Tài liệu Giáo án thể dục 7 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

tuÇn 1 - TiÕt 01+2 Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD 7 Phßng tr¸nh chÊn th¬ng TDTT Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: I/ Môc tiªu: - HS n¾m ®îc môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD 7. - Cung cÊp cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th¬ng x¶y ra trong ho¹t ®éng TDTT. - HiÓu ®îc ý nghÜa, mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n vµ c¸c phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT. - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· häc ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - Phßng häc. S¸ch gi¸o viªn. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: ho¹t ®éng cña häc ho¹t ®éng cña gi¸o viªn §L sinh 5 Gi¸o viªn ®a ra c©u hái gîi ý ®Ó häc 1 . æn ®Þnh tæ chøc líp: phót sinh tr¶ lêi. - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, æn ®Þnh trËt tù. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc Ban c¸n sù kiÓm tra sÜ sè, æn ®Þnh 2. bµi gi¶ng: trËt tù nhanh, b¸o c¸o sÜ sè víi gi¸o a/ môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD 7. viªn. Môc tiªu: + BiÕt ®îc mét sè kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó tËp luyÖn gi÷ g×n søc khoÎ. + Gãp phÇn rÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn, kü lu©t, thãi quen tù gi¸c tËp luyÖn TDTT. Gi÷ g×n vÖ sinh. + Cã sù t¨ng tiÕn vÒ thÓ lùc, thi ®¹t tiªu chuÈn RLTT vµ thÓ hiÖn kh¶ cña b¶n th©n vÒ TDTT. + BiÕt v©n dông ë møc ®é nhÊt ®Þnh nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo nÕp sinh ho¹t ë trêng vµ ngoµi nhµ trêng. - Néi dung ch¬ng tr×nh líp 7 gåm: Häc sinh chó ý l¾ng nghe ghi chÐp + Lý thuyÕt chung. bµi ®Çy ®ñ. + Ch¹y nhanh. + Ch¹y bÒn. + Bµi TD ph¸t triÓn chung. + Nh¶y cao. + Nh¶y xa. + NÐm bãng. + M«n thÓ thao tù chän. b/ Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng - GV ®a ra nh÷ng c©u hái gîi ý ®Ó TDTT. HS tù suy nghÜ tr¶ lêi. ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn th¬ng - ChÊn th¬ng cã ¶nh hëng g× ®Õn søc trong ho¹t ®éng TDTT. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 1 Cã thÓ nãi chÊn th¬ng lµ kÎ thï cña TDTT. Do ®ã ®Ó s¶y ra chÊn th¬ng sÏ lµm ¶nh hëng sÊu ®Õn søc khoÎ, thÓ lùc, kÕt qu¶ häc tËp vµ c«ng t¸c sau nµy, biÕt ®îc nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th¬ng s¶y ra lµ yªu cÇu quan träng trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT. * Nguyªn nh©n s¶y ra chÊn th¬ng. + Kh«ng thùc hiÖn ®óng mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT nh: - Nguyªn t¨c hÖ thèng: t©p luyÖn thêng xuyªn. - Nguyªn t¾c t¨ng tiÕn: TËp tõ nhÑ ®Õn nÆng, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. - Nguyªn t¾c võa søc: phï hîp víi kh¶ n¨ng SK cña mçi ngêi. + Kh«ng ®¶m b¶o Nguyªn t¾c vÖ sinh trong tËp thi ®Êu TDTT nh: - §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn kh«ng ®¶m b¶o an toµn. - Trang phôc kh«ng phï hîp. - M«i trêng tËp luyÖn, ¸nh s¸ng, kh«ng khÝ, nhiÖt ®é...kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu. - ¨n uèng qu¸ nhiÒu tríc, sau khi tËp luyÖn. - Kh«ng tu©n thñ néi quy, kû luËt trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT. * C¸ch phßng tr¸nh: - Khëi ®éng tèt ®Ó c¬ thÓ dÇn thÝch nghi víi tr¹ng th¸i vËn ®éng, tËp tõ nhÑ ®Õn nÆng. - Kh«ng tËp ®éng t¸c khã nguy hiÓm khi cha cã ngêi híng dÉn b¶o hiÓm. - TiÕn hµnh håi tÜnh sau mçi buæi tËp. - vkh«ng tËp luyÖn trong ®iÒu kiÖn csøc kháe kh«ng b×nh thêng. - Kh«ng tham gia thi ®¸u khi cha cã qu¸ tr×nh TL nhÊt ®Þnh. - Dän VS s©n tËp vµ kiÓm tra dông cô tríc khi tiÕn hµnh buæi tËp. Khi tËp song ra nhiÒu må h«i kh«ng nªn ngåi chç th«ng giã dÔ bÞ c¶m. - häc sinh t¹o cho m×nh mét nÕp sèng lµnh m¹nh, kh«ng dïng c¸c chÊt kÝch thÝch. c/ Biªn chÕ tæ chøc tËp luyÖn: - Líp chia thµnh 4 tæ. - 100% häc sinh ®i dÇy thÓ thao trong giê TD. - 100% häc sinh cã mÆt khi trèng vµo líp. - ChØ ®îc phÐp tËp víi dông cô khi cã sù cho phÐp cña GV. - Thùc hiÖn lÇn lît c¸c bµi tËp theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. - Khi ra vµo líp ph¶i ®îc sù ®ång ý cña gi¸o Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 khoÎ vµ c¸c ho¹t ®éng trong cuéc sèng. - GV ®a ra nh÷ng c©u hái gîi ý ®Ó HS chñ ®éng t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT. - HS chñ ®éng tiÕp thu nh÷ng biÖn ph¸p phßng tr¸nh chÊn th¬ng, suy nghÜ vµ ®Æt ra nh÷ng c©u hái ®Ó so s¸nh víi thùc tÕ cho tõng biÖn ph¸p. - HS l¾ng nghe, ghi nhí nh÷ng yªu cÇu vµ ph©n chia tæhîp lýdíi sùhíng dÉn chØ ®¹o cña GV. 2 viªn. 3/ Cñng cè: gi¸o viªn nªu c¸c c©u hái häc sinh tr¶ lêi. - Môc ®Ých cña tËp luyÖn TDTT lµ g×? - H·y kÓ vÒ mét chÊn th¬ng TT ®· x¶y ra víi em? - Nguyªn nh©n s¶y ra chÊn th¬ng lµ g×? - Kh«ng tiÕn hµnh khëi ®éng tríc khi tËp luyÖn ®óng hay sai? - §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c t¨ng tiÕn em cÇn thùc hiÖn nh thÕ nµo? - §Ó thùc hiªn nguyªn t¾c võa søc em cÇn t¹p luyÖn nh thÕ nµo? 4/ NhËn xÐt, ®¸nh gÝa tinh thÇn th¸i ®é häc tËp, ra bµi tËp vÒ nhµ, Xuèng líp. häc sinh l¾ng nghe c©u hái suy nghÜ tr¶ lêi. LÊy vÝ dô cô thÓ. gi¸o viªn cã thÓ gäi ý cho c¸c em tr¶ lêi c©u hái. §éi h×nh ®éi ngò CH¹y nhanh ch¹y bÒn Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N) ¤n: + TËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn: §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. - Ch¹y nhanh: + Trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc". "Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”. Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. (trî Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng). - Ch¹y bÒn: + Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø ba”. tuÇn 2 - TiÕt 03 I/ Môc tiªu: - Nh»m rÌn luyÖn cho HS tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn kháe m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. - H×nh thµnh tè chÊt vËn ®éng, ®Æc biÖt lµ søc nhanh, søc bÒn vµ ph¶n x¹. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung §L ph¬ng ph¸p - tæ chøc I . PhÇn më ®Çu: §éi h×nh nhËn líp.( 1) ••••••••• 8 - 10 a, NhËn líp: phót ••••••••• - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.  Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 3 - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc b, Khëi ®éng: + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n + Xoay c¸c khíp: - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u. 2X8 nhÞp - Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu bµi häc. §éi h×nh khëi ®éng. (2) • • • • • • • • • • • • • • • • •  - GV h« cho häc sinh thùc hiÖn. - Yªu cÇu HS thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng t¸c vµ nhÞp ®iÖu: nhanh - chËm. - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. c, KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn kü thuËt quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. GV gäi 1-2 em lªn tr¶ lêi vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. - §éi h×nh «n nh ®éi h×nh khëi ®éng. II- phÇn c¬ b¶n: 10phót GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, 1. §éi h×nh ®éi ngò: sau ®ã híng dÉn cho häc sinh TL. - TËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn: - Sau khi häc sinh thùc hiÖn ®îc th× híng dÉn c¸ch ®iÒu khiÓn vµ chia nhãm cho + §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, HS tËp luyÖn, GV quan s¸t sö© sai cho quay ph¶i, quay ®»ng sau. HS. 2.Chay nhanh: - GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ a. Trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc". "Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”. 10phót cho häc sinh tiÕn hµnh ch¬i. §éi h×nh chß ch¬i. Môc ®Ých: Nh»m ph¸t triÓn søc nhanh cho häc sinh. XXXX  b. Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. XXXX  - Ch¹y bíc nhá. XXXX  - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Häc sinh thùc hiÖn theo hµng theo hiÖu - Ch¹y ®¹p sau. lÖnh cña GV. 3/ Ch¹y bÒn: . - GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ + Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø ba”. 6 phót cho häc sinh tiÕn hµnh ch¬i. 4. Cñng cè: - GV gäi mét tæ lªn thùc hiÖn c¸c néi - Néi dung §H§N. dung §H§N, c¸c ®éng t¸c bæ trî ®· - Ch¹y n©ng cao ®ïi, ®¹p sau. 4 phót häc. Sau ®ã GV nhËn xÐt, cñng cè l¹i bµi häc. §éi h×nh xuèng líp: 1+2 III/ PhÇn kÕt thóc: 4 phót - HS hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè - Th¶ láng, håi tÜnh. ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay vµ th©n. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KT tiÕt häc, biÓu - Híng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 4 chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. * Nh÷ng bµi tËp §H§N ®· häc d¬ng nh÷ng häc sinh häc tèt, nh¾c nhë nh÷ng HS cha tÝch cùc. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. - §éi h×nh xuèng líp nh ®éi h×nh nhËn líp. §éi h×nh ®éi ngò CH¹y nhanh ch¹y bÒn Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N) ¤n nh néi dung tiÕt 3: §iÓm sè tõ mét ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1-2,...1-2; Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh §éi h×nh 0 - 2 - 4 - Chay nhanh: + Trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”. §éng t¸c bæ trî Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. - Ch¹y bÒn: Häc ph©n phèi søc khi ch¹y. tuÇn 2 - TiÕt 04 I/ Môc tiªu: - HS n¾m vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c kü n¨ng §H§N (nh tiÕt 3) vµ ®iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt, ®iÓm sè 1...2, 1...2 - Häc sinh thùc hiÖn ®îc néi dung biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4. - Nh»m rÌn luyÖn cho HS tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn kháe m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng khi thùc hiÖn c¸c néi dung §H§N. - HS thùc hiÖn tèt trß ch¬i, c¸c bµi tËp bæ trî nh»m ph¸t triÓn søc nhanh, SB. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi, v¹ch v«i, cê. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung §L ph¬ng ph¸p - tæ chøc I . PhÇn më ®Çu: ••••••••• 8 - 10 §éi h×nh nhËn líp.( 1) a, NhËn líp: phót ••••••••• - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.  - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc - Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o b, Khëi ®éng: c¸o sÜ sè. + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, 2X8 -bµi häc. nhÞp Toµn th©n §éi h×nh khëi ®éng. (2) + Xoay c¸c khíp: • • • • • • • • • • • • • • • • • - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u.  - GV h« cho häc sinh thùc hiÖn. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng t¸c vµ nhÞp ®iÖu: nhanh - chËm. c, KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu mét sè ®éng t¸c bæ trî cho kü thuËt ch¹y nhanh. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 5 - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. II- phÇn c¬ b¶n: 10 phót 1. §éi h×nh ®éi ngò: a, ¤n néi dung nh tiÕt 3 - TËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn: - §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. b, Häc: - §iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1-2,...1-2. - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4. 