Tài liệu Giáo án thể dục 8 cả năm_cktkn_bộ 9

  • Số trang: 150 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Vâ Lao Ngày soạn: 17/8/2013 Ngµy gi¶ng; 8/2013 Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 Tiết 1 MỘT SỐ PH¦¥NG PH¸P LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH I/ Mục tiêu Trang bÞ cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt vÒ søc nhanh vµ ph¬ng ph¸p tËp luyÖn gióp häc sinh tù tËp luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh - Hiểu được phần lí thuyết để vận dụng vào tập luyện trong thực tế. II/ Địa điểm_ Phương tiện: S©n tËp thÓ dôc III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung I/ Mở Đầu: 1. Nhận lớp: sÜ sè :8A1 8A2 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung trương trình tiết học. Định Phương pháp tổ chức lượng 5 phút ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển.  GV                          GV                         2. Khởi động: - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân; khuỷu tay; vai; hông; gối; ép dọc; ép ngang. 3 phút - Chạy nhẹ 2 vòng Cả lớp chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân trường. 30 phút II/ Cơ Bản: - Một số PP luyện tập phát triển sức nhanh. 1)Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh (phần 1)Một số điều cần thiết - Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất - Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản : Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực hiện Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm        Gi¸o viªn gi¶ng gi¶i , híng dÉn 1 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 động tác đơn nhanh. + Phản ứng nhanh : Nghe hiệu lệnh chạy người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát... + Tần số động tác nhanh : Tần số bước chạy trong 1 giây; số lần bước đi bộ trong 1 phút... + Thực hiện động tác đơn nhanh : Trong bóng chuyền, trong võ thuật, đấu kiếm... - Ngoài ra sức nhanh trong chạy nhanh còn liên quan đến + Sức mạnh tốc độ : chạy lao sau xuất phát (đưa tốc độ cơ thể từ 0 lên đến tốc độ cao nhất) + Sức bền tốc độ : Chạy giữa quãng (duy trì tốc độ cao nhất cho đến đích III/ Kết Thúc: 1.Củng cố : 2.Thả lỏng 3. Nhận xét và đánh giá tiết học. - Đưa bài tập về nhà. - Xuống lớp.  GV Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm               HS ngồi.              GV                     5 phút 2 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 Ngày soạn: 17/8/2013 Ngày giảng : /8/ 2013 Tiết 2 BÀI THỂ DỤC- CHẠY NGẮN I/ Mục tiêu: 1. Thể dục: - Học từ nhịp 1-8. - Yêu cầu học sinh nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn trong tập luyện. 2. Chạy ngắn: - Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau. - Häc kh¸i niÖm ch¹y ng¾n - Một số trò chơi phát triển sức nhanh. - Yêu cầu HS thực hiện đúng các nội dung ôn tập. II/ Địa điểm_ Phương tiện: - Sân trường. - Còi. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung A. Mở Đầu: 1.Nhận lớp: SÜ sè: 8A1 8A2 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung chương trình tiết học. 2.Khởi động: - Xoay các khớp cổ tay- cổ chân; khuỷu tay; vai; hông; gối; ép dọc; ép ngang. - Chạy nhẹ Định lượng 5 phút Phương pháp tổ chức ĐH hàng ngang cán sự điều khiển.  