Tài liệu Giáo án thể dục 7 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Soạn: 16/8/2013. Gi¶ng: 19/8/7A1: 23/8/7A2. TIẾT 1: PHÒNG TRÁNH TRẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT I. Môc tiªu: 1. Kiến thức: - Phòng tr¸nh chÊn th¬ng trong tËp luyÖn TDTT. 2. Kỹ năng: - Hiểu cơ bản đúng cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT, từ đó áp dụng vào các buổi tập hằng ngày. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, chú ý nghe giảng. II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: 1. Địa điểm: Lớp học. 2. Phương tiện: - Giáo viên: Sách GV, giáo án, phấn. - Học sinh: Vở ghi, bút. III. H§ cña GV& HS: I. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng. - Nªu nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra chÊn 1/ Mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n: 10’ th¬ng ? - Kh«ng tu©n thñ nguyªn t¾c ( hÖ thèng, t¨ng tiÕn, võa søc, vÖ sinh, trang phôc vµ luËt ). 2/ C¸ch phßng tr¸nh: 15’ - Khi tËp ph¶i khëi ®éng, tËp tõ nhÑ ®Õn - H·y cho biÕt c¸ch phßng tr¸nh vµ sö nÆng, kh«ng tËp khi søc khoÎ yÕu, kiÓm lý c¸c chÊn th¬ng ? tra s©n b·i tríc khi tËp, trang phôc gän gµng. - Cã nÕp sèng lµnh m¹nh. 3/ Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn: 5’ - C¸n sù tæ nhãm ph¶i ®¹t nh÷ng yªu - Chia líp thµnh 4 tæ. cÇu g× ? - BÇu c¸c tæ trëng cña tæ. - Giao nhiÖm vô cho c¸c tæ trëng. 4/ Mét sè quy ®Þnh: 15’ - Kh«ng ®îc ®i dÐp lª, dÐp cao gãt, ®éi - Nªu c¸c quy ®Þnh khi tËp luyÖn TDTT. mò réng vµnh, nãn. - Bµi tËp vÒ nhµ: Häc thuéc lý thuyÕt. - Tãc kh«ng ®îc ®Ó dµi. - Ra vµo líp ph¶i b¸o c¸o xin phÐp. - NghØ kiÕn tËp ph¶i xin phÐp. - Thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy líp häc Soạn: 20/8/2013. Giảng: 23/8/7A1: 24/8/7A2. Tiết 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2. Kỹ năng: - Thực hiên cơ bản đúng và biết cách tập luyện nội dung của ĐHĐN. - Biết cách thực hiện các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC 10’ Đội hình nhận lớp €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. Đội hình khởi động € € € € € €€€ € € € € €€€       € TB. - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. 30’ cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện. €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ € € chỉ huy chỉ huy € gv. - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét... kết luận. Đội hình tập luyện. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. 2. Chạy ngắn: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. € € € € € €€€ € € € € €€€       €GV. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét... kết luận. 5’ Đội hình thả lỏng € € € € €€€€ € € € € €€€       €GV. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng... Đội hình xuống lớp. €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. =================================== Soạn: 23/8/2013. Giảng: 26/8/7A1: 6/9/7A2. Tiết 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. Điểm số 1, 2, học biến đổi đội hình 0 – 2- 4. - Chạy nhanh: Trò chơi Chạy tiếp sức”. Một số động tác bổ trợ bài tập phát triển sức nhanh. 2. Kỹ năng: - Thực hiên đúng và biết cách tập luyện nội dung của ĐHĐN. Biết cách điểm số theo chu kỳ 1 – 2 và biến đổi đội hình o – 2 – 4. - HS thực hiện được các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC 10’ Đội hình nhận lớp €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. Đội hình khởi động € € € € € €€€ € € € € €€€       € TB. B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. - Điểm số chu kỳ 1 -2. biến đổi đội hình 0 – 2 – 4. €€€ 0 - 2 4 30’ - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện. €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ € € chỉ huy chỉ huy € gv. - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. € - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét... kết luận. gv. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. Đội hình tập luyện. xxxxxx xxxxxx 10m– 20m xxxxxx 2. Chạy ngắn: - Trò chơi: chạy tiếp sức. GV - GV nêu tên trò chơi, cách - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 5’ chơi và tổ chức cho hs chơi. Sau khi chơi GV có hình thức khen thưởng khích lệ hs. - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét... kết luận. Đội hình thả lỏng € € € € €€€€ € € € € €€€       €GV. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng... Đội hình xuống lớp. €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. So¹n: 31/8/2013. Gi¶ng: 2/9/7A1: 7/9/7A2. Tiết 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau, biến đổi đội hình 0 – 2- 4. - Chạy nhanh: Tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. 2. Kỹ năng: - Thực hiên đúng và biết cách tập luyện nội dung của ĐHĐN. Biết cách biến đổi đội hình o – 2 – 4. - HS thực hiện được các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC 10’ Đội hình nhận lớp €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. Đội hình khởi động € € € € € €€€ € € € € €€€       € TB. B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. - Biến đổi đội hình 0 – 2 – 30’ - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện. €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ 4. €€€ 0 - 2 € € chỉ huy € 4 € gv. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. 2. Chạy ngắn: - Tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. chỉ huy gv. - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét... kết luận. Đội hình tập luyện. xxxxxx xxxxxx 10m– 20m xxxxxx GV - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 5’ - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét... kết luận. Đội hình thả lỏng € € € € €€€€ € € € € €€€       €GV. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng... Đội hình xuống lớp. €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. =================================== So¹n: 3/9/2013. Gi¶ng: 6/9/7A1: 13/9/7A2. Tiết 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, đứng vai hướng chạy xuất phát. 2. Kỹ năng: - Thực hiên đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và biết cách điều khiển của người chỉ huy. - HS thực hiện được các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC 10’ Đội hình nhận lớp €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. Đội hình khởi động € € € € € €€€ € € € € €€€       € TB. B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy. 30’ - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện. €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ € € chỉ huy chỉ huy € gv. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. 2. Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, đứng vai hướng chạy xuất phát. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 5’ - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét... kết luận. Đội hình tập luyện. xxxxxx xxxxxx 10m– 20m xxxxxx - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét... kết luận. Đội hình thả lỏng € € € € €€€€ € € € € €€€       €GV. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng... Đội hình xuống lớp. €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. ======================================= So¹n: 3/9/2013. Gi¶ng: 6/9/7A1: 14/9/7A2. Tiết 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Ôn đi đều đứng lại, đi đều vòng phải (trái). - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, đứng vai hướng chạy xuất phát. 2. Kỹ năng: - Thực hiên cơ bản đúng đi đều đứng lại, đi đều vòng phải (trái). - HS thực hiện đúng các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC 10’ Đội hình nhận lớp €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. Đội hình khởi động € € € € € €€€ € € € € €€€       € TB. B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Ôn đi đều đứng lại, đi đều vòng phải (trái). 30’ - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện. €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ € € chỉ huy chỉ huy € gv. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. 2. Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, đứng vai hướng chạy xuất phát. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 5’ - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét... kết luận. Đội hình tập luyện. xxxxxx xxxxxx 10m– 20m xxxxxx - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét... kết luận. Đội hình thả lỏng € € € € €€€€ € € € € €€€       €GV. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng... Đội hình xuống lớp. €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. Soạn: 10/9/2013. Giảng: 13/9/7A1: 20/9/7A2. Tiết 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Ôn đi đều đứng lại, đi đều vòng phải (trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, học ngồi - xuất phát. 2. Kỹ năng: - Thực hiên cơ bản đúng đi đều đứng lại, đi đều vòng phải (trái). Biết đôi chân khi đi đều sai nhịp. - HS thực hiện đúng các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC 10’ Đội hình nhận lớp €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. Đội hình khởi động € € € € € €€€ € € € € €€€       € TB. B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Ôn đi đều đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi sai nhịp. 30’ - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện. €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ € € chỉ huy chỉ huy € gv. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. 2. Chạy ngắn: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, ngồi - xuất phát. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 5’ - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét... kết luận. Đội hình tập luyện. xxxxxx xxxxxx 10m– 20m xxxxxx - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét... kết luận. Đội hình thả lỏng € € € € €€€€ € € € € €€€       €GV. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng... Đội hình xuống lớp. €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv. ============================================= Soạn: 13/9/2013. Giảng: 16/9/7A1: 21/9/7A2. Tiết 8: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Ôn đi đều đứng lại, đi đều vòng phải (trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp. Học biến đổi đội hinh 0 – 2- 4. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, học ngồi - xuất phát. 2. Kỹ năng: - Thực hiên cơ bản đúng đi đều đứng lại, đi đều vòng phải (trái). Biết đổi chân khi đi đều sai nhịp, đội hinh 0 – 2- 4. - HS thực hiện đúng các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. ĐỊNH LƯỢNG Đội hình nhận lớp €€ €€ PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Ôn đi đều đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi sai nhịp. - Đội hình 0 – 2 – 4. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. 2. Chạy ngắn: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông. - Học ngồi - xuất phát. €€ €€ € €€ €€ €€ €€ € €     €gv . Đội hình khởi động € € € € € €€ € € € € € €€ €  + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn.       € TB. Trực ban (lớp trưởng) 2. Nhận xét: KQ và thái tổ chức cho lớp độ học tập của HS. khởi 3. Bài tập về nhà: động. - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN. 10’ GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện. 30’ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ € € chỉ huy chỉ huy € g v. - 5’ GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện
- Xem thêm -