Tài liệu Giáo án tập làm văn lớp 5 cả năm_cktkn

  • Số trang: 116 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần:…….. Tieát 1: Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh TAÄP LAØM VAÊN CAÁU TAÏO BAØI VAÊN TAÛ CAÛNH I. MUÏC TIEÂU: - Naém ñöôïc caáu taïo ba phần của baøi vaên taû caûnh: môû baøi, thaân baøi, keát baøi. ( ND ghi nhớ). - Chỉ rõ cấu tạo 3 phần của bài văn Nắng Trưa (mục III). - Giaùo duïc HS loøng yeâu thích veû ñeïp ñaát nöôùc vaø say meâ saùng taïo. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Baûng phuï ghi phaàn ghi nhôù caáu taïo cuûa baøi vaên. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 2. Baøi cuõ: Haùt - Kieåm tra saùch vôû. - Giuùp hoïc sinh laøm quen phöông phaùp hoïc taäp boä moân. 1. Khôûi ñoäng: 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân * Hoaït ñoäng 1: - Phaàn nhaän xeùt - Hoïc sinh ñoïc noäi dung - Hoïc sinh ñoïc baøi vaên  ñoïc thaàm, ñoïc löôùt. - Yeâu caàu hoïc sinh tìm caùc phaàn môû baøi, thaân - Phaân ñoaïn - Neâu noäi dung töøng ñoaïn. baøi, keát baøi - Neâu yù töøng ñoaïn Baøi vaên coù 3 phaàn: - Môû baøi: - Thaân baøi: - Keát baøi:  Giaùo vieân choát laïi - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu, caû lôùp ñoïc  Baøi 2 thaàm yeâu caàu. Caû lôùp ñoïc löôùt baøi vaên - Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt thöù töï cuûa vieäc mieâu - “Quang caûnh laøng maïc ngaøy muøa” taû trong baøi vaên - Hoïc sinh laàn löôït neâu thöù töï taû töøng boä phaän caûnh cuûa caûnh  Giaùo vieân choát laïi - Lôùp nhaän xeùt - Gioáng: giôùi thieäu bao quaùt caûnh ñònh taû  cuï theå - Khaùc: + Thay ñoåi taû caûnh theo thôøi gian + Taû töøng boä phaän cuûa caûnh - Töøng caëp hoïc sinh trao ñoåi töøng baøi  Baøi 1 - Giaûi nghóa töø: Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh - Yeâu caàu hoïc sinh neâu cuï theå thöù töï mieâu taû  Söï gioáng nhau:  Söï khaùc nhau: trong 2 baøi.  Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh ruùt ra nhaän xeùt veà caáu taïo cuûa hai baøi vaên - Hoaït ñoäng caù nhaân * Hoaït ñoäng 2: - Phaàn ghi nhôù * Hoaït ñoäng 3: - Phaàn luyeän taäp Phöông phaùp: Thöïc haønh + Nhaän xeùt caáu taïo cuûa baøi vaên “ Naéng tröa” - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù - Hoaït ñoäng caù nhaân - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi vaên - Hoïc sinh laøm caù nhaân.  Giaùo vieân nhaän xeùt choát laïi * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá 5. Toång keát - daën doø - Laøm baøi 2 - Chuaån bò: Luyeän taäp taû caûnh - Nhaän xeùt tieát hoïc - Hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung ghi nhôù Tuần:…….. Tieát 2: Ngày dạy:…………………….. TẬP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH GV: Nguyễn Văn Minh I. MUÏC TIEÂU: - Nêu được những nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong bài Buổi sớm trên cánh đồng (BT1). - Lập được dàn ý bài văn tả cảnh một buổi trong ngày (BT2). - Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu thích caûnh vaät xung quanh vaø say meâ saùng taïo. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân:+ Baûng pho to phoùng to baûng so saùnh. 