GV                       GV                         Cả lớp chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân trường. 4 phút 2 vòng B. Cơ Bản: 30 phút 1.Thể dục: 10 phút a.Học 8 nhịp đầu của bài TD liên hoàn (nam, nữ). - Nhip 1: tay trai sang ngang tay ph¶i vÒ tríc hai bµn tay sÊp - NhÞp 2: ®a tay ph¶i sang ngang xoay cæ tay ngöa. GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật - NhÞp 3: ®a hay tay ra tríc tay động tác và hướng dẫn sÊp HS thực hiện. - NhÞp 4:kiÔng gãt khuþu gèi Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 3 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 hai tay chèng h«ng th©n trªn th¼ng. - NhÞp 5: ch©n tr¸i sang ngang mòi ch©n th¼ng ch©n ph¶i th¼ng - NhÞp 6: vÒ nhÞp 4 - NhÞp 7:vÒ nhÞp 5 ®æi ch©n - NhÞp 8: thu ch©n ®øng th¼ng hai tay chèng h«ng 2. Chạy cự li ngắn: - Ôn các động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. 13 phút  GV                                 HS chia nhóm luyện tâp. GV quan sát sửa động tác sai *Khái niệm về chạy cự li ngắn. - Là cơ thể phải làm việc với cường độ cực đại( tốc độ tối đa) trong thời gian ngắn, qu·ng ®êng ng¾n , bíc ch¹y ng¾n , tÇn sè bíc ch¹y t¨ng trong tình trạng nợ oxi. - Nội dung chạy ngắn gồm có: 60 – 80 – 100- 200 – 400m. - Hình thức thi đấu: chạy vượt rào; chạy tiếp sức… - Ở cấp THCS chạy 60m trên đường thẳng. * Trò chơi: Chạy tiếp sức      GV          GV HS ngồi.                 GV giới thiệu trò chơi, phân tích, hướng dẫn cho HS chơi thử 1 lần.      GV C. Kết Thúc: 1. Củng cố: Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 4 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 8 nhịp đầu bài thể dục. 2. Thả lỏng 3phút 3. Nhận xét, hướng dẫn về nhà 4HS - Đưa bài tập về nhà. 5 phút - Xuống lớp. GV quan sát và nhận xét khả năng tiếp thu của HS.  GV                                 DuyÖt ngµy: 19/8/2013 Ngày soạn: 17/8/2013 Ngày giảng /8/2013 Tiết 3 Bµi THỂ DỤC- CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN I/ Mục Tiêu 1. Bµi thể dục: Ôn từ nhịp 1 – 8. Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới. 2.Chạy ngắn: Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.” Một số trò chơi phát triển sức nhanh. Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc. Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y II/ Địa điểm_ phương tiện: Sân trường. Còi. III/ Tiến Trình Lên Lớp: Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 5 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Nội dung Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 Định lượng 6 Phương pháp tổ chức N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 A. Mở Đầu: 1.Nhận lớp:8A1 8A2 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung trương trình tiết học. ĐH hàng ngang cán sự điều khiển.  GV                        - Cả lớp chạy nhe nhàng vòng sân trưòng. ĐH 4 hàng ngang so le-cán sự điều khiển.  GV 2. Khởi động: Chạy nhẹ Xoay các khớp cổ tay- cổ chân; khuỷu tay; vai; hông; gối; ép dọc; ép ngang.                       