2.Ch¹y nhanh: 10 a. Trß ch¬i: phót "Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”. Môc ®Ých: Nh»m ph¸t triÓn søc nhanh cho häc sinh. b. Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 3/ Ch¹y bÒn: . Häc ph©n phèi søc khi ch¹y. 6 phót 4. Cñng cè: - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 4 phót - Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi. GV gäi 1- 2 em lªn tr¶ lêi vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. - §éi h×nh «n nh ®éi h×nh khëi ®éng. GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, sau ®ã híng dÉn cho häc sinh thùc hiÖn 1, 2 lÇn. - Sau khi häc sinh n¾m ®îc c¸ch thùc hiÖn th× híng dÉn c¸ch ®iÒu khiÓn vµ chia nhãm cho HS tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai. - GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ cho häc sinh tiÕn hµnh ch¬i. §éi h×nh chß ch¬i. XXXX  XXXX  XXXX  - Häc sinh thùc hiÖn theo hµng theo hiÖu lÖnh cña GV. - GV híng dÉn cho HS c¸ch thøc ph©n phèi søc khi ch¹y. - GV gäi mét tæ lªn thùc hiÖn c¸c néi dung §H§N, ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi ®· häc. Sau ®ã GV nhËn xÐt, cñng cè l¹i bµi häc. §éi h×nh xuèng líp: 1+2 III/ PhÇn kÕt thóc: 4 phót - HS hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè - Th¶ láng, håi tÜnh. ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay vµ th©n. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KT tiÕt häc, biÓu - Híng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ d¬ng nh÷ng häc sinh häc tèt, nh¾c nhë chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. nh÷ng HS cha tÝch cùc. * Nh÷ng bµi tËp §H§N ®· häc. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm * Nh÷ng bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh. víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. tuÇn 3 - TiÕt 05 §éi h×nh ®éi ngò CH¹y nhanh ch¹y bÒn Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N) ¤n nh néi dung tiÕt 3: §iÓm sè, biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4. - Ch¹y nhanh: ¤n: + §éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh, t¹i chç ®¸nh tay, ®øng mÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 6 - Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I/ Môc tiªu: - TiÕp tôc cñng cè c¸c kü n¨ng §H§N ®· häc ë tiÕt tríc - Thùc hiÖn tèt c¸c bµi tËp bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh, ®éng t¸c ®¸nh tay t¹i chç. - HS n¾m vµ thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c xuÊt ph¸t mÆt híng ch¹y. - TiÕp tôc rÌn luyÖn ph¸t triÓn søc bÒn cho häc sinh. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi.v¹ch v«i, cê. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung I . PhÇn më ®Çu: a, NhËn líp: - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc b, Khëi ®éng: + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n + Xoay c¸c khíp: - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u. §L 8 - 10 phót ph¬ng ph¸p - tæ chøc §éi h×nh nhËn líp.( 1) ••••••••• •••••••••  2X8 nhÞp - Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu bµi häc. §éi h×nh khëi ®éng. (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • •  - GV h« cho häc sinh thùc hiÖn. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng t¸c vµ nhÞp ®iÖu: nhanh - chËm. - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. GV gäi 1- 2 em lªn tr¶ lêi vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. c, KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu khÈu lÖnh vµ c¸ch thøc thùc hiÖn biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4. II- phÇn c¬ b¶n: 1. §éi h×nh ®éi ngò: a, ¤n néi dung nh tiÕt 3 - TËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn: - §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. b, Häc: - §iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1- 2,...1- 2. - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4. 29- 31 - §éi h×nh «n nh ®éi h×nh khëi ®éng. phót GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, sau ®ã híng dÉn cho häc sinh TL. - gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch råi cho häc sinh thùc hiÖn - Sau khi häc sinh thùc hiÖn ®îc th× híng dÉn c¸ch ®iÒu khiÓn vµ chia nhãm cho HS tËp luyÖn. - GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ cho häc sinh tiÕn hµnh ch¬i. §éi h×nh chß ch¬i. XXXX  2.Chay nhanh: a. Trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”. Môc ®Ých: Nh»m ph¸t triÓn søc nhanh cho häc sinh. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 7 b. Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî XXXX  ph¸t triÓn søc nhanh. - Ch¹y bíc nhá. XXXX  2x15m - Häc sinh thùc hiÖn theo hµng theo - Ch¹y n©ng cao ®ïi. 2x15m hiÖu lÖnh cña GV. - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2x15m 3/ Ch¹y bÒn: . + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 4. Cñng cè: - HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh, nam - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 350m, n÷ 300m. - Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi. - GV gäi mét tæ lªn thùc hiÖn. Sau ®ã GV nhËn xÐt, cñng cè l¹i bµi häc. §éi h×nh xuèng líp: 1+2 III/ PhÇn kÕt thóc: 4 phót - Th¶ láng, håi tÜnh. - HS hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay vµ th©n. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KT tiÕt häc, - Híng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ biÓu d¬ng nh÷ng häc sinh häc tèt, nh¾c chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. nhë nh÷ng HS cha tÝch cùc. * Nh÷ng bµi tËp §H§N ®· häc. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm * Nh÷ng bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh. víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. - §éi h×nh xuèng líp nh ®éi h×nh nhËn líp. tuÇn 3 - TiÕt 06 §éi h×nh ®éi ngò CH¹y nhanh ch¹y bÒn Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N) ¤n nh néi dung tiÕt 3: §iÓm sè, biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 - Chay nhanh: + §éng t¸c bæ trî Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. - Ch¹y bÒn: + Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø ba”. I/ Môc tiªu: - TiÕp tôc cñng cè c¸c kü n¨ng §H§N ®· häc ë tiÕt tríc. BiÕt c¸ch tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè vµ c¸ch ®iÒu khiÓn cña ngêi chØ huy. - Thùc hiÖn tèt c¸c bµi tËp bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh vµ thùc hiÖn ®îc kü thuËt vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. - TiÕp tôc rÌn luyÖn ph¸t triÓn søc bÒn cho häc sinh. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi.v¹ch v«i, cê. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung §L ph¬ng ph¸p - tæ chøc I . PhÇn më ®Çu: §éi h×nh nhËn líp.( 1) ••••••••• 8 - 10 a, NhËn líp: phót ••••••••• - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.  - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o b, Khëi ®éng: c¸o sÜ sè. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 8 + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n + Xoay c¸c khíp: - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u. c, KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu khÈu lÖnh vµ c¸ch thøc thùc hiÖn kü thuËt ®iÓm sè . II- phÇn c¬ b¶n: 1. §éi h×nh ®éi ngò: a, ¤n néi dung nh tiÕt 3 - TËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn: - §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. b, Häc: - §iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1 - 2,...1 - 2. - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4. 2.Ch¹y nhanh: a. Trß ch¬i: "Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”. Môc ®Ých: Nh»m ph¸t triÓn søc nhanh cho häc sinh. b. Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 3/ Ch¹y bÒn: . + Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø ba”. 4. Cñng cè: - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 - Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi. 2X8 nhÞp • • • • • • • • • • • • • • •  29- 31 phót - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. GV gäi 1- 2 em lªn tr¶ lêi vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. 4 phót - §éi h×nh «n nh ®éi h×nh khëi ®éng. GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, sau ®ã híng dÉn cho häc sinh TL. - gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch råi cho häc sinh thùc hiÖn - Sau khi häc sinh thùc hiÖn ®îc th× híng dÉn c¸ch ®iÒu khiÓn vµ chia nhãm cho HS tËp luyÖn. - GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ cho häc sinh tiÕn hµnh ch¬i. §éi h×nh chß ch¬i. XXXX  XXXX  XXXX  - Häc sinh thùc hiÖn theo hµng theo hiÖu lÖnh cña GV. - GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ cho häc sinh tiÕn hµnh ch¬i. - GV gäi mét tæ lªn thùc hiÖn c¸c néi dung §H§N, ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi ®· häc. Sau ®ã GV nhËn xÐt, cñng cè l¹i bµi häc. §éi h×nh xuèng líp: 1+2 - HS hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay vµ th©n. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KT tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng häc sinh häc tèt, nh¾c III/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng, håi tÜnh. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - Híng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 - GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu bµi häc. §éi h×nh khëi ®éng. (2) 9 * Nh÷ng bµi tËp §H§N ®· häc. * Nh÷ng bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh. nhë nh÷ng HS cha tÝch cùc. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. - §éi h×nh xuèng líp nh ®éi h×nh nhËn líp. tuÇn 4 - TiÕt 07 §éi h×nh ®éi ngò CH¹y nhanh ch¹y bÒn Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N) ¤n §i ®Òu th¼ng híng, vßng ph¶i vßng tr¸i, ®øng l¹i: §æi ch©n khi ®i sai nhÞp; biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4. - Ch¹y nhanh: ¤n: + §éng t¸c bæ trî Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. - Ch¹y bÒn: Th gi·n th¶ láng, håi tÜnh sau khi ch¹y bÒn. I/ Môc tiªu: - TiÕp tôc cñng cè c¸c kü n¨ng §H§N. - Thùc hiÖn tèt c¸c bµi tËp bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. - TiÕp tôc rÌn luyÖn ph¸t triÓn søc bÒn cho häc sinh. N¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c th gi·n th¶ láng, håi tÜnh sau khi ch¹y bÒn. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi, v¹ch v«i, cê. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung §L ph¬ng ph¸p - tæ chøc I . PhÇn më ®Çu: §éi h×nh nhËn líp.( 1) ••••••••• 8 - 10 a, NhËn líp: phót ••••••••• - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.  - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc - Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o b, Khëi ®éng: c¸o sÜ sè. + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. - GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, 2X8 bµi häc. nhÞp Toµn th©n §éi h×nh khëi ®éng. (2) + Xoay c¸c khíp: • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u.  - GV h« cho häc sinh thùc hiÖn. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng t¸c vµ nhÞp ®iÖu: nhanh - chËm. - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. GV gäi 1- 2 em lªn tr¶ lêi vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. c, KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu khÈu lÖnh vµ c¸ch thøc thùc hiÖn kü thuËt ®i ®Òu II- phÇn c¬ b¶n: Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 29- 31 - §éi h×nh «n nh ®éi h×nh khëi ®éng. 10 phót 1. §éi h×nh ®éi ngò: ¤n: - §i ®Òu th¼ng híng, vßng ph¶i vßng 3lÇn tr¸i, ®øng l¹i: - §æi ch©n khi ®i sai nhÞp; biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4. 2. Ch¹y nhanh: - Thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. - Ch¹y bíc nhá. 2x1 - Ch¹y n©ng cao ®ïi. 5m - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 3. Ch¹y bÒn: Th gi·n th¶ láng, håi tÜnh sau khi ch¹y bÒn. - Sau khi häc sinh thùc hiÖn ®îc th× híng dÉn c¸ch ®iÒu khiÓn vµ chia nhãm cho HS tËp luyÖn. - Gv híng dÉn cho häc sinh tËp luyÖn theo ®éi h×nh níc ch¶y. - GV quan s¸t söa sai kü thuËt. - HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh, nam 350m, n÷ 300m. - GV híng dÉn cho hs n¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c th gi·n th¶ láng, håi tÜnh sau khi ch¹y bÒn. 4. Cñng cè: - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 - Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi. III/ PhÇn kÕt thóc: 4 phót - Th¶ láng, håi tÜnh. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - Híng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. * Nh÷ng bµi tËp §H§N ®· häc. * Nh÷ng bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh. tuÇn 4 - TiÕt 08 GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, sau ®ã híng dÉn cho häc sinh TL. - GV gäi mét tæ lªn thùc hiÖn c¸c néi dung §H§N, ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi ®· häc. Sau ®ã GV nhËn xÐt, cñng cè l¹i bµi häc. §éi h×nh xuèng líp: 1+2 - HS hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay vµ th©n. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KT tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng häc sinh häc tèt, nh¾c nhë nh÷ng HS cha tÝch cùc. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. - §éi h×nh xuèng líp nh ®éi h×nh nhËn líp. §éi h×nh ®éi ngò CH¹y nhanh ch¹y bÒn Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N) Nh÷ng kü n¨ng hs thùc hiÖn cßn yÕu; Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh §éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9. - Ch¹y nhanh: ¤n: + §éng t¸c bæ trî ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. - Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I/ Môc tiªu: - TiÕp tôc cñng cè c¸c néi dung hs thùc hiÖn cßn yÕu ë nh÷ng tiÕt tríc. - Häc sinh n¾m vµ thùc hiÖn ®îc néi dung biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9. - HS thùc hiÖn tèt c¸c bµi tËp bæ trî nh»m ph¸t triÓn søc nhanh. - TiÕp tôc ph¸t triÓn søc bÒn cho hs. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 11 - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi, v¹ch v«i, cê. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung I . PhÇn më ®Çu: a, NhËn líp: - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc b, Khëi ®éng: + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n + Xoay c¸c khíp: - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u. §L ph¬ng ph¸p - tæ chøc ••••••••• 8 - 10 §éi h×nh nhËn líp.( 1) phót •••••••••  - Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o c¸o sÜ sè. 2X8 - GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu nhÞp bµi häc. §éi h×nh khëi ®éng. (2) • • • • • • • • • • • • • • • • •  - GV h« cho häc sinh thùc hiÖn. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng t¸c vµ nhÞp ®iÖu: nhanh - chËm. c, KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu mét sè ®éng t¸c bæ trî cho kü thuËt ch¹y nhanh. II- phÇn c¬ b¶n: 1. §éi h×nh ®éi ngò: - Nh÷ng kü n¨ng hs thùc hiÖn cßn yÕu. §i ®Òu th¼ng híng, vßng ph¶i vßng tr¸i, ®øng l¹i: - §æi ch©n khi ®i sai nhÞp; - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. 10 phót - Sau khi häc sinh n¾m ®îc c¸ch thùc - Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh §éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9. 2. Ch¹y nhanh: ¤n: + §éng t¸c bæ trî: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 3.Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 GV gäi 1- 2 em lªn tr¶ lêi vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. - §éi h×nh «n nh ®éi h×nh khëi ®éng. GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, sau ®ã híng dÉn cho häc sinh thùc hiÖn 1, 2 lÇn. hiÖn th× híng dÉn c¸ch ®iÒu khiÓn vµ chia nhãm cho HS tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai. 10 phót 6 phót 12 - Häc sinh thùc hiÖn theo hµng theo hiÖu lÖnh cña GV. - HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh, nam 400m, n÷ 350m. 4. Cñng cè: - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9. - Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi. III/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng, håi tÜnh. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - Híng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. * Nh÷ng bµi tËp §H§N ®· häc. * Nh÷ng bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh. tuÇn 5 - TiÕt 09 ph¸t. Chó ý: - NhÞp thë trong khi ch¹y. - Chíng ng¹i vËt trong khi ch¹y. 4 phót 5 phót - GV gäi mét tæ lªn thùc hiÖn c¸c néi dung §H§N, ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi ®· häc. Sau ®ã GV nhËn xÐt, cñng cè l¹i bµi häc. §éi h×nh xuèng líp: 1+2 - HS hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay vµ th©n. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KT tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng häc sinh häc tèt, nh¾c nhë nh÷ng HS cha tÝch cùc. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. §éi h×nh ®éi ngò CH¹y nhanh ch¹y bÒn Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N). ¤n luyÖn n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. - Ch¹y nhanh: ¤n: + §øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t, ngåi - xuÊt ph¸t: Häc: T thÕ s½n sµng xuÊt - Ch¹y bÒn: + Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø ba”. I/ Môc tiªu: - TiÕp tôc cñng cè, n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc ë tiÕt tríc. - Häc sinh n¾m vµ thùc hiÖn ®îc t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. - HS thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c kü thuËt ®øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t, ngåi xuÊt ph¸t. - TiÕp tôc ph¸t triÓn søc bÒn cho hs. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi, v¹ch v«i, cê. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung §L ph¬ng ph¸p - tæ chøc I . PhÇn më ®Çu: ••••••••• 8 - 10 §éi h×nh nhËn líp.( 1) a, NhËn líp: phót ••••••••• - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.  - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc - Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o c¸o b, Khëi ®éng: sÜ sè. + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, 2X8 -bµi häc. nhÞp Toµn th©n §éi h×nh khëi ®éng. (2) + Xoay c¸c khíp: • • • • • • • • • • • - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 13 • • • • • • h«ng, khíp gèi. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u.  - GV h« cho häc sinh thùc hiÖn. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng t¸c vµ nhÞp ®iÖu: nhanh - chËm. - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. GV gäi 1- 2 em lªn tr¶ lêi vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. c, KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu mét sè ®éng t¸c bæ trî cho kü thuËt ch¹y nhanh. II- phÇn c¬ b¶n: 1. §éi h×nh ®éi ngò: - ¤n luyÖn n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. - §i ®Òu th¼ng híng, vßng ph¶i vßng tr¸i, ®øng l¹i: - §æi ch©n khi ®i sai nhÞp; 10 phót - §éi h×nh «n nh ®éi h×nh khëi ®éng. - GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, sau ®ã chia tæ ®Ó hs thùc hiÖn. - BiÕn ®æi ®éi h×nh ®éi h×nh 0 - 3 - 6 9. - Sau khi häc sinh n¾m ®îc c¸ch thùc 2. Ch¹y nhanh: ¤n: - §øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t. - Ngåi - xuÊt ph¸t: - Häc sinh thùc hiÖn theo hµng theo hiÖu lÖnh cña GV. hiÖn th× híng dÉn c¸ch ®iÒu khiÓn vµ chia nhãm cho HS tËp luyÖn, GV quan s¸t söa sai kü thuËt. 10 phót + Häc: T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. 3. Ch¹y bÒn: + Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø ba”. 4. Cñng cè: - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9. - T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. - GV ph©n tÝch kü thuËt híng dÉn cho hs thùc hiÖn. Quan s¸t söa sai kü thuËt. 6 phót 4 phót - GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ cho häc sinh tiÕn hµnh ch¬i. Thëng ph¹t hîp lý. - GV gäi mét tæ lªn thùc hiÖn. Sau ®ã GV nhËn xÐt, cñng cè l¹i bµi häc. §éi h×nh xuèng líp: 1+ 2 III/ PhÇn kÕt thóc: 5 - Th¶ láng, håi tÜnh. - HS hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè ®éng phót t¸c th¶ láng ch©n, tay vµ th©n. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ tiÕt häc, biÓu - Híng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ d¬ng nh÷ng häc sinh häc tèt, nh¾c nhë chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. nh÷ng HS cha tÝch cùc. * Nh÷ng bµi tËp §H§N ®· häc. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi * T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. tuÇn 5 - TiÕt 10 Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 §éi h×nh ®éi ngò CH¹y nhanh 14 ch¹y bÒn Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N). + LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. + Trß ch¬i: “lß cß tiÕp søc”. - Ch¹y nhanh: ¤n: + §øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t, ngåi - xuÊt ph¸t: T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. - Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I/ Môc tiªu: - TiÕp tôc cñng cè, n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. - HS thùc hiÖn chÝnh x¸c kü thuËt ®øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t, ngåi - xuÊt ph¸t. T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. - TiÕp tôc ph¸t triÓn søc bÒn cho hs. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi, v¹ch v«i, cê. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung §L ph¬ng ph¸p - tæ chøc I . PhÇn më ®Çu: ••••••••• 8 - 10 §éi h×nh nhËn líp.( 1) a, NhËn líp: phót ••••••••• - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.  - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc - Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o b, Khëi ®éng: c¸o sÜ sè. + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. 2X8 - GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, nhÞp bµi häc. Toµn th©n §éi h×nh khëi ®éng. (2) + Xoay c¸c khíp: • • • • • • • • • • • • • • • • • - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u.  - GV h« cho häc sinh thùc hiÖn. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng t¸c vµ nhÞp ®iÖu: nhanh - chËm. - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. GV gäi 1- 2 em lªn tr¶ lêi vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. c, KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu mét sè ®éng t¸c bæ trî cho kü thuËt ch¹y nhanh. II- phÇn c¬ b¶n: 1. §éi h×nh ®éi ngò: + LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. - §i ®Òu th¼ng híng, vßng ph¶i vßng tr¸i, ®øng l¹i: - §æi ch©n khi ®i sai nhÞp; - BiÕn ®æi ®éi h×nh ®éi h×nh 0 - 3 - 6 9. + Trß ch¬i: “lß cß tiÕp søc”. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 10 phót - GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, sau ®ã chia tæ ®Ó hs thùc hiÖn. - GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ 15 2. Ch¹y nhanh: ¤n: + §øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t, ngåi - xuÊt ph¸t, t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. 3. Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. cho häc sinh tiÕn hµnh ch¬i, thëng ph¹t hîp lý. §éi h×nh chß ch¬i. XXXX  XXXX  XXXX  10 phót - Häc sinh thùc hiÖn theo hµng theo hiÖu lÖnh cña GV. - Quan s¸t söa sai kü thuËt. 6 phót - HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh, nam 400m, n÷ 350m. Chó ý: - NhÞp thë trong khi ch¹y. - Chíng ng¹i vËt trong khi ch¹y. 4. Cñng cè: - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9. - C¸c t thÕ xuÊt ph¸t. III/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng, håi tÜnh. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - Híng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. * Nh÷ng bµi tËp §H§N ®· häc. * C¸c t thÕ xuÊt ph¸t. tuÇn 6 - TiÕt 11 5 phót - GV gäi mét tæ lªn thùc hiÖn. Sau ®ã GV nhËn xÐt, cñng cè l¹i bµi häc. §éi h×nh xuèng líp: 1 + 2 - HS hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay vµ th©n. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng häc sinh häc tèt, nh¾c nhë nh÷ng HS cha tÝch cùc. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: §éi h×nh ®éi ngò - CH¹y nhanh - ch¹y bÒn - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N). ¤n: + §i ®Òu ®øng l¹i: §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. + Trß ch¬i: “lß cß tiÕp søc”. - Ch¹y nhanh: ¤n: + Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. Häc ch¹y ®¹p sau. - Ch¹y bÒn: HiÖn tîng “Thë dèc” vµ c¸ch kh¾c phôc. I/ Môc tiªu: - TiÕp tôc cñng cè, n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. - HS thùc hiÖn chÝnh x¸c tèt ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi.T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. - Häc sinh n¾m vµ thùc hiÖn ®îc kü thuËt ch¹y ®¹p sau. - TiÕp tôc ph¸t triÓn søc bÒn cho hs. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi, v¹ch v«i, cê. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung §L ph¬ng ph¸p - tæ chøc Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 16 I . PhÇn më ®Çu: a, NhËn líp: - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc b, Khëi ®éng: + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n + Xoay c¸c khíp: - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u. 8 - 10 §éi h×nh nhËn líp.( 1 phót ) ••••••••• •••••••••  - Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o c¸o sÜ sè. 2X8 - GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu nhÞp bµi häc. §éi h×nh khëi ®éng. (2) • • • • • • • • • • • • • • • • •  - GV h« cho häc sinh thùc hiÖn. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng t¸c vµ nhÞp ®iÖu: nhanh - chËm. c, KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu mét sè ®éng t¸c bæ trî cho kü thuËt ch¹y nhanh. II- phÇn c¬ b¶n: 1. §éi h×nh ®éi ngò: + LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. - §i ®Òu ®øng l¹i: §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. GV gäi 1- 2 em lªn tr¶ lêi vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. 10 phót - GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, sau ®ã chia tæ ®Ó hs thùc hiÖn. - Trß ch¬i: “Lß cß tiÕp søc”. 2. Ch¹y nhanh: ¤n: + Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. + Häc ch¹y ®¹p sau. 3. Ch¹y bÒn: + HiÖn tîng “Thë dèc” vµ c¸ch kh¾c phôc. §éi h×nh chß ch¬i. XXXX  XXXX  XXXX  - GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ cho häc sinh tiÕn hµnh ch¬i, thëng ph¹t hîp lý. 10 phót 6 phót 4. Cñng cè: - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 - Häc sinh thùc hiÖn theo hµng theo hiÖu lÖnh cña GV. Quan s¸t söa sai kü thuËt. - GV ph©n tÝch kü thuËt híng dÉn cho hs tËp luyÖn. Quan s¸t söa sai kü thuËt. - GV ph©n tÝch hiÖn tîng “Thë dèc” vµ c¸ch kh¾c phôc. - GV gäi mét tæ lªn thùc hiÖn. 17 - Ch¹y ®¹p sau. III/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng, håi tÜnh. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - Híng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. * Nh÷ng bµi tËp §H§N ®· häc. * Ch¹y ®¹p sau. 4 phót 5 phót tuÇn 6 - TiÕt 12 - Gv gäi 2 HS lªn thùc hiÖn Sau ®ã GV nhËn xÐt, cñng cè l¹i bµi häc. §éi h×nh xuèng líp: 1+ 2 - HS hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay vµ th©n. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng häc sinh häc tèt, nh¾c nhë nh÷ng HS cha tÝch cùc. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: §éi h×nh ®éi ngò - CH¹y nhanh - ch¹y bÒn - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N). ¤n: LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. + §i ®Òu ®øng l¹i: §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. - Ch¹y nhanh: ¤n: + Ch¹y ®¹p sau. Häc xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh - 40m. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I/ Môc tiªu: - TiÕp tôc cñng cè, n©ng cao mét sè kü n¨ng §H§N ®· häc. - HS thùc hiÖn tèt ch¹y ®¹p sau. - Häc sinh n¾m vµ thùc hiÖn ®îc t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. - TiÕp tôc ph¸t triÓn søc bÒn cho hs. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi, v¹ch v«i, cê. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung §L ph¬ng ph¸p - tæ chøc I . PhÇn më ®Çu: ••••••••• 8 - 10 §éi h×nh nhËn líp.( 1) a, NhËn líp: phót ••••••••• - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.  - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc - Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o b, Khëi ®éng: c¸o sÜ sè. + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. 2X8 - GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, nhÞp bµi häc. Toµn th©n §éi h×nh khëi ®éng. (2) + Xoay c¸c khíp: • • • • • • • • • • • • • • • • • - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp h«ng, khíp gèi. - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u.  - GV h« cho häc sinh thùc hiÖn. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng c, KiÓm tra bµi cò: Em thùc hÞªn kü Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 18 thuËt ch¹y ®¹p sau. II- phÇn c¬ b¶n: 1. §éi h×nh ®éi ngò: ¤n: + LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. + §i ®Òu ®øng l¹i: §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. 2. Ch¹y nhanh: ¤n: + Ch¹y ®¹p sau. t¸c vµ nhÞp ®iÖu: nhanh - chËm. - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. GV gäi 1- 2 em lªn thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. 10 phót - GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, sau ®ã chia tæ ®Ó hs thùc hiÖn. §éi h×nh tËp luyÖn. 10 phót XXXX XXXX XXXX  + Häc xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh - 40m. 3. Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 4. Cñng cè: + Ch¹y ®¹p sau. + XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh - 40m. III/ PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng, håi tÜnh. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - Híng dÉn cho HS tËp luyÖn ë nhµ vµ chuÈn bÞ bµi cho buæi häc sau. * Nh÷ng bµi tËp §H§N ®· häc. * Ch¹y ®¹p sau. * XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh - 40m. 6 phót 4 phót 5 phót - Häc sinh thùc hiÖn theo hµng theo hiÖu lÖnh cña GV. Quan s¸t söa sai kü thuËt. - GV ph©n tÝch kü thuËt híng dÉn cho hs tËp luyÖn. Quan s¸t söa sai kü thuËt. - HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh, nam 400m, n÷ 350m. Chó ý: - NhÞp thë trong khi ch¹y. - Chíng ng¹i vËt trong khi ch¹y. - Gv gäi 2 HS lªn thùc hiÖn. Sau ®ã cho Hs nhËn xÐt, GV nhËn xÐt sau vµ cñng cè l¹i bµi häc. §éi h×nh xuèng líp: 1+ 2 - HS hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay vµ th©n. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng häc sinh häc tèt, nh¾c nhë nh÷ng HS cha tÝch cùc. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. tuÇn 7 - TiÕt 13 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: §éi h×nh ®éi ngò - CH¹y nhanh - ch¹y bÒn - §éi h×nh ®éi ngò: (§H§N). ¤n: LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. + §i ®Òu ®øng l¹i: §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 19 - Ch¹y nhanh: ¤n: + Trß ch¬i: “Qu©n xanh qu©n ®á”. T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh - 40m. - Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Giíi thiÖu hiÖn tîng “§au sãc” vµ c¸ch kh¾c phôc. I/ Môc tiªu: - TiÕp tôc cñng cè, n©ng cao mét sè kü n¨ng §H§N ®· häc. - HS thùc hiÖn tèt t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t vµ xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh - 40m. - TiÕp tôc ph¸t triÓn søc bÒn cho hs. - HS n¾m ®îc hiÖn tîng “§au sãc” vµ c¸ch kh¾c phôc. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n b·i b»ng ph¼ng s¹ch sÏ. - Cßi, v¹ch v«i, cê. III/ TiÕn tr×nh d¹y - häc: néi dung §L ph¬ng ph¸p - tæ chøc I . PhÇn më ®Çu: ••••••••• 8 - 10 §éi h×nh nhËn líp.( 1) a, NhËn líp: phót ••••••••• - GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.  - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc - Líp trëng chÊn chØnh hµng ngò, b¸o b, Khëi ®éng: c¸o sÜ sè. + Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c. 2X8 - GV nãi ng¾n gän vÒ néi dung, yªu cÇu - Tay ngùc, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, nhÞp bµi häc. Toµn th©n §éi h×nh khëi ®éng. (2) + Xoay c¸c khíp: • • • • • • - Cæ tay + Cæ ch©n - Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp • • • • • h«ng, khíp gèi. • • • • • • - Ðp d©y ch»ng ngang - däc. - GËp s©u.  + Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y 2 lÇn - GV h« cho häc sinh thùc hiÖn. ®¸ gãt ch¹m m«ng. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng t¸c vµ nhÞp ®iÖu: nhanh - chËm. c, KiÓm tra bµi cò: Em thùc hÞªn t thÕ - GV lÊy tinh thÇn xung phong cña líp. s½n sµng - xuÊt ph¸t GV gäi 1- 2 em lªn thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c sau ®ã GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm cô thÓ. II- phÇn c¬ b¶n: 1. §éi h×nh ®éi ngò: ¤n: + LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. + §i ®Òu ®øng l¹i: §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. 2. Ch¹y nhanh: ¤n: + Trß ch¬i: “Qu©n xanh qu©n ®á”. 10 phót - GV nh¾c l¹i mét sè mÊu chèt kü thuËt, sau ®ã chia tæ ®Ó hs thùc hiÖn. 10 phót + T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. + XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh - 40m. Gi¸o ¸n TD 7: 2008 - 2009 - GV phæ biÕn luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ cho häc sinh tiÕn hµnh ch¬i, thëng ph¹t hîp lý. §éi h×nh tËp luyÖn. XXXX XXXX 20
- Xem thêm -