5, 6 tranh aûnh - Hoïc sinh: Nhöõng ghi cheùp keát quaû qyan saùt 1 caûnh ñaõ choïn III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh nhaéc laïi caùc kieán thöùc caàn ghi nhôù  Giaùo vieân nhaän xeùt - 1 hoïc sinh laïi caáu taïo baøi “Naéng tröa” 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 1: - Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp - Hoïc sinh ñoïc - Caû lôùp ñoïc thaàm - Thaûo luaän nhoùm - HS ñoïc laïi yeâu caàu ñeà  Baøi 1: + Taùc giaû taû nhöõng söï vaät gì trong buoåi sôùm muøa thu ? + Taùc giaû quan saùt caûnh vaät baèng nhöõng giaùc - Baèng caûm giaùc cuûa laøn da( xuùc giaùc), quan naøo ? maét ( thò giaùc ) + Tìm 1 chi tieát theå hieän söï quan saùt tinh teá cuûa - HS tìm chi tieát baát kì taùc giaû ? Taïi sao em thích chi tieát ñoù ?  Giaùo vieân choát laïi - Hoaït ñoäng caù nhaân * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp Phöông phaùp: Thöïc haønh, tröïc quan - Moät hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi  Baøi 2: _GV chaám ñieåm nhöõng daøn yù toát - Hoïc sinh giôùi thieäu nhöõng tranh veõ veà caûnh vöôøn caây, coâng vieân,… - Hoïc sinh ghi cheùp laïi keát quaû quan saùt (yù) - Hoïc sinh noái tieáp nhau trình baøy * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh 5. Toång keát - daën doø - Hoaøn chænh keát quaû quan saùt, vieát vaøo vôû - Laäp daøn yù taû caûnh em ñaõ choïn - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 3 : TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH I. Muïc tieâu: -Phaùt hieän nhöõng hình aûnh ñeïp trong 2 baøi vaên taû caûnh (Röøng tröa, Chieàu toái ) (BT1). - Dựa vào daøn yù bài văn tả cảnh một buổi trong ngày đã lập trong tiết học trước, viết được một đoạn văn có các chi tiết và hình ảnh hợp lí (BT2). -Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu thích caûnh vaät xung quanh vaø say meâ saùng taïo. II. Chuaån bò: - Tranh - nhöõng quan saùt cuûa hoïc sinh ñaõ ghi cheùp khi quan saùt caûnh … III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - 2 hs ñoïc laïi keát quả  Giaùo vieân nhaän xeùt 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn luyeän taäp _ - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc noái tieáp nhau 2  Baøi 1: baøi: “Röøng tröa”,… _GV giôùi thieäu tranh, aûnh _Tìm nhöõng hình aûnh ñeïp maø mình thích trong moãi baøi vaên “Röøng tröa “ vaø “Chieàu toái “ _HS neâu roõ lí do taïi sao thích  Giaùo vieân khen ngôïi  Baøi 2: - Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi. Khuyeán khích hoïc - Caû lôùp laéng nghe - nhaän xeùt hoaëc boå sinh choïn phaàn thaân baøi ñeå vieát. sung, goùp yù hoaøn chænh daøn yù. - Laàn löôït töøng hoïc sinh ñoïc ñoaïn  Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm - Moãi hoïc sinh töï söûa laïi daøn yù. * Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá - Caû lôùp choïn baïn ñaõ vieát ñoaïn vaên hay. 5. Toång keát - daën doø: - Hoaøn chænh baøi vieát vaø ñoaïn vaên - Neâu ñieåm hay Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh - Chuaån bò baøi veà nhaø: Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 4 : TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP LAØM BAÙO CAÙO THOÁNG KEÂ I. Muïc tieâu: -Nhận biết được bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê dưới hai hình thức: nêu số liệu và trình bày bảng (BT1). - Thống kê được số HS trong lớp theo mẫu (BT2). -Giaùo duïc hoïc sinh tính chính xaùc, khoa hoïc. II. Chuaån bò: - Baûng phuï vieát saün lôøi giaûi caùc baøi taäp 2, 3 - SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 2. Baøi cuõ: - Haùt 1. Khôûi ñoäng: - Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaên taû caûnh moät buoåi trong ngaøy.  Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp. - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - 3 hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc to yeâu caàu cuûa baøi taäp. - Nhìn baûng thoáng keâ baøi: “Nghìn naêm vaên hieán”. - Hoïc sinh laàn löôït traû lôøi. - Caû lôùp nhaän xeùt.  Giaùo vieân choát laïi. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhìn laïi baûng thoáng keâ trong baøi: “Nghìn naên vaên hieán” bình luaän. - Neâu soá lieäu - Trình baøy baûng soá lieäu - Caùc soá lieäu caàn ñöôïc trình baøy thaønh baûng, khi coù nhieàu soá lieäu - laø nhöõng soá lieäu lieät keâ khaù phöùc taïp - vieäc trình baøy theo baûng coù nhöõng lôïi ích naøo? + Ngöôøi ñoïc deã tieáp nhaän thoâng tin  Baøi 1: Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp GV: Nguyễn Văn Minh + Ngöôøi ñoïc coù ñieàu kieän so saùnh soá lieäu. c) Taùc duïng: Laø baèng chöùng huøng hoàn coù söùc thuyeát phuïc. - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm  Baøi 2: - Giaùo vieân gôïi yù: thoáng keâ soá lieäu töøng hoïc sinh - 1 hoïc sinh ñoïc phaàn yeâu caàu töøng toå trong lôùp. Trình baøy keát quaû baèng 1 baûng - Caû lôùp ñoïc thaàm laïi bieåu gioáng baøi “Nghìn naêm vaên hieán”. - Nhoùm tröôûng phaân vieäc cho caùc baïn trong toå. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy Sæ soá lôùp: Toå 1 Toå 3 Toå 2 Toå 4 Soá hoïc sinh nöõ: Toå 1 Toå 3 Toå 2 Toå 4 * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá  Giaùo vieân nhaän xeùt + choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Luyeän taäp taû caûnh” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. Tieát 5 : GV: Nguyễn Văn Minh TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH I. Muïc tieâu: -Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa, tả cây cối, con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó nắm được cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả. - Lập dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa. -Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu quyù caûnh vaät thieân nhieân vaø say meâ saùng taïo. II. Chuaån bò: - Giaáy khoå to - Nhöõng ghi cheùp cuûa hoïc sinh khi quan saùt côn möa. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra baøi veà nhaø baøi 2 - Laàn löôït cho hoïc sinh ñoïc  Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm - Lôùp nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø - Hoaït ñoäng nhoùm choïn loïc chi tieát taû caûnh veà moät hieän töôïng thieân nhieân  Baøi 1:  Giaùo vieân nhaán maïnh - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1, baøi "Möa raøo" + Nhöõng daáu hieäu naøo baùo hieäu côn saép ñeán ? + Tìm nhöõng töø ngöõ taû tieáng möa vaø haït möa töø _Hoïc sinh trao ñoåi theo nhoùm ñoâi, vieát yù luùc baét ñaàu ñeán luùc keát thuùc côn möa ? vaøo nhaùp - Tìm nhöõng töø ngöõ taû caây coái, con vaät vaø baàu trôøi _ Hoïc sinh trình baøy töøng phaàn Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh trong vaø sau traän möa ? + Taùc giaû quan saùt côn möa baèng nhöõng giaùc quan naøo? -Sau moãi phaàn hoïc sinh nhaän xeùt - Caû lôùp nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh chuyeån caùc - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi keát quaû quan saùt thaønh daøn yù, chuyeån moät phaàn