GV nhận xét và cho điểm. GV chia 2 nhóm luyện tâp quay vòng.. *Nhóm 1. Ôn cả nhóm. GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác và hướng dẫn HS thực hiện.  GV 3. Kiểm tra bài cũ: 8 nhịp đầu bài TDLH B. Cơ Bản: 1.Thể dục: Ôn 8 nhịp đầu của bài TD liên hoàn (nam, n÷) Yªu cÇu : - nhÞp 1.2.3 :tay th¼ng ngang vai -nhÞp 4.6 :khuþu gèi th©n ngêi th¼ng - nhÞp 5.7: ®¸ th¼ng ch©n                 GV quan sát sửa động tác sai. *Nhóm 1:     2.Chạy cự li ngắn: *Ôn các động tác bổ trợ:  Chạy bước nhỏ.  Nâng cao đùi.  Chạy đạp sau.  GV GV giới thiệu trò chơi, phân tích, hướng dẫn cho HS chơi thử 1 lần.      *Trò chơi: Chạy tiếp sức truyền vật. 3. Chạy bền:  Luyện tập chạy bền trên địa Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 7 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 hình tự nhiên HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS.  GV C. Kết Thúc: 1.Củng cố: 8 nhịp đầu bài thể dục. 2.Thả lỏng : 3. Nhận xét và đánh giá tiết học. Đưa bài tập về nhà. Xuống lớp.                                 Ngày soạn: 24/8/2013 Ngày giảng : /8/2013 Tiết 4 CHẠY NGẮN- THỂ DỤC I/ Mục Tiêu: 1. Chạy ngắn:  Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.”  Một số trò chơi phát triển sức nhanh.  Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập. 2. Thể dục:  Ôn từ nhịp 1 – 8.  Học từ nhịp 9 – 17.  Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới.. II/ Địa điểm_ phương tiện:  Sân trường.  Còi. III/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội dung A/ Mở Đầu: 1. Nhận lớp: 8A1 8A2 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung trương trình tiết học. 2. Khởi động: Xoay các khớp cổ tay- cổ chân; khuỷu tay; vai; hông; gối; ép Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm Định lượng Phương pháp tổ chức 5 phút ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển.  GV                          LT 3phút 8         N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8                 dọc; ép ngang. 3. Kiểm tra bài cũ: 8 nhịp đầu bài TD. 2 phút B. Cơ Bản: 30 phút 1. Thể dục: 15 phút a, Ôn 8 nhịp đầu của bài TD liên hoàn (nam, nữ). Nh tiÕt 3 b, Häc tõ nhÞp 9- 17 -NhÞp 9: Bíc ch©n tr¸i sang bªn réng h¬n vai, hai tay ®a ra trícsang ngang, bµn tay ngöa, m¾t nh×n tay tr¸i. -NhÞp 10: Dån träng t©m vµo ch©n ph¶i, ch©n tr¸i duçi th¼ng, mòi ch©n ch¹m ®Êt, nghiªng lên sang tr¸i, tay tr¸i chèng h«ng, tay ph¶i duçi th¼ng h¬i ¸p nhÑ vµo tai. -NhÞp 11: VÒ nh nhÞp 9. -NhÞp 12: Nh nhÞp 10, nhng ®æi bªn. -NhÞp 13: Nh nhÞp 11, nhng bµn tay sÊp. -NhÞp 14: GËp th©n, 2 ch©n th¼ng, vç hai tay vµo nhau s¸t mÆt ®Êt, cói ®Çu m¾t nh×n theo tay. -NhÞp 15: N©ng th©n lªn mét chót, sau ®ã gËp th©n vÆn m×nh sang tr¸i, tay ph¶i ch¹m ch©n tr¸i, tay tr¸i duçi th¼ng lªn cao, hai ch©n th¼ng, cói ®Çu m¾t nh×n theo tay ph¶i. -NhÞp 16: N©ng th©n, sau ®ã gËp th©n, vÆn m×nh sang ph¶i, tay tr¸i ch¹m vµo ch©n ph¶i, tay ph¶i duçi th¼ng lªn cao, hai ch©n th¼ng, cói ®Çu m¾t nh×n theo tay tr¸i. -NhÞp 17: VÒ nh nhÞp 13. 2. Chạy cự li ngắn: Ôn các động tác bổ trợ:  Chạy bước nhỏ.  Nâng cao đùi.  Chạy đạp sau. 5 phút Trò chơi:  Chạy tiếp sức truyền vật. Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 3 lần x 15m 9 GV nhận xét và cho điểm. *Nhóm 1: Ôn cả nhóm. GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác và hướng dẫn HS thực hiện.  