Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 164 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần: 1 Tiết: 1 Ngày soạn: 12/ 08/ 2012 Ngày dạy: - Lý thuyÕt: Mét sè hướng dẫn tËp luyÖn søc bÒn (môc 1) I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS n¾m ®îc mét sè ph¬ng ph¸p luyÖn tËp ph¸t triÓn søc bÒn. - VËn dông ®îc vµo tù tËp luyÖn hµng ngµy. 2. KÜ n¨ng: 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc, kiªn tr× trong tËp luyÖn TDTT. II. THỜI GIAN: 45’ III - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - Líp häc IV - TiÕn tr×nh d¹y häc: I- Ph¬ng ph¸p tæ chøc: - GV cung cÊp cho HS c¸c th«ng tin vÒ luyÖn tËp ph¸t triÓn søc bÒn, mét sè ph¬ng ph¸p luyÖn tËp chÝnh. - Cïng HS th¶o luËn vÒ lîi Ých cña søc bÒn, GV híng dÉn HS tiÕp thu kiÕn thøc. II- Néi dung: 1. Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt - Søc bÒn: Lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ chèng l¹i mÖt mái khi häc tËp, lao ®éng hay tËp luyÖn TDTT kÐo dµi + Søc bÒn bao gåm: søc bÒn chung vµ søc bÒn chuyªn m«n . Søc bÒn chung: Lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nãi chung trong mét thêi gian dµi. . Søc bÒn chuyªn m«n: Lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn chuyªn s©u mét ho¹t ®éng, hay bµi tËp TT trong mét thêi gian dµi. VD: Kh¶ n¨ng leo nói cña ngêi vïng cao Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tuần: 1 Tiết: 2 Ngày soạn: 12/ 08/ 2012 Ngày dạy: - Bµi TD: Häc tõ nhÞp 1 - 10 Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung (nam vµ n÷ riªng) - Ch¹y ng¾n: Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh (GV chän), xuÊt ph¸t tõ mét sè t thÕ kh¸c nhau: §øng mÆt, vai hoÆc lng híng ch¹y. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bµi TD ph¸t triÓn chung. - N¾m ®îc mét sè yªu cÇu vµ ý nghĩa cña trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, kĩ thuËt mét sè t thÕ xuÊt ph¸t. 2. KÜ n¨ng: - HS thuéc vµ thùc hiÖn ®îc tõ nhÞp 1 - 10 c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc. - HS thùc hiÖn ®îc trß ch¬i, biÕt vËn dông vµ tù tæ chøc ch¬i. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc vµ ý thc tËp luyÖn tèt. II. THỜI GIAN: 45’ III - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - Sân trường. IV - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc (7phót) - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sĩ A - PhÇn më ®Çu: sè. 2’ 1 - NhËn líp: - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê - KiÓm tra sĩ sè, trang phôc luyÖn tËp, søc häc. khoÎ häc sinh. - §éi h×nh khëi ®éng: - GV phæ biÕn néi dung giê häc. * * * * * * * * 2 - Khëi ®éng: 5’ * * * * * * * * - Ch¹y nhÑ nhµng 200m. * * * * * * * * - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, cæ tay, vai c¸nh tay, h«ng, gèi, cæ ch©n. * * * * * * * * 3- Kh«ng kiÓm tra (33’ ) B - PhÇn c¬ b¶n: 14’ 1 - Bµi thÓ dôc: 5-6 lÇn - GV híng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc. - Nam: NhÞp 1 - 10. - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn 5-6 lÇn - N÷: NhÞp 1 - 10 10' 2 - Ch¹y ng¾n: - ¤n xuÊt ph¸t: + §øng mÆt híng ch¹y. + §øng vai híng ch¹y + §øng lng híng ch¹y. - Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n 4' - GV yªu cÇu 2 - 4 HS lªn thùc hiÖn, líp quan s¸t, nhËn xÐt. 5’ - §éi h×nh tËp trung líp: ********* ********* ********* *********  3 - Cñng cè: - Bµi thÓ dôc nhÞp tõ 1 - 10. C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tĩnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. + Nhãm I: Bµi thÓ dôc (nhãm trëng ®iÓu khiÓn, h« cho c¶ nhãm thùc hiÖn) ******** ******** * - Nhãm II: Ch¹y ng¾n (nhãm trëng) ******* ******* * Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tuần: 2 Tiết: 3 Ngày soạn: 19/ 08/ 2012 Ngày dạy: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1 -10 Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung (nµm vµ n÷ riªng). Häc tõ nhÞp 11-18 (n÷). - Ch¹y ng¾n: ¤n trß ch¬i "Ch¹y thoi tiÕp søc", T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. - Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, giíi thiÖu hiÖn tîng "cùc ®iÓm" vµ c¸ch kh¾c phôc. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bµi TD, biÕt vËn dông tù tËp luyÖn ®Ó n©ng cao søc khoÎ. - N¾m ®îc mét sè yªu cÇu vµ ý nghĩa cña trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, kĩ thuËt mét sè t thÕ xuÊt ph¸t. - HiÓu ®îc nguyªn nh©n cña hiÖn tîng "cùc ®iÓm" vµ c¸ch kh¾c phôc 2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c cña bµi TD ®· häc. - HS thùc hiÖn ®îc trß ch¬i, biÕt vËn dông vµ tù tæ chøc ch¬i. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc vµ ý thc tËp luyÖn tèt. II. THỜI GIAN: 45’ III - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n tËp réng. IV - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc (7phót) - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sĩ A - PhÇn më ®Çu: sè. 2’ 1 - NhËn líp: - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung - KiÓm tra sĩ sè, trang phôc luyÖn tËp, giê häc. søc khoÎ häc sinh. - §éi h×nh khëi ®éng: - GV phæ biÕn néi dung giê häc. * * * * * * * * 2 - Khëi ®éng: 5’ * * * * * * * * - Ch¹y nhÑ nhµng 200m. * * * * * * * * - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, cæ tay, vai c¸nh tay, h«ng, gèi, cæ ch©n. * * * * * * * * 3- Kh«ng kiÓm tra (33’ ) B - PhÇn c¬ b¶n: 14’ - GV híng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn 1 - Bµi thÓ dôc: - Nam: ¤n NhÞp 1 - 10. - N÷: ¤n NhÞp 1 - 10 - Häc nhÞp 11 - 18: 2 - Ch¹y ng¾n: - ¤n xuÊt ph¸t: + S½n sµng xuÊt ph¸t. - Trß ch¬i: Ch¹y thoi tiÕp søc 8-10lÇn häc. - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. + Nhãm I: Bµi TD ******** 3-4 lÇn ******** 5-6 lÇn * - Nhãm II: Ch¹y ng¾n ******* ******* * 15’ GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng 4-5 lÇn néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn. 2-3 lÇn 3 - Ch¹y bÒn: - GV giíi thiÖu hiÖn tîng "cùc ®iÓm" cho HS, nªu c¸ch kh¾c phôc. - Yªu cÇu HS thùc hiÖn cù ly 500m 4' 1 lÇn C - PhÇn kÕt thóc: 5’ - HS th¶ láng, håi tĩnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - HS nghe GV giíi thiÖu vµ ¸p dông vµo tËp luyÖn. - Thùc hiÖn quanh s©n tËp. - §éi h×nh tËp trung líp: ********* ********* ********* *********  Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tuần: 2 Tiết: 4 Ngày soạn: 20/ 08/ 2012 Ngày dạy: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1 - 10 (nam); tõ nhÞp 1-18 (n÷). Häc tõ nhÞp 11-19 (nam). - Ch¹y ng¾n: Trß ch¬i "Ch¹y ®uæi", Ngåi mÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t, T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS n¾m ®îc mét sè yªu cÇu vÒ kĩ thuËt, biªn ®é ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc. - N¾m ®îc mét sè yªu cÇu vµ ý nghĩa cña trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, kĩ thuËt mét sè t thÕ xuÊt ph¸t. 2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®îc c¬ b¶n ®óng vÒ yªu cÇu ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc tõ nhÞp 1 - 18 (n÷) vµ nhÞp 1-19 (nam). - Thùc hiÖn ®îc t thÕ ngåi mÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t vµ t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. - HS thùc hiÖn ®îc trß ch¬i, biÕt vËn dông vµ tù tæ chøc ch¬i. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc vµ ý thc tËp luyÖn tèt. II. THỜI GIAN: 45’ III - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - Sân trường. III - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc (7phót) - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sĩ A - PhÇn më ®Çu: sè. 2’ 1 - NhËn líp: - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung - KiÓm tra sĩ sè, trang phôc luyÖn tËp, giê häc. søc khoÎ häc sinh. - §éi h×nh khëi ®éng: - GV phæ biÕn néi dung giê häc. * * * * * * * * 2 - Khëi ®éng: 5’ * * * * * * * * - Ch¹y nhÑ nhµng 200m. * * * * * * * * - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, cæ tay, vai c¸nh tay, h«ng, gèi, cæ ch©n. * * * * * * * * 3- Kh«ng kiÓm tra (33’ ) B - PhÇn c¬ b¶n: 14’ 1 - Bµi thÓ dôc: 3-4 lÇn - GV híng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc. - Nam: ¤n NhÞp 1 - 10. 5-6 lÇn Häc: NhÞp 11-19 - N÷: ¤n NhÞp 1 - 18 2 - Ch¹y ng¾n: - ¤n xuÊt ph¸t: + S½n sµng xuÊt ph¸t. - Trß ch¬i: Ch¹y tiÕp søc 3 - Cñng cè: - GV gäi 2-4 häc sinh lªn thùc hiÖn ®éng t¸c, yªu cÇu líp quan s¸t vµ nhËn xÐt. C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tĩnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. + Nhãm I: Bµi TD ******** 8-10lÇn ******** 15’ * 4-5 lÇn - Nhãm II: Ch¹y ng¾n 2-3 lÇn * * * * * * * ******* * GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm 4' 1 lÇn vô tËp luyÖn. - HS quan s¸t, nhËn xÐt. 5’ - §éi h×nh tËp trung líp: ********* ********* ********* *********  Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tuần: 3 Tiết: 5 Ngày soạn: 26/ 08/ 2012 Ngày dạy: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1- 19(nam), tõ nhÞp 1-18 (n÷). - Ch¹y ng¾n: ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay. - Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, giíi thiÖu hiÖn tîng "chuét rót" vµ c¸ch kh¾c phôc. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Cñng cè cho HS kiÕn thøc vÒ c¸c yªu cÇu ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc. TÝnh liªn kÕt vµ tÝnh thÈm mü cña c¸c ®éng t¸c thÓ dôc. - N¾m ®îc mét sè yªu cÇu vµ ý nghĩa cña trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, kĩ thuËt mét sè ®éng t¸c bæ trî. - HiÓu ®îc nguyªn nh©n cña hiÖn tîng "chuét rót" vµ c¸ch kh¾c phôc 2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®îc liªn hoµn c¸c ®éng t¸c vµ cã tÝnh liªn kÕt gi÷a c¸c ®éng t¸c. - HS thùc hiÖn ®îc mét sè ®éng t¸c bæ trî: ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y bíc nhá,t¹i chç ®¸nh tay, ch¹y ®¹p sau. - øng dông ®îc lý thuyÕt ®Ó kh¾c phôc hiÖn tîng "chuét rót" trong luyÖn tËp ch¹y bÒn. Hoµn thµnh ®îc cù ly ch¹y bÒn ®· giao. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc vµ ý thc tËp luyÖn tèt. II. THỜI GIAN: 45’ III - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n tËp réng. IV - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc (8phót) - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sĩ A - PhÇn më ®Çu: sè. 2’ 1 - NhËn líp: - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung - KiÓm tra sĩ sè, trang phôc luyÖn tËp, giê häc. søc khoÎ häc sinh. - §éi h×nh khëi ®éng: - GV phæ biÕn néi dung giê häc. * * * * * * * * 2 - Khëi ®éng: 4’ * * * * * * * * - Ch¹y nhÑ nhµng 200m. * * * * * * * * - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, cæ tay, vai