cuûa daøn yù thaønh moät ñoaïn vaên mieâu taû hoaøn chænh  Baøi 2: - Giaùo vieân kieåm tra vieäc chuaån bò cuûa hoïc sinh  Giaùo vieân nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Giaùo vieân ñaùnh giaù 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø hoaøn chænh daøn yù taû côn möa - Chuyeån thaønh ñoaïn vaên hoaøn chænh trong tieát hoïc tôùi - Chuaån bò: Luyeän taäp taû caûnh (tt) - Nhaän xeùt tieát hoïc - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2  lôùp ñoïc thaàm - Töø nhöõng ñieàu em ñaõ quan saùt, hoïc sinh chuyeån keát quaû quan saùt thaønh daøn yù chi tieát mieâu taû côn möa. - Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân - Hoïc sinh laàn löôït neâu daøn yù (daùn giaáy leân baûng) - Caû lôùp theo doõi hoaøn chænh daøn yù - Hoaït ñoäng lôùp - Hoïc sinh bình choïn daøn baøi hôïp lí, hay  phaùt trieån caùi hay - Lôùp nhaän xeùt Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. Tieát 6 : GV: Nguyễn Văn Minh TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH I. Muïc tieâu: - Nắm được ý chính của 4 đoạn và chọn 1 đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu của BT1. - Dựa vào dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa đã lập trong tiết nước, viết được một đoạn văn có chi tiết và hình ảnh hợp lí (BT2). - HS khá, giỏi biết hoàn chỉnh các đoạn văn ở BT1 và chuyển một phần dàn ý thành đoạn văn miêu tả khá sinh động. -Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu quyù caûnh vaät thieân nhieân vaø say meâ saùng taïo. II. Chuaån bò: - Daøn yù baøi vaên mieâu taû côn möa cuûa töøng hoïc sinh. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân chaám ñieåm daøn yù baøi vaên mieâu taû - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc baøi vaên mieâu taû moät côn möa. moät côn möa.  Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1:  Giaùo vieân nhaän xeùt  Baøi 2 (baøi veà nhaø) - Hoïc sinh noái tieáp nhau ñọc Choïn moät phaàn trong daøn yù baøi vaên taû côn möa em vöøa trình baøy trong tieát tröôùc, vieát thaønh moät ñoaïn vaên  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân. - Caùc em hoaøn chænh töøng ñoaïn vaên treân nhaùp. Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh - Tieáp tuïc hoaøn chænh ñoaïn vaên mieâu taû côn - Caû lôùp nhaän xeùt möa- Laàn löôït hoïc sinh ñoïc baøi laøm. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Luyeän taäp taû caûnh - Tröôøng hoïc” - Nhaän xeùt tieát hoïc - Hoaït ñoäng lôùp - Bình choïn ñoaïn vaên hay Tieát 7 : TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH I. Muïc tieâu: -Bieát laäp daøn yù cho baøi vaên mô taû ngoâi tröôøng đủ ba phần : mở bài , thân bài, kết bài - Biết lựa chọn những nét nổi bật để tả ngôi trường. - Dựa vào daøn yù thaønh viết một ñoaïn vaên mieâu taû hoaøn chænh sắp xếp các chi tiết hợp lí. -Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu quyù caûnh vaät xung quanh vaø say meâ saùng taïo. II. Chuaån bò: - Giaáy khoå to, buùt daï - Nhöõng ghi cheùp cuûa hoïc sinh ñaõ coù khi quan saùt tröôøng hoïc. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân kieåm tra baøi chuaån bò cuûa hoïc sinh - 2 hoïc sinh ñoïc laïi keát quaû quan saùt taû caûnh tröôøng hoïc  Giaùo vieân nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh töï laäp daøn yù - Hoaït ñoäng caù nhaân chi tieát cuûa baøi vaên taû ngoâi tröôøng  Baøi 1: - Giaùo vieân phaùt giaáy, buùt daï - Giaùo vieân theo doõi, giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Hoïc sinh trình baøy nhöõng ñieàu em ñaõ quan saùt ñöôïc - Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân - Hoïc sinh töï laäp daøn yù chi tieát Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh  Giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung ñeå hoaøn chænh daøn - Hoïc sinh trình baøy treân baûng lôùp - Hoïc sinh caû lôùp boå sung yù cuûa hoïc sinh * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh bieát chuyeån - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi moät phaàn cuûa daøn yù chi tieát thaønh moät ñoaïn vaên hoaøn chænh.  Baøi 2: - 2 hoïc sinh ñoïc baøi tham khaûo - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc leân ñoaïn vaên ñaõ hoaøn chænh - Caû lôùp nhaän xeùt - Giaùo vieân gôïi yù hoïc sinh choïn : + Vieát vaên taû caûnh saân tröôøng vôùi coät côø, nhöõng saùng chaøo côø, giôø ra chôi, taäp theå duïc giöõa giôø. + Vieát ñoaïn vaên taû caùc toøa nhaø vaø phoøng hoïc. + Vieát ñoaïn vaên taû vöôøn tröôøng vaø saân chôi - Chaám ñieåm, ñaùnh giaù - Hoaït ñoäng lôùp * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Ñaùnh giaù 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi caùc vaên ñaõ hoïc - Chuaån bò tieát kieåm tra vieát - Nhaän xeùt tieát hoïc - Bình choïn ñoaïn vaên hay Tuần:…….. Tieát 8 : Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh TAÄP LAØM VAÊN KIEÅM TRA VIEÁT I. Muïc tieâu: - Viết được bài vaên taû caûnh hoaøn chænh có đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài), thể hiện rõ sự quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả. - Diễn đạt thành câu; bước đầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh tả trong bài văn. -Reøn kó naêng vieát chaân thöïc, töï nhieân, coù saùng taïo. -Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu quyù caûnh vaät, say meâ saùng taïo. II. Chuaån bò: - Tranh phoùng to minh hoïa cho caùc caûnh gôïi leân noäi dung kieåm tra. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Neâu caáu taïo 1 baøi vaên taû caûnh. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi kieåm - Hoaït ñoäng lôùp tra. 5. Toång keát - daën doø: - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà kieåm 1. Taû caûnh buoåi saùng (hoaëc tröa, chieàu) trong 1 vöôøn caây. tra 2. Taû caûnh buoåi saùng trong 1 coâng vieân em bieát. 3. Taû caûnh buoåi saùng treân caùnh ñoàng -Nhận xét tiết học queâ höông em. Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh - Chuaån bò: “Luyeän taäp baùo caùo thoáng keâ” 4. Taû caûnh buoåi saùng treân nöông raãy ôû vuøng queâ em. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh minh 5. Taû caûnh buoåi saùng treân ñöôøng phoá em hoïa. thöôøng ñi qua. - Hoïc sinh choïn moät trong nhöõng ñeà theå hieän qua tranh vaø choïn thôøi gian taû. Tieát 9: TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP BAÙO CAÙO THOÁNG KEÂ I. Muïc tieâu: -Bieát thoáng keâ theo hang (BT1) và biết thống kê bằng cách lập bảng (BT2) để trình bày kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của cả tổ. *Học sinh khá giỏi nêu được tác dụng của bảng thống kê kết quả học tập của cả tổ. II. Chuaån bò: - Soá ñieåm cuûa lôùp hoaëc phieáu ghi ñieåm töøng hoïc sinh - Moät soá maãu thoáng keâ ñôn giaûn. - Buùt daï - Giaáy khoå to III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra baøi vaên taû caûnh tröôøng hoïc - Giaùo vieân teo doõi chaám ñieåm 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh bieát thoáng keâ - Hoaït ñoäng nhoùm keát quaû hoïc taäp trong tuaàn cuûa baûn thaân; bieát trình baøy keát quaû baèng baûng thoáng keâ theå hieän keát quaû hoïc taäp cuûa töøng hoïc sinh trong toå.  