GV               GV quan sát sửa động tác sai.  GV         *Nhóm 2:  N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 3 lần x     GV GV giới thiệu trò chơi, phân tích, hướng dẫn cho HS chơi thử 1 lần.      C. Kết Thúc: 1.Củng cố: 17 nhịp đầu bài thể dục 2.Thả lỏng _ Nhận xét và đánh giá tiết học. 3.Đưa bài tập về nhà. Xuống lớp.   GV - HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS. Duyệt ngày: 26/8/2013 p. Tổ trưởng Ngày soạn: 31/8/2013 Ngày giảng : 4/9/2013 TIẾT 5 THỂ DỤC- CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 10 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 I/ Mục Tiêu: 1.Thể dục:  Ôn từ nhịp 1 – 17. Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới 2.Chạy ngắn:  Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.”  XP cao chạy nhanh 30- 60m.  Một số trò chơi phát triển sức nhanh.  Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II/ Địa điểm , phương tiện: Sân trường. Còi. III/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội dung I/ Mở Đầu: 1Nhận lớp: 8A1 8A2 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung chương trình tiết học. 2.Khởi động: Xoay các khớp cổ tay_ cổ chân; khuỷu tay; vai; hông; gối; ép dọc; ép ngang. 3.Kiểm tra bài cũ: 17 nhịp đầu bài TDLH. II/ Cơ Bản: 1. Thể dục: Ôn 17 nhịp đầu của bài TD liên hoàn (nam, nữ). Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm Định lượng 5phút 3 phút 2HS 30 phút 15 phút Phương pháp tổ chức ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển.  GV                              LT                         GV nhận xét và cho điểm. 3 lần x 15m 3 lần x 15m 3 lần x 15m *Nhóm 1: Ôn cả nhóm. GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác và hướng dẫn HS thực hiện. 11 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 3 lần 3 lần 2. Chạy cự li ngắn: Ôn các động tác bổ trợ:  Chạy bước nhỏ.  Nâng cao đùi.  Chạy đạp sau.  XPC chạy nhanh 30m.  XPC chạy nhanh 60m. 3. Trò chơi:  Chạy đuổi. a/Trß ch¬i “Ch¹y ®uæi” Khi ®Õn lît, tõng ®ît 2 nhãm tiÕn tõ v¹ch chuÈn bÞ vµo v¹ch XP 1 vµ 2. Khi cã lÖnh “s½n sµng” vµ “ch¹y”, 2 nhãm cïng XP thÊp vµ ch¹y nhanh ngêi sau ®uæi theo ngêi tríc, dïng tay ®¸nh nhÑ vµo ngêi b¹n, ngêi ch¹y tríc nh vËy lµ thua. NÕu ngêi ch¹y tríc ch¹y qua ®Ých mµ ngêi ch¹y sau cha ®uæi kÞp th× ngêi ch¹y sau thua. 3. Chạy bền:  Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. III/ Kết Thúc: 1. Củng cố:  17 nhịp đầu bài thể dục. 2. Thả lỏng _ Nhận xét và đánh giá tiết học. Đưa bài tập về nhà. Xuống lớp.  GV               GV quan sát sửa động tác sai. *Nhóm 2:      GV 12 phút 3 lần GV giới thiệu trò chơi, phân tích, hướng dẫn cho HS chơi thử 1 lần.       5 phút Nam 4 vòng Nữ 3 vòng  GV HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS. 5 phút ĐH 4 hàng ngang_ GV điều khiển.  GV                         Ngày soạn: 31/8/2013 Ngày giảng: 7/9/2013 TIẾT 6 CHẠY NGẮN- THỂ DỤC Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 12 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 I/ Mục Tiêu_ 1. Chạy ngắn:  Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.”  