c¸nh tay, h«ng, gèi, cæ ch©n. * * * * * * * * 2' 3- KiÓm tra: - GV híng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn (32’ ) häc. 1. Bµi thÓ dôc: 13’ - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - ¤n tõ nhÞp 1- 19 (nam), tõ nhÞp 1- 18 8-10lÇn - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. (n÷). - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. + Nhãm I: Bµi TD ******** 2-3 lÇn - TËp riªng vµ hoµn thiÖn mét sè ®éng ******** t¸c khã. 14’ * 2 - Ch¹y ng¾n: - Nhãm II: Ch¹y ng¾n - ¤n bæ trî: 3x15m ******* + Ch¹y bíc nhá. 3x15m ******* + Ch¹y n©ng cao ®ïi. 3x25m * + Ch¹y ®¹p sau. 3-4 lÇn GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng + T¹i chç ®¸nh tay. néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn. B - PhÇn c¬ b¶n: 3 - Ch¹y bÒn: - GV giíi thiÖu hiÖn tîng "cùc ®iÓm" cho HS, nªu c¸ch kh¾c phôc. - Ch¹y bÒn trªn ®Þa tù nhiªn: Nam 600m; N÷ 500m 4' 1 lÇn 5’ C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tĩnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - GV giíi thiÖu cho HS vÒ hiÖn tîng "chuét rót" vµ c¸ch kh¾c phôc. - HS thùc hiÖn ch¹y quanh s©n trêng. - §éi h×nh tËp trung líp: ********* ********* ********* *********  Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tuần: 3 Tiết: 6 Ngày soạn: 26/ 08/ 2012 Ngày dạy: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1- 19(nam), tõ nhÞp 1-18 (n÷). Häc tõ nhÞp 19- 25 (n÷). - Ch¹y ng¾n: ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Cñng cè cho HS kiÕn thøc vÒ c¸c yªu cÇu ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc. TÝnh liªn kÕt vµ tÝnh thÈm mü cña c¸c ®éng t¸c thÓ dôc. - N¾m ®îc mét sè yªu cÇu vµ ý nghĩa cña trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh, kÜ thuËt mét sè ®éng t¸c bæ trî. 2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®îc liªn hoµn c¸c ®éng t¸c vµ cã tÝnh liªn kÕt gi÷a c¸c ®éng t¸c. - HS thùc hiÖn ®îc mét sè ®éng t¸c bæ trî: ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y bíc nhá,t¹i chç ®¸nh tay, ch¹y ®¹p sau. - Thùc hiÖn ®îc kĩ thuËt xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc vµ ý thc tËp luyÖn tèt. II. THỜI GIAN: 45’ III - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n Trường, ®êng ch¹y cã kÎ v¹ch xuÊt ph¸t. IV - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh lîng A - PhÇn më ®Çu: 1 - NhËn líp: - KiÓm tra sĩ sè, trang phôc luyÖn tËp, søc khoÎ häc sinh. - GV phæ biÕn néi dung giê häc. 2 - Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 200m. - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, cæ tay, vai c¸nh tay, h«ng, gèi, cæ ch©n. 3- KiÓm tra: - Mét sè ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y ng¾n. (8phót) 2’ B - PhÇn c¬ b¶n: 14' 4-5 lÇn - ¤n tõ nhÞp 1- 19 (nam), tõ nhÞp 1- 18 4’ 2' (32’) Ph¬ng ph¸p tæ chøc - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sĩ sè. - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV híng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn (n÷). - Häc nhÞp 19- 25 (n÷). 5-6 lÇn 2 lÇn - TËp riªng vµ hoµn thiÖn mét sè ®éng t¸c khã. 2 - Ch¹y ng¾n: - ¤n bæ trî: + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y ®¹p sau. - XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. 3 - Cñng cè: - Bµi thÓ dôc nam tõ nhÞp 1-19, n÷ tõ 125. 