÇn: * * * * * * * Sau 10’ gi¸o viªn ®æi vÞ trÝ tËp luyÖn Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt Gi¸o viªn nhËn xÐt ®óng sai Ch¹y bªn: trß ch¬i "cíp cê" Th¶ láng toµn th©n Ra bµi tËp vÒ nhµ NhËn xÐt vÒ giê häc * * * * * * 4 – 5’ §éi h×nh xuèng líp Häc sinh b¸o c¸o, chµo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx GV Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 12: §H§N: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ thuËt ®· häc Bµi thÓ dôc: TiÕp tôc hoµn thiÖn bµi thÓ dôc I, Môc tiªu: N©ng cao kÜ thuËt thÓ hiÖn ®îc vÎ ®Ñp cña ®éng t¸c TËp c¸c ®éng t¸c cña §H§N chÝnh x¸c nhanh nhÑn BiÕt øng dông vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng 17 II, §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn B·i tËp Ph¬ng tiÖn: Cßi , tranh III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung A, Më bµi 1, NhËn líp vµ n¾m sÜ sè líp Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña bµi 2, Khëi ®éng Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng quanh b·i tËp TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng B, C¬ b¶n 1, §H§N Gi¸o viªn «n tËp c¸c néi dung cßn yÕu +, Nghiªm, nghØ, c¸c ®éng t¸c quay +, GiËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i. §L 5’ – 7’ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 30 – 32’ LT Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho häc sinh Gi¸o viªn nh¾c l¹i kÜ thuËt cßn yÕu Gi¸o viªn ph©n nhãm cho häc sinh tËp luyÖn Gi¸o viªn ®i söa sai cho häc sinh 2, Bµi thÓ dôc 9 ®éng t¸c ¤n tËp bµi thÓ dôc 9 ®éng t¸c +, ®éng t¸c v¬n thë + ®éng t¸c tay + ®éng t¸c ngùc + ®éng t¸c ch©n + ®éng t¸c bông + ®éng t¸c vÆn m×nh + ®éng t¸c phèi hîp + ®éng t¸c nh¶y + ®éng t¸c ®iÒu hoµ Gi¸o viªn cho häc sinh tËp luyÖn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Líp trëng h« cho häc sinh tËp Gi¸o viªn ph©n thµnh 2 nhãm, 1 nhãm tËp, 1 nhãm quan s¸t nhËn xÐt Gi¸o viªn ®i söa sai cho häc sinh Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh *, Cñng cè: Gäi 1 em häc sinh tËp bµi thÓ dôc tay kh«ng 9 ®éng t¸c C, KÕt thóc: Th¶ láng toµn th©n NhËn xÐt giê häc Ph¬ng ph¸p tæ chøc TËp hîp thµnh 4 hµng ngang Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè vµ trang phôc §éi h×nh khëi ®éng TËp hîp 4 hµng ngang Th¶ láng c¬ b¾p Giê sau kiÓm tra bµi thÓ dôc tay kh«ng 9 ®éng t¸c 4 – 5’ 18 §éi h×nh xuèng líp Häc sinh b¸o c¸o, chµo xxxxxxxx xxxxxxxx Ra bµi tËp vÒ nhµ xxxxxxxx xxxxxxxx GV ==========@========== TuÇn: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 13: KiÓm tra bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung I, Môc tiªu §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em häc sinh ¸p dông vµo trong cuäc sèng vµ c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng II, §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn B·i tËp Ph¬ng tiÖn: Cßi III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p 1, Më bµi NhËn líp vµ n¾m sÜ sè líp Phæ biÕn c¸ch kiÓm tra 2, C¬ b¶n: Gi¸o viªn kiÓm tra 2 em mét nhãm. Theo sæ ®iÓm c¸ nh©n C¸ch ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i Lo¹i giái: "®iÓm 9-10" Hoµn thiÖn 9 ®éng t¸c ®Òu ®Ñp, ®óng biªn ®é ®éng t¸c Lo¹i kh¸: '®iÓm 7-8" Hoµn thiÖn 9 ®éng t¸c nhng cha®Ñp Lo¹i ®¹t : "®iÓm 5-6" TËp ®óng 9 ®éng t¸c nhng cha ®Òu , cha ®Ñp Lo¹i cha ®¹t: '®iÓm 3-4' C¸c ®éng t¸c cßn sai thùc hiÖn kh«ng chÝnh x¸c. 3, KÕt thóc Th¶ láng toµn th©n NhËn xÐt giê kiÓm tra ==========@========== TuÇn: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 19 TiÕt 14: §H§N: TiÕp tôc hoµn thiÖn kÜ n¨ng ®· häc Ch¹y nhanh: §øng ( MÆt, vai, lng ). Híng ch¹y trß ch¬i “ ch¹y tiÕp søc” Ch¹y bÒn:ch¹y nhÑ nhµng trªn ®Þa h×nh tn I, Môc tiªu Thùc hiÖn ®Òu ®Ñp c¸c ®éng t¸c vÒ §H§N Gi¸o dôc c¸c emcã t¸c phong nhanh nhÑn BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i II, §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn B·i tËp Ph¬ng tiÖn: Cßi , cê , tranh III, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung A, Më bµi: 1, NhËn líp vµ n¾m sÜ sè líp Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña bµi 2, Khëi ®éng TËp bµi thÓ dôc tay kh«ng Xoay c¸c khíp B, C¬ b¶n 1, §H§N: ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc +, GiËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu, vßng ph¶i, vßng tr¸i + C¸ch ®iÓm sè b¸o c¸o + C¸ch dån hµng, d·n hµng §L 5’ – 7’ 30 – 32’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc TËp hîp 4 hµng ngang Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè vµ trang phôc Gi¸o viªn phæ biÕn ng¾n gän Gi¸o viªn triÓn khai ®éi h×nh khëi ®éng nh tiÕt 11 Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh khëi ®éng xoay c¸c khíp Gi¸o viªn gäi 1em tËp c¸c néi dung ®· häc Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt vµ gi¸o viªn nhËn xÐt ®óng sai Gi¸o viªn ph©n thµnh 2 nhãm tù tËp luyÖn Gi¸o viªn cxö hai em ®iÒu khiÓn hai nhãm tËp luyÖn Gi¸o viªn ®i quan s¸t vµ söa sai cho häc sinh 2, Ch¹y nhanh Häc c¸c t thÕ xuÊt ph¸t + MÆt quay híng ch¹y + Vai quay híng ch¹y + Lng quay híng ch¹y Néi dung: ( SGK t 34 ) Gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t tranh vµ ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c Gi¸o viªn cho 4 em mét nhãm xuÊt ph¸t c¸c t thÕ * * * * * * * * Gi¸o viªn cho líp trëng h« cho líp tËp luyÖn Gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai cho häc sinh Gi¸o viªn phæ biÕn c¸ch ch¬i 20
- Xem thêm -