XP cao chạy nhanh 30- 60m.  Một số trò chơi phát triển sức nhanh.  Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập. 2. Thể dục:  Ôn từ nhịp 1 – 17.  Học từ nhịp 18- 25  Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới. II/ Địa điểm_ phương tiện: Sân trường. Còi. III/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội dung I/ Mở Đầu: 1-Nhận lớp: 8A1 8A2 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, nội dung trương trình tiết học. 2-Khởi động: Xoay các khớp cổ tay- cổ chân; khuỷu tay; vai; hông; gối; épdọc; ép ngang. Chạy nhẹ 3-Kiểm tra bài cũ: 17 nhịp đầu bài TDLH. II/ Cơ Bản: 1. Chạy cự li ngắn: Ôn các động tác bổ trợ:  Chạy bước nhỏ.  Nâng cao đùi.  Chạy đạp sau.  XPC chạy nhanh 30m. Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm Định lượng 8 phút Phương pháp tổ chức ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển.  GV                         5 phút 2 vòng ĐH 4 hàng ngang so le_ cán sự điều khiển.  GV                             Cả lớp chạy nhẹ nhàng vòng sân truờng. 2HS GV nhận xét và cho điểm. 30 phút 15 phút 13 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao  XPC chạy nhanh 60m. Trò chơi:  Chạy đuổi. Nh néi dung tiÕt 5 2. Thể dục: a,Ôn 17 nhịp đầu của bài TD liên hoàn (nam, nữ). - Học từ nhịp 18-25. b.Häc tõ nhÞp 18 – 25. -NhÞp 18: Quay 900 sang tr¸i, dån träng t©m vµo ch©n tr¸i, ch©n ph¶i phÝa sau mòi ch©n ch¹m ®Êt, tay ph¶i th¼ng ®a xuèng thÊp – ra tríc cïng tay tr¸i gi¬ cao song song, lßng bµn tay híng vµo nhau, mÆt h¬i ngöa, m¾t nh×n theo tay, -NhÞp 19: §¸ ch©n ph¶i lªn cao chÕch sang tr¸i, mòi ch©n duçi th¼ng, ch©n tr¸i kiÔng gãt, ®ång thêi vÆn m×nh sang ph¶i, hai tay gi÷ th¼ng ®¸nh tõ trªn cao – ra tríc – xuèng thÊp – ra sau – chÕch sang ph¶i -NhÞp 20: VÒ nh nhÞp 18. -NhÞp 21: Quay 900sang ph¶i thµnh ®øng ch©n réng h¬n vai, hai tay dang ngang mặt bµn tay sÊp, m¾t nh×n tríc. -NhÞp 22: Nh nhÞp 18, nhng ®æi bªn. -NhÞp 23: Nh nhÞp 19, nhng ®æi bªn. -NhÞp 24: Nh nhÞp 22. -NhÞp 25: Quay vÒ tr¸i nh nhÞp 21. III/ Kết Thúc: 1.Củng cố: 25 nhịp đầu bài thể dục. 2.Thả lỏng - Nhận xét và Đánh giá tiết học. 3.Đưa bài tập về nhà. - Xuống lớp. Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 3 lần x 15m 3 lần x 15m 3 lần x 15m 3 lần 3 lần *Nhóm 1:      GV GV giới thiệu trò chơi, phân tích, hướng dẫn cho HS chơi thử 1 lần. 10 phút 3 lần *Nhóm 2: - Ôn cả nhóm. GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác và hướng dẫn HS  GV               GV quan sát sửa động tác sai. 3 phút 4HS 5 phút Gäi HS thùc hiÖn Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 14 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 Gäi häc sinh nhËn xÐt Duyệt ngày: 3/9/2013 P. Tổ trưởng Ngày soạn : 31/9/2013 Ngày giảng : 11/9/2013 TIẾT 7 Bµi THỂ DỤC- CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN I/ Mục Tiêu: 1.Thể dục:  Ôn từ nhịp 1 – 25. Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới 2.Chạy ngắn:  Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.”  XP cao chạy nhanh 30- 60m.  Học cách đo và đóng bàn đạp.  Một số trò chơi phát triển sức nhanh.  Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập. . 