Baøi 1: - 1 oïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Caû lôùp ñaïo thaàm Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh - Giaûi nghóa töø: - 1 hoïc sinh töï ghi ñieåm cuûa töøng moân maø baûn thaân em ñaõ ñaït ñöôïc ghi vaøo phieáu. - Hoïc sinh thoáng keâ keát quaû hoïc taäp trong tuaàn nhö: - Yeâu caàu hoïc sinh phaân ñoaïn - Ñieåm trong tuaàn cuûa ….. - Neâu yù töøng ñoaïn - Soá ñimeå töø 0 ñeán 4 5-6:1 7-8:3 9 -10 : 2 - Giaùo vieân neâu baûng maãu thoáng keâ. Vieát saün treân - Döïa vaøo baûng thoáng keâ treân noùi roõ baûng, yeâu caàu hoïc sinh laäp thoáng keâ veà vieäc hoïc soá ñieåm trong tuaàn cuûa mình trong tuaàn. Ñieåm gioûi (9 - 10) : 2 Ñieàm khaù (7 - 8) : 3 Ñieåm TB (5 - 6) : 1 Ñieåm K (0 - 4) : khoâng coù - Hoïc sinh nhaän xeùt veà yù thöùc hoïc taäp cuûa mình * Hoaït ñoäng 2: Giuùp hoïc sinh hieåu taùc duïng cuûa - Hoaït ñoäng lôùp vieäc laäp baûng thoáng keâ: laøm roõ keát quaû hoïc taäp cuûa moãi hoïc sinh trong söï so saùnh vôùi keát quaû hoïc taäp cuûa töøng baïn trong toå; thaáy roõ soá ñieåm chung.  Baøi 2: - Döïa vaøo keát quaû thoáng keâ ñeå laäp baûng thoáng keâ  Giaùo vieân nhaän xeùt choát laïi * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh ñaët teân cho baûng thoáng keâ - Hoïc sinh ghi - Baûng thoáng keâ keát quaû hoïc taäp trong tuaàn, thaùng cuûa toå - Hoïc sinh xaùc ñònh soá coät doïc: STT, Hoï vaø teân, Loaïi ñieåm - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy baûng thoáng keâ. - Caû lôùp nhaän xeùt - Hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung ghi nhôù 5. Toång keát - daën doø: - Nhaéc nhôû caùc baïn cuøng hoïc toát hôn nöõa - Chuaån bò : Baøi vaên taû caûnh Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 10 : TAÄP LAØM VAÊN TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ CAÛNH I. Muïc tieâu: - Biết rút kinh nghiệm khi viết bài văn tả cảnh (về ý, bố cục, dung từ, đặt câu…) - Nhận biết được lỗi trong bài và tự sữa được lỗi. -Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu thích vaên hoïc vaø say meâ saùng taïo. II. Chuaån bò: - Baûng phuï ghi caùc ñeà kieåm tra vieát, moät soá loãi ñieån hình veà chính taû, duøng töø, ñaët caâu, yù, söûa chung tröôùc lôùp - Phaán maøu III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ:  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm - Hoïc sinh ñoïc baûng thoáng keâ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng lôùp * Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt baøi laøm cuûa lôùp - Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà keát quaû laøm baøi - Ñoïc laïi ñeà baøi cuûa lôùp + Öu ñieåm: Xaùc ñònh ñuùng ñeà, kieåu baøi, boá cuïc hôïp lyù, yù roõ raøng dieãn ñaït maïch laïc. + Thieáu soùt: Vieát caâu daøi, chöa bieát duøng daáu ngaét caâu. Vieát sai loãi chính taû khaù nhieàu. Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh bieát tham gia söûa loãi chung; bieát töï söûa loãi cuûa baûn thaân trong baøi vieát. - Giaùo vieân traû baøi cho hoïc sinh - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh söûa loãi - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh söûa loãi - Hoïc sinh ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa thaày coâ, hoïc sinh töï söû loãi sai. Töï xaùc ñònh loãi sai veà maët naøo (chính taû, caâu, töø, dieãn ñaït, yù) - Giaùo vieân theo doõi, nhaéc nhôû caùc em - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc leân caâu vaên, ñoaïn vaên ñaõ söûa xong  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh söûa loãi chung - Hoïc sinh theo doõi caâu vaên sai hoaëc ñoaïn vaên sai - Giaùo vieân theo doõi nhaéc nhôû hoïc sinh tìm ra loãi - Xaùc ñònh sai veà maët naøo sai - Moät soá HS leân baûng laàn löïôt töøng ñoâi - Hoïc sinh ñoïc leân - Caû lôùp nhaän xeùt - Hoaït ñoäng lôùp * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Höôùng daãn hoïc sinh hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên - Hoïc sinh trao ñoåi tìm ra caùi hay, caùi hay ñaùng hoïc vaø ruùt ra kinh nghieäm cho mình - Giaùo vieân ñoïc nhöõng ñoaïn vaên, baøi hay coù yù rieâng, saùng taïo 5. Toång keát - daën doø: - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan saùt caûnh soâng nöôùc, vuøng bieån, doøng soâng, con suoái ñoå. - Nhaän xeùt tieát hoïc - Chuaån bò: Luyeän taäp laøm ñôn Tuần:…….. Tieát 11 : Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP LAØM ÑÔN I. Muïc tieâu: - Biết viết một lá đơn đúng quy định về thể thức, đủ nội dung cần thiết, trình bày lí do, nguyện vọng rõ ràng. -Giaùo duïc hoïc sinh bieát caùch baøy toû nguyeän voïng baèng lôøi leõ mang tính thuyeát phuïc. II. Chuaån bò: - Maãu ñôn côõ lôùn (A2) laøm maãu - côõ nhoû (A4) ñuû soá HS trong lôùp - Moät soá maãu ñôn ñaõ hoïc ôû lôùp ba ñeå tham khaûo. + Ñôn xin gia nhaäp ñoäi + Ñôn xin pheùp nghæ hoïc + Ñôn xin caáp theû ñoïc saùch III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Chaám vôû 2, 3 hoïc sinh veà nhaø ñaõ hoaøn chænh hoaëc - Hoïc sinh vieát laïi baûng thoáng keâ keát vieát laïi baøi quaû hoïc taäp trong tuaàn cuûa toå.  Giaùo vieân nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Xaây döïng maãu ñôn GV: Nguyễn Văn Minh - Hoaït ñoäng lôùp - 1 hoïc sinh ñoïc baøi tham khaûo “Thaàn cheát mang teân 7 saéc caàu voàng” - Giaùo vieân giôùi thieäu tranh , aûnh veà thaûm hoïa do chaát ñoäc maøu da cam gaây ra, hoaït ñoäng cuûa Hoäi Chöõ thaäp ñoû , …. - Döïa vaøo caùc maãu ñôn ñaõ hoïc (STV 3/ taäp 1) neâu - Hoïc sinh neâu caùch trình baøy 1 laù ñôn  Giaùo vieân theo maãu ñôn - Löu yù: Phaàn lí do vieát ñôn laø noäi dung quan troïng cuûa laù ñôn caàn vieát goïn, roõ,theå hieän roõ nguyeän voïng caù nhaân. - Hoaït ñoäng caù nhaân * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh taäp vieát ñôn _ Hoïc sinh ñoïc laïi yeâu caàu BT2 _ HS vieát ñôn vaø ñoïc noái tieáp - Löu yù: Phaàn lí do vieát ñôn laø phaàn troïng taâm, - Lôùp ñoïc thaàm cuõng laø phaàn khoù vieát nhaát  caàn neâu roõ: + Baûn thaân em ñoàng tình vôùi noäi dung hoaït ñoäng cuûa Ñoäi Tình Nguyeän, xem ñoù laø nhöõng hoaït ñoäng nhaân ñaïo raát caàn thieát. + Baøy toû nguyeän voïng cuûa em muoán tham gia vaøo toå chöùc naøy ñeå ñöôïc goùp phaàn giuùp ñôõ caùc naïn nhaân bò aûnh höôûng chaát ñoäc maøu da cam. - Phaùt maãu ñôn - Hoïc sinh ñieàn vaøo - Hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc - Giaùo vieân gôïi yù hoïc sinh nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt theo caùc ñieåm giaùo vieân gôïi yù - Lí do, nguyeän voïng coù ñuùng vaø giaøu söùc thuyeát phuïc khoâng? - Chaám 1 soá baøi  Nhaän xeùt kyõ naêng vieát ñôn. - Hoaït ñoäng lôùp * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Tröng baøy nhöõng laù ñôn vieát ñuùng, giaøu söùc thuyeát phuïc.  