14’ 3x15m 3x15m 3x25m 3-4 lÇn 4' 1 lÇn häc. - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. + Nhãm I: Bµi TD ******** ******** * - Nhãm II: Ch¹y ng¾n ******* ******* * GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn. - GV yªu cÇu 2-4 HS lªn thùc hiÖn. Líp theo dâi, nhËn xÐt. 5’ C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tĩnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - §éi h×nh tËp trung líp: ********* ********* ********* *********  Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Duyệt của tổ trưởng Tuần: 4 Tiết: 7 Ngày soạn: 01/ 09/ 2012 Ngày dạy: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1- 19(nam), tõ nhÞp 1-25(n÷); Häc tõ nhÞp 20- 26 (nam). - Ch¹y ng¾n: ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh. - Ch¹y bÒn: Giíi thiÖu hiÖn tîng cho¸ng ngÊt vµ c¸ch kh¾c phôc. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS n¾m ®îc mét sè yªu cÇu vÒ kĩ thuËt, biªn ®é ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc. - N¾m ®îc mét sè yªu cÇu vµ kĩ thuËt mét sè ®éng t¸c bæ trî, kĩ thuËt xuÊt ph¸t cao. - HiÓu ®îc nguyªn nh©n cña hiÖn tîng cho¸ng ngÊt vµ c¸ch kh¾c phôc. 2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®îc c¬ b¶n ®óng vÒ yªu cÇu ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc tõ nhÞp 1 - 26 (nam) vµ nhÞp 1-25 (n÷). - HS thùc hiÖn ®îc mét sè ®éng t¸c bæ trî: ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y bíc nhá,t¹i chç ®¸nh tay, ch¹y ®¹p sau. - øng dông ®îc lý thuyÕt ®Ó kh¾c phôc hiÖn tîng cho¸ng ngÊt trong luyÖn tËp ch¹y bÒn. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc vµ ý thc tËp luyÖn tèt. II. THỜI GIAN: 45’ iII - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n tËp réng. §êng ch¹y cã kÎ v¹ch xuÊt ph¸t. Iv - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc (7phót) - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sĩ A - PhÇn më ®Çu: sè. 2’ 1 - NhËn líp: - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung - KiÓm tra sĩ sè, trang phôc luyÖn tËp, giê häc. søc khoÎ häc sinh. - GV phæ biÕn néi dung giê häc. - §éi h×nh khëi ®éng: 2 - Khëi ®éng: 5’ * * * * * * * * - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, cæ tay, vai c¸nh tay, h«ng, gèi, cæ ch©n. * * * * * * * * + Ch¹y bíc nhá. * * * * * * * * + Ch¹y n©ng cao ®ïi. * * * * * * * * + Ch¹y ®¹p sau. 3- KiÓm tra: B - PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: - ¤n tõ nhÞp 1- 19 (nam), tõ nhÞp 1- 25 (n÷). - Häc nhÞp 20 - 26 (nam). (33’) 14’ 4-5 lÇn 2-3 lÇn 2 lÇn - TËp riªng vµ hoµn thiÖn mét sè ®éng t¸c khã. 2 - Ch¹y ng¾n: - ¤n bæ trî: - XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. 3 - Ch¹y bÒn: - GV giíi thiÖu hiÖn tîng cho¸ng ngÊt cho HS, nªu c¸ch kh¾c phôc. C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tĩnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - GV híng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc. - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. + Nhãm I: Bµi thÓ dôc ******** ******** * 14’ 3x15m 3x15m 3x25m 3-4 lÇn 5' 5’ - Nhãm II: Ch¹y ng¾n ******* ******* * - GV giíi thiÖu cho HS vÒ hiÖn tîng cho¸ng ngÊt vµ c¸ch kh¾c phôc. - §éi h×nh tËp trung líp: ********* ********* ********* *********  Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tuần: 4 Tiết: 8 Ngày soạn: 01/ 09/ 2012 Ngày dạy: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1- 26(nam), tõ nhÞp 1-25 (n÷); Häc tõ nhÞp 26-29 (n÷) - Ch¹y ng¾n: ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh, Ngåi vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t, Ngåi lng híng ch¹y - xuÊt ph¸t. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS n¾m ®îc mét sè yªu cÇu vÒ kĩ thuËt, biªn ®é ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc. - N¾m ®îc mét sè yªu cÇu vµ kĩ thuËt mét sè ®éng t¸c bæ trî, kĩ thuËt xuÊt ph¸t cao, kĩ thuËt ngåi vai, lng híng ch¹y - xuÊt ph¸t. 2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®îc t¬ng ®èi chÝnh x¸c vÒ yªu cÇu ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc tõ nhÞp 1 26 (nam), tõ nhÞp 1-25 (n÷). - HS thùc hiÖn ®îc mét sè ®éng t¸c bæ trî: ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y bíc nhá,t¹i chç ®¸nh tay, ch¹y ®¹p sau. - Thùc hiÖn ®îc kĩ thuËt xuÊt ph¸t ë c¸c t thÕ. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc vµ ý thc tËp luyÖn tèt. II. THỜI GIAN: 45’ iII - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n tËp réng. §êng ch¹y cã kÎ v¹ch xuÊt ph¸t. Iv - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc (8phót) - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sĩ A - PhÇn më ®Çu: sè. 2’ 1 - NhËn líp: - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung - KiÓm tra sĩ sè, trang phôc luyÖn tËp, giê häc. søc khoÎ häc sinh. - GV phæ biÕn néi dung giê häc. - §éi h×nh khëi ®éng: 2 - Khëi ®éng: 4’ * * * * * * * * - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, cæ tay, vai c¸nh tay, h«ng, gèi, cæ ch©n. * * * * * * * * + Ch¹y bíc nhá. * * * * * * * * 2' + Ch¹y n©ng cao ®ïi. * * * * * * * * + Ch¹y ®¹p sau. (32’ ) 14’ 3- KiÓm tra: - NhÞp 1 - 10 (nam, n÷) B - PhÇn c¬ b¶n: 1 - Bµi thÓ dôc: - Nam: ¤n NhÞp 1 - 26. - N÷: ¤n NhÞp 1 - 25 2 - Ch¹y ng¾n: - ¤n bæ trî: - XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. - Ngåi vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t. - Ngåi lng híng ch¹y - xuÊt ph¸t. 3 - Cñng cè: - Ch¹y ®¹p sau - Bµi thÓ dôc. C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tĩnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. 8-10lÇn - GV híng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc. - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. 8-10lÇn - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. 15’ + Nhãm I: Bµi TD ******** 2x15m ******** 2x15m * 2x25m 3-4 lÇn - Nhãm II: Ch¹y ng¾n 3-4 lÇn * * * * * * * 3-4 lÇn * * * * * * * * GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm 3' vô tËp luyÖn. 5’ - GV yªu cÇu 2-4 häc sinh lªn thùc hiÖn, líp quan s¸t, nhËn xÐt. - §éi h×nh tËp trung líp: ********* ********* ********* *********  Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tuần: 5 Tiết: 9 Ngày soạn: 09/ 09/ 2012 Ngày dạy: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1- 26(nam), tõ nhÞp 1-29 (n÷); Häc tõ nhÞp 27- 36 (nam). - Ch¹y ng¾n: ¤n XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh (cù li 40-60m); KÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao (18-20m) - Ch¹y bÒn: Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Cñng cè cho HS kiÕn thøc vÒ c¸c yªu cÇu ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc. TÝnh liªn kÕt vµ tÝnh thÈm mü cña c¸c ®éng t¸c thÓ dôc. - N¾m ®îc mét sè yªu cÇu vµ kĩ thuËt xuÊt ph¸t cao, xuÊt ph¸t thÊp vµ giai ®o¹n ch¹y lao. - HiÓu ®îc t¸c dông cña c¸c yªu cÇu kĩ thuËt. 2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®îc liªn hoµn c¸c ®éng t¸c vµ cã tÝnh liªn kÕt gi÷a c¸c ®éng t¸c. - HS thùc hiÖn ®îc kĩ thuËt xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh vµ xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao ë møc ®é gÇn ®óng. - øng dông ®îc lý thuyÕt ®Ó kh¾c phôc hiÖn tîng cho¸ng ngÊt trong luyÖn tËp ch¹y bÒn. 3. Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong giê häc vµ ý thc tËp luyÖn tèt. II. THỜI GIAN: 45’ III - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - S©n tËp réng. §êng ch¹y cã kÎ v¹ch xuÊt ph¸t. IV - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc (7phót) - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sĩ A - PhÇn më ®Çu: sè. 2’ 1 - NhËn líp: - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung - KiÓm tra sĩ sè, trang phôc luyÖn tËp, giê häc. søc khoÎ häc sinh. - GV phæ biÕn néi dung giê häc. - §éi h×nh khëi ®éng: 2 - Khëi ®éng: 5’ * * * * * * * * - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, cæ tay, vai c¸nh tay, h«ng, gèi, cæ ch©n. * * * * * * * * + Ch¹y bíc nhá. * * * * * * * * + Ch¹y n©ng cao ®ïi. * * * * * * * * + Ch¹y ®¹p sau. 3- KiÓm tra: - Kh«ng kiÓm tra B - PhÇn c¬ b¶n: 1. Bµi thÓ dôc: - ¤n tõ nhÞp 1- 26 (nam), tõ nhÞp 125(n÷). - Häc nhÞp 26-29 (n÷). (33’ ) 14’ 4-5 lÇn 5-6 lÇn 2 lÇn - TËp riªng vµ hoµn thiÖn mét sè ®éng t¸c khã. 2 - Ch¹y ng¾n: - ¤n bæ trî: - XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. - XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao (18-20m). 3 - Ch¹y bÒn: - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn C - PhÇn kÕt thóc: - HS th¶ láng, håi tĩnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. 14’ 2x10m 2x10m 2x20m 3-4 lÇn 3-4 lÇn 5' 5’ - GV híng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc. - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. + Nhãm I: Bµi TD ******** ******** * - Nhãm II: Ch¹y ng¾n ******* ******* * GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn. - HS thùc hiÖn ch¹y quanh s©n trêng. - §éi h×nh tËp trung líp: ********* ********* ********* *********  Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tuần: 5 Tiết: 10 Ngày soạn: 09/ 09/ 2012 Ngày dạy: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1- 36(nam), tõ nhÞp 1-29(n÷). ; Häc tõ nhÞp 29- 34 (n÷) - Ch¹y ng¾n: Mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt, trß ch¬i "Ch¹y tiÕp søc con thoi"; KÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp - Ch¹y lao. I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Cñng cè cho HS kiÕn thøc vÒ c¸c yªu cÇu ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc. TÝnh liªn kÕt vµ tÝnh thÈm mü cña c¸c ®éng t¸c thÓ dôc. - HS n¾m ®îc c¸c yªu cÇu kĩ thuËt cña c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y nhanh. HiÓu ®îc luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i trß ch¬i "Ch¹y thoi tiÕp søc". 2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®îc liªn hoµn c¸c ®éng t¸c vµ cã tÝnh liªn kÕt gi÷a c¸c ®éng t¸c. - Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c bæ trî ë møc ®é t¬ng ®èi chÝnh x¸c, thùc hiÖn ®îc bèn giai ®o¹n cña ch¹y ng¾n: XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao ë møc ®é t¬ng ®èi ®óng. 3. Th¸i ®é: - HS cã th¸i ®é nghiªm tóc trong tËp luyÖn, ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong luyÖn tËp nhãm nhá. II. THỜI GIAN: 45’ III - §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp réng, ®êng ch¹y cã v¹ch xuÊt ph¸t, 4 bé bµn ®¹p. IV - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu: (7phót) - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sĩ 1. NhËn líp: 2’ sè. - KiÓm tra sĩ sè, trang phôc luyÖn tËp, - GV nhËn líp. søc khoÎ häc sinh. - GV phæ biÕn néi dung giê häc. 2. NhËn líp: 5’ - §éi h×nh khëi ®éng: - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, vai c¸nh tay, * * * * * * * * khuûu tay, h«ng, gèi, cæ ch©n, cæ tay. * * * * * * * * - Ðp ngang, Ðp däc. * * * * * * * * - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m * * * * * * * * m«ng.  