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II/ Địa điểm_ phương tiện: Sân trường. bàn đạp chạy ngắn Còi. III/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Mở Đầu: 5phút ĐH 4 hàng ngang cán sự điều 1.Nhận lớp: 8A1 khiển. 8A2  GV GV và HS làm thủ tục nhận lớp        phổ biến nội dung trương trình        tiết học.        Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 15 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao 2. Khởi động: Xoay các khớp cổ tay- cổ chân; khuỷu tay; vai; hông; gối; ép dọc; ép ngang. 3.Kiểm tra bài cũ: 25 nhịp bài TDLH. B/ Cơ Bản: 1. Thể dục: Ôn 25 nhịp đầu của bài TD liên hoàn (nam, nữ). 2. Chạy cự li ngắn: a, Ôn các động tác bổ trợ:  Chạy bước nhỏ.  Nâng cao đùi.  Chạy đạp sau.  XPC chạy nhanh 30m.  XPC chạy nhanh 60m. GV giới thiệu kĩ thuật, làm mâu, phân tích và hướng dẫn HS cách thực hiện. b, Trò chơi: -Trß ch¬i “Ch¹y tèc ®é cao”: Cb/ KÎ c¸c v¹ch cb vµ v¹ch xp 1 c¸ch nhau 1,5m. V¹ch xp 2 c¸ch v¹ch xp1 8-10m V¹ch ®Ých c¸ch v¹ch xp 2: 2030m. §éi h×nh hµng däc ®øng sau v¹ch cb, nh÷ng em ®Õn lît tiÕn vµo v¹ch xp *C¸ch ch¬i : Khi cã lÖnh c¸c em ch¹y ®Õn ®Ých khi ngêi thø 1 vµ ngêi thø 2 ch¹y ®Õn v¹ch xp2 GVbÊm giê 2 ngêi ®ã Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 5 phút 2HS 30 phút 10 phút               - GV nhận xét và cho điểm. *Nhóm 1: Ôn cả nhóm.  GV               GV quan sát sửa động tác sai. *Nhóm 2:     10 phút 3 lần 2 phút 4HS  Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm ĐH 4 hàng ngang so le_ cán sự điều khiển.  GV  GV -GV phæ biÕn trß ch¬i, cho HS ch¬i thö 1 lÇn sau ®ã cho HS ch¬i chÝnh thøc. Trong qu¸ tr×nh ch¬i GV gi¶i thÝch thªm vÒ trß ch¬i vµ nh¾c c¸c trêng hîp ph¹m quy.       GV - GV giãi thiÖu kÜ thuËt ch¹y vît 16 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 3.Chạy bền: - LuyÖn tËp trªn ®Þa h×nh tù nhiªn Nam 500m N÷ 300m C/ Kết Thúc: 1. Củng cố: 25 nhịp đầu bài thể dục. 2.Thả lỏng _ Nhận xét và đánh giá tiết học. 3.Đưa bài tập về nhà. Xuống lớp. chíng ng¹i vËt trªn ®êng ch¹y Cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn Chia HS theo nhãm søc khoÎ. 5 phút HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS. ĐH 4 hàng ngang_ GV điều khiể  GV                             Ngày soạn: 7/9/20132 Ngày giảng : 14 /9/2012 TIẾT 8 THỂ DỤC- CHẠY NGẮN I/ Mục Tiêu: 1.Thể dục: Ôn từ nhịp 1 – 25. Học từ nhịp 26 – 35. Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới. 2..Chạy ngắn:  Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.”  XP cao chạy nhanh 30_ 60m.  Học cách đo và đóng bàn đạp.  Một số trò chơi phát triển sức nhanh. Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập. II/ Đia điểm- _phương tiện: Sân trường. bàn đạp chạy ngắn Còi. III/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội dung A/ Mở Đầu: a, Nhận lớp: 8A1 8A2 - GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung trương trình tiết học. Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm Định lượng Phương pháp tổ chức 5phút ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển.  