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt, phaân tích caùi hay 5. Toång keát - daën doø: - Nhaän xeùt chung veà tih thaàn laøm vieäc cuûa lôùp, khen thöôûng hoïc sinh vieát ñuùng yeâu caàu - Nhaän xeùt tieát hoïc Tuần:…….. Tieát 12 : Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH I. Muïc tieâu: - Nhận biết được cách quan sát khi tả cảnh trong 2 đoạn văn trích BT1. - Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả một cảnh sông nước BT2. II. Chuaån bò: - Tranh aûnh: bieån, soâng, suoái, hoà, ñaàm (côõ lôùn) - Tranh aûnh söu taàm III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm - 2, 3 hoïc sinh ñoïc laïi “Ñôn xin gia - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS: nhaäp ñoäi tình nguyeän giuùp ñôõ naïn + Keát quaû quan saùt nhaân chaát ñoäc maøu da cam”. + Tranh aûnh söu taàm 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Luyeän taäp taû caûnh: Soâng nöôùc” Tuần:…….. Ngày dạy:…………………….. GV: Nguyễn Văn Minh 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh trình baøy keát - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm ñoâi quaû quan saùt.  Baøi 1: - Yeâu caàu lôùp quan saùt tranh minh hoïa. Ñoaïn a: - Ñoaïn vaên taû ñaëc ñieåm gì cuûa bieån? - Caâu naøo noùi roõ ñaëc ñieåm ñoù? - Ñeå taû ñaëc ñieåm ñoù, taùc giaû ñaõ quan saùt nhöõng gì vaø vaøo nhöõng thôøi ñieåm naøo? - 2, 3 hoïc sinh trình baøy keát quaû quan saùt. - Lôùp nhaän xeùt öu ñieåm / haïn cheá - Ñoïc thaàm 3 ñoaïn vaên, caùc caâu hoûi sau töøng ñoaïn, suy nghó TLCH. - 1 hoïc sinh ñoïc ñoaïn a - Lôùp trao ñoåi, TLCH - Söï thay ñoåi maøu saéc cuûa maët bieån theo saéc maøu cuûa maây trôøi. - Bieån luoân thay ñoåi maøu tuøy theo saéc maây trôøi  caâu môû ñoaïn. - Tg quan saùt baàu trôøi vaø maët bieån vaøo nhöõng thôøi ñieåm khaùc nhau: + Khi baàu trôøi xanh thaúm + Khi baàu trôøi raûi maây traéng nhaït + Khi baàu trôøi aâm u maây muùa + Khi baàu trôøi aàm aàm gioâng gioù - Tg lieân töôûng ñeán söï thay ñoåi taâm traïng cuûa con ngöôøi: bieån nhö con ngöôøi - cuõng bieát buoàn vui, luùc teû nhaït, laïnh luøng, luùc soâi noåi, haû heâ, luùc ñaêm chieâu, gaét goûng. - Khi quan saùt bieån, tg ñaõ coù nhöõng lieân töôûng thuù vò nhö theá naøo?  Giaûi thích: “lieân töôûng”: töø chuyeän naøy (hình aûnh naøy) nghó ra chuyeän khaùc (hình aûnh khaùc), töø chuyeän ngöôøi ngaãm ra chuyeän mình.  Choát: lieân töôûng naøy ñaõ khieán bieån trôû neân gaàn guõi, ñaùng yeâu hôn. Ñoaïn b: +Con keânh ñöôïc quan saùt vaøo nhöõng thôøi ñieåm - Moïi thôøi ñieåm: suoát ngaøy, töø luùc maët naøo trong ngaøy ? trôøi moïc ñeán luùc maët trôøi laën, buoåi saùng, giöõa tröa, luùc trôøi chieàu. + Taùc giaû nhaän ra ñaëc ñieåm cuûa con keânh chuû yeáu - Thò giaùc: thaáy naéng nôi ñaây ñoå löûa baèng giaùc quan naøo ? xuoáng maët ñaát 4 beà troáng hueách troáng hoaùc, thaáy maøu saéc cuûa con keânh bieán ñoåi trong ngaøy: + saùng: phôn phôùt maøu ñaøo + giöõa tröa: hoùa thaønh doøng thuûy ngaân cuoàn cuoän loùa maét. + veà chieàu: bieán thaønh 1 con suoái löûa
- Xem thêm -