B. PhÇn c¬ b¶n 1. Bµi thÓ dôc: - ¤n tõ nhÞp 1- 26 (nam), tõ nhÞp 1- 29 (n÷). - Häc nhÞp 27 - 36 (nam). (33’ ) 14' 4-5 lÇn - Giíi thiÖu ®éng t¸c häc míi -> Yªu cÇu c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - GV nªu cÇu vµ mét sè chó ý trong luyÖn tËp ®èi víi c¸c néi dung khã. 5-6 lÇn 2. Ch¹y ng¾n: - Bæ trî kĩ thuËt: Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, ch¹y ®¹p sau. - XuÊt ph¸t thÊp - Ch¹y lao - Trß ch¬i: Ch¹y tiÕp søc. 3. Cñng cè: - §éng t¸c thÓ dôc häc míi. (Cã thÓ yªu cÇu 1-2 HS lªn thùc hiÖn ®Ó c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt). - GV chia nhãm luyÖn tËp. Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c nhãm. GV quan s¸t söa sai chung. + Nhãm 1: ¤n bµi thÓ dôc * * * * * * * * * * * * * *  2 lÇn - ¤n c¶ bµi -> TËp riªng ®éng t¸c khã -> Hoµn thiÖn c¶ bµi. Söa ch÷a c¸ nh©n (nÕu cÇn). + Nhãm 2: Ch¹y ng¾n. 16' - Bæ trî: 3 x 20m * * * * * * * 20m ****** * 2-3 lÇn - XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao- gi÷a qu·ng (cã bµn ®¹p): 1-2 lÇn - Trß ch¬i: ch¹y tiÕp søc. ****** * 20m 3' ****** * - GV yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn, líp quan s¸t nhËn xÐt. C. PhÇn kÕt thóc - HS th¶ láng, håi tĩnh. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. 5' - §éi h×nh tËp trung líp: ********* ********* ********* *********  Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Tuần: 6 Tiết: 11 Ngày soạn: 16/ 09/ 2012 Ngày dạy: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1- 36(nam), tõ nhÞp 1-34(n÷). Häc tõ nhÞp 37 - 40 (nam). - Ch¹y ng¾n: ¤n xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao vµ ch¹y gi÷a qu·ng (cù li 50m). - Ch¹y bÒn: Trß ch¬i "Ngêi thõa thø 3" I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Cñng cè cho HS kiÕn thøc vÒ c¸c yªu cÇu ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc. TÝnh liªn kÕt vµ tÝnh thÈm mü cña c¸c ®éng t¸c thÓ dôc. - HS n¾m ®îc c¸c yªu cÇu kĩ thuËt cña c¸c ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y nhanh. N¾m ®îc kĩ thuËt xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao vµ ch¹y gi÷a qu·ng. 2. KÜ n¨ng: - HS thùc hiÖn ®îc liªn hoµn c¸c ®éng t¸c vµ cã tÝnh liªn kÕt gi÷a c¸c ®éng t¸c. - Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c bæ trî ë møc ®é t¬ng ®èi chÝnh x¸c, thùc hiÖn ®îc bèn giai ®o¹n cña ch¹y ng¾n: XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao vµ ch¹y gi÷a qu·ng ë møc ®é t¬ng ®èi ®óng. 3. Th¸i ®é: - HS cã th¸i ®é nghiªm tóc trong tËp luyÖn, ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong luyÖn tËp nhãm nhá. II. THỜI GIAN: 45’ III - §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp réng, ®êng ch¹y cã v¹ch xuÊt ph¸t, 4 bé bµn ®¹p. IV - TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu: (7phót) - Líp trëng tËp trung líp, b¸o c¸o sĩ 1. NhËn líp: 2’ sè. - KiÓm tra sĩ sè, trang phôc luyÖn tËp, - GV nhËn líp. søc khoÎ häc sinh. - GV phæ biÕn néi dung giê häc. 2. NhËn líp: 5’ - §éi h×nh khëi ®éng: - Xoay c¸c khíp: ®Çu cæ, vai c¸nh tay, * * * * * * * * khuûu tay, h«ng, gèi, cæ ch©n, cæ tay. * * * * * * * * - Ðp ngang, Ðp däc. * * * * * * * * - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m * * * * * * * * m«ng.  B. PhÇn c¬ b¶n 1. Bµi thÓ dôc: - ¤n tõ nhÞp 1- 36 (nam), tõ nhÞp 1- 34 (n÷). (33’ ) 14' 4-5 lÇn - Giíi thiÖu ®éng t¸c häc míi -> Yªu cÇu c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - GV nªu cÇu vµ mét sè chó ý trong
- Xem thêm -