GV               17 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao b, Khởi động: Xoay các khớp cổ tay- cổ chân; khuỷu tay; vai; hông; gối; ép dọc; ép ngang. c, Kiểm tra bài cũ: 25 nhịp bài TDLH. B/ Cơ Bản: 1. Thể dục: Ôn 25 nhịp đầu của bài TD liên hoàn (nam, nữ). Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 5 phút        ĐH 4 hàng ngang so le cán sự điều khiển.  GV                         2HS - GV nhận xét và cho điểm. 30 phút 3 lần *Nhóm 1 Ôn cả nhóm.  GV Học từ nhịp 26-35..                 GV quan sát sửa động tác sai. ĐH 4 hàng ngang_ GV điều khiển. GV lµm mẫu, phân tích và hướng dẫn HS cách thực hiện. 2. Chạy cự li ngắn: + Ôn các động tác bổ trợ:  Chạy bước nhỏ.  Nâng cao đùi.  Chạy đạp sau. XPC chạy nhanh 60m. + Học cách đo và đóng bàn đạp. 10phút *Nhóm 2  3 lần x 15m       3 lần x 15m       3 lần x 15m 3 lần 3 lần GV h«, HS tËp GV quan s¸t , söa sai Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 18 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 GV giới thiệu kĩ thuật, làm + Kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp GV giới thiệu trò chơi, phân tích, hướng dẫn cho HS chơi thử 1 lần. + Trò chơi: Lò cò tiêp sức.       GV  C/ Kết Thúc: 1. Củng cố: 25 nhịp đầu bài thể dục 2.Thả lỏng _ Nhận xét và đánh giá tiết học. 3. Đưa bài tập về nhà. Xuống lớp. - HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS. DuyÖt ngµy: 9/ 9/2013 P. Tổ trưởng Ngày soạn : 14/9/2013 Ngµy gi¶ng :18/9/2013 TIẾT 9 Bµi THỂ DỤC- CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN I/ Mục tiêu: Thể dục: + ¤n tËp tõ nhÞp 1- 35 Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật. Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 19 N¨m häc : 2013- 2014 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 - Yêu cầu HS thực hiện tốt nội dung ôn tập. - GV giới thiệu nội dung ch¹y lao và hướng dẫn HS cách thực hiện. Chạy bền : Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên để nâng cao thành tích và kỹ thuật. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Sân trường. bàn đạp chạy ngắn - Còi. III/ Tiến trình lên lớp: Định Nội Dung Phương Pháp Tổ Chức Lượng A/ Mở Đầu: 5phút ĐH 4 hàng ngang 1. Nhận lớp:sÜ sè 8A1 2- 3’ cán sự điều khiển. 8A2  GV GV và HS làm thủ tục nhận lớp                     2. Khởi động: ĐH 4 hàng ngang so le Xoay các khớp cổ, cổ tay- cổ 3phút cán sự điều khiển. chân, khuỷu tay, vai, hông, khớp  GV gối, ép dọc, ép ngang. B/ Cơ Bản: 1.Thể dục: +Ôn tập và hoàn thiện từ nhịp 1-35. *Sai lÇm thêng m¾c: +ë c¸c nhÞp 26, 28 kh«ng h¹ thÊp träng t©m ®îc nhiÒu do bíc sang ngang qu¸ ng¾n. +NhÞp 32 kh«ng ìn ®îc th©n hoÆc ìn ®îc th©n nhng mòi ch©n kh«ng duçi th¼ng. +NhÞp 33 ®Ó mÊt th¨ng b»ng vµ kh«ng khôy gèi khi tiÕp ®Êt ®Ó gi¶m chÊn ®éng. *C¸ch söa: +GV lµm l¹i ®éng t¸c sai cña HS ®Ó chØ dÉn cho c¸c em biÕt thÕ nµo lµ sai, sau ®ã lµm mÉu ®óng cho c¸c em tËp. +TËp nhiÒu lÇn ë nh÷ng nhÞp HS thùc hiÖn sai cho ®Õn khi c¸c em thùc hiÖn ®óng míi chuyÓn sang nhÞp tiÕp theo. 2.Chạy cự ly ngắn: - Ôn các động tác bổ trợ và kỹ thuật:  Chạy bước nhỏ. Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm 30 phút 10 phút                     *Nhóm 1: Ôn cả nhóm.  GV               GV quan sát sửa động tác sai. *Nhóm 2: 20 N¨m häc : 2013- 2014
- Xem thêm -